Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska. [Stólecie XV-XVIII] .."

See other formats


i ■f M\i\'!\- 'iiiy mfmM'}i)m&}ś)^?>M} \ luy ^^^VH:^Vi,'.l;Vl,'•'^'W',^■\v 


m SiiIiI ■^' fii^iji^A ^ ,iy^ » :(ii*)lVl'AlM,i>,Hl''.','H!l','iiii'.'.iJ?i ^.'M iiii« 


iiJAl»Al'A'J;!^- mśmmśw W''- 
mmmm 

m 

mm 


M FOR 00.. iiN 
1?PADING ROOM ONLY THE UNIYERSITY 

OF ILUNOIS 

LIBRARY 

015.-438 
EsSb 
v.5 Bitołiocr. "Roo"! The person charging 
sponsible for its return 
which it was withdrav 
Latest Datę stamped b 

Theft, mułilałien, and underlin 
for discipllnary octien and ma- 
the Unlv«r$lły. 
Te renę w cali Teiephene Center, 

UNIYERSITY OF ILLINOIS LIBRAI 
f^^M^K BIBLIOGRAFIA POLSKA PRZEZ |C. p STREICHERA. Tomy. 

(W — Z} Wydanie Akademii Umiejętności, staraniem Komisyi bibliografjcznćj. CZCIONKAMI DRUKARNI C. K. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, 

pod zarządem Ignacego Stelcla. 

1880, X iąty tom Bibliografii XIX wieku zakończa dzieło. Cokolwiek wyjdzie więcej, 
będzie uzupełnieniem nie obowiązkowem. Zapowiedziałem zebranie 50.000 dru- 
ków za te 80 lat, zebrało się dotąd blisko 52.000 a z dopełnieniami ogarnie 
70.000. A jednakowoż jeszcze to nie jest wszystko co wyszło, bo w braku źró- 
deł katalogowych, nie mogłem dowiedzied się o wszystkiera. 

Nie wszystko co tu zebrałem, tworzy materyał literatury polskiej. Wyłą- 
czyd należy druki cudzoziemców o Polsce lub w Polsce drukowane , dzieła pol- 
skie ale mające znaczenie rządowych lub urzędowych publikacyi , i dzieła Pola- 
ków pisane dla zagranicy, nie o Polsce i nie po polsku. 

Ostatni poczet rośnie bardzo wydatnie. Bywają dzieła drukowane z koniecz- 
ności, z naukowej potrzeby, z politycznej potrzeby. Te są nieuniknionem następ- 
stwem wspólnego porozumiewania się w świecie wiedzy. Bywa atoli więcój utwo- 
rów w obcych językach pisanych przez Polaków dla popisu, dla figurowania w ob- 
cśj literaturze, dla zaspokojenia próżności. 

Kośnie z roku do roku poczet tych co dobrowolnie rzucają ognisko domo- 
we, bo im wygodniej wygrzewad się przy cudzem. Ci cudzoziemczeją mimowie- 
dnie, a chód mówią po polsku, czują i wyrażają się tak, jak się wyraża ich oto- 
czenie. Są oni wygodnemi spektatorami działań w kraju, sądzą, klaszczą lub 
karcą, ale sami w kraju działad nie chcą. Ci wyrastają w owocowe drzewo, które 
rzuca owoc w sadzie sąsiada, bo taip przez parkan konary swe przechyliło. 

Był ktoś w obczyźnie co pisał dziełko Odstępcy przeciw tym, którzy 
w kraju pracowali uczciwie i którzy błądzili pismem w dobrej wierze, sądząc, 
źe ten kraj wydżwigną z pod obucha. Był ktoś w kraju, co znowu pisał rzecz 
o Nieobecnych to jest o tych: którzy nie żyją w ojczyźnie, lecz szukają swobo- 
dy w obczyźnie. Ci ostatni, są to właściwi Odstępcy wówczas, jeżeli biorą pióro 
na to tylko, aby cudzoziemską odzywad się mo wą. Jestto nowy gatiJnek polonii, 
zwad ich można Polacy cudzoziemcy, z przekonań patryoci lecz z pióra kosmo- 
polici. 

Nieobecnośd i odstępstwo pióra, często schodzą się, po długoletniem od- 
wyknięciu od obowiązku względem kraju. Literatura tego gatunku wzrasta, czę- 
stokrod świetna, nawet rozgłos i zaszczyt przynosząca piszącemu, ale nie polskiej 
literaturze ; — w obec literatury polskiej jest ona zarazą na zdrowśm ziarnie. 

Ten polsko-cudzoziemski materyał, zarówno jak ściśle cudzoziemski w Pol-^ 
sce szczepiony, nie należy do właściwój polskiej literatury, lecz nie może byd 
wydzielony z Bibliografii polskiej. 

684039 IV 

Jeźeliby^my jednakże chcieli to oddzielid i oprzed się tylko na czysto pol- 
skim rodzimym materyale, moglibyśmy jeszcze pochwalid się, źe jakie 50.000 
druków wyłącznie w polskim języku, dostarcza nam obecne stólecie. 

Całośd zebranych w Bibliografii druków obliczam szczegółowiój. 

W Tomie I do lY było autorów 9923, druków 4563 ; w Tomie V litera 
W ma autorów 950, druków 3732; lit. X autorów 2, druków 8; lit. T autorów 5, 
druków 6; litera Z autorów 492, druków 2308 czyli razem 51.823 druków, 
autorów 11.372. 

Że zaś wiele opuściłem i o ile mi wiadomo przypada opuszczeń na literę A 
autorów 117, druków 452; na B autorów 477, druków 1322; na literę C auto- 
rów 317, druków 909; czyli razem na trzy litery autorów 911, druków 2.683 
przypuśció można, źe liczba opuszczonych druków przeniesie 20.000. 

Jest to nadspodziewanie duża liczba, lubo mogłaby i powinnaby większą 
urosnąć. Wstrząśnienia polityczne, którym ulegamy co lat kilkanaście, wycień- 
czają na długie lata pochód pracy umysłowej naszej i tamują naturalny rozwój 
sił żywotnych narodu. 

Pomimo wywoływanych klęsk, żyjemy jeszcze, czujemy, działamy. Snadź 
to niespożyte siły, któremi obdarzyła nas Opatrzność. Ta ginącym nie dozwala 
zaginąó, tonących wydźwiga z topieli. Boża wola, że żyjemy i będziemy żyd 
z przeszłością lat tysiąca dla przyszłości lat tysiąca. 

Oddając skończone dzieło, mógłbym uchylid się od dalszej pracy, lecz jakże 
tu usunąd się, gdy widzę, że dużo jeszcze uzupełnid potrzeba. 

Łatwiśj tego dzisiaj, niż kiedyindziej dokonad. Obudziło się już zajęcie 
niejakie około Bibliografii. Wydawnictwa Wład. Wisłockiego w Krakowie i S. 
Czarnowskiego w Warszawie mogą stanowid i stanowią podwalinę dodaiiów. 
Czego u nich nie ma, to jest pewnie literaturą broszurową nic nie znaczącą 
ale i to znajdzie się i wcieli. Tak więc łatwym sposobem wzrasta grube dzieło 
dopełnień. 

Sądzę, źe prenumeratorowie przyjmą wdzięcznie te dopełnienia, bo wiążą 
one wyszła całośd z tóm co obecnie wychodzi. Przyjmą i ci, co pracują nad li- 
teraturą polską, bo tak uzupełniona Bibliografia może rzucid jasne światło na 
ogólny rozwój piśmiennictwa u nas. 

Dla mnie dośd będzie pociechy, źe pchając taczkę moją, doczekałem się 
oddania całego dzieła na użytek ogółu. 

Oddając je, upraszam o wybaczenie licznym ale drobnym błędom to kor- 
rekty, to nieuwagi. Niechaj mnie nikt nie wini o to, że nie same perły nagro- 
madziłem. Bibliograf to nie historyk. Jeden zbiera drugi wybiera. Jeden wsy- 
puje ziemię do sita, drugi w niśm wypłukuje złoto rodzime. Inaczej byd nie 
może. Umiejcie tylko szukad a znajdziecie. Oddzielicie plewy od ziarna. 

Zajęcie się dopełnieniami, nie wyklucza wykończenia Bibliografii za ubiegłe 
stólecia. Jest ona gotową do druku. Bezmiarami większa, niż stólecie XIX, dla 
tego długo się pociągnie. Na początek wyjdzie rejestr chronologiczny do stóleci 
XV do XVni wieku. Wiek XV i XVI znacznie uzupełniony. Rejestr ten obro- 
bił pan Achilles Brzeza, według mego manuskryptu. Na podstawie jego, mo- źemy mied juź przybliżone ^^yobraźenio o rozległości dzisiejszego oiHtery&łu bi- 
bligraficznego. 

Materyał ten nie wyczerpuje dokładnie całego ogromu. Jeżeli już dawniój 
obliczano summę druków polskich do końca XVin w. na sto tysięcy, mnie do 
owego czasu znanem jest znacznie mniej. Nic dziwnego, druki polskie marniały 
i ciągle marnieją nie wykryte i nie opisane, bo ulegały wytępieniu w czasie wo- 
jen nieustannych i ciągłych klęsk narodowych. 

Zdaję rachunek z liczby druków co doszły mśj wiadomości. Dla tego nie 
jest on pełny i rzeczywisty, lecz prawdopodobny i przybliżony. Z upływem czasu 
gdy uprawa Bibliografii u nas rozszerzy się, cyfry moje okażą się za szczupłe, 
summa ogólna wyjdzie kiedyś pełniejszą. Dzisiaj poprzestańmy na pierwszśm 
przełamaniu lodów. 

Według mojego obrachunku wydano polskich o Polsce, dla Polski lub 
w Polsce lub przez Polaków: 

Od roku 1456 do 1499 roku druków 171 
„ „ 1500 „ 1509 „ „ 205 

„ „ 1510 „ 1519 „ „ 440 

„ „ 1520 „ 1529 „ „ 452 

y, ;, 1530 „ 1539 „ „ 551 

„ , 1540 „ 1549 „ „ 534 

„ , 1550 „ 1559 „ „ 576 

, „ 1560 „ 1569 „ „ 758 

„ , 1570 „ 1579 „ „ 792 

„ „ 1580 „ 1589 „ „ 1140 

„ „ 1590 „ 1599 „ „ 1234 

Bez wyrażenia roku w XVI w. „ 642 
Razem w XV— XVI wieku ~ 7455. 

Od roku 1600 do 1609 roku druków 1821 

„ 2143 

„ 1967 

„ 2288 

„ 2679 

„ 2123 

„ 1721 

„ 1945 

„ 2366 

„ 2421 1610 


n 


1619 


1620 


ji 


1629 


1630 


» 


1639 


1640 


n 


1649 


1650 


j» 


1659 


1660 


» 


1669 


1670 


n 


1679 


1680 


n 


1689 


1690 


n 


1699 Razem „ 21474. 

Od roku 1700 do 1709 roku druków 1818 

„ „ 1710 „ 1719 „ „ 1842 

„ „ 1720 „ 1729 „ „ 2555 

„ „ 1730 „ 1739 „ „ 2743 n Od roku 1740 do 1749 rokn druków 322Ć 
„ „ 1750 „ 1759 „ „ 3468 « „ 1760 „ 1769 „ 
„ „ 1770 „ 1779 „ 
„ „ 1780 , 1789 „ 

„ ;, 1790 „ 1799 „ 

Razem „ 35944 
Z w. XVU i XVIII druków bez daty 8281 „ 4381 

„ 5089 

„ 5834 

„ 4994 Razem druków 44225. 

Ogólna summa z wieków XV, XVI, XVII i XVIII mnie znana, wynosi 
druków 73154 — Przypuścid można, że jakie jeszcze 10000 druków nie doszły 
mój wiadomości. 

Jeszcze ściślój rozpatrując, podaję rok za rokiem ilośd ukazujących się 
druków : Wykaz ilości druków na każdy rok przypadających. 1456 


1 


1460 


1 


1470 


3 


1472 


1 


1474 


3 


1475 


7 


1476 


4 


1477 


3 


1478 


6 


1480 


3 


1481 


1 


1482 


i 


1483 


2 


1484 


3 


1485 


4 


1486 


3 


1487 


4 


1488 


4 


im 


1 


1490 


6 


1491 


15 


1492 


8 


1493 


12 


1494 


12 


1495 


13 


1496 


8 


1497 


12 


1498 


11 


1499 


19 


1500 


18 


1501 


8 


1502 


12 J503 20 1504 29 

1505 18 

1506 13 

1507 30 

1508 34 

1509 23 

1510 36 

1511 34 

1512 50 

1513 36 

1514 53 
1615 60 

1516 33 

1517 35 

1518 57 

1519 46 

1520 33 

1521 36 

1522 50 

1523 43 

1524 59 

1525 54 

1526 34 

1527 53 

1528 45 

1529 45 

1530 49 

1531 60 

1532 57 

1533 56 

1534 56 

1535 66 

1536 51 1537 42 

1538 61 

1539 53 

1540 52 

1541 63 

1542 42 

1543 70 

1544 49 

1545 73 

1546 45 

1547 37 

1548 57 

1549 46 

1550 70 

1551 67 

1552 35 

1553 48 

1554 48 

1555 41 

1556 70 

1557 59 

1558 61 

1559 77 

1560 76 

1561 85 

1562 72 

1563 70 

1564 91 
1665 70 

1566 84 

1567 70 

1568 87 

1569 53 ni 1570 


62 


1580 


87 


1590 


118 


1571 


47 


1581 


86 


1591 


75 


1572 


60 


1582 


139 


1592 


118 


1573 


124 


1583 


125 


1593 


111 


1574 


131 


1584 


114 


1594 


141 


1575 


50 


1585 


123 


1595 


140 


1576 


58 


1586 


108 


1596 


137 


1577 


89 


1587 


137 


1597 


115 


1578 


87 


1588 


120 


1598 


163 


1579 


84 


1589 


101 


1599 


116 


Bez daty druków 


r Z XVI W. 


642 


1600 


139 


1641 


239 


1682 


242 


1601 


104 


1642 


230 


1683 


284 


1602 


146 


1643 


243 


1684 


277 


1603 


141 


1644 


318 


1685 


254 


1604 


206 


1645 


276 


1686 


215 


1605 


227 


1646 


366 


1687 


233 


1606 


241 


1647 


241 


1688 


220 


1607 


192 


1648 


265 


1689 


197 


1608 


223 


1649 


280 


1690 


211 


1609 


202 


1650 


247 


1691 


199 


1610 


188 


1651 


211 


1692 


169 


1611 


252 


1652 


191 


1693 


200 


1612 


173 


1653 


144 


1694 


184 


1613 


198 


1654 


161 


1695 


198 


1614 


182 


1655 


196 


1696 


209 


1615 


211 


1656 


277 


1697 


457 


1616 


191 


1657 


212 


1698 


342 


1617 


241 


1658 


232 


1699 


252 


1618 


247 


1659 


252 


1700 


278 


1619 


260 


1660 


223 


1701 


272 


1620 


253 


1661 


187 


1702 


185 


1621 


229 


1662 


108 


1703 


182 


1622 


210 


1663 


117 


1704 


222 


1623 


162 


1664 


157 


1705 


171 


1624 


175 


166'5 


130 


1706 


158 


1625 


185 


1666 


167 


1707 


128 


1626 


161 


1667 


153 


1708 


93 


1627 


183 


1668 


192 


1709 


129 


1628 


199 


1669 


287 


1710 


154 


1629 


210 


1670 


197 


1711 


172 


1630 


187 


1671 


150 


1712 


186 


1631 


147 


1672 


150 


1713 


141 


1632 


244 


1673 


123 


1714 


129 


1633 


251 


1674 


217 


1715 


163 


1634 


254 


1675 


167 


1716 


190 


1635 


219 


1676 


276 


1717 


246 


1636 


268 


1677 


160 


1718 


249 


1637 


212 


1678 


252 


1719 


212 


1638 


268 


1679 


253 


1720 


222 


1639 


238 


1680 


226 


1721 


204 


1640 


221 


1681 


218 


1722 


221 ^f^t^ 1723 


245 


1749 


275 


1775 


645 


1724 


302 


1750 


305 


1776 


778 


1725 


229 


1751 


307 


1777 


459 


1726 


288 


1752 


270 


1778 


507 


1727 


310 


1753 


338 


1779 


457 


1728 


266 


1754 


374 


1780 


659 


1729 


268 


1755 


379 


1781 


424 


1730 


273 


1756 


404 


1782 


591 


1731 


249 


175^7 


290 


1783 


446 


1732 


236 


1758 


369 


1784 


506 


1733 


423 


1759 


432 


1785 


456 


1734 


331 


1760 


432 


1786 


582 


1735 


249 


176i 


404 


1787 


426 


1736 


265 


1762 


381 


1788 


756 


1737 


255 


1763 


485 


1789 


988 


1738 


230 


1764 


555 


1790 


1088 


1739 


232 


1765 


378 


1791 


994 


1740 


283 


1766 


562 


1792 


804 


1741 


288 


1767 


493 


1793 


598 


1742 


210 


1768 


341 


1794 


380 


1743 


197 


1769 


350 


1795 


269 


1744 


282 


1770 


402 


1796 


277 


1745 


644 


1771 


365 


1797 


236 


1746 


275 


1772 


414 


1798 


124 


1747 


496 


1773 


586 


1799 


222 


1748 


270 


1774 


476 Obowiązkiem moim wspomnieć o doznawanej życzliwości z wielu stron. 
Pomijam osoby, o których mówiłem w przedmowach do tomów poprzednich. 
Największej pomocy doczekałem się od Pana Zawadzkiego, księgarza z Wilna, 
który mi przysłał znaczny poczet materyałów po Jocherze i Sobolewskim, obej- 
mujący już to manuskrypt drukowanej Bibliografii, już to liczne części nie dru- 
kowanej. Widocznie , iż pewna częśd tej pracy może w rękach rodziny Jochera 
pozostała, ale i to co otrzymałem było nader użytecznem. Bibliografią Walew- 
skiego nieustannie porównywam i wcielam, jestto równie ważny zasiłek. 

Pan J. Birgel ze Słucka nadesłał mi spis kilkudziesięciu rzadkich dzieł 
z jego biblioteki ; spisów bibliotek swoich udzielili mi Xże Czetwertyński i Pan 
Konstanty Przeździecki. 

Ze strony Dra Franc. Nowakowskiego, Bibliotekarza w Suchy, doznaje wy- 
dawnictwo poparcia w udzielaniu katalogów bogatej biblioteki Hr. Branickich 
jak i dostarczeniem zebranych funduszów od osób przychylnych temu wydawnic- 
twu. Mianowicie Hr. Art. Potocki dał 100 marek i 100 złr. , Hr. K. Branicki 
50 złr. i 200 franków, Pan W. H. 50 rubli. 

Tom piąty wypadł o połowę szczuplejszy, niż poprzednie. Stało się to 
z powodu ukończenia całości, i potrzeby ujęcia dodatków w osobne tomy. Obję- 
tość jego powiększyć można oprawianiem z nim razem Zeszytu Bibliografii 
z lat 1871 — 73 wydanego z okazyi wystawy Wiedeńskiój. Zeszyt ten uzupełnia 
tomy początkowe Bibliografii, albowiem obejmuje te druki, które ukazały się 
już po wyjściu T. I i U Bibliografii, zatśm tamże wcielonemi być nie mogły. *"W>l^V%^N^VS**W^^^*-V%/N*'V^ w. - w. i. "V^ w. ob : Groza Wężyk Syiw. (Pan Justynian.) 

W....ska ob : Widulińska J. 

W....r A....r dr. Dr. Franciszek^ Kasparek, 
profesor filozofii prawa i prawa narodów 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, i jego naj- 
nowsze dzieło, obacz: Wiktor Artur. 

W....cki A. Wiersz do ziomków (Podpisał 

się A W....cki) Warszawa, 1831, w 8ce, 

k. 1. 

W. A. Śmierć republikaninem przez A. W. 
1848, (wiersz), w 8ce, k. 2, ob.: Anczyc. 

— Zbój galicyjski z r. 1846. obacz: An- 
czyc W. L. 

— Wiersze wolne przez A. W. na wspar- 
cie ranionych wojskowych. Warszawa, w dru- 
karni Piasta, 1831 (podpis W...dy A.) gr. 15. 

— Skrzypki wędrowne historya z francuz- 
kiego na język polski przełożona (na końcu 
podpisano A. W.) Warszawa, w drukarui 
przy Wowolipiu, Nr. 646. 1817, w 8ce, str. 226. 

W. A. L. Plan de Sebastopol, dresse par .... 
oflicier de Tarmee polouaise, avec les forti- 
fications de terre et de mer et le nombie de 
lenrs canons, le nom de batimeuts de guer- 
re qui 8'y trouvent et le nombre de ca- 
nons qa'ils portent, la popułation de la ville, 
le nombre des troupea des differeuts armes 
qui composent la garnison, les diyers ports, 
la profondeur des eaux, et une foule d'au- 
tres indications utiles. 1854, fol. k. 1. 

W. A. E. ob : Więzownicki. (Nauka moralna) . 
W. A. (ksiądz), ob: Arcybractwo. 
W. A. T. obacz : Wiślicki Ad. 

W. A. ob: Giorgi (J868);Saxe; Waźyński A.; 
Waga A. (Pobyt l»27j; Waśniewski (błowa po- 
koju). 

W. B. ob: Dudevant A. (Konsuelo. Joanna) 
Kecht (Warsz. 1830) ; Sterne W.-,Wisłocki Teo- 
fil (Bogumił). 

W. E. Ks. ob: Schmid; Wodziński Ernest 

(Pieśń 1853). 

W. F. ob: Saher (upr. chmielu 1861); Scłl«- rer; Wężyk Fr.; Wrotnowskt Fel. (Rozmowy; 
Upominek dla dzieci ; Dwa losy ; Zbiory Ci* 
chowskiego). 

W. G. Die Schlacht bei Leipzig von G. von 
W. Posen, 1835, w 8ce. 

Obacz: Gadon Włodz. 

W. H. Die polnische Insurrection im Gross- 
herzogthume Posen von H. W. Berlin, 1848, 
w 4ce. sgr. 15. 

— Ob : Gouraud J. (1868) ; Lisiecki (Insur- 
rection); Wuttke Henr. 

W. H. C. K. Biblia dla dzieci, ozdobiona 
48 ryc. przekł. z francuzk. W. C. K. Wilno, 
1822, w 16ce, złp. 4. ob: Zgierski. 

W. J. ksiądz. Historyja biblijna starego i 
nowego testamentu, nowo ułożona przez X. 
J. W. dla użytku młodzieży katolickiej. 2. 
Części. Bochnia, druk Pisza, 1849, w 12ce, 
str. 216. złp. 1 gr. 18. 

— Toż, z dodaniem dziejów apostolskich 
i jeografii Palestyny dla użytku młodzieży 
katolickiej płci obojga. Bochnia, 1859. kr. 40. 

W. J. Trójca narodowa w jedni (wiersa) 
przez J, W. Lwów, 1848, w 8ce. 

— W dniu imienin Ant, Kaczorkiewicza 
gwardyana 00. Reform, w Krakowie d. 13. 
Czerwca 1815 r. w 4ce, k. 2. (podpisani: J. 
W. i P. U.) 

— Poradnik dla gospodyń ułożony alfabe- 
tycznie przez J. W. Tom I. Warszawa, na- 
kład wydawcy, 1861, w 8ce, str. XV i 398. 

— Warrago Russy w *ciu pieśniach histo- 
rycznych przez J. W. Stanisławów, druk J. 
Daszkiewicza, 187), w 8ce, str, 31. cnt. 15. 

— Więcowiny, operetka narodowa w 3ch 
oddziałach przez J. W. Stanisławów, druk 
J. Daszkiewicza, 1871, w 8ce, str. 40. ot. 40, 

— Zbiór pieśni i poezyi przez J. W. Lwów, 
druk Gaz. Narodowej, 1872, (skonfiskowała 
Policya). 

— Obacz : Tarcza duchowna ; Wagner J.; 
Więckiewicz J, (Mowy pasterskie), 

W. J. H. ob: Marewicz J. 
W. J. X. Pijar, ob: Aliog J. 

X w. S. - WACftENHUSEN W. J. K. D. K. Ch. obacz : Joly (Więckiewicz). 

W. Józef X. Głos radości z powodu wynie- 
sienia X. J. C. Fukiera na infułata przez X. 
Józ. W. Lwów, 1838, w 4ce. grp. 12. 

W. Julius. Die galizische Judenfrage von 
.... Lemberg, druk Winiarz, 1860, w Bce, 
8tr. 36. 

W. K. Dykcyonarz. Lublin, 1801, ob: Win- 
kler Karol. 

— Przebaczenie grzechu. K. W. b. w. m. 
dr. i r. (Zurich 1862?) w 12ce, str. 4. 

— Los wielki na małej loteryi, zbiór cie- 
kawych powiastek dla małych dzieci, przez 
K. W. Warszawa, 1870, w 16ce, atr. 39. 
kop. 25. 

— Nieboszczyk narzeczonym. Powiastka 
tłumaczona z francuzkiego, przez .... (z ry- 
ciną). Warszawa, druk Unger i Banarski, 
1869, w 32ce, str. 32. kop. 10. 

— Rzut oka na upominek Pliszki o suk- 
cessyi. Warszawa, druk A. Gałęzowskiego 
i komp,, 1829, w 8ce, str. 40. (na końcu pod- 
pisał sig K W ski.) 

— Niezasłużony ale szczęśliwy, czyli po- 
tulne rozmyślania nad dobroczynnym wpły- 
wem, jaki teorya Darwina na ogół publicz- 
ności już wywarła lub wywrzeć może przez 
. . . , z illustr. F. Kostrzewskiego. Warszawa, 
druk Gazety polskiej, 1869, w 8ce, str. 19. 
kop. 30. + 

— Powiastki cztery dla dzieci, przekład 
z francuzkiego przez .... Warszawa, 1867' 
w 32, str. 47. kop. 7%. 

W. K. ob : Dumas; Narrey ; Wachtel K.; Walew- 
ski K.j (listy 1861); Witte Karol (Gawgdy, 
Pamiętnik sceny). 

W. L. Małe ułatwienie rachunkowe za 
pomocą palców; przyczynek do tabliczki 
mnożenia, napisał .... (druk zapowiedziano 
r. 1863. w Warszawie). 

W. L. F. Elegia na zgon Franciszka Dybka 
Dra Med, Chirurg, i Filoz. Prof. Uniw. Warsz. 
przez ucznia wydziału lekarsk. Warsza- 
wa, 1826, w 4ce, str. 6. 

V. M. obacz: Widal M.; Wiesiołowski M. 
W. Marya ob: Wielogłowska. 

W. Maurycy. Barwinki, poozye; obacz: We- 
reszczyński M. 

W. M. Ksiądz. Sprawa religijna w Polsce. 
Kraków, druk Wywiałkowskiego, 1863, w 4ce, 
str. 7. + 

W. P. obacz: Wierzchaczewski (1814). 

W. Paulina z P. Tajemnice zdrowia i pię- 
kności czyli na doświadczeniu i nauce oparte 
rady i przepisy, jak pielęgnować, rozwijać, 
utrzymać i upiększać siły, przymioty i wdzię- 
ki zdrowia, młodości i urody z dołączeniem 
recept i przepisów, po większej części w ta- 
jemnicy dotąd zachowanych a mogących po- 
służyć do łatwego preparowania z pierwiast- 
ków nieszkodliwych aajsłynaiej szych, najsku* teczniejszych i najdoskonalszych arkanów hy- 
gieny i piękności, które za wysokie ceny 
w złym i częstokroć najszkodliwsżyra gatun- 
ku od szarlatanów zagranicznych nabywamy. 

Dzieło nader pożyteczne dla wszystkich, 
a mianowicie dla płci pięknej, ułożone we- 
dług najsłynniejszych prac w tym przedmio- 
cie w Anglii i we Francyi ogłoszonych i po- 
mnożone uwagami na trzydziestoletniem do- 
świadczeniu ugruntowanemi przez Lwów, 

Milikowski, 1863, przedpłata 5 reńsk. 

W....r K. (Węgierówna K), ob : Żochowska. 

W. S. Do Boga modlitwa o zwycięstwo b. 
w. m. i r. (Warszawa, 1830) w 8ce, k. 1. 

— Życiorys Rajmunda Rembieljńskiego, 
przez .... z ryciną. Poznań, J. K. Żupański, 
1873, Bce, str. IX. 97. sg. 1 fn. 10. 

— Barwy nasze, wiersz przez .... Lwów, 
1848, w 8ce, k. 1. 

W. S. W. obacz: Wilczyński (1870). 

W. T, Gwardyak akademicki, obacz: Thul- 
lie Winc. 

W. T. L. Powinszowanie w dzień Zmar- 
twychwstania Pańskiego. Na końcu: .... druk 
w Wilnie, 182.. w 4ce, k. 1. + 

— Nowego roku, 1819, w 4ce, 'str. 1 niel. 
Na końcu .... 

— Toż, Nowego roku, 1820, w 4ce, k. 1. 
W. W. Prawidła gry preferansa przez .... 

Objaśnione przykładami czerpanemi z dzieł 
francuzkich i oparte na doświadczeniu naj- 
lepszych graczy gier kameracyjnych. Przy- 
lem objaśnione są gry, które się nigdy prze- 
grywać nie mogą; z dodaniem przy każdym 
rodzaju gry preferansowej tablicy rozliczania 
się. Warszawa, 1845, w 16ce, str. 80. złp. 4. 
W. W. Ksiądz. Nauka o nawozie ob: Wą- 
sikiewicz W. 

— Obacz : Petri (1822); Wielądko Woj. (Epi- 
cedion 1812); Wieloyłowski Walery; Wolski 
Włodz. (1869). 

W. W. X. o organizacyi szkół wiejskich. 
Nowy Sącz, 1866. 

(Odbito 100 egzempl., skonfiskowała pro- 
kuratorya). 

WABER Józef, ksiądz w Ostrzeszowie w W. 
Kfj. Pozn. (ur. 18U5 f 1859). Katechizm o śś. 
Sakramentach, 1859. 

— Słów ^kilka (przymówień IX), przy za- 
prowadzeniu wstrzemięźliwości i trzeźwości. 
Poznań, 1844, w 8ce. złp. 1 gr. 18. 

VACCAI Niccolo (ur. 1790 f 1866;. Prak- 
tyczna szkoła śpiewu przez .... tłumaczona 
i zastosowana do języka polskiego przez L. 
Matuszyńskiego Art. opery i naucz, śpiewu. 
Lipsk, nakład G. Sennewald, Warszawa, 1871. 
rs. 1 kop. 35. 

WACHENHUSEN Hans. (ur. około 1820). Un- 
ter dem weissen Adler. Roman aus Polen 
jiingster Ytirgangenbeit. 3 Theile ia 1 Band. 
Berlin, Jaoko, 1866, w 8ce, str. 771, 4'/, Thlr, YACHEROT ^ WAGA VACHEROT Etienne rur. 1809). Wiedza i bu- 
mienie, przekład Zofii Grabowskiej. T. I. 
Warszawa, nakład i drak Przeg. tygod., 1873, 
w 12ce, str. 177. kop. 40. 

Wąchocka szkoła ob : Nauka. 

WACHTEL Ignacy. Mały wokabularz fran- 
cuzki i gramatyka elementarna czyli pierw- 
sze naprowfldzenie do mówiejiia języka fran- 
cui^kiego Mak). Yocflbulaire francais et Gram- 
maire elementaire. Berlin, nakład Knstnera 
i spółki, 18f)2, w 16ce, str. IV i lOC. sgr. 10. 

— Die polnischen Ereignisse im J. 1862. 
(Nach e. Artikel der russ. Zeitscbrift: Swo- 
bodne Słowo). Berlin, academ. Bucbbandl. 
in Commis., 1862, w 8ce, str. 19. sgr, 6. 

WACHTEL Kaliksł. Komunikacye, gościńce 

i drogi w Galiovi przez z mnpą. Lwów, 

nakładem rednkcyi Gazety Lwowskiej, w dru- 
karni Rządowej, 1856, w 8ce, str. 40. (Oddruk 
z Dodat. tyg. do Gaz. Lwows., 1856). + 

Wacław, dramat w 5. aktach (przez polkę). 
Paryż, druk Bourgogne et Martinet, 1844 
w 8ce, str. 130, + ' 

— z Oleska, pseudonim, obacz : Zaleski 
Wacław. 

Wacława modlitwy, obaca:' Malinowski Lu- 
cyan ; Suchecki Henr. 

WACŁAWSKI Andrzej X. Uwagi i przekona- 
nia o nieśmiertelności duszy ludzkiej, uło- 
żone przez .... plebana brzozowskiego. Lwów, 
druk Sznejdra, 1834, w 8ce, str. 33. 

— Zdrowa rada dla przyjaciół cnoty przez 
.-.. plebana brzozowskiego ułożona, popraw- 
ne wydanie. Lwów, druk Józefa Sznajdra, 
1844, w 4ce, str. 8. grp. 12. 

Wada. Pan Marcia Kmieć ob : Rejtan. 

Vade mecum ad infirraos. Var8aviae ad S- 
Crucem, 1863. w l6ce, str. 96, (po polsku 
i łacinie, modlitwy), złp. 1. 

— Toż, Yarsayiae, XX. Misjonarze, 1861. 
złp. 1. 

— Toż, Kraków, Wielogłowski Wal., druk 
Czasu, 1854, w 12ce, str. 96. złp. 1 gr. 6. -f 

— Toż, tamże, druk Jaworskiego, 1870) 
w 16ce, str. 96. kop. 20. + 

— Toż, ex rituali synodi proyincialis pe- 
tricoviensis depromptum. Editio nova, aucta 
et emendata. Gnesnae, Lange, 1872, w 16ce, 
Btr. 65. ogr. 5. 

— Mecum parochorum, ex rituali sacra- 
mentorum depromptum. Yilnae, typ. Uafa- 
łowicz, 1856, w 32ce. Na welinow. papierze 
kop. 35. 

— Mecum polskie albo zbiór wiadomości 
1833. ob: Hoffman Karol. 

WADLAWSKA Julia. Nabożeństwo do Matki 
Boskiej dobrej rady, staraniem i nakładem 

Lwów, Kar. Wild, 1863, w 16ce, str. 47. 

et. 15. 

W)^DOŁOWSKI Felix L. Elementarz pocz^t- Ijowego czytania podług nowcgo sposobu 
ułożony. Warszawa, druk XX. PU^^ów, 1834, 
w 12ce, str. 23. złp. 1. 

— Rys chronologiczno - historyczny naro- 
dów. Warszawa, "1858, folio, 1 arkusz tablic 
(litograf.) 

WĄDOŁOWSKI Feliks Kazimierz. Skorowidz 
albo (sic) inwentarz ordynacyi kryminalnej 
pruskiej alfabetycznie ułożony na każde 
w szczególności zdarzenie przez .... sekret, 
wydz. indagacyjnego przy urzędzie municy- 
palnym. Warszawa, w druk. rządowej, 1836, 
w 8ce, str. 48. 

Wadowice ob : Mehoffer (Wadowicer Kreis). 

Wadswooth ob : Longfellow. 

Wady staropolskie, przedruk dzieła: Robak 
sumienia złego człowieka niebogobojnego i 
o zbawienie swoje niedbałego, wydanego 
w pierwszej połowie 17go wieku. Kraków, 
J. Czech, 1853, w 8ce, str. V i 175. złp 7. + 

WAECHTER J., Glatz Jakob i Gerh. Ant.. Neu- 
kofer. Christliches Gesangbuch zum Gebrau- 
che bei óffentlichem Gottesdienste der evan- 
gelischen Gemeinden in den k. k. deutschen 
und galizischen Erblandern von .... etc. 
Wien, 1810, w 8ce. 

— Toż, nowe wydanie. Wien, 1826. (Z tem 
złączone : Christliches Gebetbuch etc. Wie- 
deń, 1816). razem sgr. 16 i sgr. 14. 

WAGA Antoni Stanisław Floryan, (ur. 1799). 
Atlas do nauki historyi naturalnej z koloro- 
wanemi 222. wizerunkami, objaśniony no- 
menklaturą polską, łacińską i francuzką przed- 
miotów, które wyobraża, tudzież ich opisami 
wykonanemi pod kierunkiem i z pomocą A. 
W. b. prof. hist. naturalnej. Warszawa, na- 
kład i litografia J. Odessera, druk J. Psur- 
skiego, 1860, folio podłużne, Tablic X. Do 
tego tekst w 8ce, str. IV, II, 191. rbs. 2 
kop. 60. 

— O nowym szczególnym gatunku pszczo- 
ło watego o wadu. Warszawa, 1826. 

— Historya naturalna. Dzieło wskazujące 
pomoc do nauczenia sig tej umiejętności, 
uważanych w głównych stanowiskach jej wzro- 
stu. Tom I, zeszyt I. Warszawa, nakład B. 
Friedleina, druk K. Kowalskiego, 1859, w 4ce, 
str. 218. (więcej nie wyszło) z rycinami czar- 
nemi. rs. 3 kop. 60. z rj^inami kolorowane- 
mi rs. 5. kop. 40. -f- 

— Książka dla dobrego chłopca ułożona 
w drukarni Łątkiewicza czterdziestu od- 
miennemi gatunkami charakterów, ozdobiona 
obrazkami iluminowanemi i znaczną liczbą 
winiet. Dzieło wyłącznie przeznaczone do 
wprawienia małych dzieci w czytanie pism 
rozmaitych. Warszawa, A. Brzezina, 1826, 
w 16ce pod., str. 79. złp. 12. 

— Nazwiska monet u różnych narodów 
i w różnych wiekach używane, abecadłowo 
spisane i objaśnione przybliżonem porówna- 
niem z dzisiejszemi pieniędzmi polskiemi. WAGA Warszawa, S. Orgelbrand, 1860, w 12o«, str. 
113. złp. 4. 

— Historyczno - naturalne opisanie znacz- 
niejszych zwierząt, menażerią Van Dinter 
z Amsterdamu skłaćlajsicych. Warszawa, 1827, 
w 8ce. 

— Do pana Karola Lipińskiego po danym 
koncercie w Lipsku dnia 26 Sierpnia 1821 r. 
przytomni rodacy z pożegnaniem b. w. m. 
dr. i r. (1821 r. w Lipsku), w 4ce, kart nio- 
liczbowanych 2. + + 

— Pobyt w Ojczyźnie. Warszawa, w dru- 
karni A. Brzeziny, 1827, w Bce, sir, 14. (na 
końcu podpisany A. W.) (Jestto wiersz pi- 
sany do P. Karola Milewskiego z powinszo 
waniem imienin). + + + 

— Pochwała hr. Konst. Tyzenhauza. War- 
szawa, w drukarni Gazety polskiej, 1862, 
w 8ce, Btr. XXVI i V. (Odbito 200 egzempl.) 
-ł- + + 

— Podróż z Berlina do Lipska. Lipsk, 
w druk. pod firmą, Breitkopf et Haertel, 1821, 
w 8ce. str. 16. (Jestto wiersz pisany do Hen- 
ryka Brezy, na końcu podpisany: A. W.) + + 

— Rozprawa o naukach przyrodzonych a 
w szczególności o historyi naturalnej zawie- 
rająca odpowiedzi na następujące pytania: 
1) Czy nauka matematyki, czy też wyłącznie 
umiejętności przyrodzenia silniej i korzyst- 
niej na umysł młodego działają? 2) Jakie 
spływają korzyści na osoby poświęcające się 
naukom przyrodzonym w szczególności , a 
w ogólności na całe narody? S) Jak należy 
postępować ucząc młodzież historyi natural- 
nej i jakiego potrzebujemy dzieła elemen- 
tarnego do pomocy w tym zamiarze? 4) Ile 
nam jeszcze nie dostaje do zrównania eię 
w znajomości rzeczy przyrodzonych z innemi 
narodami? 5) Wzmianka o znakomitych dzie- 
łach polskich w przedmiocie przyrodzonym, 
przez .... nauczyciela zoologii w szkołach 
wojewodz. warszaw. XX. Pijarów i Liceum 
Warszawskiem, Warszawa, druk XX. Pija- 
rów, 1819, w 8ce, str. 62. złp. 2. + -^ 

— Rozprawa o ptakach, które wyginęły 
a okręgu ziemskiego. Warszawa, 1845. 

— Rzecz o piórze pod względem jego bu- 
dowy, różnic i użytku. (Program szkoły wo- 
jewódzkiej), 1825, w 4ce, (i odbitka). 

— Teorya gospodarowania wewnętrznego, 
czyli zbiór wiadomości potrzebnych gospo- 
dyniom dla użytku instytutów żeńskich przez 
.... Część I. ŃYarszawa, druk XX. Pijarów, 
1828, w 8ce, k. 3, str. XIV, 310 i k. 6. 
Złp. 4. H- 

(Więcej nie wyszło, książka pisana wzoro- 
wą polszczyzną^. 

— tenże tytuł: Warszawa, 1837, w 8ce, 
■tr. 402 i nieliczb. 13. 

— O turach i żubrach z okoliczności znale- 
zienia niedawno czaszki wołu kopalnego w 
Pruszkowie w Płocku. (Oddruk z Bibl. warsz. 1843), z ryciną. Warszawa, druk Juliana Ka- 
czanowskiego, 1843, w 8ce, str. 16. 

(W tymże roku 1843, T. L Bibl. war. jeet 
Tymot. Lipińskiego rzecz o Turach). 

— Wielmożnemu JMci Księdzu Janowi By- 
strzyckiemu, profesorowi fizyki w szkołach 
wojewódzkich Księży Pijarów, członkowi To- 
warzystwa przyjaciół nauk itd. w dzień imie- 
nia 24 czerwca 1817 roku najobowiązańszy 
uczeń ofiaruje, w 4ce. k. 2. (Na końcu pod- 
pisany Antoni Stanisław Floryan Waga). + + 

— Wstęp do nauki gospodarowania b. w. 
m. i r. (Odb. z Kalendarza powszechnego na 
rok 1836). Warszawa, w 4ce, (w 2 szpalty), 
str. 8. + -f 

— Wiadomości z nauk przyrodzonych, dla 
użytku szkoły guwernantek przez pro- 
fesora szkoły wojewódzkiej warszawskiej. T. 
I. obejmujący: Wiadomości z astronomii, fi- 
zyki, chemii i mineralogii z figurami. War- 
szawa, A. Brzezina, 1826, w 8ce, str. 323 
i regestru k. 11. Złp. 8. 

— O zwierzętach przez poetów i malarzy 
zmyślonych. Warszawa, 1820, w 8ce. (Od- 
druk z Paniięt. nauk 1819 r.) 

WAGA Antoni i FALKOWSKI X. Wzniesienie 
myśli do Boga czyli duch chrześcijańskiego 
nabożeństwa. Z rycinami. Warszawa, nakład 
Brzeziny, druk Łąlkiewicza, 1824, w 12ce, 
str. 188, ozdobnie oprawne. Złp. 6. 

— Toż, 2gie poprawne wydanie. Warsza- 
wa. Brzezina, 1827, w 12ce, str. 234. 1 rub. 

(Mieści: Modlitwy z Tomasza a Kempis. 
Massylona, Ekartshausena. Pieśni: Kocha- 
nowskiego, Krasickiego, Karpińskiego, Fe- 
lińskiego. Niemcewicza, Tańskiego, Górskie- 
go, Wróblewskiego, Turkowskiego, Dzierża- 
wina, (oda Bóg tłumaczenie Szydłowskiego, 
wyjątek z Junga Sąd ostateczny). 

— Toż, wydanie 3cie, tamże. 

— Toż, wydanie 4te, przerobione i znacz- 
nie powiększone. Warszawa, nakład Gustawa 
Sennewalda, 1840, w 8ce, z ryciną, str. 238 
i niel. 6. 

— Toż, wydanie 5te, przerobione i znacz- 
nie powiększone. Warszawa, nakład G. Sen- 
newalda, druk Ungra, 1854, w 8ce, str. 259, 
VIII i rycina. 

— Toż, (nowo wydane). Warszawa, dru- 
kiem i nakładem Wróblewskiego, 1856, w 
16ce, z ryciną, str. 116, niel. 2. 

— Obacz: Bentkowski Fel.; Beudant; Cy- 
gański (Myśliws. ptaszę 1842); Gluziński Józ.; 
Milne Edw. (Zoologia) ; Taczanowski Wł.; Ty- 
zenhauz Konstanty; Waga Jakób; Virej (ZmyśL 
zwierząt 1845). 

(Waga Antoni). Z powinszowaniem imienin 
Wielmożnemu Antoniemu Wadze, profesoro- 
wi kursów pedagogicznych, członkowi komi- 
tetu egzaminacyjnego i członkowi redakcyi 
Biblioteki warszawskiej, dnia 13 czerwoa WAGA - WAGILEWICZ 1844 r., fol., ark. rozwożony. (Na dole: Pra- 
cujący przy druku Biblioteki warszawskiej ).+ 

WAGA Jakób. (ur. 1800 f 23 lut 16721. Flora 
polska jednokwiatowyoh rodzajów, czyli bo- 
taniczne opisy tak dzikich jak i hodowanych 
pod otwartern niebem jawnokwiatowych kró 
lestwa roślin, uporządkowane wedhig zasad 
sztucznego układu, a poprzedzone ogólneni 
wyobrażeniem o znaczniejszych przyrodzo- 
nych pokrewieństwach królestwa roślinnego 
przez ..., mag. fil. prof. bot. w gimn. ioniżyńs., 
Flora po^Jiiica phanerogr.ma in re},'iio }iu- 
naeano Poloniae tam Fpoute uascentium 
quam continuata cultura solo nostro methodo 
dispositae praemisso conspectu geuerali fami- 
liarum regni yegotabilis naturalium auctae. 
Tomów 2 w 3 częściach. Warszawa, Klu- 
kowski, druk Strąbskiego, 1847 — 1849. w Sce, 
8tr. XIII, 766 i 8. T. II. str. VIII, 679 i 4, 
Regestru str. 680, 820 i 4. Okaziciela pol- 
skich nazwisk str. XXX : 336. (Ostatnie pióra 
Antoniego Wagi). 37 złp. zniż. 3 rub. 60 
kop. + 

— Obacz: Fi^uier; Flammarion. 

WAGATeodor ksiądz (1739 t I80i;. Histo- 
rya książąt i królów polskich krótko zebrana 
i niektóremi uwagami nad dziełami narodu 
polskiego na nowo przedrukowana. Warsza- 
wa, druk XX. Pijarów, 1806, w 6ce, str. 360 
i 10. Złp. 4. -f 

— Toż, nad dziejami narodu polskiego, 
tamże, 1808, w 8ce, str. 357 i uiel. 1. 

— Toż, nad dziełami N. pols. na nowo 
przedrukowana. Warszawa, u XX. Pijarów, 
1809, w 8ce, str. 360 i k. 4. (Na końcu bio 
grafia autora), h- 

— Historya książąt i królów polskich od 
początku tego królestwa, aż do r. 1794 ze 
brana przez .... z niektóremi uwagami nad 
dziełami narodu polskieo;o na nowo przedru- 
kowana. Warszawa, w druk. S. Piar. 1816, 
w 8ce, str. 361 i Wiadomość o życiu i pi- 
smach autora z Pamiętaika warsz., 1808,l[arŁ 
3. Złp. 3. 

— Historya książąt i królów polskich od 
początku tego królestwa aż do roku 1794 
zebrana przez .... teraz dla lepszego użytku 
przejrzana i poprawiona. Wilno, 1816, w 8ce. 
Złp. 4. 

— Historya polskich książąt i królów krót- 
ko zebrana przez ...., z niektóremi uwaga- 
mi nad dziejami narodowemi na nowo prze- 
drukowana. Warszawa, w drukarni XX. Pi- 
jarów, 1818, w 8ce, str. 348. Złp. 3. 

— Historya książąt i królów polskich krótko 
zebrana. Dla lepszego użytku powtórnie przej- 
rzana i dodatkami pomnożona przez 

(z przydaniem panowania Stanisława Augu- 
sta przez J. Lelewela). Wilno, nakładem i 
drukiem Józefa Zawadzkiego, w Wilnie i w 
Warszawie, w księgarni Zawadzkiego i Wgc- 
kiego, 1818, w 8ce, etr. VIII, 402 i niel, 3. 
Złp. 4 gr. 15. + — Toż, z przydaniem panowania Stani- 
sława Augusta. Warszawa, 1819, w 8ce. 

— Historya książąt i królów polskich krót- 
ko zebrana Z niektóremi uwagami nad dzie- 
łami narodu polskiego na nowo przedruko- 
wana. Kraków, w drukarni akademickiej, 1822, 
w 8ce, k. 2, str. 280 i k. 1. Złp. 3. + 

— Historya książąt i królów polskich krót- 
ko zebrana, dla lepszego użytku znacznie 
przerobiona i pomnożona (przez Joach. Lele- 
wela). Wilno i Warszawa, nakład i druk J. 
Zawadzkiego, 1824, w 8ce, str. 381. Złp. 4 
gr. 15. 4- 

— Historya książąt i królów polskich krót- 
ko zebrana, dla lepszego użytku znacznie 
przerobiona i pomnożona (przerobiona przez 
J. Lelewela). Wilno, J. Zawadzki, 1831, w 
8ce, str. 381. Złp. 5. 

— Toż, Wilno, Zawadzki, 1833, w Sce, 
str. 381. + 

— Historya królów i książąt polskich krót- 
ko zebrana dla lepszego użytku wydaniem 
wileńskiem 1824 znacznie przerobiona i po- 
mnożona. Poznań, nakład J. K. Żupańskiego, 
czcion. N. Kamieńskiego i Sp.f 1857, w 
8ce, str. XVI, 443 i 4. Rsr. 2. + 

— Toż. wydanie 2gie. Poznań, 1859, str. 
XXIV, 423 i 2. Rsr. 1, kop. 80. 

(Do tej edycyi przydano: Wyciąg z geo- 
grafii polskiej przez w r. 1767 skreślo- 
nej i ogłoszonej, str. VI i 55). 

— Toż, 3cie poprawne wydanie. Poznań, 
Żupański. druk Kamieńskiego, 1864, w 8ce, 
str. XXIV, II i 377. Rsr. 2. -f 

Edytye dawniejsze są: Supraśl, 1767. -f 
Warszawa, 1770. + 1786, 1789, + 179."), także 
bez roku (17..) 

— Wyciąg z geografii polskiej przez 

w r. 1767 skreślonej i ogłoszonej. Poznań, 
Żupański. 1856, w 8ce, str. VI i 58. Złp. 3. 

— Toż, tamże, 1860, w 8ce, str. VI, 55. 

— Toż, tamże, 1864, w Sce, str. VI i 49, 
(dodane do Flistoryi), Złp. 4. -f 

— Obacz; Atlas; Bogusławski J. K. (1814); 
Dmochowski F. X.; Giey (Hist.); Lelewel J. 

WAGENFELD. Nauka leczenia zwierząt do- 
mowych czyli gruntowne sposoby, według któ- 
rych każdy właściciel chSrobora swych zwie- 
rząt, ptastwa, ryb i owadów gospodarskich 
zapobiegać, poznawać je i leczyć niof:e ta- 
niemi i uprostnionemi środkami, nawet bez 
pomocy weterynarza. Edycya trzecia, z nie- 
mieckiego przełożona, uporządkowana i licz- 
nemi nowemi postrzeżeniami z dzieł naj- 
sławniejszych weterynarzy dla użytku PP. 
ziemianów uzupełniona przez S. I. T. Łysz- 
kowskiego, z 10 tablicami rycin. Warszawa, 
Senewald, 1840, w Sce, str. 26 1440. Złp. 15. 

(Pierwsze dwie edycyo wydał J. N. Ku- 
rowski). 

Wagi, obacz: Bakka (róssyjs); Burger J. WAGNER (1831 i miary); Miary; PrylińskI T.; Tablice, 
ll52). 

WAGILEWICZ Jan Dalibor, (181 f 10 Maja 
1866). Dnewnyk Ruskii. Lwów, druk Miko- 
łaja Poreraby, 1848, fol., NN. 9. 

— Monastyr Skit w Waniawie, z 2 ryo. 
Lwów, Jabłoński, 1848, w 8ce, str. 24. Złp. 1 
gr. 10. 

— Gmiumatyka języka maforaekiego w Ga* 
licyi ułożona przez .... Lwów, diuk Stauro- 
pigii, 1845, w 8ce, str. XXIII, 183 i 2. + 

— Obacz: Rusałka (1837}; Bielowski A. 
(Nestor, 18651; Stachurski. 

(WAGNER Benedykt). Dem Hohwolg. Hoh- 
gel. H. H. Benedikt Wagner Magister d. Cłii- 
rurgie ect. am 21 Marz 1832 bei Gelegenbeit 
eeines Namensfestes von den Schiilern der 
theoretisch. Abtbeilung. Lwów, druk Sznej- 
dra, 1832, w 4ce, str. 4. 

WAGNER Feliks, (z Warszawy). Des paralysies 
musculaires a frigore. Paris, 1874. (Rozprawa 
ta wydana nakładem księgarza Delabaye, zo- 
stała w ciągu kilku dni rozsprzedaną, jak 
donosi „Prawda." Dz. pozn. nr. 269). 

WAGNER H. Historya naturalna dla mło- 
dzieży. Przełożył z niemieckiego i uzupełnił 
Karol Jurkiewicz, z 15 tabl. kol. rycin i 20 
drzeworytami. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1873, w 8ce, str. 391. Złp. 12. 

— Obrazy natury podług .... i innych 
nowszych autorów podał dla młodzieży Wino. 
Sarnecki. Kraków, nakład J. Wilda z 6 ko- 
lor, rycin., 1872, w 8ce, str. 216. 2 złr., 60 
cent. 

— Podróż naukowa po pokoju odbyta z 
młodymi przyjaciółmi. Przekład z niemiec- 
kiego z wielu rycinami. Warszawa, 1875, w 
8ce, str, 150, karton. 1 rub. 20 kop. 

WAGNER J Bogdan. Dziewica jeziora, balet 
w trzech aktach ułożony na scenę tutejszą 
przez Romana Turczynowicza, treść Wagnera, 
muzyka Gabryela Rożuieckiego. Warszawa, 
druk Gazety warszawskiej, 1860, w 8ce mniej- 
szej, str. 15. 

— Gimnastyka domowa dla użytku dzieci 
i dojrzałych osób, według najnowszych auto- 
rów francuzkich i niemieckich ułożona, w 
dwóch częściach z licznemi drzeworytami. 
Część Isza. Ćwiczenia pokojowe z hantlami. 
Część liga. Ćwiczenia pokojowe bez przyrzą- 
dów lekarsko-hygieniczne, według Dr. Schro* 
ber(a), z 30 drzeworytami. Warszawa, nakład 
i druk J. Ungra, 1860, w 12ce, str. 111 i 101. 
Rsr. 1. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, druk 
J. Dngra, 1871, w 8ce. str. 111, II i lOl. 
1 rub. + 

— Obacz: KIOSS. 

— Kolej żelazna wersalska. Komedya ze 
ipiewkami w 1 akcie, oryginalnie wierszem 
napisana przez ...., grana Iszy raz w tea- 
trs* Rozmaitości d. 6 Lipca, 1842, w 8ce, •tr. 17. Ze tbioru Biblioteki teatrów, (Ma- 
rrec, 1843). 

— Hodniś, komedya re śpiewkami w lym 
akcie oryginalnie wierszem napisana przez 

grana Iszy raz w teatrze Rozmaitości 

d. 16 Września 1842 r. Warszawa. 1843, w 
8ce, str. 25, (w Bibliotece teatrów, Maj, 1843). 

— Krótki rys historyi powszechnej dla po- 
czątkującej młodzieży na wzór Bredowa uło- 
żony kurs niższy. Warszawa. B. Lesfmann, 
1863, w 8ce, str. XII, 127. Złp. 2, gr. 15. 

— Krótkie wiadomości z dziejów polskich 
ozdobione 45 wizerunkami królów, książąt 
polskich i sławnyrh hetmanów. (Oddruk z 
Skarbczyka polskiego^ T. I. Warszawa, na- 
kład Nowoleckiego, 1861, str. 196 i XXIII. 
5 złp. 

— Toż, wydanie drugie, pomnożone jeo- 
grafią dawnej Polski, chronologią uczonych 
pisarzy polskich, oraz chronologią ważniei- 
szycb wypadków dziejowych. Warszawa, 1863, 
w 12ce,'str. 260. 75 kop, 

— Krótki zbiór dziejów powszechnych dla 
początkującej młodzieży na wzór Nósselta 
ułożony. Warszawa, 1865, w 8ce, str. 166. 
Kop. 45, 

— Obacz: Dumas (Salisbury); Unicka M- 
(Historya); Nfissclt; Ojczyzna.' 

WAGNER Jędrzej. Podręcznik dla dozorców 
lasowi gajowych. Cieszyn, Prochaska, Lwów, 
u Gubrynowicza, 1875, w 8ce, str. 51. 45 cnt. 

WAGNER J. F. O stanie teraźniejszym cho- 
dowania merynosów z krótkim wykazem wpro- 
wadzenia i rozpowszechnienia ich szczegól- 
niej w północnej Europie. Oraz krótki wy- 
kład teraźniejszego biegu handlu wełną przez 
....z niemieckiego na polski język przeło- 
żone. Poznań, Teodor. Scherk, druk Fried- 
landera, 1837, w 8ce, str. IV, 111. Złp. 4. + 

(WAGNER Karol), bibliotekarz Uniwersy- 
tetu w Peszcie, (r. 1831). Regestrum bursae 
Cracoyiensis Hungarorum nunc primum ex au- 
togr. Cod. bibliothecae Cracoyiensis editum. 
Budae, 1851. 

— Obacz : Regestrum. 

WAGNER Carolus Polonus. De scirrho et 
carcinomate. Halae, 1829, w 8ce. 

WAGNER Karol. Kurs początkowy teoretycz- 
no-praktyczny nauki języka francuzkiego, uło- 
żony do użytku szkolnego i domowego za- 
stosowany. Część I, rok pierwszy. Warszawa, 
B. Lessmann, 1864, w 8ce, str. II i 93. 

— Toż, część II, rok II. Warszawa, B. 
Lessmann, druk Ch. Keltera, 1865, w 8ce, 
str. 154 i 4. 3 złp., 10 gr. 

WAGNER Karol Teodor. Handbuch fur Rei- 
sende in Danemark, Norwegen, Schweden, 
Russland, Polen und Finnland mit 1 Reise- 
Karte und 4 Plan. Leipzig, Einrichs, druk 
Fr. Riickmanna, 1640, w 8ce, str. YIII i 320. 
ly. Ul. Wagner - wakcŁowsKI — Das russische Reich. Stamrayerschie- 
denheit, ReligionsYerschiedenheit, Standes- 
ver8chiedeDheit, Chronol. Uebersicht der Ter- 
ritorialgeBchichte von Russland und Polen. 
Leipzig, Hinrichs, 1851, fol., 1 ark. 5 sgr. 

WAGNER Piotr. Disser. inaugur. medica de 
insomniis morbosis ect. Wiedeń, 1813, w 8ce, 
8tr. 56. 

WAGNER Rudolf Jan, (ur. 1822;. Podręcznik 
technologii chemicznej tłómaczyt z osŁat- 
niego wydania Julian Grabowski ze współ- 
udziałem Alfreda Fucbsa. (Dział I, II, III 
i początek IV). Warszawa, nakł. Spółki wy- 
dawniczej księgarzy, druk J. Bergera, 1877, 
w Bce, str. XII i 544. 6 rubli za komplet. 

WAGNER Tadeusz Jan syn Jakóba prof (ur. 
1830). Logarytmy zwyczajne liczb do 10,000 
i trygonometryczne. Warszawa, A. Lewiński, 
druk A. Liefelda, 1865, w 8ce, str. 63. Złp. 4, 

(W rękopiśmie doprowadził do miliona. 
Pracował nad dziełem lat sześć). 

— Opis królestwa polskiego pod wzglę- 
dem matematycznym fj. astronomicznym i jeo- 
graficznym. (Rękopis, wyjątki w kalendarzu). 

Wagner Tadeusz Jakób, (1794 f 1852), ob.: 
Fenelon (Telemak 1847); Mitterer (Budowni- 
ctwo 1826). 

Wągrodzki, ob. : Wołowski Tad. 

WAGROWSKI Aleksander Emil, z kaliskiego. 
De rhydrocele these. Montpellier, 1839, 

WAGROWSKI Marcin (f 1827). Kościół Te- 
midy. Warszawa w Maju r. 1807, w 8ce, str. 

16. + + + 

— Rozprawa o okolicznościach zmniejsza- 
jących karę wydana przez .... adwokata przy 
sądzie apelacyjnym. Warszawa, druk XX. 
Pijarów, 1858, w 8ce, str. 55. + + + 

— Obacz; Otwarcie szkoły nauk prawa, 1811. 

WAHLB0UR6 Wilchelm, prof. Uniw.warsz. 
(ur. 1759 w Poznaniu f 1823 w Warszawie). 
Merkwurdiger und seltener Fali einer Emp- 
fangnisB ausser der Gebarmutter und ihr Aus- 
gang. (Berlin, 1819), w 8ce. 

WAHLENBER6 Georg, (1780 f 1851). Flora 
Carpathorum priucipalium ezhibens plantas 
in montibus Carpaticisinter flumina Waagum 
et Dunajetz eorumąue ramos, Arvam et Fo- 
pradum crescentes, cui praemittitur tractatus 
de altitudine, yegetatione, temperatura et rae- 
teoris horum montium in geuere. Cum map- 
pa physico geograpbica, tabula altitudinem 
montium ostendente et 2 tabulis botanicis. 
Góttingae, impensis Yandenhóck et Ruprecht, 
1814, w 8ce, Btr. GXVI1I, 408. 2 tal. 12 Bgr.+ 

Wahistatt, ob.: Kohler 6. 

Wahlyerwandtschaften, polnisch • russische, 
vom Einzug der Polen in Moskau, (1605) bis 
z. Einzug d. Russen in Warschau, 1831, Bel- 
Uvue, 1845. 6 t^r. — Obacz : Pipitz und Fink. 

WAHRENBERG ora sweriges yttre politiska ftir- 
hiillauden frankon. Karl XI s dód till freden 
i Traventhal. tStokholm, 1855, w Bce, str. 89. 
3 fran. 75 cnt. 

Wajdelotka, ob.: Godziemba Nebrlichowa 
(dram.), Osi powska, (1844). 

Wajdner, ob. : Waydner. 

Wajgel Ferdynand, ob. : Weigel. 

WAJGEL Leopold. Szkodniki naszych pól, 
ogrodów i lasów, sprzętów domowych itd. 
ze szczególnem uwzględnieniem szkodliwych 
owadów, z 8 tablicami kolorowanemi. Lwów, 
Gubrynowicz, 1875, w Bce, str. 172, YIII. 
Złr. 2, cnt. 50 

— Pajęczaki galicyjskie, (Arachuoidea Ha- 
liciae). Kołomyja, druk M. Biłousa, u Sey- 
fahrta i Czajkowskiego we Lwowie, 1874, w 
8ce, str. 36. 32 cent. 

— Obacz: Przyrodnik; Sprawozd. gimn. 
WAILLY Noel. Franc. (1724 f 1801). Abrege 

de la graramaire francoise. Krótki zbiór gra- 
matyki francuzkiej przełożył X. Kajetan Ka- 
miński S. P(iarum). Wilno, 1803, w Bce. 

— Toż, Berdyczów, druk Karmelitów, 1804, 
w 8ce, str. VIII i 354. 

(Dawniejsze edycye: Berdyczów, 1799; War- 
szawa, 1792). 

— Toż, edycya druga. Warszawa, druk XX. 
Piarów, 1810, w Bce, str. 375 i kart niel. 4. 

— Toż, tamże. Edycya druga. Warszawa, 
1812, w Bce, str. 375 i rejestr. 

— Zbiór krótki gramatyki francuzkiej Pa- 
na przełożony na język polski. Mowę wy- 
danie przejrzane i poprawione. Abrege de la 

grammaire francaise par Nouvelle edi- 

tion corrigee et augmentće avec le texte po- 
lonais en regard a Tusage des Polonais par 
C. Kamiński. Wrocław, nakładem W. B. Kor- 
na, 1811, w Bce, str. 299 i k. 2. Złp. 4. + 

— Toż, Kraków, druk J. Maja, 1812, w 
Bce, str. 451. + 

— Toż, edycya poprawna. Wilno, Zawadz- 
ki, 1813, w Bce, str. YII , 357 i 111. Złp. 3, 
gr. 10. + 

— Toż, przekładu X. K. Kamińakiego, 
wraz z tekstem fraucuzkim. Edycya druga. 
Warszawa, w drukartii XX. Pijarów, 1816, 
w Bce, str. 375 i 8 spisu. 

— Toż, Wilno, 1817, w Bce. 

— Toż, Kajetana Kamieńskiego S. P. Edy- 
cya poprawna. Wilno, Józef Zawadzki wła- 
snym nakładem, 1827, w Bce mniejszej, str. 
VI i 357, niel. 3. Złp. 4. 

— Obacz: Błotnicki H.; Goutourbe; Tera- 
jewicz. 

Waisenhaus. (Das Lemberger israelit). 
ect. Instruction ect, Lwów, 1842, w 4ce. 

Wakcyna obacz: Barankiewicz (1B15); Becu 
Organiztcyi; Ospa; 
i WALACH - WALEWSKA Wakomski J., obacz: Wieiand. 

WAKUŁOWSKI Mikołaj. De morbo Brightii 
dissertatio practica. Fetropoli, 1861, w 8ce. 

Walach Ad., obacz : Pokorny J. 

Walach A., obacz: Zwiastun. 

Walbergowie grafowie, drama w 5ciu ak- 
tach z niemieckiego. Żytomierz, 1810, w 8ce. 
Złp. 4. 

YALBEZEN E. (de). Anglicy i Indye. Przeło- 
żyła z fraucuzkiego T. z Radwańskich Swie- 
tlicka. 2 tomy. Wilno, J. Zawadzki, 1861, 
w 8ce, 8tr. 322, 191 i 108. Złp. 13, gr. 10, 
cena zuiż. 70 kop. + + + 

(Z Biblioteki podróży Serya IX. W drugim 
tomie Dodatek 108 stronnic, zawiera: Aug. 
Kicaise. Indye i Anglia w roku 1857 — 1858. 
Ustęp z historyi XIX wieku, przełożyła T. 
z Radwańskich Świetlickaj. 

Walcker, ob.: Haustein. 

Walców drzuwa miąższość, ob.: Henke. 

— milion, ob.: Damse J. 
Walczyński, ob.: Kaznodzieja. 

WALD A. Antologie russischer Dichter. 
Metrisch ins deutsche Ubersetzt. 2te Auflage. 
Warschau, 18(36, w 8ce, str, 1G8. 

WALOAU Maks. (tłumacz). Wasser-polaki- 
Bche Yolkslieder (są, w czasopiśmie Prutza, 
Deutscbea Museum. Zeszyt 7. Lipsk, 1851). 

WALD6ERG Samuel. Die Rosenkrone. Ab- 
handlung iiber das 45te Kapitel aus den Psal- 
men Dawids. Das Lob des LandeslUrsten und 
dessen begliickende Eigenschaften, wie auch 
Gliickwuasch zu seiner Yermahlung i t. d. 
Lwów, druk Poremby, 1854, w 8ce, str. 32. 

WALDBROHL Wilchelm. Wiara w czary w 
obec badań przyrodniczych, tłom. z niemiec- 
kiego, Warszawa, spółka wydawn., 1874, w 
8ce, btr. 32. 15 kop. 

WALDBRUHL Balalaika. Polnischeundklein- 

ruscbische Yolksweisea fibersetzt von 

Leipzig, 1848. 

WALDENBERG (D). Elegia na zgon niewy- 
gasłej pami^^ci w Bogu spoczywHJJicego J. O. 
X. warszawskiego hrabi Paszkiewicza Ery- 
wańskiego, feldmarszałka głównie dowodzą- 
cego armią czynną, namiestnika jego cesar- 
sko-królewskiej mości w królestwie pol- 
akiem, kawalera wyższych orderów cesarstwa 
rosyjskiego, oraz znaków zagranicznych. War- 
szawa, druk J, Tomaszewskiego, 1856, w 4ce, 
Btr. XIX. 

— Wiersz na dzień św. koronacyi jego ce- 
sarsko-król. M. najjaśniejszej cesarzowej i 
królowej Maryi Aleksandrownej odbytej w 
pierwotnej stolicy Moskwie dnia 26 sier- 
pnia (7 września), 1856, ułożony przez naj- 
niższego sługę i poddanego nauczyciela szkół 
elementarnych Warszawa, druk Józefa To- 
maszewskiego, 1857, w 4ce, str. 14. 

VALDER Ludwik. Co to jest klerykalny? 
ŁiiŁ do pewnego wolcomytlioielft przez Wł, M(iłkow8kiego). Kraków, nakładem autora 
ruk Korneckiego, 1872, w 12ce, Btr. 44. 10 
ent. + 

Waldor Melania, Villenave ur. 1796 r. {czj 
1803)?, obacz: Skarbek CTarło). 

WAŁECKI Gabryel ksiądz z Częstochowy. 
Posiłek zbawienny tak dla ciekawej myśli 
jak dla pobożnej duszy z odrobin stołu na- 
zareńskiego królowy nieba i ziemi zebrany, 
czyli krótka wiadomość o cudownym obrazie 
Najświętszej Panny Maryi częstochowskiej od 
Łukasza św. apostoła i ewangielisty malowa- 
nym, z przyłączonym nabożeństwem i przy- 
gotowaniem się do spowiedzi doskonałej, dru- 
kiem odnowione na Jasnej górze r. 1812, w 
8ce, kart niel, 4, str. 152. (Data cenzury I7y6). 
i + 

Waiencya (1822), ob.: Charkiewicz. 

WALENOWICZ Sylwester, (1790 f 1831). Rę- 
kopis bobieskiada, poemat w 24 pieśniach. 

Walentego syn, ob.: Górecki Ant. 

YALENTINI Jerzy Wilhelm, (1775 f 1834). 
O wojnie tureckiej przez królewsko-pruskie- 
go generała .... w niemieckim języku 1822 
r. wydane, przez pułkownika Meciszewskiego 
na polski język przełożone. Warszawa, druk 
i nakład N. Gliicksberga, księg. i typografa 
król. warsz. Uniwersytetu, 1829, w 8ce, str. 
196, XV i 4 plany. Złp. 12. -ł- 

Walenty z Lublina, obacz: Majer Józef. 

Walenty ze Smolnicy, obacz: Łoziński Wa- 
lery. (Ludzie z pod słomianej strzechy. Lwów. 
1876). 

WALENTY S. Pieśń o św. Walentym, ka- 
płanie i męczenniku. Kraków, druk Czasu, 
1857, w 8ce, kart 2, ob. : Pąrafiński F. 

VALERiO L., prefet de Como. Copie de la 
lettre du commissaire du gouvernement ita- 
lien au prince Marcellia Lubomirski. Turin, 
1862, w 8ce, str. 2. 

(U szkole wojskowej polskiej w Genui i 
Cuneo;. 

WALEWSKA z Kuszlów Aniela, (t 1873). Kilka 
chwil we Włoszech w latach 1847 i 1848, przez 
Wandę Odrowąż. Poznań, w kom. u Żupań- 
skiego, 1850, w 8ce, str. V, 180. 1 tal. + 

— Franciszek S. Seraficki i poeci włoscy 
z jego szkoły przez B(ożennę). Kraków, nakł. 
J. Wildla, oddruk Czasu, (skrócenie z Ozans- 
ma), 1864, w 8ce, str. 31. Złp. 1. + 

— Stefania, powieść dzisiejsza przez Bo- 
żennę. W dno, R. Kafałowicz, 1853, w 8c©, 
str. IV, 94. Złp. 6. 

— Uprzedzenia, powieść oryginalna przez 
Bożennę, T. 2. Warszawa, druk Gazety pol- 
skiej, 1862, w 8ce, str. 144 i 148. 

WALEWSKA Teodora, podkomorzanka kra- 
kowska. Ostatnie słowo konającego cjca do 
syna. List umieraj%cej matki do córki swojej, Walewski przetłumaczenie z fraocuzkiego na polski ję- 
zyk przez J. W. Jejmość pannę Teodorę 
Walewską podkomorzankę krakowską. Wy- 
danie trzecie. Wilno, w drukarni Manesa i 
Zymela przy ulicy zamkowej pod N. 185. 
1827, w 8ce, str. 3t), niel. 4. 

(Isze wydanie. Kraków, 1783 -ł ; 2gie wyda- 
nie 1785^. 

Walewski Aleksander Kolonna, obacz: Mę- 
tlewicz J. K. (1845). 

WALEWSKI Aleksander Floryan Józef (ur. 
1810 t 1868;. Uu mot sur la ąuestion d'Afri- 
que. Paris, Barba, 1837, w 8ce, str. 32. 60 c. 

— Un niot sur l'alliance anglaise. Paris, 
impr. Loccjuin, 1838, w 8ce, str. 32. 1 frank 

WALEWSKI Aleksander i CAMPBELL Tomasz. 

Poland, the polisch questions harley stated, 
by an englishman. Luudou, 1831, 3 franki. 

WALEWSKI Aleksander I AnaisAuberł (żona 
"Walewskiego artystka z Thea^re francais). 
L'Ecole du monde ou la coąuette sans le 
saYoir, comedie en cinq actes et en prose. 
Paris, Henriot, Tresse, 1810, w8c6, str, 34. 
50 cent. 

— Toż, tamże, 1840, w 8ce, str. X, 166. 
6 frank. 

WALEWSKI Al. i DUMAS Aleksander. Made- 
moiselie de Beilti-lsle, dramę en 5 actes. 

WALEWSKI Antoni, prof. (1805 t 1876). De 
la diplomatie de la republique vis a vi8 les 
puissances. Paris, 1848. 

— Dzieje bezkrólewia ^^o skonie Jana 111 
przez .... członka czynnego Akademii Umie- 
jętn. w Krakowie, w druk. Uniw. Jag., wy- 
d.inie Akademii Umiejętności w Krakow^ie, 
1874, w 8ce. Tom 1. kart 1, str. XLIV, 375, 
(24). Treść VIII. Omyłki (1). 2 rub, 25 kop.* 

— Filozofia dziejów polskich i metoda ich 
badania pi zez członka czynnego Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Nakł. autora, czcion. 
druk. Uniw. Jag., 1875, w 8ce, k.-l, str. 
LXXV, 429 i XVIII. + 

— Geschichte der hi. Ligae und Leopolda 
i. von Umschwung im Gleichgewicbtssystem 
des Westena durch den schwedisch-polnisch- 
oesterreichisohen Krieg bis zur Verwicklung 
der orientalischen Frage durch August II, 
1657—1700 von ....Iten Iheils 1 Abtheil. Ein- 
leitung: Uebersicht der Gełahren, welche seit 
dem Westfalischen Frieden die katholische 
Weltordnung bedroheten, vom Kaiser Leo- 
pold und dessen Nachfolgern bekiimpft wur- 
den. Uebersicht der Vorgeschichte (Jesterreichs 
von den Anfangen der abendlandiscben Ge- 
sittung bis zur griechisch-macedonischen Pe- 
riode. Krakau, druk Uniwersytecki, 1857, w 
8ce, str. 532, XXXVI i Viii. Złp. 15. + 

— Toż, Iter Theil, 2 Abtheil.: Uebersicht der 
Geschichte der osterreichischen Lander un- 
ter den Roraern. Ursprnng der Cultus in 
Oesterreich. Anfang der Kampfe um die Ma- 
jestśtsrechtc ia Rom. Die ersten Keime des Kaiserthums. Krakau, (Wien), 1851, w 8ce' 
str. V, 451. + 

— Toż, 2ter Theil, Ite Abtheil, 1861, w 
8ce, str. LIV, 356, 152, LII i X. + 

— Historya wyzwolenia Polski za pano« 
Wania Jana Kazimierza, (1655 f 1660), przez 
.... c. k. prof. historyi powsz. w Uniw. Jag. 
T. I-II. Kraków, druk Uniwers. 18G6— 68, 
w 8ce. T. I, k. I, 8. IV i od 5—346, przypi- 
sek 8. 6. Dokuraenta XXXII. A. B. treść VIL 
omyłka L T. II, s. 111, 326, LXXII. D. VII. 
(Tom I, odbitka z Roczn. Tow. nauk. krak.) 
Tom po 2 ruble, -ł- + + 

— Historya wyzwolonej Rzeczypospolitej 
wpadającej pod jarzmo domowe za panowa- 
nia Jana Kaźmierza (1655 — 1666) przez .... 
c. k. prof. hist. pow. w Uniwers. Jag. T. 1, 
Kraków, nakład Tow. nauk. krak. z fundacyi 
księcia Jerzego Romana Lubomirskiego, druk 
Uniwers. Ja?., 1870, str. 39, 332 i LXXIV, 
treść str. XII, omyłki 1 k. 2 rub. 25 kop. + 

— Toż, Tom II, tamże, 1872, w 8ce, k. 1, 
str. 336. Zarazem: Dumania polaka nad pię- 
cioletniemi (1655 — 1660) dziejami narodu i 
ich bezpośredniemi (1661) wynikami, etr. 66. 
Dokumenta, str. LXXXVIII. Treść XXII. -i- 

— Pogląd na sprawę Polski ze stanowiska 
monarchii i historyi przez .... Lwów, druk 
E. Winiarza, 1848—49, w 8ce, str. 581. Złr 
4, kr. 10. + 

(Walewski Antoni). Wspomnienie ś. p. An- 
toniego Walewskiego Radcy stanu. Guber- 
natora gubernii kieleckiśj, kawalera orderów 
Św. Stanisława 1., św. Włodzimierza III kla- 
sy. Na korzyść szpitala św. Aleksandra. W 
Kielcach wydrukowano, 1846, w 8ce, str. 11 

(Oedykacya Julii z Libiszewskich Walew- 
skiej). 

WALEWSKI Cypryan, (1820 f 1872). Jan 
Łaski reformator kościoła. Wiadomość histo- 
ryczno bibliograficzna. Warszawa, nakład re- 
dakcyi Bibliot. warsz., druk J. Bergera, 1872, 
w 8ce, str. 36. 

— Bibliografia rolniczo-technologiczna pol- 
ska po rok 1800. (Odbitka z Encyklope- 
dyi roluictwa). Warszawa, druk J. Bergera, 
lb73, w 4ce, str. 11. + 

— Marcin Kromer przez ...., nakładem 
autora. Warszawa, w drukarni Józefa Ber- 
gera, 1874, w 8ce, 1 karta tytułowa. Wstęp 
U. Wizerunek śp. Walewskiego. Biografia Wa- 
lewskiego, str. X. Wizerunek Kromera, tekst 
str. 221. Spis bibl. pism M. Kromera, str. 
100. Skorowidz imion i miejsc, str. 14, spis 
rzeczy 1. + 

I (Głównie przerobił Eichhorna). 

I WALEWSKI Juliusz, (ur. 1837). Kodeks cy- 
j wilny królestwa polskiego (Prawo z r. 1825), 
I objaśniony motywami do prawa i juryspru- 

[ dencyą. zebrał adw. przy sądzie apeli. 

król. Pols. Księga I. Warezawa, autor, druk 
J. Bergera, 1872, w 8ce, k. 4, str. 216 i III. 
I 1 rub, -h + + 

SI 10 WALEWSfcl — WALIGOKSKI — O stosunku prawnym wyłączności ma- 
jątkowej między małżonkami, według kodeksu 
oyw. pols. (Art. 191—206) przez War- 
szawa, Gebethner i WolflF, druk S. Orgel- 
branda, 1871, w 8ce, k. niel. 1 i str. 96. 60 
kop. + + -t- 

WALEWSKI Kajetan. Karol i Marya, tłuma- 
czenie z francuskiego przez był. podpuł. 

wojsk francuzkich. Wrocław, W. B. Korn, 
1817, w 8ce, str. 114 i k. niel. 1 omyłek. 
Złp. 3. + + 

WALEWSKI Karol. Listy z Saksonii o go- 
spodarstwie rolnem z uwagami administra- 
cyjno-ekonomicznemi, pisane w czasie podró- 
ży odbytej w jesieni 1860 roku przez 

Warszawa, w komisyi u Gebethnera i Wolffa, 
1861, w 8ce, str. 224, k. 4. 75 kop. -f- 

WALEWSKI Michał. Moje najmilsze godziny, 
powieści obyczajowe. Warszawa, 1855. w 8ce, 
8tr. 285 i niel. 1. Rub. 1. 

— Niespodzianka, komedya w 1 akcie, fi- 
nał ze śpiewem ze znanej sztuki : „Szkoda 
Wąsów" naśladowana. Kijów, 1857, w &ce. 

— Leliwa, komedya w dwóch aktach, dla 
amatorskiego teatru napisana. Kijów, J. Za- 
wadzki, druk Uniwers., 1857, w I2ce, str. 
IV i 112. 4- 

— Pieśń dawna do Boga-Rodzicy nzupeł- 
niona nowemi strofami do śpiewania na cześć 
najświętszej Maryi Panny w dnie jej poświę- 
cone lub w ciągu dorocznego majowego na- 
bożeństwa wydał ...., z ryciną. Żytomierz, 
J. Hussarowski, 1859, w 8ce, str. VJ. Złp. l.-h 

Walezyusz'' Henryk król., ob.: Akta; Alber- 
trandy (panów.); Choisnin; Fredro J. M.; Giu- 
Stiniani P. : Hueppe S. (interregnum 1866); 
Noailles;Pilinski Th. (1572-3); Plater Włodz. 

WALICKI Aleksander, (pseudonim Żeleźniak; 
ur. 182G). Błędy nasze w mowie i piśmie ku 
szkodzie języka polskiego popełniane oraz 
prowincyonalizmy. Warszawa, autor, Gebeth- 
ner i Wolff, druk Kowalewskiego, 1876, w 
8ce, k. 1, str. X, 103 i k. 2. Złp. 3, gr. 10. -i- 

— Elementarz ścienny (na użytek dzieci 
włościańskich). Mińsk, nakład autora, druk 
E. Adamowicza, 1862, folio, dwie tablice, 
ark. 2. + 

— Stanisław Moniuszko. (Z portretem i z 
dodatkiem kartki nut). Warszawa, Gebethner 
i Wolff. 1876, w 8ce, str. III i 140. Złp. 4. 

gr. 10. 

WALICKI Alfons. (1800 f 1858). Ad cele- 
brandam caea. universitatis charcoyiensis śc- 
iemnia auniversaria orationem de cyclo epi- 
co conscripsit etc. Charcoviae, 1839. 

— De Cornelio Nepote dissertatio inaugu- 
ralis quam consensu et auctoritate amplissi- 
mi philosciphorum ordinis in caesarea littera- 
rum (Jniyersitato Dorpatensi ad gradum do- 
ctoris philosophiae rite obtinendum conscrip- 
sit ..., Lithuanus. Dorpati Livonorum, typis 
CchUnmaani, 1832, w 8ce, str. YIII i &5.-f t-t — Obacz: Gothe; Sofokles. 
(Rękopisraa : Sofokles: Antygona; Gete: Faust 

w rękop., cz. 2ga, część Isza r. 1844; Eury- 
pides (Medea); Eschines i Demostenes (Mowy); 
Zbigniew (dramat oryg.); Historya literatury 
greckiej 50 arkuszy). 

WALICKI Jan A. Nouveau genre d'analyse 
dans les mathematiąues elementaires ou di- 
scussion de la formule; F (n. w if) = X + 
rj — 1 + Z X I yl. Radom, druk Trzebiń- 
skiego, I»70, w 8ce, k. 2, str. 56, 1 tabl. 1 
rub. + 

WALICKI Lucian. De fractura colli femoris, 
dissertatio inauguralis chirurgica, quam iu 
caesarea litterarum uuiyersitate yilnensi ad 
gradum doctoris niedicinae legitime capes- 
sendum publico raedicorura judicio submittit 
Lithuanusmedicinae magister a. MDGCGXXV1 
mensę junii. 'lypis A. Marcinowski, 1826, 
w 8ce, str. 67, niel. 1. + 

Walicki Tom, ob.: Marmontel J. 

WALIGÓRSKI Franciszek. Krótka geografia 
dla dzieci ułożona podług najnowszych i naj- 
lepszych źró'ieł. Lwów, druk Pillera, 1855, 
w 8ce, str. 87. 36 kr. + 

— Kule ziemskie, (globusy, 1861), u Ja- 
błońskiego we Lwowie. Od 6 złr. do 14 złr. 

— Pieśń poświęcona wygnańcom Polski. 
Lwów, druk Stauropiginm, b. w. r. (1848), 
w 8ce, str. 7. 

— Ku pamięci Karola Boczkowskiego zmar- 
łego we Lwowie w 22 r. ż. na dniu 12 lipca, 
1846 głos pośmiertny przyjaciół jego. Lwów, 
druk P. Pillera, 1846, w 4ce, str. 2. 

— Poezye. Lwów, 1862, w 8ce, (skonfisko- 
wanej. 

— Obacz: Hammer. (Podał opis histor. 
statyst. Stanisławowa w dodat. do Gaz. lwów. 
1854). 

WALIGÓRSKI J. Zakład naukowy i nienau- 
kowi ludzie. Pogląd na całą dotychczasową 
polemikę o zakładzie Ossolińskich. Lwów, 
autor, IbSO, w 8ce, str. 34. -f 

(Rzecz wywołana za podżeganiem jednego 
kandydata na posadę Szlachtowskiego a wy- 
dana pod firmą Waligórskiego). 

— Obacz: Hammer; Rylski. 

WALIGÓRSKI und J. WERGELANO. Reisekarte 
von JNorwegen. 2 Autl. 2 Tafl. color. in Car- 
ton auf Lemw. gezogen. 5 tal. 

— Wohlfeile Ausgabe. 1856. 

— JSordliches Norwegen. Color. 1 tal 3 sgr. 

— Siidliches Norwegen. Color. 1 tal. 3 sgr. 

WALIGÓRSKI Jan (wydawca). „Na dziś," 
pismo zbiorowe, redaktor Kirkor. 

WALIGÓRSKI J. Mieczysław, (f 2 stycznia 
1868). Zura (jrenzyerkehre mit Russland und 
dem Konigreiche Polen. Eine Interpellation 
an die kónigliche btaats-Regierung nebst 
Beantwortung in der Sitzung des Hauses der WALISZEWSKI - WALTER 11 Abgeordneten am 25 Januar 18G7 vom Ab- 

geordneten (Nach stenographischer Auf- 

zeichuung). Berlin, im Commisaionsyerlage 
der Sturschen Buchhaiidlung (S. Gerstmanu), 
unter den Linden, druck von Eduard Kraiisd 
in Berlin, 1867, w 8oe, str. ;J2. + 

— Dziennik poznański. Pisma tego był 
właścicielem, i firmow-nnym Redaktorem po 
UBtępieniu z Redakcyi Ludwika Jagielskiego. 

WALISZEWSKI Kazimierz. Joanna i Giova- 
nina, wspomnienia z Palermo, napisał Kazi- 
mierz Leszczyc. Warszawa, druk J. Sikor- 
skiego, 1871, w 12ce, 3 kartki nioi., sir. 107 
(Odbitka w 250 egzenipl.) -i^ 

— Obrazki z życia wiejskiego (wierszem). 
Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1877, w 8ce, 
str. 92. 60 kop. 

— Wiadomość o kasach zaopatrzenia dla 
urzędników, officialistów, sług i robotników. 
Warszawa, Kowalski, druk J. ISikorskiego, 
1876, w 8ce, str. 67. Kop. 40. 

Waliszklewicz Bartłomiej, ob. : Dmietrow M. 

WALKA, (pismo wydziału wykonawczego 
rządu narodowego dla ziem ruskich). Kijów, 
1863, N. 1. d. 4 Lipca. N.- 2. w końcu lipca. 
N. 4, str, 3, d. 30 Października, (dwie edy- 
cye). N. 5, str. 2, bez dały (w końcu listo- 
pada 1863). + 

— duchowna. Berlin, Behr, 1859, w 12ce, 
str. XFI i 276. % tal. 

— Toż, wydanie drugie. Berlin, B. Behr, 
1867, w 12ce, str. XII, 252 i 24. 22% sgr. 

Walka Bohdan, obacz : Ujazdowski. 

WALKER S. M. A. Uchylenie zwątpienia, ka- 
zanie przez Warszawa, druk A. Ginsa, 

1862, w 8ce, str. 15. 

— Obacz: Rykaczewski (Słcwnik). 

WALKHOFF L. Teoretyczny i praktyczny 
wykład uprawy buraków cukrowych -^^yjgty 
z dzieła: Traite complet de fabrication et ra- 
finage du sucre de bette rayes. Warsza wa, 
1876, w 8ce, str. 131. 1 złr. 50 cnt. 

WALKIEWICZ Wawrzyniec ksiądz. Katedra 
poznańska. Dyecezya poznańska, roku pań- 
skiego 1786 wydana w Warszawie, w drukarni 
narodowej Jego królewskiej nuiści i prze- 
świetnej komisyi edukacyjnej narodowej, a 
teraz na nowo przedrukowana. Cieszyn, Pro- 
chaska, 1860, w 8ce, str, VIII i 47. 18 sgr.-f 

WALKOWSKI Józef ks. (1802 t 1865). Wspom- 
nienia o kościele metropolitalnym w Gnieź- 
nie, o jego ołtarzach, kaplicach, pomnikach 
i osobach tymi pomnikami zaszczyconych, na 
pamiątkę dziewięćsetnej rocznicy jego istnie- 
nia napisane w r. 1865 przez ks. kanonika .... 
a w r. 1876 wydane przez autora Katedry 
gnieźnieńskiej (ks. J. Polkowskiego), Gniezno, 
nakł. i druk J. B. Langiego, 1876, w 8ce, 
Btr. 3 niel., 256 i 3 ni. 

YALKUR. Dwie siostry czyli pamiętniki mar- grabiny de .... napisane po francuzku przes 
nią sarnę. Warszawa, 1805, w 8 "e, Złp, 4. 

Wallace (tragedya) ; obacz : Szujski Józef. 

Yaliee Aug. La faux Demetriua 1833; ob.: 
Bulgarin T. 

YALLEFRANCHE Prosper. Le panlatinisme. 
Confederation gallo-latine et celto-gauloise. 
Alliaiice federative de la France, la Belgi- 
que, r.Ang:leterre, 1'Eepagne, le Portugal, 1'lta- 
lie la Grece, etc. Nouvelle edition, accompa- 
gnee de documentset renseignements nou- 
veaux sur PItalie, la Hongrie, la Komanie, la 
Pologne, la Routhenie, le Panslayisme, etc. 
etc. Paris, Passard, 1862, w 8ce, str. XXVIII 
i 210. 3 fr. 50 et. 

WALLICH Emanuel Wolfgang, (ur, 1770). 
Rozprawa o zapaleniu krtani, chorobie na- 
zwanej krup, w teraźniejszych czasach panu- 
jącej i dzieciom zbyt niebezpiecznej, przetłu- 
maczona z niemieckiego i pomnożona 

uwagami i przypisami wielu innych w tejże 
materyi piszących autorów przez Andrzeja 
Józefa Polakowskiejjo c, k. krajowego okuli- 
stę operatora w królestwie galioyjskiem i aku- 
szera. Lwów, drukiem Józ. Schnaydra, 1822, 
w 8ce, str, X, 73 i II. 40 kraje, h- 

WALLNER J. K. Spis pierwszy roślin za- 
kładu ogrodowego w Antoninie pod Ostro- 
giem w gubernii wołyńskiej, przełożył. Kijów, 
1854, w 8ce, str. 32. Porównaj Zieukowski 
W. 

YALMONT W. Szpieg pruski, powieść angiel- 
ska. Przekład Jadwigi T. Warszawa, 1873, w 
16ce. 60 kop. 

YALMORE CHyp.) Les Dainos, chants popu- 
laires de la Lithuanie. (Extrait de la Reyue 
conteroporain du 15 fevr. 1858. Paris, 1859, 
w 8ce. 2 franki. 

WALTER Filip Nereusz (ur. 1810 t 1847), 
De combinationibus acidi oxalici cum alca- 
liis. Berolini, typis Trowitschii, 1830, w 8ce, 
str. 21. 

— Krótki wykład nomenklatury chemicz- 
nej polskiej, przez doktora filozofi b. 

profesora chemii Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego, dyrektora prac chemicznych szkoły 
centralnej paryzkiej Iztuk i manufaktur. Kra- 
ków, nakład Fusieckiego, druk Gieszkow- 
skiego, 1842, w 8ce, str. 32. sgr. 16. -f + 

— Wykład nomenklatury chemicznej pol- 
skiej i porównanie jej z nomenklaturami: ła- 
cińską, ang:iel8ką i niemiecką, przez .... dra 
fil. Uniw. beri., b. prof. chemii Uniw, Jagieł., 
dyrektora prac chemicznych szkoły centr. 
paryzk. sztuk i rzemiosł itd. Kraków, u J. 
Wildta, 1814, w 8ce, str. 96. złp. 3. -h 

WALTER Karolina. Zum unrergesslichen 
Gedachtniss liebevoller Seelen gewidmet Sei- 
ner Kaiserlichen Majestat Alexander dem I, 
aller lieussen, und Kónig von Pohlen. Gedicht 
yon der Frau .... (1826), w 4ce, 1 kart. niel. 12 WALTER - WANDA WALTER vom Berge. Der Einsturz des 
Ratłjhaus-Tliurrues zu Lemberg. Wien, 1826, 
w 4ce, grp. 20. 

WALTER SKOTT ob: Skotł W. (ur. 1771 
t 1832). 

WALTHER A. de. De mechanisrao impli- 
cationis ))iloruin in plica polonica, difąui- 
sitiones microscopicao auctore. Kijów, 1845, 
w 4ce. 

WALTER Fr. Christian. Dissertatio de plica 

polouioa. M:irI)V]rf,'i, 1808. 

WALTHER von Norden. Poleu und Schles- 
wip Holstein, (lie Angelpunkte napoleoniseher 
rolitik. Kin Mahnruf an das deutsche Volk 

und seine Fiirsten, von Leipzig, Wal- 

dow, 1863, w 8ce, str. 20. Ngr. 4. 

Walujew ob: Wałujew. 

WALUSZEWICZ Tomasz Dominik, (ur. 1747 
t 1800). ob: Henry. (Nauki dogmatyczne, 1825 
1861). 

Waluta nowa austryjacka. Wiedeń, 1858, 
w 8ce. 

— (Nowa) austryacka. Sambor, druk Po- 
budkiewicza, 1858, w 16ce. 

WAŁECKI Antoni (ur. 1815 . . . ) Materya- 
ły do fanny ichtyologicznej Polski. Warsza- 
wa, druk Gaz polskiej, 1864, 8ce. str. 68. + + 

(Oddruk z Biblioteki warszawskiej.) 

— Materyaly do fauny ichtyologicznej Pol- 
ski. II. Systematyczny przegląd ryb krajo- 
wych przez .... kustosza gabin. miner, szkoły 
głównej. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
1864, w 8ce, str. VI 115 i 1. tabl. kop. 75. 

+ + 4- 

WAŁKIEWICZ W. Wzory do rysunków zło- 
żone z 12. tablic. Nakładem litografii Juli- 
ana Miillera. Warszawa, bez w. r. w 8ce po- 
dłużnej. Tytuł w rycinie, tablic rysunk. 12. 

— Treściwy przegląd zwierząt ssących kra- 
jowych. Zebrał .... kustosz gab. min. szkoły 
głównej warszawsk. (bez tytułu, osobna od- 
bitka po r. 1866 w Warszawie), w 4ce, str. 
46. -I- -f 

WAŁUJEW Dymitr, (ur. 1820 f 1845). 
Neue Beleuchtung der (polnischen Frage. 
Au8 d'?n Papioren eines Russen ins Deutsche 
iibersetzt von Dr. Ludewig. Leipzig, bei 
Wilch. Sclirei, Druck Teubner, 1845, w 8ce, 
str. VIII, 86. 

— Maciejowski W. A. Ilistorya prawod. 
Słowiańskich . przekład rossyjski J, Sawini- 
cza, nakład Wałujewa. Moskwa, 1842, (druk 
przerwany śmiercią nakładcy). 

— Symbirskij sbornik 1815. (W nim spra- 
wy małorosyjskio w wieku XVn. listy polskie 
Jana Sobieskiego, Dymitra Wiszniowieckiego, 
listów kilkanaście). 

Wały żmijowe ob: Lippoman N. 

— Trajauskio ob: Kijanin. VAMB£RY Herman, (ur. 1822). Islam w dzie- 
wietnastem stuleciu. Studium z historyi cy- 
wilizacyi. Przekład W. Bogusławskiego. War- 
szawa. M. Gliicksberg, l876, w 8ce, str. 176, 
kart 3. kop. 80. 

Wampir, obacz : Rappaport. 

Van obacz: Ess L. Beneden (Anatomia); 
Velde (Kawaler). 

Wand canton, obacz: Rapporł. 

WANDA P^iirstin von Krakau oder die Opfer 
der Liebe nach der unteren Geschichte ro- 
niantisch bearbeitet (pow.) Cz. 2. W^ien, Pa- 
tzowski, bei Dolliner, 1804, w 8ce, str. 2 i 
152 i 122, z 2 ryc. złp. 8. 

— Obacz: Chocholauschek (pow.) ; Dembow- 
ski (trag.); Linanł (pow.); Ponińska (ou la 
superstition 1834); Przyjemski (poem.); Wę- 
żyk Fr. (trag.) 

— Wiązanie na rok 1825. płci pięknej nau- 
kom i sztukom wyzwolonym poświęcone, 
ozdobione rycinami. Warszawa, nakładem A. 
Brzeziny, druk O. Łątkiewicza przy ul. Se- 
natorskiej Nr. 467, w 8ce, stron 226, z ry- 
cinami, muzyki stron 16 i objaśnienia figur 
4 k. niel. złp. 4. 

— Noworocznik 1869 ob: Osiecki Józef. 

— Tygodnik polski płci pięknej i litera- 
turze poświęcony. Warszawa, w drukarni przy 
ulicy ś. Jerzego, w 8ce.. 

(Jako dalszy ciąg pisma p. t. : Tygodnik 
polski redakcyi Br. hr, Kicińskiego). 

— Rok 1820, Tom 1, ogólnego zbioru Tom 
XI, stron 3ć)4, spisu 1 k. niel.; Tom II, ogól- 
nego zbioru Tora XII, stron 302, spisu 1 k. 
niel, 

— Rok 1821, Tom I. og. zbioru Tom XIII, 
str. 388, spisu 1 k. niel.; Tom II, og. zbioru 
Tom XIV, str. 374, spisu 1. k. niel,; Tom 
III, og. zbioru Tom XV, str. 310, spisu 1 k. 
niel.; Tom IV, og. zbioru Tom XVI, str. 166, 
spisu 1 k. niel. 

— Rok 1822, Tom I, og. zbioru Tom XVII, 
str. 230, spisu 1 k. niel.; Tom II, og. zbioru 
Tom XVI U, str. 206, spisu 1 k. niel.; Tom 
III, og. zbioru Tom XIX, str. 222, spisu 1 k, 
niel.; Tom IV, og. zbioru Tom XX, str. 118. 
spisu 1 k. niel. 

(Redakcya: Dmochowski, D. Lisiecki, Ksaw. 
Godebskij. 

Rok 1820, Tom 1. (Obejmuje: Marzenia 
Tassa; Powieści moralne dla dzieci; Okolice 
Krakowa; O Karpińskim; Nierozsądne śluby 
(recenzya); Oda na cześć orderu legii hono- 
rowej przez Lorda Byrona ; O Pszczółce i o 
Twardowskim: Listy Polaka podróżującego 
we Włoszech ; Elżbieta księżna Ostrogska ; 
Emma; Podróż w kraju zaczarowanym, Kar- 
pińskiego; Akme i Medon, romans spartań- 
ski; Synonimy; Opactwo Wesłminsteru ; No- 
wy słownik; Przedmowa z imiennika pewnej 
damy; Narcys; O dobroci; Mowa pana iś. 
w towarzystwie uczonych; Pamiętniki mego WANDA 19 pobytu nft księżycu; Tt^atr Narodowy; Wspo- 
mnienia Legijonów ; Historya Legii pierwszej 
z pism jenerała Hen. Dąbrowskiego przez 
Dom. Lisieckiego zebrana. 

Poezye pisali ci : Bezimienny (do sJawne- 
go lekarza); Chodkieiwicz (Aleksander hrabia); 
Dmochowski Franc; Gawdzicki Feliks; Gosz- 
czyński Sew. (do R. G); Górecki Antoni ; 
H. K.; A. Sk. W.; Kiciński (Bruno hrabia); 
K. Koźmian ; Kropiński Ludwik ; Lisiecki 
Dom.; Laski; Podróż z Warszawy do Kra- 
kowa (wierszem i prozą); Siemnński Adarn ; 
Wiersz Daniela Naborowskiego Elżbiecie cór- 
ce Jakóba, króla angielsk.; Wolski Mikołnj 
(wiersz z czasów Stan. Augusta). 

(Do tomu tego dołączony tomik I. Mo- 
mupa stron 96, zarazem ryciny mód). 

Rok 1820, Tom U, (Obejmuje: O Somnam- 
bulizmie; Artykuły wyjęte z Domownika W. 

M ckiej; Dargo i Krymoina; Elegancja; 

Opis święta narodowego założenia Mogiły Ta 
deuszowi Kościuszce w dołączeniu do N. 19 
Wandy; Słowo o Mogile T. K.; Wspomnienie 
Linowskiego ; O kobietach; Wspomnienie 
narodowe; Myśli; Bajki Niemcewicza; Krótki 
zbiór wszystkich umiejętności; Stóletni sta- 
rzec w Alpach albo Lawina; Iwen i Roza- 
monda ; Azakja i Celarjo; Exorbit8ncye ; l-ist 
zalotny; O kobietach, z praw Gentu; War- 
szawa; Poeta Pope przy mogile Emmy; Goź- 
dzik; Do Red. Wandy z dołączeniem Ody 
przez M. O.; Obraz egoisty ; List pewnego 
artysty dramatycznego; Wystawienie płodów 
przemysłu w Berlinie; Teatr (rozbiory sztuk): 
Szarlatan; Horacjusze; Poeta wiejski; Ka- 
plica w Hannau; Stary komendant w kłopo- 
tach; Artaxerxe8; Nauka mężom; ^^jółkiew- 
ski; Dziewica Orleanu). 

Poezye umieścili : Bezimienny (bajki); Chi- 
liński; Huranicki; Kniaźnin (Anakreont, Os- 
syan); R. Korsak; S. Kaczkowski; B. H. Ki 
cioski; H. K. ; Dom. Lisiecki; Wanda Ma- 
łecka; Marcinkowski; J. U. Niemcew4cz; K. 
Piotrowski; S. Rosołowski; F. Wężyk. 

(Do tego tomu dołączony Tomik II i III 
Momusa; str. 96 i 56). 

Rok 1821, Tom I. [Obejmuje: Pisma A. 
Felińskiego, tom II.; O przyjaźni; Odpo- 
wiedź na recenzyą Nieszporów ; Chciwosław ; 
Uwagi nad stanem i potrzebami literatury 
polskiej Żółkiewski pod Cecora; O Karpiń- 
skim; Leybe i Siora; Podróż do wysp Joń- 
skich ; Katarakta Kanadyjska ; Historya szpil- 
ki; Brarainka; Skała rozpaczy kochanków; 
O upiorach: O kobietach; Nic; Anatomia 
serca niestałej kobiety; Tykanie; Pozór i 
rzecz; O rozmawianiu w towarzystwie; Po- 
chwała zalotności; O kobietach wiedeńskich; 
Sprawa roskoszy; List pana młodego do swo- 
jej narzeczonej; Teatr narodowy; Wspomnienia 
legionów; Wspomnienia narodów. Poezye: Bez 
imienny; Brzozowski (z Ossyana); Dmochow- 
ski Fr.; Goszczyński Seweryn (Stanisław lu 
nazwany) (Duma o Czarnieckim, Tryolely, 
Akrostychon, Sonety); Kaliński Hier. (z Fe- dry); Konopacki Szyra. ; Korsak Rayro.; Ki- 
ciński Br.; Lisiecki Dom.; Łaski; Potpourri 
przez Alojzego Żółkowskiego (piozą). 

Rok 1821, Tom II. [Obejmuje, Prozą: Te- 
atr narodowy p. D. Lisieckiego; Czarny Ru- 
dolf, powieść Pichlerowej; Pot-pouri przez 
Żółkowskiego ; Emmelina pow. Rautenstrau- 
chowej recenzyą Dmochowskiego. Zresztą 
same drobne powiastki i rozprawki tłuma- 
czone bez wartości, 

Wiersze pisali: Niemcewicz; Gawdzicki; 
Koźmipu; Kniaźnin (z tragedyi Hektor); J. 

K. (Helena); Żale icocbanki przez ską. 

Dmochowski (z Laraartina), z Ossyana; J. 
Korzeniowski (chwała poety) ; Karol Laski; 

Rok 1822, Tom 1. [Obejmuje: Szkodliwe 
roztargnienie; Cy wilizacya ; Johnson; Blon- 
dyn z Namiur; Gołąbki; Kanarek Jana Ja- 
kóba Russo ; Karol Barymor czyli nieszczę- 
śliwe skutki zazdrości, romans; Niektóre 
myśli z angielskiego; O maskach, maskara- 
dzie i balu maskowym; Różne myśli z an- 
gielskiego ; Zmartwychwstanie, powieść. 

Wiersze Br. hr. Kicińskiego zapełniają cały 
tom, jakoto : Anakrtontyk; Bajki; Myśli 
z Szyllera; Oda na śmieić Tadeusza Ko- 
ściuszki; Pios pstrok ty dumka; Pieśń przy 
stole podczas wesela ; Portret F'anny; Stałość 
mężczyzn, powieść; Ucinki ; Wstyd, nadzieja 
i rozkosz, powieść; Zofia z Izemburga, po- 
wieść ; Żale małego chłopca.] 

Rok 1&22, Tom II. | Obejmuje: Anekdoty; 
Szkło palne i krzemień ; Osieł i kamień ; Blon- 
dyn z Namiur: Dziwak; Jak jest szkodliwe 
trzymać kwiaty w pokoju; Recepta na szczę- 
śliwe życie; Renegat, romans hr. d'Aj:lin- 
conrt ; Najzyskowniejsza sztuka; Błąd języka; 
Skąpstwo ; Zdania własne p. A. G. 

Poezye pisali: A. G. (Upomnienie); Bez- 
imienny; Mickiewicz, (Wiersz do Lelewela); 
Br. hr. Kiciński (Portret autora z dzieł Pena; 
Robaczek Sto-Jański, sielanka morlacka; 
Śpiew wojenny Greków z dzieł lorda By- 
rona; Ucinki; Wiersz do Ewry, naśladowa- 
nie z dzieł lorda Byrona.] 

Rok 1822, Tom 111. [Obejmuje: Renegat, 
romans ; O grzeczności ; Anegdoty. 

Wierszem pisali r^Bagniewski, (Mogiła Suł- 
kowskiego); Cłiotomski ; Kawczyński; Kiciń- 
ski; Mickiewicz A. (Twardowska, Dudarz, 
Rękawiczka); Odyniec (Myśliwiec); Trembecki 
(Do K. w tańcu). 

Rok 1822, Tora IV. [Obejmuje: Miłość i 
zazdrość; Anegdoty o Józetie 11.; Charnk- 
tery kobiet; Doniesienie w wydawaniu dal- 
szem Tyg. Wandy; Kilka słów z nowego sło- 
wnika; List pewnego Chińczyka do przyja- 
ciela; Myśli; Niektóre szczegóły o Lapoń- 
czykach; O małżeństwie; O miłości własnej 
i próżności; Omyłka; O różnych charakte- 
rach kobiet; O stylu narodów wschodu; O 
wyobraźni; Jędza; Pierścień; Talent widze- 
nia; Pytania i odpowiedzi, Co to jest ^i9' 14 YANDAL - WANDZIE lancbolik? Jakie rzeczy są najrzadsze? 
W czem się różni mędrzec od grJupca? Szcze- 
gólniejsza wymówka; Ojciec i syn; Kocha- 
nek i zakochany; Płocha, niestała, lekko- 
myślna, zmienna; Zdania; Zerwane owoce 
z drzewa doświadczenia. 

Poezye pisali ci: Chotoniski (Ferdynand); 
Jaszowski; Kiciński H. (Alle{jori<' ; Bajki; 
Ceix i Alcyona, ustyp z Przemian Owidyus/.a; 
Malarz znici-liccony ; Malwiiia do kochanka 
niezazdrośiu-jro ; ł'owicści ; Przyjaciele; Ucin- 
ki ; Złość i złośliwość). 

— Tygodnik warszawski liturjiturze, mo- 
ralności i krytyce poświ^-cony pod redakcyij 
Ksawerego Godebskiego. Warszawa, 1823, 
w 4ce, 

Tora ł. miesiąc Styczeń — Czerwiec, 280 
Btron. Tom Ii. miesiąc lipiec — Grudzień 
Btron 36. 

— Tygodnik nadwiślański, wydawany przez 
Wandę Malfcką. Warszawa, druk Wróblew- 
skiego, 1828, \\ 8ce, T. 1, str. 23G i 2 lit. f 

[Obejmuje poezye: F. M. (na śmierć 
Karpińskiego): Ferdynand CLotomski (z tra- 
westowanej Eneidy) ; Kazimierz Włady- 
sław Wójcicki ; G ; L. iMemieński (Po 
drożny; Janusz i Milona); R. S.; Wanda Ma- 
łecka. 

Prozą: Stanisław Z. ...ki. (Niektóre staro 
źytnosci narodowe J^ybilli w Puławach) 
Kazimierz Władysław Wójcicki ; (.■Anegdota 
Obrazy towarzyskie ; Myśli ; Opis starożytnej 
Polski przez Tomasza Świeckiego ; Mowy 
czyny znakomitych Polek; Napis grobowy) 
Wanda Małecka; (Pieśni Wandy; Pomnik 
Sławiańskie na wyspie Rugen; Obyczaje, zwy 
czaję i wiara dawnych Słowian); Bezimienny 
Opis historyczno - malarski departamentu Lu 
bełskiego. 

— Tygodnik mód i nowości. Kraków, 1830, 
w 8ce. jest numerów 27, stron 106, z ryciną. 

Pismo to dodawane było do Gońca kra- 
kowskiego , którego wydawał w Krakowie 
Konst. Majerauowski. Nr. I. wys^iedł d. 30. 
Grudnia 1829 r., ostatni Nr. 27. d. 30. Czerw- 
ca 1830 r. -f -r 

VANDAL Albert. Podróż wózkiem po Szwe- 
cyi i Norwegii, przekład z francuzkiego przez 
J. M.. Tom I i Jl. Warszawa, wydawnictwo 
M. GliJckbberga, druk. S. Orgelbranda synów, 
1877, w 16ce, str. 135 i 141. kop. 80. 

Wandalowie ob : Sarnicki. 

WANDASIEWiCZ Paweł. O nauce języka oj- 
czystego w szkołach ludowych. Kraków, druk 
Uniw., 1869, w 8ce, str. 32, et. 25. + 

— Nauczyciel czyli sposób nauczania dzie- 
ci w 1. klasie szkół ludowych. Kraków, druk 
Uniwers., 1869, w 8ce, str. 71. et, 50. -I- 

WANOELAINCOURT Antoni Hubert, (ur. 1731 
f 1819;. Meiiliir czyli książka dla panien i 
dam młodych, dzieło przeznaczone osobom 
płci żeńskiej, a zwłaszcza damom wychowa- ; nia panien, przez .... obok z tekstem fran» 

! cuzkim. Le mentor ou le livre des demoi- 

i selles et des jeunes dames, ouvrage destine 

aux ijersonnes du 8exe et sur-tout aux pen» 

sions des jeunes demoiselles. Breslau, chez 

G. T. Kom, 1809, w 16ce, str. 3^)9. złp, 4. 

— Elemens de mythologie a Pusage des 
ecoles du second age et fles adolescents, par 
.... Ouvrage orne de 32 fig. representant 
les difierentes divinites des anciens. Początki 
mitologii do użytku w szkołacli dla młodzie- 
ży doroślejszej przez .... po polsku i po 
francuzku, z figurami kolorowanemi. Wro- 
cław, nakład W, B. Korna, 1803, w 8ce. 

— Toż, wydane po francuzku, a po pol- 
sku przez J. Wybickiego. Dzieło przyozdo- 
bione oljrazkami 32ma, które bóstwa staro- 
żytne wystawiają. Wrocław, u W. B, Korna, 
1805, w 8ce, k. 2, str. 208 i ryc. + 

— Toż, przełożone na język polski przez 
wojewodę Józefa Wybickiego. Dzieło przy- 
ozdobione obrazkami dwudziestu dziewięciu, 
które bóstwa starożytne wystawiają. Trzecia 
edycya poprawna. (Po polsku i po francuzku). 
Wrocław, Korn, 1806, w 8ce. złp. 14. 

— Toż, 4te wydanie, tamże. 1810, w 8ce, 
str. 301, (obok tekst francuzki). 

— Toż, edycya 5ta poprawna, (po polsku 
i po fianc.) Wrocław, Korn, 1816, w &ce, 
złp. 12. 

— Szkoła cnoty i grzeczności, dziełko prze- 
znaczone dla miejsc poświęconych wychowa- 
niu młodzieży w miastach i na wsiach, przez 
.... w francuzkira języku wydane. L'ecole 
de la vertu et de la politesse .... ouvrage de- 
stine aux petites ecoles des yilles et des cam- 
pagnes. Wrocław, Korn, 1809, w 16ce, str. 
227. złp. 4. + 

Wander - Yersammlung (Drittej der Ab- 
geordneten der wechselseitigen Brandscha- 
den-Versicherungs Anstalten Oesterreichs, ab- 
gehalten in Krakau am 26. Marz 1873. Kra- 
kau, Selbslyerlag der Gesell., Druck Pasz- 
kowski, 1873. w 8ce, str. 41. + 

WANDERER Aleksy. Grobowiec matki, po- 
wieść, z niemieckiego. Płock, nakładeu. i dru- 
kiem Karola I\uliga, 1827, w 8ce, str. 117. + 

Wanderung (Diej in Grosspolen und Maso- 
vien, historische Erzahlung. Leipzig, 1840- 
w 8ce. 

Wanderungen ob: Feyerabend (kosmopoliti- 
sche 1798-1802). Preussen (1803). 

Van der Ycide obacz: Yelde. 

Van Diemen obacz: Evans (1830); Strzele- 
cki Stan. 

WANDYCZ. Mignon, nowella. Lwów, na- 
kładem VVł. Bełzy, druk K. Pillera, 1876, 
w 8ce, 8tr. 106. złr. 1. 

Wandzi przygody, obacz: Ł. A. 

Wandzie (Dumka o) do romansu Jadwigi, 
z towarzyszeniem fortepianu. Warszawa, Brze- 
zina, (około 1830) nuty. VA.\ i^SSE — WAPOWSKI 16 Van Esse obacz: Esse. 

WANGENHEIM F. Th. Die Polinn, histori- 
sche Erzahlunsf. Cz. 3. (Der Małachowski- 
Jager; Ostrołęka; die Heimatlosen). Braun- 
schweig, Meyer, 1833, w 8ce. tal. 3. 

WANGEMAN Er, Marcin Luter, doktor eio- 
wa Bożego, reformator z mocy ducha św. 
wielebny, czyli opis życia Dr. M. Lutra i re- 

formacyi ułożony w Lutroksiążce przez 

dyrektora w Kaminie ; z niemieckiego prze- 
tłomaczył Surmiński, kaznodzieja w llozo- 
jach. Barmen, nakładem towarzystwa na wy- 
dawanie ksiąźkow nabożnych w Wupertalu, 
drukował J. F. Steinhaus, 1868, w 8ce, str. 
104. + 

WANIEK Franc. Carmen in honorem Gre- 
gorii Ziegler episcopi Tynieceusis. Leopoli, 
typ. J. Schnayder, b. w. r. w 4ce. 

— Ode in honorem S. C. R, Maj. Frań- 
cisci I. Caesaris Austriae... quam cecinit... stud 
human. protes. Tarnoviae, Karnstiidt, 1826. 
w 4ce, str. 7. 

— Ode in honorem et laudem L. B. An- 
tonii Baum de Appelsbofeu circuli Bochnen- 
sis praefecti . . . , cecinit . . . , Tarnoviae, 1826, 
w 4ce, kart. 3. 

WANIEK J. Informator stęplowy czyli zbiór 
alfabetyczny, przypadających w nowym pa- 
tencie stęplowym charakterów, pod stępel 
podpadających lub też od niego wolnych 
przedmiotów, z wyrażeniem w każdym przy- 
padku stęplowej taksy, ułożony przez 

wszystkich praw doktora, a dla użytku pu- 
bliczności z niemieckiego na polski język 
przełożony. Z dodatkiem na końcu przepi- 
sów stęplowych na róż do barwienia, kroch- 
mal, puder, jako też tabela papieru stem- 
plowego na sumy pieniężne i w innych oko- 
licznośniach używanego. Kraków, nakład Fr. 
Gertnera, 1803, w 8ce, str. 80. Dodatek o ró- 
żu i krochmalu 2 kart i 1 tabela. Złp. 2 
gr. 16. + 

— Patent nowy stemplowy z dnia 5. Oct. 
1802 r. dla sędziów, obywatelów, adwokatów, 
kupców, etc. podług alfabetu najzgodniej 
z orygin. etc. ułożony. Lwów, Piller, 1803, 
w 8ce, str. 78. 

WANIOREK dr. Wincenty. Antrits-Rede f^^ 
halten bei der Eriófnung der Yorlesungen 
Uber Reich und Kec-htsgeschichte an der k. 
k. Jagell. Univ. z» Krakau im Winter-Seme- 

ster 185.5/56 von Krakau, Uniw. druck., 

1856, w 8ce, str. 20. + 

Vanin ob : Zdanie sprawy. 

Wańkowicz Apoll. ob: Kuszelewskl^S. Pro- 
gramm. 

Wańkowicz Tad. ob: Gędźwilło. 

Wańkowicz Wal. ob: Smokowski W. 

YANNOTI i(akób?) A. Wstęp do rozpozna- 
wania i zaszczepienia ospy ochraniającej, 
krótkim dziejów zbiorem powszechnie przed- siębranego tejże szczepienia, przez me- 

dicinae doctor. Lwów, druk Pillera, bez w. 
roku (także z datą r. 1804), a na końcu data 
1811, w 8ce, kart. 2. str. 122. + 

WANNOWSKI August, prof. (1801 t 1871). 
AntitjuitateR romanas e graecis fontibus expli- 
catas edidit. Regiomonti Prussorum, sumpt. 
Borutragor, 1846, w 8cc, sir. X i 290. -i- 

(Toż jest w Program, gimuaz. katol. Po- 
znań, 1813). 5 złp. + 

— Gazeta Poznańska, redagował ją od 1840 
do 1815. 

— Initia thcor iae casus, qui dicitur abso- 
lutus. Rastenburgi, 1825, w 4cc. 

— Metonymiae ratio e scriptoribus latinis 
explicata. w 4ce, str. 40, (w Próg. gimu. po- 
znań. .Maryi M. 1860) 

— De prom. SC uo yerborum activorum et 
neutrcrum usu apud scriptores latinos, w 4ce, 
str. 19, (w Progr. gimn. Magdal. poznańsk. 1867). 

— De rationo qua Graeci in scribendis no- 
minibus propriis Komanorum usi fuerint. Po- 
znań, 1836, str. 3 7. 12'/, sgr. 

— Semasio logiae latinae speciraen. (w Progr. 
gimn. M. M. Poznań, 1855, w 4ce, str. 35). 

— Syntaxco3 anomalae Graecorum, pars de 
eonstructione, quae dicitur absoluta deque 
anacolutbis huc pertinentibus. Lipsiae, 1835, 
str. XII i 267. -*- 

— Theoria casus, qui dicitur absolutna 
Fasc. II. Rastenburgi, 1826, w 4ce. 

— O wolności w szkole. Mowa. Poznań, 
1S66, w 8ce. 12 kop. 

— Obacz: Jakubowski M.; S. M. (Wspom- 
nienie 1869). 

WANNOWSKI Leopold, prefekt wSlucku, vice. 
supenntendent Białoruski (f po r. 1850). 
Rękopis, pamiętniki życia, ob^cz: OpiS za- 
łożenia kościoła reformowanego w Wilnie. 
1836. 

VAN ROY Józef, radca gubernialny, (1774 
f 2 września 1849>. Obserwacye barometrycz- 
ue i meteorologiczne przez lat 30 w Giłzer-cie 
lwowskiej. 

Yanwyn, obacz : Wyn (la polyglotte 1841). 

Wapno bidraul., obacz : Kulschera. 

Wapna chloran, ob. : Torosiewicz T. 

Wapno margiel, ob.: Jaroszewski Z. (1870). 

WAPOWSKI Bernard z Rachtamowic (lib^ 
f 1.035). Dzieje korony polskiej i w. ks. li' 
lew.'4kiego od r. 1380 do 1535 ze świeżo od* 
krytego spółczesnego rękopismu, z języka ła- 
cińskiego na ojczysty przetłumaczył, przypi- 
sami objaśnił, poczet rzeczy i osób dodał 
Mikołaj Malinowski. Tomów 4 (zapowiedzia- 
no). Wilno, T. Gliicksberg, 1847-49. Tom 
I-llI, w 8ce. T. I. str. 491, T. II. str. 518, 
i". III. str. 511. Za 4 tomy złp. 60. + + + 

(Dzieło to streszczone wcielił Marcia Biel- 
ski do KroQiki świata 1554). 18 WAPPtiER - WARNERY — Obacz: Ossoliński. Wiadotn. hiat. kryt. 
(Bibl. OsBolińs. 1847, I. 329). 

— Kroniki część ostatnia, czasy po Dtugo- 
•zowskie obejmująca lata 1480 — 1535 z ręko- 
pismu wydał Józuf Szujski, ob.: Scriptores.+ 

WAPPLER Antoni (k».) (1841 f 1876). Hi- 
etorya kościoła katolickiego, napisana dla wyż- 
szych zakładów naukowych, tłumaczył ks. Wł. 
Jakubowicz. Warszawa, nakład Maur, Orgel- 
branda, druk S. Orgelbranda synów, 1872, 
w 16ce, str. IX i 241. 75 kop. 

— Nauka wiary katolickiej. Przełożył z nie- 
inieckiego X. Jędrzej Świderski. Lwów, To- 
warz. do wydaw. dzieł szkol, i nauk u K. 
Wilda, druk K. Pillera, 1875, w Sce, atr. 187 
i VI. 1 złr. 40 cnt. 

YAPUETTE L Ilyrane aux faucheurs polo- 
nais ; paroles da E. Kaynal. Paris, Hure, 
1855. 

WARCHALOWSKI Jakób. Preis-courant der 
Nahmasohinen-Fabrik. Wien, Mechitaristen 
Buchdr. (18(j9), w 8ce, str. 42. -^- 

WARCHOCKI Józef. Mowa przy pochowaniu 
zwłok ś. p. Waleryi Janiszowskiej, miana 18 
listop. 1852. Wilno, 185,:!, w 8ce. 

YAREZ E F. i SEYILLE Armand. Metusko 
CU les Polonais; melodrame en ó actes. Paris, 
Barba, 1858, w 8ce. 

WAR.... 0. M. ksiądz. Odpust zupełny ojca 

świętego Piusa IX i rozpamiętywanie cier- 
niowego męczeństwa, jakiego od Moskwy do- 
znaje wierna katolicka Polska, spisał ks. .. ... 

Kraków, Fr. Grzybowski, 1864, w 8ce, str. 
38. 3 sgr. -f- 

Warbeck i Nietrafny, dwie powieści z 
francuzkiego. Warszawa, 18l5,w Sce, str. 172. 

Warga zajęcza, obacz: Brzeziński Er. 

Wargocki Andrzej obacz: Cezar J. (O wojnie 
rranc); Radziwiłł (Feregrynacya 1847). 

WARHANEK Ludwik z Lipowca. Elodia czyli 
muzyka chorej duszy; powieść poświęcona na 
wspomogą Lipowieckiego kościoła. (Peters- 
burgi, 1848. (Biletów prenumeracyjn3'ch ro- 
zebrano do 500J, prenumerata rsr. 1. 

WARHANEK W. Die hobe Tatra; eine physi- 
cal-geograph, Skiz/.e. (Programm der k. k. Ober 
Realschule in Wien 1857). 

WARIN Wiktor i LAURENCIN. (Chapelle). Pan- 
na pełnoletnia, komedya w 1 akcie z fran- 
cuzkiego tłoraaczona przez Estellę Możdżeń- 
tką, grana pierwszy raz w teatrze Rozmai- 
tości d. 2 Października 1843 r., w 8ce, str. 
22. (ze zbioru Biblioteki teatru Rozmaitości). 

Desyergers, ob.: Jasiński J. S. 

WARKULEWICZ Aleksander. Captirite des 
Polonais en Prusse. Troyes, Bouąuot; Paris, 
Aoret, 1835, w 8ce, str. 31G, z 2 litogr. 

•— pix millea Polonaii en Pruiie, melo- drame en 3 actes. Troyes, imph Catdbn, 
1835 (1837), w 16ce. 

— Le triumvirat aboli ou les Polouais a 
Danzick, narrodrame en trois actes par .. — 
etudiant de Puniyersite de Wilna. Troyes, 
Anner Andre, 1839, w 12ce, str. 69. + 

— Toż, edycya 2ga. Troyes, Anner Andre, 
1842, w 16ce, str. 72. 

Warmbrunn i okolice jego w 38 obrazach 
w l2tu wycieczkach przez pielgrzymkę w 
Sudetach. Wrocław, Korn, 1850, w Tice, str. 
54. Złp. 2. 

Warmia, obacz: Beckmann (biskupstwo); 
Hipler F.; Wolky (monumenta histor.) 

WARMIŃSKI Jan (pseudonim). Opis Warsza- 
wy i jej okolic, z drzeworytem (zapowiedzia- 
ne r. 1862J. 

— Pamiątka z Czerniakowa. Warszawa, 
autor, druk Jaworskiego, 18G1, w 16ce, str. 

47. 2 'A sgr. 

WARMIŃSKI Stanislaus aus Sierakowo Prov. 
Posen. Die fehlerhaften Kindeslagen und ei- 
niges uber ihre Bebandlung. Inaug. Diss zur 
Erlangung der Doctorswiirde in der Medizin 
und Chirurgie, yorgelegt der mediz. Facul- 
tat der Friedrich Wilchelms-Univ- zu Ber- 
lin und óffdntlich yertheidiget am 9. Fe- 
bruar 1872 von Stanislaus Warmiński aus 
Sierakowo. (Proy. Posen.) Opponenten : Lo- 
renczewski Dr. Med., J. Boenny, B. Wicber- 
kiewicz. Berlin, Buchdruckerei von Gustaw 
Lange (Otto LangeJ, Friedrichstrasse 103, 
w 8ce, str. 36. + 

WARMIŃSKI Teodor. Maximilianus de Stadl- 
bauer st. th. dr. Ad disputationem publicam 
pro summis in theologia rite capessen dis ho- 

noribus ac admodum rever. D , Polono 

diacono posnaniensi die IX m. Junii, 1864, 

hora X. habendum invitat. Monachi, typ. 

J. Weiss, 1864, w 4ce, k. 2. -f 

Warna, obacz: Gondulicz (poematj; Łabuń- 
sk); Sękowski J. ; Siemieński L. i^poezya). 

WARNAS Jonas. Paszaro Toles Siejamoses 

apraszia aut raaudos Ziamajtiu nóinyk* 

Wilno, Zawadzki, lS55, w 16ce. Kop. 3. 

WARNER Ant. Franc. (ur. 17!»0) i DUWERT. 
Siostra Kasperka, komedya w 1 akcie z fran- 
cuzkiego tłomaczona przez L. Sygietyńskiego, 
grana j)ierwszy raz w teatrze Rozmaitości d. 
4 Czerwca, 1842, w Bce, str. 22, (Biblioteka 
teatrów 1»43). 

— Obacz: Dupin; Duwert. 

WARNERY Karol Emanuel, (1719 t 1786). 
Remarąues sur le militaire des Turcs et suf 
la facon de les combattre par Mr. de W. *** 

generał major de caval. au s. du roy 

et de la repub. de Pologne, aide de camp 
gen. de S. M. et chevalier de l'ordre mili- 
taire pour le merite de Prusse. Pana, 1812, 
w 8oe, Btr. V i od 7—128, tablic 8. + WARNKA - WARSCHAUER ii (Inna edycya. Leipsic, 1770). + 

— Uwagi nad kawaleryą. Paryż, druk A, 
Pinard, 1835, w 8ce, str. 80. 15 sgr. 

WARNKA Stanisław, (ur. w Łabiszynie 184^). 
Franciszek Deak. Szkic biograficzny. Poznań, 
Leitgeber i Sp., druk J. 1. Kraszewskiego, 
1876, w 8ce, str. 52. (Oddruk z Dzień, poz.) 
12 sgr. 

— De ducis Micbaelis Glinscii contra Si- 
gismundum regem Poloniae et m. ducem 
Lithuaniae rebellione (1507 — 1508). Disser- 
tatio inauguralis, quam consensu et auctori- 
tate amplissimi pbilosophorum ordinis 
in alma litterarum Uniyersitate Friderica 
Guilelma ad summos in philosopbia honorea 
rite capessendos die XXX m. Martii anuo 
MDCCCLXVIłI h. 1. q. s. publice defendet 
auctor-Polonus. Beroini, typis expres8it Gu- 
Btavu8 Scbade, w 8ce, str. 70 i k. 1. + 

— Przewalskiego podróż po Mongolii i pół- 
nocnym Tybecie. Ateneum warszawskie ze 
Sierpnia 1877, w 8ce, str. 315 — 344 z mapą 
najnowszych podróży po Mongolii, w 4ce. 

Warnke Wilcheim, ob.: Bojanowski. 

WARNKOWA Anastazya. . Program wyższej 
szkoły żeńskiej w Poznaniu, zostającej pod 
zarządem p. Anastazyi Warnka (Warnkowej) 
i p, Emilii z Borzęckich Hoffmanowej na r. 
r. 1872-3. Poznań, 1873, str, 37. 80 kop. 
(Obejm, rozpr. Dr. Warnki). 

Warownia krzyża, pismo zbiorowe. Kraków, 
Aleks. Kremer, druk W. Jaworskiego, 1870, 
w 8ce. (Luźne tomy pod tą firmą wychodziły 
zakończone r. 1873 dziełem Segura p. t. Wia- 
ra). Zeszyt 1 i 2. NN. 4, str, 80 i 72. (Obej- 
mują: Kazanie X. Goliana na pogrzebie Z. 
A. Helcia; Plan protestacyi przeciw wypę- 
dzeniu Karmelitanek, pióra A. Helcia; O de- 
mokracyi wrzekomej i prawdziwej przez A. 
Kremera; Polska w obec Soborów powszech- 
nych w XV i xvi wieku; List K. P. d^ prze- 
wodniczącego Towarzystwa Al. Kremera i od- 
powiedź Przewodu.; O materyaliźmie ze sta- 
nowiska lekarskiego przez W. R. z Wiednia; 
Wiersz ś. p. kasztelana Franciszka Wężyka 
do Zygmunta Antoniego Helcia; Wiersz ś. 
p. Antoniego Zygmunta Helcia o Prawdzie 
do Kraszewskiego, w odpowiedzi na list jego 
w Gazecie warsz. z r. 1855 N. 13G ; List sp. 
Franciszka Wężyka do Z. A. Helcia; Anty- 
kwaryusz i próżność literacka Dyalog, wiersz 
śp. Z. A. Helcia; Wiersz do Franciszka Wę- 
żyka przez tegoż; Kronika polityczna przez 
Z. L. Dembickiego). 

Warrago Russy, ob.: W. J. (1871). 

WARROT pani. Lauski ou une victime des 
troubles d'Avignon en 1815. T. 2. Paris. Davi 
et Locard, 1820, w 12ce. 5 franków. 

WARRY A. Spaziergiinge eines lemberger 
Poeten von Łyczaków nach Kisielka. Lwów, 
Schneyder, 1845, w 4ce, str. 6. (Bito około 
400 egzemp.) Złp. 1 gr. 10. Warsav, ob.: Obrien (1863—4); Oedmann 
Weimar, <1794); Wraxall. 

(Warschau). Grundriss der Stadt, Warschau, 
1831, iol. (mapa). 20 sgr. 

— (Von) bis Olmiitz, ein preuss. Geschichts- 
blatt. Berlin, 1851, w 8ce. 

— Toż, wydanie 2gie, tamże, 1851, w 8ce. 

— nebst Umgegend. Fur Zeitungsleser. 
Augsburg, 1831, % folio, (mapa). 

— Conyentionen zwischen den Hófen voa 
Wien, St. Petersburg und Berlin in Folgę 

der mit Herzogthum vorgegangenen am 

3 May etc. Wien, 1815, w 4ce, str. 39. 

— Ersturmung (die) von durch die 

Russen am 6 u. 7 Sept. 1831. Im Bureau des 
kón, Generalstabes nach ofific. Berichten be- 
arbeitet, mit 1 Plan, 2 Lit. und 4 Blatt. Ber- 
lin, Posen und Broraberg, £, S, Mittler, 
1831, w 8ce, str. 25 i 4 niel. 16 sgr. -i- 

— Nachtrag zur Ersturmung von War- 
schau durch di© Russen am 6 und 7 Septem- 
ber nach russischen Angaben, (mit 2 Plan, u. 
2 Ordres de bataille), tamże, 1832, w 8ce, 
str. 36 i 6 planów. 1 tal. 8 sgr. -f- 

— (Kartę von) in 4 Blattern, (mapa). 25 
sgr. 

— (Kartę vom Grossherzogthumj and den 
angrenzenden Gebieten Russlands und Gester- 
reichs. Berlin, 1808. 10 sgr. 

— Ordre de bataille der russ. Armee am 
2ten Tage der Ersturmung von . , , . (Berlin, 
1832), fol. 1 k. 

— Ordre de bataille der polnischea Armee 
vor .... am 6 Sept., 1831, (Berlin, 1832), f. 
1 k. 

— Obacz: Broecker (1809); Czyński (im J. 
1831); Goehring (1844); Gronau S. (1804^; 
Hassa (przewód. 1808); Hoop (Hopp) (1832); 
Kenz (Polen-Reise 1857); Lewald 0831); Lief- 
lander (Schulfz F.); Lohse (Plan); M. J. G. 
(183U; Molier J. W. (1780—1); Ogiński (Ge- 
hfimnisse I8G4); Pareira ('1836) ; Politz (Gross- 
herzg. 1809;; Pradt (1813); Preussen (Her- 
zogth. 1807); Puszkin (Fali); Schaffer (Tali) ; 
Scheler (Beschreib.)-. Scheis J; B. (1831); 
Schulz F. (1795); WIdmann G. (Fali 1881). 

Warschauer Abendblatt. Warschau, 1826, 
w 4ce, Nr. 52, str. 196; 1827, w 4ce, Nr. 14 
str, 56. Wychodził dwa razy na tydzień w nie- 
dzielę i we czwartek po pół arkusza, poczy- 
nając od 2 Lipca 1826 do 18 Lutego 1827. 

— Blatt. Warschau, 1830, w 4ce, Nr. 1—9 
26 kart. nieliczb. 

Rok 1831, Nr. 1—39, w 4ce, 78 kart nieliczb 
począł od d. 10 Grudnia 1830, ostatni Nr 
31 Marca 1831 r,, trzy razy na tydzień we 
Wtorek, Czwartek i Sobotę, z drukarni przy 
ulicy Danilowiczowskiej Nr. 617, po pół ar- 
kusza i czasem dodatki a w końcu mieścił sig 
na 1 kartce niel, 

— Bote. Warschau, 1829, w 4ce, str. 146, 
wyszło Nr, 26; poczuł wychodzić od 1 Lu- id WARSCUAUER — WARSZAWA t«go do 28 Kwietnia 1829 r., trzy razy na 
tydzień we Wtorek, Czwartek i Niedzielę po 
pól arkusza, bióro Redakcyi było przy ulicy 
Jmazowieckiej Nr. 1340; wydawał Dietrich. 

— Der ... Correepondent. Redaktor Dr. Gold- 
mariD. Warschau, 1833, folio. Tom 1. str. 
454. Tom II, str. 410. Tom III, 1835, w 4ce, 
str. 610, wychodził początkowo dwa razy a 
potem trzy razy na tydzień i poczj^ł się od 
dnia 1 Października 1^32 r. 

— Intelligenzblatt. Warszawa, w drukarni 
XX. pijarów, w 4ce, wydawany od 17'JG do 
1806. (Encyklopedya Orgelbr., VI str. 309j, 
wychodziło po niemiecku i po polsku dwa 
razy na tydzień we Wtorek i Piątek. 

Rok 1799, w 4ce, Nr. 105, str. 838 (tyle 
posiada Bibl. rząd. warsz.) 

— Zeitung. Warschau, w 4ce, poczuła wy- 
chodzić d. Stycznia 1831 r. 

Tom I, Krów 138, str. 552. 

Tom II, Nrów 139—210, str. 553-840. 

Tom III, Nrów 211—286, str. 841—1094. 
ostatni Nr. 286 jest z 31 Grudnia 1831 r. 

Rok 1832, Nrów 1 — 149, str. 586, Nr. I. 
wyszedł 2 Stycznia 1632 r. Nr. 149 wyszedł 2 
Czerwca 1832 r. więcej, nie wyszło. 

— Deutsche Zeitung zur angenehmen und 
belehrenden Unterhaltung, verantwortlicher 
Redacteur M. Berthold. Warschau, Sonnabend, 
den 3. Mai 1845, gedruckt bei Adolph Kre- 
hlow, 4 numera, arkuszowe, str. 24, druko- 
wane w trzy kolumny. + + 

— Zeitung. Redaction und Expedition in 
Druckerei der Gebriider Hindemith, Warschau, 
folio. 

Rok 1859, Nrów 201, str. 872. 

— 1860, Nrów 298. 

— 1881, Nrów 195. 

— 1862, Nrów 279. 

Warschauer Jonatan, ob.: Warszauer. 
Varsovla, ob.: Paszkiewicz J. (1831). 
(Varsovie) Carte de la partie meridionale 
du Grand Duche de Varsovie. 20 sgr. 

— Conventions concluses entre les cours 
de Vienne, de St. Petersbourg et de Berlin en 
suitę des changemens 8urvenus da.-is lu sort 
du ducbe de Var8ovie signees a Yieune le 3 
de Mai, 1815. Yienne, 1815, w 4ce. 

— Les eyenemeuts ue Var80vie, appel a la 
presse liberale fraucaise. Paris, E. Deutu, 
druk Tinterlin, 1861, w 8ce, str. 64. 1 fr. 
50 cnt. + 

— Explication du plan de Var80vie. Pe- 
torsburg, 1842, w 8ce. 

— Massacres de Var80vie, ob. : Massacres. 

— Pian generał de Var80vio. Warszawa, 
litogr. Letronne, 1822. 

— Plan de 4 euyirons de Var8ovie publie 
de 1'armee royale polonaise, 1829. 10 sgr. 

-> Prise de Yarsorie par les Russes 1832, 
.ttaque8 des 6 et 7 ISept. 1831, areo un plaa pour les operations de siege. Paris, 1832 
w 8ce, str. 22 i 1 plan. 

— Relation de l'attaque de Yarsoyie (6 sep- 
tembre 183 Ij, avec uue carte. Paris, 1832, 
w 8ce. 2 franki. 

— Tout chemin mene a, Romę. Pesth, Var* 
8ovie, Ronie, Taris, E. Dentu, 1861, w 8ce, 
str. 16. 1 frank. 

— Yarsoyie au mois de Mai 1861. Extrait 
de la Reyue coutemporaine. Paris, impr. L 
Martinet, w 8ce, str. 4. + + + 

— Obacz: Blanc V. (1861); Esłaing (1863; 
Ferrier A. (guido); Fonvielle W. (186i»); Gal 
lois (statist. 1815J; Italie (confer. 1860) ;Juvigny 
("1863); Łapie Cmapa w. księstwa); Le Gal 
ais (1864) ; MarmierKs. (1841); Mitchell (1862); 
Poirson/1823); Rambaud; Valercy (Entrevue 
1860J; Zurkowski A. (et Sebastopol^. 

Varsovienne ob:Delavigne; Deiaruelie(chaat); 
Paulain. 

WARSZAUER (WARSCHAUER) Jonatan Dr. 

medycyny (ur. 1820j. lirunneuaiztlicbe Mit- 
theilungen uber die Badesaison des J. 1858 
in Szczawnica im Sandezer Kreis in Galizien. 
Wien, Druck A. Schweigen, 1859, w 8ce, 
str. 21. + 

— O cholerze epidemicznej i sposobie jej 

leczenia, napisał Dr, med. i chir., lekarz 

ordynujący w szpitalu cholerycznym na Ka- 
zimierzu. Kraków, druk Czasu, nakład au- 
tora, 1850, w 8ce, str. III i 55. + 

— Choroby trąbki Eustachego i ich lecze- 
nie. Kraków, druk Uniw., 1867, w 8ce, str. 
39. cnt. 30. + 

— O nieżycie ostrym i długotrwałym ja- 
my bębenkowej i jego leczeniu (odbit. zPrzegl. 
lekarsk.) Kraków, druk Uniw., 1867, w 8ce, 
str. 84. kop. 20. -i- 

— Rzut oka na niektóre choroby w 1852 
r. panujące w Krakowie i porównanie odry 
tegorocznej z odrą 1845 r. przez.... doktora 
medycyny i chirurgii, członka towarzystwa 
naukowego z uniwersytetem jagiellońskim 
połączonego, lekarza praktykującego w Kra- 
kowie. Warszawa, w druk. Jana Jaworskiego, 
1853, w 8ce, str. 38. 

— De vi et efńcientia aquae medicatae lyoni- 
ceusis commentatio inaugurahs raedica. (Jra 
coviae, typi» Uniyers., 1843, w 8ce, str. 62 
i 11. złp. 3. + 

— Wiadomość o źródłach Krościenkow- 

skich podał Kraków, druk Uniw., 1859, 

w 8ce, str. 9. + 

— Zjazd niemieckich przyrodników i leka- 
rzy w Grodźcu Styryjskim (Gracu), w osta- 
tnich dniach Września 1875 odbyty, opisał 

Kraków, nakładem autora, czcionkami 

drukarni Czasu, 1876, w 8ce, str. 21, (osobne 
odbicie z Czasu). + 

Warszawa. Budżet m. Warszawy na r. 1871. 
Warszawa, w druk. miejskiej, 1371, w 4cO| 
str. 458. WARSZAWA - WARSZAWIAN^ 19 — Budżet kwaterunkowy miasta Warszawy. 
WarBzawa, 1871, sfr. 20. 

— Oda na cześć obrońców Warsziiwy. (War- 
szawa, 1830), w 8ce. 

— Plan miasta Warszawy. W litografii szta- 
bu kwatermistrzowstwa generalnego w War- 
szawie, fol. 1 tabl. -(- 

— plan M. WarPZHwy w litografii Herk- 
nera, druk S. Strąbskiego, b. w. r. folio, 
(odbicie ua perkalu). 

— Pogląd na wypadki warR/awskio z dnia 
2?). i 27. Lułego b, r. Berlin i Pii/iiań. na- 
kład M. Jagielskiego, druk Stoin<hiila, ISGl, 
w 8ce, sfr. 13. 7A\\ 1 gr. 15. 

— Tenże łyłuł, Rzeszów, druk J. A. Pe- 
lara, 1861, w 8ce, str. 12. + 

— Skorowidz mieszkańców miasta War- 
szawy z przedmieściami, na rok 1854 zawie- 
rający: 1. Spis mieszkańców, z oznaczeniem 
numeru domu zamieszkania. 2. Spis szcze- 
gółowy lekarzy, prawników i t. p. oraz lud- 
ności przemysłowej i rzemieślniczej. 3. Ta- 
ryfa domów. Ułożony pod kierunkiem za- 
rrądu policyi. Rok pierwszy. Warszawa, druk 
Józ. Ungra, 1854, w 8re, napisów kart 2. 
str. 452. Taryfy domów str, 31. Rs. Ikop. 50,4 

— Toż, na rok 1855. 

— Toż, na rok 1856. 

— Toż, na rok 1857. Warszawa, 1857, 
w 8ce. rs. 1 kop. 50. 

— Taryfa czyli opis wszystkich pałaców, 
domów, kościołów, szpitalów i ich posesorów 
miasta Warszawy. Warszawa, 1807, w 8ce, 
str. 112. 

-Taryfa domów miasta Warszawy roku 1808 
dla wygody publicznej wydana nakładem S. 
Z. w r, 1807, w miesiącu Wrześniu, a po- 
prawiona stosownie do nowego podziału na 
cyrkuły w miesiącu Lipcu 1608 r. Druk rzą- 
dowej, w 8ce, 8tr. 124. 

— Toż, dla wygody publicznej nowo wy- 
dana z dołączeniem cyrkułu 8go czyli Pragi- 
toż domów za rogatkami będących. Warsza- 
wa, 1812, w 8ce, str. 111. złp. 4. 

— Taryfa domów miasta stołecznego War- 
szawy, z dołączeniem cyrkułu V1U. czyli 
przedmieścia Pragi, toż domów za rogatkami 
będących, ułożona w miesiącu Styczniu 18H, 
druk Dąbrowskiego, w 8ce, str. 112 i niel. 
2. złp. 3. 

-■ Toż, r. 1820, druk Łątkiewicza. 

— Toż, tudzież opisu historycznego tej 
stolicy w miesiącu Kwietniu 1821. Warszawa, 
w drukarni Łątkiewicza, w 8ce, str. 137. 

— Taryfa domów miasta stołecznego War- 
szawy dla wygody publicznej nowo wydana, 
podzielona na wydziały policyjne i cyrkuły, 
oraz przedmieścia Pragi i domów za rogat- 
kami będących. Warszawa, 1825, w 16ce, 
str. 190. złp. 3. + 

— Taryfa domów miasta Warszawy i przed* mieścia Pragi, z wielu uJytecznemi informa* 
cyami. Warszawa, druk J. Ungra, 1814, w 12ce, 
str. 216, k. 1. złp. 5. + 

(Od str. 1—23 Warszawa w r. 1844 przes 
H. Skimborowicza). 

— Toż i przedmieścia Pragi (z kalend. Un- 
gra). Warszawa, 1855, w 4ce. 

— Toż, Warszawa. 1869, w 8ce, kop. 26. 

— Wiersz z okazyi wzięcia Warszawy, 26. 
Sierpnia, napisany w Peterslturgru 15. Wrze- 
śnia, w Sankt Petersburgu, w drukarni Ka- 
rola Kraya, 1831 w arkuszu. 

— Widoki Warszawy wykonano za pomo- 
cą światłodruku w pięknej oprawie złoconej, 
złr. 1 cnt. 70. 

— Varsava za hruzneho roku 1863, gił 
straane vyjevy z povst&ni hrdinn^ch Polaku 
proti ukrutenstvi Rusu. Roman z nejnoyej- 
Śich udalosti v Polsku dle pravohodnych 
zprav. V Pardubicich. Vacl. Pospigil, 1864, 
w 16, str. 134. kr. 28. 

Warszawa, ob: Aleksander i. 1815; Berich; 
1830 — 31; Bogucki fspołeczeńs. wizerunki; 
Bykowski; Cegliński J. (widoki); Chrzanowski 
Leon (lftr,9); CzynskI J. (1831); Droysen J. 
(1656); Dubrowski P. (opis po rossyj^^k.) Dya- 
ryusz (sejmu 1767); Dzierżanowski W. (prze- 
wodu 1868); Gerson (widoki); Gliicksberq J. 
(przewodnik 1828 Taryfa); Głos ft861); 6ol- 
wlng; Gołębiowski Ł. (opis); Gośiicki (teatr); 
Gregorowicz Kar. (hygiena, domy); Gronau; 
Hassę Fr. ; Hoop A.; Kuoz K (pamiętniki); 
Kurowski F. X. (pamiętniki); Kurowski (1861); 
Lekcziński (Plan 1845); Łotocki (ru^ka epar- 
chia 1863); Mierzejewski (Taryfa 1870); Mi- 
łchel G. (w r. 1831); Mochnacki (kontrrewo- 
lucya 1831); Moeller J. W.; Oedmann L.; Pasz- 
kiewicz; Perthes (mappa); Podwysocki A. 
(1861 —62); Polonia ; Popisy (szkoły) ; Rein- 
beck; Riese Aug. (Schlacht 1656) ; Puchacz 
(Plan 1827); Rusiecki K.; Schelz (widoki); 
Sobieszczański F; (opis); Świątkowski K. (do- 
my); Szyszków (w r. 1831); Umiński J. (atak 
1831); Warmiński J. (opis); Welnerł A. (Urzą- 
dzenia): Yerhandlungen (1831); Wieśniak; Wil- 
końska P. (Wspomn.v. Wójcicki (Kawa 1829— 
30) ; Wykaz (Szkoła główna.) Załęski W. (Sta- 
tystyka). 

Warszawiacy w Karpatach, komedya w 4ch 
aktach dla młodzieży. Lwów, Seyfahrt i Czaj- 
kowski, 1875, w 8ce, str. 65. kop. 30. 

Warszawiak. Czy będzie Polska? napisał 
.... nakł. Topolnickiego, druk A. J. O. Ro- 
gosza, 1877/8, w 8ce. str. 18, cnt 20. 

— Kiedy będzie Polska napisał Lwów, 

nakł. Topolnickiego, druk A. J. O. Hogosza, 
1878, w 8ce. str. 16. cnt. 20. 

Warszawianin. Kalendarz familijny na rok 
zwyczajny 1871, Rok II. Warszawa, nakład 
i druk Keltera, w 8ce, str. 80 i 4 tablice. 
10. kop. 

— Toż, tam Je, rok IV na r. 1873. 

— Toż, na rok zwyczajny 1875, pod re- 20 WARSZAWIANKA - WARTA dakcyą J. L. Kaczkowskiego. Warszawa, 1874| 
w 8ce, str. 92, XX. 

— Toż, na r. 1878. Rok IX. Warszawa, 
Ch. Kelter, 1878, w 16ce, str. 92 i XX, kop. 
12 i pół. 

— Maffflzyn mód 1822 r. Warszawa, 1822, 
W 8ce, Nr. .86, str. .576 i 4 k. niel. spisu, 
rycin 16 i nut 5. Redaktorowie: Ksawery 
Godebski i M. .T. 

(Obejmnie głównie przekłady z Francuz- 
ki e ero : Wieczna miłość fpow.); O Chińczy- 
kach p. K, M.; Grzeczność; Człowiek uży- 
teczny i człowiek przyjemny; Madelina (z Wal- 
singhamn); Przepaska przez damę; Z podróży 
po Szwajcaryi; Mody; Edgar i P]lfrvda (po- 
wieść); O wpływie moralnym i politycznym 
kobiet; Recenzye M. J. ; J. Z ; J., K. Rzesiń- 
skiego), ob: Godebski Ksaw. 

Warszawianka d. 17. Kwietnia 1794. (War- 
szawa 1831), w 8ce, k. 2, + 

— (wiersz) ob: Delavigne. 

— Żniwiarka pomysłu Floryana Grubiń- 
Bkiego z fabryki J. Woroncowa, Weliamino- 
wa i .T. Kraszewskiego w Warszawie, ulica 
Czerniakowska Nr. 2938 (nowy 64). Warsza- 
wa, druk Józefa Ungra, Nowolipki Nr. 2406 
(nowy 3), 1874, w 8ce, str. 10, 1 tabl. 

Warszawskie Księstwo. Odmiany nowe w jeo- 
grafii zaszłe od roku 1806 aż do roku Ifill. 
Wrocław, 1811, str. 88, w 8ce, ob: Wybicki J. 

— Opis Księstwa Warszawskiego krótkim 
rysem dziejów polskich aż do naszych cza- 
sów. Poznań, 1809, w 8ce, ob: Fłałt. 

— Specyfikacya ogólna przychodów Ks. 
Warszawskiego z wyszczególnieniem depar- 
tamentów i rodzaju podatków. 

— Ob: Autentyk (oddanie 1815); Bignon 
(Pologne en 181 1); Chrzanowski (Campaerne 1812) 
Flatt B. (opis 1809): Graffenauer (podróż 1805 
—81; Greporowicz K. (hvgienicz. 1862); Koł- 
łątaj H. (Uwngi 18091; Koźmian Kaj. (Pamię- 
tniki T. I, II.): Nakwaska K. (Pamiętniki); 
Niemcewicz J. (Pamiętniki): Poliłz (dziejeV, 
Pradt (l'ambassade) ; Preussen, (^Rys kampanii 
(w Przesrl. Europ. 1862);Senfft (Memoiren 
1863); Skarbek F. (dzieje); Sołtyk R. (Napo- 
leon); Specyfikacya (dochody) ; Surowiecki (sta- 
tystyka); Zamorski B. (18l2)-, Zbiór pism ty- 
czą.cych się powstania. 

Warszawski} Dniewnik, Warszawa, r. 1864, 
folio, Nrów 75. Rok 1865, fol. Nrów 286; 
Rok 1866, fol. Nrów 280, str. 1156; Rok 1867, 
fol. Nrów 283. str. 1148; Rok 1868, fol. Nrów 
280, Btr. 1136; Rok 1869, fol. Nrów 281, str. 
1132; 1870—1878 obacz: Dniewnik. 

WARSZEWICKI Krzysztof, ks. kanon, kra- 
kowski, (ur. 1524 t 1G03). De laudibus Jo- 
annis Tarnoyii castel. cracoy. et summi in 
Polonia belli dncis oratio. Kraków, 1858, 
w 8ce, od str. 21 — 35 (dodatek do dzieła 
Jana Tarnowskiego). (Bibl. Polsk. wyd. Tu- 
rowBkiego). + — - Dwie mowy pogrzebowe. Kraków, Bi- 
blioteka Polska zeszyt 166, 1859, w 8ce, str. 
", 3S i 18 i II. 

(Obejmują: 1) Po śmierci króla Stefana 
na pierwszym i głównym zjeździe Mazowiec- 
kim mowa. Kraków, 185fl, w 8ce, str. 35. 
2)0fi'mierci Anny Rakuszanki polskie.i i szwe- 
dzkiej królowej oracya, tłumacz, ks. J. Bo- 
gusławskiego. Kraków, 1868, w 8ce, str. 18 
i II. + 

— Ob: Ossoliński J. 

WARSZEWICZ Józef (ur. 1812 f 1866). Han- 
delspflanien, welche fiir ostindische Coloni- 
sten wicktig und von grossem Werthe sein 
konnen von .... Inspec. des kais. kón. bot. 
Gar. in Krakau. (Tire- a- part du Bulletin du 
Congrcs lutem, de botan. a Amsterdam 1865) 
w 8ce, str. 6. 

— Index seminum. Berlin, 1850. 

— Index seminum, quae hortus botanicus 
C. R. Cracoy. miituo communtanda offert e 
collectione a. 1855, Cracoyia, typis Uniyers. 
Jag., 1855, w 4ce, str. 15. 

Warsztaty i fabryki a postęp 'przemysłowy. 
Lwów, 1870, w 8ce, str. 48. et. 25. ob: Skał- 
kowski Tad. 

Warta rzeka ob: Wierzbowski Józ. 

— Tygodnik poświęcony nauce , rozrywce 
i wychowaniu. Redaktor odpowiedz. Fran- 
ciszek Ganowicz, od Nr. 53 Tyt. Daszkie- 
wicz, od Nr. 172 Jan Nepom. Białoszyński. 
Czcionkami drukarni i w komisie księgarni 
Tytusa Daszkiewicza w Poznaniu, 1874, od 
Nr. 171 od 7. Październ. 1877 czcionk. Wład. 
Simona, w 4ce. Rok I. od 5. Lipca do 27. 
Grudnia 1874 Nr. 1 — 26 str. 244 i od 3. 
Stycznia do 27. Czerwca 1875. Nr. 27—52. 
sfr. 464. k. 2, tyt. i spis i 2 k. nut. Rok II. 
od N. 53—104, od str. 465 do 1078. Rok III. 
od Nr. 105— 156, od str. 1079 — 1704. Rok 
IV. półrocze I. od N. 157—182, od str, 1705 
— 2010. Rok IV, półrocze II. 1878, od Igo 
Stycznia, od Nr. 183, od str. 2011. + 

(Lud. Rzepecki, główny współpracownik. 
Do Roczników II — IV nie dodawano ani spi- 
sów, ani kart tytułowych). Przedjiłata r. 2zna 
15 grzywien (marek). 

Rocznik I. obejmuje : Zjazd archeologiczny 
w Kijowie ; Pan Zygmunt Działowski ; Borba 
dziennikarska w Poznaniu; Wygnanie; Tu- 
my i Groby; Rewera: Otwarcie teatru pol- 
skiego w Poznaniu; Ks. Dr. Łukowski: Wia- 
domość o księdze Jana Łaskiego zwanej „Li- 
ber Beneficiorum"; Ludwik Rzepecki : Muza 
domowa, czyli niewydane a po części i nie- 
znane dotąd poezye „Stanisława Morsztyna"; 
Ks. Kujot: Grzymisław Knieziota; Ks. Lic. 
Chotkowski: O Welaminio Ruckim; Louiae 
Lateau przed trybunałem krytyki europej- 
skiej; Ks. Hornik z Budyszyna: Łużyczanie 
(Seri)owie łużyccy); Z przeszłości Pelplina; 
Dr. J. Kusztelan : O bursztynie; P. A.: Je- 
zioro Lednica (z rysunkiem) j Dr. J. N.: Z po- WARTA SI wodu 600 letniej rocznicy Petrarki ; Uwagi 
nad panowaniem Mieczysława II.; Ks. Dr. 
Łukowski: O ncalżeńfitwie cywilnem ; O ko- 
lonizacji niemieckiej w Wielkopolsce; W. 
Granatowicz : Teorye Maltuzyańskie; Ks. VVa- 
leryan Serwatowski : O pierwotnych trądy- 
cyach naidawniejszyoh patryarcbów rodu ludz- 
kiego; Kometa: Na co się przyda? obser- 
wować przejście „Wenery" pizez tarczę sło- 
neczną w dniu Sgo Grudnia r. b. ; Ks. Kujot: 
Samodzielność książąt pomorskich i „Zbro- 
dnia" pod Gąsawą; K. Księżna Iiuidparda; 
Stanisław Pniejnia: Podróż G. Rohlfsa po 
Afryce ; Próby języka górno-łużyckiego ; Prze- 
śladowanie Unitów; Próby języka dolno - łu- 
życkiego; Ks. Kujot: O Begbardach w Kasz- 
czorku pod Toruniem; Przenajświętsza Ro 
dżina i rodzina Łazarza ; Rzeszuda : Nowe 
drogi. Centralizacya starozakonna, a decen- 
tralizacya nowozakonna; Słówko o ruskiej 
pisowni: A. P. Czem był Ostrów Lednicki? 
Hrabia Belina Węsierski : Czera był Ostrów 
Lednicki? Iraperatoryzm ; Aleksandra Mar- 
szewska : Posag cały ; Legendy i podania 
górnoszlązkie; Wystawa sztuk pięknych w Kra- 
kowie; Ks. dr. Kantecki: Przyczynek do bio- 
grafii Jędrzeja Krzyckiego; Dr. Karol Li- 
belt; Ks. Dr. Łukowski: Mowa żałobna na 
cześć 8. p. Księdza Walentego Wojciechow- 
skiego; Delta: Historya powszechna i pol- 
skie jej podręczniki; Dr. J. N.: Zadanie pism 
polskich osnute z programafu J. Kraszew- 
skiego; Rys urządzeń państwowych w Polsce, 
Dla uczniów gimnazyalnych; Władysław Mił- 
kowski : Nauka bez nauczyciela; Lwowianka; 
O wychowaniu kobiety; Dr. Rzepecki; Pro- 
tokół z XXX. posiedzenia Komisyi ortogra 
ficznej poznańskiej; Dr. Zygmunt Celichow- 
ski : Dwa kalendarze polskie na rok 1528 i 
1429 według egzemplarzy biblioteki kórnic- 
kiej. 

Poezye pisali: St. G.; A. Kantecki (z Sar- 
biewskiego); Wł. Bełza; Marya Lwowianka; 
Dereń Brzostkowski ; Kalina, Hanna 7e Lwo- 
wa. Muzykę: J. F. Guniewicz. Recenzye: 
Brandowski Alf. o Br. Kruczkiewiczu (Cen- 
zura Apiusza); Delta o Fabiszu (Dekanat 
Kozmińskij; Renata o listach Al. Jełowic- 
kiego; Brandowski Al. o Freunda Triennium; 
Łukowski o prawie polsk. R. Hubego; o Mo- 
dlitwach Wacława wyd. Malinowskiego ; l^&n- 
dowski Al. o Dajzenbergu (Leibnitz). 

Rok II. od 4 Lipca 1875 Nr. 53— 104 d. 
25. Czerwca 1876 obejmuje: Pamiątka męki 
pańskiej przez prof. K. Mecherzyńskiego; 
Adam Czerny przez prof. K. Mecherzyńskiego ; 
Kilka uwag nad Goraidą Seb. Fab. Klono- 
wicza przez Dra Wład. Okęckiego; Mowa 
żałobna na cześć ś. p. Karola Libelta przez 
ks. dr. Łukowskiego; Borba w Towarzystwie 
przyjaciół nauk; August i Paulina Wilkoń- 
Bcy; Uniwersał Michała Jana Paca; Wyciecz- 
ka do Borysławia; Litania do Polski; Proto- 
kół z XXXIII posiedzenia Komisyi ortogra- 
ficznej poznańskiej ; Domówienie do Plauto- wych Menechmów ks. dra Kanteckiego; Dr- 
Daisenberg; Trzy mazury i adagio Fryde- 
ryka Chopina ; Studya Platońskie przez Dra 
Zygmunta Saniolewicza; Dodatek do uwHg 
ks. dr. Łukowskiego nad opactwem Pelpliń- 
skiem; Słów kilka o zniemczeniu Dolnego 
Szlązka St. Pniejnia; Trzynastu przez Wł, 
Bełzę; O początku głagolicy przez Pawła 
Józefa Szafarzyka; Teatr Polski w Poznaniu; 
O Margierze Syrokomli; Losy psów; Ks. To- 
masz ('ieśliński; Odwiedziny u Ludwiki La- 
teau ; Walne zebranie Towarzystwa oświaty 
ludowej; Wycieczka archeologiczna do Ja- 
roguiewic; Kuryer Poznański ; Bęben ku. To- 
masza Cieślińskiego; Kronika Pelplińska; Sło- 
wo o samobójstwie Dr. med. Ant. Stan. Ber- 
gera; Pana Edwarda Lubowskiego Nietope- 
rze na scenie poznańskiej; Subskrypcya dla 
księży polskich wygnanych w głąb Rossyi ; 
Piosnka ruska z okolicy Grodna ; Pana Ka- 
zimierza Zalewskiego „Przed ślubem"; To- 
warzystwo muzyczne w Poznaniu ; Pokój To- 
ruński; Dyalog o Narodzeniu Pańskiem przez 
prof. Mecherzyńskiego; Kupiec Wenecki; 
Wacław z Potoka Potocki i jego pisma; Jó- 
zefa Rychtera kilka słów w sprawie założe- 
nia szkoły dramatycznej we Lwowie; Co i 
jak naśladował Słowacki w Mazepie ; Kon- 
cert pożegnalny panny Teresy Brzech wianki; 
Odczyt p. Józefa Rychtera z Calderona o „Księ- 
ciu Niezłomnym;" Aresztowanie Rychtera; 
Apostołowie szatana; Słowniczek Kaszubski 
p. ks. Pobłockiego z Chełmna ; Chwilowy od- 
wrót Don Carlosa; Kilka utworów p. Ign. 
Guniewicza; Rozprawy w sejmie pruskim 
i protest przeciw niektórym usfępom mów 
powiedzianych w obronie języka; Mowa Kor- 
nelego Ujejskiego na pogrzebie ś. p. Sewe- 
ryna Goszczyńskiego; O walnem zel>raniu 
spółki akcyjnej „Teatr polski w ogrodzie 
Potockiego w Poznaniu; Trzy występy go- 
ścinne pani Henryki Ładnowskicj; Ostrożnie 
z ogniem; Liberalizm; Moskale w Pradze; 
Kto zdradza ojczyznę? Teatr Poznański a 
rozkiełzanie młodzieży naszej; Twarda szkoła; 
Agaton Giller tak przemawia do Moskalofi- 
lów w Gazecie narodowej pisząc o Słowa- 
kach; Federalizm a Moskwa,- Ks. Tomasz 
Kłoniecki; Mowa ks. Antoniego Kanteckiego. 
Rok III. od 2. Lipca 1876, do 24. Czerwca 
1877. Nr. 105— l56 obejmuje: Lift ks. Pry- 
ma&a do Fana Stefana Stablewskiego ; Dziew- 
czę z Tatrów przekład J. L.; Liberalizm ma- 
dziarski i próbka języka słowackiego ; Im- 
prowizacya polska ku panslawistom powra- 
cającym z Moskwy; Polacy a Wschód; Do 
Sł-iwian ucztujących w Warszawie: Serbów, 
Słowieńców, Rusinów i Czechów, ciągnących 
na wystawę etnograficzną w Moskwie p.E.; Pro- 
tokół z LVI. posiedzenia komisyi ortogra- 
ficznej jioznańskiej ; Moskwa i Wallenrodyzra 
a Dziennik poznański; Nowe transakcye o 
Polskę; Zebranie przedwyborcze w Poznaniu; 
Filozofia liucyusza Anneusza Seneki; Dzien- 
nik poznański uwłacza, kościołowi katolic- 99 WARTA kiemu; Sprawą włościanina Gawlaka zasłu- 
guje na uwagę; Moskale a Dzienuik poznań- 
ski; fan Danielewski w}'wdzięoza się jak 
możp; Rzecz o religijnem wychowaniu dzieci 
w szkołach ludowych wobec nowych uhtaw 
szkolnych: Jak Popów broni obecnej anti 
katolickiej polityki r/ądu moskiewskiego; 
Muza dysydeńska chimerą opanowana, za- 
wrót głowy cierpiąca, jak drugH (.haijbdis 
na Kinską fzczeka konledeiacyą 1768 r.; Pro- 
tokół z LVII. posiedzenia Komisyi ortogra- 
ficznej poznańskiej; Na obchód powrotu do 
Warszawy wojsk narodow-ych p. Ad. Aniil- 
kara Kosińskiego; Protokół z 1. posiedzenia 
Komisyi ortograficznej poznańskiej; Odpo- 
wiedź ministrów na adres Koła Polskiego; 
Historya reformy yirotestanckiej p. Józefa 
Kropiwnickiego; Ustawa o języku urzędo- 
wym i germaiiizacya szkół ; Protokół z Y^^go 
posiedzenia Komisyi ortograficznej poznań- 
skiej; M. K. Sarbiewskiego, Do Muzy III, 10. 
Pochwała Wład. 1\'. kióla Polski iSzwecyi; 
Idiotyzm, czy zdiada? Złudzenia ks. bii^kiipa 
Struśmierza ; Spory Niemców poznańskich; 
Do serca z Burgera Heforma spółek pożycz- 
kowych ; Plutarcha Perikles; „Halka" Mo- 
niuszki na scenie teatru poznańskiego; Pro- 
tokóły z IX, X. l.IX, LXI. Xin, XIV, XV, 
Xyi, XVni, XIX, xx, XXL posiedzenia Ko- 
misyi ortograficznej poznańskiej ; Płaczcie 
Słowianie poznańscy; Kardynał Antonelli; 
Teatr polski w Poznaniu; Subskrypcya dla 
księży polskich wygnańców; Rok 1331; Kar- 
mazyn p. Feodora Jeske Choińskiego; No- 
tatka do historyi studyów hebrajskich w ['ol- 
6ce; Teatr polski w Poznaniu; Wieczór To> 
warzystwa przyjaciół muzyki ; Mowa Kornela 
Ujejskiego w rocznicę śmierci Adama Mic- 
kiewicza; Kazanie powiedziane na kongre- 
gacyi w Bninie w r. 1876. przez X. Lic. Ja- 
skulskiego; Obywatel powiatu Kościańskiego 
do obywateli sejmujących w Warszawie 1811 
roku ; Piotr Swięca a Władysław Łokietek 
przez X. Stanisława Kujota ; Fatalne oświad- 
czenie właścicieli „Dziennika Poznańskiego;" 
Żyd, dramat Elego w 3ch aktach na scenie 
poznańskiej ; Drobny przyczynek do historyi 
Bynodów prowincyonalnych ks. dr. Łukow- 
Bki^.go; Z uczty odbytej na cześć ks. prałata 
Koźmiana; Cnota uciemiężona, wolność obar- 
czona; Koncert panny Ludmiły Ostoja Mi- 
korskiej; Mandat hr, Platera ; Loża pana Po- 
tockiego przed forum opinii ; Gazeta Górno - 
szlązka; Kilka słów w „obronie" wielkopol- 
skiego księgarstwa; Mowa na pogrzebie An- 
toniego Walewskiego przez prof. dra Józefa 
Szujskiego; Mowa księdza (.'elestyna Adam- 
skiego ; Cztery benefisa w teatrze poznań- 
skim; Córka pułku; Do historyi znanej nam 
„Loży." Akta Tomiciana Tom IX.; List p. 
dr. Szymańskiego do redakcyi Warty; Spra- 
wa Św. Stanisława Kostki ; O sielankach Szy- 
mona Szymonowicza i Bartłomieja Zimoro- 
wicza ; Pan Fr. Cieślewski w Poznaniu; Wal- 
ne zebranie spółki akcyjnej teatru polskiego 
W ogrodzie Potockiego w Poznaniu; Proto- kół z XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
posiedzenia Komisyi ortograficznej poznań- 
skiej ; Nieznane pismo Adama Mickiewicza 
z r. 1847.; Rozbiór krytyczny tego, co mó- 
wiono na walneni zebraniu „Spółki akcyjnej 
Teatru polsk. i t. d. w Poznaniu." Kościół 
w Ligniowie; Mowa K. Ujejskiego podczas 
uczty dla Karola Libelta we Lwowie; Leon- 
tynie Parżnickiej artystce dramatycznej; Cho- 
rągiew proroka a orzeł biały; Ostatnie chwile 
ś. p. ks. Aleksandra Jełowickiego ; Kilka 
uwag o rękopisie odnoszącym się do soboru 
konstancyjskiego p. Maksymiliana Kautec- 
kiego; O Sobótce, Romualda Frydrychowi- 
cza; Henryk Siemiradzki w Warszawie; Fun- 
dusze Mielżyńskich; Perekińczyk, komedya 
we 3ch aktach, scena gabinetowa w W^ar- 
szawie; Softy wielkopolskie; Oda do Jaśnie 
Oświeconego Księcia Antoniego Radziwiłła. 
Rok IV, Lipiec 1877 do Stycznia 1878 
obejmuje; Car Łazarz, czyli bitwa na Koso- 
wem polu ; Zona Księżycowa przez Julię 
Woykowską ; Kilka uwag o rękopisie odno- 
szącym się do soboru konstancyjskiego przez 
Maksymiliana Kanteekiego; Perekińczyk; Roz- 
biór historyczno-krytyczny tragedyi Calde- 
rona de la Barca pod tytułem Książę Nie- 
złomny; Nikon, patryarcha w Moskwie; Hym- 
ny z brewiarza rzymskiego przez ks. T. Cie- 
ślińskiego; Pan Władysław Okoński; Propa- 
ganda religijna w ziemiach carskich; Maciej 
Kazimierz Treter niezuany a wzorowy sty- 
lista polski XVII. wieku, ks. p. Aleksandra 
Brandowskiego; Pięć obrazów z życia Szy- 
mona Konarskiego; Obrazek z szlacheckiego 
życia skreślony w Krenznach w r. 1853 ; 
Gietrzwałd; F'ryderyk Spielhagen przez Teo- 
dora Jeske Choińskiego ; Nad trumną ks. Jana 
Koźmiana; Odwieczna polityka rządu knia- 
ziów ruskich względem stolicy apostolskiej 
Protokół LXVII i LXVIII posiedzenia Komi-; 
syi ortograficznej poznańskiej ; Pogrzeb ka. 
Koźmiana; Czy jest cywilizacya w Moskwie? 
napisał kapłan wygnany do Syberyi; Milewna, 
powieść z dziejów serbskich; Ksiądz Józef 
Brzeziński prałat i kanonik metropolitalny; 
Ksiądz Symforyan Tomicki, proboszcz w Ko- 
nojedzie pod Kościanem; Hektor Malot przez 
Teodora Jeske Choińskiego; Trafiła kostna 
kamień, czyli Dąbrowski, Kosińscy a Mos- 
bach ; Pan i chłopki ; Francya, Wielkopol- 
ska a radykalizm Dziennika Poznańskiego; 
Odwieczna polityka kniaziów ruskich wzglę- 
dem stolicy apostolskiej; Pan Damazy; Pan 
Władysław przez Anielę Milewską; Angora, 
powieść z dziejów serbskich; Mowa ks. dra 
Jana Siemieńskiego przy poświęceniu szkoły 
sztuk pięknych; Obrońca Litwy; Więc uwię- 
ziony ks. Weichsel; Poetka wiejska; Wyją- 
tek z listu pana Pawła Popiela ; Hrabia Mont- 
fort przez ks. Karola Antoniewicza T. J.; 
Dokumenta w sprawie wieca prowincyonal - 
nego; Dosi tej Tablicz. przez Teodora Jeske 
Choińskiego ; Ostrożnie z ludem ; Dla rlobra 
ogółu; Wiec prowincyonalny czyli mały epi- WARTENBERCf - WĄSIKIEWICZ 2i zod z wojny trojańsko- wielkopolskiej; Pra- 
wosławie; Wprowadzenie nowej ustawy są- 
dowej t. j, sądów przysięgłych w t. z. gu- 
berniach zachodnich Rosyi, czyli na Litwie, 
Wołyniu i Ukrainie; Teatr polski w Pozna- 
niu; Konkurs dramatyczny z zapisu ś. p. 
Norberta Bredkrajcza; Mowa profesora Węc- 
lewskiego na obchodzie 22ej rocznicy śmierci 
Mickiewicza; Obchód 47 rocznicy powstania 
narodowego w muzeum Rapperswylu. Prze- 
gląd spraw domowych ; Lilia Weneda na sce- 
nie poznańskiej. 

WARTENBERG Jan Paweł z Dybua w W. Ks. 

Pozn. (ur. 8. Czerwca 1833). De iridectomia. 
Dissert. inauguralis medica. Gryphiae, typis 
Frid. Guil. Kunike, 18G0, w 8ce, str. 30. + 

WARTENBERG T. (ks.) Petycye Parkowskie. 
Odpowiedź dziennikowi. Poznań, 1871, w Soe. 
str. 12. (Odbitka z Tygodnika katolickiego). 
2 Bgr. 

— W sprawie pisowni odpowiedź p. II. Ce- 
gielskiemu na jego broszurg : „O pisowni p. 
L. Rzepeckiego i towarzyszów, napisał Szczę- 
sny. Poznań, w komisie Miecz. Leitgebra, 
czcion. A. Schmedickiego, 1 808, w 8ce, k. 1, 
str. 125. sgr. 10. 

— O teoryi Darwina, ^fa dochód ochronki 
sierót w Gnieźnie napisana. (Przedruk z Ty- 
godnika katolickiego). Poznań, M. Leitgeber 
w kom., 1866, w 8ce, str. 91. sgr. 5. 

Wartość wody w ogólności i o bogactwie, 
jakie Wisła i Dniepr dać mogą. (Odb. z Gaz. 
pols.) Warszawa, 1872. 

Warty obacz: Służbie (o). 

Warunki ubezpieczeń na życie w Krakowie. 
Kraków, czcionkami Leona Paszkowskiego, 
nakładem Towarzystwa, 1874, w 4ce, 1 karta 
tyt,, str. 8. + 

— Przyjęcia uczniów do szkoły rolniczej 
w Dublanach. Lwów, druk Ossolińskich, 1860, 
w 4ce, str. 2. + 

Varus obacz: Sokolnicki M. 
Waryat komedya, ob: Gaszyński K. 

WARYŁKIEWICZ Bronisław Wstęp do lite- 
ratury. Warszawa, 1869, w 16ce, str. 36. 
kop. 15. 

Warzyw uprawa ob: Lompa J. (I858h Lu- 
kas (lb67, 1876); Stelmasiewicz (1862).'* 

W/^S kotlarczyk lwowski później rotmistrz 
połotyński. Zdarzenie historyczno romantycz- 
ne od r. 1577—1579. Bochnia, W. Pisz, 1856, 
w 8ce, str. 24. cnt. 5. + 

WĄSALA Franciszek. Wojtek najprzód siar- 
czysty pijak a potem gospodarz zawołany, 
powieść prawdziwa. Z pięknym obrazkiem do 
powieszenia na ścianie. Chełmno, Danielew- 
ski (1865). 2% sgr. 

Waschington Jerzy, obacz : Niemcewicz J. ; 
Waszyngton. 

Waschington Irwing, ob.: Irwing. WASiAŃSKI F. A. Ci. Kant ia seinen letz- 
ten Lebensjahren. Ein Beitrag zur Kenntniss 
seines Charakters und hauslicheu Lebens; aua 
dem taglichen Umgange mit ihm. Kónigs- 
berg, Nico!ovius, 1804, w 8ce. 22 Yj sgr. 

WĄSIK Jan. Powieści starożytne i nowo- 
czesne dla ludu polskiego zebrał Bo- 
chnia, Pisz, 1853, w Pice, str. 34. 6 sgr. + 

— Powieści staroż y(ne i nowoczesne dla 
ludu pospolitego. Madej i kupiec; Wali gó- 
ra; Wyrwi dąb; Boruta; Oczy urocze czyli 
Biały dwór. Cztery starożytne powieści gmin- 
ne zebnił teolog. Bochnia, nakład i druk 

W. Pisza, 1856, w 12ce, str. 34. 8 grp. + 

— Stoletnia praktyka go-spodarska czyli 
krótka nauka o poznawaniu własności każ- 
dego roku urodzajów i odmian powietrza, 
podług płanet i innych znamion na niebie 
i na ziemi doświadczona, a dla czułych i do- 
brych gospodarzy, ekonomów i włościan na- 
pisana i do druku podana. Bochnia, druk i 
nakład Pisza, 1856, w 8ce. 12 grp. 

— Największy sennik egipski czyli wykład 
kabalistyczny snów z przydaniem odpowie- 
dnich liczb do stawiania na loteryą. Wyda- 
nie pomnożone i poprawione przez Bo- 
chnia, nakład i druk W. Pisza, 1876, w 12ce, 
str. 119. + 

— Vade meoum albo weź mię z sobą czyli 
zbiór najulubieńszych pieśni światowych i 
aryi z różnych oper w polskim i ruskim ję- 
zyku ułożone przez Bochnia, (186 ..) 

— Obacz : Chimani. 

WĄSIKIEWICZ W. ksiądz. Nauka dla ludu 
o sposobie, jakby można dzisiejszej zaradzić 
biedzie. Nowy Sącz, druk Pisza, 1855, w 8ce, 
str. 24. + 

— Toż, druk J. Pisza, wydanie drugie, 
tamże, 1856, w 8ce, str. v3. + 

— Toż, wydanie trzecie, tamże, 1856, w 
8ce, str. 23. f 

— Nauka o nawozie, która wskazuje jakim 
sposobem rolnicy dochody swoje znacznie po- 
mnożyćby mogli, napisał X. W. W. Nowy 
Sącz, druk J. Pisza, 1862, w fice, str. 15. 
5 cnt. + 

— Toż, wydanie drugie. Kraków, nakład 
Rady powiatowej limanowskiej, druk Czasu, 
1869, w 8ce, str. 15. ó cnt. -<- 

— Nauka dla szkół wiejskich o rozpozna* 
waniu gatunków roli, o jej uprawie i nawo- 
zie przez ks. W. W. Wydanie trzecie. Bo- 
chnia, wydawca, druk W. Pisza, 1872, w 8oe, 
str. 24. 10 cnt. + 

— Toż, wydanie czwarte. Bochnia, nakła- 
dem wydawcy, drukiem W. Pisza, 1876, w 
12ce, str. 24. + 

— Tygodnik wiejski. Wadowice, druk J. 
Pokornego wdowy, 1848, NN. 23 od 15 Czer* 
wca do 16 Listop&da 1848, w 4ce. 

— Obacz i Tygodnik wiejski. u Wasilewska - waśniewski WASILEWSKA Felicya. Historya literatury 
polskiej, ofiarowana młodym uczącym się 
Polkom. Tom I. Lwów, K. Wild, 1867, w 
8ce, sir. Vii i 520. + 

— Klementyna z Tańskich HofFmanowa. 
Odczyt z d. 23go kwietn. 1871. Lwów, K. 
Wild, 1871, w 8ce, str. 21. 20 cnt. 

(Połowa dochodu dla Towarzystwa oświaty 
ludowej). 

— Obacz: Becker (oblgżenie Troi). 
Wasilewski Dominik. Ilistorya kościelna sta- 
rego i nowego testamentu, ob.: Graweson. 

WASILEWSKI Edmund. (1314 f 1847). Kate- 
dra na Wawelu. Poemat w 3ch pieśniach 

przez Poznań, nakład Red. Tygodnika, 

u Giinthera w Ijesznie, 1846, w Bce, etr. 34. 
Złp. 2. + 

— Poezye. Tom I. Poznań, druk W. Ste- 
fańskiego, 1840, w 8ce, str. 172. Złp. 4. + 

— Poezye, wydanie zupełne. Kraków, Czech, 
1849, w 12ce, str. XII i 292, k. 2. Złp. 8. -f 

— Toż, Warszawa, S. Gebethner et Comp. 
1859, w 8ce, str. II, 260 i V. Złp. 6 grs. 20. 

— Toż, Petersburg, nakład Wolfa, 1855, 
w 12ce, str. 85. (Skarbczyk poezyi). Cena 
zniż. 30 kop. + 

— Toż, wydanie piąte, (przejrzane i po- 
większone). Kraków, nakład Himmelblaua, 
1873, w Sce, str. XVI i 359. + 

— Krakowiak „Halko miła! Tyś pobożna" 
nuty z muz. na fortepian St. M. 7 i pół sgr; 

— Krakowiak „Na krakowskiej Ziarnicy" 
nuty z muz. na fortepian bt.M. 10 sgr. 

— Krakowiak „Na skalistym brzegu" z 
muz., nuty na fortepian St. M. 5 sgr. 

— Krakowiak „Na Wawel ! na Wawel", z 
muzyką na fortepian St. M. (nuty). Poznań, 
Żupański. 5 sgr. 

— Swaty. Pieśń. Poezya. Muzyka S. Mo- 
niuszki. Wilno, Zawadzki. 60 kop. 

— Trzy Krakowiaki. Poezye, — muzyka 
Moniuszki. Wilno, u Zawadzkiego. 90 kop. 

— Dąb, śpiew z towarzyszeniem fortepia- 
nu, hłowa; muzyka Ant. Płacheckiego (nuty). 
Kraków, J. Wild. 50 cnt. 

— Obacz: Moniuszko; Plejada; RappaportZ. 
(Pamiętnik); Studziński W. 

Wasilewski Feliks, Redaktor. (1812 t 30 
Maja 1876). Wiek, czasopismo polityczne od 
16 Lutego 1864 r. Kraków, nakład Lipczyń- 
skiego i Szymona Samelsena. Współpraco- 
wnicy: Leon Chrzanowski i Józef Szujski; 
obacz: Wiek. 

WASILEWSKI Franciszek Ksawery. Przepisy 
dla pospólstwa tyczące się leczenia zimnie. 
Warszawa, 1809, w Sce. 

— Obacz : Arnold (1807). 

WASILEWSKI Jan. Dissertatio inauguralis 
obstetrico-practica exhibens metrorhagiam 
p&rturieotium, cjuam iu caeiarea litterarum Univers. yilnensi ad conseąuenda doctoris 
medicinae jura et honores publice defendet 
Viteb8cen8is medicinae magister anno 1822 
die 29 Noyembris. Vilnae, typis Josephi Za- 
wadzki, Uniyers. typogr., 1822, w Sce, str. 33. 

WASILEWSKI X. i. Bazylian. Kazania na 
niektóre święta w religijno-narodowym du- 
chu miane przez Kraków, druk Uniwer- 
sytetu, 1848, w Sce, str. 54. + 

— Mowa pogrzebowa na nabożeństwie ża- 
łobnem po ś. p. ks. Janie Pawle Dąbrow- 
skim, kapelanie wojsk polskich. Paryż, 1851, 
w 16ce. 

WASILEWSKI Ludwik. Cześć Matce Boskiej 
Ostrobramskiej. Nowe pomnożone wydanie. 
Wilno i Dynaburg, nakład Krasnosielskiego, 
druk J. Ungra w Warszawie, 1858, w 16ce, 
str. 48. 40 kop. 

WASILEWSKI Piotr. O czem to dziś u nas 
każdemu wiedzieć należy? Lwów, nakład wyd. 
pism dla ludu, 1861, w Sce, str. 49. 15 kr. + 

— Nowy dziennik polityczny we Lwowie, 
jego zadanie i stanowisko. Lwów, w komi- 
syi u Jabłońskiego, 1860, w Sce, str, 14. 10 
centów, -f 

— Rzut oka na sprawy c. k. Towarzystwa 
gospodarskiego galicyjskiego (przez P. W. we 
Lwowie). Lwów, druk Zakładu naród, imienia 
Ossolińs., 1860, w Sce, str. 22. + 

— Sprostowanie i odpowiedź na artykuł: 
Wybory powszechne na Radę narodową w 
Nr. 133 Gazety nar. umieszczony. Lwów, d. 
9 Października, 1848, fol., str. 2 niel. + 

WASILEWSKI Tadeusz (t 1850;. Uwagi nad 
Towarzystwem kredytowem w Galicyi. Lwów, 
w drukarni rządowej, 1839, w Sce, str. 40. 

— Szymon Brzeski, powieść, (w rękopjś- 
raie). (Dziennik liter. 1853). 

WASILEWSKI TeofiL Słowa do braci z tu- 
łactwa przybyłych 29 Kwietnia. Lwów, 1848, 
folio, (Nr. 9. Gazety Rady Narodowej). 

WASILIJEW Hilaryon Wasiliewicz. Nowiejsze 
istoriczeskoe statisticzeskoe i geograficzeskoe 
opisanie carstwa polskawo izdano. Moskwa, 
1831, w 12ce, str. VIII i 178. T 

(Wasilij). Prawiła cziua S'taho Wasilija We- 
likaho wo Uhorszczyuie po nastawieniu świa- 
taho osnowatelia i zakonodawca S. Wasili- 
ja wo kratcie spisanuaja apostolskim posie- 
szczatelem Metropolitanom Archiepiskopom 
Ostrocholskim Kardinałom Joannom Scitow- 
skim ot welikaho kirą potwerżdennaja. Lwów, 
tipom instit. Stauropi., 1858, w Sce, str. IV 
i 160. + 

WAŚNIEWSKI Antoni. (1811 f 18 Czerwca 
1862). Kazanie przy ukończeniu ośmiodnio- 
wego nabożeństwa na cześć niepokalanie po- 
czętej N. Maryi Panny, miane w kościele ka- 
tedralnym lwowskim dnia 13 Grudnia 1849 
przez .... prof. religii i filozofii u zapłonni- 
ków, Lwów, druk Winiarza, K. Wild, (na WAŚNIEWSKI - WATEN 25 korzyść biblioteczki pisemek obyczajowych i 
religijnych), 1850, w 8ce, str. 18. 20 grp. 

— Odezwa nad grobem Rudolfa Janka, pro- 
boszcza przy kościele Panny Maryi Śnieżnej, 
zmarłego na dniu 29 Lipca r. 1856, miana 
przez .... Lwów, druk Ossol. , 1856, w 8ce, 
8tr. 11. + 

— Sześć tygodni na Wschodzie. Podróż do 
Carogrodu, odbyta w roku 1846 i opisana. 
Z kartą topograficzną Konstantynopola i po- 
pier. ks. biskupa (jutkowskiego. Kraków, wyd. 
dzieł katolickich, druk J. Czecha, 1851, w 
8cn, str. 256, spisu k. niel. 1 i mapa 1. Złr, 
1 kr. 6. 

(Od str. 237 zaczyna się: Rys biskupstwa 
katolickiego w Multanach. W końcu dołączo- 
no list Jana ill i breve kardyu. Juliusza). + 4 + 

— Słowa pokoju napisane przez A. W. na 
korzyść braci wychodźców. Lwów, Foremba, 
1848, w 8ce, k. 2. 

WAŚNIEWSKI Stanisław ks. Nauka czyta- 
nia i pisowni wedle najgruntowniejszych za- 
sad ułożona, podająca sposobność do pozna- 
nia mechanizmu mowy polskiej i do uczy- 
nienia spiesznego w nićj postępu ; z dołą- 
czeniem sposobu liczb pisania, krótkiej geo- 
grafii, tudzież stosownych uwag nad językiem 
dla poczynających uczyć siyczytać, pisać po pol- 
sku i rachować przez nauczyciela języka 

polskiego w gimnazyum drugiem warszawsk. 
Udoskonalić naukę czytania, nietylko powód 
z samej nauki wynikający, ale też jeszcze 
ludzkość nam radzi. Szopowicz. Warszawa, 
druk Józefa Tomaszewskiego, 1848, w 8ce, 
8tr. 104, 1 k. niel. Złp. 2. 

— Przypisy do nauki czytania i pisowni 

polskiej przez Warszawa, u Natan- 

8ona, w drukarni Józeta Tomaszewskiego, 
1848, w 8ce, str, 76. 

WĄSOWICZ Mieczysław Dunin. Rohatyn, 
miasto królewskie. Krótki opis tego miejsca 

zebrał Kraków, druk Uniwers., J869, w 

16ce, str. 14. Złp. 2. 

— Rodziny: trawowate, ciborowate i sito- 

wate na górnym Szląsku, zebrał i spisał 

magister farmacyi. (Odbitka z tomu XI spra- 
wozdań Komisy i fizyogr. za r. 1876). Kra- 
ków, druk Uniw. Jag., 1877, w 8ce, str. 20.+ 

— Ueber die Monocyancrotonsaeurełund 
ihre Zersetzungsproducte. Inaugural-Disser- 
tation zur Erlangung der philos. Doctors- 
wurde, vorgelegt der philos. Facultiit der 
Uniyersitat Freiburg in Baden von .... aus 
Dobromil in Galizien. Freiburg in B. Univer- 
sitats Buchdruckerei von Chr. Lehmann, 1877, 
w 8ce, str. 35. (Dedykacya: „Den Manen 
meines inniggeliebten unYergesslichen Va- 
ters in treuer Erinnerung). + 

— Czasopismo Towarzystwa aptekarskiego. 
Rocznik VI — 7n. Lwów, 1877—78, w 8ce. 
Objął Redakcyą w Październiku 1877. 

— Odbitka z Koaraoszu. Rocznik II, zeszyt 
12. Dor streszcza pracę: Beitraege zur Kenntniss de Mellitbsaeure v. Dr. Friedrich 
Poppe. Inaugural-Dissertation. Freiburg im 
Brg. 1877, w 8ce, str. 41. Lwów, I związko- 
wa drukarnia, b. w. r. (1877), w 8ce, str. 4.-(- 

— Jutrzenka (dwutygodnik). Kołomyja od 
20 Maja 1870, druk M. Biłousa, redaktor J. 
Hawel, główny współpracownik Miecz. D. 
Wąsowicz, w 4ce. 

WĄSOWICZ Artur. Postęp, (pismo illustro- 
waue co 10 dni). Wiedeń z tłoczni L. !^om- 
mora, 186 2, w 4ce. Od d. 25 Kwietnia 1862 
do d. 1 Sierpnia 1863, red. Ant. Wąsowicz. 

Wasowiczuwa Anna, obacz: Chrzanowski Pa- 
weł (1827); Dornfeld Fr. 

WASSERBERG Ewerhard (ur. 1610 f około 
1670). Więzienie we Francyi Jana Kazimie- 
rza polskiego i szwedzkiego królewicza przez 
.... opisane. Z łacińskiego na język polski 
wytłumaczył, wiadomością o życiu i pracach 
autora, przypisami i dodatkami pomnożył Mi- 
chał Baliński. (Dziejopisowie krajowi). Pe- 
tersburg, drukiem i nakładem B. M. Wolffa, 
1858, w 8ce, str. XXVI i 185. + 

(Z dzieła tego skrócony wypis z edycyi 
z 1644 jest w Niemcewicza Zbiór pamiętni- 
ków III, 238-303). 

Wąsy obacz : Żuławski L. 

Wasyf Tarycha ob: Pletraszewski Ign. 

Wasyl S. ob : Bohohlasnlk Wasilli. + 

Wasylkowski powiat, obacz: Rullkowski E. 

(1853 r.) 

WASZAK J. kand. med. Mleczan sody (na- 
trum lacticum) jako lek nasenny, podał .... 
kand. med. (Nadbitka z Medycyny 1877, str. 
od 37—43), w 8ce. + 

— Obacz : Ziemsen (Zatrucia 1877.) 

WASZKIEWICZ Jan (ur. 1797 t 1859). Hi- 
storya ban ków, oraz innych celniejszych usta- 
nowień k redytowych, pokrótce zebrana jirzez 
.... profesora gospod, narodowego, nauki 
handlu i finansów w b. uniwersytecie wileń- 
skim. Wi Ino, nakład i druk T. Gliicksberga, . 
1838, w 8ce, str. 18. 

— Nauka o handlu przez w ces. wileń. 

uniw. eko nomii polit. publicznego nadzwycz. 
profesora ułożona; z 4. tablicami. Wilno, T. 
Gliicksberg, 1830, w 12ce, str. 295. Opraw, 
złp. 6 gr. 20. + + 4 

— Ob: PInnock (logika); Storch; Susanne 

(ekonomia), f + 

WASZKIEWICZ Adam Ern. z Wilna (osiadł 
w Kalkutcie w Azyi.^ Quelque8 considćra- 
tions pratique8 sur les retiecissements de 
1'urethre chez l'homme. Those. Montpellier, 
J. Martel, 1834, w 4ce, str. 32. 

WaszkowskI Aleks, obacz: Sabowski Wł. 

(Rozkaz dzienny). 

WASZKOWSKI Józef. Mowa przy pocliowa- 
niu zwłok Waleryi Janiszowskiej. Wilno, 
1854, w 12ce, str. 28. 

(Waszyngton Jerzy), (ur. 1732 f 1794). Wia- 

4 26 WĄSOWICZ - WAWROWSRf domość krótka o życiu i sprawach generała 
Washinj^thona. Warszawa, 1807, w 8ce. złp. 2. 

— Obacz: Irwing. 

WATEN (Watin J. Felix). Nauka teoryczno- 
praktycziia sztuki malarza, pozłacarza i la? 
kiernika, dzieło użyteczuo artystom i ama- 
torom, cli(;g,i;ym się zajmować malowanifm, 
pozłacaniem i lakierowaniem na przodmio 
tach wszelkiego rodzaju, w budowlach, na 
meblach, na rozmaitych fraszkach, pojazdach, 
iia płótnHch i t. j)., przetłómaczył z czwar- 
tego wydania francuzkiego Wiktor Siekie- 
rzyński. Wilno, druk Marcinkowskiego, 1854, 
w 8ce, str. Viii, 248. rub. 1 kop 2U. 

VATER Jan Seweryn fur. 1771 t 1826). Kur- 
zer Abris der polnischen Grammatik von .... 
Profes. der Theol. und Philos. mit 4. Tabel- 
len. Halle, Gebauer, 1807, w Bce, str. 32. Tak- 
że tytuł (Gramatik der poln. bprache in Ta- 
bellen, Regelu und Beispielen). + 

— Grammaire abregee de la langue polo- 
naise consistant en tableaux, regles et exem- 

ples par prof. de theol. et hist. a Halle. 

Halle, cher Gebauer, Strasbourg, chez Le- 
vrault, 1807, w 8ce, str. 32. sgr. 7 pf. (3. -r 

— Nowa gramatyka niemiecka podług naj- 
lepszych pisarzów w tablicach z prawidłami 
i przykładflmi i polska gramatyka podług X. 
Kopczyńskiego takoż w tablicach ułożone, 
przez .... a tłumaczone przez Adama Igna- 
cego Zubellewicza. (Toż tytuł po niemiecku) 
Neue Grammatik der deutschen Sprache etc. 
Halla, w księgarni Gebauera, 1807, w 8ce, 
str. VIII i 96 i 5 tablic, złp. 5. + 

— Wypisy hebrajskie podług układu 

z przydatkiem znacznej części przypowieści 
Salomonowych i z pomnożonym stosownie 
do przydatku słownikiem hebrajskołacińsko- 
polskim, wydane przez 8. Żukowskiego T. M. 
adj. uniw. wileńsk Wilno, nakładem i dru- 
kiem Józefa Zawadzkiego, 1811, w 8ce, str. 
XVI, 115, i słów. 77. złp. 9. + 

— O języku dawnych Prusaków, ob : Linde 
(rozbiór w r. 1822). 

Wałerloo obacz: Zenowicz J. 0. 

WATEŻYŃSKI Jan Michał z Ordonowa. The- 
ee pour le doctorat en medecine de Tanemie. 
Paris, Rignoux, 1848, w 4ce, str. 27. 

Wątpliwości obacz; Królikowski J. F. 0822). 

Wątróbka Kecess, ob: Langueł. 

WATSON M. Polish melodies. London, 1833. 

Watta machina ob: Jarocki K. 

WATTENBACH Wilhelm (ur. i8l9). Codex 
diplomaticus Siltsiae. llrsg vora Vereine fiir 
Geschichte u. Alterthum Schlesiens. V. Band. 
A. u. d. T.: Ri'gistrura St. Wenceslai. Urkun- 
den Yorziiglich zur Geschichte Oberschlesiens 
nach einem Copialbuch Herzog Johann's von 
Oppeln u. ll:itibor in Ausziigen mitgetheilt 
und Namens des Vereins fiir Geschichte und 

Alterthum Schlesiens hrsg. v. Prof und 

Prov. Archivar C. Grtłuhagen. Breslau, J. Max et Comp., 1865, w 4ce, str. yiH i 246, 
Rthl. 2 Ngr. 10. 

WATTERICH Jan prof. (ur. 21. Grudnia 1826). 
De Lncae Watzelrode Episcopi Varmien8i8 
in Nicdlaum Copernicum meritis, scripsit et 
ad audiendam orationem, quam pro oapessen- 
do loco professoris extraordinarii die III Apri- 
lis MDCCCLVI hora Xl. in lyceo Hosiano 
habobit ea (pia par est obseryantia invitat 
Johannes Watterich philos. Dr. Kegimonti, 
ty pis academicis Dalkowskianis, 1856, w 8ce, 
stron 35. + -f 

— Die Griindung des deutschen Ordens- 
Staates in Preussen. Leipzig, 1857. w 8ce. 

— Nikolaus Koppernik ein Deutscher. 
(umieszczone w Zeitschrift der ermlandischeu 
Geschichte 1. Uand.) 

Watzelrode ob: Watterich J. 

YAUCHER Jan Piotr Stefan (ur. i761). Mo 
nografia skrzypów, przez .... z Genewy, 
tłumaczenie z francuzkiego (panny Aleksan- 
dry Wolfgang). Wilno, Zawadzki, 1826, w 4ce, 
przedmowy str. VIII i str. 62 z 13. tablicami, 
złp. 9. 

YAUDONCOURT Wilhelm (ur. 1772). Wojna 
polska 1831. tłumaczenie wykonał, objaśnie- 
nia dołożył J. B. Ostrowski. Paryż, w księ- 
garni polskiej, 1836, w 16ce, str. 54. frank 1. 

+ + + 

VAUGONDY Robert. Carte du nouveau roy- 
aurae de Pologne, par .... corrigea et di- 
visee d'apre3 le dernier traite, par Delamar- 
che. Paris, 1817. frank 1. 

VALITRIN Hubert e.xjezuita (ur. 1742 1 1812). 
L'ob3ervateur en Pologne, par .... Paris, 
impr, Giguet et Michaud, 1807, w 8ce, str. 
VII i 484. frank. 5. + + 4- 

Wawel o1)aez: Łętowski X.-, Stęczyński S. 
Wasilewski Edm. (poemat). 

VAVIN BUCHEZ et ORDĘGA. Discours de 
M. M. (29. Listopada 1842). Vorsailles, impr. 
Klefer, w 8ce, str. 8. cent. 25. 

WAWNIKIEWłCZ Roman. Woda mineralna 
słono siarczanoalkaliczua Solecka. Warsza /"a, 
1869, 8ce. 

Wawra Em ob : Fredro Al. 

WAWROWSKI Jan, redaktor. Przyjaciel ludu. 

Leszno, ]849. 

WAWROWSKI Wojciech. De bellis inter Bo- 
leslaum I. Foloniae regem atque Henricum 
Ii imperatorem regemąue Germaniae gestis 
fasc. I. Dissertatio inauguralis, quam con- 
sensu et auctoritate amplissimi philosopho- 
rum ordinis in alma litterarum universitate 
Friderica Guilelma pro summis in philosophia 
honoribus rite capessendis die IX m. Decem- 
bris a. MDCCCLIII. hora XII. publice defen- 

det autor Berolini, typis fratrum S^hle- 

singer, w 8ca, z przodu 2 k. n., dziełka 56 
strou i ua końcu 2. k. aiel. + -i- + WAWRZECKI - WEBER 27 Wawrzecka Kunegunda z Gedrojców obacz: 
Waiyński Aleksander. 
Wawrzecki Al. ob : Trynkowski L. 

WAWRZECKI Tomasz (nr. 1753 1 1816). Mo- 
wa DiiaDA przez w dzień fiłtrhodu uro- 
czystości opłoBZPnia Królestwa Polskiego 20 
Czerwca 1815 r. Warszawa, w 4ce, str. 6 nif 1. 

(Wawrzecki). Wspomnienia o zeszJym w r. 
1816 niewygasłej pamięci Tomaszu z Krze- 
tuszewa Wawrzeckim, senatorze \vt)jewodzie. 
Wilno. 1829, w 8ce, str. 35. 

(Mieści mowy Ant. Bieńkowskiego i Stan. 
Slużewskiego). 

Wawrzyniec czyli moc religii; obacz: To- 
micki S. 

WAYDNER Franciszek. Uwaga nad stosun- 
kiem mowy polskiej do francuzkiej. Kraków, 
druk T. Groblowej, 1806, Sce, nieliczb. k, II. 
i 1 tabl. 4 + + 

Waza Karol Ferd. ob: Bartoszewicz J. 

WAZGIRD Michał. Tryumfuj!ic.« cnota nad 
zbrodnią i zdradę,, tłumaczona na język oj- 
czysty przez .... 3 części. Wilno i Warsza- 
wa, nakład i druk Józefa Zawadzkiego. 1815, 
w 12ce, str. T. I. 141; T. II. 126; T. III. 
138. złp. 12. 

— Rozprawa o lulco czyli paleniu tytuniu 
przez — napisana. Wilno, Zawadzki, IBll, 
w Sce, str. 27. złp. 1. 

— Sposób zachowania drzow owocowych 

od wymarznięcia. ogło8zr)ny przez a w r. 

1814 juli 30. d. Imper. S. Petersb. Ekonom. 
Towarzystwu zakomunikowany. Wilno, na- 
kład Al. Żółkowskiego, druk XX. Pijarów, 
1814, w 8ce, str. 21. złp. 1. + 

— Cztery wieczory w stolicy, napisane 
przez .... 4 części Wilno, nakł. Aleko. Żółkow- 
skiego, w druk. XX. Pijarów, ISilO— 1821, 
w 12ce, Cz. I. str. VI i 49; Cz. II. 42; Cz. 
111. 57; Cz. IV. 44. złp. 6 gr. 15. 4- 

— Życie Sokratesa. Wilno, Zawadzki, 
1806. w 16ce, str. 70. złp. 3. 

— Obacz: Hoffmann F. 

Wąż Mikoł. ob: Kamieński A. 0. 

Ważności (O) ubezpieczeń na życie dla 
włościan, nakładem Towarz. Azieuda ..Assi- 
curatrice w Tryeście. Lwów, druk Inst. Stau- 
ropig., 1861, w Sce, str. 22. 

WAŹYŃSKI X. Aleksander (ur. 1812 f w Paźd. 
1872 w Krakowie). Mowa na pogrzebie ś. p. 
Kunegundy z książąt Giedrojców jenerało- 
wej Wawrzeckiej. dnia 18. Listopada 1845 r. 
w kościele XX. Bernardynów w Wilnie. Wil- 
no, 1845, w I2ce, str. 43. sgr. 15. 

— Rys życia ś. p. ks. Pawła Gieniusza 
przez X. A. W. wydane przez II. hr. R. (Hen- 
ryka Rzewuskiego). Warszawa, w drukarni 
Józefa Ungra przy ul. Krakowskie przedmie- 
ście Nr. a91, w Sce, str. 07. (Mieści w sobie 
wyjątki z listów i poezyj X. Gieniusza). + i — Litwa pod względom prześladowania w niej 
rzymsko - katolickiego kościoła szczególnie 
w dyecezyi wileńskiej od r. 1>63 do 1872, 
przez X. A. W. Wydanie Biblioteki polskiej 
w Paryżu. Poznań, nakładem księgarni Jana 
KoRst. Żupańskiego. czcionkami W. De.ckera 
i Sp. (E. Róstel), 1872, w Sce, str. 107 i I. 
+ + + 

— Lea persecutions de Peglise en Lithua- 
nio et particulierement dans le diocese de 
Yilno. trnduit du polonais et precćde d'une 
prefice du R. P. Lescoeur. Paris, 1873. 

— Ob: Bieńkowski Ant ; Lachnicki A.; Mol- 
ski M. 

WAŹYŃSKI Porfir Skarbek Bazylian, bi- 
skup. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa 
Boga-Człowieka. Z pisma świętego wyjęty, 
chronologicznie zebrany i do rozmyślania 
chrześcianom do druku podany. Warszawa, 
1839, w Sce, str. XIV, 268. (przekład z wło- 
skiego), złp. 3. 

(Edyoya Isza Wilno, 1786 r ) 

— Żywoty SS. w 12tu tomach, z włoskiego 

(rękopis). 

WCZELKA Fr. Dissertatio medico - chirur- 
gica de lepra cum adjunctis in lejirara no- 
dosam partialem obseryationibus ect. Wilno, 
1832, w 4ce, str. 66. tabl. 7. 

Wczoraj ob: Mycielska (1849—1868). 

Wdowiński ob: Kuryer Lubelski. 

WDOWISZEWSKI W. J. Kobieta w historyi 

sztuki napisał Poznań, druk L. Merzba- 

cha. nakład Tygodu. Wielkopols , lbVJ, w Sce, 
str. 167. rub. 1 kop. 20. -i- 

Wdowy i sieroty obacz: Ustawa 
Veaux (de la) obacz: Cadet (isot;; Dela- 
veaux (1808). 

WEBER. Minist.-R. Dir. Dr. K v: Moritz 
Graf von Sachsen, Marschall von Frankreich. 
Nach archiy. Que!leu. Mit Portr. in Kpfrst. 
Leipzig, B. Tauchnitz, 1863, Sce, str. VII 
i 293. Rhl. 1 Ngr. 22'/,. 

WEBER D. L. W. Gospodarz . wioj.-ki jako 
poraduik naukowy i praktyczny dla poświę- 
cających się zawodowi rolniczemu. Warszawa, 
komisu J.Okońskiego, nakład redakcyi Gazety 
rolniczej, (z Bibl. roln.) 1863, w «je, str. 
320. złp. 10. cena zniż, 1. rub. 

— Die Rinderpest in symploroatliolog. pa- 
tol. anatom, diagnost. u. medicinal lolizeil. 
Umsicht nach Beobachtungen in Kamionka 
Wołoska (Galizieu) dargestellt. Praga, 1852, 
w Sce. 

WEBER Gotłfried (ur. 1779 t 1839). Próba 
porządnej teoryi kompozycyi muzycznej dla 
chcą<-ych samym nauczyć się z uwagami dla 
uczeńszych w 2ch tomach z niemieckiej edy- 
cyi z r. 1817. Moguncya, przekład Tomasza 
Skapczyńskiego (rękopis). 

WEBER i. Główniejsze zasady języka wło- 28 WEBER - WĘCLEWSKI skiego. Podręcznik z którego w bardzo krót- 
kim czasie bez pomocy nauczyciela łatwo 
i należycie po włosku nauczyć si§ można; 

dla użytku młodzieży polskiej opracował 

Krakowianin, były uczeń gimnazyów krakow- 
skich. Kraków, nakład i druk W. Kornec- 
kiego. 1875, w 8ce, słr. 172 i 2 kartki spisu 
prenumeratorów. + 

WEBER Jerzy (ur. 1808). Dzieje powszechne 
ze względem na oświatę, piśmiennictwo i re- 
ligię od najdawniejszych do najnowszych 
czasów. Na jgzyk polski przełożone a w rze- 
czach sławiańskich do potrzeb narodowych 
zastosowane przez S. Zarańskiego i H. Ży- 
wickiego. Lwów, druk i nakład Winiarza. 
1851 — S4. w 8ce. Tom. I, str. X i 533 r. 
1849; Tora Ii, str. XI i 582. złr. 6. + 

— Rys dziejów powszechnych , przełożył 
z piątego niemieckiego wydania M. B. Szysz- 
ko. Petersburg:, Wolf, 1861—2, w 8ce, Tom 
I., str. lir. 284; Tom II. str. 293. 

WEBER Karol Maryan Fryderyk Ernest fur. 

1786 1 1826). Śpiew polski z opery Freischiitz 
z towarzyszeniem fortepianu w Warszawie, 
(nuty^ 182.. złp. 1. 

WEBER L. Preussen vor 500 Jahren . auf 
Grund vieljahriger archivalischer Studien 
culturhistorisch, statistisch und militarisch 

darffestellł. nebst SpecialGeographie von 

Danzis, Teod. Bertliner, 1878, w 8ce, około 
44. ark. druku. Mark. 8. 

Webster ob: Rykaczewski. 

Wechselordnung ob: Komierowski R. (1870). 

WECHSLEROWA Stefania. Młode Niemcy i 
Henr>'k Ileine. Odczyt z dnia 25. Marca 1873. 
(Odbitka z Gazety naród.) Lwów, red. Gaz. 
nar., 1873, w 12ce, str. 45. cnt. 30. 

WECKER. Oftalmologia przez Dra Narkie- 
wicza-Jodko, docenta oftalmologii i Dra B. 
Gepnera. Tom I. Część I i II. (Biblioteka 
nmieiętności lekarskich). Warszawa, druk 
Gaz.Pols., 1868, w 8ce, str. 256. rs. 3 kop. 60. 

WECKHERLIN August (ur. 1794). Hodowla 
zwierząt domowych gospodarskich z niemiec- 
kiego, podług drugiego wydania przełożył 
Cezary Haller, uzupełnił podług trzeciego 
wydania Piotr Seifmann. Część I. Zasady 
ogólne. Warszawa, nakład b. Towarzystwa 
roln. w królestwie Polskiem. Druk Gazety 
polskiej, 1862, w 8ce, str. IV i 208. kop. 75. 
Cena zniż. kop. 40. 

— Toż, tłumaczenie z niemieckiego trze- 
ciego wydania C. Hallera i P. Seifmanna. Część 
II. Chów bydła rogatego. Warszawa, nakład 
b. Towarzystwa rolniczego w Królestwie Pol- 
akiem. Druk Gaz. polskiej, 1863, w 8ce, str. 
450. złp. 12. Cena zniż kop. 90. 

WĘCKI Wojciech Ferdynand (Ventzki Alb.) 
De piraelosi minia. Dissertatio inaug. med. 
etc. Berolini, 1841, w 8ce. 

WąCKOWICZ H. J. Poezye. Wilno, 1848, 
w 8ce, str. 166 i 4. WĘCLEWSKI Józef. Statutum Yislicense sira 
jus civile Polonorum antiquum, pars prior. 

Dissertatio inauguralis Yratislayiae, 1S54 

typis C. H. Storchii, w 8ce, str. 42 i k. 1 
nie). + + + 

WĘCLEWSKI Stanisław, naucz, w gimnazyum 
Chełmińskiem. De Polonorum oultu et 
humanitate decimo scxto et ineunte decimo 
septimo saeculo exteris testibus et arbitris 
advocatis scripsit. (umieszcz. w Programie 
królewskiego gimnazyum katolickiego w Cheł- 
mnie na rok szkolny 1858 — 1859. Chełmno, 
czcionkami drnkarni Karola Brandta, 1859, 
w 4ce, str. 52.) -*- -f 

— Ueber das polnische Lautsystem, Cumiesz. 
w Programie w gimnazyum Chełmińskiego 
za rok 1852— 3, w 4ce). 

— Simon Maritius. Ein Beitrag zur Cul- 
turgeschichte Polens, w 4ce, str, 20. (w Progr. 
gymn. Culm. 1867). 

— Obacz; Klonowicz (Flis 1862); Szymo- 
nowicz S. (Sielanki l864). 

WĘCLEWSKI Zygmunt (ur. w Międzyrzeczu 
1824 r.) Cboephoris ex graeco translatis de 
studio, quod proximis ąuatuor superioribus 
saeculis in Graecis legendis Poloni consum- 
pserint, et de trapoed:is e graeco in linguam 
polonicam conyersis brerissimam disputatiun- 
culam praemisit. (Program katol. gimnaz. 
ś. Maryi Magdaleny w Poznaniu na r. 1857), 
w 4ce. 

(Mylnie podano w Encykl. powszech., że 
nowa edycya w Londynie , gdyż w rękopisie 
mej Bibliografii, zkąd czerpano, było zanoto- 
wanem, iż w katalogu antykw, u Galwarego 
w Londynie, cena 1 frank 75 centim.) 

— Carmen solemnia dedicationis novi gym- 
nasii regii ad St. Mariam poznaniensem 
celebrans. Poznań, 1858. 

— Disputatio de Clementia Janicii scrip- 
tis et editionibus nonnullisąne locis emenda- 
tis atque carmen peregrini advenae cujusdam 
in laudem Janicii compositum. Varsavia, for- 
mis C. Kowalewski, w 8ce, str. 42. 

(Index lectionum in uniyersitate literarum 
Varsaviensi. per annum 1864 — 65 a dif ^XV 
mensis octobris habitarum et habendarum). 

— Historya literatury greckiej. Warszawa, 
druk Kowalewskiego, 1867, w 8ce, str. 289 
i VIII. 1 tal, 20 Bgr. + 

— Kronika książąt polskich wydał .... (Odb. 
z III t. Monumenta Poloniae histor.) Lwów, 
druk Ossol., 1877, w 4ce, str. 165. 

— O niewiastach w starożytnej Grecyi. 
Rzecz czytana na posiedzeniu publicznem w 
Warszawie dnia 4 Kwietnia 1865 r. Warsza- 
wa, druk Gazety polskiej, 1865, w 8ce, str. 
42. Złp. 1 gr. 20. 

j — O poezyach Andrzeja Krzyckiego, na- 

I pisał Osobne odbicie z Pamiętni' a Aka- 

j demii Umiejętności w Krakowie. Kraków, 
1 1874, w 4ce, str. 28. -h WĘDA - WĘDROWIEC 2f) — De rebus Epidauriorum disputatio, w 
4ce, sir. 25. (w Próg. gimn. Maryi Magdal. 
Poznań, 1854) 

— Słownik crrecko-polski, ułożył .... Dr. 
fil. prof. zwycz. szkoły głtSwn. warszawskiej. 
Warszawa, nakł. i dnik S.OrgclłirHnda, 1870, 
w 8ce, k. 3, str. 693. 2 rui). 25 kop. 

— Słownik łaoińsko-polski do autorów kla- 
sycznych, zwykle po gimnazyach ozytywn- 

nych ułożony przez nauczyciela przy 

gimnaz. poznań. S. Maryi Magd. Poznań, 
Nowa księgarnia, druk A. Popiińskiego, 1851, 
w 4ce, str. VI, 499. 2 tal. + 

— Toż, wydanie drugie poprawne i po- 
mnożone. Kraków, Himmelblau. druk Czasu, 

1868, w 4ce, str. 777. 2 tal. 20 sgr. 

— De Sophoclis Oedipo Regę commentatio. 
Dissertatio inauguralis. quam, amplissimi phi- 
losophorum ordinis consensu et auctoritato 
in academia Fridericiana Halensi cum Vite- 
bergensi consociata ad snmmos in philoso- 
pbia honores rite impetrandos die XVI men- 
sis Januarii anni MDCCCLKllI publica di'i- 
putatione defendet auctor .... praeceptor ordi- 
narius in gymnasio ad St. Mariara posna- 
niensi. Adyersariorum partes susceperunt: Dr. 
Guenłher Hartmann praec. ord. orphan. Hal., 
Josephus Foersfemnnn cand. philol. Halae 
Sax., typis Plendeliis. w Bce, str. 37, k. 2. 

— De studio in graeca legg. a Polonis 
consumpło. Posnaniae, 1857, w 4ce, (toż, sa- 
mo co ChoephorisJ. ] frank 75 cnt. 

— Wiadomość o życiu, pismach, wyda- 
niach i przekładach poezyj Klemensa Janic- 
kiego, napisał .... Warszawa, druk Gaz. pols., 

1869, (odb. z Bibl. warsz.), w 8ce, str. 50. 
2 złp. 20 gr. 

— Wiadomość o życiu i pismach Gotfryda 
Ernesta Gródka napisał .... Kraków, w drnk 
Uniw. Jag., 1876, w 8ce, 1 kart. tyt., str. 157, 
(Odbitka ze Sprawozdań Akad. Umiej). + 

— Obacz : Babrios (Ezop 1816); €schylos 
(Agamemnon 1856; Choefory 1857); Jurkow- 
ski (słownik grecki); Sofokles (tragedye). 

Węda. Księgi sanskrytu, obacz: Krasnosiel- 
ski (w Bibl. warsz. 1866 Lipiec); Majewski 
Skorochod Waleń. 

WEDEL C. E. O własnościach czekoladj; i jej 
przygotowaniu, wydane z parowej fabryki 
czekolady C. E. Wedel, przy ulicy Miodowej 
Nr. 484 w Warszawie, druk Jana Cotty, 1867, 
w 8ce, str. 8. 

WEDEL Geo. Wilch. UIryk. (t 3 Maja 1831). 
Vorle8ungen wider das copernikianische 
Sonnensystem, worin dessen Basis, dass die 
Erde um d. Senne sich wende ais grundfalsch 
dargestellt wird. Kieł, 1820, w 8ce. 20 sgr. 

WEDEL R. Westpreussen und Posen in ihren 
Beziehungen zur Anklage.schrift des Staats- 
anwalts, and das alte Polen in den Grenzen 
von 1772 nebst L. v. Miro8ławski'8 Operati- 
onsplan, mit Ortschafta. und Nameneyerzei- chniss der saramtlich Kompromittirten. 18i7i 
folio, 1 k. (mappa). 15 sgr. 

— Historisch geographischer Hand-.Atlas in 
36 Karten nebst erlauterdem Text. 2tH ver- 
l)efRprto Auflagre. 26łer Theil. Deutschland, 
Unjyarn nebstSiebenbUrgen u. Folen. l)Deutsch« 
land und das westliche Polen und Ungarn. 
2.)Da8 óstliche Polen und Ungarn. Glogau, 186.. 

WEDEMAN J. Teodor. Memoryał dotyczący 
legatu ś. p. Stanisława Staszica ua dom za- 
robkowy w Warszawie, przedstawiony war- 
szawskiej Radzie Dobroczynności publicznej 
przez .... obrońcę przy senacie. (Warszawa), 
w drukarni Kuryera warszawskiego, plac tea- 
tralny, Nr. 473 st., 5 n.; fol., str. 4, + 

— O osadach rolnych i przytułkach rze- 
mieślniczych dla moralnie zaniedbanych dzie- 
ci. Rzecz miana w sali Aleksandrowskiej war- 
szawskiego Ratusza w dniu 16 Marca 1873 
r. na dochód tejże instytucyi. Warszawa, 
1874, w 8ce, str. 27. Kop. 25. 

Wedekind, obacz : Diethmar. 

Wędrowiec, pismo obejmujące podróże i 
wyprawy połączone z opisem zwyczajów i 
obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy 
sławnych cudzoziemców, Ipowiastki i prze- 
kłady z literatury zagranicznej, wiadomości 
z dzifidziny nauk przyrodzonych, przemysłu 
i technologii. Warszawa, nakładem drukarni 
Ungra, w 4ce. 

Tom I, 1863 r. Nrów 1—25, str. 400, red. 
Anczyc. 

T. II, 1863 r. Nrów 26-52, str. -432, red. 
W. Górski. 

T. III, 1864, Nr. 53—78. str. 416. 

T. IV, 1864, Nr. 79—105, str. 416. 

T. V, 1865. Nr. 105—130, str. 416. 

T. VI, 1865. Nr. 131-156, str. 416. 

T. VII, 1866, Nr. 157-182. str. 416. 

T. Vni, 1866, Nr. 183--208, str. 416. 

T. IX, 1867, Nr. 209—234, str. 416, red. 
F. Sulimirski. 

T. X, 1867. Nr. 235—260, str. 416. 

T. XI. 1868. Nr. 261-286, str. 416. 

T. XII, 1868. Nr. 287-313, str. 432. 

T. Xin, 1869, Nr. 314—338, str. 400. 

T. XIV, 1869, Nr. 339— 365, str. 432. 

— Serya II, Tom I. 1870, Nr. 1-26, str. 
416, zprzodu 2 k. niei. 

T. II, Nr. 27—52, str. 416. z przodu k. 
niel. 2. 

T. III, 1871. Nr. 53-78, str. 416. 

T. IV, Nr. 79—104. śtr. 416. 

T. V. 1872, Nr. 105-130, str. 416. 

T. VI, Nr. 131 — 156, str. 446. 

T. VII, 1873, Nr. 157—182, str. 418. 

T. Viii. Nr. 183—208, str. 416. 

T. IX, 1874, Nr. 208-234, str. 416. 

T. X, Nr. 235—261, str. 432. 

T. XI, 1875, Nr. 262—286, str. 406. 

T. Xli, Nr. 2b7— 313. str. 432. 

T. Xlii, 1876, Nr. 8i4— 339. 

T. Xiv, 1877, Nr. 340-365, str. 416. 80 WĘDRÓWKA - WĘGIERSKI Wędrówka do krainy baśni i bajok. Rymo- 
wane gawędki autora Złotej ró«zczki z 15 
kolorów, rycinami, wedlup rysunku C. llein- 
hardti P^-tersburg, Wolff, 1864, w 4ce, kart 
16 niel. 1 rob. + 

— ))o niebie i ziemi. Opowiadania. 1673, 
ob.: Zaleska J. (Wernic). 

WĘDRYCHOWSKI E. (prof. szk. agron ) Teo- 
rya rachunkowości wieJRkiej podwójnej przez 
.... liWÓw, nakładem Guhrynuwicza i Schmid- 
ta, 1872, w 8co, 8tr. 88 i rej. (Odb. 550 
egz.) 96 cnt. 

WĘDRYCHOWSKI Ludw. Royala. Promptua- 
rium codicis juris civilis pro Galicia in tribus 
partibus editi summa cum diligentiu recolle- 
ctum et communi utilitati traditum. Leopoli, 
nakł. Pfaffii, 1800, w 8ce, s<r. 239 i k. 5. + 

— Skorowidz czyli zbiór alfabetyczny ustaw 
cywilnych w 3 ezęściach dla Galicyi w roku 
1797 nadanych, ku wygodzie publiczności w 
rodowitym języku ustaw tych wiadomości 
potrzebującej z nnjwiększą pilnością- ułożony 
przez .... dóbr J. W. Kazimierza Rzewu- 
skiego państwa llozdołu justyciaryusza. Lwów, 
kosztem i nakładem Karola B. Pfaffa, 1800, 
w 8ce. str. 249. 6 złp. 

WĘDRYCHOWSKI Władysław, Pan starosta 
na Wilczkach. Dramat historyczny w pięciu 
odsłonach, osnuty na tle prawdziwego zda- 
rzenia z czasów Zygmunta III. Kraków, druk 
Uniwers. Lwów, komisowo K. Wild, 1863, 
w 8ce, str. 51. 50 cnt. + 

— Słów kilka o Józefie Korzeniowskim, 
Dominiku Maernuszewskim, Karolu Balińskim 
i Aleksandrze Fredrze. Szkic krytyczny. Lwów, 
nakł. Ant. Wysockiego, komisowo K. Wild, 
1864, w 8ce, str. 46. 70 kr. -t 

— Wit Stwosz, dramat historyczny, w 4 ak. 
z epilogiem, osnuty na tle wspomnień z XV 

w. przez Lwów, druk M. F. Poremby, 

1866, w 8ce, str. 112. + 

— Obacz: Gazeta anon. ; Kiszfaludi. 

Wędźega Spirydion, ob.: Krzeczkowski Józ. 

WEESE Carl. Der Wcichselzopf, eiu Beitrag 
zu seiner Statistik und Geschichte mit Be- 
ziehung auf Beschorners Werk . Berlin, 1845, 
w 8ce. 

Vega Lope Feliks Carpio, (1562 f 1635), 
obacz : Lope. 

Węgierówna K., ob. : Żochowska. 

Węgierska kampania, ob.; Łapiński T. 

WĘGIERSKA z Kamińskich Igo ślubu Mie- 
lecka Zofia, (1822 t 8 Listopada 1869). Le- 
gendy historyczne przez Bronisław^^ Kamiń- 
ska, z 22 rycin, litogr. Poznań, Żupański, 
1852, w 8ce, str. 324. Oprawne 3 tal. 10 sgr. 

— Legendy historyczup. Wydanie drufrie 

Krzejrzano. Poznań, .1. K Żujiański, diiik W. 
leckera i Sp., l«r.:?. w 8co, str. 321. 1 rub. 
20 kop. + — Marynka czarownica, opowiadanie mojój 
piastunki przez Bron. Kamińska. Warszawa, 
Merzbach. druk Strąbskiego, 1852, w 16ce, 
str. VI i 224. 5 złp. -f 

— Obrazy dziecinnego wieku. Zbiór po- 
wieści dla dzieci od 6 do 9 lat. Wrocław, 
Schletter, 1850, w 8ce, str. 220, z 4 kolor, 
obr.) Złp. 12. 

— Toż. Nowe wydanie. Berlin, 1864, w 
12ce, str. 220. I rub. 20 kop. 

— Podróż malownicza po najciekawszych 
okolicach ziemi naszej, podług Humbolda i 
innych znakomitych podróżnych i badaczy 
natury dla młodzieży płci obojej, z 8 ryci- 
nami kolorów. Wrocław, Schletter, 1853, w 
8ce, str. IV, 281. 2 tal. 

— Toż, wydania drugie. Berlin, 1858, w 
12ce, str. 281. Cena zniż. 1 rub. 50 kop. 

— Nowa podróż malownicza czyli obrazy 
z Ameryki, Afryki i Australii podług znako- 
mitych podróżnych i badaczy natury, (wyda- 
nie drugie). Berlin, druk Jul. Sittenfelda, 
1860, w 8ce, str. 297, bez rycin. Rub. 1 kop. 36, 
z ryc. 2 rub. 

— Toż, wydanie drugie. Berlin, 1871, w 
12oe, str. 297. Rub. 1 kop. 50. 

— Staś i Jadwisia. Powiastki dla grzecz- 
nych dzieci y)rzez autorkę „Obrazów wieku 
dziecinnego", z 8 rycinami litogr i kolorów. 
Wrocław, Schletter, 1853, w 16ce, «tr. 8! . 
18 sgr. 

— Toż. Nowe wydanie. Berlin, 1868, w 
I6ce, str. 80. Karton kop. 40. 

— Nowł^ wiązanie Helenki. Nouvelles etren- 
nes a Helenę. W^rocław. Schletter, 1853, w 
I6ce, str, 121, z 7 ryc. lit. i kolor. 22 Yj sgr. 

— Toż. Nowe wydanie, (po polsku i fran- 
cuzku). Berlin, 1866, w 16ce, str. 121, kar- 
ton. 40 kop. 

WĘGIERSKI Tomasz Kajetan, (1755 1 1787). 
Poezye. Tom I. Lipsk, Biblioteka klasyków 
polskich, tomik XXlX. wydaw. Bobrowicza. 
Breitkoptf i Hartel, 1837, w 16ce, str. XII i 
174, k. 1 i portret. + 

— Wiersze różne. Warszawa, wydanib \T. 
Mostowskiego, w drukarni Nr. 644 przy No- 
wolipiu, 1803, w 8ce, str. 278-464. 

(T. I. Cz. II. Wybór pisarzów polskich. Część 
I stanowią Szymanowskiego Pisma). + 

— Poezye. (Bibl. klas. polskich). Warsza- 
wa, nakład Jana Breslauera, 1872, w 8ce, 
str. IV i 134. 35 kop. 

— Obacz: Estreicher K. (biogr.); Marmontel; 
Montesguieu ; Przyborowski W. (biogr.)-, Sie- 
miński L. (Portrety liter. 18G5); Rousseau ; 
Szymanowski J. 

WĘGIERSKI Wojciech ksiądz, (1604 t 1660). 
Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego, 
w której erektia zboru tego, przywile'o, ka- 
znodzieje, albo słudzy Boży, starszy zborowi, 
rożne prześladowanie, zboru zburzenia i wiele WĘGLAN - WEGNER śi innych pamiętnych rzeczy przypominają się 
i opisują, z różnych ksiąg hi8toryczny( h sy- 
nodowych i zborowych, wigc i z niektórych 
prywatnych albo domowych manuskryptów 
i listów zebrana i opisana przez .... w tymże 
zborze słowa Bożego kaznodzieje, y zborów 
dystryc. krak. seniora roku l'ańbkitgo 105 1. 
Kraków, 1817, w 4ce, str. 1^2 i Vii. (Wydał 
J. Sam. liandtkie). 4 złp. + 

Węglan ammonowy, ob.; Kowalski H. 

Węglarstwo, obacz: Brinken. 

Węglarz z Walencyi, obacz ; Schmid K. 

Węgle, obacz: Engelmann, Schott. 

Węgleńska Anna z Dąbskich, obacz: Gąsio- 
rowski J. 

Węgleński Alwar, obacz: Ulanowski L. 

WĘGLEŃSKI Franciszek, minister spniwicdl. 
(176tt t 1820). Mowa J\V. ....posła hrubieszow- 
skiego miana na posiedzeniu sejmowym d. 15 
Grudnia 1811, folio, str. 4. 

WĘGLEŃSKI Jan, minister skarbu, (17G. f 
1835). Instrukcya dla pisarzów celnych itd. 
Warszawa, 1811, w 8ce małej. 

— dla kontrolerów celnych itd. Warszawa, 
1811, w 8ce. 

— inspektorów wydziałów itd. Warszawa 
1811, w 8ce. 

— nadstrażników itd. Warszawa, 1811, w 
8ce. ' 

— rewizorów miejskich i t. d. Warszawa, 
1811, w 8ce. 

— Regulamin kasowy, tamże, 1811, w 8ce 
małej . 

Węgleński Ignacy. Listy obywatelskie do ... 
obacz: Wybicki Józef (1816). 

— Obacz: Horodyski Ign. 

WĘGLIŃSKI Lew. Słowo Boże przez ucta 
proroka o nowem ludzkoś.:i odkupieniu dla 
polskiej ziemi od 300 lat zesłane. Lwów, 
1848, w 8ce, str. 4, (wiersz). 12 grp, + 

— Wiara, nadzieja i miłość kamienie wę 
gielne do gmachu Polski naszej. Lwów, 1848, 
w 8ce, str. 4, (wiersz). 

— Nowyi poezyi małoruskii t. j. Piśny, 
dumy, dumki, hory, tańci, ballady, etc. w 
czystora jazyci Czerwono- Kusyni w, wedla Sy- 
tia zwyczaju ich i obyczaiw narodiiych utwo- 
ryw. Cz. 1 — IM. Lwów i Przemyśl, nakład 
autora, 1859, w 8ce, str. IV, 80, Vi, 88. IX i 
128. 1 złr. 50 cnt. + 

Węglowa karta, obacz: Hempel J. 

Węglowce, obacz: Sprawozd. Dyrekc. gimn. 
1871. ^ 

WĘGLOWSKI Dyonizy. Helio-miniatures. Flo- 
renco, imprimene de PAssociation, rue Val- 
fonda. 71), w 8ce, str. 1. + 

— rieliominiatuiy. Kraków, (druk Kornec 
kiego)?, w 4ce, str. 1. + 

— Na obczyźnie. Wiersz ofiarowany współ* towarzyszom tułactwa. Florencya, Czerwiec 
1875, fol. podłużn., str. 1. -r 

WEGNER Leon (1824 t 9 l'ipca 1873;. Jaa 
(Jsti orog, doktor obojga prawa, wojewoda po- 
znański i jego pamiętnik na zjazd walny ko- 
ronny za króla Kazimierza Jagiellończyka o 
urządzeniu Rzeczypospolitej ułożony (1450 — 

150i; napisał , z godłem: Da veniam 

scriptis. quo rum non gloria noi)is causa est, 
sed utilitas ofliciun.{jue fuit (Ovid). Poznań, 
nakładem Towarzystwa przyjaciół nauk po- 
znańskiego, czcionk. N. Kamieńskiego i Sp. 
1859, w 8co, str. 13G. Złp. 10. + + 

(Odbitka z Roczu. Tow. przyj. u. poznań. 
T. I.) 

— Bitwa pod Maciejowicami dnia 10 Paźd. 
171)4, według źródeł mniej przystępnych opo- 
wiedział Poznań, czcionkami A. Popliu- 

skiego, lbG3, w 8ce, str. 57. + + 

(Odbitka z Tygodu. poznańskiego). 

— Dzieje dnia trzeciego i piątego Maja r. 
1791. Poznań, nakład Towarzystwa przyjaciół 
nauk, w komisie J. K. Żupańskiego, 1865, 
w 8ce, str. 409 i IV. 2 tal. + 

(Osobny oddruk z Roczników Towarzystwa 
przyjaciół nauk poznańskiego. Tom III). 

— Konfederacya województw wielkopol- 
skich, poznańskiego, kaliskiego, gnieźnień' 
skiego i ziemi wschowskiej dnia 20 Sierpnia 
1792 r. w mieście Środzie zawiązana, napi- 
sał. Poznań, nakład Tow. przyj, n., 2863, w 8ce, 
str. 3ti8 i II. 1 tal. 10 sgr. h- + -t- 

— Racławice i Szczekociny, zestawił 

Poznań. 1867. 

— Sejm grodzieński ostatni. Ustęp od 26 
Sierpnia do 23 września li 93. Poznań, nakł. 
Tow. przyj. nauk. czcion. N. Kamieńskiego 
i Sp,, 1866, w 8ce, str. 348. (Z Roczn. T. p. 
n. Tom IV). 2 tal. -f- 

— Stefan Garczyński wojewoda poznański 
i dzieło jego : Anatomia rzeczypospolitej pol- 
skiej (170<) — 1755). Przedruk z Roczników 
Tow. przyj. nauk. Poznań, druk N. Kamień- 
skiego i Sp., 1871, w 8ce, str. 52. 

— Tadensz Rejtan w sejmie warszawskim 
z r. 1773. W stuletnią rocznicę sejmu rozbio- 
rowego opowiedział Poznań, Żupański, 

druk Kraszewskiego, 1873, w 8ce, str. 108. 
20 sgr. I 

— Obacz: Roczniki Tow. przyj. n. (K.Ha- 
go Kołłątaj). 

WEGNER Richard. Kin pommersches Her- 
zogthum und eine deutsche Ordens- Komfhu- 
rei. Kulturgeschichte des Schwetzer Kreises, 
nach den archiyalischen und andern Quellen 
bearbeitet. Kin Beitrag zur urkuudlichen Ge- 
schichte des Deutschthums in Westpreussen, 
wie auch zur Kenntniss der AlterthUmer die- 
ses Landestheils, mit zabireichen Illustratio- 
nen und bisher nooh ungedruckten histori- 
schen Dokumenten. "l. Bd. 1. u. 2. Thl. bis 
1466. Posen, Turk, 1872, w 8ce, str. 439 i 
10 tabUc. 3 Tal. 10 egr. t 8i WĘGRZECKI - WEIDENKELLER (Węgry). Opis jeograficzny i statystyczny 
"Węgier, Siedmiogrodu, Kroacyi i Pogranicza 
wojskowego. (Główny tytuł: Jeografia i sta- 
tystyka Europy). Warszawa, S. Orgelbrand, 
1849, w 12ce, str. X, 220 i X. Zip. 8. 

— Teatr wojny węgierskiej w r. 1848 i 
1849. Paris, hemercier, 1852, fol., ark. mapy. 

— Obacz: Balleydier (1840); Boldenyi (dzieje 
18C3); Bułharyn J ; Gołemberski W. (1869); 

Hollok; Jazygowie; Łapiński T.; Szyc J. (le- 
giony 1850); Wilczyński S. W. (SojuszJ; Wy- 
socki Józef; Zglinicki Eug. 

WĘGRZECKI Stanisław (ur. 1765 f 1845). 
Dzieje o znaczeniu władzy duchownej obok 

świeckiej w Polsce, z dodatkiem przez 

do druku podane. Warszawa, druk Zawadz- 
kiego i Węckiego, 1818, w 8ce, str. 190. (Od- 
druk z Gazety korespond. warszawsk. z roku 
1817). złp. 3. + + + 

— Porównaj: Surowiecki Kar. (List); Skar- 
szewski W. 

— Głos ...., prezydenta miasta, komen- 
danta naczelnego gwardyi narodowej war- 
szawskiej, miany dnia 8. Września 1814 r. 
przy wchodzie od Woli wojsk polskich pod 
dowództwem jaśnie wielmożnego hrabi Kra- 
sińskiego, jenerała dywizyi będ%cych (b. w. 
m. i r.) fol., str. 1. + + 

— Magistrat Policyi m. stół. Warszawy 
zdaje sprawę J. Król. Xiąż. Mci (Fryd. Aug.) 
względem usunięcia żydów z głównych ulic 
stolicy, w Warszawie 11. Grudn. 1808. (pod- 
pisany Węgrzecki wice-prezydent). 

— Obwieszczenie Magistratu miasta Warsza- 
wy. O zachowaniu w mieście czystości i gdzie 
nieczystości z domu wywozić, wydane dnia 
9. Kwietnia 1807 r. (podpisane przez prezy- 
denta Węgrzeckiego Stanisława), fol. pół ark. 

— Mowa prezydenta miasta Warszawy 
miana na powitanie Nnjjaśniejszego Aleksan- 
dra 1. króla polskiego w czasie jego wjazdu 
w miesiącu Listopadzie r. pań. 1815 odby- 
tego, w 4ce, str. 2. 

— Toż, tenże tytuł, folio pół arkusza na 
1. stronnicy, -f + 

— Toż, Lublin , druk Pruskiego, w 4ce, 
k. 1, wraz z Molakiego: święto narodowe. 

— Pismo o prawach dla Księstwa War- 
szawskiego uchwalonych z uwagami stoso- 
wnemi połączone przez .... Warszawa, w dru- 
karni Ragoczego, 15. Sierpnia 1809, w &ce, 
Btr. 125 i 4 i 2 tabl. złp. 4. + -f -t- 

— Rozbiór dzieła pod tytułem: Upominek 
pogrobowy, ś. p. Kaźmierza Pliszki Podla- 
fiianina rzecz o sukcesyi czyli uwagi nad 
prawem przyrodzonem do spadku. Warszawa, 
druk Gałęzowskiego, 1828, w Sce, str. 156, 
z tabl. geneal. złp. 4. -f 

— Obacz: Szaniawski F. X. 

— Rozprawa o profesyach i profesyoni- 
Blach oraz o systemacie adninistracyJDym przez Warszawa, w drukarni. Ragoczy , 

1810, w Sce, str. 2 i 242. złp. 5, -f + + 

— Uwagi nad powszechnem moratorium 
czyli odpowiedź na pismo Antoniego Biel- 
skiego, posła konińskiego, z dołączeniem hi- 
storyi o zbiorze prawa przez niegdyś An- 
drzeja Zamojskiego sporządzonym, wydane 
przez .... Warszawa, w drukarni sukcesorów 
Zawadzkiego na Krakowskiem przedmieściu 
N. 453, 1810, w 8ce, str. 42 i 56 i 2 karty 
o wpływie miast w rzeczach publicznych 
w Polsce, -f- + -f 

— Wiadomość o odmienieniu stanu kró- 
lestwa Duńskiego w r. 1660 zaszłem, sporzą- 
dzone w r. 1816 z dodatkiem uwag nad mo- 
ratorium. Warszawa, druk przy Nowolipiu, 
1816, w Sce, str. 88. (w końcu podpisany 
Stanisław Węgrzecki). -f + 

— O włościanach polskich. Warszawa, druk. 
Rząd. 1814, w Sce, str. 20, (bez osobnego 
tytułu). + + -ł 

— Obacz : Molski M.; Rabaut (uwagi poli- 
tyczne 1831); Surowiecki K. (List). 

WĘGRZYN ks. Wojciech. Kazania na wszyst- 
kie całego roku uroczystości do ducha czasu 
zastosowane. Przemyśl, druk braci Jeleniów, 
1859, w Sce, str. VIII i 239. złr. 1 kr. 80. + 

Węgrzynowice obacz: Zapalski J. 

Wegweiser zur gottlichen Wahrheit oder 
Anleituug sich von der Uebereinstimmung 
des Alten und Neuen Testamenta besonders 
in Betreff der Lehre von dem Messias dem 
Erlóser der Menschen zu iiberzeugen. War- 
schau, gedruckt in der MissionsBuchdrucke- 
rei, 1852, w 8ce, str. 25. 

— (Kleiner polnische) fur Geschaftsman- 
ner, Aerzte und Landwirte, enthaltend pol- 
nisch-deutsche Gesprache u. Yocabeln nebst 
Grammatik Andeutungen und Regeln uber die 
Aussprache. Toruń, Lambeck, 1844, w Sce, 
złp. 2. 

YEHRING prof. Historya i instytucye prawa 
rzymskiego (przekład rkps. przez Maks. Poz- 
nańskiego i Ksaw. Tatarkiewicza w War- 
szawie.) 

WEJCHERT Edmund. O znaczeniu Bastiafa 
Carey'a i iiupińskiego w Ekonomice. Roz- 
prawa napisana dla otrzymania stopnia Ma- 
gistra prawa i administracyi w Szkole Głó- 
wnej warszawskiej. Warszawa, druk Gaz. pol- 
skiej, 1868, w Sce, str. 77. kop. 50. 

— Weichsel-Niederungen. Die unteren .... und 
ihte Eisgangs- Gefahren. Danzig, Kafemann, 
1877, w Sce dużej, str. 40 i 2 litografowane 
plany w 4ce dużej i poprzecznem folio. Mar- 
ka 1 fen. 50. 

WEIGHSELMANN (Jacob Balde) nnd Sar- 
biewski, w 4ce, str. 14, (w próg. gimnazyum 
w Leibach 1864). 

WEIDENKELLER Dr. Joh. Jac. Die rasBischen U WEIGEL — WEINERT und polnischen Pferde in den suddeutschen 

Staaten. Niirnberg, 1822, w 8ce. 

WEIGEL Ferdynand Kilka s^ów przy zło- 
żeniu do grobu ś. p. F. Bogusława Kopczyń- 
skiego, dra med. prof. uniw. jagiell. b. dyr. 
szpitali ogólnych (tak), powiedziane na cmen- 
tarzu krakowsk. d. 24. Kwietnia 1861 r. ku 
czci i pamięci zacnego męża. Kraków, druk 
Uniw., 18G1, w Sce, str. 10. + 

— Wystawa przemysłowa miaat Biały i 
Bielska w r. 1867. (odbicie z Czasu). Kra- 
ków, druk Czasu, 1867, w 8ce, str. 11. + 

WEiGEL Józef fur. 176G f 1846). Spiow 
z fortepianem z opery Familia Szwajcarska, 
przez Warszawa, (nuty), złp. 2. 

Weigel Michał ob: Księżarski H. 

WEiGEL T. 0. Bibliotlieca boliemicopolo- 
nico - hungarico -austriaca. Catalogue de la 
prćcieuse bibliotLequo de M. Vencecla8 de 
J5choenlieer a Prague. 8me Supplemcnt du 
Catalogue generał de la librairie ancienue 
de .... Leipzig, Druck v. C. P. Melzer, 1871, 
w Sce, str. 1376-1497. 

WEłLAND C. F. Das Kónigreich Galizieu. 
Weimar; Geograf. Institut, 1849, fol. 1 ark. 
10 sgr. 

— Toż, Eintheilung berichtigt. W^eimar, 
Landes-Ind. Compt. 1851, fol. k. 1. sgr, 10. 

— Kartę vom Kónigr. Polen, den preuss. 
Proyinzen Ost- und West-Preussen und Po- 
sen. Folio, 1829. złp. 2. 

— Carte von dem Konigr. Polen, Ost- und 
West-Preussen und Posen. Weimar, 1630, fol. 

— Kartę von d. k. Preuss. Provinzen Preus- 
sen und Posen nebst dem kais. russ. Kfinigr. 
Polen. Weimar, 1852, fol. 

WEiLEN Józef. (Weil, ur. 1828). Draho- 
mira, trag. w 5. aktach, przekład W. L. An- 
czyca (Biblioteka utwór. dram. oryg. i tłum. 
N. I.) Warszawa, M. Gliicksberg, 1869, w 8ce, 
str. 143. (Odbitka z Bluszczu) srg. 2Cr. + 

— Rozamunda, dramat w 5. aktach, prze- 
kład S. z Ż. J)(uchiń8kiej). Warszawa, na- 
kład Biblioteki warszawskiej, druk J. Ber- 
gera, 1872, w 8ce, str. 75. (.Odbitka z Bibl. 
warsz.) złp. 4, 

Yeille des deux deruieres batailles.- avec 
photographies de Napoleon et de Kościusz- 
ko, frank. 3 cnt. 50. 

WEJMAR Leopold. Dissertatio inauguralis 
chirurgico practica de tumoribus lyraphaticis, 
quam in caesarea litterarum Uuivers. Vil- 
nensi ad consequenda doctoris medicinae jura 
et honores publico judicio submittit .... Li- 
thuauus med. magister seminarii medicisump- 
tibus caesareis stabiliti ornatiąue alumnis a. 
1822 die Noyembris. Vilna, typis dioecesanis 
ad ecclesiam S. Casimiri, w 8ce, str. 21. 

WEIMARN F. Materyały dla geografi i sta- 
tystyki Rossii sobrannyje oficerami general- 
naho sztaba. Lifliandskaja gubernija , sosta- wił gwardiejskaho generalnaho sztaba fiigiel- 
adjutant połkownik .... Sankt- Petersburg, 
tipogr. R. Golike, 1864, w Sce, str. VII, II, 
707 i 1 mapa. tal, 4 sgr. 4. + 

WEINBERG Aleksander Maryan. Rozbiory 
piw krajowych przez .... studenta wydz. ma- 
tem-fizycz. ISzkoły Gł, Warsz. (odbicie z Gaz. 
lek. Nr. 2, 3. z r. 1868). Druk Gaz. poUk. 
w Sce, str. U, -f 

— Warszawska woda do picia pod wzglg- 
dem sanitarnym, z mapą geologiczną, gruntu 
Warszawy, (Osobne odbicie z Pamiętnika 
Towarzystwa lekarskiego warszawskiego r. 
1877), Warszawa, druk E. Skiwskiego, 1877. 
w 8co, str. 63. kop. 60. 

WEINBERG Julian. Cholera i jej leczenie. 
Warszawa, druk S. Orgelbranda, 1854, w Sce, 
str. 86 i 5. kop. 50. + 

— Choroba skrofuliczna, jej przyczyny, 
sposoby uniknieuia, oraz środki leczenia przez 
.... lekarza klasy 1. Warszawa, nakładem 
autora, w druk. S. Orgelbranda, 1845, w Sce, 
k. 5j str. V i 228, spisu 1 k. niel. + 

— O grzybach i bedłkach jadowitych i ja- 
dalnych krajowych, oraz o niesieniu pomocy 
otrutym jadowitemi. Rzecz czytana na po- 
siedzeniu publicznem Towarzystwa lekarskie- 
go warszawskiego d. 21. Stycznia 1849 roku 
przez członka tegoż towarzystwa. .... Warszawa, 
w druk. Józefa Ungra, 1852, w Sce, z przodu 
2 k. niel. i 117 stron, spisu 2 k. niel. 

— Kobieta w stanie dojrzałości jaką. jest 
i jaką być powinna przez .... lekarza klasy 

I. Warszawa, w drukarni Banku polskiego, 
1842, w Sce. Tom I. str. VII, VIII i 96, T. 

II, X i str, 143. 

(Tom I ofiarowany cieniom ś. p, Jędrzeja 
Śniadeckiego). 

— Polacy w rodzinie Sławian. Warszawa, 
Kowalski, 1876. rub. 1. 

Weinberg L. obacz: Geramb. 

WEINERT Aleksander (ur. 1809). Najdawniej- 
szy cmentarz pod Warszawą. Bez wyr. m. i 
r. (Odbitka 1856), w Sce, str. 8, + 

— Co była era chrześciańska? przez .... 
Warszawa, druk J. Sikorskiego, 1872, w 12ce, 
k. 1, str. 27. 4 

— Wykryte oryginalne listy nieznane króla 
Sobieskiego w ilości sztuk 28. bez w. m. i r. 
w Sce, str. 1. -f 

— Obchód uroczystości Bożego Ciała w War- 
szawie w XVII i XVIII wieku. Warszawa, 
b. w. r, w Sce, (odbicie z Biblioteki warsz. 
1853, I. 567—575). 

— Odkrycie wodociągów dawnych Nowej 
Warszawy, z ryciną. Podał .... wydawca Sta- 
rożj'tności warszawskich. Warszawa, druk 
Strąbskiego, w Sce, napisów kart 2 i str. 15. 
(Jestto oddruk z Biblioteki warszawskiej. 
Taż broszurka jest w całości umieszczona 
także w 3. tomie dzieła tegoż wydawcy p 
n. Starożytności Warszawy), kop. 30 + 84 WEINERT - WEINKAUF — Opis historyczny trzech kęp na Wiśle 
pod Warszawą: Polkowska, Bełk, Saska; od 
najdawniejszych czasów do 1850 r. Z wido- 
kiem kępy Saskiej na ark. Warszawa, nakład 
autora, w drukarni Banku polskiego, 1850, 
w 8ce, str. 156. złp. H gr. 20. + + 

— Opis historyczny zaślubin królewicza 
polskiego Jakóba Sobieskiego. Z wizerunkiem. 
Warszawa, 1851, w 8ce, str. 31. (Oddruk 
z Bibl. warszawek.) złp. 2. + + 

— Pogląd na postać miasta Warszawy 
w rozmaitych czasach i zmianach b. w. m. 
dr. i r. (Warszawa, 1850), w 8ce, str. 30. + + 

— Wykryty rękopis Jędrzeja Załuskiego 
bisk. kijowsk. (historia comitiorum). War- 
szawa, druk Gazety polskiej (odbitka z Bibl. 
warsz.), w 8ce, str. 4. 

— Rozwiązanie wątpliwości o istnieniu 
w Warszawie kościoła N. P. Maryi Zwycięz- 
kiej i kępy na Wiśle przy Bełku, jako odpo- 
wiedź na ocenę prac moich przez P. J. Bar- 
toszewicza w Bibl. warsz. za Sierpień r. b. 
umieszczoną, w 8ce, str. 16, (odbitka z Bibl. 
warsz. 1853 r.) -)- 

— Spominki dziejów polskich za panowa- 
nia Zygmunta 111 z dzieła Konr. Meroniiusa, 
w 8ce, od str. 99 - 120. (Osobne odbitki z 
Wieńca 1858 bez zmiany paginacyi). -ł- 

— Sprostowanie błędu co do czasu wpro- 
wadzenia kalendarza Gregoryańskiego do Pol- 
ski, w 8ce, str. 11 ('oddruk z Bibl, warsz. 
1865 r.) -r 

— O starostwach w Polsce do końca XVIII 
wieku, z dołączeniem wykazu ich miejsco 
wości. Warszawa, nakład autora, druk J. Wo- 
skowskiego, 1377, w 16ce, str. 137. kop. 75. 

— Starożytności warszawskie, dzieło zbio- 
rowo-poszytowe wydawane przez magi- 
stra prawa i admistracyi , konserwatora akt 
dawnych m. Warszawy. 2 tomy w 12 zeszy- 
tach. Warszawa, druk J. Ungra, 1843, w 8ce, 
str. 333, nieliczb. 3, 411, Tom I z 7 tabl. 
i planami arkuszowemi. T. II, z 4. rycin, -f -f -f 

— Toż, Tom 3ci. V.'arszawa, w drukarni 
S. Strąbskiego, 1854, w 8ce, k. 4, str. 382 
i k. str. 111 z ryciną Saskiej Kępy. 

(Jestto zbiór różnych prac wcześniej druko- 
wanych, różnej formy i paginacyi Zebrane ró- 
żne odbitki i oprawione zostały w księgę o 
200 egzemplarzach. Zaczyna się : Opis kęp 
pod Warszawą, reszta oddruki z Biblioteki 
warszawskiej (Zaślubiny króla Jakóba; O mo- 
rowem powietrzu; Obchód Bożego Ciała; 
Odkrycie wodociągów). 

— Toż, dzieło zbiorowe wydane przez.... 
magistra obojga praw i nauk administracyj- 
nych, konserwatora akt dawnych miasta War- 
szawy. Serya druga T. IV. z ryciną. War- 
szawa, nakładem autora, druk Banku pol- 
skiego, It-riG. w 8ce, str. Hi, 462. 

— Toż, Tom V, 1857, druk tamże, k. niel 
3, str. II, 453 i 1 niel., z 2. ryc. i 1 facsim. 

— Toż, Tom VI, 1858, Umże druk, kart niel. 3, str. II i II, 468 i niel. 1. Spisu treści 
w 6 tomach str. XVIII. Za tom IV— VI rb. 8. + 

— Szczegóły wyświecające powody zerwa- 
nia umów małżeńskich królewicza Jakóba 
Sobieskiego z księżną Radziwiłłowa Hrande- 
burgską, w 8ce. str. 10, b. osób. tyt. (odbitka 
z Bibl. warsz. 1855). + 

— Najdawniejsza taryfa domów m. Kra- 
kowa (z r. 1632) b. osób. tyt. w 8ce, str. 10. 
(oddruk z Bibl. warsz. Ib68i. 

— Ulica Krzywokolna w Warszawie, b. 
osób tyt. (Oddruk z Bibl. warszaw. 1864), 
w 8ce, str, 8. -f 

— Rozmaitości. Ulica Baryczkowska w War- 
szawie od 1438 do 1766. (Oddruk z Bibl. warsz. 
1860), w 8ce, str. 13. -f 

— W^iadomość o Wilanowie pod Warsza- 
szawą z r. 1338. (Odbitka z r, 1870), w 8ce, 
str, 4. + 

— Wiadomość historyczno- statystyczna o 
morowem powietrzu w Warszawie, w latach 
1624 i 1625 panującem, z ryciną, podał .,,, 
wydawca Starożytności warszawskich. War- 
szawa, autor, druk St. Strąbskiego , 1852, 
w 8ce, str. 42, k. 2, (oddruk z Biblioteki 
warszawskiej), kop. 30 + 

— Wyjaśnienia założenia mnrów obron- 
nych miasta Warszawy, jako odpowiedź na 
zarzuty pp. Wilhelma Kolberga i F. M. So- 
bieszczańskiego. (Na końcu; Odbitka z Nr. 12. 
Gazety polskiej z r. 1871). w drukarni Ga- 
zety polskiej, przy ulicy Daniłowiczowskiej, 
Nr, 619, w 8ce, str, 18. -+ 

— Zabytki dawnych urząd-eń sądowych 
miasta Warszawy, skreślił .... mag. prawa 
i admin., konserw, akt dawnych miasta W^ar- 
szawy. Cz. I. Warszawa, druk J. Ungra, 1869, 
w 8ce, str. 58. kop. 60. + 

— Toż. Część II. Warf^zawa, 1870, w 8ce, 
str. 50. kop. 40. -i- 

— Toż, Część III. (Płzedruk z Przeglądu 
sądowego). Warszawa, druk S. Orgelbranda, 
187!, w Sce, str. 76. kop. 60. -f 

— Toż. Część czwarta i ostatnia, skreślił 

Warszawa, druk {>. Orgelbranda synów, 

1872, w 8cp, str. 27 i spis alfab. str. VI. 
kop. 20. + 

WEINERT Antoni (ur. 17^)1 f 18. Czerwca 
1850). Text zur Cantale am Osteifeste in 

Musik gesetzt vnn Professor im Conser* 

vatorio, aufgefiihrt in der evangelischen Kir- 
che U. A. C. Warschau, 1328, w 8ce, k. niel. 
2. -f -f 

— Text zur Cantate am Neujahrsfeste. 
Warschau, 1828, w Sce, k. 2. f 

WEINHOLD Karol, profesor w Krakowie. 
Beitriige zu einem schłesischen Worterbuche. 
Wien, Gerold, 1855, w Sce, str. 110. Anhaug 
zum 14 Bd. der Sitz.-Berichte der philos.- 
hist. Classe der Akad. d. Wissenschaft.) sgr. 20. 

WEINKAUF- Pieśni kościelne dla użytku WEINREB - WEISSE ds młodzieży. Trzemeszno, druk i nakład Olaw- 
skieofo. Bgr. 2, 
Weinkopf ob: Steczkowski Jan. 

WEINREB A. ze Lwowa. IHssertatio iiiHu- 
guralis meJico-practica de heputide quani 

Yiudobonae, typ. Slorkholzor, 1832, w 8ce, 

8tr. 22. 

WEINREICH Franciszek, VAądz (f w Cłiel 
mnie 20. Kwietnia 1829j. Kazanie na pogrze- 
bie ciała świętej j)amicui JVV. J.Mii Księdza 
Iwana Unnlrego llogowskiego, bi!!l(upa Ka- 
meceńskiego, siifragaiui' i archidynkona ka 
tedry Chełmińskiej, miana w kościele kate- 
dralnym w ClieJmży dnia oO. Stycznia 1S06 
r. przez .... proboszcza chełmińskiego Zgro- 
madzenia Missyi kapłana w Kwidzynie, dru- 
kowano u Jana Jakóba w 8ce, str. 46. t- -f 

WEINREICH Casp. Panziger Chronik. Ein 
Beitrag zur Geschichte Danzigs, der I-ande 
Preussen u. Polen, des Hansabundcs u. der 
nord. Reiche. Ilerausg. u. erljiutert von Th. 
Hirsch u. F. A. Yossborg, mit Abbildgii. Ber- 
lin, J. A. iStargardt, 1855, str. 132, XXVIII, 
tabl. 2. (wydanie w 3(X) egz.) tal. 4. ■+ 

(Egzemplarz wytworny jeden z dwóch od- 
bitych, 75 tal.) 

WEIRICH Adam. Nowa metoda mechaniczna 
kaligrafii. Warszawa, 1854. 

WEISSACH Jul. (urodź. 1^00 f J871). Me- 
chanika teoretyczna i stosowana. Z drugiego 
wyd, nieni. na poi&ki język przełożył Stan. 
Bakka inżynier. Tom I. Mechanika teore- 
tyczna z 700 blizko drzewinytami w tekście. 
Warszawa, Nafanson, druk Jaworskiego, 185G, 
w 8ce, str. 798, k. 1. rsb. 4, kop. 50. Cena 
zniż. rub. 2 kop. 50. + 

WEISBERG Mich. ob: Szokalski. 

Weisenfeld ob: Lippe. 

Weishaupt Adam, założyciel Iliuminatów 
Cur. 1748 t 1^30) obacz: Baruel (Historya 
Jakobinizmu 1812). 

WEISKETERN. Prusy i Polacy (po angiel- 
sku). Londyn, 1863?) 

WEISS Albert Album polnischer YolksLie 
der der Oberschlesier metrisch ijbertragen. 
Leipzig, Rhode, 1868, w 8ce, str. 60. sgr. 12 

— Ob: Erbrich E : Mickiewicz A.; Zieliń- 
ski 6. 

WEISS Izydor Ogłoszenie względem wyda- 
nia obrazów historycznych polskich przez 
Smuglewicza, 14. Lipca, 1820. W^ilno, folio. 

Weiss Dr. ob: Balcerowski. 

WEISS. Dem schonen Polen -Landa (Veri- 
tati corona). Gedicht. Zum besten der Ar' 
men. Warschau, 1828, w 8cp, str. 4. 

WEISS Feiix i LEWKOWICZ Jan, wydawcy. 
Dziennik Muzyczny. Wilno, 1834, (miesięcz- 
nik). Rocznie rsb. 6. 

Weiss L. ob: Dorn G. Weissagung (die) Jessajas, dereń Inbalt, Er- 
klarungen ob: Hoff L. (1843). -t- 

Weisse (Der) Adler. Ziirich, 1865, wyszło 
Nrów 77, redaktor Plater L. 

WEISSE Chrystian Ernst Dr. Geschichte Frie- 
derich Augusts Kouig von Sachsen, Herzogs 
V. Warschau bis zum Posener Frieden von 
.... Oberhofgerichtsrath und ordentlichem 
Profe.ssor des Lehnrechts zu Leipzig), mit 
Portrait. Leipzig, Iliurichs, 1811, w 8ce, 
str. iV, XVI i 2.')2. cnt. 30. -t -f i- 

WEISSE Maksymilian (ur. 1798 t 12 Paźdz. 
1863:. Beobachtungen mit dem Magnoraeter 
•n Krakau etc. Kraków, 18-iO, fol. pół ark. 

— Coordinatae Mercurii, Yeneris, Martis, 
Jovi3, Saturni et Urani; calculatae a .... 
phil. Dr. astron. prof. p. o. Observ. astron. 
direct. Acad. scieut. crac. sodaii. Cracoviae, 
typis fratrura Gieszkowski, 1829, w 4ce, str. 
XIV i 73. złp. 10. + 

— Correctiones temporis ex altitudinibua 
eorrespondentibus calculatae a ... prof. p. o. 
Cracoviae, Gieszkowski, 1829, w 4ce, str. 19. 
złp. 3 gr. 10. + 

— Latitudo geographica Cracoviae ex ob- 
8ervationibu8 annoruni 1829, 1830 et 1831 
deducta. b. w. m. i r. w 8ce. t 

— Positiones mediae stellarura fixarura ia 
zonia Regio montanis a Besselio inter 15 et 
->^ 15 declinationis observatarum ad a. 1825 
reductae et in catalogum ordinatae jussu 
acad. imp. Petropolitanae edi curavit et prae- 
fatus est F. G. W. Struwo, z 3. rycin, w 8ce. 
Petersburg, typ. Acad. scientiarum , 1846, 
w 4ce, str. 254 i III tabl. i przedmowy str. L. -(- 

— Toż, Tom II. Petersburg, nakład Akad. 
petersb., 1852. -f 

(Dzieło to głównie jest zasługą pracy J. K. 
Steczkowskiego, adjuukta obserwatoryum). 

— Resultate der an der Krakauer Stern- 
warte gemachten meteorolog, u. astronom. 
Beobachtungen. Krakau, druk Stan. tiiesz* 
kowskiego, 1839, w 4ce, str. 33. -f 

— Sternbedeckung und Mocdsterne beo« 
bachtet auf d. k. k. Sternwarte in Krakau, 
herausgegeben von .... Krakau, Druck Uniy., 
1855, w 4ce, k. 41 uiel.-i- 

— Tafeln zur Reduction der bei verschied. 
Warmeirraden zur oberen O becbachteten 
Barometerstande auf d. Barometerstand voa 
O" Reaumur. Wien, Yerlag Heubner, Druck 
Ulrich, 1827, w 8ce, str. 24 i 195. Tal. 1.+ 

— Tafeln zur Reduction der bei ver8chie- 
denen Warmegraden beobachteten Barome- 
terstande auf jede beliebige Normal Tem- 
peratur von Wiea, bei J. G. Heubner, 

1827, w 8ce, str. 196. -f 

— Tables pour calculer les differences de 
niyeau d'apres les observations barometri- 
ąues par... dr. en philosophie, prof. d'a8tron. 
et directeur de'ob8erv. a Puniyers. de Gra- 86 WEISSE - VELDE COvie. Yienne, chez Wallishauser, 1831, w 
4ce, str. X. i 74. + 

— Tafeln zur Berechnung der Hóhen-Un- 
terechiede aus beobachteten Barometer-und 
Thermometer-Standen. Wiea, 1831, w 4ce. 

— Uebersicht der im Jahre 18.^0 an der 
k. k. Steruwarte zu Krakau angestellten me- 
teorologischeu Beobachtungen. (Aus d. Si- 
tzungsber, der Acad.) Wien, 1851. cnt. 10. 

— Yergleichung des Catalogus generalia 
pro 1830 in Struyes Stellarum fixarum in- 
primis duplicium et multiplicium positiones 
mediae Tetropoli 1852 mit den beideri Ka- 
talogen aus Be8sel'8 Zonen-Beobachtungeu 
von Dr Wien .... 1858, w 8ce, str. 20. 

WEISSE Maks i Adalb. KUNESZ. Stundlicbe 
Barometer- Beobachtungen zu Krakau, in den 
Jahren 1848— 1S56 auf offentl. Kosten heraus- 
gegeben. Wien, k. k. Hof- und Staatsdruck. 
1858, w 8ce, str. 107. + 

WEISSENBACH Władysław Jan. Zdrój po- 
ciechy czyli ćwiczenia pobożne dla osób płci 
obojej, zostających w arcyl»ractwie „Paska 
rzemiennego" zakonu braci pustelników Au- 
gustyna Św.. ułożone celem pomnożenia chwa- 
ły Boga w Tr. św. jedynego, ku czci N. Ma- 
ryi P. Pocieszenia, tudzież na uwielbienie 
Św. Ojca Augustyna i matki Moniki. Zebrał 
na pożytek duchowny braci i sióstr tegoż 
arcybrac. a następnie wszystkich wiernych chry- 
stusowych ks. pleban krzemieniecki. Rze- 
szów, druk i nakład Jana A. Pellara (1871), 
•w 8ce, str. XXVII, I i 621. (Nakład 2,000 
egz.) 1 złr. 50 cnt. + 

Weissenhorst 0. obacz - Szymański. 

WEISSENSTEIN Dr. aus Wien. Worte ge- 
sprochen bei Gelegenheit der Errichtung des 
Leichenstoines fiir Abraham Kohn voa sei- 
nem innigsten Freunde (bez m. dr.) Lwów, 
184. . w 4ce. złr. 4. 

WEISSENTHURMOWA Joanna Franc. Wero 
nika (ur. 1773 f 1847). Die Besturmung von 
Smoleńsk. Schauspiel. Wien, 1833, w 8ce. 
sgr. 10. 

— Obacz . Błotnicki. 

— Marya królowa szwedzka i Katarzyna 
królewna polska,! drama przerobione (przez 
Ad. Dmuszewskiego). Warszawa, 1819 (1822). 

WEIT X. Jan Emanuel (ur. 1788). Narzędzia 
męki Chrystusowej, tłumaczenie z niemiec- 
kiego X. Stanisława Chołoniewskiego. Wilno, 
T. Gliicksberg, 1842, w 8ce, str. 311. Złp. 13 
gr. 10. 

— Słowa nieprzyjaciół Chrystusa, tłóma- 
czył z niemieckiego ks. Stanisław Chołoniew- 
ski. Wilno, T. Gliicksberg, 1843, w 8ce, str. 
VII, 330. Złp. 13 gr. 10. 

VEIT Dr. J. Nauka o chorobach kobiet (Gy- 
naekologia). Przekład dzieła dra .... Krank- 
heiten der weiblichen Geschlechtsorgane. 
Fuerperal • Krankbeiten. (2te Auflage £rlan- gen 1867), przez dra Miecz. GrufeUa, lekarza 
m. Ostrowca, z 32 drzewor. w tekście. War- 
szawa, Bibliot. umiej, lekarsk., wydanie red. 
Gaz. lekarsk., druk Józ. Bergera, 1871, w 8ce, 
k. 1, str. V, (•)27 i III. rub. 6. -f 

WEJZENBLUT Leopold. Popularny pogląd 

na choroby syfiiityczne napisał , lekarz 

praktykujący w Warszawie. Warszawa, w dru- 
karni S. Lewentala, 1867, w 8ce, str. III. 35. 
kop. 30. 

— Szkic hitjieniczny. Mężatka i matka czyli 
przepisy zachowania się dla kobiet w stanie 
brzemiennym, oraz pielęgnowania dzieci no- 
wonarodzonych. Warszawa, 1871, w ICce, str. 
75. kop. 50. 

— Toż, drugie powiększone wydanie. War- 
szawa, u Ungra i Banarskiego, 1873, w 16ce, 
str. IV, 141. kop. 75. 

Weitzmann ob: Richter. 

Wekslowa ustawa, obacz: Ordynacya; Reł- 
łinger J. (Ustawa 187G): S. K. (1S70;; Usława; 
Zbiór; Zbyszewski K. (w Galicyi 185(ij; Zie- 
liński F. 

VELDE VAN DER Carl Franz (ur. 1779 f 182.ł) 
Arwed Gyllenstierna romans historyczny z dzie- 
jów szwedzkich z XVIII wieku. Z dzieł.... 2 
tomy. Warszawa, nakładem i drukiem N. 
Gliicksberga, księgarza i typografa królew- 
skiego uniwersytetu, 1827, w 12ce, str. T. I. 
246; T. II. 246. złp. 12. 

— Horoskop, powieść histor)'czna w cza- 
sach fanatyzmu i wojen domowych we P>an- 
cyi, dzieło .... na ojczysty język przez Jana 
Korwina Krasińskiego przełożone. Wilno, 
w drukarni Manesa i Zyrnela, 1829, w 8ce, 
str. 132. złp. 2 grp. 15. 

— Kawaler z zakonu maltańskiego, po- 
wieść historyczna wydana przez Winc Ostojg 
Orlińskiego b. kap. w Art. W. P. Oz. I i U. 
Kraków, w druk. akadem., 1827, w 8ce, Cz. 
I. str. 114 i k. niel. 4. Cz. II. str. 164. + 

— (Toż samo , z tegoż roku ma tytuł bez 
wymienienia przerabiacza i bez przedmowy. 
Jestto nowy tytuł dodrukowany. Tłumacz 
Józef Kurzewski.) -t- 

— Kawaler Maltański, powieść romantycz- 
no-historyczna. Tomy II. Kraków, 1830, w 8ce, 
str. 144 i 164. (Nowy iytuł do starej edycyi). 
Złp. 6. 

— Korsarz amerykański, romans historycz- 
ny, 2 francuzkiego na polf^kie przełożony. 
Wilno, 1831, w 8ce, złp. 2 gr. 20. 

— Novellen und Erzahlungen. Tomik 2gi 
p. t,: Lodoiska, Soltyk. Catharina Gabrieli 
etc. Leipzig, 1832. Cena zniżona pół tal. 

— Paweł Laskaris, albo: kawaler Maltań- 
ski, romans historyczny. 2 Tomy. Wilno, 
1830, w 8ce, złp. 5. 

— Powieści historyczne, przełożone na ję- 
zyk polski 2 Tomy. (Gunima. Axel. Asmund 
Tbysklirgurson: Horoskop), z niemieckiego. 
Warszawa, Merzbach, druk przy ulicy Elek- WELICHOWSKI - WENDT BI toralnej. (Wydawca F. R. Dmochowski), 1830, 
w 12oe, str. 143, 4 77 i 92 + 191. złp. 6. 

— Patrycyusze, romans historyczny z dzie- 
jów Szlązkich w XVI wieku, z dziel 

2 Tomy. Warszawa, w drukarni przy ulicy 
Mazowieckiej Nr. 1319, 1828, w |2co, str, 
179 i 192. złp. 6. 

— Zdobycie Mexyku, romans historyczny 

z niemieckiego. 3 Tomy. Warszawa, 

S. Orgelbrand, w drukarni J. Wróblewskiego, 
1827, w 8ce, str. T. I: 152; T. II: 162; T. 
III: 139. złp. 10. 

— Ob: Błotnicki. 

WELICHOWSKI Jan. Za miasłtm. I. Mlyu 
djabelski, U. Gospoda, II F. Wróżka, IV. Ska- 
ła czartowska. Powieść dla umiejących czy- 
tać. Lwów, u Czajkowskiego i Seyfahrta, 18G9, 
w 8ce, str. 71. kop. 15. 

WELICZKO (Welyczko) Samoił. Litopis so- 
bytij jugozapadnoj Rossyi w XVII, wiekie 
Bostawił .... bywszyi kancelai ist kancelaryi 
wojska zaporożkaho, 1720.2 Tomy a 3 Części. 
Kijów, wyd. Komis, archeol.. u Walnera, 1848, 
w 8ce, str, Vni, 454, 51. XXX, II. Tom II: 
612, XVII, III, r. 1851. Tom III: IV, XII. 
568 i 2. r. 1855, 

(Czerpał z Sam. Twardowskiego, Tytlew- 
skiego, Okolskiego i innych kronik. U tern 
szeroko Padalica w Dzień. Warsz., 1855, Nr. 
153—162). + + 

WELKE F. Zbiór wszelkich postanowień 
i urządzeń od roku 1816 wzgjgilem kupieo- 
twa, fabryk i rzemiosł w Królestwie Pol- 
skiem wydanych, ułożony przez naczel- 
nika sekcyi fabrycznej przy komisyi wdztwa 
Kaliskiego. Kalisz, w drukarni J. Poleskiego 
i komp,, 1829, w 8ce. Tom I, k. niel. 2, str. 
107 i spisu k. niel. 2. (obok jest tekst nie 
miecki). Tom II, k. niel. 2, str. 131 i k. niel. 
13. -ł- + 

WELLE 6. Unter der Erde und liber den 
Steinen. Ein Polenscbicksal (GedichtJ, Bonn, 
1847, w 8ce. 

Veilejus Paterculus Marcus (20 r. przed Obr,, 
31 r. po Chr.) obacz : Paterculus. 

Wellington ob: Capefigue. 

Weiłe ob: Encyklopedya. 

WELTER Teodor Bernhard (ur. 1796). Dzieje 
powozechne skrócone. Przełożył na język 
polski Z. Sawczyński. Część 1. Dzieje staro- 
żytne; Część II. Dzieje wieków średnich; 
Część III. Dzieje nowożytne. Kraków, Him- 
melblau, druk Czasu, 1865, w 8ce, T. 1. str. 
IV, 148, VI, T, II. str. 184. T. 111. str. 
Tom po złp. 2 gr. 18. 

— Toż tamże, wydanie wtóre. Kraków, 
Himmelblau, druk Czasu, 1869, w 8ce, str. 
142, 177 i 192. -). 

— Toż, Część I. Dzieje starożytne. Wyda- 
nie trzecie. Kraków, nakład księgarni J. M. 
Himmelblaua, druk Czasu, 187;5, w 8ce, str. 
138 i 5 kart nieliczb. -1- — Toi, Część I.: Dzieje starożytne, wyd. 
czwarte przejrzane i poprawione. Kraków, 
nakł. J. M. Himmelblau, druk Uniw. Jagieł. 
1878, w 8ce, str. 8 niel. i 148. + 

— Historya powszechna dla szkół wyż- 
szych i niższych. 3. Tomy, według 15go wy- 
dania T. 1 — III. Poznań, Kamiński, 1860, 
w 8ce. str. IV, 256; II, 212; II i 364. rub. 3 
kop. 60. + 

— Toż, Tom pierwszy : Dzieje now ożyttie. 
(Drugie wydanie według piętnastego niemiec- 
kiego). Poznań, N. Kamieński i Spółka, 1864, 
w 8ce, str. 364. tal. 1. 

— Historya powszechna dla szkół wyż- 
szycli i niższych. Tom. I.: Dzieje starożytne, 
wydanie trzecie, Poznań, Kamiński i Spółka, 
1873, w 8ce, str, 258. sgr. 25. 

— Obacz: Popllńskl J. (1844 Hist. powsz. 
na wzór Weltera). 

Weltfrage (Europaische 1855), obacz: Ter- 
gonde. 

WELTZEL A. Geschichte der Stadt Ratibor, 
Zeszytów VI. Ratibor, in Commission bei F. 
Thif-le, 1861, w 8ce, str. 667. Tal. 1 Ngr. 18. 

V/EŁDYCZ Sylw. Der Antheil der Polen an 
dem ungarischen PYeiheits ■ Kampfo 1848 u. 
1849 Altona, Lange, Druck Gust. Esch, 1850, 
w 12ce, str. 80. 8gr. 10. 

Wełłański Daniel ob : Gołuchowski J. 

Wełna obacz: Elsner J ; Myciu (0); Rybicki 
Teof.; Wagner (handel); ZlenkowskIJan (1825). 

Wełnictwo obacz: Trylski A. 

VEMAR A. (pseudonym Gustawa Marx). 
Almanach de la Pologne, contenant Phistoire 
de la Pologne, par. M. A. Vemar. Poissy, 
impr. Bouret, Paris, libr. Cournol. 1865, 
w 16, str. 116, z 5 ryc. frank 1. + 

WENCKSTERN Otto. Siebzehn Polenlieder. 
L*'ipzig, O. Wigand, Druck B. Tauchnitz 
jun., 11-43, w IGco, str. 47. sgr. 12. 

WENDE Ryszard, z Goniembic w Poznań, 
skiem, (ur. 1840). Quae8tiones mythologicae de 
hespetidum fabuła. Dissertatio inaugurali- 

philologica quam scripsit Posnaniensiss 

Viatislaviae , impress. Brehmer et Minuth, 
1875, w 8ce, str. 69 i k. 1. 4- 

Wendowie obacz: Kaszubi; Łuiyce; Ober- 
mmier(i874); Schreiłer (1807); Siyers (1857). 

Wendrychowski ob: Wędrychowski. 

Wendt A. obacz: Tenneman, 

WENDT Jan Dr. (ur. 1777 t 1845). Materya 
lekarska krótko zebrana, zastosowana do użyt- 
ku praktycznego i wykładów uniwersjteckich 
przez .... lekarza praktycznego, radcę taj- 
nego królewsko lekarskiego, profesora uniwer- 
sytetu zwycz. publicz., dyrektora chirurgicz- 
no-lekarskiego zakładu i najwyższej egzami- 
nacyjnej komisyi lekarskiej; lekarza dyrygu- 
jącego w szpitalu ubogich, kawalera różnych 
orderów, Rady lekarskiej szląskiej i wielu 
uczonych towarzystw członka. Z niemieckiego, 88 YENEDEY - WERBU8Z z drugiego powiększonego wydania Uuma- 
czona przez Franciszka Józefa Kleszczew- 
ekiego lekarza i akuszera. Warszawa, w dru- 
karni Juliana Kaczanowskiego, 1842, w 8ce, 
kart iiiil. 15, str. 502, pomyłek drukarskich 
kart niel. 3. + 

— Wykład systeniiiiyczny chorób dzieci, 
Iłuniaozył z niemieckiego, podług drugiego 
wydania V. Sitwiuski M. M. Tom liii. VViluo, 
nakJ. i druk T. Gliicksbeiga, 18ol, w bce, 
str. 250 i G51. złp. 20. -ł 

— Wykład systematyczny choroby wene- 
ryi'Z!U'j we wszelkich jej kierunkach i po- 
staciach, ułożony przez...., prof. uniwersyt. 
wrocławskiego, doktora m. f. i kaw. orderu 
prusk. orła czerw. Fr. Krz. L. II. Lii. Kr. 
Pr. ; Had. med. radcy i członka kol. lek. dla 
Szl!}'-ka, główn. zarząd. lek. szpit. ubogich 
w Knh i członka zgr. uczonych w Bonuie, 
Wrocławiu, Erlandzo, Jenie i Hall. Przeło- 
żony na język polski przez R. Ignatowskiego 
M. M. podług trzeciego wydanin tegoż dzieła. 
Warszawa, w drukarni przy ulicy Nowo Se- 
natorskiej Nr. 476 Lit. D., 1833, w 8ce, str. 
XXII, kart niel. 320, kart nieL 4. + 

Wenecya, wspomnienia z podróży w roku 
187.5. Lwów, nakładem drukarni ludowej, 
1877, w 8ce, str. 32. cnt. 30. 

— Obacz : FeldiTianowski H.; Gnoiński Ks. 
(1870); Pietrusiński L.; Wiszniewski M. (Podróż). 

YENEDEY J. Die Folenfrage vor dem preus- 
sischen AbgeordnetłMihause. Zurich , Meyer 
u. Zeller's-Verlag, 18(33, w 8ce, str. 24. sgr. 4. 

YENELiN Jurij J. Okrużnyje żitele Boltij - 
skngo morja t. j. Lety i 81avjane, Moskwa, 
1847, w 4ce. cnt. 75. 

Wenera obacz : Parny. 

Wenerya obacz: Docurno i. (debabone 1848); 
Grabowski L (iS47j; Janikowski (choroby 18291; 
Kartsch (choroba 1875); Lagneau (chor. 1823); 
Orłowski Fr (w Azyi 1877); Reder A. (Prze 
pisy 1835); Rosenblum ; Sifilis; Wendt J.; Wer- 
deramo (1811); Zeiss! 

WENIGER Marya. Barkarola, śpiew rybaka 
(nuty z tekstem). Warszawa, Dzwonkowski. 
kop. 45. 

WENING Józef. Beitrag zur Naturkunde. Von 
den karpatischen Edelsteinen und von der 
Natur gemalilten bteinen. Przemyśl, druk 
Gołębiowskiego, (1802), w 8ce, str. 64 i 4 
Bgr. 10. 

WENLAND W. Nauka o uprawie koniczyny 

czerwonej przez król. komis, ekonom. 

Leszno. Giinther, 1836, w 8ce, str. 32. (po 
polsku i niem). 

Wensdorf C. Gl. obacz: Sarbiewski. 

WENTURA X. Joachim Raulica (generał Tea- 
tyuów, ur. 1792 f 1861) Kazania czyli roz- 
prawy duchowne o rozumie filozoficznym 
i rozumie katolickim przez ...., z francus- 
kiego na polskie przetłumaczone przez M. J.(ełowicki ?). Wydanie J. N. Bobrowicza. Lipska 
księg. zagrań., 1855, w 8ce, str. 420. złp. 15. 

— Mowa pogrzebowa na cześć Daniela 
0'Conella, członka parłam. W. Brytanii, mia- 
na na uroczystym obchodzie, z włoskiego na 
polski język wiernie przełożona przez X. Al. 
Jełowickiego. Paryż, księg. polsk., druk Mar- 
tineta, 1847, w 12ce, str. XXIV, 132. frk. 1 
ceutim. 75. -f 

— Niewiasty ewangeliczne. Homilie 

byłego generała zakonu Teatynów, członka 
Św. kongregacyi obrządków, egzaminatora 
biskupów i kleru rzymskiego, przełożył na 
język polski z 3go wydania Zygmunt Golian, 
i)r. S. T., kaznodzieja katedry krakowskiej 
miss. apost. Zeszyt 1 — VII. Kraków, wydanie 
W. Wielogłowskiego, druk Czasu, 1856 — 8, 
w 12ce, str. 651. + 

— Toż, zeszyt 8 i 9. Kraków, Jaworski, 
1871, w 8ce, str. 162. 67% kop. Zeszyt 1—7. 
rub. 2 kop. 40. 

— Wzór doskonałej cbrześcianki w tego- 
czesnym świecie żyjącej, czyli żywot Wirgi- 
nii Bruni Granei, zmarłej w Rzymie r. 1840. 
po włosku napisał .... generał zakonu 00. 
Teatynów. a na polski język przełożył X. 
Prokop (Leszczyński I kapucyn. Warszawa, 
w drukarni Józefa Ungra, 1855, w 8ce, str. 
XIV i 228. rab. 1. kop. 20. 

— O rozumie filozoficznym i rozumie ka- 
tolickim przekład Mich. Boh. Szyszko. Warsza- 
wa, u Oigolbranda, 1855, (zapowiedziano). 

(Te konfurencye są przełożone w Pamięt- 
niku religijno-moralnym, 1855, podtytułem: 
O rozumie filozoficznym w starożytności. 
O rozumie katolickim w wiekach chrześci- 
auskich. O rozumie filozoficznym nowożyt- 
ności). 

— Obacz : Liguori. 

Wentzel God. Em. obacz: Jaroński F. 
Wentzel J. ob: Wielogłowski Wal. 

WENTZEL Konrad. Do szanownych kolegów 
radców a w szczególności radców sekcyi skar- 
bowej. Kraków d. 19. Lutego 1877. w dru- 
karni Czasu w Krakowie, nakładem K.Wentzla, 
w 4ce, 2 kartki. + 

Wenus ob : Parny (Przemiany). 

Wenziok Teressa abbadessa delie Carmeli- 
tane 1873; ob: Kulczycki Lud. 

Verba ob: Miklosich. 

Yerba reritatis, czyli słowo Podolanina do 
moich współbraci Polaków mieszkających 
w zachodnich guberniach C. R. Kijów, 1868, 
w 8ce, str. 176. (Mylnie pod Radzimińskim 
stoi). 

Werbel ob: Gregorowicz J. K. 

Yerbum nobile ob : Moniuszko K. 

WERBUSZ Kazimierz, profesor lit. rossyjsk. 
w uniw. warsz. Nauka o poznawaniu liczb 
oraz początkowe wyobrażenie czterech pierw- 
szych działań i t. d. Warszawa, 1832. TERDEH - WERHRATSKri Sii — Wzory pism polskich ułożono przez .... 
nauczyciela kaligrafii w Liceum warszaw- 
skiem. Warszawa, 1804, w 4ce. złp. 4. 

— Obacz: Rapport. 

YERDEH - KIMANAK (pseudonim). Historya 
Armenii. Nikol czyli rozproszenie Ormian 

w Polsce przez (powieść historyczna 

w jgzyku ludowym gruzyjskim). Petersburg, 
1866. 

WERDERAMO Emanuel. DisserŁatio raedico- 
practita de methodo niercuriurn exhibendi 
in morbis syphiliticis, quam iu caesarca Vil- 
nenei universitate annucnta inclyto medico- 
rum ordine pro obtinenda libera j)raxi, j>er 
uniyersum Rossiarum Imperium quae g:radui 
doctoris medicinae competit publico juflicio 

submittit Neapolitanus. Yiluao, 1811, 

w 8ce. sgr. 15. 

WERDEREWSKI E. Niewola u Szamyla ro- 
dzin księcia Orbeliani i ksigcia Czewczawa- 
dże 1854 — 1855, skreślił z opowiadania na- 
ocznych świadków .... tłumaczył z rossyj- 
skiego Józef Lewkowicz, (z map^ tej części 
Kaukazu, w której się rzecz działa). Tomów 
3. Kijów, J. Zawadzki, 1857, w 12ce, str. T. 
I: 12 i 189; T. II: 175; T. 111: 103 i 126. 
złp. 16 gr. 20. Cena zniż. rub. 1. + 

YERDI Józef, (ur. 1814). Bal maskowy. Opera 

w 3ch aktach, muzyka (Jedyne wydanie 

przejrzane i aprobowane przez Dyrekcyą tea- 
tru Iwowsk.) Lwów. admin. Dziennika polsk., 
1873, w 16ce, str. 71. cnt. 25. 

— Ernani, opera w 4ch aktach z muzyką 
...,, tłum. J. Chęcińskiego. Lwów, nakład 
Gaz. narodowej, 1873, w 32ce, str. 62. kop. 15. 

— GioYanna de Guzman, opera w 5 aktach, 
muzyka G. Verdi. Warszawa, druk Pajew- 
skiego, 1872. 

— Treść opery w 3ch aktach pod tyt. :Vio- 

letta, muzyka Warszawa, druk J. Ungra, 

1856, w 16ce, str. 28. + 

— Violetta (La Traviatta). Opera w 3ch 
aktach (w 4ch obrazach;, z muzyką .... tło- 
maczon.-i przez J. Chęcińskiego. Lwów, 1872, 
w 16ce, str. 64, cnt. 20. 

— Obacz: Piave (Rigoletto) ; Radziszewski 
J. (bal); Soler. 

Verdienen die Polen obicz: Polen (1848). 

WEROUM UIryk. Dyaryusz wyprawy Jana 
Sobieskiego z r. 1671, wydał dr. Kfawery 
Liske. (Odbicie z I. tomu Archiwum Komisyi 
historycznej). Kraków, druk Wł. L. Anczyca 
i Sp., 1877, w8ce dużej, str. LXXL\. '183 — 
261). + 

Vereinsschrlft des Westgalizischen Forst- 
vereines hrsg. vom Ausschusse. I. Heft. Wa- 
dowice, Fricdlein in Krakau, 1852, w 8ce, 
8tr. 122. złp. 2. 

WERESZ Wacław. Anna (pow.) Warszawa, 
M. Orgelbrand, 1869, (odcinek Gaz. polskiej.) 
35 kop. i WERESZCZYŃSKI Józef, bisknp kijowski. 
Kazania .... wyd. przez Ign. H< łowińskiego, 
arcybiskupa mohilewsk., metropolitę rzymsk. 
katol. kościołów w cesarstwie. Petersburg i 
Mohilew, nakład Ii. M. Wolffa, druk K. Krają, 
1854, w 8ce, k. 2, str. XXI, 402 i 2. rub 2. 
cena zniż. rub. 1. + 

— Toż, Petersburg, B. M. Wolff, 1862 
w 8ce, str. XXI i 402. rsb. 2. 

(Nowa okładka, rzeczywiście wyszło 18.:i4 r.) 

— I'isma polityczne.... Z wiadomością o je- 
go życiu i ])ismacb, z dołączeniem podobizny 
własnoręcznego jego podpisu. Wyd. K. J. Tu- 
rowskiego. Kraków, nakład wydawn. Bibliot. 
polsk. Biblioteka ])ol8k., oddział państwowy, 
(zeszyt. 121 -G, 4 — 6 nowej seryi), 1858, 
w 8ce, str. XVI, 184. + + + 

— Pisma treści moralnej: 1). Gościniec 
pewny niej)omiernym moczygębom a obmierz- 
łym wydraikuflom itd., 15a5 ; 2). Wizerunek 
nakształt kazania i świata tego nędznego itd 
1585. (Bibl. pols. Zesz. 27, 28). Kraków, k! 
J. Turowski, 1860, w 8ce, str. 117. 58 cnt.+ 

Wereszczyński J, ob.: Korzeniewski Krzysz. 

WERESZCZYŃSKI Maurycy Ernest. Barwin- 
ki, poezye Maurycego W. Wilno, 1842, w 
8ce, str. 138. 

— Obacz: Hoffmann E. T. 

WERESZCZYfiSKI Michał. Dissertatio inau. 
guralis medico-practioa de diagnosi morbi 
.... Viennae, typ. Pichler, 1837, w 8ce, s. 25. 

— Wyjaśnienie legendy (obrona jcziiitek). 
Lwów, 1848, w 4ce, pół ark. 

Verfassung Slav. Liinder 1842; ob.: Haxt- 
hausen. 

Yerfolgung und Leldcn der katholischen 
Kirche in Kussiand. .Schrtffhausen, 1843, w 
8ce; obicz: Horrer ; Rottinger; VervoIging. 

Vergerius Piotr Paw. (Ió65); obacz: Szwa- 
miński. 

Yergil, obacz: Sobieski; Wirgiliusz. 
Vergleichung des Zollgewichtes mit dem 
Warschauer Gewicht. Breslau, b. w. r., fol. 

Yerhandlungen (die) des polnischen Ueichs- 
tages von dem Tage der Beslurmung War* 
schaus bis zur letzten Sitzung (/-bis 23 Sept. 
1831) aus den ungedruckten polnischen Pro- 
tocoUen iibersetzt und ais eiii authentischer 
Beitrag zur Zeitgeschichte mitgetheilt. Stutt- 
gard und Tubingen, Cotta, 1832, w 8ce, str. 
144. 

— des Landtags im Konigreich Gallizien, 
1820. Leml)erg, 184.5, vv 4ce; ob.: Czynności. 

— zu dem 6 und 7 provinciaI. Landtage 
versammelt gewesenen Stiinde des Gros^hertz. 
Pofien. 2 Theile. Posen, 1843—5. 5 zip. 

Yerhaitnisse (Ueber Litthauens) zu Poleu. 
Petersburg, 1831, w 8ce. 

WERHRATSKIJ Iwan. Początki do ułożenia 
nomenklatury y terminologyi pryrodopyśnoj 40 WKKMIŃSKl — WEKNEK narodnij napisaw — człen towarisŁwa Pro- 
świta. Cz. 1 — V, Lwów, z druk. stawropigij. 
instytutu, 1869, w 8ce. Zesz. łl.str. 40. Z. III 
8tr. 23. Z. IV r. 1872 str. 23. Z. V str. V, 40. 
Zeszyt po 20 cnt. + 

— Znadobi do słowaria jużnoruskoho na- 
pisaw Lwów, pieczat. tow. imien. ijzew- 

czenki, lb77, w 8ce, k. 2, str. 88. + 

Verite (La) dćfendue et prouvee par les 
faits, contrę les calomnies anciennes et nou- 
yelles. a Polock, 1817, w 8ce, str. 17(5 i 1 re- 
gestru. 

— sur Pierre-le-Grand; obacz : Grzymała 
(1835). 

— La, vraie sur la Pologne, ob.: Tolstoy, 
Jacq. (1861). 

— La, sur l'iusurrection polonaise de 1863 
par un ex-chef insurrectionel. Paris, Dentu, 
druk Dunneaud, 1869, w 8ce, str. 96. -f ■*- 

— (I>a) sur les eveiiemens de Galicie. Pa- 
ris, druk Maulde et Kenoa, 1847, w 8ce, str. 
60. + + 

(Werki). Przewodnik obchodzącym pamiątkę 
naszego zbawienia Jezusa Pana, dróg jerozo- 
lirask. w dyecez. wileusk. na górach Werkow- 
skich pod Wilnem złożonych, pod dozorem 
XX. Dominikanów Werkowskich wydany. 
Wilno u Marcinkowskiego, 1838, w 8ce, str. 58. 

WERMIŃSKI Feliks, (f 14 Stycz. 1878) O lam- 
pach do domowego użytku i sposobie obcho- 
dzenia się z niemi. Warszawa, Gebethner i 
Wolfl, 1868, w 8ce, str. 45. 60 kop. 

— O niektórych specyalnych gałęziach fo 
tografii. (Odb. z Przegl. techn.) YYarszawa, 
1867, w 8ce, str. 31. Kop. 30. 

WERMONTY Alfons. Historya literatury fran- 
cuzkiej. Berlin i Poznań, Sortim. Nicolai (Ja- 
gielski), druk Steinthala w Berlinie, 1861, 
w 8ce, str. 485. 3 rub. 

— Toż, wydanie drugie. Poznań, 1866, w 
8ce, str. 485. + 

VERNE Juliusz, (ur. 1828;. Chancellor. No- 
tatki podróżnego J. R. Kazallon. Warszawa, 
J. Stoppelle, druk L. Januszkiewicza, 1876, 
w 8ce, str. 244. 75 kop. 

— Dzieci kapitana Granta, podróż fanta- 
styczno-naukowa. Tom I — III. Warszawa, 
druk J. Sikorskiego, (oddr. z Gazety polsk.), 
1877, w 8ce małej, str. 323, 319, 280. 3 złr. 
76 cnt. + 

— Fantazya Dra Ox, powieść. Warszawa, 
nakł. II. Staną i F. Stoppelle, 1876, w 8ce, 
Btr. 130. 75 kop. 

— Miasto pływające, powieść. (Odbitka z 
Rachu literackiego). Lwów, Gubrynowicz i 
Schmidt, 1876, w 8ce, str. 213. 1 złr. 80 ot. 

— Miasto pływające, powieść, z francuz- 
kiego tłumaczyła Jadwiga T. Warszawa, nakł, 
red. Opiekuna dom., druk J. Jaworskiego, 
1872. 

— 20,000 mil podmorskiej żeglugi okoto • świata. T. 2. Warszawa, 1870—71, w 8ce, 
j str. 309 i 360. 1 rub. 50. 

! — Toż, wydanie drugie. Warszawa, druk M 
J. Sikorskiego, 1677, w 8ce, str. 618. 2 złr. ■ 

— Pigciotygodniowa podróż balonem nad 
Afryką. (Oddr. z feuilet. Gaz. Pols.) YYarsza- 
wa, J. Sikorski, u Gebethnera i Wolffa, 1873, 
w 8ce, str. 350. 5 złp. 

— Podróż na około świata w ośmdziesięciu 
dniach, przełożył J. Grajnert. 3 tomiki. War- 
szawa, 1873—4, w 8ce, str. 127, 96, 176. 75 
kop., opr. 1 rub. 15 kop. 

— Podróż na około księżyca. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, (oddruk z Gazety polsk.), 
1870, w 8ce, k. 2 i str. 283, 75 kop. + 

— Podróż do bieguna północnego. (Oddr, 
z Gaz. pols.) 2 tomy. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, 1876, w 8ce, str. 367,357. 
Złr. 3. 

— Podróż do środka ziemi, przekład z fran* 
cuzkiego. Warszawa, (z Gaz. pols), J. Si- 
korski. 1874, w 8ce, str. 352. 75 kop. 

— Tajemnicza wysf)a, powieść w 3 tomach 
przełożył z franc. J. Pł. (Dzieło premiowane 
przez akademię francuską). (Odbitka z Ty- 
godnia i z Ojczyzny). Lwów, Seyfahrt i Czaj- 
kowski, druk Rogosza, 1875 — 76, w 8ce, str. 
222, 322, 303. 5 złr. 40 cnt, 

WERNEBURG i BEYER. Nowy i praktyczny spo- 
sób dla gospodarzy wiejskich nieobeznanych 
z weterynaryą, poznawania i leczenia chorób 
zwierząt domowych, jakoto: koni, bydła ro- 
gatego, owiec, trzody chlewnej, kóz, psów, 
kur, gęsi, gołębi itp. z dodatkiem obejmują- 
cym sposoby udzielania pomocy podczas po- 
rodu zwierząt domowych przez p tłu- 
maczył A, H. W^arszawa, 1854, w 8ce, str. 
377 i 3 tablic rycin. Złp. 12. 

Werner, ob. : Trepka. 

WERNER Abr.Gottlob.(1750tl817;. Zasady 
oryktoguozyi i geognozyi podług najnowszego 
układu .... wydane przez S. Zdzitowieckiego. 
Lublin, 1819, w 8ce, str. 110. 3 złp. 

— Regestr minerałów cesarskiego uniwer- 
sytetu wileńskiego, dla uczniów odwiedzają- 
cych gabinet mineralogiczny podług układu 
Wernera sporządzony. Wilno, druk Manesa 
i Zymela, 1328, w 8ce, str. 39. 

— Obacz: Bogatko; Drzewiński F.; Jakowi- 
cki (Or}-ktogn. 1825); Kumelski N.; Symonowicz R. 

WERNER Antoni, nauczyciel muzyki we wsi 
Prussach, powiat Czerkaski, gubern. Kijowska. 
Kompletne dzieło muzyki w 3ch częściach, 
(Zasady muzyki. Nauka fortep. O harmonii. 
Opera muzykij, miało wyjść w 100 i kilku- 
nastu arkuszach przy końcu r. 1840. (Ogło- 
szono prenumeratę. Cena prenumeracyjna 40 
rub. asyg. 

WERNER J. Dzieło doręczne dla ekonomów 
i wieśniaków o zarazie i innych zwyc ajnych 
chorobach rogatego bydła, owiec, koni i 
świń, z krótkim dodatkiem o wściekliźaiQ WERNER — WERNSDORFF 41 czyli wodowstręcie tak ludzi jako i inuych i 

zwierząt etc. ułożone przez medycyny 

i chirurgii cyrkułu Haciborskiogo fizyka col- 
legii inedici et sanitatis w Wrocław. Depar- 
tamencie adjuukta; druga powiększona i po- 
prawiona edycya za faskawem zezwolonit-m 
najjaśniej, króla imci pruskiego, pana mojego 
miJościwego, Wrocław, druk Grassowej, Ra- 
cibórz, Karol Henr. Jahu, 1800, w 8ce, str. 
298, tndzież rejestr i tabele. 8 złp. + 

— Toż. Nowa poprawna edycya z 3 t»be- 
lami w Suwałkach, w drukarni F. Świerczew- 
skiego, 1826, w 8ce, str. 245, kart niel. 4, 
regestru kart 4. Złp. 4. 

WERNER Ferdynand, assesor faimacyi, (14 
Libtop. ITiJU t w Sierpniu ISTO). Rozbiór 
chemiczny wody mineralnej zunjdującej siy 
pod miusteui Buskiem, uskuteczniony z pole- 
cenia wysokiej komisyi rzijdowej spraw we- 
wnętrznych i policyi przez .... assesora far- 
macyi w Radzie ogólnej lekarskiej. Warsza- 
wa, druk Galyzowakiego, 1832, w 8ce, str. 2 
i 28. Złp. 2. -) -f 

— Ustawa dla farmaceutów, inateryalistów 
i kupców, dla aptek, składów i handlów ma- 
teryałów aptecznych i farb (po polsku i ro 
syjsku), b. w. m. dr. i r. (Warszawa, 1839), 
w 8ce, 8tr. XVI, 235, 11 i wiele tablic. + 

— Toż, Warszawa, 1844, w 8ce, str. 255, 
8 i 4. Porównaj Ustawy. 

Werner J. B. obacz: Goszczyński Sew. 

WERNER Kryder. Ludw. Zachar. (1768 f 
1823). Wanda, tragedya w 5 aktach z nie- 
mieckiego. Warszawa, 1810, w 8ce. Złp. 4 
gr. 20. 

Werner T. obacz: Katolik; Poradnik. 

WERNERY Fryderyk. Uwagi nad cholerą azya- 
tycką przez Dia med. i chirur. lekarza dyw. 
korp. inwal. i weterynaryi itd. członka Tow. 
w Wiirtzburgii. Beitrag zur Cholera asiatica 
von .... Med. et Chirur. Dr. Warszawa, w dru- 
karni A. Gałczowskiego i Kornp., 1833, w 
8ce, str. 76, (po polsku i niemiecku). 

WERNET J. Jakób. (1698 f 1789). Rozmowy 
sokratyczne w raateryach moralnych ułożone 
dla nauki ksi%żęcia dziedzicznego Saxe Go- 

thy y Altenburg przez pana profesora 

w Genewie, tłumaczenia przez X. B. Popiela 
K. W. Npwa edycya po paryzkiej powiększo- 
nej przez autora dwoma nowemi rozmowami. 
Łowicz, 1808, w 8ce, k. 1, str. 249. (Inny 
przekład Frauc. Zabłockiego r. 1775), + 

Wernic Henr. (Nauka o rzeczach. Przewód. 
wychów.) obacz: Zaleska Julia. 

WERNICH Otto F. Der Livlilnder J. Reinh. 
V. Fatkul und seine Zeitgenosseu. Berlin, 
1874, w 16ce, str. 348 i 8 ryc. kolor. 1 rub. 
20 kop. 

WERNICH Otto A. Ludwig Heinrich vod Bo- 
Janus. (Prof. in der Univ. zu Vilna), b. w. 
m. i r., w 4oe. WERNICKE Juliusz Emil. Geschichte Thorns 
aus Urkunden, Dokumenten und Handschrif- 

ten bearbeitet von Erster Band, die Ja- 

hre 1230 — 1.')30 umfassend, mit Abbildungen. 
Thorn gedr. bei Heinr. Gruenauer, 1839, w 
8ce, k. niel. 3, str. 6 i 317, rycin tabl. 4. 

— Zweiter Band dio Jahre 1531 — 1840 um- 
fassend, mit Abbildungen, Thorn, 1842, in 
Commission bei Ernest Lambeck, w 8ce, k. 
nidl. 3, str. IV i 623, tabl. 2. -f -ł- 

— Ueber die Bedeutung und Wichtigkeit 
der am 27 Decem. 1831 zu begeg. F'estfeier 
der vor 600 Jahr. erfolgt. Griindung d. Stadt 
Thorn. Berlin, 1832, w 4ce. 

— Obacz: Praetorius. 

WERNICKI Józef Aleks, z Warszawy. Essai 
sur la pneumonie aigue simple. These. Mont* 
pellier, J. Martel, 1&34, w 4ce, str. (30. 

WERNICKI Aleksander, (t 1871). O prześla- 
dowaniu kościoła unickiego według źródeł 
moskiewskich. Lwów, czcionk. Jasieńskiego, 
1809, w 16ce, str. 127. (Biblioteka Mrówki 
Nr. 16). 

(Pierwotnie wyszło w Dzienniku Poznań- 
skim). + 

— Dzienniczek (?) wydawany w Moskwie 
za uniwersyteckich czasów, (po polsku) 

— Obacz: Przyszłość (1866). 

VERNIER H. Yeron. Arytmetyka dla użytku 
początkowych przez .... profesora matematyki 
w kolleg. królew. Ludwika w Paryżu, z fraa- 
cuzkiego przekład Michała Brzostowskiego. 
Wilno, J. Zawadzki, 1833, w 12ce, str. H i 
188. Złp, 2 gr. 15. -f + -ł- 

— Toż. Inna edycya, 1839. 

WERNIK Tadeusz. Rachunkowość gospo- 
darska czyli wzory do utrzymania rejestrów 
gospodarskich przez .... komisarza dóbr Radzy- 
mieńskicb, byłego inspektora przy instytucie 
agronomicznym w Marymoncie pod Warsza- 
wą, członka honorowego Towarzystw rolni- 
czych w Dreźnie i Wrocławiu; z 21 tablica- 
mi wzorowemi. Warszawa, w drukarni Lut- 
kiewicza, nakład wydawcy, 1823, fol., str. 
58. Złp. 7. + -f 

Vernois Petronella z Borzęckich ob.: Wój- 
cicki St. 

WERNSDORFF M. Gottiieb. Jubel-Rede, wel- 
che zum Andenken des fiir numhero Drei- 
hundert Jahre erfolgten Ąbfalls der Provinz 
Preus.ien von dem Teuschen Orden, um der 
Einyerleibung derselben in den polnischen 
Staatskórper nm Aschermittwoche des 1754 
Jahres im grossen IlSrsaal des Danziger Gym- 

nasii von Hrn óffentlichen Lehrer der 

Beredsamkeit und hernach dem Druck iiber- 
lassen worden von J.A.T. Danzig mit Schrei- 
berschen Schriften gedruckt. Posen, Druck 
und Verlftg von A. Schmaedicke, 1672 w 8ce, 
k. 1, str. IV i 60. (Na okładzinie : Jubel- 
Gabe. £in Beitrag zu dem Marienburger Sa* 
kularfeste). 10 sgr. -f 42 Werri -WERYHA Wernychora, obacz: Czajkowski M.; Koszut. 

Werona, obacz: Potocki M. (congrea). 

Weroneńczyka, poezye, patrz Biblioteka kla- 
syków łacińskich, wydanie Ed. Raczyńskiego. 

(Weronika św.) (1445 t 1497). Krótki zbiór 
ważniejszych rzeczy z życia św. Weroniki 
Giuliani, kapucynki kanonizowanej przez Ojca 
Św. Grzegorza XVI papieża w dzień świ§tej 
Trójcy d. 2G Maja 1839 r., z przydaniem lita- 
nij, modlitw i pieśni o tejże św. (bez oso- 
bnego tytułu, bez wyrażenia m. i r.) ("Warsza- 
wa, w drukarni J. Wróblewskiego, 184..), w 
8ce, str. IG i portr. + 

— Toż. Tenże tytuł, tenże druk, przekład 
tenże sam nawet co do liczby wierszy i tre- 
ści na stronnicach, tylko kolumny stronnic 
o pół wiersza wyższe, bez wyrażenia miejsca 
roku i druku, w 8ce, str. 16. 

— Żywot świętej Weroniki opatki kapu- 
cynek. Z włoskiego na język polski przeło- 
żony. Poznań, w komisie u J. K. Żupań- 
skiego, 1856, w 8ce, str. VII i 256. Rsr. 1. 

— Żywot Św. Weroniki, kapucynki wraz z 
nabożeństwem do tejże św. Warszawa, XX. 
Misyonarze, 1859. Złp. 3. 

— Obacz: Jędrzejowiczowa Ludwika (1841); 
Salwatori. 

Yerordnungen der Landesbehorden fUr das 
Konigreich Galizien uud die Bukowina. Lem- 
berg, kk. Staatsdruck, w 4ce. Jahrg. 1860, 
k. 2, str. 114. R. 1861, k. 2, str. 13. R. 862 
R. 186S. k. 2, str. 26. R. 1864, str. II, III i 
19. R, 1865, k. 2, str. 6. Rok 1866, str. 136. 
R. 1867, str. V, II i 36. R. 1868 str. VI, 96. 
R. 1869, str. VI, V i 194. + 

— Toż, po polsku, obacz : Dziennik ustaw. 
1866—69. + 

Vcrordnungsblatt. (Landes-Gesetz nnd) fiir 
das Konigreich Galizien und Lodomerien 
sammt dem Grossherzogthume Krakau, Lem- 
berg, Buchdr. E. Winiarz, Jahrgang 1873, 
w 4ce, Htii(-k, XI, str. XII, XXIV, 285. Jahr. 
1874, Stiick. XXXVII, str. XlV, VIł, 208. 
Jahrg. 1875. St. XXXIII, str. XI, VI, 265. Jahr. 

1876, Stiick XXI, str. IX, Vi, 235. Jahrg. 

1877. Lata 1870 — 1872; obacz: Landesgesetz. 
Werowski ign. ("1783 f 1841); obacz: Piotr 

Krempa. 

WERRI Piotr. Nocy Rzymian. Warszawa' 
drukar. szkolna, 1831, w 8ce. 

Vers d'un gentilhomme galicien. b. w. m 
i r. (Leopol), w 8ce. + 

~ chantes devant L. P]xc. MM. P ierre 
Lazarew et le comte Aug. Uińaki, a l'occa- 
sion de Lcur venue au college de la Com- 
pagnie de Jesus le 15 Janv. 1800 a Połock. 
b. w. r. (1800), w 4ce. 

— dódies a S. M. I. Aleksandrę I, pour 
le jour de sa feta par Tauteur d'un meraoire 
80U8 le titre : Sur les moyens d'accroitre con- 
isderablement, les revenus de la couronne de 
la Russie, dana las proyiaces de Volbynie, de rUkraine et de la Podolie. St. Petersbourg, 
1804, w 4ce. 

(Wersal). Wiadomość o bibliotece polskiej 
w Wersalu 1841. Wersal, impr. Klefer, 1841, 
w 8ce, str. 8. 

Versammlung (General). Krakauer Beamten 
des Spar-und Spielyereins am 11 Dez. 1864, 
Kraków, druk Uniwers, 1864, w 8ce, str. 15.-|- 

Versuch (Ein^ eur Losung der Verfa8sungs- 
wirren der Parteien. Lemberg, 1872. 
Wertheim, obacz: Spoerlin. 

WERTTERBERGH Adam. Pieniądz i praca, 
powieść, przekład ze szwedzkiego Pauliny 
F(echnerowej?;. Warszawa, nakład Kaufmanna 
księgarza, druk A. Pajewskiego, 1872, w 8ce, 
str. 595. 1 rub. 20 kop. 

Verwaltung und Relbrmen im Konigreich 
Polen von 1815 bis 1867. 2te Ausgabe. Ber- 
lin, 1867, w 8ce. 

Vervolging en lijden der catholyke Kerk in 
Russland. Met onuitgegevene bewijsstukkea 
gestaafd door G. F. Uit het Fransch. Leiden, 
1843, w 8ce; obacz: Horrer, Yerfolgung. 

WERYHA DAROWSKI Aleksander. Przysło- 
wia polskie odnoszące się do nazwisk szla- 
checkich i miejscowości. Poznań, 1874. Rub. 
1 kop. 60. 

— Obacz: Darowski A. 

Verzehrungsteuer, obacz : Malinkowski A. 

Yerzeichniss samtlicher Mitglieder der ge- 
rechten und yolkoramen St. Joh. Loge zur 
Halle der Bestandigkeit in Orient zu War- 
schau. 5821, (1821), w 4ce. 

— (Alphabetischea) allcr Ortschaftea Gałi- 
ziens und der Bukowina aufgenoramen im J. 
1818. Lemberg, gedruckt bei J. Filier, fol., 
arkuszy T t. t. + 

— der Beamten, welche mit patriotischer 
Gabe beigetragon haben. Lwów, 1849, folio, 
ark. 13 jener Depositenmassen, welche iiber 30 
Jahre in gerichtlicher Aufbewahrung aich 
befinden, zu denen wahrend dieser Zeit Nie- 
mand sich gemeklet. Landos-Gerichts Zahl 
62752 ex 1805. Od ark 9go nowy nadpis: Ver- 
zoichniasjener Depositenmassen, welche iiber 30 
Jahre im Deposite sich befinden etc. Verfa88t 
zu Folgę Auftrags des Lemberger Landes* 
gerichtes. Lemberg, 1866, folio, ark. 16. + 

— der seit Beginn des Lotto vom 1774 
bei dem iik. Lotto Gefiillsamte in Lemberg 
gehobeneu Żabien; obacz: Wykaz wszystkich 
numerów. 

— Obacz: Posen (1825). 

Yerzeichnisse der zu Gunsten der Klein> 
Kinder-Bowahr-Anstalten eingeflossenen Ua- 
terstiitzungen. Lemberg, 1813, w 4ce. 

Wesele, obacz : Gloger Zyg.; Gosławski M. 

(podolskie); Halina; Łoziński J. (ruskie 1835). 
Siarkowski (włościan 1871}. WfiSELI - WESTERMAYER 43 — u Wójta, obacz: Skimborowiozowa. 
Wesełeńko. Winec iz cwitów poetyczeskyoh. 

Lwów, 1872. 

WESELI Ignacy. Śpiew krakusów ułożony 
w Krakowie r. 1831 przez ś. p. .. . krakowia* 
nina. Kraków, 1848, w 8ce, 2 kartki. + 

Weselsky M. obacz : Kraszewski J. I. 

Węsierski M. obacz : Stabba A. 

Wesna. Sbornik rozlicznych soczynenij sty- 
cbotn i prozoju. Lwów. nakład i druk Stau- 
ropigii, 1852. (Na dochód drugiej cerkwi i 
domu naród.) 

Wesołe powiastki, ob.: Skimborowiczowa. 

WESOŁOWSKA K. Przygody karzełka. Po- 
wiastka dla małych dzieci naśladowana z 
francuzkiego, z 1.4 drzeworytami. Warszawa, 
nakład K. Bernsteina, druk A. Ginsa, 1860, 
w 12ce, str. 32. 1 złp. 10 gr. 

WESOŁOWSKI Adam. X. Mowa religijna 
miana w Stryju 28 Maja 1848 r. Lwów, 1848, 
w 8ce, V, ark. 

WESOŁOWSKI Franc. Józef Dr. (t 184..). De 
examine microscopico iirinae et humorum, 
qui in ea morbia vitiata inveniuiitur, disser- 
tatio inauguralia. Kraków, druk Stan. Ciesz- 
kowskiego, 1847, w 8ce, str. 49 i 2 tablice. + 

WESOŁOWSKI Józef. Tkliwe uczucia w dzień 
urodzin Naj. Cen. Ferdynanda d. 19 Kwietnia. 
Stanisławów, druk Pawła Filiera, 1835, w 4ce, 
»tr. 4. 

— Pożegnanie. Stanisławów, 1835. 

— Wyraz wdzięczności przy uroczystem 
wystawieniu pomnika Ces. Franc. 1. Stani- 
sławów, druk Pillera, 1838, w 4co. 

— Wiersz do JW. Najprzowielebn. Jm. X. 
Łukasza Baranieckiego, arcyb. Iwows. obrz. 
łac, podczas uroczystego wprowadzenia na 
stolicę arcybiskupią dnia 14 Stycznia 1850. 
Lwów, druk Ossolińs., 1850, w 4ce, 1 ark. 

WESOŁOWSKI Julian. Rozprawa z powodu 
rozszerzającego się coraz bardziej mniemania 
w kraju wołyńskim, że opieka męża nad żo- 
ną jest niesłusznością, że żony powinny mieć 
wolność niezaprzeczonego władania własnemi 
majątkami, jakie mają mężowie co do swo- 
ich, że nie masz żadnego między polskiemi 
praw&mi, coby nadawało przewagę i opiekę 
mężowi nad żoną, że statut litewski, jedyne 
wołyńskie prawo, nadaje moc żonom czynie- 
nia zapisów dla mężów i dla kogo zechcą; 
z rozbiorem, czy takowe twierdzenia rozsze- 
rzające się zgadzają eię z prawdą, prawem 
natury, doświadczeniem, i jakie ich skutki? 
Krzemieniec, 1815, w 4ce, str. 40. 

WESOŁOWSKI Marcin. Nowy system świata 

napisał w Nieszawie. W'ar8zawa, druk 

Keltera, 1S72, w 8ce, kart. 8. 

WESSELI Józef. Handbuch des Gerichts-Yer- 
fabrens in und ausser Streitsachen fUr Gali- zien und Bukowina. 2te Auflage, T. I—III. 
Praga, 1846, w 8ce. 8 tal. 

WEST-ETLIN. (Pani). Der Schuhmachergesell 
oder der polnische Insurrektionskrieg vom, 
1831. Berlin, F. H. Morin , 1838, w Sce. 
17»; ark. 

WEST Cezar. Un mot sur lo compte rendu 
du 15 Mai signe par les Srs. Sznniecki, Par- 
czewski, Orda, Giedrojć. Paris, 1839, w Sce, 
Btr. 2. (litogr.) + + 

— Obacz: CłlOńskl M. 

Westchnienia czułego polaka 1826 r., ob.: 
Aleksander I. + + + 

— (Czyste) do Boga. Książka do nabożeń- 
stwa zebrana z najlepszych dzieł katolickich, 
z dodatkiem odpustów do tych nabożeństw, 
uwag i rozmyślań, potwierdzona przez wła- 
dzę kościelną. Wydanie dla kobiet i męż- 
czyzn. ('Tomik Iszy Biblioteki nabożeństw ka- 
tolickich). Lipsk, Brookhaus, Kasprowicz E. 
1866, w 32ce, str. XVI, 422. 1 tal. 10 sgr. 

— do serca, obacz : Czeżowski. 

— dzieci do Boga. Dochód osiągnięty ze 
sprzedaży tej książki przeznaczony na budo- 
wę kościoła Wszystkich Świętych na Grzy- 
bowie. Warszawa, M. Orgelbrand, 1867. Opra- 
wna w płótno angielskie. 60 kop. 

— duszy pobożnej. Książka do nabożeń- 
stwa dla prawowiernych katolików, zawie- 
rająca w sobie najnżywańsze modlitwy, 
pieśni, litanie, zgoła to wszystko, przez co 
u Pana Boga potrzebne ku zbawieniu duszy, 
łaski i błogosławieństwa uprosić sobie można. 
Wadowice, Sabiński, 1863, w 12ce, str. 
XXVII, 53.-) i VIII. -f 

— Toż. Wadowice, nakł. i czcion. Franc. 
Fołtyna, 1870, w 12ce, str. XV, 472 i VIII. 
z ryciną. (Od str. I— XV życie św. Stanisła- 
wa). 1 złr. + 

— do dzieciny Jezusa. Kraków, XX. Re- 
formaci, druk Uniw., 1846, w 32ce, Y, ark 
(Za egzemplarzy 1000 zapłacono za druk 10 
złp., za papier 5 zip.) 

— chrześcijańskie. Zbiór modłów kościel- 
nych, przygodnych i pieśni, oraz nabożeń- 
stwo do Św. Izydora, patrona rolników i ŚS. 
PHÓskich. Warszawa, druk J. Psurskiego, 
1862, w 12ce, str. 194 i spisu str. 4. 1 złp. 
20 grp. 

— Polaka do wolności. Warszawa, druk 
przy ul. Elektoralnej, 1831, w 8ce, ktr. 8. 

— Za Czartoryskich, obacz : Wielogłowski 
Wal. 

Westenholz Kar. Fryd. obacz: Ustawa. 

WESTERMAYER Ant. Kazania do ludu wiej- 
skiego na wszystkie niedziele i święta całego 
roku. Przełożył na język polski i lio stosun- 
ków ludu polskiego zastosował X. Makary 
Maniecki, pleban parafii .lawiszowickiój. W 
dodatku do III tomu znajdują się niektóre 
mowy przygodne i kilka kazań na święta pa- 44 WESTPHAL - WETERYNARYA tronów krajowych. Tomów 3. Wydanie Jó- 
zefa Feitzinpera w Białej, druk Kar. Pro- 
chaski, 1853, w 8ce. T. I: 4 k. 276 str. 
i 2 k. ; T. II: 308 i IV; T. III: 306 i 2 k.+ 

— Toż. Do ludu wiejskiego. Wolnym spo- 
eobem przełożył z niemieckiego i dla ludu 
polskiego zastosował X. M. Manietki. Ro- 
cznik II. Tom I. Biała, 1859, w 8co, 8tr.-XV 
i 28S. 

WESTPHAL Jak. Henryk Krzysztof, (1794 + 
1831J. Nicolaus Copernicus, dargestellt von 
.... (mit dossen Bildnisse). Konstantz, \Yh1- 
lia, druk J. M. Bannhard, 1822, w 8ce, str. 
100. (Przerobione ze Śniadeckiego). 14 8gr.+ 

— Leben, Studien und Schriften des Astro- 
nomen Job. Hevellius. Kónigsberg, Uniwers. 
Buchhandl., 1820, w 8ce, str. 122, k. 1. -f 

Westpreussen, obacz: Łyskowski. 

Weteran poznański. Redaktor Winc. Turski 
Poznań, czcionkami W. Deckera i Sp., 1825 
w 8ce, Nr, XII, str. 595. roczn. 4 tal. 

(Obejmuje : Wiersz Wiosna; Wiersz do 
Dyrektora liceum warszawsk. ; O Lisowczy- 
kach p. Dębołęckiego; Listy Seneki; O po- 
stępowaniu małżeństw p. A. Gołdanowskiego; 
Rady Woltera dla piszącego dzienniki; Ogród 
angielski przy Kasselu; Krótkie powieści 
Budnego; Przysłowia Duńskie; Damon i Do- 
rant p. Woje. Turskiego; Do cieniów Aloj- 
zego Felińskiego; Na śmierć X. A. Czarto- 
ryskiego ; O ulepszeniu ogrodów ; Nieco 
względem moralności w Chinach ; Do mala- 
rza Szmuglewicza (wiersz) ; Nagrobek Jana 
Jakóba Russa pochowanego w Ernieuowiln, 
« francuzkiego naśladowane ; Do Potockiego 
Stan. przez W. S. T. P. I.; Do przyjaźni 
wiersz I. Łukaszewicza ; Wyprawa wojenna 
r. 1812; Wychowanie dziatel:; Względem kar 
mienia własną piersią dziecię Thelem i Ma- 
kar z W'oltera ; Do księcia Kazimierza Po- 
niatowskiego p. W. S. T. P. J. ; Moja roz- 
rywka p. L. P.; Do złota p. I. Łukaszewi- 
cza; Rozprawa króla Leszczyńskiego uwień 
czona w Rzymie, tłumaczenia Polki z W. X. 
P.; Niektóre uwagi przez J. M(oraczewski?7; 
Fiołek p. Waleryana K ; Upiór z angielskie- 
go lorda Birona, (proza); Do Piwa grodził- 
kiego; Na jarmark poznański 1623 r. p. W. 
S. T. ; Adonis z Lafontena p. W. S. Tur- 
skiego ; Wiadomość o historyi polskiej w he- 
brajskim języku wydanej r. 1678 p. Natha 
na; Porządne postanowienia od uczciwej Ra- 
dy poznańskiej w czasie pożaru z XVI w.; 
O Stanisławie Leszczyńskim; Łódź Antonie 

?o p. Karolinę Montiany; Treny na śmierć 
almiry mojej p. L. P. ; Marya Leszczyńska ; 
O krytyce godziwej z Woltera pism Fedra; 
Poeci opuszczeni przez Juszyńskiego p. J. 
Łukaszewicza; Gustaw Adolf, (powieść); Wia- 
domość krótka o drukarniach poznańskich; 
Pisownia polska-. + 

Yetćran des yeterans 1840, obacz: *Kubal- 
Ski N. A. 
Weterynaryjny kongres, ob.: Seifmann. — szkoła, obacz: Seifman. 

Weterynarya. Źródła chronologicznie zesta- 
wione: Werner J. (Dzieło dla gospodarzy 1800); 
Sztuka leczenia (Wilno 1804); Przepisy (ra- 
tow. bydła 1807); Piątkowski (Zonnomia 1800); 
Potocki A. (Anglizowanio lt-09); Willburg (We- 
teryn. wiejski 1310) ; Bojanus (Zarazy bydła 
ISIO. 1832); Sposoby (leczenia bydła 1818); 
Balicki W. (Weterynarya 1819;; Rudnicki A. 
(Głos przyotw. kursu 1824.Warsz. 1820; Opi- 
sanie zaiazy 1827); Laupmann (O kuciu koni 
1827); Balassa. (O kuciu koni 18281; Ciecha- 
nowski. (Pomór 1830); Kurowski. (Wściekliz- 
na 18:i3; Zaraza 1833); Tennecker. (Han- 
dlarzy koni oszustwa 1834); Adamowicz. (Chów 
bydła 1836i; Hazzi (Leśnle/?ski). (Chów bvdła 
1837); Wiszniewski C. (Weterynarya 1838) ; 
Adamowicz. (Choroby 1S36); Mujszei. (Veteri- 
naria 1838) ; Przewodnik (wychowu koni 1838); 
ŁyszkowskI S. (Weterynarya 1839); Lewan- 
dowski J (Zaraza 1840); Wagenfeld (Nauka 
leczenia 1840); Adamowicz A. (Zoonomia 1841); 
Łyszkowski (Hodowla koni 18 I2j. Rohiwes. (Le- 
karz bydła 1843; Majer J. (Projekt służby 
weter. 1843); Czełyrkin R. /^Ustawy policyi 
wet. 1844); Ostrowski E. (Chirurgia weteryn. 
1844; Zaraza płuc 1845; Policy a weteryn. 
1844); Kurowski J. (Weterynarya 1847-1865); 
Opisanie (Infulenzy 1847); Ostrowski E (Zara- 
za końska 1847); Lewandowski. (Weterynarya 
gospod. 18.50. 1858; homeopat. ISGO ; Ostaszew- 
ski S. (Miłośnik koni 1852); Gun!er Al. (Chów 
bydła 1853);Szmid (Żmudziński). (Hodowla 
1854); Łeplowski Józef (O leczeniu 1850. 
1871); Guenon. (Mleczność krów l'-54); Wer- 
nrburg i Beyer. (Sposób dla gospod. 1854); 
Eberhard F (Chów koni 1856): Seifmann (Os- 
pa owcza 1855; Przewód, dla kupuj, konie 
1858 i; Dłużniewski M. (Weteryn. honieop. 
1858); Magne. (Hygiena weteryn". 18.^7); Ha- 
selbach. (Zaraza śledziony 1860); Seifmann 
(Sprawozd. z podr. weteryn. 1860); Eichler 
Ot. (Karbunkuł 1861, weteiyn, gospod. 1862); 
Seifmann (Chów młodego bydła 1861); 
Kastracya krów 1861) ; RohIwes. (No- 
wy lekarz 1861); Weckerlin. (Chodowla zwie- 
rząt domowych 1862); Wiadomość (o księgo- 
suszu 1863 ; Seifmann. (Księgosusz owiec 
1863); Malcz M. (Zaraza bydła w stosunku 
do człowieka 1865); Seifman P. (Włośnik 1865); 
Armatys. (Włosieńce 1866); Kaczkowski (Pre- 
zcrwatywne środki 1866); (O kongresie 
weterynaryjnej 1866); (O szkole wetery- 
naryjnej 1866); Seifmann. Wścieklizna psów 
1867; Zaraza pyskowa 1869); Haselbach i Ja- 
gielski. (Leczenie chorób u owiec 1867); Wo- 
lański Fr. (Wścieklizna 1867); Lewanaowski 
(Wścieklizna 1869); Puchalski. Poradnik gosp. 
1871); Ostrowski E. (gospoda'cza 1871); Lit- 
fich. (Kaięgofusz lS72) ; Jagielski Wł. (Lecze- 
nie drobiu lS72i: Lewandowski. (Utrzymanie 
zdrowia 1872); RohIwes (homeopatyczna 1857 — 
1^72;; Piątkowski ^ Wścieklizna l'873i; Fitzin- 
ger. (Wścieklizna u psów 1876); Haubner(go- 
spodars. 1876); Orkisz. (Wścieklizna 1876); WETHERELL - WĘŻYK 45 Sobolewski (popularna 1876); Sanson A. (Dla 
rolników 1877); Czapla. (Wścieklizna u zwie- 
rząt 1877). 

WETHERELL E. S/.eioki świat. TowieśĄ z 
an(?ielski(^pfo przekład Maryi J. 2tomy. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt. (Biblioteka po- 
wieści i romansów tum 80 r^7), 1876, w 8ce, 
Btr. 344, 372. 3 zlr. (SO et. 

YETTER Alojzy Rudolf. De plica semilu 
nari in coidis hiiniaiii atrio siiiistro nupfrri- 
me detecta. Oratio acadcmica die l..'ma Fo 
bruari natali S. Caes. ac Rep. Majestat is 
P>anci8ci II. P. F. S Aiip- P. I*. Univereita- 
ti8 Cracovien restauratons clem^ntissimi , 
habita in Amphiteatro publico ejusdera Uni- 

yersitatis ab aniit et physiolopiao pro- 

fessore P. O. Cracoviao. ty|)i8 acadcmicis. 
1804, w 8ce, str. 29 i 1 karta wykładu i 1 
tablica, + + + 

— O fałdziku półksigżycznym w lewej 
sionce serca ludzkiego nowo odkrytym. Mowa 
akademicka d. 12 Lutepro narod/.in Najj. P. 
J. C. M. Franc. li. Akademii krakow. naj- 
łask. odnowiciela, czytana na publicz. amfi- 
teatrze tejże Akad. przez przekład An- 
toniego Samuka. Kraków, 1805, w 8ce, str. 
30 z ryciną. 

Yetter i. A., obacz: Preuss A. 

YETTER Rajmund, Kriegskanzlist. Das Lied 
von den drci Sternen. Eiii IJild aus dcm 
Soldatenleben. Krakau , druk Budweisera, 
1858, w 8ce, str. 4(5. Cena 12 kr. 

Wetzel Joh. Christ. Fiyd, obacz: Cezar Jul 
(De bello 1812;. 

WETZER i WETTE. Encyklupcdya kościel- 
na, podłuer teologicznej encyklopedyi .... z 
licznemi jej dopełnieniami, pizj' współprato- 
wnictwie kilkunastu duchownych i świeckich 
osób, wydana przez ks. Mich. Nowodwo""- 
skiego. Tomów 14. Warszawa, red. Przegl. 
katol., ulica Senatorska 6, druk Czerwińskie- 
go i Sp., 1873, w 8ce. T. I. btr. XV i 6:}(), 
k. 1. T. II, str. IX, 624. T. III r. 1874 str. 

IX, 683, T. IV, str. Vm, 500 i II. Tom V, 
Btr. XI, 676. Tom VI, r. Ib75, str. IX i 606. 
T. Vll,8tr. IX, 603 i IV. T. VIII, r. 1876, str. 
VIII, 627, k. 2. T. IX, str, VII, 621, k. 1. T. 

X, r. 1877, 8tr. VIII, 635, k. 1. Tom po 14 złp. 
10 gr. + 

YEUiLLOT Eugeniusz, l/egliae, la France ot 
le schisrae en Orient, et la ąuestion religieu 
Be en Fologne. Paris, 1865, w 16ce. 

— Dola biednych. Leszno, nakł. Red. Przegl. 
Pozn. 1852, w 16ce. 

YEUILLOT Ludwik, (ur. 1813). Jezus Chry- 
stus zapowiadany, żyjący widzialnie w świe- 
cie i żyjący w dziejach, dzieło ozdobione 
chromolitografiami, miedziorytami, fototypa- 
mi i litografiami, oraz drzeworytami, prze- 
kład polski ks. Michyła Nowodworskiego. Ze- 
szytów 12. Warszawa, nakład M. Orgelbran- 
da, drukiem F. A. Brockhausa w Lipsku, 1877, w 4ce, str. 691. Zeszyt po 1 złr. 66 
cnt , razem 15 rubli. 

WEYMAR Leopold. Dissertatio inauguralis 
chirurgico-prai'tica. Df tnmoribus lymphati- 
cis. (piani etc. submittit. Vilnae, typ. dioeces. 
1822, w 8co, str. 21 i 1. + 

WEYRICH i. Emil Sokołowski, Pastor zu 
St. Gertrud in Riga. Riga. 1869, w 8ce. 

Wezuwiusz, obacz : Borkowski Stan. 

Wezwania, ustawy i raporta Towarzystwa 
ilul)roczyniioHiti w deparfanuMiciB lubelskim, 
w Lublinie d. 12 Lutego 1815, w diuk. u Jana 
Karola Pruskiego, w 4co. 3 złp. 

Wezwanie do wszystkich braci oficyalistów 
prywatnymi w Galicyi (wraz z ustawami po* 
wyższemi). Lwów, 1848, fol. 

— Od komitetu Towarzystwa biblijnego 
rossyjskiego. Wilno, druk Marcinowskiego, 
1820, w 12co, str. 15. 

— Toż, Petersburg. 1820, w 12ce. 

— Do nabożeństwa ku Najsłodszemu sercu 
Jezusa. Warszawa. 1859, w lG<te. kop. 2'/^. 

— Do składki, 1855, ob: Mickiewicz Ad. 

— Senatu Królestwa Polski go do robie- 
nia składki w królestwie na reparacyą zaniku 
ki akowskiego, 10. Lipca. Warszawa, 1830, 
folio, k. 1. 

— Do wyboru pełnomocnika dla eniigra- 
cyi deiuokrałytznej. Genewa, w 4ce, str. 7. 

— Przez Senat W. M. Krakowa do zebra- 
nia się na sejm w dniu 20. stycznia 1817 r. 
Kraków. 

— Do zawiązku stowarzyszenia ku wspie- 
raniu modlitwą i szczupłym datkiem tych 
apostolskich mężów, co po dzikich narodach 
opowiadają naukę .Tezusa Chrystusa Kraków, 
Gieszkowski, IHIO, w 8ce, str. 16. -i- 

Wąte ob: Jachno i. (1667). 

WĘŹYCKI Ignacy. Wypracowania w treści 
moralnej. Warszav%a, druk XX. Pijarów, 1842, 
w 12ce, str. 95. h -i 

Wężyk Aleksander ob -. Liberowna A. 

WĘŻYK E. Przewodnik dla fotografujących 
się, ptdług najlepszych źródeł. Warszawa, 
Kowalski, 1876. kop^ 20. 

— O suchej destylacyi drzewa, w celu 
otrzymania terpentynowego olejku , olejów 
smolnych, tłuszczów drzewnych parafinowych, 
smarowideł do osi, trybów i maszyn, para- 
finy, kwasu drzewnego, kwasu octowego, 
octanów: sody, wapna, żelaza, miedzi, glinki, 
potażu; spirytusu drzewnego, smoły, kreo- 
zotu, paku, kalafonii, węgla, sadzy, dziegciu, 
potażu i t. p., na podstawie własnego do- 
świadczenia opracował z 71 drzeworytami 
w tekście. Warszawa, autor, u Gebethnera i 
Wolffa, druk A. Pajcwskiego, 1872, w 8ce, 
Btr. VII i 196. 2 rub. 

— Słowo o suchej destylacyi, jej znacze- 
niu dla przemysłu i racyonalnym rozwoju, 46 WĘŻYK z dołączeniom sprawozdania z obecnej wy- 
stawy warszawskiej o produktach suchej de- 
stylaoyi. WarszRwa, J. Nofikowski, 187 4, w 8ce, 
str. 61. kop. 40. 

— WĘŻYK Feliks. Der Conflict des Kónigs 
SiKismunds III. Whsr mit den polniscłien 
Standen und der Inąiiisitions-Reichstng von 

7. Sept. l.')92 dargestellt von Inauffural- 

Diaspft^tion. Leipzig, Dr. Breitkopf iind Har- 
tel. 1869. w 8ce, str. 61. + + + 

— Obacz: Fabisz P. 

WĘŻYK Franciszek (nr. nSh + 1862). Bar- 
bara Radziwiłłówna, iragedya w 5. akiach 

przez Z dodatkiem rozprawy drugi(j o 

poezyi dramatycznej. Kraków, w księgarni 
Ambrożego Grabowskiego, 1822, w 8ce z przo- 
du 1 k. niel. i słron 102, (na końcu : dru- 
kiem Macieja Dziedzickiego, od str. 85. po- 
czyna się ów dodatek), złp. 4. + -f 4- 

— Bezkrólewie, dramat wierszem, b. m. r. 
(Kraków, około 1858 r.) w 8ce, str. 8, ("wy- 
drukowana jedna forma). + 

— Bolesław Śmiały, trajedya w 5. aktach 
przez .... z dodaniem rozprawy trzeciej o 
poezyi dramatycznej. Discite justitiam mon- 
iti, et non temeredivo8. Yirgil. Kraków, 
w księgarni Ambr. Grabowskiego, (1822), w 
8ce, z przodu 1 k. niel. i sir. 87. złp. 4. + + + 

— Na dzień doroczny urodzin Napoleona 
Wielkiego d. 15. Sierpnia 1812 r. przez F. W. 
\fierEz,w 4ce' k. 2 (bez osobnego tytułu). + 

— Do Fr. Hechladr. med. i prof. U. J. z po- 
wodu pisma jego o pijaństwie. Kraków, 1844, 
w 4ce, str. 2. 

— Gliński, trajedya w 5. aktach z doda- 
niem rozprawy 1. o poezyi dramatycznej. 
Kraków, druk M. Dziedzickiego, 1821, w 8ce, 
str. 87. i 4. złp. 4. 

— Toż, trajedya w 5ciu aktach wierszem 
przez .... Edycya druga. Kraków, 1831, 
w 8ce, str. 10 i 72. złp. 3 gr. 15. + 

— I ja też, czyli Rzeczpospolita Babińska, 
Komedya historyczna w Sch aktach. War- 
szawa, druk Gazety Codziennej, 1861, w 8ce, 
str. 72 i 1 k. omyłek, kop. 60. -^ + -f 

— Mieszkaniec Krakowa do mieszkańca 
Warszawy. Kraków, druk Gieszkowskich, 1829, 
w 8ce, str. 40. + 

— Mowa przy objęciu prezesowstwa Towa- 
rzystwa Naukowego d. 28. Ijut. 1852 (tak, za- 
miast 1857) w Krakowie. Kraków, druk Cza- 
su, 18Ó7, w 8ce, str. 8. + 

— Mowa ... prezesa c. k. T. N. K. na posie- 
dzeniu puijlicznein d. (!. Marca 1858, oraz spra- 
wozdanie z prac tegoż Towarzystwa w ciągu 
1857 r. Kraków, czcion. Czasu, 1858, w bce, 
Btr. 21. f 

— Ostatnia mowa ... na posiedzeniu puhlicz- 
nem c. k. Towarzystwa naukowego w Kra- 
kowie, wygłoszona dnia 25. Lutego przy zda- 
niu zarządu tegoż Towarzystwa, po urzędo- waniu trzeckletniem nowo obranemu preze* 
sowi drowi i prof. Uniw. Jag. Józ. Majerowi. 
Kraków, druk Uniwersytetu 1860, w Bce, 
str. 16. cnt. 10. + 

— Trzy mowy na posiedzeniach publicz- 
nych c. k. Towarzystwa nauk. w Krakowie 
w dniach 28. Lutego 1857, tudzież 6. Marca 
1858 i 26. Lutego 1859. z dodaniem dwóch 
ułamków z dramatu pod napisem: Bezkróle- 
wie 1 czyli Jadwiga, odczjtanych na tychże 
posiedzeniach drugiem i trzeciem. Cena złr. 
1 m. k. na fundusz budowy domu T. N. 
w Krakowie. Krnków, druk Uniwersytetu, 
1859, w 8ce, str. 8, 21 i 46. złr. 1. 

(Jestto książka złożona z trzech mów ra- 
zem oprawnych a osobno przy rocznikach 
Towarzystwa wyszłych. Pierwsza wyszła r. 
1857, druk Czasu. Cena grp. 20, druga 1858. 
druk tamże. Dwie pierwsze sprzedawano 
osobno), -t- 

— Msza święta napisana dla X. Cybul- 
skiego, dyr. szkoły organistów, 1808. (Mylnie 
przypisywana Al, Felińskiemu). 

— Oda na powrót wojska polskiego do sto- 
licy d. 18. Grudnia 1809 przez .... w 4ce, 
kart niel. 2. bez m. druku. 

(Tak zaczyna: Gotujmy laury i hymny we- 
selne, "Wznośmy do niebios tryumfalne łuki ;) 

— Oda z okoliczności ogłoszenia Polski 
d. 28 Czerwca 1812 przez F. W. Warszawa, 
folio, kart 2. 

— Okolice Krakowa, poema. Kraków, druk 
Mateckiego u A. Grabowskiego, 1820, w 8ce, 
str. 65 i niel. 4. złp. 3. -f -^ -f 

— Toż, wydanie 2gie poprawione i po- 
mnożone dodatkami. Kraków, w księgarni 
Grabowskiego, druk J. Mateckiego, 1823, 
w 8ce, str. 72. złp. 4. + 

-- Toż, wydanie trzecie, Kraków, J. Czech, 
1833, w 12, str. 89 i k. 5, złp. 3. + 

— Przemowa wyrzeczona przy wyprowa- 
dzeniu zwłok arcybiskupa prymasa Woroni- 
cza 8. Stycznia 1830 r. (w Zbiorze mów 1830), 
obacz : Woronicz, 

— Rysy z życia ś. p. księdza Karola An- 
toniewicza, ojca z towarzystwa Jezuitów. 
Poznań, Pawicki i Gube, 1853, w 8ce, str. 
55. sgr. 3. 

— Rzym oswobodzony, scena historyczna 
we 3ch aktach wierszem przez .... wysta- 
wiona pierwszy raz na teatrze warszawskim, 
21 Grudnia 1809 r. z okoliczności tryumfal- 
nego powrotu wojska narodowego do stolicy. 
Warszawa, 181 1, w 8ce, str. 39. złp. 1. 4- + + 

— Wanda, trajedya w pięciu aktach, przez 
.... Kraków, w księgarni Ambrożego Gra- 
bowskiego, wybijano w drukarni uniw. Ja- 
giellońskiego, 1826, w 8ce, str. 90, niei. 4. 
złp. 2 gr. 15. + + -f' 

— Wiersz do wojska polskiego z okolicz- 
ności rozpoczętej wojny z Moskwą, w 4ce. 

— Wiersz na śmierć Tad. Dembowskiego, WĘŻtK - WIADOMOŚĆ ii ministra skarbu zmarłego d. 12. Kwietnia 
1809 r. 

— Władysław Łokietek, czyli Polska w XIII 
wieku przez .... 3 Toroy. Warszawa, nakład 
i druk N. Glucksberga, 1828, w 12ce, str. T. 
I, 256 i XiV, niel. 1 ; T. U. 263 ; T.IIl. 180. + 

— Zygmunt z Szamotuł, powieść z dzie- 
jów XIV wieku, przez .... Warszawa, na- 
kład i druk N. Glucksberga księgarza i ty- 
pografa król. warszawskiego uniwersytetu, 
1830, w 8ce mniej. Tom 1. str. XIV i 189. 
Tom II. str. 230. Tom 111. str. 204 nieliczb. 
w każdym tomie po 4 s. z 3. rysunk. litogr.+ 

— Sigismund aus Sarater, historischer Ro- 
man. Aus dem poluiechen von K. C. Frei- 
herrn Oelsnitz-IIohonlinden. 2 Theile. Zwi- 
ckau, Gebr. Schumann, 1834, w 8ce, 35 ark. 

— O życiu i zgonie Tekli z Wodzickich 
Małachowskiej wojew. krakowsk. Kraków, 
druk J. Czecha, 1830, w 8ce, str. 15. złp. 1. + 

(Wężyk). Uwagi z powodu listu przez .... 
do p. Hechla. Kraków, 1844, w 4ce, 1 k. 

— Obacz: Liberowna Anna; Slemieński 
Luc. Sofokles; Wirgiliusz; Woronicz J. P. 

(kazania). 

WĘŻYK Grzegorz, kanonik katedry lubel- 
skiej. Nauka religii i obyczajów dla szkoły 
parafialnej w Gorzkowie w r. 1798 przez J. 
X. . . proboszcza tamtejszego dawana, w szcze- 
gólności wyjaśniona na rozum przyjmowaną 
być zwykła. Część druga, Tom 1. Lublin, 
w drukarni Jana Karola Psurskiego, 1822, 
w 8ce, str. 151. złp. 2 gr. 15. 

(Część I. miała wyjść w 3ch tomach). 

— Organizacya szkoły gorzkowskiej towa- 
rzystwu przyjaciół nauk w Lublinie, w celu 
rozszerzeniaoświecenia publicznego anajszcze- 
gólniej rozkrzewienia szkół elementarnych 
zawiązanemu i przez komisyę rządową wy- 
znań rei, i ośw. publ. d. 7. Lipca 1818 roku 
zatwierdzonemu, do roztrząśnienia podana i 
dla łatwiejszego postrzeżenia niedogodności 
drukiem wyjaśniona w roku 1820. Za pozwo- 
leniem zwierzchności, w drukarni Jana Ka- 
rola Hruskiego, w 8ce , z przodu 3 k. niel. 
dziełka 7 i 82 stron i 2 tabele. (Przypisał 
Owickiemu prezesowi Towarzystwa X. VVę 
iyk). ■+ -^ 

WĘŻYK Leonard, poseł (ur. 181G]t 5 Stycz- 
nia 1876). Rzut oka na obecny stan rzeczy 
w Austryi napisał Kraków, nakład au- 
tora, druk Czasu, 1870, w 8ce, str. 30. cnt. 
10. -f 

WĘŻYK Rafał. Elegia w dzień pogrzebu 
J. O. Książęcia Adama Czartoryskiego, mar- 
szałka polnego wojsk c. k. austr., złotego 
runa i wielu innych orderów kawalera, we 
Lwowie, 10. Kwietnia 1823 r., druk Pillera, 
w 4ce, str. 4. + 

— Hołd publiczny, oddany wiekopomnej 
pamięci Józ. Maks. na Tęczynie hrabiego 
Ouol) oskiego, kor. węg. ord, i, Szccepana kom., c. k. austr. tajn. radcy, biblioteki nadw. 
prefekta k. k. gal. w. kor. ochmistrza inst. 
gab. w Wiedniu kur., członka c. k. akad. 
wiedeń. sztuk wyzw. , Tow. ekon. N. austr., 
k. przyjaciół nauk w Warszawie, Tow. ucz. 
w Goetindze, Pradze, Wiedniu i Krakowie, 
doktor filoz. i sztuk wyzw. przy uniwersyte- 
cie lwowskim, biblioteki nadwornej Ossoliń- 
skich we Lwowie założyciela przez .... Lwów, 
czcionkami Piotra Pillera, 1826, w 4ce, k. 
niel. 4. + 

— Śpiew na uczczenie cnót JW. z Mała- 
chowskich Poniatowskiej i t. d. Lwów, 1829. 
w 4ce. 

WĘŻYK Władysław, (ur. 1816 t 1848). Hi- 
storya siedmiomiesięcznego teatru poznań- 
skiego. Poznań, Kamieński i Spółka, 1843, 
w 12ce, str. 54. złp. 1. + + + 

— Podróż po starożytnym świecie (Eg ipt) 
2 Tomy. Warszawa, druk przy ulicy rymar- 
skiej, 1842, w 8ce, str. 8. 230 i 203 i 2. złp 

15. -h -f -f 

WHEELER i WILSON. Przewodnik praktyczny 
przy użyciu amerykańskich machin do szycia 
Wheelera i Wilsona, w domach prywatnych 
i zakładach fabrycznych. Warszawa, druk A. 
Ginsa, 1864, w 4ce, str. 32. 

— Toż, wydanie trzecie. Warszawa, Fla- 
tau Aleks., 1874. 

WHITNEY P. Małe kobietki, powieść dla 
dziewcząt , z angielskiego. Przekład Zofii Gra- 
bowskiej. Warszawa, Kowalski, druk J. Sikor- 
skiego, 1875, w 8ce, str. 453. złp. G. 

— Dobre żony, powieść z angielskiego dla 
panienek. Warszawa, 1876, w Sce, str. 443. 
złr. 1 cnt. 60. 

WHRIGT Joanna. Rys podróży do krajów 
Zjednoczonych Ameryki północnej, odbytej 

w latach 1818, 1819, 1820 przez Części 

2. Warszawa, nakład Fr. Sal. Dmoch^skiego, 
1830, w 12ce. złp. 8. 

Wiadomość o arcybractwie Różańca świę- 
tego. Kraków, nakładem kks. Dominiknnów, 
druk Uniwers., 1872, w 8ce, str. 34. i I. + 

— Statystyczna o archidyecezyi rnołiilew- 
skiej. Mohylew, 1823, fol. ob: Mohiiew. 

— O bibliotece polskiej w Wersalu. 1841. 
(Ver6ailles, 1841). w 8ce, ob; Wersal. 

— o biórze informacyjnem i komisowem 
w Warszawie. Warszawa, 1830, w 4ce. 

— (Krótka) o biactwie szkaplerza św. Kra- 
ków, nakładem arcybractwa szkaplerza św. 
w drukarni L. Paszkowskiego, (1875), w 12ce, 
str. 16. + 

— o bożyszczu słowiańskiem znalezionem 
w Zbruczu 1848 r. (Wyj. z Roczn. tow. nauk. 
oddz. archeol.) Kraków, druk uuiw., b. w. r. 
w Sce, ob : Źebrawski T. 

— Statystyczna o bydle rogatem na rzeź 
do Warszawy sprowadzanem, b. w. m. i r, 
(Wartzawa, 1860), w 4ce, atr. 15. + iŚ WIADOMOŚĆ — O cholerze i o sposobach oczyszczania 
powietrza w czasie panującej zarazy. Wilno, 
druk T. GlUckaborga, 1830, w 8ce, str. 30 i 
1 tabl. + 

— O cholerze. Warszawa, druk stereoty- 
pem, 1831. grp. 8. 

— O cholerze podana przez Radg lekarską 
królestwa Polskiego. Warszawa, w druk. rzą- 
dowej, 1831, w 8ce, str. 30. grp. 30. + 

— O cholerze podana przez Radę ogólną 
lekarską królestwa Polskiego bez wyr. in. i r. 
(1830) w 8co, str. 12. + + 4- 

— O cholerze, ol».: Fonberg Ign. i Rymkie- 
wicz Fel (1830). 4 

— Genealogiczna o doniio Brzoslowskich 
od wejścia z Polski do Litwy. b. w. m. 1811, 
w Sce, ob: Brzostowski. 

— O powstaniu galicyjskiego instytutu głu- 
choniemych (z tekstem niemieckim). Lwów, 
1831, w 4ce. grp. 20. 

— (Krótka) o znakomitej części krzyża 
pana naszego Jezusa Chrystusa, znajdującej 
się w kościele XX. Dominikanów lubelskich, 
słynącej cudami, zebrana 1872. Lublin, druk 
Kosakowskiego, 1872, w 8ce, str. 53. kop. 30. 

— O filiponach polskich. Kraków, druk 
Uniw. (oddr. z T. XXVIII Roczn. T. N.) 1861, 
w Sce^ str. 39. + 

— O cudownej wieku XIX Św. Filomenie 
pannie i męczenniczce, wraz z modlitwami 
i nabożeństwem do tejże świętej. Wydanie 
czwarte. Warszawa, skład główny u Ungra 
i Banarskiego, druk Czerwińskiego i Sp., 1872, 
w 8ce, str. 64. kop. 15. ob: Filomena (1810. 
1856). 

— (Krótka) o funduszach szpitalnych, 1849, 
ob.icz: Więckowski Józ. 

— Historyczna o kościele, kollegium i in- 
nych gmachach należących dawniej do XX. 
Jezuitów warszawskich. Warszawa, 1836, ob: 
Kurowski. X. + 

— Historyczna o kościele metropolitalnym 
warszawskim pod tytułem ś. Jana. Warszawa, 
1841, obacz: Kurowski X. + 

— o kościele ś. Katarzyny ob: Pol Winc. 

— O krajach poleczonych z Polską, obacz: 
G życki Fr. 

— O kąpielach, obacz : Wieliczka. 

— O mieszkańcach morza Lodowatego i o 
młodej Eskimo. Kraków, druk Kwartalnika, 
1836, w 8ce, str. 12 i rycina. Obacz: Paga 
nini. + 

— Historyczna o początku i skutkach no- 
wego medalu wybitego na cześć niepokala- 
nego poczęcia Najświętszej Panny Maryi... 
z dodaniem nowenny. Szóste wydanie z fran- 
cuzkiego. Wilno, 1836, w 8ce, grp. 12. 

— Tenże tytuł, N. Maryi Panny a po- 
wszechnie znanego pod imieniem medal cu- 
downy, z dołączoną przy końcu nowenną, przez iksiędza M. Zgromadzenia XX. Misyo- 
narzy S. Łazarza. Wydanie szóste paryzkie 
z r. 1836, znacznie powiększone, z języka 
francuzkiego na polski przetłumaczone, wy- 
danie polskie trzecie poprawne. Kraków, 
druk Gieszkowskich, 1838, w 8ce, str. XV, 
i 180 

— ■ Toż, na cześć niepokalanego poczęcia 
Najwiętszej Maryj Panny, a powszechnie zna« 
ni'gi> pod imieniem cudownego medalu. Lwów, 
Jabłoński, 1839, w IGce, str. 29. grp. 12. 

— Toż, powszechnie znanigo pod imie- 
niem Medal cudowny z dołączoną przy końcu 
nowenną przoz księdza M*** zgromadzenia 
księży Missyouarzy ś. Łazarza. Poznań, w dru- 
karni i księgarni K. Reyznera przy ulicy Gar- 
barskiej, 1849. w Sce małej, str. XVI. 158 

— Obacz; M. (Kraków, 1837. Warszawa, 
1838, 1841, 1859). 

— Z nauk i umiejętności w szkole powia- 
towej lubarskiej XX. Bazylianów od 1. Wrze- 
śnia 1818, do 30. Czerwca 1819 r. dawanych, 
w 4ce. 

— O naukach białostockiego gimnazyum, 
ob.: Nachricht, 1806. 

— Z nauki rolniczej o różności gruntów 
o przyczynach ich żyzności lub nieurodzaju 
w 4ce, k. 4. 

— O dziewiętnastym obchodzie rocznicy re- 
wolucyi polskiej 29. Listop. 1830, uchwalo- 
nym przez Zgrom. Polaków zamieszkujących 
Londyn, Paryż, diuk Baudouin, 1839, w 
8ce, str. 15. + 

— O obiorze Papieża i dworze jego, ob : 
Kiliński T. 

— O cudownem objawieniu św. Antoniego. 
Warszawa, 1844, w 8ce, str. 228. 

— O cudownych obrazach Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i Najświętszej Panny Maryi 
w mieście Wilnie. Wilno, 1863, w 12ce, str. 
30, obacz: Rolewicz M. 

— O obrazie Najś. Maryi Panny. Warsza- 
wa, 1813. 

— Historyczna o starożytnym obrazie N. 
Panny Maryi w kaplicy domu schronienia 
ubogich i o szpitalu krakowskim. Kraków, 
1857 r. 

— Historyczna o starożytnym obrazie Bo- 
ga Rodzicy Maryi na Jasnej Górze przy Czę- 
stochowie. Częstochowa, 1856, w Sce, obacz: 
Częstochowa; Hawelski E. 

— O obrazie Najśw. Maryi Panny w Gi- 
dlach, 1857. ob: Mikusiński K. 

— Pewna o obrazie Niijświętszej Maryi 
Panny w ziemi Dobrzyńskiej w kościele bkęp- 
skira XX. Bernadynów, od kilku wieków cu- 
dami i łaskami wsławionej, od Benedykta 
XIV. Papieża roku 1755 dnia 18. Marca ko- 
ronowanej, teraz dla dogodzenia prawowier- 
nym szczególnie do miejsca tego nabożnym 
za dozwoleniem zwierzchności po pi^ty raz 
do druku podana. Warszawa, 1827, w 8ce, WIADOMOŚĆ 49 1 kart. tyt., 1 Vart. dedykacyi I. Mich, Mu- 
rzyaowskieinu, str. 92, 2 wizerunki N. P. M. + 

— Wewnętrzna obrazu stworzonego czło- 
wieka. Warszawa, 1855, w 12ce, str. 204. 

— O ołtarzu św. Jana Clirzciciela, dziele 
"Wita Stwosza w kościele Św. Floryana na 
Kleparzu, z 5ma tablicami. Cieszyn, 1870, 
w 4ce, str. 23. rsb. 1 . 

— Historyczna o opactwie i kościele w Ły- 
dzie. Warszawa, 1858, w 12ce, ob: Lęda. 

— O odpustach i jubileuszu z przydanenii 
aktami, modlitwami i pieśniami, z ukolicz- 
ności wielkiego Jubileuszu odprawiaj, się w dye- 
cozyi Łuckiej. Berdyczów, druk Karmelitów 
Bosych, 1826, str. 170 i 3 rej. 

— Dla ogółu mieszkańców o poznawaniu 
cholery, sposobach ochronienia się od niej, 
jakoteż o leczeniu środkami pospolitemi. Wy- 
dana z pol', cenią wyższej władzy. Warszawa, 
w drukarni rządowej, 183G, w 8ce, str. 33. 
złp. 1. + 4 + 

— Toż, wydana powtórnie z polec, wyż- 
szej władzy, tamże, druk Stan. btrąbskiego, 
1847, w 8ce, str. 22. 

— (Krótka) o Najświętszej Pannie w Lour- 
des z nowenna. Wydanie drugie, nakładem 
księży Misyonarzy krakowskich. Kraków, druk 
Leona Paszkowskiego, 1875, w 12ce, str. 116, 
spis (1.) + 

— Obacż: S, J. (1873). 

— O percepcie y expensie suram, na kan- 
cellarye marszałkowskie zbieranych w trzech- 
lecie z d. 1. Lipca 1823, folio. 

— O piśmie pod tytułem : Feriae Varsa- 
yienses. Wilno, w drukarni A. Marcinow- 
skiego, 1821, str. 31. ob:Ciampi; Sobolewski. 

— O liturgicznem piśmie egiptskiem. Kra- 
ków, 1830, folio. 

— (Krótka) o początku i użyciu błogo- 
sławionego chleba, który na mocy potwier- 
dzenia Eugeniusza 1V^ papieża poświęca się 
corocznie w kościołach Augustyuskich dnia 
10. Września, jako w uroczystość św. Miko- 
łaja z Tolentynu. Kraków, nakład ks. Au- 
gustyanów, druk Uuiw., b. w. r. 1871, w 8ce, 
k. niel. 2. + 

— O przychodzie, wydatkach i czynno- 
ściach instytutu macierzyństwa wdeńskiego, 
od dnia 7. List. 1809 r., epoki ustanowienia 
jego, do dnia 31. Grudnia 1810 roku. Wilno, 
1811, w 4ce. 

— O pomnikach w kościele uniwersytec- 
kim ś. Jana w Wilnie wystawionym na uwiecz- 
nienie pamiątki Hieronima hiabi Stroynow- 
skiego, biskupa wileńskiego. Wilno, 1830, 
w óce. 

— O rodzaju mostów wynalazku F. Pan- 
cera, ob; Pancer. 

— O rocznym postępie Tow. naukowego 
w Płocku od dn. załóż, do 3 Czerwca 1821 r. 
w 4ce, str. 8. 

— Historyczna o świętych pozostałościacjj z narzędzi męki Pana Jezusa Chrystusa. 
Lwów, druk Filiera i Sp., 1850, w 12cg, str. 
19. grp. 20, 

— O najstarszym psałterzu 1827, obacz : 
Bandtkie J. S.; Borkowski Stan. 

— O krwawej rzezi w Moskwie ob: Roussel, 

— (Krótka) o sakramencie bierzmowania 
z dołączeniem modlitw przed i po bierzmo- 
waniu, dla wygody gotujących się do tego 
sakramentu jnzez ks. H. 1'. Warszawa, druk 
XX. Missyonarzy, 1860, w Ifjce, str. 40. kop. 10. 

~ O składzie i urządzeniu instytutu żeń- 
skiego Deybelów w Wilnie. Wilno, 1830, 
w 8ce, 

— Z roku 1805 o summie etatem przez 
najwyższe potwierdzenie na utrzymanie uni- 
wersytetu wileńskiego naznaczonej, tolio, 1 
arkusz, 

— Tożsamo, corocznie z lat 1806 do lS22 
włącznie. 

— O stanie handlu i przemysłu w Polsz- 
czę 1846, obacz: Giżycki Ks. 

— O synodach prowincyonalnych obacz 
Fabisz (1861). 

— O szkaplorzu męki pańskiej z dodatkiem 
stosownego nabożeństwa i rozmyślań na każ- 
dy dzień tygodnia. Mikołów, T, Nowacki, 
1869, w 12ce, str, 72. sgr. 2. 

— Krótka o szkaplerzu niepokalanego po- 
częcia Najświętszej Maryi Panny. Lwów, 
druk zakładu im. Ossolińskich, 1855, w 32ce. 
str. 40. i 1 ryc. 

— Toż, wydanie drugie. Lwów, nakład A, 
Vogla, druk zakł. Ossolińsk., 1865, w 16ce. 
str. 36. + 

— O szkaplerzu męki Pańskiej z dodat- 
kiem 1850, 1856, 1858, ob: Pawlicki J. X. 

— O szkaplerzu Niepokalanego poczęcia 
1859, 1863 ob : S. J. ksiądz. 

— O tłusce siewnej 1841, ob: M. Ludwik. -ł- 

— O towarzystwach biblicznych Wielko- 
biytańskiem i Berlińskiem. Kraków, druk 
akademicki, 1817, w 8oe, str. 18. (przekład 
z dodatku do Gazety literackiej wiedeńskiej 
z r. 1816, Wrzesień), -i + + 

— O towarzystwach płockich w r. 1822 
zebrana, (zarazem) l)ruga wiadomość o po- 
stępie roczn. Towarz. naukow. od 3go Czerw- 
ca 1821 r. do 10 Czerw. 1822, w 4ce, str. 16. 

— O towarzystwie biblijnem gubernii gro- 
dzieńskiej. 

— O towarzystwie oszczędności, b. w. m. 
i r. (Warszawa, 1828), w 4ce, k. 3. -i- 

— O towarzystwie typograficznem wileń- 
skiem. Wilno, w drukarni pism peryodycznych, 
1818, w 8ce, str. 2 i 14. 

— (Trzecia) o towarzystwie naukowem przy 
szkole wojewódzkiej płockiej w r. 1823, w 4ce, 
str, 7. + + 

— O towarzystwie wyrobów zbożowych. 
(Warszawa, 1825), w 4ce, etr, VUJ, + -I- 

7 Śó WIADOMOŚCI — Historyczna o uroczystości imienia Pan- 
ny Maryi i o bractwie tegoż imienia w ko- 
ściele katedr, wileńsk. z dodatkiem modlitW 
do Matki Bożej. Wilno, 1845. 

— O ustawach i odi)U3tach 1861, ob: Pro- 
motor, M. M. 

— O główniejszych warunkach, pod ja- 
kiemi żegluga parowa na rzekach spławnych 
królestwa podejmuje się zboże na swoich 
statkach spławiać. Warszawa, 1850, w 8ce. 

— O wypadkach udzielania się księgosu- 
Bzu owcom w r. 1863 w Król. Polsk., z przy- 
toczeniem podobnych spostrzeżeń w innych 
krajach, podana przez Radg lekarską Króle- 
stwa, z rozporządzenia komisyi Rząd. Spraw 
Wewnętrznych. Warszawa, druk S. Orgel- 
branda, 1863, w 8ce. str. 40. k. 1. i 1. tabl. 
+ -»--+- 

— f Krótka) historyczna o Warszawie. War- 
szawa, 1839, w 8ce. 

— O założeniu i otworzeniu akademii du 
chownej rzymsko-katolickiej w Warszawie. 
Warszawa, druk XX. Pijarów warszawskich, 
1837, w 4ce, str. 65 i niel. kart. 4. 

— Krótka o tak zwanem zapaleniu egip- 
skieni oczu podana przez Radę lekarsk. Król. 
Polskiego. Warszawa, druk Gliicksberga, 1850, 
w 8ce, str. 29. 

— O zgromadzeniu siostrzyczek ubogich 
we Francy i, 1853 i 1858 ob: Aubineau Leon. 

— O znakach rzeczywistej i pozornej śmier- 
ci, tudzież o obchodzeniu się z zmarłymi, 
wydana przez Radę lekarską Król. Polsk. 
Warszawa, druk Strąbskiego, 1846, w 8ce, 
Btr. 11. 

— Lekarska o subtelnych nader żyłkach 
machiny ciała naszego żywej, co są ciąguą- 
cemi lub parującemi od lekarzy nazwanemi, 
W 4ce, str. 3. 

— Historyczna o obrazie Matki Boskiej, 
obacz: Gidle 1845, 1851, 1857; Loreto 1850; 
Skępe 1827, Sulisławice 1857; Sącz. 

— Krótka o obrazie, obacz: Fietzek J. A. 

— O Ormianach, ob: Zachariasiewicz 6r. 
(1842.) + 

— O ratowaniu, ob: Janikowski. 

— O rzezi w Moskwie, ob : Roussel (1858). + 

— O tegoczesnych Grekach 1827, obacz: 
Voutier. + 

— O towarzystwie, ob : Charków. 

— O zjawieniu, ob: Rimini (1850.) + 

-- O życiu, ob: Bernard Jan Gabr. (1852); 
Franciszek Hieronim (1840). 

— O warunkach żeglugi parowej, ob: Gar- 
biński W. (1850). 

Wiadomości archeologiczne. Spostrzeżenia 
lat ostatnich w dziedzinie starożytności kra- 
jowych. Czasy przedhistoryczne 1. Warszawa, 
księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1873, w 8ce, 
itr. 165. złp. 13 gr. 10, — Toż, Cz. II. Warszawa, druk S. Orgel- 
branda Synów, 1874, w 8ce, str. 93 i XXI tabl. 
2 rubl. 

— Toż, Cz. III. Warszawa, 1876, w 8ce, 
str. 146 i tabl. 7. rub. 2. + + 

— Bibliograficzne podawane przez księg. 
i «kład nut muzycznych Gebethnera i Wolffa 
w Warszawie).]^ Nr. 7. od Paźdz. 1871 do koń- 
ca Września 1872. Warszawa, druk Kuryera 
warsz., 1872, w 8co, str. 20. 

— Brukowe czyli rozmowa na placu pod 
Ratuszem wielkiego X. z małym x. *Nr. 1. 
w 4ce, 1 karta, na końcu tejże położono: 
Dozwala się drukować. Wilno, 21 Sierpnia 
1816. G. E. Groddeck, i znowu następny jest 
oznaczony Nr. lym, i odtąd jest liczba cią- 
gła ; 4 numera wyszły 1816 r. a piąty nu- 
mer rozpoczyna rok 1817, i wychodził w Wil- 
nie w drukarni XX. Pijarów, w 4ce, str. 239, 
numerów 56. 

T. II. Rok 1818, poczyna się od Nr. 57, 
w 4ce większej. Wilno, w drukarni XX. Pi- 
jarów, str. 210, ostatni Nr. 108. 

T. III. Rok 18l9, w 4ce, poczyna się od 
Nr. 109 do 160 włącznie, str. 214. 

T. IV, Rok 1820, w 4ce, od Nr. 161, 
Nrów 212, str. 212. 

T. V. Rok 1821, w4ce, od Nr. 213 do 265, 
stron 216. 

T. VI, Rok 1822, w 4ce, od Nr. 266 do 
287 (półrocze^, str. 88. Każdy rok po 25 złp. 
(Współpracownik Mich. Baliński. Z początku 
wyszło nieperyodycznie Nrów 5. ćwiartko- 
wych, każdy po 5 groszy. Po pewnej przer- 
wie wydawano Wiadomości od 1817 po pół 
arkusza, każdy numer po 10 grp.) + 

— Do dziejów kościoła i religii katolickiej 
w krajach panowaniu rossyjskiemu podle- 
głych. Cz. 2. Poznań, Stefański, 1843, w 8ce, 
tal. 3. 

(Cz. I, obejmuje: Zbiór wiadomości o ko- 
ściele i religii katol. przez ks. Szantyra. Cz. 
II. AUokucya Grzegorza XVI miana 22. Lip- 
ca 1842 i t. d., według wydania niemiec- 
kiego P. G. Moreli. Dwa lata było to dzieło 
w procesie nadcenzury berlińskiej aż je roku 
1845 puszczono w obieg). 

— OhAcz : Gienijusz Paweł. 

— Z dziedziny stenografii (miesięcznik). 
Red. D. Czajkowski. Lwów, główny skład 
w admin. i eksped. Seyfartha i Czajkowskiego, 
1872, w 8ce. 

— (Ciekawe) dla dzieci. Warszawa, bez w. 
r. (po r. 1830), w 12ce, str. 95. 

— Krótkie, z dziejów piśmiennictwa pol- 
skiego ob.: Łyszkowski M. 1855. 

— Krótkie z dziejów polskich, obacz : Wag- 
ner J. B. 

— Pożyteczne gospodarzowi, z pism i nowo 
wyszłego wyjęte , i na polski język przeło- 
żone, w 4 częściach. Z dodatkiem. Wrocław, WIADOMOŚCI 61 naW. W. B. Korna, 1811, w 8oe, str. 544, VI 
i 10 niel. złp. 10. 

— Dla gospodarzy i gospodyń użyteczne, 
nauka cbodowania drobiu czyli ptactwa do- 
mowego i królików, przepisy rozmnażania, 
żywienia, leczenia chorób, tuczenia i użyt- 
kowania tych zwierzfjt itd. (Oddr. z Kalend, 
pow.) Warszawa, 1837, w 8ce. 

— Gospodarskie każdemu rolnikowi, T. 2- 
Warszawa, 1836, w 8ce. rub. 1 kop. 36. 

— Gubernialne, Grodzieńskie. Kamieniec- 
Podolskie, Kijowskie, Mińskie , M<'hilewskie, 
Wileńskie, Żytomirskie (wydawane po ros- 
syjsku) ob: Huben. 

— O Grekach, obacz: Grecya. 

— Handlowe. Warszawa, druk Banku pol- 
skiego. Nr. 1. d. 4 Stycznia 1830 r. w 4ce, 
Nrów 138, stron 748, w dwie kolumny; wy- 
chodziły trzy razy na tydzień, po pól ark. 
Ostatni numer wyszedł d. 27. Listopada 1830 
r. Redaktor Kazim. Kontrym. Łącznie z tem 
wydawano Bibliotekę handlową, pismo ze- 
szytowe po 5 ark., rocznie 12 zeszytów. Ce- 
na 24 złp. rocznie. 

— Handlowe i przemysłowe. Warszawa, 
dnia 2 Czerwca 1836 r. w 4ce. 

(Wyszło najprzód 9 numerów, uienumero 
wanyth str, 36, poczem idą numerowane do 
końca i jest Num, 53, str, 212 (wychodziły 
dwa razy na tydzień). 

Rok 1837, od Nr. 54 do 156. str. od 213 
do 588. 

Rok 1838, od Nr. 157 do 254, od str. 589 
do 1064, 

Rok 1S31, od Nr. 255 do 355, od str. 1065 
do 1482, 

Rok 1840, od Nr, 356 do 457, od str. 1483 
do 1890. 

Rok 1H41, Nrów 99, każdy po 4 strony. 

Rok 1842, Nrów 102, każdy po 4 strony, 
i spisu 4 str. 

(Dodawano je do Gazety codziennej). 

— Z historyi polskiej, obacz: Polska. 

— Historyczne i literackie (pismo peryo- 
dyczne). Paryż, druk. Polska. \Vychodziły od 
początku r, 1833, trzy razy na miesiąc nu- 
merami; z końcem roku 1810 ustały, 

(Powstały w miej.sce Wiadomości krajo- 
wych i emigracyjnych,) Cena 9 ark. frank. 3. 

— Kościelne. Kok I. Lwów, druk Prze- 
glądu Iwowsk. i Chaty pod zarządem Jul. 
Birkenmaiera, 1873, w 4ce. Wydawca X. Ot- 
ton Hołyński, redaktor X. Edw. Podolski. 
Nr. 1. d. 1. Pflźdz. 1873; Nr. 6. d 15. Gru- 
dnia 1873, str. 52. (dwutygodnik). Kwartal- 
nie cnt. 80. -(- 

— Dotyczące młyna parowego w Zegrzyn- 
ku. Warszawa, 1874, w 8ce, str. 14. 

— Z kraju z lat 1861 — 1862. Lij^sk, W. 
Gerhard, Naumburg, druk S. Paetz, 1863, 
w 8ce, str. 183. tal. 1 sgr. 10.+ — Przygotowawcze do nauki jeometryi z 2, 
tablicami. Warszawa, 1843, w 12ce, złp. 2. 

— Krajowe i emigracyjne 1^37. Nrów 36, 
w 8ce, str. 148, ob; Jełowicki Al. (1836- 37). 

— O konfederacyi, obacz: Kaczkowski S. 
(1843). -f 

— O król. prusk. lotteryach numerowych 
i klasycznych na rzecz inwalidów i wdów, 
tudzież na wsparcie szkół i szpitalów na r. 
1800. Berlin, druk Deckera, w 8ce, str. 48. + 

— Toż, na rok 1801, tamże, str. 51. 

— Toż, na rok 1803. 

— Krótkie z nauk, obacz: Jędrzejowiczowa. 

(1848). 

— O Syberyi, obacz : Kobyłecki J. (1837). 
— - Początkowe, ob: Wianuszek. 

— Z placu boju. Warszawa, druk Rządu 
naród., 1863, w •Ice, w Sierpniu Nrów 10, 
we Wrześniu Nr. 1. dnia 2go. Redaktor no- 
minalny Wł. Sabowski, rzeczywisty Rości- 
sław. Każdy Nr. po 1 stronie. 

— Polityczne. Warszawa, w druk. tajem- 
nej, 1863, Nr. 1. d. 22. Sierpnia, fol. pół ark. 
Nr. 2 i 3. d. 27 i 31. Sierpnia. Nr. po grp. 5. 

— Z pola bitwy (luźne numerowane ćwiart- 
ki po jednej stronie drukowane). Warszawa, 
21. Kwietnia 1863, w 4ce, d. 29/4, w małej 
4ce, 30. Kwietnia Bitwa pod Jedlnią, w 4ce 
małej, -t- 

— Z pola bitwy. Nr. 1. d. 10. Lutego 1863, 
(z druk, tajemnej w Warszawie), fol., pół ark. 
Nr. 2. d. ią/2. Nr, 3, d, 26/2, Nr, 5. d. 14/3, 
Nr, 7, d, 4, Kwietnia 1863, Nr. 8. d. 24/4, 
Nr. 9. d. 22/4, Nr. 10. d. 25/4 i 7. Maja. Nr, 
U. d. 1. Czerwca, Nr. 13. d. 20/6, Nr. 14 i 

15. d 16 i 22. Lipca. + 

— Polityczne , literackie i gospodarskie, 
pismo dla ludzi pracy. Wydawca, właściciel 
i redaktor Wiktor Wiśniewski. Lwów, druk 
zakł. Im. Ossolińsk., 1869, folio. Rok I. Nrów 
30. od 2. Stycznia. 

(Wychodziły trzy razy w tydzień. Prenu- 
merata kwartalna złr. 1 cnt. 60. Nr. 2 do Nr. 

16. w druk. E. Winiarza, Nr. 30. dnia 23. 
Marca). + 

— Polskie, (wychodziły trzy razy w mie- 
siącu po pół ark.) Wydawca Maciej Kleniew- 
ski i Ign. Szczepanowski. Paryż, druk Maul- 
de i Benou, 1854. Część HI. od str. 33 dnia 
16. Lipca. Cz§ść IV. od str. 41 d. 31. Lipca. 
Część V. od str. 49 — 64 dnia 19. hierpnła. 
Część II. (tak) Nr. 1. d. 2. Września 1854, 
od str. 65—72. Część II. Nr. 2 od 73-88 d. 
26. Września. Red. Winc. Budzyński. Część 
II. Nr. V. d. 16. Listop. od 113—120. Część 
II. Nr. 7. od 129— 144 d. 20. Grudnia 1854. 
Część III. Nr. 1 do 7. od 10. Stycznia 1855 
do 22. Marca od str. 145—200, od Nr. 4 re- 
daktor St. Gajewski. L. Czyść IV. Nr, 1— Sod 
str. 209—232 od 15. Kwietnia. Nr. 8 i 9 od 
str. 257 — 264 d. 15. Czerwca 1855. Wiado- 
mości Polskie Ii. (Rok). Redaktor Józ. Ło- 82 VIAL - WlANECZEK pflciński. Część I (tak) Nr. 1. od str. 1 — 8 d. 
24. Czerwca. Nr. 1 — 4. do str. 32 do 25. 
Lipca. Nr. 7—8. od str. 49-64 d. 15. Wrze- 
śnią. Dodatek do Wiadomości polsk. od str. 
1 — 48 obejmuje wyjątek z Morawskiego T. 
Dzieje państwa polskiego od r. 17()3 — iSlfi), 
od Paźdz. 1855. Format w 4ce. Redaktor F'e- 
liks Wrotnowski. Nr. 2. d. 20. Taźdz. do Nr. 
7. do 31. Gniduia. Nr. 8 i 9, razem d. 19 
Stjczn. do Nr. 38, do str. 152 d. 3 Grudnia. 
Nr. 40 i 47. d. 27. Grudnia do str. 164 Ro- 
ku 1859- Nr. 34. 38, 39 r. 1860. Nr. 39 do 
Nr. 48, do 29. Grudnia, str. 206. Redaktor 
Jan Kaz. Ordyniec r. 1861. Nr. 1 do 4 do 
Btr. 16 do 2. Lutego. Druk L. Martinet. Pre- 
num. rocznie frk. 20. t -t + 

— Różne pożyteczne ku nauce i rozrywce. 
(Przedruk z illusłrowanego Kalendarza 1870 
roku). Kraków, nakładem wydawnictwa „Czy- 
telni ludowej", w 8ce, I kart. tyt. str. 64 
z drzeworytami, kop. 40. 

Zarazem Auczyca Wł. Dzieje narodu wę- 
gierskiego, w 8ce, str. 70. + 

— Różne. Illusłrowana książeczka z cie- 
kawych i nauczających rzeczy złożona. (Prze- 
druk z illustrowanego kalendarza 1871 roku.) 
Kraków, nakładem wydawnictwa „Czytelni 
ludowej", 1872, w Sce, 4 kartki nieliczb. str. 
108 i 43. cnt. 60. + 

— Toż, 8erya III. Kraków, nakład Al. 
Nowoleckiego, 1873, w Sce, str. 152. cnt. 40. 

— Serya IV. rok 1874, str. 135. cnt. 40. 

— Serya V, rok 1875, str. 114. cnt. 40. 

— Serya VI, 1876, str. 96. cnt. 40. 

— O spółce żeglugi parowej na rzekach 
spławnych Królestwa, pod firmą Andrzej hr. 
Zamoyski i Spółka. Warszawa, 1862, w Sce. 

— O trzech szkapler^ach to jest: 1) Nie- 
pokalanego poczęcia M ; 2) Z góry Karmelu. 
3) Męki Pańskiej. Kraków, nakład XX. Mi- 
syonarzy, druk W. Korneckiego, 1873, w 16ce, 
Btr. 35. cnt. 6. + 

— Pierwsze, dla użytku dzieci, które za- 
czynają lubić czytanie. Z obrazkami. Edycya 
nowa. Wrocław, nakład W. B. Korna, 1821, 
w 12. 

— (Werdauskie) misyjne. Wydawca dr. ks. 
L. Otto. redaktor A. Walach. Cieszyn, druk 
K. Prochaski, 1671— 1875, w 4ce małej. Co 
miesiąc numer dwukartkowy. (Dodawane do 
Zwiastuna). Rocznie cnt. 35. -f 

— Informacyjne dla właścicieli dóbr pry- 
watnych w Królestwie Polskiem, zamierzają 
cych zaciągnąć pożyczkę z towarzystwa kre- 
dytowego w listach zastawnych 3go okresu 
b. w. m., 1859, w Sce. 

— O naszej wojnie /: Moskalami. Nr. 1 d. 
1. Lutego. 1864. Nr. 2. d. 1. Marca 1864 
przez Bartka Wytrzykosa, a po litewsku przez 
Czinoderiszkin Mikałojusa. W druk. Naród, 
województwa Augustowskiego. 

— Historyczne o wymowie świętej w po- wszechności, z krótkiemi uwagami co do wy- 
mowy kościoła polskiego. Warszawa, 1830, 
w 12ce. kr. 24. 

— Statystyczne o stosunkach krajowych, 
wydane przez krajowe biuro statystyczne pod 
redakcyą prof. dra Tadeusza Piłata. Rocznik 
III. zeszyt 2. Lwów, I. związkowa druk., 
1877, w 4ce, str. 69-204. 

(Treść: Wyrób piwa i wódki w Galicyi 
w r. 1875, napisał dr. J. Kleczyński; Zbio- 
ry r. 1876 w Galicyi, z dodatkiem podziału 
powierzchni kraju podług głównych rodza- 
jów uprawy i poglądu na stosunki roboci- 
zny przez prof. dra Tadeusza Piłata; Podatki 
bezpośrednie w Galicyi rozpisane na r. 1877, 
zestawił dr. J. Kleczyński; Kasy oszizędno- 
ści w Galicyi w r. 1876, przez dra Tadeusza 
SkałkowskiegoJ. 

— Toż, rocznik III, zeszyt 3. Lwów, I. 
związkowa druk., 1877, w 4ce, str. 207 — 232, 
1 ul. i tablic VI. _ 

Treść: Stowarzyszenia zarobkowe i gospo- 
darcze w Galicyi w r. 1876/7, przez dra Al- 
freda Zgórskiego ('wyciąg z wydanego ró- 
wnocześnie Ul Rocznika Stowarzyszeń za- 
robkowych i gospodarczych), ob.; Piłat. 

VIAL P. Jan Chrz. Karol (ur. 1771). Kto 
pierwszy ten lepszy czyli cztery mile drogi. 
Komedya w 3ch aktach z francuzkiego na 
ojczysty język przerobiona, na teatrze war- 
szawskim d. 28. Mnja 1815 r. pierwszy raz 
grana. Warszawa, Zawadzki, 1816, w Sce, 
k. 1, str. 152. + 

yiALAR. Konstytucya polityczna monarchii 
hiszpańskiej, ogłoszona w Kadyxie dnia 19. 
Marca 1S12 r., tłómaczona z hiszpańskiego 
na język francuzki przez ..., na polski ję- 
zyk przełożona podług wydania w Sankt- 
Petersburgu r. 1812. Wilno, 1812, w Sce. 

Wianeczek na Boże Narodzenie i na Wiel- 
kanoc. Lublin, druk Józefa Nowaczyńskiego, 
nakład lubelskiego bractwa Niepokal. Serca 
Maryi, 1862, w Sce, str. 32. 

— dla Najświętszego Dzieciątka Jezus. No- 
wenna z odpustami, z francuzkiego. War- 
szawa, druk J. Psurskiego, 1859, w 16, str. 
16 z ryciną, grp. 20. 

— majowy na cześć, obacz: Marya N. P. 
(1855). 

— majowy na cześć najświętszej i naj- 
czystszej Panny niepokalanie poczętej Maryi. 
Warszawa,*Czerwiński i Spółka, 1869, w 12ce, 
str. 24. kop. 7 i pół. 

— majowy Najśw. Boga Rodzicy Maryi. 
Kraków, nakład W. Jaworskiego, 1871, w Sce, 
str. 35. 

— krzyżowy na cześć Najsłod. Serca Je- 
zusowego i Niepokalanego Serca Maryi. War- 
szawa, u XX. Misyonarzy, 1855, ob: Anto- 
niewicz Karol 

— powieści dla ludu. 1. Flis. 2. Historya 
okropna o walecznym Stasiu i o pięknej WIANEK 58 Anuloe. 3. Kfljeta. 4. Ojciee i trzej synowie. 
6. Świerszcz wielki prorok. 6. Powieść o sta- 
rym wilku i o lisie filucie. Poznaii, 1869. 
kop. 30. 

— panieński, ob: N. J. (1871). 

— modłów do Opatrzności Boskiej, z do- 
datkiem litanij i módl ito wek do Św. Kocha 
patrona od morowego powietrza, oraz mo- 
dlitewek w czasie utrapienia, o 8zcz^'śliwc 
śmierć i o wybawienie od niespodziewanej 
śmierci. Warszawa i Wilno. druk. M. Orjiel- 
brand, 18C8, w Uice, str. 79. kop. 15. 

Wianek anielski. Tarnów, druk i nakf. Ru- 
sinowskiego, 1859, w 32ce, str. 9(j. + 

— anielski dla dzieii Cieszyn, Prochaska, 
około 1861. 3 cent. 

— anielski d!a pobożnych dzieci. Cieszyn, 
K.Prochaska, 1869, w 32ce, str. 64, et. 7, k. 
ozd. 14 et, opr. w płótno et. 20. 

— fanielskij dla dzieci. Bielsko, druk i na- 
kład R. Zawadzkiego, 1867, w 32cej str. 6 i, 

— anielski dla pobożnych dzieci. Wado- 
wice, nakładem i drukiem Fr. FoKyua, 1876, 
w 12, str. 63. + 

— ku czci Najwiclszej Maryi Panny. Książ- 
ka do nabożeństwa dla chrześcian rzymsko- 
katolickiego kościoła. Częstochowa, 1873. rb 1. 

— Obacz: Dąbrowski J. N. 

— duchowny sługom .lezusa i Maryi po- 
święcony. Warszawa, u Gebethnera i Wolffa, 
druk Instytutu głuchoniemych, 1873, w Sce, 
Btr. 64, kop. 30, ob.: Jełowicki Aleks. 

— jubileuszowy na uroczysłość tysiąc le- 
tniej rocznicy zaprowadzenia chrześciaństwa 
w Słowiańszczyznie a w narodzie Polskim 
od powołania rodziny Piastów na przyjęcie 
chrześciaństwa i tronu polskiego. Leszuo, na- 
kład i druk F. Giinthera, 1863, w 8ce, str. 
60. złp. 1. 

— krzyżowy na cześć najsłodszego serca 
Jezusowego i niepokalanego serca Maryi. O 
jak słodko cierpieć temu, co umie kochać 
Jezusa i Maryę, bo kto kocha Jezusa i Ma- 
ryę wie, umie i posiędzio wszystko. Warsza- 
wa, druk XX. Misyonarzy, 1855, w l6fe, k. 1. 
str. 22. (Tytuł litografowany u M. Fajansa). 
grp. 15. -K . 

— Tenże tytuł, w Żytomierzu, w drukarni 
i litografii pod firmą A. Kwiatkowskiego, J. 
Chrząszcz i K., 1860, w 8ce, str. 24. 

— krzyżowy na cześć najsłodszego serca 
Jezusowego i niepokalanego serca Maryi. 
Warszawa, Czerwiński i Sp., 1869, w I2ce, 
str. 23. kop. 7V . 

— z kwiateczków w ogrodzie kościoła ka- 
tolickiego wzrosłych uwity i na wielki pc- 
żytek dusz chrześciańskich drukiem pomno- 
żony. Piekary, nakład i druk Teod. Hene- 
czek, 1857, w 16ce, str. XIV, 486. 

— Toż, na wielki pożytek dusz chrześciań- 
skich do druku podany przez ks. A. I>...go. 
Ezeezów, A. Pelar, 1860, w 16ce, str. XVIII i 536. (Wybito 2000 egz., do r. 1872 sprze- 
dano 1300). cnt. 80. 

— z swojskich kwiatów. Kruków, 1855, 
ob: Badeniowa S. 

— (Mały) Maryi. Nabożeństwo do Najśw. 
Panuy Maryi. Warszawa, u XX. Misyonarzy, 
1861. 

— nabożeństwa dla dzieci polskich. Cał- 
kowity zbiór modlitw dla niłodzit-ży kato- 
lickiej płci obojpj każdfgo wieku, ułożony 
wedlo najsławmifjszych od zwierzchności du- 
chownoi uznanych autorów duchownych. Lipsk, 
nakład K. Ii. Kasprowicza, druk F A. Hrock- 
hausa, 1871, w 3i, str. 25.$. (Odbitka z bi- 
blioteczki nabożeństw katolickich Tomik Illj. 
27% sgr, 

— Najświętszej Maryi Panny Częstochow- 
skiej. Książka do nabożeństwa. WaiBzawa, 
nakład Gustawa Sennewalda, druk J. Ungra, 
1856, w 24ce, str. 419 i IX, z dwoma stulo- 
rytami. rsb. 1 kop. 20. 

— Toż, wydanie U, tamże, druk J. Ungra, 
1862, w I2ce, str. 491 i X. z staloryt. rb. 1. 

— nowy, boską miłość serc kwitnących na 
łąkach Maryi u nóg królowej nieba złożony, 
albo zbiór nabożeństwa na chwałę Itcżą ku 
czci najśw. Maryi Panny w Ląkowskim obra- 
zie u 00. Reformatów wiclkiemi cudami 
słyuącej od Ojca św. Benedykta XIV. K. P. 
1752 ukoronowanej. Z krótką historyą i opi- 
sem kilku cudów. Wydanie drugie. Brodnica, 
C. A. Kohler, w 16ce, str. 93, z ly-ciną P. 
M. Łąkowskiej. sgr. 2\'^, 

— noworocznik na rok 1836 Oryginalne 
utwory prozy i poezyi zawierający, ozdo- 
biony sześciu rycinami i muzyką, wydany 
nakładem i ptarauiem Józefa Kaczanowskiego. 
Warszawa, w diukarni J. GHicksberga księ- 
garza szkół publicznych w KróleRtwie Pol- 
skiem, 1836, w I2ce, z przodu 2 k. niel. 
i 839 .stron, 6 rycin na siali rzniętych i 2 
tablice muzyki, ob : Korwell Karol- 

— noworocznik na rok 1837, zebrany i uło- 
żony przez Karni. i Korwela z ryciną, wydany 
nakładem Józefa Kuczanowskiego. Warszawa, 
w drukarni O. Łątkiewicza, 1837, w Sce, 
mn., str. 303. 

— powieści dla ludu. (Biblioteka ludowa. 
Serya I, Tomik 3 i 7.) Poznań, Jagielski M. 
druk Marxa M., 1868- (j9, w 8ce. Tom I i II, 
str. 95 i 92. Tomik po 7'/, sgr. 

— powinszowań i wpisów imiennikowych, 
wybranych z najlepszych pisarzów polskich 
i francuzkich. La nouvelle corbeille de fleurs 
ou recueil complet des compliments pour 
le jour de l'an; de bouquets pour les lótes 
de familie, de felicitations et couplets pour 
les anniyersaires, ainsi qu'un choix de vers, 
pour les albums. (po polsku i francuzku. 
Lwów, Milikowski, 1844, w 8ce, str. iV, 
231 i 3. Cena zniż. złp. 4. 

— różany czyli nowy zbiór modlitw na 
wszystkie święta Najświętszej Maryi l'anny 64 WIANKI -. WIĄZANIK wydany na dochrd Towarzystwa dobroczyn- 
ności. Warszawa, u XX. Misyonarzy, 1853, 
str. XXIV. i 925. Na welinie bez oprawy 
złp. 10. Na papierze zwycz. złp. 6 gr. 20, 

— Toż, tamże, 1854, w 12ce, str. XXIV i 
926. 

— Ob: Biblioteka (nabożeństwa), 

— R. 18G2, ob: Częstochowa. 

— z paproci, obacz: Medeksza (l842). 

Wianki, tygodnik dla płci żeńskiej, poświę- 
cony oświacie duchowej, umysłowej i prze- 
mysłowej. Lwów, 1849 — 1850, w 8ce. wyszło 
22 numerów. Redalttor Julia Goczałlcowska.. 

— pismo pożytkowi i rozrywce poświęcone 
Lwów, 1852, druk l'iilera, w 4ce, wychodziły 
od d. 1, Kwietnia 1852 r. dwa razy na mie- 
siąc po pół arkusza. 

— świętojańskie, książeczka zbiorowa na 
rok 1853, pożytkowi i rozrywce poświęcona. 
Lwów, w drukarni zakładu Naród. im. Osso- 
lińskich. Wydanie W. Manieckicgo dzierżaw- 
cy tejże drukarni, w ]2ce, str. 144. złp. 2. 

(Mieszczą same przedruki, jako to: Żmi- 
chowskiej G, 1) Do moich dziewczynek. 2) 
Z książki pamiątek powieść. Wilkońskiej ł*. 
Rozprawa, jio wieść. Pola Wincentego. 1) 
Rozmowa z dziewczyną, 2) Rybka. 3) Stół 
cudowny. Ob: Goczałkowska J. 

Wianków puszczanie ob : N. J. 

— Wianuszek z obrazków. Książeczka dla dzie- 
ci z obrazkami i wierszykami. Kraków, Jul. 
Wild, 1868, w 8ce, str. 16, rycin 16. złr, 1 
cnt. 50. 

— od Tadzia dla braciszków. (To- 
mik 1 — 14. Bochnia, 1846 — 69), tomik, po 
cnt. 20. obacz : K. A. -f 

— dla najświętszego dzieciątka Jezus No- 
wenna z odpustami, z francuzkiego. War- 
szawa, 1869, w 8ce, str. 16. kop. Ty^. 

— pieśni na majówkę, ob : Trylowski Włodz. 

Wiara (miesiąc Sierpień), Tom I, Pismo 
wydawane staraniem Stowarzyszenia kapła- 
nów polbkich w emigracyi. Paryż, (Lipsk, 
Kasprowicz), 1866, w Bce, str. 48. 

— Toż, miesiąc Wrzesień^ 1866. T. I. Z. 2. 
Ziirich, w drukarni A. Gillera, (u Kaspro- 
wicza), 1866, w 8ce, od str. 50 — 88, 

— Toż, (miesiąc Październik). T. L Z. 3. 
Zurich, w drukarni Gillera, (dostarcza Ka- 
sprowicz w Lipsku), 1866, w 8ce, od str. 89 
do l44. Zeszyt po sgr. 10. 

— nad/.ieja i miłość, książka do nabożeń- 
stwa dla wygody katolickich clirześcian, za- 
wierająca modlitwy, nauki i pieśni na cały 
rok i do każdej potrzeby zastosowane, z ksiąg 
przez kościół św. potwierdzonych zebrane, 
starannie ułożone i do druku podane. Nowy 
Sącz, druk i nakład J. Pisza, 1867, w 12oe, 
Btr. IX, 20. 876, VIII. + 

— nadzieja i miłość, obacz: Skórzeswki J, 
(1840). — nadzieja i miłość, czyli modlitwy i pie- 
śni dla chrześcian katolików. Warszawa, Sen- 
newald, b. w. r, (1841), w 16ce, str. 381, i X. gj 
z wizerunkiem Chrystusa, złp. 6, na papierze W 
welinowym złp. 8. 

— Toż, drugie wydanie. Warszawa, Sen- 
newald, 1847, w 16ce. rub, 1 kop. 20. 

— Co nam nakazuje nasza wiara, Mikułów, 
T. Nowacki, 1862, pół ark. (pieśni) libra po 
sgr, 6, 

— ob: B. F. (dziadów); Chwalibóg (my- 
ślenie); Cypryan (katol. 1845); Czerski J. (wy- 
znanie 1845); Elzenberg (Mojżesz); Gaume 
(katoli,'ka1; Guillois (wykład katol.); Piła (wy- 
znanie); PInard (^chrześciańsk.); Pluszczewski 
(rozszerzanie); Segur; Wierciszewski (wykład). 

WIAROGÓRSKi lan. Dissertatio inauguralis 
de diabete raellito. Berolini, 1837, w 8ce 

str. 28. 

WIARUS. Obrazy tułaczego żywota oddane 
w rymach przez polskiego YYiarusa (Ant. 
Buckiego z Krzemieńca). Paryż, 1847, w 8ce. 
Ye tal. 

Wiarus, pismo dla ludu. 1849/50. Nr, 51 
tal. 2, 

— Ob: Prusinowski Al. 

— pismo dla średniego stanu polskiego, 
Redaktor Franc. Krajewicz, Rok 1. Poznań, 
nakład i druk J. I. Kraszewskiego (Dr. Łe- 
bińskiego), 1873, fol. Kwartalnie sgr. 16., ty- 
godniowo 1 sgr. 6 fen. (Wydawane trzy razy 
na tydzień od 1. Stycznia 1878). 

WIATOR X. Nabożeństwo do św, Feliksa za- 
konu braci mniejszych S. O. Franciszka Ka- 
pucynów, z opisem życia jego i cudów oraz 
z przydatkiem na końcu modlitwy wielce na- 
i)OŻnej, przedrukowane. Za pozwól, zwierzch. 
Warszawa, 1828, w 8co, str, 86. i ryc. -f 

— Tenże tytuł, życia jego i cudów. War- 
szawa, druk XX. Pijarów, 1847, w 8ce, str. 87. 

Wiązanie dla grzecznych panienek. Początki 
czytania polskiego, z obrazkami. Warszawa, 
1854. kop. 30, 

— Toż, z 24, obrazkami kolorowanerai. 
Wydanie drugie poprawne i powiększone. 
Warszawa, nakład B. Lessmana, druk Ch- 
Kelter i b. Rothrauck , 1862, w 8ce, str. 94. 
złp. 2. 

— dla grzecznych chłopczyków. Początki 
czytania polskiego z 24 obrazkami. Warsza- 
wa, nakład B. Lessmana, 1854, w 16ce, str. 
94. kop. 45, 

— Toż, kolorowanemi, drugie poprawne 
i powiększone wydanie. Warszawa, nakład 
Lessmana, druk Ilindemitha, 1862, w Bce, 
str. 92. złp, 2. 

— Toż, trzecie poprawione i powiększone 
wydanie. Warszawa, 1868, w 8ce, str. 92. 
kop, 40. 

— Helenki, ob: Hoffmanowa; Węgierska 
nowe). WIAŻEWICZ - VIDaL U — Olesia, ob: Lubiawa (1832). 

Wiązanka miłości ułożona ku czci, obacz: 
Ulanecki S. + 

— mirry. Rozmyślania na cześć przenaj- 
świętszej męki Zbawiciela i ćwiczenia du- 
chowne z rozmaitych ksiąg pobożnych ze- 
brane. Poznań , Tyt. Daszkiewicz, druk Ka- 
mieńskiego i Spółki, 1876, w 16ce, str, 216. 
Bgr, 10. 

— Książka z obrazkami dla dzieci. Kra- 
ków, Wildt, druk Czasu, 1865, w 8ce, str. 
31 i 7 rycin kol. cnt. 80. + 

— układu 8. p. Chirurga filozofii, ob: Wil- 
koński August (1858). 

WIAŻEWICZ Jerzy, kanonik gnieźnieński. 
Sposób wychowania i edukowania robaczków 
jedwabnych dla rządców dóbr ukraińskich 
Jaśnie Wielmożnej JMci Pani hr. z Mnisz- 
chów Potockiej napisany. W drukarni na- 
dwornej Tulczyńskiej r. 1795, (przedruk w r. 
1874 w Warszawie, staraniem An. Wagi, w 5. 
effzempl), w 8ce, kart niel. 4, stron liczb. 34. + 

Wiaziilicz, obacz: Małkowski A. 

Vicenda delia Chiesa, ob: Theiner. 

Vicentl Francesco. La ąuestione polacca per 
l'avvocato .... Italia, 1863, w 12ce, str. 32. 
«gr. 7. + + 

WiCHERA Jan. Kilka słów o machinach rol- 
niczych ze składu pana Jana Wichery we 
Lwowie. W drnkarni krajowej M. F. Poremby 
we Lwowie, w fol. k. 2. + 

WICHERKIEWICZ Bolesław. Ueber Sarkomę 
und ihr Yorkommen im Mediastinum. Inau- 
gural-Dissertation zur Erlangung der Doc- 
torwtirde in der Med. und Chirurg. Yorge- 
legt der med. Facultat der Friedrich -Wil- 
helms - Uniyersitat zu Berlin und óffentlich 
yertheidiget am 6. Juli 1872, von .... 
Berlin, Druck von Gu8tav Lange (Otto), w 8ce, 
Btr. 36. + 

WICHERKIEWICZ Jan Alojzy zo Zdun (ur. 
1812). De pelvi foeminea et pelyis demon- 
Btratore dissertatio inauguralis. Yratislayiae, 
typ. Friedlander, 1839, w 4ce, str. 22 i 2 tab. + 

WICHERKIEWICZ Władysław (zExin. w obw. 
Szubińskim). Die kircbliche .Stellung der Erz- 
biachofe von Mailand zur Zeit der Pataria. 
Historische Inaugural • Dissertation , welche 
mit Genehmigung der philosophischen Fa- 
cultat der Uniyersitat Breslau Behufs Erlan- 
gung der Doctorwiirde Montag den 2. Au- 
gust Yormittags 9'/^ Uhr in der Aula Leo- 
poldina, gegen die Herren Opponenten : 
August Wambera Dr. philos., Carl Lange, 
cand. juris, Kasimir Wicherkiewicz stud. 
pharm. óffentlich yertheidigen wird .... aua. 
Exin. Breslau, Druck v. Fiedler et Hentschel, 
1875, w 8ce. str. 36 i 4 niel. 

WiCHERSKI Feliks. Nowy harpagon. Korne- 
dya we dwu aktach, Petersburg, Wolfi", druk Wienhubera, 1853, w 12ce, str. VII, 116. 

rub. 1. -(- H- -f 

— Pismo k'generału Trepowu. Geneye, 
Impr. Russe de Londres, 1869, w 8ce, str. 
27. -f -f + 

— Poezye, wydał Erazm Ostapowicz. Pe- 
tersburg, w tłoczni Karola Fejenstejna, 1844, 
w 12, str. 177. (Prócz drobniejszych wierszy 
mieści: Młody człowiek, fantazya « 14 sce- 
nach. Dymitr Wiszniowiecki, fantazya dra- 
mat w XY. scenach ) 

— MiscuIIanea, Tom I. Paryż, 1872, w 8ce, 
str. 302. (Cztery kbięgi bajek, epigramy i 
wiersze różne). 

— Matka, wiersz. Bruxella, 1863. 
WICHERT Michał Ign. (ur. 1733 f 1802) 

Nauki katechizmowe na trzy części podzie- 
lone przez ... za staraniem księdza J. Sta- 
graczyńskiego na nowo wydane. ł'elplin, nakł. 
J. N. Komana 1874, w 8ce, str. 640 i rejestr. 
złr. 3. 
(Inna edycya, Kalisz, 1871). + 

Wichliński Kazimierz, obacz: Czarnecki Ed- 
Wici. (Pismo polityczne). Redaktor: Bene- 
dykt Hora (Rachozaj. Ziirich, drukiem J, 
Suremanna, 1875, w 4ci, (co tydzień pół 
ark.) l^rospekt (d. I Stycznia 1875), str. 1, 
Nr. 1, (d. 23 Stycznia 1875), str. 1—6. Nr. 
5ty, (d. 15 Marca 1875), str. 21-24. Więcej 
nie wyszło). (Współpracownicy Wal. Wró- 
blewski z Londynu; Zygm. Miłkowski, (wspom 
o Wikt. Heltmanie) ; Fel. Lewicki (pamiętn. 
Sybiraka). 

Yicissiłudines, obacz: Theiner (1843). 

WICK Józef Dr. Prawdziwa religia ksią- 
żeczka ludowa przez proboszcza przy 

kościele N. Maryi Panny w Wrocławiu, prze- 
łożona na język polski przez ks. K(orytkow- 
skiego z Trzciny), według trzeciego popraw- 
nego wydania. Gniezno, nakład i druk J. B. 
Langiego, 1863, w 8ce, str. 204. Złp. 2. 

WICKENHAUSER Fr. Ad. Moldawa oder Bei- 
trage zu einein Urkundenbuche der Moldau 
und Bukowina. II. Abtheilung: Geschichte 
und Lfrkunden des Klosters Solka. Czerno- 
witz, Pardini in Comm., 1877, w 8. e, str. 
225. 4 marki. 

ViCtor (Sextu9 Aurelius). De yiris illu- 
stribus. Obacz : Aurelius. 

VICTOR Paweł Sł. Bogowie i ludzie. Spol- 
szczył Zgliński. 3 tomy. Warszawa, 1874, w 
16ce, str. 155, 152 i 160. 60 kop. Ob.: Błot- 
nicki : Saint-Victor. 

YIDAL Ludwik. C1811 f 19 Stycznia 1862). 
Genealogia domu królewskiego de Bourbon 
oraz domów królewskich hiszpańskiego, oboj- 
ga i^ycylii i książęcego parmeńskiego. Z ory- 
ginału francuzkiego księgi złotej, przełożył, 
uzupełnił i wydał L(udwik) de Y^idal). War- 
szawa, druk K. Kowalskiego na ulicy Kró- 
lewskiej pod liczbą 1065, 1857, w 8ce, str. 
140 i Vii. Tablic genealogicznych Vii, kar( 66 VIDAL - VIDOCQ napisowych 2. (Wybito egzemplarzy 300; w 
handlu księgarskim nie znajduje się). + -f 

VIDAL Maksymilian. Człowiek wielki do inu- 
łych interesów. Komedyo-opera w 1 akcie 
oryginalnie napisana przez M. V. Warszawa, 
1835, w 12ce. Złp. 2. 

Henryk, powieść oryginalna przez M. V. 

Warszawa, w drukarni Józefa Wyckiego, 
1829, w 12ce, str. 131. Złp. 4. 

WIDEŃSKI Teofil. Harap. Kraków, w dru- 
karni „Czasu", 187(J, w 4c(3, litografie na 4ćj 
stronie każdego numeru odbite w lit. A. l'ru- 
szyńskicgo w Krakowie. Odpowiedzialny re- 
daktor i wydawca Teofil Wideński. Nakład 
i rediikcya do d. 22 Listopada 1877 r. Kaz. 
łiartoszewicza. Uocznie 24 Nrów. 

— Obacz: Harap. 

WIDMANN. Ueber dla Stellung des Schną 
belthieres in der Naturgeschichte w 4ce, str. 
4. (W próg. gimn. Rzeszów, 1851}. 

WIDMANN Golfried Der Yolkstribune. Pa- 
triotische Gemalde aus Polen, nach dem jiing- 
sten Falle von War.schau. Wiirzhurg, u Fryd. 
Ernesta Theina, 1832, w 8cp, str. 34. tal. 

'A ^ 

WIDMANN Karol. Obwieszczenie Magistratu 
lwowskiego 28 Maja. Lwów, 1848, folio, pół 
ark. 

— Odezwa U Lipca. Lwów, 1848, folio, 
pół. nrk. 

— Przestroga. Lwów, 16 Maja 1848, druk 
Stauropigii, folio. 

WIDMANN Karol. II. (ur. 1821). Franciszek 
Smolka. Wspomnienie biograficzne. fOdbicie 
z dzieła; Wspomnienia biogr. polskie, str. 
159—238 i dokuraenta str. 28). Lwów, druk 
Jasieńskiego, 1868, w 8ce. 50 cnt. -f + + 

— Józef Korzeniowski. Studyum literackie. 
(Przedruk z Dziennika literackiego). Lwów, 
autor, druk E. Winiarza, 1863, w Bce, str. 
174 i VII. 20 cnt. + 

— Kalendarz dla nauczycieli na rok 1875, 
który jest rokiem zwyczajnym mnjącym 365 
dni, wydany staraniem Towarzystwa peda- 
gogicznego przez .... we Lwowie, nakładem 
wydawcy, druk Zakładu narodowego Imienia 
Ossolińskich, w 8ce, str. 240. -t- 

— Kościół Św. Jana Chrzciciebł we Lwo- 
wie. Wiadomość historyczna, z fotografiij T. 
Szajnoka. Nakładem Karola Rosadzińskiego 
i Stanisława Kunasiewicza, zajmujłjcego się 
w imieniu c. kr. konserwatora budowli i pom- 
ników krajowych restauracyg. kościoła św. 
Jana. Lwów, druk Dziennika Iwowsk., 1869, 
w 8ce, str, 62, z fotografią. 20 sgr. -i- + + 

— Nowe podstawy praw narodowych. Od- 
dział I. Narodowość a rewolucya. Studyum 
polityczne. Lwów, K. Wild, 1864, w Bce, 
Btr. XI, 359. Cena 2 złr. i- + + 

— Powinność naeza w obec sporu między Austryij a Prusami i Włochami. Lwów, 1866. 
(O tg broszurę uwięziono autora}. 

— Pamiętnik kapitana gwardyi narodowej 
w r. 1848, spisany podług dyktatów. Tom 1, 
(Część 1 i 2). Lwów, K. Wild, 1872, w 8ce, 
str. 78 i 47. 1 złr. 

— Tygodnik lwowski. Pismo literackie, 
wydawca Karol Wild. llok 1850. Redaktor ... 
Lwów, druk E. Winiarza, 1850, w 4ce. Ty- 
godniowo po 1 ark. wyszło; Nrów 39. Cena 
ćwierćrocznie. 1 złr. 

(Umieścili tu swe prace: J. Jakubowicz, 
Wacław Kmita (Jabłoński Hon.); J. I. Kra- 
szewski; Zyg. Kaczkowski; Mich. Jełowicki; 
Jul. Miłkowski; Feliks Morawski; F.Nowic- 
ki ; (Widmann); J. Osiecki; Henr. Rzewuski; 
.Mar. Pomezańska; S. Kl(uczycki); Przyłęcki 
St. ; Szajnocha Kar.; Ujejski Korn.; Mich. 
Wiesiołowski; M. Warszauerowa; J. Zacha- 
riasiowicz; Wł. Zawadzki. Nadto wiersz D. 
Maguuszewskiego). 

— Program ua gazetę: Postęp. 15 Kwie- 
tnia. Lwów, 1848, folio, pół ark. 

WIDMANN Karol i ZACHARIASIEWICZ Jan. 

Postęp, pismo polityczne. Lwów, 1848, fol., 
Nrów 51. 

(Współpracownicy: Rybicki A.; Kruszyński 
Jan; Wiśniewski Wiktor; Tyc Karol; Rze- 
wuski Leon ; Paduch Karol ; Eder Ludwik; 
Terlecki Ks. ; Wiesiołowski Michał). 

— Obacz: Chodźko L. : Chrząstowski Eug.; 
Kaczkowski Zyg. ('Głos): Lutze; Zachariasiewicz 
J. (kółko rodzinne); Zawadzki Wład. 

VIDOC0 Eugeniusz Franciszek, (ur. 1775 f 
1857). Prawdziwe tajemnice Paryża, z fran- 
cuzkiego. 7 tomów. Warszawa, 1845, w 12ce, 
str. 263, 254, 257, 259, 249, 239, 261 i niel. 1. 
Złp. 24. 

Widok dawnego Wilna z krótkiem objaś- 
nieniem. B. w. ra. 1822, w 8ce. 

Widoki Częstochowy i Jasnej góry z opi- 
sem. Warszawa, D. Lange, litogr. W. Kohn 
i A. Oderfelda. druk w Częstochowie, 1877, 
w 8ce, str. 24, tablic 22. 1 złr. 67 cnt. 

— gmachów 1806, ob.: Vogel Zygm. 

— Warszawy, obacz: Schmidtner. 

— Krakowa, obacz: Głowacki J. I Majera- 
nowski Kons. 

— Pienin, obacz: Szalaj; Wyspiański. 

Widoków 48 główniejszych miast i przed- 
miotów natury i sztuki po całej ziemi, na 
stali wyrytych wraz z opisem tychże. War- 
szawa, M. Orgelbrand, 1802. 2 rub. 

— Toż, 24 widoków na stali wyrytych 
wraz z opisem tychże. Warszawa, 1867, 1 rub. 

— ośm, najrzadsze i najcelniejsze zdarze- 
nia w naturze wystawiających. Zebrane z 
dzieł najkosztowniejszych, najwyborniejszych 
i najlepszych z dołączonymi opisami. Wro- 
cław, nakład W. B. Korna, (181 .)• Cena 64 
złp., zniżona tal. 7, WIDULIŃSKA — WIECZORKOWSKI 67 Widokach (O tabelarnych) nauki mowy. 
I.wów, Filier, 1841. 

Widowicz M. Ant. Gondulicz, obacz . Gondu- 
iiczi J. 
Widowiska u Rzymian, obacz : Wolfram. 

Widozwa Ruskoho Soboru 8 Czorwcia. Lwów, 
1848, folio (i)ół;irkusza). 

— Soboru Ruskobo do W. dusz prowidni- 
ków. Lwów, 1848, w 4ce. 

— Towaristwa bratej do myłych bratej Se- 
laniu, aby swoi grunta nie marnowały . Lwów, 
1848, w 8ce. 

WIDULIŃSKA Joanna z Suoheckicb ^t J- 9 

Stycznia 1861). Henryk i Floretta przez 

Warszawa, druk N. Gliicksberga, 1824, w 
12ce, Btr. 151. Złp. 4. 

— Powieści z dziejów polskich dia mło- 
dych panien przez autork^j Floretty i Po- 
wieści dla mojej córki (przekład Widuliń- 
skiej). 2 tomy. Warszawa, w drukarni Jó- 
zefa Węokiego, 1328, w 12ce, str. T. I; Xli, 
180; T. 11 : 188. + 

— Magazyn mód. Dziennik przyjemnych 

wiadomości, redngowany przez Rocznie 

52 Nrów z modami. Rok 1835 -1860 Warsza- 
wa, druk J. Glii(;ksberga, w4ce, Rok. złp. 40, 
półrocznie złp. 23. 

— Obacz: Bouilly (powieści 1827); Choiseul 
(Polak, Jagiełło); Saint Feliks. 

Widzenia rozliczne siodłaka prostego. Mi- 
kułów, Nowatzki, (1861?), w 8ce, ark. IS^jj. 
3 sgr. 

Widzenie, obacz: Pol W. 
Widzkie szkoły, obacz: Treść. 

WIEBEKING C. F. y. Analyse deacriptiye, 
bistorique et raisonneo des edifiices remarq. 
des grandes riyieres et canaux, ponts et ports 
de la .... etc. la Russie et la Pologne. Munch. 
1840, w 4cp. Avec 16 pi. fol. obi. et atlas de 
11 gr. pi. Gr. form. atlant. (Strony 111—204 
obejmują, : la Russie et 1'ologne). (Jestto 
część pię(!iotomowego dzieła). 

WIĘCKIEWICZ J. Mowy pasterskie na nie- 
dziele całego roku przez J. W. K. 1). K. Cb. 
kanonika, dziekana katedralnego chełmskie- 
goj. T. I — m. W Kwidzynie, 1818—19, w 
tico. 

— Mowy pasterskie na świgta uroczyste 
całego roku przez J. W. K. D. K. Ch. T. 111. 
Kwidzyn, diuk Kantera, 1819, w 8ce, Tom 1 
Btr T. II: 278. T. III: .... Złp. 14. 

— Obacz : Joly (kazania). 

WIĘCKOWSKI Józef. Krótka wiadomość o 
funduszach szpitalnych wcielonych do domu 
ogólnego schronienia ubogicli pod opieka 
Tow. Dóbr. zostających. Kraków, druk Giesz- 
kowskiego, 1849, w 8ce, str. 91. + 

WIĘCKOWSKI Tadeusz. Mierzwienie podług 
systemu p. Biches. Wilno, 1858. Kop. 30, 
Więcław (bractwo), ob.: Dobrzański L. Więcowiny, obacz: W. J. 

Wieczerza pańska, albo nabożeńbtwo do 
Najśw. Sakramentu w dzień Kommunii św. i 
innych czasów służące. Wadowice, Sabiński, 
(około 1852), w 12ce, str. 79. Cena 12 gr. 

WIECZÓR Szczerbowicz Ludomir, (ur. 1842). 
Eurypides nieprzyjaciel kobiet, studyum z 
literatury greckiej podług źródeł klasycznych 

przez Warszawa, w druk Gazety polsk., 

1868, w 8ce, str. 38. (Oddruk z Bibl. warsz.) 
20 kop. -f 

— Kwiaty marzeń. Zbiór poezyi. Część I. 
Mińsk, autor, druk J. Dworca, 1860, w 8ce, 
str. 65. 4 złp. -f 

— Kilka kwcstyj jako uzupełnienie zagad- 
nień i kierunków przez War.szawa, na- 
kładem redakcyi K roniki Rodziiinćj, w druk. 
J. Jaworskiego, Krakowskie Przedm., 1875, w 
12ce, 1 kartka tyt., str. 117(1). 80 cnt. -i- 

— Parnienidee, filozof z Elei, jego nauka 
i jej znaczenie z poglądem na rozwój filozo- 
fii i prawdziwe znaczenie tej nauki napisał 

Warszawa, druk Gaz. polsk., 1868, w 

8ce. Btr. 47. (Oddruk z Bibl. warszawsk.; 40 
kop. 

— Sztuka kochania i lekarstwo na miłość. 
Studium z literatury rzymskiej. Warszawa, 
nakład autora, Gebethner i Wolff, druk J, 
Sikorskiego, 1872, w 8ce, k. 3, str. 76. (Jestto 
streszczenie Owidiusza). 2 złp. 20 gr. + 

— Talmud i żydzi przez L. S. Kraków, A. 
Dygasiński, druk Czasu, 1876, w 8ce, str. 43 
i k. 3. kop. 35. + 

— Zagadnienia i kierunki, przyczynek do 
kwestyj bieżących. Warszawa, nakładem re- 
dakcyi Kroniki rodzinnej, druk Jana Jawor- 
skiego, krak. przedmieście, 1874, w 12ce, 
4 kartki niel., str. 94. 30 kop. + 

WIECZOREK August aus Polnisch-Warten- 
berg (ur. 16 Września 1846). Ueber die frei- 
willigen Nabelblutungen der Neugeborenen 
Inaugural-Dissertation. Greifswald, Druck von 
Fr. Flasche, 1871, w 8ce, str, 31. + 

WIECZOREK Jan ksiądz proboszcz w Lu- 
beczku. Pieśń podczas s{)Owiedzi wielkano- 
cnej. B. w. m. i r., (181 .), w 8ce, str. 4 niel. 

Wieczorek M. ks. Rozmyślania gorzkiej 
mgki Jezusa Chrystusa, obacz : Ludwik z Gre- 
nady. 

WIECZOREK Roman z Rogozina. Zur liese- 
ction des Ellenbogengelenks, Inaugural- 
Dissertation. Breslau, Lindner, 18G9, w 8ce, 
str. 35. + 

WIECZOREK Rudolf. Predigt gehalten in 
Berlin am 21 Juni. Berlin, Enslin, 1846, w 
Sce. 1 '4 sgr. 

WIECZORKOWSKI Michael. Dc morbo macu- 
loso haemorrhagico Werthcfii. Kraków, druk 
D. E. Friedleina, 1838, w Sce, str. 40 i III. 

+ + t 58 WIECZUKKOWSKI — WIEDZA WIECZORKOWSKI Mikołaj, Dr. med. i chir. 
De linguae semiotice, nec non de amplifica- 
tione ejusdera. Kraków, 1839, w 8ce, str, 72, 

Wieczorkowski Władysław, (ur. 1834 (1833) 
t 1857). Ob.: B:blioteka warszawska, 1853 — 4. 
Dziennik warsz. 1852. 

Wieczory wróżki. Zbiór powiastek dla mło- 
dzieży ozdobiony etalorytami kolorowanemi. 
Wolny przekład z francuskiego. Warszawa, 
Maur. Oigell)rand, druk G. Faetza w Naum- 
burgu, 1874, w 8co, str. 229. I rub 20 kop. 

— Czwartkowe, obacz: Zaleska Julia. 

— starego nauczyciela. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk Kowalewskiego, 1877, w 
8ce, Btr. XV, 165 i II. 1 złr. 

— zabawne czyli rozrywka dla dam i ka- 
walerów w rozmaitych ciekawych i dowci- 
pnych wierszach i anekdotach z 'przyłącze- 
niem sto i oko zagadek. Warszawa, 1805, 
w 8ce, str. 157. 3 złp. 

— Tenże tytuł. Lublin, nakład Kazimierza 
Szczepańskiego, druk Jana Karola Pruskiego, 
w 8ce, str, 159. Złp. 2. 

— zimowe. Oddział I. Powieści Bernarda. 
Warszawa, 1844; Oddział II. Dumasa Sztu- 
ardowie. 1844; Oddział III. Mery-Hewa i W. 
Teniat: Powieść Antonino; tłumacz J. Jasiń- 
ski. Warszawa, 1344, ob. : Jasiński J. S. 

— Toż roku 1861, obacz: ConsciencB; Di- 
ckens. 

— familijne, 1837, ob.; Szczepański Jul. 

— jesienne, obacz: Tomasz z Kent. (Hoff- 
manowa). 

— pielgrzyma, obacz: Witwicki Sł. (1833 — 
35). 

— pod lipą, obacz: Siemieński L 

— stolarza, obacz : Nakwaska A. (uiedzielne 
1858). 

— wiosenne, ob.: Ilo Feliks. (Poezye 1828). 

— w domowera zaciszu, obacz: Dmochow- 
ski F. (Powieści Klaurena, Karauizyua i inne 
1834). 

— w zamku, obarz: K. P. (1826). + 

WIEDEMANN F. Nauczyciel dzieci począt- 
kujących. Praktyczny poradnik d!a nauczy- 
cieli ułożony podług niemieckich pedagogów 
a w znacznej części według pism ... przez Al 
berta Gąsiorowskiego, Wadowice, nakładem 
autora, czcionkami Franciszka Fołtyna, 1875, 
część I, w 8ce, str. 110. + 

Wiedeń. Opis poszczegółowy obchodu re- 
ligijno-narodowego oswobodzenia Wiednia, 
(po polsku i po niemiecku). Lwów, 1848, fol., 
1 ark. plakat. 

— Przewodnik Illustrowany po Wiedniu i 
jego okolicncli oraz po wystawie powszechnej, 
z dołączeniem planu VViednift wykonanego 
przez inżyniera i architekta H. Greve w 2 
kolorach i planu sytuacyjnego wystawy po- 
yyszechnej ze szczegółowemi objaśnieniami, ułożony podług najnowszych Przewodników 
w niemieckim i francuzkim języku. Kraków, 
A. Nowolecki, druk Kraju, 1873, w I6ce, str. 
XXVII, 240, 16 i Przewodu, str. 36. 2 złr. 

— Przewodnik po Wiedniu i j-go okol., uło- 
żony podług najnowszych przewodników w nie- 
mieckim i francuskim języku z dołączeniem 
najnowszego planu Wiednia wykonanego przez 
inżyniera i architekta U. Greve w dwóch ko- 
lorach. Wydanie drugie. Kraków, ls74, w 
16ce, str. XX Vi I i 2ii6. 1 rub. 35 kop. 

— Przewodnik po Wiedniu dla osób udających 
się na powszechną wyistawę wied. r. lo73. W^ar- 
szawa, nakład J. Kaufmanna, 1873, w 24ce, 
str. 54, z I planem. Oprawn. 4 złp. 16 gr. 

— Centralna targowica c, k, głównego i 
stołecznego miasta Wiednia, (tłumaczone z 
niemieckiego). Wiedeń, nakładem zarządu 
targowicy, druk Waldheima i Forstera, 1865 
w 8ce, Btr. 15. + 

— Uwiadomienie o Wiedniu 30 Paździer- 
nika z Ołomuńca. Lwów, 16t8, folio, pół 
ark. (po polsku i po niemiecku). 

— Wiadomości z Wiednia z dnia 18 Maja 
itd. Lwów, 1848, folio, (pół ark. dodat. do 
Gazety Nr. 24). 

— Obacz: Bem; Galicya (wystawa); Górow- 
ski Al. (wyprawa wiedeńs. poemat;; Kara 
Mustafa (oblężenie); Kluczycki (pamiątki 1635); 
Kunaszowski W. (16b3); Leśniewska L 
(1686); Lubomirski (obraz r. Ibl5j; Pichle- 
rowa (oblężenie); Pol W. (wyprawa poemat) 
Roland (1683); Sękowski J. I. (wyprawa 1683); 
Vilicaja (1683). 

Wiedeński dwór, obacz: Niepodobieństwo. 

Wiedeński kongres, obacz: Consłantin; En- 
gland. 

Wiedomosti podolskija guberskija 1840 — 60, 
w 4ce. 

— Wołyńskija guberskija 1810 — 60, w 4ce. 

— Wilftnskija guberskija. Wilens. gubern. 
typogr. r. 185 8, w 4ce. + 

Wiedz?, zbiór popularnych odczytów z li- 
teratury i nauk. Scrya I. Zeszytów XII. 
Warszawa, nakł. red. Przegl. Tygodu., 1868 — 
73, w 8ce. Serya 1 obejmuje : 

Zeszyt 1. Schulze-Deiitscli. Prawa i obo- 
wiązki społeczne, str. 20. 12 i pół kop. + 

Zeszyt II. Hluntschli. Znaczenie i postępy 
tegoczesnego f)rawa narodów, przełożył Wł. 
Sabowski, str. 46. 2'» kop. + 

Zeszyt III. Engel. Cena pracy, przełożył 
Wł. babowski, str. 47. 25 kop. ■+ 

Zeszyt IV. Lette Dr. Kwestya mieszkań, 
przełożył Ad. Grąbczyński, str. 19. 15 kop.-ł- 

Zeszyt V. Iloltzendorf Dr. Ulepszenia w 
społecznem i ekon. położeniu kobiet, przeło- 
żył Wł. łabowski, str. 31. 20 kop. + 

Zeszyt VI. Rosenstein. O przesądach i mi» 
stycyzmie w medycynie, str. 22. 15 kop. + 

Zeszyt VII — VIII. Taine'a Filozofia sztuk 
pięknych, przekład Ludwiki z K. Sabowskiej. 
str. 63, 40 kop. WIEGAND - VIEILH ^9 Zeszyt IX. Liebig Dr. Justus. O wartości 
pożywnśj pokarmów, przeJoiył Stanisław 
Kramsztyk. Warszawa, 1870, Btr 31, 20 kop. 

Zeszyt X, XI i XII. Za 12 zeszytów 2 rub. 

— Obacz : Chałupczyński (dzieje); Wojcieob 
(luJzka); Spencer Szulc Q. 

WIEGANO August J>r Katechizm zabezpiecze- 
nia życia, rozmowy wzięte z życia ogłoszone 
przez .... dyrektora technicznego Towarzyst. 
zabezp. żvcia, peusyi i renty dożywotnej, 
Funy w Halli naU Salą; podług drnjziego nie 
mieckiego wydania. Poznań, nakład i czcionki 
Ludwika Merzbacha, 18G0, w IGcc, str. 48 
i IV. 7 i pół sgr. 

— Obacz: Wigand. 

WIEGEL F. Radca tajny. Trois memoires 
a propros de la que8tiou polonaise en 1831 
par Ph. Viguel. Sloecou, 1^G4. 1 rub, 30 kop. 

VIEILH de Boisjoslin Klaud. Aug. (1788 f 
1832). Biographie uniyerselie et portative 
des contemporaine ou Diitionnaire historiąue 
des hommes vivans et morts depuis 1781 
ju8qu'a nos jours; publie sous la directiou 
de M. Vieilh de Boisjoslin, precedemment 
sous celle de M. Alphonse Kabb«. 1 vol. en 
4 tomes en caractere nonpareille. Paris 
1826 — 1831. Portraits grayes par Montaut 
200 f. 

(L'ouvrage et le supplement contiennent, 
quant a l'Histoire de Pologne, les biographies 
des hommes suivaus: 

Alltertrandy Jean-Hajitiste ; Ankwicz Jo- 
seph; Anastazewicz Basile; Handtkie Geor- 
ges Samuel; Baudtkie Jean Vincenl-, Bieliń- 
ski Pierre; Biernacki Aloise; Bohusz Xavier; 
Boruslaski Jose[ih; Branecki Frauoois Xa- 
vier ; Brykczyński Jo8ej)h ; Chłapowski De- 
sire ; ("hlopicki Joseph; Chodkiewicz Aleksan- 
drę; Chodowiecki Daniel Nicolas; Chodźko 
lgnące; Chodźko Jean; Cliodźko Leonard; 
Chomeutowski ; ("homiński Xavier; Chrepto- 
wicz Joachim; Cichowski Adolphe; Czacki 
Thade ; Czartoryski Adam Kasimir; Czarto- 
ryski Adam (ieorges ; Czartoryski Constan- 
tin Adam; Czartoryska Isabelle; Czetwertyń- 
ski Antoine; Dambrowski Xavier; Djimel; 
Dederko Jacąnes lgnące; Demhowski Louis 
Mathieu; Dembowski Jean ; Dembowski lgną- 
ce; Dembowski J. J. ; Dembowski Sebastien; 
Dmochowski Francois Xavier; Dmochowski 
Francois de Sales ; Dmuszewski Louis; Do- 
brzycki Nicolas; Dombrowski Jean-Henri; 
Działyński Xavier; Działyński lierre; Dzie- 
duszycki Yalerien; Dziewanowski l")ominique; 
Dziewanowski Jean Nepomurene ; Estko; Ksy- 
mont Martin ; Falkowski N- ; Falkowski Ja- 
cques; Feliński Aloise; Fiszer Stanislas; Fi- 
szer, Madame; Frank Joseph ; Frank. Madame; 
Frankowski Francois; Giedroyc Romuald; 
Giedroyc Josefih; Gliszczyński Antoine; Go- 
debski Jean Cyprien ; Górecki Antoine; Gra- 
biński Joseph; Grabowski Etienne ; Grabów 
ski Stanislas; Groddeck Ernest Godcfroie; 
Grzymała Yinceut; Grzymała Alboit; Hol- roann ; Huppe Adam; Hurwicz Zalkind; Ja« 
błonowski Wladislas ; Jakubowski Yincent; 
Jasiński Jacques ; Jerzmanowski Francois; 
Jerzmanowski Jean Paul, Jezierski Francois; 
Jezierski N.; Jund/.ill Boniface Stanislas; 
Kamieńska Carołine ; Kamieński Gaotan ; 
Karpiński Francois ; Kiciński Pie ; Ki- 
ciński Brunon ; Kiliński Jean ; Kluk 
Cristcphe; Kniaziewicz Charles; Kniaźnin 
Franyois-Denis; Kollontay Hugues; Komo- 
rowski Joseph; Kontrym Kasimir; Kopczyń- 
ski Ouuphre; Kopec Joseph; Korsak Rai- 
mond ; Kościuszko Thade ; Kossakowski Si- 
mon ; Kossakowski Joseph; Kozłowski Joseph; 
Krasicki lgnące ; Krasińi^ki Adam Coryin; 
Krasiński Yincent Corvin : Ladowski Remie; 
Lafontaine Leopold ; La Roche Kasimir de; 
Łazowski Joseph; Lelewel Joachim; Linde 
Samuel Theophile; Linowski Alexandre; Li- 
piński Joseph; Lipiński Charles; l>oyko Fe- 
lis; Lubieński Felix; Lubieńska Thecle; Lu- 
bieński Thomas; Lubieński Francois; Lubo- 
mirska Louise; Lubomirska Rosałie; Mada- 
liński Autoine; Maimon Salomon ; Małachow- 
ski Stanislas Kalencz; Malacłiowski Ilyaciu- 
the; Małachowski Antoine ; Małachowski Jean 
Nepomucene; Małachowski Stanislas; Ma- 
łachowski Kasimir; Marcinkowski (Cliarlee); 
Massalski lgnące; Matuszewicz Tłiade ; Mic- 
kiewicz Adam; Mielżyński Stanislas; Miel- 
żyński Mathias; Mielżyński S(5v eria ; Mion- 
czyński Joseph; Mniewski Denis; Mołironow- 
ski Stanislas Kostka; Mołski Martin; Mo- 
rawski Francois; Morawski Theopłiilc; Mo- 
rawski Theodore; Mostowski Thade; Mo- 
btowski Joseph; Mostowslęa Aune Olympp; 
Moszyński Pierre; Myciclski Louis; Nakwas- 
ka Agnes; Naruszewicz Adam Stanislas: 
Narwoysz Francois; Niemcewicz Julien Ur- 
sin; Niemczewski Zacłiarie ; Niemojowski Jo- 
seph ; Nieraojowski Yincent ; Nieuiojowski 
l!onaventure; Ogiński Michel Cleophas; Ogiń- 
ski Gabriel, Oleszczyński Antoine; Ciłeszczyń- 
ski Severin ; Oleszczyński Wladitlas ; Osso- 
liński Joseph Maximilien: Ostrowi-ki Tho- 
mas Adam; Ostrowski Wladislas; Ostrowski 
Antoine; Ostrowski Thćodore; Ożarowski 
Pierre; Ożarowski Gaetan ; Ozarowt'ki Adam 
Ożarowski Francois; Pac Louis; Paszkowski 
Antoine; Piramowicz Gregoire ; Plater; Po- 
czobut Odlanicki Martin; Podczaszyuski Char- 
les; Podczaszyński Michel; Poniatowski Jo- 
seph; Poniński Adam; Potocki Stanislas 
Felix; Potocki Stanislas; Potocki Jerolas; 
Potocki Władimir; Potocki lgnące; Potocki 
Stanislas Kostka; Potocki Jeau; I^otocki Ar- 
tur; Potocki Seyerin ; Potocki Staś.; Przeź- 
dziecki Charles; Przybylski Hyacinfhe; Pu- 
łaski; Radziwiłł Charles Stanislas; Radziwiłł 
Antoine ; Radziwiłł Michel ; Radziwiłł Domi- 
|nique; Romer Michel; Różycki; l^zewuski 
Seyerin; Rzewuski Wenceslat; Sanguszko 
I Eustachę; Sapieha Kasimir Nestor; Skarbek 
I Frederic ; Skarszewski Albert; Skrzynecki 
I Jean ; Słowacki Euzebe ; Smuglewicz Fran- 
I Cois ; Śniadecki Jean; Sniadecki Andre; So- eo WIEJSKA -- WIELADKO kolnicki Michel ; Soltyk Stanislas ; Sowiński 
Albert; Stanislas Augustę Poniatowski; Sta- 
rzyński Stanislas; Staszic Stanislas; Sulkow- 
ski Joseph; Tański lgnące; Tańska; Trem- 
becki Stanislas; Turiio Kasirair; Tymowski 
CantorbĆM-y; Tyszkiewicz; Umiński Jean Ne - 
pomucene ; Waga Theodore; Wawrzecki Tho- 
mas; Wawrzecki Joseph; Wenzyk Francois; 
Wielhorski Joseph; Wodziński Charles; Wo- 
licki Theophile; Woronicz Jean; Wojczyń- 
ski stanislas; Wybicki Joseph; Wysocki 
Pierre: Zaborowski lgnące; Zajonczek Jo- 
seph; Załuski Roman ; Zamoyski Andre ; Za- 
moyski Stanislas; Zamoyska Sophie; Zan Tho- 
mas ; Zaidler Bernard; Zenowicz Georgej. 

Wiejska medycyna, ob. : Paulitzki. 

Wiejski rzijd, obacz: Czerwiński. 

Wiejskie czytania, ob.: Reebman. 

— obrazki, obacz: Gregorowicz J. ; Wielo- 
głowski Wal. 

— pogadanki, ob.: Dmochowski Fr. Sal. 

Wiek. fczasop. polityczne). Kraków, druk 
F. X. Pobndkiewicza, 18G4. Redaktor odpow. 
Józ. Feliks Wasilewski; wydawcy J. Lip- 
czyuski i Szymon Samelson. Wydawany od 16 
Lutego do 10 Lipca 1864. Folio w 5 szpalt, 
Nrów 111. 

(Głównie redakcyą kierowaJ Chrzanowski 
Leon, współpracownik Józef Sznjski (umieścił 
powieść Pamiętnik Mimozy). Do N. 32. dnia 
23 Marca, druk u Wywiałkowskiego. Wsku- 
tek zamknięcia drukarni, wyszedł Nr. 33 w 
znacznie mniejszym formacie d. 6 Kwietnia 
w druk. Pobudkiewicza. Tę formę zatrzymał 
do Nru 102; od Nru 103, folio zwiększone 
w cztery szpalty). 

— Gazeta polityczna, literacka i społecz- 
na. Redaktor F. Henr. Lewestam. Warsza- 
wa, druk J. Noskowskiego. Rok 1873-77. 
folio. Rok 1, Nrów 149, (od d. 1 Lipca 1873). 
Rok U 187-i, Nrów 286. Rok 111 1875 Nrów 
286. Rok IV 1676. Rok V 1877. Rok VI 
1878. 

(Od 1 Stycznia 1875 współredaktor Kaz. 
Zaleski, a od 12 Listopada 1876 tenże objął 
wyłącznie redakcyę). Rocznie 9 rub. ^- 

Wieki średnie, obacz : ROłlS. 

— (Przed) wybrana. Kto się w opiekę pod- 
da Panu swemu. Miałem ci ja w sercu, (pies 
ni). Mikołów, T. Nowatzki, 1862, pół ark, libra 
po sgr. 6. 

Wieków (10 upłynionych) czyli chronologia 
do obrazu dziejów polskich, ob.: Lelewel J. 
Wieku duch, obacz: Godebski ks 

yiELCASTEL (de) (Ludwik,? ur. 1800). Le 
prince Adam Czartoryski. Paris, Douniol, 
1862, w 8ce, str. 56. (Wyciąg z Correspon- 
denta). 

— Dyplomata Polski w XIX w. Książę Ad. 
Czartoryski. (Z franc. tłum. Luc. Siemień- 
eki). Kraków, czcion. Czasu, 1863, w 8ce, 
Btr. XXIV i 149. + WIELĄDKO Woje. Winc. (1749 t J822). Fi- 
glarna dziewczyna czyli dowcip w kochaniu. 
Komedya oryginalna 1796 r. ułożona. War- 
szawa, w druk. Dąbrowskiego, b. r. (ok. 1808), 
w 8ce, str. 89. + -f 

— Epicedion czyli wiersz żałobny (tak) ś. 
p. Jaśnie W. Magdalenie z Sołtyków Stra^ 
Bzowej J. Wiel. Strasz Generała wojsk pol. 
małżonce (tak), zmarłej dnia 25 Maja 1808 
r. w Warszawie przez ... złożony, w 4ce, 
k. nici. 2. + 

— Epicedion sp. JWżnemu Maciejowi So- 
bolewskiemu kasztelanowi p. warszawskiemu 
orderów orła białego i ś. Stanisława kawa- 
lerowi dnia 2go miesiąca Lipca 1804 roku 
zmarłemu w Warszawie, w 4ce, 1 ark. (Wier- 
szem opłakuje śmierć kasztelana, który był 
synem Stanisława de Piętki Sobolewskiego, 
podkomorzego warsz. i Moniki z Gąsiorów - 
skich i nmarł w 81 roku życia). 'J&& końcu 
podpisany W, W. 

— Epicedion czyli wiersz żałobny na śmierć 
Jaśnie Oświeconej Marty z Trembickich Ra- 
dziwiłłowej krajczyny W. Księstwa Litew- 
skiego dnia 13 Września 1812 roku zmarłej 
w Warszawie, w 4ce, 3 kart. niel. (Na końcu 
podpisany W. W.) 

— Głos prawdy w dzień Imienin J O. X. 
Imci Michała Hieron. Radziwiłła wojewody 
wileńskiego, orderów rożnych kawalera dnia 
29 Września 1813 r. wydany, w 4ce, str. 8. 

— Kucharz doskonały i w wybornym gu- 
ście z oszczędnością dogodny, z kopersztycha- 
mi zastawiania stołów, czyli sposób gotowa- 
nia różnych potraw z mięsa i ryl), robienia 
do nich gąszczów, sosów, galaretów; piecze- 
nia pasztetów, tortów, ciasta; smarzenia z 
wszelkich gatunków owoców, konfitur, cu- 
krów; tudzież dystylowauia rozmaitych do- 
brych wódek, likworów, syropów, przylera 
ciekawe sekreta doświadczone do wiadomo- 
ści w domowem gospodarstwie potrzebne, 
utrzymywania i konserwowania w spiżarni 
znajdujących się żywności, warzywów, ziół 
ect. ect przez ... . z nowych francuskich i 
niemieckich autorów przetłómaczony. Nowa 
edycya. T. 2. Warszawa, druk Ragoczego, 
nakład Thomsa i Melchina, 1800, w 8ce. T. 
I str. 251 i 19. Złp. 9. + 

— Toż, dla wygody obywateli i obywate- 
lek, gospodyń do druku podany, nowa edy- 
cya. 2 Tomy. Warszawa, w drukarni Rago- 
czy, 1803, w 8ce, str. T. I: 251. T. II: 252. 

— Toż. 2 tomy. Warszawa, 1812, w 8ce, 
str. T. I: 188. T. II: 267. -t- 

(Inne wydanie 1786 r. Warszawa). 

— Oda do Jaśnie Oświeconego książęcia 
Imci Konstantego Czartoryskiego G. majora 
wojsk rosyjskich, orderów św. Anny, św. Al. 
Newskiego i Maltańskiego kawalera, z oko- 
liczności szczęśliwego rozwiązania J. O. księż- 
nej Jmości Angoli z książąt Radziwiłłów 
CEartoryskiej godnej jego małżonki w mie- WIELAND - WIELICZKA 61 siąca Lipcu 1804 roku przez .... ofiarowana. 1 
Warszawa, w 4ce, 1 arkusz. 

(Herbarz w 12 tomach, folio, rękopis po- 
siadał w r. 1862. Włod. Plater. Część onego 
w}'8zfa j). t. Fleraldyka 1794 — 96). 

WIELAND Chrisłoph Martin. (1733 t 1813). 
Agatoił, romans historyczny z oryginału swo- 
bodnie przełożony przez .1. Wakomskiego, 
2 Tomy. Wilno, u Dworca, 1814, w 8ce, btr. 
T, I: 252. T. II: 223. Złp. 12. 

— Lihu8sa albo założonie miasta Pragi, 
powieść. Wilno, w drukarni Maucsa i Zyme- 
la, przy ulicy Nieniiei;kiej, pod Nr. 296, 
1828, w 8ce, str. G6. Złp. 2. 

— Oberon, poemat romantyczny w dwu - 
nastu pieśniach, j)rzekład przez Wiktora z 
Baworowa (Baworowskiego). Lwów, nakład 
tłumacza, w drukarni Imienia Ossolińskich, 
1853, w 8ce, k. 3, str. 214 i V. Cena 3 złr. 

(Inne tłumaczenie Oberona uskuteczuionem 
było r. 1842; o niem wiadomość w Lwowia- 
ninie, 1842, zeszyt 6). 

— Posąg i salamandra, powieść z na 

śladowana przez iinnę z XX. Radziwiłłów 
Mostowską. Wilno, Zawadzki, 1507, w 12ce, 
str. 151. 

— Stilpon rozmowa patryofyczua o wybo- 
rze naczelnego Trybuna w Magarze zastoso 
wana do krajów, w któtych wybory urzędni 
ków miejsce znajdują; z źródła niemieckiego 
przełożona na mowę ojczystą przez Klemen- 
sa Urmowskiego sędziego appelacjgnf go król. 
Polskiego. Warszawa, w druk. Hządowej, 
1816, w 8ce, str. 93 i XVIII. 2 zip. -f 

— Uczucia chrześcijanina podług .... skre- 
ślił John of Dycalp (Jankowtkij. Wilno, Za- 
wadzki, 1843, w 16ce, str. 154. Złp. 3 gr. 20. -^ 

— Wędzidło z muła powieść napisana po 
niemiecku przez ..., podług Tableau des chre 
tiens de Troyes przełożona na polski język 
przez A... (Rościszewskiego). Kraków, dru- 
kiem Józefa Mateckiego, 1^28, w 16ce, str. 
61. (Edycya w 10(1 egzempl.) -f 

— Obatz : Chodani (Oberon, Muzariou). 

WIELERS Karol Franc. Dominik. (1765 f 
1615). Konstytucya trzech miast wolnych an 
zeatyckich: Lubeku, Rremy, Hamburtia, z 
wykładem, jaki stopień te miasta zajmować 
powinny w handlowej Europy organizacyi 
przez .... obywatela honorowego Bremu, ka- 
walera orderu gwiazdy polar, szwedz. Z kartą 
jeograficzną i przydanym traktatem kongresu 
wiedeńskiego, tyczącym miasta Krakowa i jego 
konstytucyi. Tłumaczona przez Sebas. Siera- 
kowskiego i drukowana w Krakowie r. 1816, 
druk Akadem., w 4ce małej, str. 91. Złp. 3 + 

Wielewlckl Jan S. J. (1566 t 1639), obacz: 
Tomasza a Kempis: O naśladowaniu Chryst. 
Wrocław, 1820. 

WIELEWIEJSKI Stefan X W. S. J. (1651 f 
1721). Żywot świętego Patrycyusza arcyb. / 
apostoła w Hibernii pisany przez Jocclina Mnicha, Probusa Jolandczyka. Rycharda Sta» 
nichursta i innych wielu. Żył około r. 458. 
Przedruk oryginalny z dzieła obszernego pod 
tyt: Nowe żywoty świętych W. X... Bochnia, 
druk i nakł. Waw. Pieza, 1856, w 8ce, 
str. 60. 

— Toż, Wadowice, druk i nakł. Fr. Foł- 
tyna, 1869, w 12ce, str. 60. -f 

— Żywot Św. Patrycyusza oraz krótkie opi- 
sanie o czyścu tegoż świętego, który Mom- 
briciusz i Baroniusz studnią zowią Z żywo- 
tów świętych wyjęty. Za pozwoleniem zwierz- 
chności. Mikołów, T. Nowacki, 1865, w 12ce, 
str. 48. 1 i pół pgr. 

WIELHORSKI Józef. Zastępca min. woj. go- 
ner. dyw, radca St. Do wojaka Polskiego d, 
29 Czerwca 1812. (Zawiadamia, że sejm na 
czele z Ad. Czartoryjskim zawiązał się w 
konfederacyą). 1 arkusz, plakat. 

Wielhorski Michał, obacz: Sołłnhub W. 

WIELICHOWSKI Jan. Za miastem. 1. Młyn 
djabelski. 2. Gospoda. 3. Wróżka. 4. Skała 
cznrtowska. Powieści dla umiejących czytać. 
Cieszyn, druk Prochaski, l869, w 8ce, str. 
71. 5 sgr. 

WIELICKI Jan. Upominek dla młodzieży 
rzt-niił-ślniczej. Warszawa, 1870, w 32, str. 
ti4. 7 i pół kop. 

(Wieliczka). Bade-gaste in Wieliczka im 
Somuier 1836 angekomraen bis 28 Juli. w 
4oe, k. 1. -I- 

— Goście kąpielowi w Wieliczce, 1839, w 
4ce, str. 8. 

— Kurze Anzeige uber die Wirkungen und 
den Gebrauch der Soolenbjider in Wieliczka. 
B. w. m. i r., (1835). w 8ce. str. 8. -h 

— frzewodnik dla zwiedzających żupy sol- 
ne w Wieliczce. Kraków, Jul. Wildt, 1860,,. 
w 8ce, str. 16, z drzew or. 1 złp. i- 

— StaatsvertrHg des Kónigs vou Sachsen, 
Herzog von Warschau mit dem Kaiser von 
Oesterreich in Betr»^ff dtsr allein Yerwaitung 
der Salinen von Wieliczka 1811. Drezno, 
1812, w 4ce. 

— Krótka wiadomość o kąpielach słonych 
w Wieliczce, b. w. ni. i r. (1835), w 8ce, 
str. 8. + 

— Uwiadomienie o kąpielach słonych otwo 
rzonych w Wieliczce w Galicyi austr. w cyrk. 
bocheńsk, (1835), w 4ce, k. 1. -^ 

— Układ Naj. Króla Imci Saskiego Xiąż. 
warsz. z Naj. Ces. Austr. względem jedno- 
stronnego zarządu żup wieliczki zawarty r. 
1811. w 4ce. 

— Zalew kopalni Wielickiej w r. 1868. 
skreślił świadek naoczny. Lwów, nakład 
F. H. Richtera, 1869, w 16ce, str. 22. 
20 kop. -H 

— Obacz: Beudant; BoczkowskI (o Wielicz- 
ce 1843j; Codex; Grabowski A. (Kraków); 
Hrdina ; Kopelent (1831); Łabęcki (górnictwo da WIELICZKO - WIELOGŁOWSKI 1P41); Miitner H.; Obwieszczenie; Steskal J.; 
Sydow; Turski J. (Przewód. 1868); ^ivlan (1825); 
Wolański F. (kodeks dypl. 1672); Zeiszner L 
(Opis 1843). 
Wieliczko Sam., ohacz : Weliczko. 

WIELICZKO Jakób. Peremyszliauin,BiiesiHCO- 
słow na god 1857 w podlinuiku soczyiiien- 
nyj Jakowom Weliczkom. Fereniysal. ti- 
pom sobora kriłoszaii., nakład M. iHiikow- 
skiego, l8r)7, w 8ce, str. 136. 

(Mieści: Kys Biskupstwa przemyślskiego od 
czasu unii 1691 do końca J8 wieku. Życiorysy 
Biskupów: Jerzy Winnicki; U. Ustrzycii; O. 
Szumlański). 

— Toż na r. 1858. Rocznik 8nriy. 

— Toż na r. 1859. Rocznik 9ty. 

— Toż na rok 1860. Rok lOty. Przemyśl, 
druk Dzikowskiego. 

Wielka gra towarzyska z historyi polskiej 
wraz z objaśnieniem. Złr. 1 cnt. 70. 

Wielki los, na mnłej loteryi. Dla małych 
dzieci. Opr. cnt. 45. 

Wielkiej Nocy obliczenie, obacz: Jachlmo- 
wicz J. 

Wielki Piątek, obaoz; M. B. (1805). 

Wielkopolanin, red. X. Prusinowski. Rocznik 
1, 2 i 3, obacz: Prusinowski. 

Wielkopolski (z) Franek, obacz: Staszic, 
(napad tatarów). 

Wielkopolska, obacz: Dąbrowski J. H. (1792); 
Jarochowski (od 1655—7); Koleje; Kondrato- 
wicz L.; Orpiszewski L. (1838); RaczyńsKt E; 
Poznańskie W. księstwo. 

WIELOBŁOCKI Ignacy. Krótki rys wypad- 
ków litewskich w r. 1831 przez .... 1'aryż, 
druk L. Martinet, 1862, w 8ce, str. 68. fran. 

I cnt. 50. -f 

Wielogłoscy. Do szanownych wppółbraci na 
tułactwie (o zegarze dla Piusa IX). Paryż, 
1848, w 8ce. 

WIEL06Ł0WSKA Marya. Chrystus Pan mó- 
wiący do serca młodzieńca, dziełko francuz- 
kie na polskie przełożone przez młodą polk^ 
na tułactwie Maryą W. Paryż, w biórze interesów 
polskich, 1848, w 32, str. 164. Złp. 2. 

— Toż. Wydanie drugie. Kraków, wyd. 
dzieł katolickich, 1852, w 24ce, str. 240. 
Złp. 2. + 

Wielogłowskl Kasper, zastgpca prefekta 
depart. krakow., prezes Senatu, ("f w Warsz. 
1845). Piosneczka dl.i Kaspra Wielogłowskiego 
Z. P. D. K., w 4ce, 1 karta. 

— Obacz: Bogucki T. 

WIELOGŁOWSKI Walery, wydawca (1805 t 

II Lipca 1865). Bekanntmachung von der 
Minerahjuelle zu Solec. Breslau, 1830. 

— Dom mojej ])nbki. Kraków, wyd. dzieł 
katol., czcion. Czasu, 1856, w 8oo, str. 423.+ 

— Dramat spraw obecnych w kilku odsło- nach. Kraków, W. Wielogłowski, 1863, w 
8ce, str. 61. 25 cnt. 

— Toż. Część III. (?) Kraków, W. Wielogłow- jm 
ski, 1864, w 8ce, str. 106. 25 kr. m 

— Toż, Ciąg dalszy. Kraków, W. Wielo- 
głowski, 1864. w 8ce, str. 84. 25 kr. 

— Toż. Część III. Kraków, W. Wielogłow- 
ski, 1865, w 8ce, str. 108. (Przedruk z Ka- 
lendarza na rok 1865). 5 sgr. 

— Emigracya polska w obec Boga i na- 
rodu. (Paryż, 184.?), 

— Gawędy go^dcdaiskie. Kraków, 1859 
w 1 2ce, str. 93. kop. 35. 

— Godła rewolucyjne w obec prawdy. 
W rocław, C. H. Storch, 1849, w 8ce, str. 
44. 2 złp. -f -t + 

— Groby polskie w Irkucku. Kraków, 1863, 
w 12ce, str. 72. 

— Groszówka czyli nauka czytania dla 
wiejskich dzieci ułożona. Kraków, W. Wie- 
logłowski, 1863, w 8ce, str. 56. 15 cnt. 

— Historya o komecie albo o tej gwiaź- 
dzie, co miała światem gonić, a napisał o 
niej taki, co kalendarz na każden rok fun- 
duje. Kraków, druk Czasu, 1857, w 8ce, str. 
31. 15 kop. + 

— Jarmark w Dąbrowej w trzech obraz- 
kach. Obrazek J. Sceny przedjarmarczne. Obr. 
II. Sceny jarmaczne. Obr. III. Sceny pojar- 
maczne, przez .... Kraków, Wydawnictwo 
dzieł katolickich, czcionkami Czasu, 1857, 
w 12ce, str. 97. 50 cnt. + 

— Jedynaczka czyli walka ticzucia z ra- 
chubą, powieść z epoki tegoczesnej. Kraków, 
wydaw. dzieł katolickich, czcionkami K. Bu- 
dweisera, 1858, w 12ce, słr. 316, k. 4, Złr. I 
kr. 50. + 

— Święty Izydor oracz za wzór życia rol- 
nikom podany. Kraków, W. Wielogłowski, 
1863, w 8ce, str. 144 i VIII, z ryc. 1 kolor. 
8 sgr. -f- 

— Kalendarz dla rodzin katolickich na r. 
1854- Kraków, w księg. i wyd. dzieł katol. 
i nauk, druk J. Czecha, w 8ce, str. XXXII. 
79, z popiersiem papieża Piusa i drzewory- 
tem. (Obejmuje: Biogr. And. Boboli. Legen- 
dy: S. Jan Kanty, S. Jacek p. K. Antonie- 
wicza. + 

— Tcź: na rok 185-'), w 8ce, str. X, 76 i 
26, k. 8. (Mieści ; Blokada portów litera- 
ckich. Pieśni Kar. Antoniewicza). + 

— Toż, na r. 1856. (Mieści: O Unii przez 
X. Wal. Serwatowskiego. Rzym stolica mi- 
łości przez Zyg. Goliana; Scena w parowozie 
Dalszy ciąg podróży komisanta księg. katol. 
obadwa artykuły przez wydawcę). + 

— na rok 1857, k. 13, str. 24 i 78. (O unii 
p. W. Serwatowskicgo. W 150 lat co to bę- 
dzie? Kalendarz Czecha i kalendarz katolicki 
(humorys). Rozmowa z komisantem (humo- 
rys). Wierszo K. Antoniewicza, Józ. More- 
lowskiego i Józ. B. Zaleskiego). + WIELOGŁOWSKl 6^ — Toż, wydanie drugie. Kraków, druk K. 
Budweisera i spółki, 1857, w 8ce, k. 12, str. 
67. + 

— na rok 1858. Rok V, w 8ce, k. 14, str. 
116. (Jarmark w Dąbrowej. Przygody lite- 
rackie). 

— Toż, na r. 1859, druk K. Budweisera, 
kart. 16, str. 95, k. 10 i str. 12. katalogu, 
(mieści: O najdawniejszym mszale dla dye- 
cezyi krakowskiej. O pracy z punktu kato- 
lickiego. Uwagi nad oświatą ludu wir-jskiegoi 
Obrazek z obyczajów ludu wiejskiego. Trzy 
ostatnie pióra wydawcy). + 

— Toż, na rok 1860. Kraków, druk Bud- 
weisera, w Bce, k. 16, str. 84, k. 4. i 28 (katal.j 
(mieści: Jarmark w Krakowie, obrazek; Me- 
dycyna wiejska, pióra wydawcy; ISpis jar- 
marków w (ialicyi). 

— Toż, na r. 1861. Rok 8, k. 16, str. 88, 
i k. 6, (Człowiek sam i człowiek z Bogiem. 

moduem miłosierdziu. Obrazki cieniowane. 
Gospodarstwo, z drzewor.) 4- 

— Toż, na rok 1862, tamże, k. 16,str. 95. 
(Iwanowski: O patryarchacie w Rossyi. Mę- 
czeństwo X, Piotra Newna przez J. F. K. 

1 ja też (humor.). Pobudka). + 

— Toż, na rok 1863. Rocznik dziesiąty. 
Kraków, W. Wielogłowski, w 8ce, k. 16, str. 
103 i 1 tabl. (Obejmuje: Rzym. Do Kaj. Suf- 
czyńskiego, wiersz C. Legenda z Podtatrza. 
Żniwiarka J. T. Żarskiego. Dramat spraw 
obecnych. Jarmarki), cnt. 50. 

— na rok 1864. (Rok jedenasty). Kraków, 
W. Wielogłowski, k. 14 kalendarza, str. 124., 
Cena et. 50. 

(Zawiera prócz kalendarza astronom.i^zne- 
go i kościelnego: Legenda z czasóv; stwo- 
rzenia świata. Dalszy ciąg draw^tu spraw 
obecnych. Jarmarki uprzywilej-^^^ane w Ga- 
licyi). -1- 

— Toż nar. 1865. Rok dwanasły. Kraków, księ- 
garnia 1 wydawnictwo dzieł katolickich, w 12, 
k. 14, i str. 140. z>p. 2. 

(Obejmuje: ^'ożyszcze naszej epoki. Dramat 
«praw obeo.Tjych. Legenda o ś. Szczęsnym). + 

— na r., 1866. Rok Xii. k. 42, str. 105. 
(Obejm.: Życiorys Wielogłowskiego przez L. 
Dębickiego. O kościele w polsce. Ostatnia 
mowa Joba, wiersz X. W. .*?erwatowskiego. 
Obrazek z pożycia małżeńskiego j). W. Wielo- 
głowskiego. Legenda o św. Lucyanie. Psalm 
wigilii przez Uyp. Norwida. Legenda o św. 
Polieukcie). + 

— na r. 1867, k. 20, str. 122. (Obejmuje : 
Duchowieństwo polskie p. X. Stefana Rawi- 
cza. Katakumby p. X. F. Gondka. Wiersze 
Stef. Rawicza i Ilier. Kajsiewicza. Polska 
w żałobie. Wiersze Syrokomli. Boh. Zaleskiego). 

— na r. 1868, w 8ce , k. 15 i od str. 25— 
138. (Obejmuje: Daurignac. Ign. Lojola przez 
Wł. Jaworskiego. Polska w żałobie. Jan Kor- 
win, dramat z powstania na Litwie przez 
Władysława), -ł- — To*, ta r. 1869. Rok XVI, w 8ce, k. 
14, str. od 25 — 132. (Obejmuje : Galileusz 
przed sądem. Dokumenta papiezkie w spra- 
wie polskiej. Z życia Misionarza Dewadatta). -f- 

— Toż na r. 1870. Rok XVII. w druk. Ja- 
worskiego, w 8ce, k. 14. i od str. 25 — 116. 
(Obejmuje: Nieomylność ery clirześciańskiej. 
Unia religijna w Polsce przez J. B. Andrzej 
Lipski, kanclerz kor. przez X. Ign. Polkow- 
skiego). + 

— Kalendarz roln. -przemysłowy na r. 1859, 
Kraków, nakład wyd. dzieł katol. (Mieści : 
O miłości rodzinnej ziemi przez Waler, 
Wielogłowskiego. O pegazach angielskich i 
o koniaah roboczych. O szkole rolniczej 
w Czernichowie. O banku rolniczym). 

— Komornica, czyli tajemnica życia wiej- 
skiego. Kraków^ druk Budweisera) W. Wi<>, 
logłowski, 1862, w 8ce, etr. 314. Wyd-^nie 
welinowe złr. 1 cnt. 60 et. Wydanie zwy- 
czajne złr. 1. -f ^ 

— Kościoły krakowskie wyda'^e w stało - 
\l^'^^^ ^ treściwym onych opi .^^ Kraków,. 
18o5, w 16ce podłużnej. Ce\^g_ j,jp, 2 kr. 50.. 

— Kościół św Katar»-^„y ^ Krakowie ii 
Katarzyny w Polsce, ^.^aków, druk Czaao, 
nakład XX. Augusty^-^^ 1358, w 16ce, rtr. 
1 10. -t- ' 

~~ Kraków pr^ed czterdziestą lały przez 
. . . . (Wyd. potfjjjjgitue^ dopełnione przez Luc, 
biemiens^ir^go, Kraków, nakł. wyd. dzieł WŁ 
JawoJ-ski-rfgo 1871, w 8ce, str. VI i 298. 2 
ził + 

— • Kraków jako główne targowisko zbo- 
żowe i punkt handlowo przemysłowy (przedr. 
8 Ogniska). Kraków, czcionkami Czasu, 1860,. 
w 8ce, str. 58. Cena grp. 18. -1- -f + 

— Książka do nabożeństwa katolickiego* 
z mszą świętą w obrazach zebrał. Kraków,, 
1851, w 12ce, str. 261. Cena od kr. 40 do- 
złr. 1. 

— Wydanie 2gie, 1861. 

— Toż, wydanie 3cie, 1862 r. pod tytu^ 
łem Ołtarzyk mały. 

— Książka parafialna riryrasko-katoiickiego' 
nabożeństwa wedle rady duchownych z naj- 
lepszych dzieł wybrana. Kraków, 1858, w ł2ce, 
str. IV. 450 i VI. Cena od złp. 2 gr. 20 do 
12 złp. 

-— Kucharki, obrazek z obyczajów domo- 

wnictwa miejskiego przez Kraków^ wy(L 

dzieł katol. nauk. i rolnicz., 1858. w I6ce,. 
str. 102. złp. 1. -I- 

— Lalka od dziadunia. Powieść dla dzieci 
od lat 5ciu do lOciu, z obrazkami koloro- 
wanemi przez W. W. Kraków, druk Budwei- 
sera i Spółki, 1856, w 8ce, str. 104. złp. 2. +■ 

— Toż, 2gie wydanie z 6 kolor, obrazk. 
Kraków, Jaworski, 1868, w 16ce, str. 110. 
kop. 60. 

— List posła z gmin wiejskich do wybór-* u WIEL0GŁ0W8KI oów. Kraków, 1861, w 4ce, str. 4 (dodat. do 
Nr, 111 Czasu). 

— Medycyna wiejska (obrazek z obycza- 
jów ludu wiejskiego). Kraków, 1859. 177, k. 

— Toż, wydanie drugie. Kraków, druk Ja- 
worskiego, 186S, w 16ce, str. 80. + + + 

— Modlitwy i obchody kalwaryjt-kio przez 
W. Kraków, wyd. dzieJ. katolick., 1851, w 12ce, 
k. 2, str. 216 i 1 ryc. + 

— Nabożeństwo majowe poświęcono czci 
Najświętszej Panny kiólowej korony polskiej. 
Wrocław, nakład autora, czcionk. Storcha, 
1849, w I6ce, str. 516. zJp. 8. + 

— Niewiasta przez .... (Isze wydanie). 
Kraków, 1855, w 12ce. 

— Toż, wydanie drugie. Kraków, diuk 
Czasu, 1855, w 8ce, str, 102.^ + 

— Toż, wydanie trzecie. Wydawnictwo 
dzieł katolickich, 1856, w r2ce, str. 106. 
złp. 2. 4 

— Toż, wyd. czwarte. 1858(?) 

— Toż, wydanie piąte poprawne. Kraków, 
czcionk. Czasu, 1860, w 8ce, str. 76. złp. 2.+ 

— Noworocznik katolicki dla daui na rok 

1855. Kraków, druk J. Czecha, 1854, w 16ce, 
str. 140, VIII i 24. + 

(Obejmuje: Kalendarz. Niewiasta (str. 140). 
Dziadunio i babunia (str, VIII). Wiersze au- 
torki z okolic Sambora z lat 1840 — ISS^J, 
Są tu wiersze do córki, katedra w Kolonii, 
Jasełka w Samborze.) 

— Obrazek wiejskich rozkoszy. Żniwo 
dworskie. Kraków, wydaw. dzieł katolickich, 
1857, w 16ce, str. 94. złp. 1. + 

— Obrazek oderwany przez W. W. (Pisarz 
prowentowy, kucharz, lokaj, panna służąca, 
garderobianna i pokojówka.) Kraków, druk 
Czasu, 1657, w 16ce, str. 93. złp. i. -i- 

— Obrazki z obyczajów domownictwa wiej- 
skiego. (Gospodyni , fornale i dziewki fol- 
warczne). Kraków, wydaw. dzieł katolickich, 
1857, w 16ce, str. 223. Cena złp. 2. -f- 

— Obrazki z obyczajów ludu wiejskiego 
przez ..,, Kraków, druk Budweisera, 1856, 
w 8ce, 

(Posz. I wydanie drugie. Leniwy Bartek, 
str. 48; Poszyt II, wyd. 11. Kuba jarmarczny, 
str. 39. Poszyt III, 1856, Franek pijanica, 
str. 41. Poszyt IV, Wsiowi złodzieje i szko- 
dnicy, str. 45. Poszyt V, wydanie drugie, 

1856, Grzeszni rodzice i występne d/ieci, 
str. 40. Poszyt VI, wyd. 11. 1856, Narada 
gromadzka, str. 33. -f- 

— Toż, wydanie II, 1857. Zeszyt III obej- 
muje str. 64. 

— Toż, wydanie III. w 1. Tomie bez obraz- 
ków : Leniwy Bartek. Kuba jarmarczny. Fra- 
nek pijanica. Wsiowi złodzieje. Grzeszni ro- 
dzice i występne dzieci. Narada gromadzka. 
Kraków, wydawnictwo dzieł katolickich, druk 
Czasu, 1657, w 16ce, złr. 1, ! — Ognisko, pismo tygodniowe interesom 
! rolnictwa, przemysłu, Imndju, sztuk i rze- 
I mioKł Kraków, 1360—1862, 1865, ob: Ognisko. 

— Ołtarz rzymsko - katolickiego nabożeń- 
stwa, zebrał W. W. Kraków, 1859, w 12ce, 
str. 404. 

— Ołtarzyk (mały) rzymsko • katol. nabo- 
żeństwa, zebrał .... Kraków, nakład wyd. 
dzieł katol., l.t-59, w 16co, str. 285, II + 

— Ołtarzyk mały, polski. Książka do na- 
bożeństwa. Wydanie trzecie. Kraków, 

(1862), w 16ce, str. 282 cnt. 40. 

— Pielgrzymka do ziemi ś. odbyta w r. 
1863 przez Fel. liorunia włościanina z Ka- 
szowa (pod Krakowem) spisana za opowia- 
daniem pielgrzyma przez .... Kraków, wyd. 
dzieł katol., 1863, w 8oe. str. 89. kop. 20. + + + 

— Plnn do Towarzystwa akoyonaryuszów 
w celu założenia kąpieli w Solcu, wsi poło- 
żonej w województwie krakowskiem, obwo- 
dzie i powiecie stopnickim, na trakcie han- 
dlowym krakowsko - lubelskim, posiadającej 
źródła słone, nasycone gazem wodorodo-siar- 
kowym, solą kuchenną i wielą przytem siar- 
kanami i solanami. Kraków, druk Stan. Ciesz- 
kowskiego, 1830, w 4ce, str. 8. + -i 

— Poczet świętych i błogosławionych pa- 
tronów polskich. Kraków, nakład wydawnic- 
twa dzieł katolickich, druk J. Czecha, w 16ce, 
kart. 62. niel. ze stalorytami. złr. 2., z opra- 
wą w płótno złr. 3., w skórę złr. 5. 

— Toż, r. 1862, tamże, stalorytów 60. Ce- 
na jak wyżej. 

— Podarek dla grzecznych dzieci ozdo- 
biony 24. obrazkami kolorowanemi, napisał 
.... Wydał Castermann wydawca i księgarz 
w Tournay wspólnie z księg. katol. w Kra- 
kowie. Kraków, 1856, 12ce, str. 192. złr, 1 
et. 30. + 

— Toż, wydanie drugie. Kraków, Jawor- 
ski, 1868, w 16ce, str. 198. + 

— Podróż do Rzymu i Paryża odbyta w r. 
1861 przez Feliksa Borunia, włościanina z Ka- 
szowa pod Krakowem, spisana za opowiada- 
niem pielgrzyma przez .... Kraków, nakład 
wydawn. dzieł katol., czcionkami K. Budwei- 
sera, 1862, w 8ee, str. 79, z 1 ryciną litogr. 
Borunia. cnt. 50. -f 

— Toż, wydanie trzecie. Kraków, 1863, 
w 12ce, str. 81, kop, 20. -^ + 

— Podróż po szerokim świecie czyli jak 
jest gdzieindziej, a jak u nas. Napisana dla 
ludu wiejskiego. Kraków, księgarnia i wy- 
dawnictwo dzieł katolickich, 1865, w 8ce, 
str. 104. złp. 1 gr. 6. Oprawne ozdobnie z na- 
pisem : Nagroda pilności, złp. 2. + -f + 

— Pokarm duchowny dla małych dzieci 
przez W. W. Kraków, Wielogłowski i Jaworski 
1868, w 24ce, str. 126. et. 12, 

— Pokarm duchowny dla młodzieży kato- 
lickiej. Książka do modlitwy. Wydani^ trze- 
cie. Kraków, W. Wielogłowski, 1862, w J6cej Wielopolscy - wieloeolski 66 8tr. 232. et. 40, oprawna w płótno et. 80., 
w safian ze złoconemi brzegami złr. 1. 

— Toż, wydanie czwarte. Kraków, 1867, 
w 16, 8tr. 288 i IV. kop. 30. 

— Polska na drodze pokoju i miłości. Kra- 
ków, druk pod bow% L. Łukaszewicza, 1850, 
w 8ce, str. 138. 

— Toż, Kraków, księgarnia i wydawnictwo 
dzieł katolickich, 1865, w 8ce, str. 132. złp. 4. 

— O poruszaniu i wróżbiarstwie stołów. 
Kraków, wydawn. dzieł katolic, druk Czasu, 
1853, w 16ce, str. 72 i kart 2. Cena złp. 1 
gr. 10. + + + 

— O potrzebie banków rolniczych (prze- 
druk wstępnych artykułów Ogniska). Kraków, 
druk Wywiałkowskiego, 1860, w IGce, str. 
100. (druk w 1000 egzerapl.) cut. 50, 

— Trzy powieści obyczajowo-moralne z 3. 
rycinami. Ivraków, nakład wydawn. dzieł ka- 
tolickich, 1853, w 8ce. (Mieszczę, powieści: 
1) Wspomnienie Maryi. 2) Kóżowa suknia. 
3) Maiya czyli święto Bożego Ciała). 

— Pożary, obrazek z życia ludu wiejskiego 
przez .... Kraków, 1859, w 8ce, str. 47. (od« 
bicie osobne z kalendarza), złp. 1. + 

— Rozmaitości (bez tyt.) dodawane do Cza- 
su, 1861, w 4ce, ark. 10. +. 

— Społeczeństwo dzisiejsze w obrazach. 
Zeszyt i. Możni panowie Szlachta magnaci. 
Giełdowi. Kupcy. Kraków, nakład wydawn 
dzieł katolickich, druk Kar. Budweisera, 1859, 
w 8ce, str. 158. złp. 3. + 

— Toż samo. Kraków, 18J1, w 12ce, kop. 50. 

— O szkole politechnicznej i szkole gór- 
niczej w Krakowie. Kraków, VV. Wielogłow- 
ski, 1861, w 8ce, str. 15, cnt. 10 cnt. + 

(Przedruk z Ogniska.) 

— Westchnienie pobożne za dynastyą Czar- 
toryskich w Polsce posłane z ziemi ucisku 
do synów jej w rozproszeniu. Paryż, w ksig 
garni sławiańsk. Impasse Royale Collard, 
druk P. Baudouin, 1840, w 8ce, VIII, 192. + 

— Wiadomość o cudownem zjawieniu w mie - 
Bcie Rimini. Z rycina przerysowan% z ory- 
ginalnego obrazu. Kraków, wydawn. dzieł 
katolick., druk. Wielogłowski, 1850, w 16ce, 
str. 32. grp. 18. 

— Wiadomość o obrazie na kamienicy J. 
Wentzla (litografowana, wraz z wizerunkiem 
obrazu N. Fauny). Kraków, nakład wydawn. 
dzieł katolickich. Zysk na odbudowanie spa- 
lonych świątyń. 1850. grp. 15.' 

— Wiadomość o sejmie galicyjskim po- 
dług protokołów sejmowych dla ludu napisa- 
na przez posła sejmowego. Kraków, druk 
Budweisera, 1861, w 8ce, str. 27. grp. 12. + 

— Do szanownych wysłańców polskich na 
sejm w Kromieryżu od brata wygnańca bez- 
piecznego ze strony legalnej ale solidarnie 
z tułactwem miłosierdziem Bożem zł^czo- 
pego. Kraków, 1848, w 4ce, k. 2. — Zabawa duchowna dla małych dzieo^ 
przez W. W. Kraków, W. Jaworski, 1870, w 
I6ce, str. 252. et. 20. 

— Zwiady świata i ludzi. Oddział I. od r. 
1800 do 1818. Dom mojej babki. Kraków, 
1856. złr. 3. 

— Ob. wyżej: Oom. 

— O żebractwie w Krakowie. (Przedruk 
z Ogniska). Kraków, W. Wielogłowski, druk 
Budweisera, 1861, w 8ce, str. 24. cnt. 10. + 

— Żywot błogosławionego Andrzeja Bo- 
boli S. J. w krótkiej treści podany, napisał 
W. W. z rycin%. Kraków, Wielogłowski, nakład 
księg. dzieł katol. 1853, 16ce. złp. 1. 

— Żywot Najświętszej panny Matki Zba- 
wiciela przez .... Kraków, wydawnictwo dziel 
katolickich, druk K. Budweisera i Sp., 1856, 
w 8ce, str. 124. złp. 2. -f 

— Toż , wydanie drugie. Kraków, 1867, 
w 8ce, str. 163. cnt. 60. + 

— Żywot panny de Łamourous zwanej 
dobra matka, założycielki i pierwszej przeło- 
żonej w Bordeaux, tłumaczony z francuzkie- 
go. dla domu miłosierdzia we Lwowie, przez 
W W. Kraków, 1858, w 8ce. Cena złp. 2. 

— Ob: OArbois (list); Pius IX; Serwa- 
towski W. 

CWielopolSCy). Replika ze strony hr. Wielo- 
polskich w sprawie o ordyn. Myszkowska 
w drodze restytucyi in iutegrura. (B. osobn. 
tyt.^ b. w. m. i r., fol. str. 54. 

Wielopolska Elżbieta z Wielopolskich, ob: 
Golian Z. (1859). 

Wielopolska Wanda, ob: Cherry. 

Wielopolska Urszula Monika i z Potockich 
(f 1806) ob: Łabęcki A. 

WIELOPOLSKI Aleksander margrabia Mysz* 
kowski (ur. 1802 f ;30/I2 1877). Akt urzę- 
dowy przed Aleksandrem Engelke w d. 17 
Września 1827 spisany obejmujący manifest 
względem ordynacyi Myszkowskiej. B. w. m. 
i r., folio, ark. 1. + 

— Brief eines polnischen Edelmannes an 
den Fursten von Metternich iiber die Metze- 
leien in Galizien. Grimma, 1848, w 8ce, str. 
IV i 56. Bgr. 6. 

— Brief an den Fursten Metternich ge- 
schrieben vou einem polnischen Edelmauna 
Uber die Metzeleien in Galizien. Nach dem 
iranzósischen von L. v. Alyensleben. Wien, 
Sallmay&r, druk Hirschfelda, 1848, w 16ce, 
str. 40. sgr. 5. 

— Biblioteka ordynacyi Myszkowskich. Za- 
pis Konstantego Swidzińskiego. Kraków, druk 
uniwersytetu, 1859, w 4ce, str. 86, 7, X. 146. 
z wizerunkiem Swidzińskiego. złp. 9. 

(Mieści: 1) Zapis Konstant. Swidzińskiego. 

2) Pisma rozmaite Konst. Swidzińskiego: O 

monetach Uanów Kapczaku. O wykopanych 

numizmatach w Steblowie. 3) Jurium con- 

I 8titutionumque Sigismundinarum propositą 

9 66 WIELOPOLSKI a Mathia Slivnicio descriptio, e codice an- 
tiąuo adhuc ignoto, opera Ant. Sig. Helcelii 
praefiso prooemio nunc primum edita (str. X 
i 146). + 

— Biblioteka ordynacyi Myszkowskich. 
Zapis Konstantego Swidzińskiego. Rok 1860. 
Kraków, nakładem margrabiego Myszkow- 
skiego, w drukarni uniwersytetu, 1860, w 4ce, 
Btr. X. 16, XI, 600. zip. 45. 

(Obejmuje: 1) Zapis Konst. Swidzińskiego. 
I. O zapisie Swidzińskiego oznajmienie po- 
żegnalne. Dodatek do tegoż. Zrzeczenie się 
spadku przez margrabiego Wielopolskiego, 
a przyjęcie przez Swidzińskich. II. Koi-es- 
pondencya. 111. Sprawa o zapis w pismach 
publicznych. Uwagi nad pismem pp. Włady- 
sława Małachowskiego i A. Przeździeckiego, 
z dnia 20. Grudnia 18.")9 r. p. Erazma Mi- 
chałowskiego. Kys ustawy dla Muzeum pol- 
skiego imienia Swidzińskich i jego historya. 
IV. Kronika zbiorów. III. Listy Jana Sobies- 
kiego uporządkowane, pomnożone i obja- 
śnione przez Aut. Zygm. Helcia). + 

— O zapisie Swidzińskiego oznajmienie. 
Kraków, druk Uniw., 1859, w 4ce, str. III. 
(Chroberz, dnia 13. Kwietnia 1859.) + + 

— Constitutional charter of the kingdom 
ofPoland, in the year 1815, with some re- 
marks on the manuer in which the Charter 
and the stipulations in the treaties relating 
to Poland, have been observed. London, 18i>l. 
frnk. 4. 

— De idea aeternitatis scripsit. Goettingae, 
typ. Er. Huth., 1824, w 8ce, str. 22. + 

— Ueber die blutigen Ereignisse in Gali- 
zien. Sendschreiben an den Fiirsten von Met- 
ternich, ais Antwort auf dessen diplomati- 
sches Rundschreiben voni 7. Mai 1846, aus 
dem franzosischen. Bern, Druck und Yerlag 
von Jenui Sohn, w 8ce, z przodu 1. k. niei. 
i 41 stron. 

— Lettre adi'essee a Sa Majeste l'empe- 
reur d'Autriche par un gentilhomme polo- 
nais. Berlin, Schneider et C, 1852, w 8ce, 
stron 16. sgr. 5. 

— Lettre d'un gentilhomme polonais sur 
les massacres de Gallicie, adressee au prince 
de Metternich a Poccasion de sa depeche 
circulaire du 7. Mars 1846. Paris, Jul. Renou- 
ard et Cie, impr. Paul Renouard, \b4G, 
w 8ce, k. 2 i str. 47. sgr. 16. + -h + 

— Toż, Bruxella, 1846, w 12ce. 

— Memoire presente a Lord Palmerston 
secretaire d'Etat de S. M. B. par le Marqiua,... 
envoye de Pologne. Mars 1831. Varsovie, 
1831, w 8ce, str. 33. + + + 

— Mowa w sprawie o testament Konstan- 
tego Swidzińskiego, miana w Sądzie apel- 
lacyjnym Królestwa d. 19. Czerwca 18'')7. 
Warszawa, druk S. Orgelbranda. (Na okład- 
ce : Zapis K. Swidzińskiego. Zeszyt 1.) 1857, 
w 8ce, str. 27. kop. 30. + 

(^a końcu podpis obrońcy Z. S.) — Nota podana Lordowi Palmerstonowi 

S. G. T. K. M. Króla angielskiego przez 

posłannika polskiego w Marcu I8il. WaTj 
szawa, 1831, w Sc-e, str. 30, + + 

— Odpowiedź ...margrabiego ordynata Mysz 
kowskiego iia skargę Ludwika Swidzińskiego, 
Tyt. Swidzińskiego i Izabelli ze Swidzińskich 
Kochanowskiej, folio, str. 128. Summaryusze 
str. 16. (litografowane). 

— Odpowiedź ze strony Aleks. Wielopol- 
skiego na interpelacyą Krystyny z Wielo- 
polskich Bontaniey w sprawie o uznanie za 
nieważne umów, zmniejszających ordynacyą 
Myszkowskich z 12. na trzy klucze. (Kielce, 
1827), folio, stron 8 i 1 obraz genealog. + 

(Podpisał asystujący adwokat Kowalski ; + 

— Ogólno przepisy rządowe dotyczące 
uregulowania stosunków włościańskich w do- 
bracli prywatnych oraz ważniejsze rozprawy 
i skazówki w kwestyi czynszowej przyjęte na 
ogólnych zebraniach Tow. rolu. w Królestwie 
Polskiem w latach 1860 — 1861. Warszawa, 
1861, w 8ce, str. 312. 

— Replika ze strony Al. hr. Wielopolskie- 
go w sprawie o uznanie za nieważne umów 
zmniejszających ordynacyą Myszkowską z dwu- 
nastu kluczow na trzy klucze, b. w. m. i r. 
(Kielce, 1827), folio, stron 139, k. 1. '(Podpi- 
sali w asystencyi patronowie: Kowalski i^ 
Kazyżanowski). f 

— Rozbiór pisma, mającego tytuł: „Histo- 
rya, prawa i dowody własności dziedzicznej 
tej części dóbr, która z fideikomisu margra- 
biów Myszkowskich rozprzedaną została, 
z oryginalnych dokumentów, ustaw krajowych 
i wszelkich innych źródeł zebrana przez J. 
Olrycha Szanieckiego, radcę wojew. krakow., 
nabywcę najznaczn. części dóbr rzeczonych 
i ekspromitenta wszystkich długów w ogóle, 
tak hipotecznych jako i osobistych JW. Jó- 
zefa Jana Nep. hr. Wielopolskiego margrabi 
z Gonzagów Myszkowskiego. Warszawa, 1820. 
Kraków, druk Józefa Mateckiego, 1824, w 8ce, 
str. 84. + 

— Skarga restytucyjua ze strony Aleks, 
hr. Wielopolskiego etc. naprzeciw wyrokowi 
Sądu najwyż. instancyi z r. 1835, w sprawie 
o ordyn. Myszkowską zapadłemu, względnie 
prokuratoryi generalnej król. Polsk. itd. (ly, 
strony tytułu), fol. str. 6. 

— Wywody ze strony Aleks. hr. Wielo- 
polskiego w sprawie o uznanie za nieważne 
umów zmniejszających ordynacyą Myszkow- 
ską z 12. kluczów na 3. klucze. Kielce, 
2. Maja 1826. fol. str. 22. + 

— Wywód apelacyjny ze strony A. Wielo- 
polskiego w sprawie o uznanie za nieważne 
umów zmniejszających Ordynacyą Myszkow- 
ską z 12. kluczów na trzy klucze i uchyle- 
nie wyroku trybunału cywilnego wojew. krak. 
w tejże sprawie zapadłego. Kielce d. 2. Maja 
1825. foho, str. 59. złp. 2. + 

(Pisał sam Wielopolski). WIELOPOLSKI - WIEKIARSKI 67 — Ekspedycya główna wyroku Fądu ape- 
laoyjnego Królestwa Polskiego podług akt 
sądowych dla Al. hr. Wielopolskiego. W Gru- 
dniu 1829 r. folio. złp. 3. 

(Układał sam Wielopolski). 

(Wielopolski). Wyrok sądu apelacyjnego Król. 
Polsk. w sprawie Aleks. hr. Wielopolskiego. 
Warszawa, 1829, folio, 17. ark. + 

— Wyrok trybunału cywilnego pierwszej 
instancyi wojew. krakowskiego w sprawie Al. 
hr. Wielopolskiego powoda, przeciw Amosowi 
i Andrzejowi Jaworskim pozwanym. W Kiel- 
cach d. 7. Sierpnia 1S27 zapadły. Kielce, 
1§27, folio, 3 ark. + 

— Wyrok s%du najw. instancyi Król. Polsk. 
w sprawie między A. A. W. J. K. Wielopol- 
ekiemi a prokuratoryc jeneralną. i t. d. za- 
padły w r. 183(5, iu folio. złr. 1. 

Wielopolski Margrabia i reformy rządu ros. 
w Królestwie Polskiem (z francuzkiegoj. Po- 
snań, J. K. Źupański, 1863, w 8ce, str. 44. 
Ngr. 20. 

— List szlachcica polskiego do margra- 
biego Wielopolskiego. Drezno, H. SchSpfl, 
1863, w 8ce, str. 8. 

— Do J. W. Magr. Myszkowsk. Wielopol- 
skiego naczeln. rządu cyw. w Król. Polsk. 
Z powodu rozwiązania niektórych artykułów 
prawa o radach miejskich, członkowie rady 
miejskiej m. Częstochowy zanoszą przedsta- 
wienie, b. w. m. dr., w 8ce, str. 14. (podpi- 
sani 6. Grud. 1862. J. Kalinka, sekretarz, Al. 
Terenkowic i inni). + 

— Obacz: Byczkowski; Constantin; Galiński 
H. (wiersz 1862j; Janowski J. N. (1861); Ka- 
mieński Jan (narnda ]>rawników); Kojsiewicz 
Ksaw.: Lasocki Alfr. (1SG3); Małachowski Wład.; 
Mazade Ch.. rrtickiewicz Wład.: Myszkowscy; 
Piątkowski P. ; Pińczów; Raczyński Rog. (1863); 
Sroczyński M. (Hisiorya); Supiński L.; Swi- 
dziński K.: Szaniecki OIrych: Torosiewicz Da- 
wid; Wołowski J. Tad.; Wyrok. 

WIELOPOLSKI Józef (pseud. Starykoń). Da 
wniej za wcześnie, dzisiaj za późno. Obrnzek 
z życia codziennego w 3. akt. przez Józefa 
Starykoń. Drezno, druk Kraszewskiego, 1870, 
w 8co, str. 64. kop. 40. 

— Opiekun, Komedya w 5. aktach. Drezno, 
1870. kop. 95. 

— Przekora. Krotochwila w 1 akcie. Drez- 
no. 1870. kop. 32'; 

WIELOPOLSKI Józef Jan. Duplika ze strony... 
na replikg powodów w reslytucyi. b. w. m, 
fol, -f 

— Odpowiedź i Joanny z Bielińskich 

hr. Wielopolskiej czyli obojga małżonków 
Wielopolskich na skargę restytucyjną Aleks. 
Adama, Pawła, Wincentego i Jana Kantego 
hr. Wielopolskich. B. w. m., fol. + 

— Odpowiedź (tychże^ na zasady FIr. Wie 
lopolskich in merito przywiedziono. B. w. 
m. fol. — Interwencya Wincentego i Jana Kan- 
tego hr. Wielopolskich w sprawie toczącej 
się z apelacyi Aleksandra hr. Wielopolskiego 
o uznanie zmniejszenia ordynacyi 5lyszkow- 
skich za nieważne. (Warszawa), fol. str. 15. 

— Suraaryusz dokumentów przez Józefa, 
Jana Nepom., i Joannę z Bielińskich hr. 
Wielopolskich przedstawionych, b. w. r. fol. + 

Wieloryb obacz: Opis. 

WIELOWIEJSKI Hieronim. O posiadaniu z sa- 
mego prawa w spadkach lub zapisach. (VVy- 
tłumaczeuie artykułu 724, 1001 i lOOG Ko- 
deksu Napoleona.) Napisał ... mng. pr. i admia. 
Warszawa, druk Krokoszyńskiego, 1869, w 8ce, 
Btr. VIII, 81 i VI. kop. 75. -f 

Wielowiejski Józef ob: Morzkuwska. 
Wielowiejski Stef. ob: Wielewiejski S. 
Wielożeństwo, ob: Mączyński Józef. 
Wien, ob: Skrzeszewski (Kartę 1872). 
Wien Józef, obacz : Rocznica rewol. w Agen 
(1833); Rousseau (umowa ; Segur. 

WIENIARSKI Antoni (pseudon. Grzegorz Ko- 
strzewa, ur. 182.5 t 30- ^l^ja 1870). Obraz- 
ki Lubelskie. Warszawa, J. Unger, l854, 
w 12ce, Btr. IV i 271. złp. 6 gr. 20. 

— piotr Konasewicz. Góra Biruty. Powie- 
ści historyczne. Petersburg, Wolff, druk Ga- 
zety Codziennej. Warszawa, 1851, w 12ce, 
str. V i 162. rub. 1, 

— Pogadanki. Szkice teraźniejszości i prze- 
szłości. Warszawa, druk J. Ungra, 185-}, w 12ce, 
Btr. 251. rub. 1. 

— Powieści liistoryczne. T. 2. Warszawa, 
S. Orgelbrand, 1862, w 12ce, str. T. 1. 248; 
T. II. 213. złp. 14. 

— Powieści z podań i dziejów polskich. 
Warszawa, nakład i druk J. Ungia, 1860, 
w 8ce. T. I. Btr. 272; T. II, str. 293. rub I 
kop. 50. Cena zniż. kop. 75. 

— Nasze strony i nasi ludzie. Zbiór po- 
wieści historycznych, obrazków tegoczesnych, 
wspomnień i życiorysów, przez .... Trzy to- 
my. Warszawa, druk J. Jaworskiego, 1855, 
w 12ce. Tom I. str. 307, Tom II. str. 257, 
Tom III. str. 252. rnb. 2 kop. 70. 

— Szwaczka warszawska. Krotochwila w 1. 
akcie ze śpiewkami , muzyka 'Jarnowskiego. 
Warszawa, 1857. kop. 30. 

— Ulicznik warszawski. Krotochwila ze 
śpiewkami w jednym akcie przez .... War- 
szawa, nakładem i drukiem J. Ungra, 1856, 
w 16ce, str. 75. kop. 30. 

— Warszawa i Warszawianie, szkice to- 
warzyskie i obyczajowe przez .... T. 2. Se- 
rya 1. Warszawa, K. Bernstein, l857, w IGce, 
T. I, str. 236; T. II, 199. złp. 12. 

— Warszawiacy i hreczkosieje , komedya 
w 3 aktach ze śpiewkami przez .... Przed- 
stawiona na warszawskim teatrze rozmaito- 
ści w r. 1857. Warszawa, S. H. Merzbach, 
1857, w I6ce, str. 108. złp. 3 gr. 10. + 68 Wieniec — Nad Wisłą, krotochwila w jednym ak- 
cie ze śpiewkami przez grana pierwszy 

raz w teatrze warszawskim d. 31. bierpnia, 
185G, z dwiema rycinami i nutami na forte- 
pian. Warszawa, M. Fiiihling, 1857, w 16ce, 
str. 63. zip. 1 gr. 10. + + 

— Wysokie w XVII, wieku czyli aryanie 
w Polsce, powieść historyczna. Petersburg, 
M. Wolff, druk Gazety codziennej. Warsza- 
wa, 1851, w 12, str. lV, 190, 1 riib. 

Wieniec, pismo dodatkowe do Gazety war- 
szawskiej poświęcone literaturze. Warszawa, 
w Sce, 

Rok 1839. T. I, str. 215; T. II, str. 207; 
T, III, str. 231; T. IV. str. 2G3; T. V. str. 
237; T. VI, str, 215; T. VII, str. 257; T. 
VIII, str. 239; T. IX, str. 225. 

Rok 1840, T, X. str. 247; T. XI, str. 221 ; 
T. XII, Btr. 240; T. I, str. 197; T. II, str. 
238; T. III, str. 207; T. IV, str. 227; T. V, 
Btr. 247; T. VI, str. 256; T. VII, str. 223, 
T. Vni, str. 239; T. IX, str, Q16. 

Rok 1841. T. X. str, 247; T. XI, str. 215; 
T, XII, str. 230. 

(Pierwej było pod nazwą Tęcza, a od 1. 
Kwietnia 1841 pod nazwą Echo, dodawane 
do Gaz. Warszawskiej.) 

— Dwutygodnik literacki; odpowiedzialna re- 
daktorka Julia Goczałkowska. Kraków, na- 
kład redakcyi, 1862, w 4ce. Przedpłata kwar- 
talna w miejscu złr. 1 et, 50. 

Wychodził co dni czternaście o 2ch szpal- 
tach, w połowie i na koiicu miesiąca, z kro- 
jami wzorkowemi i deseniami. Wyszło Urów 
24 każdy po 16 stron. Współredaktor Gus. 
Czernicki. 

(Ważniejsze artykuły; Noemi, powieść przez 
Goczałkowską; Bajki Luc. Siemieńskiego; 
Ksiądz Marc. Buchowski zmarły 1823; Śpie- 
wy i nuty Julii i A, Goczałkowskich ; Dzia- 
dunio do dziewic listy przez J, P.; Wiersze 
G, Czernickiego; Blager i komedyantka p. 
Paul. Wilkońską; Zabobon, pow. X, W. Ser- 
watowskiego ; Koresp. Lucyny M....ej z War- 
szawy; Polska w obrazach; List dyssydenta 
z r, 1641; Jacek Kluszewski, założyciel tea- 
tru; Szkice z życia przez Ludwikę z Myśle- 
nic Leśniowską; Pol W, do Nereusza Ho- 
szowskiego i odpowiedź; Stan. Mierosaewski 
przez T, Głębockiego; Przedwczesność wie- 
ku przez Gus. Czernickiego; Wiersze J 

P. ..; And. Dubrawski, sędzia grodzki żyto 
mirsk, przez H. W. N. (biografia) ; Sio- 
stra przez S. Morawskiego ; Marzenia wiersz 
O. K, panienki kilkunastoletniej ; Ilon. Za- 
powa przez Al. Borkowską; Jan Tad, Lubo- 
mirski (biogr.); Zgłoskownnie, wiersz Kon- 
dratowicza Wł.; Korespondencya Tom. Zana; 
Jan K. Gregorowicz (bitigr.) przez P. Wil- 
końską; Wiersze Kryś. Ostrowskiego; Ky- 
ezard Berwiński (biogr.) przez B. Moraczew- 
eką; Marya Józ. Sobieska i»rzez Sal. Grze- 
gorzewską; Wiersze Kar. Pieńkowskiego ; In- 
strukcya posłowi wojew. krakowsk. z r, 178G; 
Powrót konfederata, komed, p. L. Starzeu- t^kiego ; Z dyaryusza Stan, Niemojewskiego 
o Marynie i Dymitrze r. 1606; Z życia co- 
dziennego przez J. Śmigielską; Zemsta ko- 
biety przez Kowatsa Pal z węgiersk,; Dwa 
listy Lud. Kondratowicza; Więźnie politycz- 
ni w Zamościu 1824 prziz kapit. l)obrzyc- 
kiego ; Gawędka, przez Józ. Łepkowskiego; 
Z zapisków o wojnie włonkiej 1859 przez J. 
B.; Niewieścia siła, pow. Bałuckiego; Wiersz 
Wikt. Dłużniewskiego; Mowa X. Henr. Otow- 
skiego ; Wiersz Edui. Wasilewskiego ; Wiersz 
Karola t^yna Karola; Wiersze M. Bałuckiego; 
Biała figura przez Krystynę L.; Anioł Pań- 
ski myśl W. Hugo przez Jana M ; Wiersz 
Deotymy; Józef Ziembłowski dziadek kościelny. 
Między współpracownikami pisma tego fą 
także wymienieni: Wład. (homętowski, Mie- 
roRzewska L,, ks. Rożyński z Paryża, jene- 
rał Załufcki, Karol Załuski, J. Kozłowski, 
A. Goczałkowski. Warszauer E., W. z L. S.) 

— Pismo czasowe ilustrowane, wychodzą- 
ce 2 razy w tygodniu. Red. Mieczysław Or- 
gelbrand, Warszawa, nakład i druk Hipol. 
Orgelbranda, 1872, w 4ce, Krów 105, str, 
974. Kwartalnie złr. 3, z przesyłką złr. 3 et. 
52, w Warszawie rocznie rub. 5. 

(Ważniejsze artykuły Tom 1. obejmuje: 
Herod -Baba, powieść J. I. Kraszewskiego ; 
Stanowisko Franciszka Karpińskiego w lite- 
raturze przez W, Korotyńskiego ; Aleksan- 
der Przeździecki; Róża Inflantki, Wiktora 
Hugo, przekład Klemensa Podwysockicgo; 
Uomantyczność przed Mickiewiczem, przez 
Adama JJełcikowskiego; Typy ludnwo z gu- 
bernii Grodzieńskiej rysował W, Dmochow- 
ski ; Były kościół ś. Jerzego; Zarysy okolicy 
nad Niewiażą; Niewiasty XIV wieku, ustęp 
z dziejów obyczajów średniowiecznych, przez 
Wład, Chomętowskiego ; Przegląd literacki 
przez L. Sowińskiego; Kartka do dziejów 
paremiografii polskiej ; Wnętrze kościoła w Lę- 
dzie; Bogumił Dawison ; Wczasy warszaw- 
skie; Utylitaryzm Krupińskiego; Franciszek 
Grillparcer przez Augusta Jeske; Leopold 
Nowotny; Julian Bajer; Przegląd literacki 
Z. Glogera; Pytania czasu przez D. Henkie- 
la; Ksiądz Aleksy Prusinowski; Przez Tatry 
p. Ant, Zaleskiego; Przegląd literacki Kra- 
szewskiego; Kalecy, komedya w 3ch aktach 
Sarneckiego; O ospie i szczepieniu p, May- 
zla ; Dwa ostatnie schronienia Kondratowicza; 
Wychowanie kobiet pi zez Augusta Jeskiego ; 
Idealizm i materyalizm p. Klemensa Łuczy- 
ca ; Adam Ferdynand Adamowicz p. prof, 
Girsztowta; Literatura zagraniczna p. Ksa- 
werego Tatarkiewicza; Kształt i wymiar ziemi 
przez Feliksa Fryzego; Decyma Juliusa Ju- 
wenalisa Satyra lii, przekład Felicyana Fa- 
leńskiego ; Kilka uwag o stanie obecnym 
opery warszawskiej p. Fuzę; Laski symbo- 
liczne; Trzebinia nad Trzebiśnią; Na ulicy 
przez Wacława Szymanowskiego; Józef Hall 
i jego fantastyczna podróż po ziemi przez pr. 
Węclewskiego; Tymon Zaborowski i pisma 
jego pośmiertne jirzez L, Sowińskiego; Ro- 
dzina Gambcttów w dawnej Polsco przez A. WIENIEC Wejnerta; Wiadomość o posessyi nr. 2768 
w Warszawie Al. Wejnsrta; Genesis komedyi 
dzisiejszej przez Kaz. Kaszewskiepfo; Idź 
(z Wiktora Hugo) przekład Wiktora Gomu- 
iickiego; Na Marne, szkic powieściowy Hen- 
ryka Sienkiewicza; Toninik Juliana Barto- 
szewicza; Kościół wiejski w Sandomierskiem. 

— Toni H. obejmuje: Fosłęp wyobrażeń 
religijnych w starożytności przez D. Henkie- 
la; Instytut głuchoniemych i ociemniałych 
w Warszawie p. Kazimierza Łuuiewskiego; 
Stanowisko aktora w społeczeństwie p. St. 
Jasińskiego ; Niemcy spółozesne p. Łuniew- 
skiego; Obraz wychowania publicznego w Sta- 
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej przez 
Krupińskiego; O osadach rolnych dla mało- 
letnich przestgjiców przez Karola Strasbur- 
gera; Gmina przez Dunina; Rzut oka na eko- 
nomiczne wainnki przez Dunina; Tanie kuch- 
nie przez S. B. "W.; Oklaski, klaka. klak'eiy, 
krytyka sztuk teatralnych i artystów przez 
S. Jasińskiego; Sztandar i reklama przez D. 
Henkiela; Arcybiskup Sulikowski przez W. 
Korotyńskiego; Stosunki domowe i społecz- 
ne w XVIII wieku przez Wł. Chomentow- 
skiego ; Stanisław Moniuszko przez Fuzę; 
Książe Jerzy Lubomirski przez Zawadzkiego 
Wład. ; Józef Narzymski przez Bełcikowskie- 
go Ad.; Jan Dolinowski przez Adama Mie- 
czyńskiego : Michał Godecki przez Gersona; 
Franiszek Rude przez W. Gersona; Antoni 
Stolpe przez W. Boguławskiego; Alfred de 
Musset, studyum literackie Edwarda Lubow- 
skiego, (wiersze przełożył W. Korotyński); 
Karol Swoboda ; Henryk Sztark ; Wincenty 
Pol przez W. Korotyńskiego ; Szkice antro- 
pologiczne, dr. Stanisł. Chomentowskiego ; 
Claude Bernard i nowożytny materyalizm p. 
S. B. W.; Słomki przez St. Krarasztyka; Cho- 
lera indyjska ; Klejnoty wyzwolenia przez 
Coppeego, przekład z francuzkiego Wacł. 
Szyroanowskieero; Na Marne, szkic powie- 
ściowy przez Henryka Sienkiewicza; O pro- 
szonym chlebie, powieść przez Waleryą Mar- 
rene (Morzkowską) ; Ramułtowie , powieść 
współczesna przez J. I. Kraszewskiego; Strzę- 
py dawnej świetności p. Felicyana Faleńskie- 
go; Przygody i obrazki Anatolskie, Kara A w- 
dżi'; Wrażenia z wystawy sztuk pięknych p. 
Gomulickiego; Przeglądy teatralne D, Hen- 
kiela; Przeglądy muzyczne Fuzy; Przegląd 
dziejów przyrody Dr. Szyszły, recenzya przez 
L. Sowińskiego; Miasto Ostróg przez Chło- 
pickiego; Zamelf w Olesku; Miasto Gdańsk: 
Zamek w Dubnie ; Malborg; Ludy Kaukazu 
i Kaukaz; Kościół S. Wojciecha w Poznaniu; 
Chochołów przez Eliasza^ 

— Redaktor Czesław Pieniążek, wydawca 
Teofil Szumski. Lwów, diuk A. J. O. Rogo- 
Bza, 1875, w 4ce. Od dnia 23 Stycznia, wy- 
dawany co drugą sobotę. Rocznie złr. 3. 
(Nrów 14 stron 120. Artykuły dla ludu pi- 
sali: Wł. Bełza, Jul. Starkel, T. Szumski, Jó- 
zef z Bochni, Michał Mekler z Turki, T. Me- 
runowicz, X. Otowski, Ks. Woje. Michna, 
Stefan ze Sokołowa, K. Wł. Wójcicki). (Od Nr. 7. druk Związkowej drukarni. Od 
Nr. 14. druk W.Manieckieąo. W Lipcu sprze- 
dał Pieniążek pismo Jezuitom i od d. 23go 
Sierpnia do 10, Grudnia wyłhodziło w mniej- 
szej 'Ice •/ podwójnem numerowaniem tj. Nr. 
1 (!.')), rtdaktor St Stojałowski. druk Osssol. 
A. Vogla, Niów !) każdy j>o 8 stron, -t 

Rok II. 1S7(), druk Kar. Budweisera, Nrów 
26, każdy po stron 8. Rek III, 1877, Nrów 26, 
numer po stron 4, format zwiększony. Rok 
IV 1878. Obok tego wydawał X. Stojałowski 
Pszcz ółkę. 

(W feuiletonie Wieńca w latach 1877 — 8 
przedrukowano komedyą Anczyca Emigracya 
chłopska). Przedpłata roczna złr. 3 -\- 

— rismo zbiorowe, ofiarowane Stan. Ja- 
chowiczowi przez pierwszych krjiju auto- 
rów (zebrane staraniem Ludw. Pietrusiń- 
skiego). Tomów IV. Warszawa, 1857 — 58, 
w 8ce, obncz: Pietrusiński Lud. 

(Ważniejsze artykuły w zbiorze tym za- 
warte, tą: W T(imie I. Dra Ferdynanda 
Dworzaczka (w Warszawie): Wyjątek z roz- 
prawy pod napisem „Człowiek"; Dra Teo- 
dora Tripplina (w Warszawie): Osada polska 
na brzegach jeziora Balaton w Węgrzech; 
Sawyny (w Kamieńcu Podolskim): Przechadz- 
ka w stronie naddniestizańskiej ; Antoniego 
Czfljkowskiego (w Petersburgu): Statut Wi- 
ślicki z roku 1347; Fryderyka hr. Skarbka 
(w Warszawie): Dwa wyjątki z pochwał nie- 
gdy publicznie czytanych; Eleonory Ziemięc- 
kiej (w Warszawie): Opowiadanie z notatek 
podróżnego; Antoniego Hana (w Warszawie): 
Wyjątki z opisu podróży przemysłowej do 
Londynu; Wacława Aleksandra Maciejow- 
skiego ('w Warszawie): Ogólny jtogląd na 
główną przyczynę upadku miast w dawnej 
Polsce; Jana Gregorowicza (w Warszawie): 
Srebrna sala pod trzema murzynami w War- 
szawie ; Juliana Bartoszewicza (w Warsza- 
wie): Pan Bystiy; Adama Gorczyńskiego 
f'w Warszawie): Cmentarz w Sandomierzu ; Dra 
F'ryderyka Skobla ('w Krakowie) : Chudoba 
(Kudowa) : Wspomnienie z podróży odbytej 
do zdrojowisk szląskich; Andrzeja hr. Za- 
moyskiego (w Warszawie): O obowiązkach 
dzieci; Z pism pozostałych po Kazimierzu 
Brodzińskim; List pisany z Genewy r, 1824; 
Wal. z Mniszewa : Powrót artysty z Włoch 
na rodzinną ziemię. 

Tom II. obejmuje: Juliana Wągla : O go- 
spodarce. Z listu do kolegi z czasów Mary- 
monckioh ; Romualda Krupeckiego (w War- 
szawie): Uwagi tyczące się gospodarstwa 
wiejskiego, z dzieła dotąd niewydanego. o 
praktycznem gospodarstwie; Michała Baliń- 
skiego (w Wilnie): Król Jan III. Sobieski 
jako geograf; Eleonory Ziemięckiej (w War- 
szawie) : Stanowisko Jachowicza, jako gra- 
matyka; Aleksandra Wejnerta (w Warszawie): 
Rpominki dziejów polskich za panowania 
Zygmunta III, z dzieła Konrada Memmiusa; 
Juliana Surzyckiego ('z Dżislagaru nad mo- 
rzem Kaspijskiem): Polowania w lasach Da- ?0 WIENIEC jfestanu na Kaukazie (List); Michaliny Hle- 
bickiej Józefowiczowej (w Warszawie): Zu- 
zanna Wilczyńska ; Dra Ferdynanda Pien- 
heim Chotomskiefro (w Warszawie); Wypisy 
z księgi <»ej Eneidy Wirgiliusza przenicowa 
nej ; Zygmunta Aureliana Lemnickiego (w Mo- 
hylewie nad Dnieprem'! : Wspomnienie Fo- 
dola; Henryka Chrzanowskiego (w S-^czndr- 
kowicarh); Wyżynek (obrazek z okolic Kra- 
kowa^; Maksymiliana Urbańskiego (w War 
ezawie) : Wojewodzie Kaniowski; Karola Me- 
cherzyńskiego (w Krakowie): O stanowisku 
poetyckiem Dantego i znaczeniu lioskiej ko- 
modyi ; Antoniego Wagi (w Warszawie): Sko- 
czek koroniasly {Eupelix cuspidata); .1. Ba» 
dowskiego : Morze, stepy i rodzinna chata; 
Łukasza Wlodarkiewicza (w Łomży): Pogląd 
statystyczny na ludność w Królestwie Pol- 
skiem; Antoniego Pułujańskiego: Kościół 
w Krasnymborze (wyjątek); Juliusza Zwier- 
kowskiego (w Lubieni, pod Suchedniowem): 
Sfówko o sercu; Tegoż : Kilka słów z powodu 
najnowszych naszych powieści obyczajowych ; 
A. J. (w Warszawie) : Wspomnienie o Teofilu 
Janikowskim; Z angielskiego ś. p. Waleryana 
hr. Krasińskiego : O Czechach i Polsce w wie 
ku XIV, XV i XVI (Ułamki). 

Tom III. obejmuje: Franciszka M. So- 
bieszczańskiego (w Warszawie): Ulica Mio- 
dowa ; Aleksandra hr. Przeździeckiego)(w War- 
■zawie): Wiua węgierskie w dawnej Polsce; 
Z pism pozostałych po ś. p. Józefie Elsne- 
rze: Wyjątek z listów pisanych do Wiktora 
Każyński^go : O muzyce i jej harmonii ; Hi- 
polita Skimborowicza (w Warszawie): O Sta- 
nisłnwie Jachowiczu; Adama Bartoszewicza 
(w Warszawie): Przemowa przy otwarciu sali 
przytułku dla niemowląt (żłóbka) w War- 
szawie ; Chłopa z powiatu Maryampolskiego: 
Wspomnienie Litwina; Jana Smolikowskiego 
(w Warszawie) : List do JW. Kraśnickiej, 
ksieni zgromadzenia pp. Kanoniczek w War- 
szawie; Alojzego Kosteckiego (w Warszawie): 
O kmieciach w dawnej Polsce ; Hieronima 
Duchnowskiego (w Warszawie): O dawniej - 
■zem sądownictwie dla miast prywatnych ; 
Kornelii z B. S. (w Sochaczewskiem) : Ustęp 
z rękopismu: Wpływ matki na duchowny 
rozwój człowieka; Józefa Soleckiego (w Pg- 
kowie, w Pułtuskiem ; O włościanach w Kró- 
lestwie Polskiem; Zofii z Wrońskich Scisłow- 
skiej (w Sokołowie na Podlasiu): Kilka słów 
o Braciach polskich (Aryanach) w Lubelskiem ; 
Z pism pozostałych po Franciszku Sztochlu: 
Kościelisko; Teofila Borzęckiego (w Kielcach): 
Instynkt, uważany pod względem moralnym 
(Początek); Bronisław P. (w Warszawie): 
Przechadzka po ochronach warszawskich 
(w czerwcu 1858) ; Bronisława P. (w War- 
szawie): Z Antwerpii do Londynu; Franciszka 
Odrowąż Wilkońskiego (w Górznie): Myśli 
starego Polaka o wiejskiem wychowaniu ko- 
biet w XIX. stuleciu; Aleksandra Grozy: O 
dzieleniu wyrazów na sylaby w języku pol- 
skim. W piśmie tem wzięły udział te autorki: 
Aniela; Bakałowicz z Pancerów Emilia (vt War- 
szawie); Belejowska z Poraianowskich Joanna 
(w Warszawie); Bogusławska Aniela; Dobr- 
ska Eufrozyna (w Warszawie); Gedrojc; Ju- 
rahowa Antonina z książąt Radziwiłłów; 
Gerbardt z Wojdów Matylda (w Puławach, 
Nowej Aleksandryi); Goczałkowska Julia 
(w Hulczu, pod Bełzem w Galicyi); Grzego- 
rzewska z G. Sabina (w Warszawie); Gra- 
bowfeka Aniela (w Winkowicach) ; Haukowa 
hr. Zffia (w Warszawie): Hofi'manowa z Tań- 
skich Klementyna; Unicka z Majkowskich 
Marya (w Warszawie) ; Janicka z Malczów Zo- 
fia (w Warszawie); Janiszewska Julia (w War- 
szawie); Jelska z Biernackich Bronisława 
(w Szumsku, w Sandomierskiem); Jolanta 
Komierowska (w Wyrszawiel; Józefowiczowa 
Hlebicka Michalina z Hoffmanów (w Warsza- 
wie^; K. Bronisława; K. Józefa; K. Walen- 
tyna; K. Zofia (w D)deliszkach na Litwie); 
Kaliszauka: Kamocka Józefa (w Kielcach); 
Kowalska Walentyna (w Warszawie); Kra- 
kowowa z Radziejowskich Paulina (w War- 
szawie); Krysińska Leona z Brzezińskich 
(w Warszawie); Kwaśniewska Julia (w War- 
szawie); Lewocka z Lipińskich Katarzyna 
(w Warszawie); Łuszczewska Jadwiga (w War- 
szawie) ; Mochnacka Marya (w Wiedniu) ; 
Machczyńska Antonina (w Warszawie) ; Mac- 
kiewiczowa Agnieszka z Palczewskich (w War- 
szawie); Markowska Teresa z Palczewskich 
(w Warszawie); Michalina Z; Młocka z Drew- 
nowskich Ludwika (w Warszawie); Nakwaska 
Karolina z hr. Potockich (w Genewie); Nos- 
kowska Stefania (w Kielcach); Pakajzerowa 
Barl)ara (w Warszawie); Pancerowa Felicya 
(w Warszawie); Pietrusińska z Ulidowskich 
Auna (w Warszawie) ; Pietrusińska Ludwika 
L. (w Warszawie); Porębska Józefa (w Kiel- 
cach); Proniewska Karolina; Prusiecka Jó- 
zefa (w Warszawie) ; Pruszakowa Seweryna 
z Zochowskich (w Warszawie) ; Puzynina 
księżna Gabryela z hr. Gunther'ów (w Horo- 
dziłłowie na Litwie) ; Rogozińska Władysła- 
wa (w Warszawie); Rościszewska Paulina 
(w Kaliszu) ; S. Kornelia z B. (w Sochaczew- 
skiem); S. Wiktorya (w Warszawie); Schu- 
strowa Julia z Krzemińskich (w Warszawie); 
Scisłowska z Wrońskich Zofia (w Sokołowie, 
na Podlasiu); Śmigielska Józefa (w Warsza- 
wie); Sroczyńska Antonina z Byronów; Sta- 
nimira ; Sz. Zofia ; Ur. Paulina (w Warsza- 
wie); V. Matylda (w Puławach, Nowej Ale- 
ksandryi); Wagnerowa Aniela (w Warszawie); 
Wdowinska Emma; Wyspiańska A. (w San- 
domierzu) ; Ziemięcka Eleonora (w Warsza- 
wie); Ziemiuska Karolina (w WarszawieV, 
Żdżarska Anna (w Suwałkach); Źdżarska Jó- 
zefa (w Suwałkach); Żmichowska Narcyssa 
Gabryela (w Warszawie). 

— z kwiatów prawdziwego nabożeństwa. 
Książka do modlenia dla katolickich chrze- 
ścian wraz z zbiorem pieśni i drogą k;zyżo- 
wą Pana naszego Jezusa Chrystusa, (ozdób. Wieniec — wiersz 71 20, drzewor.) Sambor, nakJad i druk Fr. Ks. 
Pobadkiewicza w Krakowie, 1860, Btr. 262 i 
i 5. et. 80 

(Odbito 1000 egzempl.) 

— niebiański czyli zbiór nabożeństwa ka- 
tolickiego z szczególnem zastosowaniem dla 
pobożnych niewiast. Lwów, nakł. Winiarza, 
1859, w 12ce, str. IV i 3J8 z 3. rycin. Cena 
ełr. I kr. 50. 

— Obacz: Czas i wieczność. 

— powiastek dla grzecznych dzieci. Kra- 
ków, nakład i druk Józ. Beiisdorfifa, 1867, 
w I6ce, str. 186. kop. 40. + 

— roku łaskawości Pańskiej. Zbiór nabo- 
żeństw w nowszych czasach szczególuemi 
łaskami i odpustami przez Stolicę Apostol- 
ską zaleconych, a które w używanych dotąd 
książkach do nabożeństwa nie były razem 
pomieszczone. Po raz pierwszy zebrane i dla 
uświątobliwienia dusz wiernych wydane. Pe- 
tersburg, M. WolfF, 1858, w 12ce, str. 427. 
Oprawny w safjan z złoconemi brzegami, 
rab. 1 kop. 20. 

— Obacz: Andzikowski (1823); Ciemniew- 
ska B. (12 miesigcy); Pietrusiński L. (Jacho- 
wiczowi). + + 

WIENIEC Władysław, op. 4. Oczywistość, 
wiersz Gabryeli (nuty z tekstem) kup. 1 5. 

— op. 5. Tęsknota, wiersz Gabryeli, k. 15. 
~ op. 6. Lumiere, paroles de Yalbelle trąd. 

de Chęciński, kop. 22 Vj. 

— op, 8. Trinite du poeta (Mery) trąd. de 
Chęciński, k. 15, 

— op. 14. Do dziewicy (W. Hugo), k, 30. 

— op. 18. Revelation Ckocham) przekład 
Chęcińskiego, k. 65. 

— op. 20. Extase, paroles de V. Hugo, kop. 
30. 

— Chanson d'exił, paroles do F. Coppee, 
avec accompngnement de piano. Paris, Ge- 
rard et Cie, ia77. Cena fr. 5. 

— Serenadę (Mignonne, voici l'avril), pa- 
roles de F. Coppee , ayec accompagnement 
de piano. Paris, Durand, Schoenwerk et Cie, 
1877. Ceua fr. 4- 

WIENKOWSKI Cz. Bemerkungen liber die 
Bestrafung der Uuterthans - Misshandlungen. 
Lwów, Milikowski, 1836, w 8ce, złp. 2. 

WIENKOWSKI Georg. Lehrgang der polni- 
Bchen Spracho zum Gebrauche in k. k. Mi- 
litairschulen und zum Seibstunterrichte. (Vom 
k. k. Reichs-Kriegs-Ministerium fiir die k. k. 
Cadetenschulen alsLehrbuch yorgeschrieben). 
Teschen, Prochaska, 187 6, w 8ce, str. V, 142. 
złr. 1 et. 20. 

WIENKOWSKI Josephus. De yenenis eo- 
rumque antidotis. Dissertatio inauguralis. 
Yindobonae, typ. Ueberreitor, 1840, w 8ce, 
Btr. 32. + 

WIENKOWSKI Józef II. Kapłani obrządku 
ruskiego ziemi Sanockiej do szanownej Kady obwodu Sanockiego 8. Maja 1848 (Lwów? 
folio. 

(Do tego ściąga się: Do kapłanów obrząd- 
ku ruskiego ziemi Sanockiej od Kady obwo- 
du Sanockiego, 1818, fol. str. 2). 

WIENKOWSKI Teofil. Freimuthige Be- 
trachlungeu iiber Warhsthum, Grósse, Ver- 
fall und Untergang des polnischen Reichel. 
Nebst eitier Skizze der Geschichte diesei 
Landes. Berlin, 1855, w 8ce. 

WIERCIŃSKA (Izabella z Dzierżanowskich), 
Siostra miłosierdzia. Powieść, 2 tomy. "War- 
szawa, nakład i druk !S. Orgelbranda, 1854, 
w 12ce, str. 188 i 185. rub. 1 k. 20. 

WIERCililSKI Berłold, Mowa na obchodzie 
29. Listopada ld44 r. w Londynio. b. w. m. 
i r. w 8ce, str. 4. 

WIERCISZEWSKI Władysław. Kazania dog- 
matycziie i moralne .... kaznodziei katol. 
krak. Kraków, nakład Wł. Jaworskiego, druk 
W. Korneckiego. 1871, w 8ce, str. 220. złr. 

1 et. 50. -i- -^ + 

— K azania niedzielne, świętalne i majowe. 

2 tomy. Kraków, Jaworski, 1869, w 8ce, str. 
360 i od 381 — 784 i IV. rub. 2 kop. 60. 
+ + -t 

— Wykład nauki wiary kościoła katolic- 
kiego napisał .... wikary usz i mansyonarz 
przy kościele archiprezbiteryalnym N. M. Pan- 
ny,ikazuodzieja katedry krakowskiej. Kraków, 
nakład wyd. dzieł katol. Wład. Jaworskiego, 
1871, w 8ce, str. VIII, 171 i III. złr. 1 et. 26, 
+ -ł- -h 

— Ob : Kaznodzieja. 

WIERNIKOWSKI A. Pięć ofiar, powieść współ- 
czesna, napisana oryginalnie. Warszawa, druk 
J. Jaworskiego, 1846, w 12ce, k. 2. atr. 294, 
złp. 4. 

WIERNIKOWS KI Ildefons Dominik De 1'ascita 
peritoueale. Montpellier, P. GroUier, 1844, 
w 4ce, str. 67. + 

Wiernikowski Jan Nepomucen, (ur. 11. Maja 
1800 r.) obacz: Bibl. Ossol. (1863); Frytiof 
(1861); Pindar (ody 1824); Tegner (.Yksel 
(1842). 

VIERORDT K. Dr. Embryjologia czyli krót- 
ki rys nauki o powstaniu i rozwoju ustroju 
ludzkiego, wyjęty z fizyoiogii Dr spolsz- 
czył Jakób 5ieuł'eld, słuchacz medycyny pod 
przev/odnictwem dra Hoyera, prof. histol. i 
embryol. w uniw. warsz. Warszawa, druk J. 
Bergera, 1873, w 8ce, str. niel. Viii, liczb. 
89. rub. 1. + -h + 

Wiersz na okoliczność przysięgi ludów ob- 
wodu białostockiego na wierność imperato- 
rowi Aleksandrowi I. Białystok, 1607, w 4ce. 

— na zgon Aleksandra I. ob.: Kurze wski. 

— z okoliczności przeniesienia i powięk- 
szenia księgarni w mieście Wilnie pod tirm^ 
Józefa Zawadzkiego dnia 23 Styczn. 1858 r. 
napisany przez drukarzy. Wilno, 1853, w 
8ce, 12 WIERSZE - WIERZBA — z okazyi wzięcia Warszawy 26 Sierpn. 
St. Petersburg, 1831, fol. 

— do wojsk pol.^^kich. Warszawa, (1830J, 
w 8ce, 1 kart, obaez : Kiciński (zbiór). 

— na dzień 3 Grudoia 1830. Warszawa, 
1830, w 4ce, 1 karta. 

— do ziomków. Patryotyzm. Warszawa, 
bióro informacyjne, 1830, w 8ce. 

— do hrabiego Dybicza Zabałkańskiego. 
Warszawa, 1831, w 8ce, str. 8. + 

— poświgcouy D^ biczowi, obaez: S. F. 

— na żałobną pamiątkę J Panny Gabryeli 
Działyńskiej w Pradze r. 1813 dnia 6 Gru- 
dnia zeszłej przez przyjaciela jej i rodziców 
ułożony. B. m. r. i d., w 8ce, 9 kart niel. 
(Całość składa się z 452 wierszy), -f- + + 

— na zgon ś. p. ks. Jakuba Fałkowskiego 
założyciela warszawskiego instytutu głucho- 
niemych i ociemniałych. Warszawa, w dru- 
karni J. Gliicksberga, księgarza szkół pu- 
blicznych w król. polskiem, 1849, w 4ce, str. 
VI. 

— do zgasłej Fedorowiczowej, obaez : Fe- 
dorowiczowa. + 

— na uczczenie pamięci Stanisława Lu- 
bicz Jaszowskiego w dniu przeniesienia zwłok 
jego z „Paparówki" na cmentarz Łyczakowski 
22 Maja 1868. Lwów, czcionk. Dzien. lwów., 
w 8ce, k. 1. + 

— na obchód weselny JW. Imci Pana 
HermolausH Jordana, majora wojsk polskich 
z JW. Imci Panną Martyną Zaborowską sę- 
dzianką czerską dnia ... Listopada 2818 r. przez 
X. J. S. P. w 4ce, 1 arkusz. 

— pożegnawczy oddany Wielmożn. Panu 
Adamowi Kłodzińskiemu, przy rozstaniu się 
jego z zakładem narodowym Imienia Osso- 
lińskich dnia 9 Sierpnia 1850 od grona pra- 
cujących w drukarni tegoż zakładu, w 4ce, 
2 kartki. (Autor Aug. Bielowski), ob.: Bie- 
lowski A. 

— w rocznicę skonu ś. p. Woje. Kmitty 
napisany a ofiarowany JW. Helenie z Kmit- 
tów Tizetrzewińskiej przez T. B. K. I). S. G. 
K. C. R. S., na korzyść szpitala kieleckiego. 
Kosztem autora, w Kielcach, bez r. i nazwy 
drukarni, w 4ce, 2 karty niel. 

— do polskich wychodźców Joachimowi 
Lelewelowi przypisany. Brusiłów, 185G, Lipiec, 
w 8ce, 2 kartki, + 

— poświęcony cieniom ś. p. Franc. Łąc- 
kiego. Kraków, druk Uniw., 1845, w 4ce, k. 
1. (Odbito 10 egzemp. za 8 złp.) 

— na dzień imienin wielkiego Napoleona. 
Kraków, d. 15 Sierpnia 1809, w 8ce, kart 2. 
(Podpis F. R.) + 

— do Jul. Ursyna Niemcewicza pisany z 
powodu gdy tenże został obrany prezesem 
Królewskiego Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk dnia 7 Stycznia 1827 rokn 
przez F. R. Warszawa, 1830, w 4ce, obaez: 
Bodecki F. — do Jaśnie Wielmożnego Józefa Nikoro- 
wicza, Prezesa Sądu appelacyjnego, kawalera 
orderu św. Stanisława, Członka Towarzystwa 
nauk i wszystkich dobroczynnych instytutów 
krakowskich na cześć jubileuszu jego urzę- 
dowania w zawodzie u.sług publicznych. B. 
m, d. i r., w 4ce, 2 kartki. + 

— z okoliczności powrotu do zdrowia Ję- 
drzeja Śniadeckiego, 1807, dnia 17 Kwiet- 
nia. Wilno, (1807), w 4ce. 

— pożegnalny do JW. JX. Jana Pawła Pa- 
węźa Woronicza z powodu opuszczenia dye- 
cezyi krakowskiej. Kraków, 1828, w 4ce, 2 

str. -f 4 

— z okoliczności wystawionego kościoła 
w Jangrowie, obaez: WoroniCZ.+ 

— z okoliczności installacyi, obaez: Zacha- 
riasiewicz. 

— poświęcony rządowi, obaez: Z. + 

— z okoliczności upadku sławnej wieży 

we Lwowie d. 15 Lipca 1826 przez N B. 

w. m. i r., w 8ce, k. 2, obaez ; N. + 

— z powodu odbytego Sejmu królestwa za 
panowania Mikołaja 1. ces. wszech Rosyi, 
króla pois. itd. przez A ... z Podlasianina. 
Warszawa, 1830, w 4ce, str. 11. -h + 

I Wiersze dowcipne z różnych pism zebrane 
; na polsKie przełożone y z druku wyszłe w 
I r. 1800 w Warszawie. Do czytelnika : Są 
wiersze rękopisów żartem napisane, które tu 
czytelniku masz wydrukowane! w 8ce, kart 
4 niel. ('Taki sam tytuł po łacinie, są po je- 
dnej stronie po łacinie a po drugiej po pol- 
sku). 

— nowe. Panny wesołej. Pieśń lamentują- 
cej kobiety. Pieśń światowa, b. w. r. i m., 
w 16ce. 

— Toż. B. w. m. i r. (Kraków, druk Uniw. 
18iO— 25), w 8ce, k. niel. 4. + 

— rozmaite. Poznań, 1836, obaez: Potocki 
L. + 

— śpiewane na teatrze narodowym d. 23 
Grudnia 1811 r. w dzień urodzin Najjaś. 
Pana. Do Króla w 4ce, kart 2. + + 

— wolne, obaez: W. A. 

— oryginalne, obaez: Osłrzykowski (1840). 

— - Obaez: Brandowski (budowa) ; Łętowski 
L (próby); M. K. i. (zabawy Ibl8) ; Matu- 
szewski (zbiór 1810); Mokłowski M. (1868). 
Nałęcz (Eopelewski 1835); Szczepański Jul; 

Wierszyki facecyi, ob. : Radwański Jan. 

— do karmelków, na 1 arkuszu, folio, b. 
w. r. 

— Takież, 1 ark., folio, Cułożone przez 
cukiernika r. 18G0 we Lwowie). 

— okolicznościowe 1857, obaez: Dederko 
Piotr. 

Wierzba, obaez: Seren. WIERZBICKI - WIERZBOWSKI 73 WIERZBICKI Adolf. Wyktad początków gra- 
matyki polskiej ułożony przez prywat- 
nego nauczyciela. Wilno, druk Rafalowicza, 
1858, w 8ce, str. 27. 15 kop. + 

WIERZBICKI Bsnedykt, inspektor. Na akt 
uroczysty zakończenia nauk rocznych w szkole 
obwodowej w Rawie odbywać się mający w 
d. 30 Lipc<ł 1836 r. zaprasza. Warszawa, w 
druk. Józ. Wgckiego, 1836, w 4ce, 2 k. riic!l.+ 

Wierzbicki Bon., obacz : Kecht; Kluk (bota- 
nika). 

WIERZBICKI Daniel, dr. Geometrya wykrośl- 
na wraz z zastosowaniem do teoryi cieniów 
i wolupj perspektywy do użytku szkół real- 
nych przez Dra adjunkta obserwatoryum 

astronomicznego krakowskiego. Kraków, na- 
kładem Adolfa Dygasińskiego i Sp., w druk. 
Dr. Gumplowicza, 1875, w Śce. Część pierw- 
sza z 18 tablicami, 4 ;kartki niel., str. 128, 
atlas, la tablic. 2 złr. + 

— Toż, dla użytku wyższych szkół śred- 
nich. Część druga z 17 tablicami. Kraków, 
1876, w 8ce, od str. 129-2)7, k. 2, atlas 17 
tablio. + 

— Nauka o użyciu globusów ziemskiego, 
niebieskiego i Uranoskopu czyli zbiór zagad- 
nień przyrządami tymi rozwiązać się doją- 
cych przez adj. obs. astron. krak. Wy- 
danie drugie powiększone z 1 tablicą. Kra- 
ków, nakładem J. M. Himmelblaua, druk 
Uniw. Jag-, 1877, w 8oe małej, str. GO. 50 
cnt. + 

— Użycie globusu. Zbiór zagadnień dają 
cych się rozwiązać za pomocą globusu ziem- 
skiego przez adj. obserw. astr. Kraków, 

druk Uniwers., 1872, w 8ce, str. 31. 30 cnt.-f 

— Wyznaczenie kolei komety II z r. 1850 
zwanej kometą Boyda przez ..... adj. astr. 
obserwatoryum. Kraków, druk Uniw, Jag. 
1870, w 4ce, str. 19. -f- 

WIERZBICKI F. P. Californien wie es ist 
und wie es werden kann oder ein Fiihrer 
nach den Goldregionen; aus dem Euglischen 
ubersetzt uud mit Anmerkungen versehen 
von dem A. Pajeken. Bremen, Lormig, 1850, 
w 8ce, str. IV i 58. 10 sgr. 

WIERZBICKI Ludwik. Bebandlung (eine ra- 
tionelle) der Fferdekriitze, Wurmkrankheiten 
und einer Methode, nach welcher man bei 
gerir.gen Kosten das Griinfutter fur den 
Winter conseryiren kaan. 1839, w 8ce. 

— Mittel, wodurch dem Rindvieh die Tran- 
ke angenehm gemacht werden kann, um da- 
durcb eine grose Aufnahme von Fliissigkeit 
zu erzielen. 1839, w 8ce. 

(Autor zapewne Niemiec, piszą go bowiem 
Wierzbitzki). 

WIERZBICKI Nieczuja. Carte de Tempire 
slaye. Poznań, M. Leitgeber. 20 sgr. 

— Gadania Polaków. Ziirich, Cosar Schmidt 
(libr. Schabelitz), druk F. A. Brockhauaa w 
JUipsku, 1874, w 8ce, str. 10. 10 sgr. — Przeszłość i teraźniejszość Sławian. Po- 
znań, Leitgeber, 1873, w 8ce, str. 32. 10 sgr. 

— Słowa prawdy dla Polaków napisał .... 
Neu-Munster, 1872, w 8ce, str. 28. 55 kop. 

— Toż. Wydanie drugie. ZUrich, 1873, w 
8ce, str. 29. 60 kop. 

— Teraźniejszość i przyszłość Sławian. 
Neumtinster, u Richtera we Lwowie, druk 
E. Schmidta w Ziirichu, 1873, w 8ce, str. 16. 
50 cnt. 

WIERZBICKI Otto Korwin. Maria Aurora 
Grafin von Ko nigsmark. Lipsk, 1848, w 8ce. 

(Stanowi 17 zesz : Biographien historisch 
beruhmte r Maitressen). 

(Inne jego niemieckie prace opuszczam. 
Autor podobno Niemiec). 

WIERZBICKI Stanisław. O wyrobach lnia- 
nych. Wilno, 18.Ó0, w 12ce. 
Wierzbiński Stan., ob,: Giller Agaton. 
Wierzbno, obacz: Lelewel J. 

WIERZBOWSKI F. Lebena-und Ermordungs- 
Geschichte des Bischoph von Ermland Dr. 
Andr. Stanis. von Hatten. Braunsberg, 1841, 
w 8ce. 4 złp. 

— Bemerkungen zu der notwendigen Ent- 
gegnuugdesh. Justiz.komni. Porsch, auf meine 
Widerlegung des in seiner Karakteristik 
Kiihnapfels enthal. Unricbtigkeiten und Irr- 
thunier. (Koutynuacya broszury poprzedniej). 
Mohrunge n, 1842, w 8ce. 4 sgr. 

WIERZBOWSKI inżynier. Opis sposobu ozna- 
czenia współczynników młynków Woltmana 
i Baumgariena, użytych do spostrzeżeń nad 
przepływem wód w rzece Warcie i wypadki 
z takowych, z ryciną. 

WIERZBOWSKI Grzegorz. Dissertatio inau- 
guralis physico-chemico medica de oxygenio. 
Yienuae, typis Schmidt, 1815, w 8ce, str. 55.-f- 

WIERZBOWSKI Michał Ks. (1782 t 1848). 
Kazanie z powodu pizeniesienia kości Wład. 
Hermana i Bolesława Krzywoustego, królów 
polskich, pochowanych w kościele katedral- 
nym płockim i położenia pomnika tymże kró- 
lom przez J. W. A. M. Prażmowskiogo, bi- 
skupa dyecezyi płockiej, senatora król. Płock, 
12 Września 1825. Warszawa, druk J. Węc- 
kiego, 1325, w 8ce, str. 23. -t- -t- 

— Kazanie przy wprowadzeniu do kościoła 
metropoiilarnego i spuszczeniu tamże do 
grobu śmiertelnych zwłck ś. p. Wojciecha 
skarszewskiego, arcybiskupa warszawskiego, 
prymasa królestwa, orderów orła białego i św. 
Stanisława kawalera, miane przez ...., kano- 
nika metropolit. d. 15 Czerwca. Warszawa, w 
drukarni Węckiego, 1827, w 8ce, str. 16. 

— Mowa pogrzebowa w czasie nabożeń- 
stwa żałobnego za duszę ś. p. JW. Tomasza 
Skarżyńskiego, dziedzica dóbr 1'opowskich, 
niegdyś posła powiatów Ostrołęckiego i Puł- 
tuskiego, w kościele Popowskim odprawione- 
go d. 2 Maja 1836 przez kanonika me- 

10 74 WIERZBOWSKI - WIERZEJSKI tropolitai^aego warszawskiego, prezesa sądu 
apostolskiego raetropol. Warszawa, druk XX, 
Pijarów, lb36, w 8ce, str. 23. 

— O wpływie religii na edukacyą i mo- 
ralność, rzecz czytana na publicznena posie- 
dz«niu królewskiego uniwersytetu dnia 14 
Lipca 1827. Warszawa, w 4ee. 

(Oddrulc z posiedź, publ. uniw. war.) 

— Obacz : Pamiętnik religijno-moralny. 
Wierzbowski P., obacz; Propositio. 

WiERZSOWSKI Stanisław starosta Łęczycki 
i Baiwałizki. (16')9 f 172ri). Peregrynacya 
Stan. \V ierzbowskiego wojewodzina sieradz- 
kiegT do P^rancyi w latach 1678 — 79, 80, 81 
z niedrukow rglcopisu przekład Józ. Załus- 
kiego generała, (w Czasie miesi ęcz. dodat. 
1868). + 

— Konnotała wypadków w domu i w kraju 

zaszłych od 1634 — 89 skreślona Lwów, 

1858, w 8ce, str. VII i 234. 

(Umieścił tu wydawca Jan Kon. Załuski 
także swe rozprawy: o bitwie Beresteckiej. 
Szwedzi w Polsce. O związku Swiderskiego. 
Peregrynacye. O rokoszu Lubomirskiego 
(przedruk rozprawy: (Jwagi nad projektem 
obioru Kondeusza ua tron polski). + + -(- 

WIERZBOWSKI Teodor. Puteolanue, kriticzes- 
koi izsliewanie Fiedora Wierzbowskaho. (Pri- 
lożenie k'otczetu). (Warszawa, 1877, b. m.d. 
i r.), w Bce, str, 14 — 4L (nadbitka). + 

Wierzby, obacz: Rzut. 

WIERZCHĄCZEWSKI Piotr. Wiersz żałobny 
z okoliczności zeszłego na dniu 24 Kwietnia 
1814 z tego świata śp. JW. Kajetana grafa 
Potockiego, kanonika krakowskiego, kawalera 
orderu Św. btanisława, dziedzica Buczacza od 
wiernego jego sługi .... S. B. na znak wdzię- 
czności napisany w dzień św. Kajetana jako 
imieniu ś. p. zmarłego J. W. grafowi Pa- 
włowi Potockiemu scholastykowi łuckiemu 
ofiarowany. Buczacz 7 Sierpnia 1814. Lwów, 
w drukarni Józefa Jana Piliera, w 8ce, str. 
15. 20 grp. 

WIERZCHLEJSKI Franc. Ksaw. arcybiskup 
lwowski. Nr. 20. Z Bożej i stolicy apostol- 
skiej łaski biskup przemyślski obrz. łaciusk. 
wiernym dyecezyi swojej zdrowie i błogo- 
sławieństwo w Panu. (List pasterski z 7 Stycz- 
nia 18')2 z okazyi Jubileuszu). 

— Nr. 20, Dei et Apostoł. Sedis gratia 
episc. Praemisl, rit. lat. univ. yenerabili 
Clerotum socul. quam regulari dioeceseos suae 
salutem et beuedic. in Domino, folio, ark. 
2. (List pasterski z tegoż dnia). 

— Okólnik konsystorza nietrop. Lwow- 
skiego obre. łacin, (o oświeć, ludu względem 
rozsiewanych pogłosek). Lwów, druk Osso- 
lińskich, 1861, w 4ce. 

— Kurrenden des Lemberg. lat. Metropol. 
Consistoriumsin Schulsachen jahrgang. Lwów, 
drak Ossolińskich, 1860, w 4ce, kart 2. — Szkolne kurendy Iwowsk. konsyst. me- 
tropol. obrz. łacin. Rocznik 1861, Lwów, 
druk Ossolińskich, w 4ce, kart 5. 

— Toż, tamże, 1861, kart 2. 

— Toż, tamże, 1861, kart 2. 

— Currendae Consistor. Metrop. Leopol. 
rit. lat. in Ecclesiasticis annus 1861. Lwów, 
druk Ossolińskich, w 4ce, kart 3. 

— Toż, rok 1861, kart 6. 

— Toż, rok 1861, kart 1. 

— Toż, rok 1861, kart 4. 

— Toż, tamże, 1861, kart 6. 

— Toż, tamże, lb61, kart 2. 

— Toż. Lwów, druk Ossolińsk., 1862, w 
4ce, k. 2. + -r 

— Currendae Consistor. Metropol. Leopo- 
liensis rit. latiai in Ecclesiasticis annus 
1861. Lwów, (o śpiewach: Chorał, Boże coś 

Polskę). 

— Obacz: Jamrowicz T. L 

WIERZCHLEJSKI, PUCHALSKI!. Aloj., JASIŃ- 
SKI Ad. (Kurenda względem Bułgarów). Lwów, 
druk Ossolińskich, 1861, w 4ce, kart 2. 

(Wierzchlejskl Franc.) Pamiątka wizyty 
kanonicznej przez JW. i Najprzewielebniej- 
szego biskupa przemyślskiego obrzę. łacin. 
Fr. ks. Wierzchlejskiego mianej w dekanacia 
Bielskim r. p. 1850. Nowy Sącz, druk Józefa 
Pisza, 18-50, w 8ce, str. 3), 

— Obacz: Olzinger L. (kazanie 1847); Za- 
łuski A. (Carmen 1858). 

WIERZCHLEJSKI Józef. Kilka słów powie- 
dzianych przy zwłokach JW. Rozalii baro- 
nowej Branickiej dziedzicki Platów. Lwów, 
druk Ossolińskich, 1855, str. 4. 

WIERZCHOWSKI Józef. Kapłan bez nagany 
czyli „Dwom Panom nie można służyć". Ode- 
zwa przy pierwszej św. mszy kapłana, przez 
Lwów, druk zakł. Ossol., 1856, w 4ce, 

— Mowa podczas uroczystego obrzędu zło- 
żenia zwłok Jakuba i Konstantyna Królewi- 
czów Sobieskich w świeżo odkrytym i odno- 
wionym grobowcu w kościele Żółkiewskim, 
dnia 16 Czerwca 1862 roku powiedziana przez 
...plebana zTartakowa. Lwów. z drukami E. 
Winiarza, 1862, w ^ce, str. 14. 20 et. 

(Cały dochód poświęcony na fundusz od- 
nowienia kościoła w Żółkwi). + 

WIERZCHOWSKI Stanisław. De hypochon- 
dria el hysteria. Dissertatio inauguralis au- 
ctore.... Yindobonae, typ. Ueberreuter, 1841, 
w Bce, str. 28. + 

WIERZEJA Kwiryn. Kolonista, jakich mało, 
obrazek wiejski skreślił Z trzema drze- 
worytami. Warszawa, druk J. Psurskiego, 
1860, w 8ce, str. 120. 60 kop. + 

WIERZEJSKI Antoni. Ocena podręcznika pod 
tytułem: „Szkodniki naszych pól, ogrodów, WIERZETSKI - WIEŚNIAK 75 Usów, sprzętów domowych itd. ze Bzczejról- j 
nem uwzględnieniem szkodliwych owadów. 
Opracował L. Wei^el prof. pimn.. z 8 tabli- 
cnmi kolorowanemi. Lwów. nakł. ksie?. Sey« 
f«rtba 1 Cznjkowskiego. Kraków, nakładem 
A. Wierzpjskiego, w druk. Uuiw. Jag., 1875, 
w 8ce, str. 9. + 

— Przyczynek do fauny owadów b?onko- 
fikrzydfych ^hym^noptera). (Oddruk ze Spra- 
wozdań komis, fizyogr. za r. 18G7). Kraków, 
1S68, w 8ce, str. 13. + 

— Znr Kenntniss des Baues von Calico- 
łyle Krnyeri Dies. Zcitschrift fiir wisaen- 
schaftliche Zooloerie. Leipzig, 1877, w 8ce, 
zeszyt 4 tomu XXIX, str. 660-561 i 3 ta- 
blice, 

— Ueber Schmarotzer-Krebse von Cepha- 
lopoden. Tamże, str. 562—582 i 3 tablice. 

WIERZEYSKI J. i i. M. 6UARDIA Gram- 
maire de la langue latine d'8pre8 la 
methode analytiąue et historique. Par J. 

M. Guaidia et , professeurs au college 

Sainte-Barbe. Paris, A. Durand et Pedone- 
Lauriel. 1876, w 16ce, etr. 912. Cena kar- 
ton. 20 fr. 

— Grammaire de la langue latine d'apres la 
methode analytiąue et historiąue; par J. M. 
Guardia et ..., professeurs au college de sainte 
Barbe. Paris, Durand et Pedone-Lauriel impr. 
Chamerot, 1876, w 8ce, str. LXX1X i 826. 

WIERZUCHOWSKI F. starszy Zgromadzenia. 
Statuta stowarzyszenia subjektów handlowych 
Krakowa i Podgórza. Kraków, druK Wywiał- 
kowskiego. (1860?), w 8ce, str. 47. 

(Odbito 300 egzemplarzy^. 

Wierzyć ? czy nie wierzyć? przez \Vł. M., 
obacz: Miłkowski Wł. 

Wierzyciel przeciw złemu dłużnikowi roku 
1821, obacz : Wyszyński. 

Wierzyciele, obaoz: Dutkiewicz W.; Morato- 
rium; Szaniawski F. ks. 

Wierzynek Mikołaj (t 1368), obacz: Szajno- 
cha (Szkice hist. T. II); Tatomir (mieszcza- 
nin). 

Wieś opuszczona, ob.; Goldsmith. (Kamiń- 
ski L) 

Wieść pismo polityczno-literackie 1874. Rok 
I od d. 1 Stycznia. Wydawca i odpowiedzial- 
ny redaktor Dr. Wład. Rudnicki, drukiem K. 
Pillera, wychodziło co dwa tygodnie. Przed- 
płata w miejscu Złr. 1 kwart., z przesyłką 
Złr. 1 cnt. 20. 

(Ustało d. 1 Października 1874. Wydawane 
w 4ce, po półtora arkusza, z dodatkiem po. 
wieściowym). 

Wieści poznańskie r. 3851 i 1852. W r. 1862 
zmienione na Dziennik poznański. 

WIESELTHIER Jacob. Satze ans dem Ge- 
biete der Rechts-und Staats-Wissenschaf- 
ten. Lwów, druk Pillera, 1861, w 8ce, str. 8. 

WIESIOŁOWSKI Franciszek. (1814 1 20 kwiet. 1867). Pamiętnik z roku 1845 i 46. Lwów, 
E. Winiarz, nakł. wyd. Dzień, literac, 1868, 
w 8ce, str. 159, IX. 1 złr. + + -4- 

— Do towarzyszy więzienia (Kwiecień^. 
Lwów, druk Pillera, 1848, w 8ce, str. 3. + 

— Ustęp z moich wspomnipń (1832 -36j. 
Jasło, (Przedruk z „Gońca"), 1861, w 8ce, str. 
131. Cnt. 40. -f + 

Wiesiołowski Ksawery obacz- Sarbiewski. 

WIESIOŁOWSKI Krzysztof. (1741 t 1826; O 
pożytkach wynikających z wiadomości staro- 
żytnych numizmatów greckich i rzymskich 
dyssertacya czytana w Maju 1808 na pos. 

publ. tow. kr. war. p. n. przez członka 

tego towarz. w 8ce, (w Roczn. Tow. T. VIII).+ 

— Pismo o niektó-ych nieprzyzwoitych wy- 
razach języka polskiego przez członka 

Towarzystwa król- warsz. Przyjaciół Nauk. 
Warszawa, 1822, w 8ce, str. 8. 15 sgr. + + 

— Do Prześwietnej Prokuratoryi Jeneral- 
nej królestwa Polskiego prośba obyw. i człon- 
ka Tow. uczon . jako niegdy Krzysztofa Wie- 
siołowskiego W. Marszał. W. X. Lit. sukces- 
sora o windykacyą szpitala w Tykocinie wy- 
fundowanego oraz zapisanych dla te?oż szpi- 
tala dóbr Dolistów z W8i% Radzie. Warszawa, 
1821, folio, str. 15, + 

— Obacz : Ciampi S, 

WIESIOŁOWSKI Michał. (1816 t w Krakowie 
1859J. Rys statystyczno -jeograficzny Galicyi 
austryjackiej skreślony r, 1811 przpz M. W. 
Poznań, druk W. Stefańskiego, 1842, w 8cft, 
str. 111. Złp. 3. gr. 15. + + + 

— Uwagi gospodarskie szczególnie dla są- 
siadów kreślone, Lwów, u Milikowskiego, 
1850, w 8ce, str. 30. 24 grp. 

WIESIOŁOWSKI Włodzimierz. Noworocznik 
gubernii kowieńskiej na r. 1861 wydany przez 
komitet statystyczny a redagowany przez .... 

(Mieści artykuły statystyczne Prekera; nadto 
S. Poleskiego opis flory w gubernii kowień- 
skiej). 

WIESNER Ad. Russ. polit. Arithmetik, Strei- 
flichter an das Werk. des russ. Geheimrathes 
M. L, V. Tegoborski uber die Finanzen Oe- 
sterreichs. 2 Bde. Leipzig, 1844. 2'/, tal. 

— Zwanzig Spalten iiber ein Painphlet- 
Streiflichter an eine sogenannte Kntik. be- 
treffend die Scbrift „Russ. polit. Arithme- 
tik". Leipzig, 1844. y^ tal. 

Wieśniacy ob: Brueggeney (w Polsce w XIV 
wi^ku); Hassenkampf (do XVI w. 1853); Ra- 
dwański Feliks. 

Wieśn acze powieści, obacz: Chodiko Aleks.; 
Gregorowicz J. K. 

Wifcśniak w Warszawie (wiersz), b. m. dr. 
i r. w 8ce, k. 7. + 

(Trzy odmienne edycye, jedna o 7 a dwie 
po 6 kartek wydane przed r. 1820). 

— pismo treści moralnej i naukowej po- 
76 WIESTNIK - WIGURA święcone dla ludu wiejskiepo, kwartał I. Nr. 
1. Kruków, nakład Cypcera, 1848, obaca: Gór- 
nicki L + 

WiestnJK ruskij od 1856 wychodzący w Mo- 
skwie pod redflkcyą Kotkowa i Leontiewa. 

(Mieści Kozłowski: i olacy w Ukrainie w 18. 
wieku (18(i3 ; Iłowajski, t^zkice z dziejów pol- 
skich Fcjmów (lH62i; Tenże, dzień 3. Mnja 
1791 (186ł); Atwseenko . Małoruska szlachta 
w r. 1767 (lM63i; Sołowjew A. L.. Wyniesie 
nie na tron polski Zygmunta "Wazy (18ó6); 
Małonisoy kozacy przed ( hmielmckim (18.'i9); 
Europa w koń(U 18. wieku (\b(J2); Szcze 
ba'ski, J^dwifra i Jagiełło (1861); Powstania 
ludu na Podolu i Wołyniu 1768 i 1789 (1863;-, 
Francuzka polityka w Polsce 1768—9 (1864); 
Rossyjska polityka i rossyjskie stronnictwo 
w Polsce (1864). 

— zapadnoj Rossyi ob : Goworski K. 

— (czasopismo) Wiedeń, 1849 — 65, obacz: 
Wysłobocki. 

Wiesz zba wyroczni, czyli tablice kabali- 
styczne, zapomocą których każdy, byle tylko 
czytać umiał, ciekawą odpowiedź na swe py- 
tania w wierszach łacińskich odbiera, złp. 1. 

Wieszczbarka czyli gra pytań i odpowie- 
dzi, dla zabHwki w zebranych towarzystwach. 
Poznań, nakładem i drukiem K. Rejznera, 
1664. w 12ce, 5 kartek niel., str. 48. + 

Wieszczby trzy, ob: Siemieński Luc. 

Wieszczek mały rachunkowy. Z futerałem- 
"Wrocław, nakład W. B. Korna. zł. 2 gr. 8. 

Wieszczenia lechowe, obacz: Borkowski Le- 
szek. 

YIETINGHOFFgenanni Schoel Henryk. Herbst- 
bliithen. VN arschau, 183?, w 8ce, str, 77. 

— Ebbe und Flulh. Warschau, 1836, w I2ce, 
etr. 232. 

— Historiche Erinnerungen von Kalisch 
geschrieben im August 1835, Warschau; 
obacz : Miroschefski. 

WIETZ J. K. i P. BOHIWANN. Eys histo 
ryczuy zgromadzeń zakonnych obojej płci, 
wraz z rycerskiemi zakonami i orderami 
państw, wydany w języku niemieckim, prze- 
łożony na j§zyk polski i pomnożony opisami 
nowo powstałych zakonów, wraz z objaśnie- 
niami ogólnemi i rycinami nowemi; dzieło 
zebrane i ułożone przez ks. Benjamina Szy- 
mańskiego, zgrom. 00. Kapucynów polskich 
prowincyała. Tom 1. Zakony męzkie. Tom 11. 
Zakony żeńskie. Tom III. Zakony rycerskie. 
Warszawa, nakład wydawcy, druk XX. Pija- 
rów, 1848 — 49, w 8ce, T. 1. str. 258 i rycin 
83, T. II, etr. 229 i rycin 84; T. 111, str. 
229 i 20 i rycin 94. złp. 120. + 

WIEWIORKOWSKI Artur Fryderyk (ur. 1841 
w Hohenstein w Prusach Wschodnich). I)e 
cholerae asiaticae pathologia et therapia dis- 
sertatio medica, quam die XVIII. M. Junii 
H. A. thesibus publ. defensis ex rescripto 
ministeriali de die XY1 m. Maii rite ca- pessiyit m. Decembr. a. 1866 in medium 
proifert (tak) auctor Regiomnnti pr. typ. acad. 
Dalkowskianis, w 8ce. str. 80. -f 

Więzienia obacz: Czaplicki ^stanu); Czyński 
J. (w PolRce); Frank J. (policya lekarsk.): 
Jabłonowski J S fwpływ kary 1843); fn^truk- 
cya; Kopff W. (f-yst^m): Kozłowski K. fodnsobn ); 
KoźuchowskI; Lotz (nr/ądzenio); K^oldcnhauer 
(odosob); Nalwaski H. : Niemcewicz J. U ; 
Pismo (w Irlandyi^ ; Potocki Ksaw (w Król. 
Polsk 1819); Projekt fa<lniinistr.l : Rutkowski; 
Sampoliński (stanu); Skarbek Fryd.; Systeme; 
Uwagi; Wojde M. (odosobnianie); Zamojski 
And. (system 1870). 

Więźnie ob: Ostroróg St. 

WIĘZOWNICKI A. E. Nauka moralna i oby- 
czajowa dla Indu wiejskiego przez .... nau- 
czyciela szkoły wiejskiej. Kraków, wyd. dzieł 
kat., 1852, w l6ce podł., str. 37. + 

Wieża Babilońska, b. w. m. i r. (Lwów, Mi- 
likowski, 1848), w 8ce, str. 12. gr. 10. -i- 

— ratuszna we Lwowie ob: K. Wiersz. 

WIGAND z IVIarburgu. Puścizna po Janie Dłu- 
goszu dziejopisie polskim, to jest: Kronika 
Wiganda z Marburga, rycerza i kapłana za- 
konu krzyżackiego, na wezwanie Długosza 
z rymowanej kroniki niemieckiej na język 
łaciński przetłomaczona. Na polski język prze- 
łoży! ją Edward hr. Raczyński. Wydania Jana 
Yoigta i Edwarda hr. Raczyńskiego. Chroni- 
con seu annales.... Margeburgensis eąuitis et 
fratris Ordinis Teutonici primum ediderunt 
Joannes Voigt et Eduardus comes Raczyński. 
Poznań, w księgarni Nowej, 1842. w' 4ce. str. 
Xlii, 377 i omyłek druk. k. 1. złp. 12. -i- 

Wlgh, obacz: Lewestam. 

Vignault Henr. ob: Saint-Marc. 

Vignix. Pologne et Hongrie , cantate, paro- 
les d'Allegre. Paris, Lafleur, 1865. Ngr. 25. 

VIGNY Alfred Wiktor, (ur. 1799 t 1&63). 
CzattertoD. Dramat w 3 aktach. Powiedziany 
po polsku przez Apolla Korzeniowskiego. 
Kijów, nakład J. B. Czerniaka, druk uniw., 
1857, w 8ce, str. XXVII i 147. rub. 1 kop. 50. 

— Toż, dramat w 3ch aktach przez 

ułożony dla sceny polskiej wierszem miaro- 
wym przez Krystyna Ostrowskiego. Kraków, 
Czech, 1860, w 8ce, str. IV i 98. złp. 5. -ł- 4- 

— Henryk d'Effiat markiz Cinq Mars, albo 
spisek za Ludwika Xlii. romans historyczny, 
przełożony z francuzkiego przez E. F. Gur- 
skiego (Gliicksberga Emanuela) 4 Tomy. Wil- 
no, T. Glucksberg, 1834, w ]2ce, złp. 20. 

VIGUEL (Wigel) Filip. Trois mernoires a 
propos de la ąuestion polonaise en l83l. 
Edition posthume. Moscou. 1864, w 8ce. 

WIGURA Andrzej. Słownik podręczny pra- 
wniczy polsko-rosyjski przez ułożony. 

Berdyczów, 1832, w 8ce. 

WIGURA Franciszek. Cud Napoleona- Pi- WIHL - WILCZEK II Bemko napisane przez .... Warszawa, 1807, 
w 8ce, str. Ifi. + + + 

— Iskierka z uderzenia się umysłów przy- 
śniona, czyli nad Biówkiem o filozofii, przez 
Józefa Bychowca napisanem. kilka uwag przez 

Warszawa, druk Gliicksberga , l819, 

w 8ce, k. 1, str. 133. złp. 3. - 

— Przechadzki rykoksiąg dln użylku mło- 
dzieży duchem świecenia się obdarzoi.ej przez 
.... Warszawa, w drukarni sukcesoiów Rm- 
goczych, 1815, w 8ce, str. 126 i uiei. 6. złp. 
3. + 

~ Ob: Bychcwiec J. 

WIHL Louis. Le mendiant pour la Fologne, 
poesies allemandes et fraiiciises. Grenoble, 
Paris, libr. Michel Lew fieres; Libr. nou 
velle, 18G3, w 8ce, str. "172. frank. 3. 

— Toż, allemandes et francaises par , . . 
auteur des Hirondelies. Faiis, Michel Levy 
freres, impr. Allier pere ei fils. 1664, w bce, 
Btr. 103, Ul i k. 1. + 

WIKSZEMSKI Adam. Beitrage zur Keuntuiss 
der giftigen Wirkung des W asserschierlings. 
Inaugur. Dissertation. Dorpat, 1875 

Wiktor Emanuel II. (ur. 1820;, ol): Osiecki 
T.; Wizerunki; Znakomitości. 

WIKTOR Artur. Doktor Franciszek Kaspa- 
rek prof. filozofii prawa i prawa narodów 
w uniw. jagieł), i jego najnowsze dzieło Pra- 
wo polityczne ogólne, pi zez dra .... Lwów, 
nakład Gazety naród., 1677, w 8ce, str. yO. -^ 

— Odpowiedź na odpowiedź dra Fr. Ka- 
sparka prof. filoz. prawa i prawa narodów 
w uniw. Jagieł, na zarzuty czynione w do 
datku Gazety naród, do Nr. 200 dziełu: Pra- 
wo polityczne ogólne, napisał .... Lwów, 
nakład Gaz. naród. , druk J. Dobrznii- 
skiego i K. Gromana, 1878, w 12ce, str. 191. + 

WIKTOR J. K. Z kliniki lekar«kiej prof. 
dra Korczyńskiego w Krakowie. Kiika wy- 
padków moczówki cukrowej (diabttes melli- 
tus z szczególnem uwzględnieniem leczenia. 
Podał dr Warszawa, w drukarni M. Ziem- 
kiewicza, Krak. przedm. Nr. 415, 1677, w .Sce, 
str. 23. (Osobne odbicie z „Medycyny", 1877.) + 

Wiktorya I. Aleksandryna (ur. 1819). Wizę 
runki i życiorysy znakomitości tegoczesnych 
zebrane z najnowszych źródeł. Nr. 7. Kró 
Iowa Wiktoiya. Warszawa nakład A. Dzwon- 
kowskiego, druk J. Psurskiego, 1862, w 8ce, 
Btr. 15. 

Wiktorya Sta (t 250). Nabożeństwo do sw. 
Wiktoryi P. M. Warszawa, u XX. Misjona- 
rzy, 1856. grp. 15. 

— Ob: Maczakiewicz A. 

Wiktoryna albo moc wiary, z niemieckiego, 
(zapowiedziane u XX. Misyonarzy w Warsza- 
wie, 1861). 

YIKTORYNI OTTMAR. Przewodnik praktycz- 
ny gospodarski przez .... Lwów, druk M. 
Poręby, 1834, w 8ce, str. V i 198. złp. 8. WILA. Pamiętniki laik'', powiastka poświę* 
eona Ludwini mojej siostrze, spolszczona 
z francuzkiego, z 2. rycinami, przez .... 
Warszawa, 1673, w l^ce, str. IGO. koi>. 60. 

ViLAIN de Saint H lalre. Le demier cri de 
la Pologne a la France. Paris, impr. David, 
(|83l>?), w 8oe, k. 1. -i- + 

WILAND Ron-uald Jan. Zatrudni- nia rolni- 
cze podczas wiosny. \\'ar8zawa, druk J. Si- 
korskiego, 1874, w 8cp. str. .50 2 złp. (Odbitka 
z Gazety rolniczej), ob : Bibliot. rolnicza. 

Wiiand ob: Maciejewski B.; Wieland. 

Wilanów ob: Ciampi {P'eriae\ 

Wilanowska galerya, obacz: Blank (katalog 
galeryi 1635;; Strzelecki A. (Spis obrazów 
1834). -ł- 

WILANTX Hipciit, (tl6/91851 w Krakowie). 

Kazania niedzielne przez kazdodzieję 

katedralnego krakowskiego, wikaryusza i man- 
syonarza przy kościele N. P. M. w Krakowie 
niiane. Warszawa, npkład i druk S. Orgel- 
branda, \Sh9, w 8ce, str. 488. mb. 2 kop. 25. 

— Kazania świąteczne, passyonalne i przy- 
godne przez .... kaznodzieję katedralnego 
krakowskiego, wikaryusza i mansyocarza przy 
kościele N. Panny Maryi w Krakowie. War- 
szawa, S. Orgelbrand. 1858, w 8ce, str. 642 
si 3. złp. 18. 

YILBORT Józef (ur, 1829). La Pologne et 
son droit. Paris, Dentu, irapr. L. Tinterlin, 
18G0, w 8ce, str. 31. frnk 1. ■+ + + 

— Var8ovie, lettre a S. W.Pempereur Ale- 
xnndre 11. Paris, E. Dentu, druk Tinterlin, 
1861, w 8ce, frk. 1. -i- -f 

— Les Heroines. NouveIles polonaises. Pa- 
ris, 1864, w IGce. frk. 1. 

WIchem I. ob: Pawłecki Józ. 

WJchelm Bogusław ob: Wilhelm. 

WILCKE Joh. Alb. Buerger in Zamość. Be- 
kanntmachung eiues nou entdeckten Minę- 
ral-Wassers in der Stadt Zamość in Ost-Ga- 
lizien (po pol. i po niem.) Zamość, lb09, 
w 8ce. 

— WILCZEK ks. Józef. Homilie niedzielne. 
Kraków, u. D. K. Friedleina. druk Uniw., 
1861, w ece, str. 2S4. złr. 2 kr. 40. + 

— Kazania na niedziele całego roku. 2. 
Tomy Lwów, Piiler i apłka, 1848—49, w 8cr. 
Tom L Btr. 220; 'J'. 11. str. IfeG. złr. 2 et. 60. 

— Toż. wydań, nowe, Tom 2. Wilno, na- 
kład Ilubena ilafałowicza. 1853, w 8oo. P. I. 
str. VIII i 268; T. li złp. 12. 

— Kazania pasyonalne podwójne o Męce 

Pańskiej i o warunkach pokuty przez 

kanonika, doktora, profeF. św. teologii na 
wszechnicy krakowskiej, członka towarzystwa 
naukowefjo. Kraków, druk Budweisera, lb62, 
w Sce, htr. 122. złr. 1 cnt. 80. -^ -f -f 

— Kazania przygodne przez .... Tarnów, 
w diukami Anastazego Rusinowskiego, 1856, 
w 8ce, Btr. 268. złr. 2. et. 12. + ?8 WILCZEK - WILCZYŃSKI — Kazania na święta uroczyste całego roku 
przez .... prof. teol. paetoralDej w Tarno- 
wie. Rocznik I. AYiedeń, w tłoczni 00. Me- 
chitarysłów, 1845—7, w 8ce, str. 187. 7łp. 6. 
Rocznik II. Tarnów, Milikowski. druk Rn- 
fiinowskiego, 1854, w 8ce, str. IV, 15t>. złr. 
2 et. 12. + 

— Mowy pogrzebowe przez prof. te- 
ologii pastorfilnej w Tarnowie. Tarnów, Mi- 
likowski, druk Rusinowskiego, 185t, w 8ce, 
Btr. 167. złr. 1 et. 42. 

— Paf^toralna. Homiletyka. Tom pierw- 
szy. Kraków, Aut., czcionkami Karola Bud 
weisera. W komisyi W. Wieloglowskiego 
w Krakowie, 1864, w 8ce, str. 264. Rt. 1 
ngr. 20. ^- + + 

— Toż, tom IT. Kraków czcionkami W. Ja- 
worskiego, 1869, w 8ce, str. 222 i IV. rub. 1. 
+ -(■ + 

— Tora III. p. t. Pastoralna o liturgice. 
Kraków, 1871, w Bce, k. 2, str. 245 i VI, 

1 rub. 4 + + 

— Rocznik drugi kazań niedzielnych na 
cały rok przez Kraków, u Krzyżanow- 
skiego, druk W. Korneckiego, 1874, w 8ce, 
stron niel. 2, stron liczb. 318 i karta 1. zlr. 

2 et. 50. + -f + 

WILCZEK Józef Nikodem. Album powszech- 
ne. Lwów, druk Stauropig., 186U, w 4ce, 
str. 36, zryć. 2 litogr., 1 mapą i 1 nutami. 
Za 12 zeszytów złr. 5, Wyszły 2 nnmera 
(Listop. i Grudzień ) 

— Joachim Murat i Korsykanie czyli upa- 
dek i przyjaźń albo droga do korony, dra- 
mat historyczny z prologiem w czterech ak- 
tach z chórami. (Liryka). Oryginalnie wier 
Bzera napisał .... Lwów, nakładem autora, 
z druk. Kornela Pillera, 1872, w 8ce, str. 
150. (na okładce tytuł: „Muza polska", pi- 
smo dla nauki i zabawy, poświęcone miło- 
śnikom historyi, literatury i sztuk pięknych), 
złr. 1 et. 20. -f- 

— Rozprawy historyczne pod względem 
postępu tywilizacyi . polityki , przemysłu i 
zdarzeń czasowych. Lwów, druk Stauropig. 
1863, w 4ce, Nr. 1 dnia 5. Września. (Obej- 
muje: Zasady życia narodowego. Pierwotne 
dzieje Sarmatów). (Miało wychodzić dwa razy 
w miesiąc), -f 

WILCZEK Stanisław Notizen zur Grundung 
eines unverganglichen Reiches oder Grund- 
zliee aus der ^'atu^ zur Reichsorganisation, 
Administration, Jurisdiction, dann Lósung 
der Natioualitatenfrage und der Yerfassungs- 
frage so wie auch der Ciyilisationsfrage von 
.... Yerlag des Yerfassers. Krakau, Buchdr. 
Kraj, 1873, w 8ce,str. 213 i 1. złr. I et. 80. -f 

— WILCZEK Wincenty. Ob: Potocki Leon; 
Wędrychowski. 

Wilczewska Agnieszka, ob: B- 

WILCZEWSKI Antoni. De colica saturnina. 
Dissertalio inaug. medica. Berolini, typ. Sit- 
teofeld, 1837, w 8ce, str. 32. + + t WILCZEWSKI Paul. Untersuchungr^n tlber 
den Bau der MagrendrWsen der V6gel. Innu- 
gural-D'8seitatinn, welohe mit Genehmigung 
der medic. Fakultat etc. vertheidigen wird. 
Breslau, druck C. H. Storch und Comp., 1870, 
w 8ce, str. 30 i I. + 

WILCZEWSKI Karol z Bydgoszczy. De ce- 
rrbro Cyprini Carpionis. Fragmentum cnm- 
mentationis ab Dnirers. literarum Vr8tisl. 
praemio ornatae. Accedit tabula. Berolini, 
typ. Sittenfeld, 1837, w 8ce, str. 36. -f -f -f 

WILCZKOWSKI Nicolaus. De entropio, tri- 
chiasi et distichiasi animadversiones. Dis- 
sertatio inauguralis. quam .... seripsit et de- 
fendet. Dorpati Livou. , typ. Scfaunmann, 
1848, w Bce, str. 39. + 

WILCZKOWSKI Witalis Piotr. Dr. med. De 
morbo marino. Dissertatio inaug., quam etc. 
Petersburg, typ. Jacob. Frey, 1852, w 8ce 
str. 56 i 1 k. 

— Chirurgia niższa dla użytku felczerów 
ułożona, wydana z upoważnienia Rady le- 
karskiej Królestwa Polskiego. Warszawa, au- 
tor, druk K. Kowalewskiego, 1862, w 8ce, 
str. 123. 

— Toż. wydanie drupie poprawne i po- 
mnożone. Warszawa, G. Hermansztadt, 1874, 
w Bce, str, 124. rub. 1. 

— Nauka o nawiązkach (Desmurgia), dla 
użytku felczerów ułożona, przez .... nauczyć, 
szkoły felczerów cywilnych, wydana z upo- 
ważnienia Rady lekarskiej Królestwa Pol- 
skiego. Warszawa, druk K. Kowalewskiego, 

1862, w Bce, II, H, 48 str. 

— Toż, wydanie drugie poprawne i po- 
mnożone. Warszawa, G. Hermansztadt, 1874, 
w 8ce, str. 48. kop. 40. 

— Przewodnik do pielęgnowania chorych, 
ułożony przez dra .... nauczyciela szkoły 
felczerów cywilnych, lekarza ordynującego 
w szpitalu Św. Ducha. Warszawa, w drukarni 
rządowej przy Kom. Rząd. Sprawiedliwości, 

1863, w'8ce, str. 101 i niel. 2. -f 

— Krótki rys anatomii opisowej dla użyt- 
ku felczerów, ułożony przez nauczyciela szko- 
ły felczerów cywilnych, wydany z upoważ- 
nienia Rady lekarskiej Król. Polskiego. War- 
szawa, druk K. Kowalewskiego, 1862, w 8ee, 
str. 100. kop. 30. 

— Toż, wydanie drugie, poprawione i po- 
mnożone. Warszawa, G. Hermansztadt, 1874, 
w Bce. str. 100. kop. 60. 

WILCZYŃSKI Alfons. Drobiazgi powieściowe 
przez autora Kłopotów starego komendanta. 
T. 2. Mohilew, nakł. J. Syrkina księgarza, 
w druk. J. Ungra, Warszawa, 1858, w Bce. 
Tom I, str. 258. Tom 2, str. 324. 

— Nasze dzieci, powieść w 2ch tomach 
przez autora Kłopotów starego komendanta. 
Mohilew, J. Syrkin, 1857, w i2ce, t. 1. str. 
255; T. 11. 298. złp. 16 gr. 20. 

— Dziecię niedoli i dziecię próżności, Opo- WILCZYŃSKI i§ władanie przez autora Kłopotów starego ko* 
meiidanta .... w dwóch tomach. Warszawa, 
nakładem i drukiem Józefa Uagra, 18^6, 
w 12ce. T. I. 8tr. 264, Tom II. str. 258. (Od- 
druk z Dziennika Warszawskiego), rub. 2. 

— Fotografie społeczne zabrane' przez au- 
tora Kłopotów starego komendanta. T. 1 — III. 
Lwów, uakład Gubrynowicza i Schmidta, 
druk K. Pillera, 1878, w 8ce , str. 248, 203 
i... (T. I.. Kaprys panny Julii, Sąd polubowny. 
Tom II Przegrana sprawa, Pan komornik. 
Pani inspektorowa. Tora III. Mama curaciosa. 
Intromisya lekarza, Zęby warszawianki. Nai- 
wności szlacheckie). 

— Der Hauptmann Profeesor. Eine Erin- 
nerung aus dem Studentenleben. Nach dem 
polnischen des A. W. von J(03ef) Sltraszyń- 
ski). Krakau, Yerlag und Druck voa W. Kor- 
necki, 1875, w 8ce, str. 23. + 

— Historya mojej dubeltówki, podana do 
druku przez autora „Kłopotów starego ko- 
meudauta". Lwów, nakł. Kroniki codziennej, 
druk K. Pillera, 1877, w 16ce, str. 122. et. 60. 

— Kłopoty starego komendanta. Obrazki 
naszych czasów. Opowiadanie. Tomów 3. 
Wilno, drukiem T. Gliicksberga, nakład Jó- 
zefa Wład. Zagajewskiego, w 12ce. T. 1, str. 
VII, 225, T. ii, str. 276, T. III, str. 204. 
CJestto przedruk z Biblioteki Warszawskiej^. 

— Toż, edycya druga. Lwów, 1878. (Prze- 
kład rossyjski w Biblioteka dla dacz, paro- 
chodów i żelaznych dorog. Nakład A. Smir- 
dina, 1857, tomik 90. p. t. : Żaboty naczal- 
nika inwalidnoj komandy.) 

WILCZYŃSKI Bolesław. Stanisław Moniuszko 
i sztuka muzyczna narodowa. Studyum este- 
tyczne, wydanie redakcyi Biblioteki warszaw- 
skiej. Warszawa, druk J.Bergera, 1874; w 8ce, 
etr. 149. rub. 1. 

WILCZYŃSKI J. K. Dr. medycyny. Album de 
Yilna (^ryciny litografowaue czarne i chromo- 
litogr). Teka 1. folio wigksze, 29 rycin (z tych 
2 dublety). Teka II. fol. min. 61 rycin, w 8ce, 
18 ryc, nadto 8 dubletów, razem 118 rycin. 
Kejestr 1 drukowany a 2 pisane. Cena 123 
ruble 16 kop. (wydawane niesystematycznie, 
komplety s% z dubletami.) 

— Album wileńskie czyli zbiór,' rycin, lito- 
grafij i chromolitografij, poświęcony wyłącz- 
nie przedmiotom krajowym i wykonany ze 
szczególnem staraniem przez najznakoinit- 
szych mistrzów w Paryżu, a mianowicie : przez 
pp. Arnout pere, Adam V., Audibran, Beuo- 
ist, Bachelier, Bichbois, Bayot, Cor Erin, 
CoUet, Dawid Juies, Deroy, Edwarmay, Fin- 
den, Giniez, Grenier, Hauger, Jacottet, Kel- 
lerhoven, Lafosse, Maurin, Moulin freres, 
Leon Noel, Sabatier, Thurwanger freres, Tir- 
pen. Ant. Oleszczyński, Gavarni, Marin La- 
yigne, E. Ciceri, Gharpeutier, Varm, Kouar- 
gue, Feart, Guerard, Laurens (1857). 

Wzory do niniejszego zbioru wzięte zosta- 
ły albo z pierwotworów apółczesnych arty- stów i znakomitych amatorów ; albo wyko- 
nane zostały na miejscu przez sprowadzo- 
nych na ten cel do Wilna biegłych sysowni- 
ków, lub też nareszcie ze starożytnych au- 
tentyków. 

Serya I. składa się z widoków in fol. maj. 
i dzieli się na poszyty zawierające w sobie 
po sztuk 12. 

Poszyt Pierwszy. 

1. Ulica Ostrobramska podług obrazu Mar- 
cina Zaleskiego, prof. sztuk piękn. w szkole 
warsz. (lithographiee a Paris p. Victor Adam 
et Bichbois), egzemplarz czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

2. Odwrót wojsk francuzklch na placu ratu- 
szowym w Wilnie. (Dokument historyczny 
jako rysowany z natury przez znakomitego 
artystę ze szkoły wileńskiej J. Damela; litog. 
a Paris par Yictor Adam et Bichbois). Egzem- 
plarz czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

3. Wnętrze kaplicy ostrobramskiej , zdjęte 
z największą dokładnością w czasie odpra- 
wiającej się mszy św. (lithogr. a Paris par 
Yictor Adam et Bichbois). Egzemplarz czar- 
ny rub. 3. 

— Toż, kolor ze złotem w Paryżu rub. 5 

4. Dokładny wizerunek N. P. Ostrobramskiej 
wielki format mcgący służyć do ozdoby ko 
ściołów i kaplic domowych, chromolitogra 
fowany złotem i kolorami w Paryżu. Egzem 
plarz rub. 6. 

5. Werkj (Rezydencya niegdyś wielkich 
książąt litewskich, a następnie własność bi- 
skupów wileńskich). Rysował z natuiy Al- 
bert Żamett, litogr. a Paris par Yictor Adam 
et Bichbois. Egzemplarz czarny rub. 2. 

— Toż. kolor, w Paryżu rub 3. 

6. Czerwony dwór przy ujściu Niewiaży do 
Niemna, niegdyś zamek warowny Krzyża- 
ków. (Kysował z natury Albert Żamett (li- 
thogr. a Paris par Jacottet). Egzemplarz 
czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 3. 

7. Katedra rzymsko-katolicka w Wilnie. (Li- 
thogr. a Paris par Deroy). Egzemplarz czar- 
ny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

8. Wspaniałe wnętrze kościoła Pana Jezusa 
na Antokolu w Wilnie, słynącego od dawna 
łaskami. (Lithogr. a Paris par Deroy). Egzem- 
plarz czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

9. Wyprowadzenie zwłok ś. Kazimierza. Wi- 
zerunek obrazu znajdującego się w kaplicy 
marmurowej Św. Kazimierza w Wilnie, ma- 
lowany na ścianie (al fresco) przez Piotra 
de Ky Dankersa, za panowania Władysława 
lY. Kysował z oryginału Karol Rypiński, 
(lithogr. a Paris par Grenier et Deroy). 
Egzemplarz czarny rub. 3, k 80 ALBUM WILEŃSKIE — Toż, kolor, w Paryża rab. 5. 

10. Cud wskrzeszenia dzieweczki przy gro- 
bie Św. Kazimierza. Wizerunek obrazu (al 
fresco) w kaplicy marmurowej ś. Kazimier::a 
znajdującefiTO się. Malował Piotr de Rv Daa- 
kerse. (Lithogfr. par Grenier et Deroy). Egzem- 
plarz czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

11. Portret biskupa wileńskiego Wacława, 

litografowauy w Paryżu przez Leona Noe]. 
Egzemplarz czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

li. Epizod z podróży generała Kopcia z Niż- 
szej Kamczatki do Ochocka, podług oryginału 
znajdujijcegu się w zbiorach hr. Konst. Tysz 
kiewicza w Łohojsku (l^ithogr. par ^abatier 
et Bayot). Egzemplarz czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

Poszyt drugi. 

13. Kościół niegdyś XX. Misyonarzow z wi- 
dokiem na całe Wilno i okolice. tLithogr. par 
Deroy et V. Adam. Egzempl. czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

14. Kościół ś. Anny w Wilnie, jedyny pom- 
nik w całym kraju pod względem pięknej 
budowy gotyckiej, wykonany podług rysunku 
Smuglewicza zdjętego około r, 1785. (Lith 
par Beuoist et Bayot). Egzempl. czarny rub. 3 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

15. Rozwaliny zamku Kokenhuzen w Inflan- 
tach nad Dźwiną, pamiętne zwycięstwem 
Krzysztofa Radziwiłła nad bzwedami za pa- 
nowania Zygm. 111. Kysował z natury hr. 
Konst. Tyzenhiuz. Egzempl. czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

16. Uroczysty wjazd do Rzymu księcia Ra- 
dziwiłła, jako posła od Jana Sobieskiego, po- 
dług ówczesnego autentyku. Eycina wielkiego 
rozmiaru wykonana w aąuatinta przez An. 
O. Egzempl. czarny rub. 5. 

128. Portret Leona Osztorpa, zadłużonego 
marszałka gub. Mińskiej , w ubiorze koman- 
dora maltańskiego, litogr. w Paiyżu p. La- 
fosse. Egzempl czarny rub. 3. 

— Toż, kolor. "W Paryżu rub. 4. 

129. Wnętrze pałacu zwanego Łazienki, 
w Warszawie, (arcydzieło perspektywy, przed- 
stawione ono jest w tym stanie, w jakim było 
za czasów Stanisława Augusta.) Litngr. w Pa- 
ryżu p. Pb. Benoist. Egzempl, czarny rub 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

130. Wesele w Ojcowie, podług oryginału 
Gawarni, znanego ze swych utworów mi- 
strzowskich, z dokładnem podobieństwem ar- 
tystek teatru warszawskiego składających ba- 
let; malował Gawarni, litogr. w Paryżu Char- 
pentier. Egzempl. czarny r. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

181. Dokładny wizerunek N. P. Częstochow- 
skiej, podług rysunku na ten cel zdjętego I na miejscu, w szacie ozdobionej bog^ato sa- 
memi ekswotami starożytnemi pobożnych 
przodków. Wielki format, mogący służyć do 
ozdoby kościołów i kaplic; chromolit. złotem 
i kolor, w Paryża. Egzempl. rub. 6. 

177. Stefan Batory podług współczesnego 
wizerunku, a znajdującego się obecnie w ob- 
serwator) um wileńsk. ; lit. w Paryżu p. La- 
fosse. Egzempl. czarny rnb. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

178. Portret Cypryana Janczewskiego, zasłu- 
żonego marszałka ptu rosieńsk. Litogr. w Pa- 
ryżu p. Lafosse. Egzempl. czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

179. Portret Macieja Wołączewskiego bisku- 
pa żraudzkiego. Litogr. w Paryżu p. Lafosse. 
Egzempl. czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

180. Portret hr. Maryana Czapskiego, mar- 
szałka gubernii Kowieńskiej. Litogr. w Pa- 
ryżu Lafosse. Egzempl. czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 
Poszyt trzeci. 

181. Stanisław Leszczyński KróL Pol. W. X. 
Lit. podług współczesnej ryciny znajdującej 
się w zbiorze hr. Maryana Czapskiego. Litogr. 
w Paryżu Lafosse. Egzempl. czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu tub. 5. 

182. Wjazd wojewody Antoniego Chrapowic- 
kiego na województwo Witebskie. Epizod bi- 
btoiyczny rysował Antoni Zaleski, obywatel, 
pow. Trockiego. Litogr. w Paryżu Bayot. 
Egzempl. czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5. 

183. Wizerunek N. P. Ostrobramskiej, w ka- 
plicy Gotyckiej otoczonej wieńcem kwiatów, 
z widokiem u dołu ulicy Ostrobramskiej i 
dwoma wizerunkami- Zbawiciela. Chromo- 
lit. w Paryżu Ereres Thurwanger. Egzempl. 
rub. 6. 

147. Portret Ottona Horwałta marszałka gu- 
bernii Mińskiej, Litogr. w Paryżu Lafosse. 
Egzempl. czarny rub. 3. 

— Toż, kolor. rub. 5. 

Serya 2ga składa się z widoków fol. mniej, 
i dzieli się na poszyty, złożone ze sztuk 12. 
w okładkach wspaniale chromolitografowa- 
nych. 

Poszyt pierwszy. 

18—22. Pięć widoków Werek. Litogr. w Pa- 
ryżu p. Yictora Adam et Bichbois. Każdy 
egzemplarz czarny rub. I. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

23. Zakręt, niegdyś rezydencya 00. Jezu- 
itów wysłużonych. Rysował z natury Albert 
Żamett. Litogr. w Paryżu rub. 1. 

24. Antokol. Rysował z natury Kanuty Ru- 
siecki, łith. a Paris par Victor Adam et Bich- 
bois. Egzempl. czarny rub, 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. Album wileńskie 8i 25. Przedmieście Snipiszki z widokieu figury 
Zbawiciela, podług obrazu malowanego z na- 
tury przez Jaua Cbruckiego, członka akad. 
sztuk pięknych w Petersburgu, lithogr. par 
Yictor Adam et Bichbois. Egzempl. czarny 
rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

26. Rybiszki, własność niegdyś 00. Jezu- 
itów, dziś miejsce publicznych zabaw. Ry- 
sował z natury Albert Żamett. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

27. Tuskulanum , własność z hr. Oiizarów 
M. Cramer. Rysował z natury Albert Żamett. 
Egzemplarz czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

28. Kościół Kalwarjrjski pod Wilnem, przy 

którym urządzone są dróżki święte z naj- 
większą dokładnością na wzór Jerozolimskich, 
podług obrazu malowanego z natury przez 
Jana Chruckiego czł. akad. sztuk pięknych 
w Petersburgu. Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

29. Obraz N. P. Ostrobramskiej chromolito- 
grafowauy z małym widokiem ulicy Ostro- 
bramskiej w czasie odprasviającej się Litanii. 
Rysował z oryginału Fr. Zawadzki, execute 
a i'ari8 par Giniez. Egzemplarz rub. 5. Kom- 
plet ze sztuk 12 w oi{ładce chromolit. łleurs 
et oiseauK, Egzempl. czarny rub. 12. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 24. 

Poszyt drugi. 

30. Dobycie fortecy duńskiej, ułożone z Pa- 
miętników Faska przez Ant. Zaleskiego ob. 
ptu Trock. Lith. p. Grenier. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

31. Ofiarowanie upominku pannie Krosnow- 
sklej, ułożone z Paiiuętuikow Paska przez 
Aut. Zaleskiego, ob. ptu. Trock. Lithogr. par 
Jules David. Kgzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

32. Portret Walentego Wańkowicza, znako- 
mitego malarza ze szkoły wileńskiej, execute 
on etude par Lafosse. Egzempl. czarny rub 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

33. Portret Jędrzeja Śniadeckiego z wido- 
kiem na tle części biiiw. Wilcńsk. Rytowany 
na stali przez prof. rytownictwa w Akademii 
Antwerpskiej jiirin Cor. Egzemplarz rub. 1. 

34. Żydzi przemycający towary w okolicach 
Wilna, przez ś. p. iv. Kukiewicza, podług 
oryginału zaszczyconego medalem na wysta- 
wie petersburskiej par Bichbois et Deroy. 
Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

35. Ołtarz N. P. Ostrobramskiej, chromolit. 
w sposób nowo wynaleziony, (Execute a Pa- 
fis par Ed. May.) Egzempl. rub. 3. 

36. Ruiny zamku i klasztoru w Korcu na Wołyniu, rysował z natury Józef Wilczyński. 
Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

37. Ruiny zamku w Ostrogu na Wołyniu. 
Rytował z natury Józef Wilczyński. Egzempl. 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub, 2. 

38. Brzegi rzeki Teterowa pod Żytomie- 
rzem. Rysował z natury Józef Wilczyński. 
Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

39. Mereczowszczyzna Domek, w którym 8i§ 
urodził T. Kościuszko. Egzemp. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

40. Grobowiec księcia Radziwiłła, z częścią 
wspaniałego kościoła gotyckiego 00. Bernar- 
dynów w Wilnie. Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor w Paryżu rub. 2. 

41. Grobowiec misternej roboty Jerzego Ru- 
dominy ji 8 rycerzy poległych na potrzebie 
Cbocimskiej, a znajdujący się w kościele far- 
nym Nowogrodzkim, chromolit. Egzm. rub. 2. 
Komplet ze sztuk 12. w okładce chrom, (su- 
jets historiąues ). Egzm. czarny r. 16. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 24. 
Poszyt trzeci. 

42. Przeprawa wojsk przez odnogę morską, 
z Pamiętników Patka przez Ant. Zaleskiego. 
(Lithogr. a Paris par Grenier). Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

43. Msza obozowa po odniesionem zwycięż - 
twie nad Szwedami. Ubiory są wzięte z ry- 
cin Dolabelli; Czarnecki zaś rysowany po- 
dług współczesnego portretu. Układ Ant. Za- 
leskiego. (Lithogr. a Paris par Grenier) 
Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2, 

44. Utarczka Paska w obronie pokrzywdzo- 
nej wdowy, ułożona przez Ant. Zaleskiego. 
(Lithogr. a Paris par Grenier). Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

45. Pasek ze swemi towarzyszami rozpo- 
czyna tańce u pani kasztelanowej wobec bło- 
gosławiącego kasztelana. Układ Ant. Zale- 
skiego. (Lithogr. par Grenier). Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2, 

46. Widok Uniwersytetu Wileńskiego. (Lithogr. 
par Benoiat et Bayot.) Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

47. Ulica Dominikańska w Wilnie, z widokiem 
Instytutu szlachetnej młodzi, (Lithogr. par 
Arnout Pere), Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

48. Wizerunek dokładny N. P. Łaskawej, 

znajdujący się w kościele św. Piotra na An- 
tokolu w Wilnie. Chromolitogr. p. Thurvan« 
ger. Egzempl, rub, 2. 

U 8l ALBUM WILEŃSKIE 49. Wizerunek starożytnej monstrancyi, szcze- 
ro-złotej , ozdobionej drcigiemi kamieniami 
i dwa kielichy arcy-misternej roboty etc. 
(Cbroraolit. par Kellerhoven). Egzemp. r. 2. 

60. Meda'e i mone!y, których opisy lub ry- 
sunki dotąd nie były znane, podług auten- 
tyków znajdujących się w zbiorze hr. Mich. 
Józ. Tyszkiewicza w Gródku ; z dołączeniem 
herbów podskarbich W. X. Lit. (Chromolit. 
p. Hauger.) Egzempl. rub. 2. 

61. Czyn bohaterski Clirzanowskiej w czasie 
oblężenia Trębowli, podług rysunku Fr. 8niu- 
glewioza. znajdującego sig w Zbiornch Sta- 
rożytn. Krajowych hr, Konst. Swidzińskiego. 
Grave en aąuatinta par A. O.) Egzra. rub- 1. 

52. Widok Kowna rytowany na stali podług 
rysunku hr. Adolfa Czapskiego przez A. O. 
Egzempl. rub. 1. 

63. Obiór Piasta podług rysunku Fr. Srau- 
glewicza, znajdującego się w zbiorach hr. 
Konst. Swidzińskiego. (Grave en aqua tinta, 
p. A. Egzempl. rub. 1. 

Komplet z 12 sztuk w kosztownie chromo- 
lit. okładce i przedstawiającej starożytności 
litewskie z czasów przedchrześciańskich. Eg- 
zempl. czarny rub. 15. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 24. 
Poszyt czwarty. 

133. Szyszak Zygmunta i. Króla Polskiego, 

arcy-misternej roboty, najdawniejszy z dotąd 
znanych pomników w tym rodzaju, znajdu- 
jący się wzbiorach hr. Konst. Swidzińskiego, 
chromolit. w Paryżu p. Thurvanger. Egzem- 
plarz rub. 2. 

134. Powrót Paska do domu rodzicielskiego, 
pierwotwór Ant. Zaleskiego, litografowany 
p. Grenier w Paryżu. Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

135. Pojedynek Paska z Jasińskim, pierwo- 
twór Ant. Zaleskiego, litografowany w Pa- 
ryżu p. Bayot. Egzempl. czarny rub. I. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

136. Posłuchanie Paska u Króla Jana Kazi- 
mierza, pierwotwór Ant. Zaleskiego, litogra- 
fowany w Paryżu p. Guerard. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

137. Pasek wzbrania się złamać przysięgę 
złożoną Królowi, pierwotwór Aut. Zaleskiego, 
litografowany w Faiyżu p. Grenier. Egzempl. 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

138. Pomnik grobowy z brązu biskupa wil. 
Jerzego Tysukiewicza, znajdujący się w ka- 
tedrze wileńskiej, chromolitografowany w Pa- 
ryżu p. Moulin. Egzemplarz rub. 2. 

139. Widok Oruzkienik, podług rysunku J. 
L Kraszewskiego litografowany p. E. Ciceri. 
Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

140. Widok Krakowa po pogorzeli, przed- stawiający nabożeństwo przy rozpoczęciu na- 
prawy kościoła XX. Dominikanów, podług 
rysunku ś. p. Kurowskiego litografowany w Pa- 
ryżu p, Deroy. Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

141. Wyjazd na kwestę brata Ławrynowicza. 
Scena z Pamiętników kwestarza Ign. Chodźki, 
ułożona przez Ant. Zaleskiego, litogr. w Pa- 
ryżu par Yictor Adam et E. Ciceri. Egzem- 
plarz czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

54. Popiersie wielkości naturalnej znako- 
mitego autora dzieł muzycznych btanisława 
Moniuszki (Execute en etude p. Lafosse). 
Egzempl. czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

55. Popiersie wielkości naturalnej M. Do- 
giela S. P,, autora Kodeksu dyplomatycznego. 
Execute en Etude par Manrin). Egzemplarz 
czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

66. Portret S. B. Jundziła, S. P. znakomi- 
tego zoologa i profesora w uniw. Wileńskim 
z widokiem ogrodu botanicznego niegdyś 
znajdującego się w Wilnie. (Grave au burin 
par A. O.) Egzempl. rub. 2. 

142. Pasek pisze swe pamiętniki otoczony 
zbroją z czasów Jana Kazimierza, podług 
pierwotworu Ant. Zaleskiego. Egzpl. rub. 2. 
Komplet z 12 sztuk składający się z okładka 
rub. 15. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 24, 

Poszyt piąty. 

143. Portret marszałka gubernii Kowieńskiej 
Kletego Burby; lithogr. par Marin - Lavigne. 
Egzemplarz czarny rub. 2. 

144. Pielgrzymka do Częstochowy Jana Chry- 
zostoma Paska, pierwotwór Ant. Zaleskiego ; 
litogr. w Paryżu p. Bayot, Egzemplarz czar- 
ny rub, 1, 

— Toż, kolor. Paryżu rub, 2. 

145. Portret zasłużonego .'pisarza J, I, Kra- 
szewskiego (execute en Etude p. Lafosse), 
Egzempl, czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

146. Pasek na łowach, pierwotwór Ant, Za- 
leskiego, litografowany w Paryżu p. Yictor 
Adam, Egzempl, czarny rub. 1, 

— Toż, kolur. w Paryżu rub. 2. 

148, Wieczór sejmikowy u pana Rudominy, 
Scena z Pamiętników Kwestarza Ign. Chodź- 
ki, pierwotwór Antoniego Zaleskiego. Egzem- 
plarz czarny rub. 1. 

Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

149, Widok niegdyś Sławkowskiej bramy 

w Krakowie obecnie już nieistniejącej, po- 
dług dawnego rysuuku, Egzempl czar. rb. 1, 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

184. Dawne kochajmy się przy węgrzynie, 
z Pamiętników Ohr. Paska j rj^sował Antoni ALBUM WILEŃSKIE Zaleski. Lit. w Paryżu Bayot. Egzemplarz 
czarny mb. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2, 

18?). Paspk wygania Niemców z izby, jnko 

obrażaiąrych honor Króla Sobicf-kifgo; ryso- 
wnj Antoni Zaleski, litogr. w Paryżu Bayot. 
Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w pnryżu rub. 2, 

186. Portret hr. E. Tyszkiewicza założyciela 
Muzeum Starożytności w Wilnie Litograf. 
w Paryżu Lafosse. Egzempl czarny rub. 2. 

— Toż. kolor, w Paryżu rub. 4 

132. Widok pałacu niepdyś biskupów wi- 
leńckicb z widokif-m obserwatoryum wileń- 
skiego. Litogr. w Paryżu Benoit. Egzemplarz 
czarny rub. 2. 

— Toż. kolor, w Paryżu rub. 3. 

137. Widok Zwierzyńca w okolicach Wilna, 
należącejro niegdyś do książąt Radziwiłłów. 
Rysował z natury hr. Adolf Czap.ski; litogra- 
fował w Paryżu Eu. Ciceri. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

Ic8. Portret Wł. Syrokomli (Ludwika Kon- 
dratowicza). Litogr. w Paryżu Lafosse. Egzem- 
plarz czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 
Komplet z 12. sztuk składający siecz. r. 15. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub, 24. 

Poszyt szósty. 

189. Chorą'}lew księcia Karola Radziwiłła 
(zwanego I'anie Kochanku); chromolit. w Pa- 
ryżu przez Moulins. Egzempl. rub. 2. 

190. Wnętrze mieszkania Kirgiza w okoli 
cach Orenburga. Rysował z natury żołnierz 
Bronisław Zaleski, litogr. w Paryżu Laurens. 
Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu 2. 

191. Portret Apolinarego Kątskiego, Lito- 
grafował w Paryżu Lafosse. Egzm. cz. rb. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

192. Pasek błądzi na morzu i doświadcza 
burzy. Rysował Antoni Zaleski, litogr. w Pa- 
ryżu Bayot. Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

193. Pasek z podrćźy morskiej przybywszy 
do gospody orzeźwia się grzanym miodem 
w gronie towarzyszów broni. Rysował Antoni 
Zaleski, litogr. w Paryżu Bayot. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Parjżu rub. 2. 

194. Portret znakomitego profesora chirur- 
gii Niszkowskiego w początkach istnienia i 
Uniwersytetu Wileńskiego. Kytował au bnria 
Sauuders. Egzemplarz czarny rub. 2. 

195. Stefan Czarniecki podług współczesnej 
ryciny, znajdującej się w zbiorze J. 1. Kra- 
szewskiego. Lit. w Paryżu Lofobse et Bache- 
lier. Egzempl. czarny rub. 2. — Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

196. Pasek przed p. Straszewskim oknznja 
nad stawem talent swej wydry w łowienia 
ryb. Ry*ował Antoni Zaleski, litogr. w Pa- 
ryżu Bayot. Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż. kolor, w Paryżu rub. 2. 

197. Pasek w Wilnie broni swej gospody 
od napidu mieszczan. Rysował Antoni Za- 
leski, litogr. w Paryżu Bayot. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

19S. Portret hr. Konstantego Tyzenhauza, 

autora dzieła o Ptakach, litogr. w Paryżu 
Lafosse. Egzempl. czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

199. Scena z Pamiętników Kwestarza (I. 

Chodźki), w której ksiądz Ławrynowicz spo- 
tyka się z p. Chomińskim porucznikiem bry- 
gady pińskiej. 

Serya 3cia składa się z widoków folio 
mniejsze i poświęcona jpst wyłącznie obra- 
zom historycznym rytowanym. 

Poszyt pierwszy. 

.^7. Mieczysław I. podczas świętego obrzędu 
postrzyżyn od ślepoty uwolniony, podług ry- 
sunku Fr. Smuglewicza; rytował ua miedzi 
w Rzymie Campanella. Egzm. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

58. Mieczysław I. bałwany kruszyć w całem 
państwie prawem powszechnem nakazuje, po- 
dług rysunku Fr. Smuglewicza rytował na 
miedzi w Rzymie Carattoni. Egz. cz. rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

59. WIgman pokonany i śmiertelnie raniony, 
nie chce innym miecza tylko samemu zwy- 
cięzcy złożyć; podług rysunku Fr. Smugle- 
wicza; rytował na miedzi w Dreźnie E. G. 
Kriigier. Egzempl. czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

60. Wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa, 

podług )ysunku Fr. Smuglewicza; lytował 
na miedzi w Dreźnie C. G. Raps. Egzem- 
plarz czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

61. Bolesław Chrobry przy zbiegu rzek Sali 
i Elby granice państw swych zakreśla, po- 
dług rysunku Fr. Smuglewicza rytował na 
miedzi w Dreźnie C. G. Rasp. Egzemplarz 
czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

62. Mieczysław II. Pomorzanów zbuntowa- 
nych karze i państwo hołdowniczem czyni; 
podług rysunku Fr. Smuglewicza rytował na 
miedzi w Rzymie Aug. Campanella. Egzem- 
plarz czarny rub. 1. 

63. Kazimierz I. u cesarza Henryka II. o 

klejnoty królestwa swego dopomina się, po- 
dług rysunku Smuglewicza rysował ua mie- 
dzi Ligber. Egzemplarz czarny rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 84 ALBUK WILEŃSKIE 64. Od Bolesława II. na wolność i na kró- 
lestwo Czeskie Albert przywrócony, p( dJng ry- 
sunku Smiiglewicza rytował na miedzi F. 
John. Egzempl. czarnj-. rub. 1. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

65. Bolesław II. zwany Śmiały, w zamku 
królewskim w Węgrzech Belę księcia koroną 
wieńczy, podług rysunku Fr. Smuglewicza; 
rytował na miedzi w Dreźnie C. F. Stoeltzel. 
Egzempl. czarny rub. 1, 

— Toż, kolor, w Paryżu mb. 2. 

66. Popiersie Jana Śniadeckiego, znakomitego 
astronoma i niegdyś rektora uniw. wileńsk , 
podług rysunku B. Kłembowskiego ; rytował 
na miedzi w Paryżu Antoni Oleszczyński. 
Egzempl. rub. 2. 

67. Popiersie księcia Józefa Poniatowskiego, 
rytowane na miedzi w Rzymie przez J. Pa- 
von. Egzempl. rub. 1. 

68. Chrystus upadający pod krzyżem, wize- 
runek obrazu znajdującego się w jednej z ka 
pliczek kalwaryjskich pod Wilnem, rytował 
na miedzi Ricci. Egzempb rub. 1. 

Komplet z 12 sztuk czarny rub. 12. 
Komplet kolorowy w Paryżu rub. 22. 

Serya 4ta składa się z wizerunków ryto* 
vranych na stali i chromolitogr. w 8ce wię- 
kszej, w okładkach chromolitografowanych, 
dzieli się na poszyty. 

Poszyt pierwszy. 

69. Ołtarz N. P. Ostrobramskiej w czasie 
odprawiającej się mszy ś., rytowany przez 
Erin Corr, prof. ryt. w szkole sztuk pięknych 
w Antwerpii z hymnem Wład., Syrokomli. 
Egzemplarz czarny kop. 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

70. Wnętrze kaplicy Ostrobramskiej, ryto 
wane przez A. O. Egzempl. czarny kop. 30. 

— Toż. kolor, w Paryżu kop. 40. 

71. Grób i ołtarz ś. Kazimierza w Wilnie, 
ryt. p. A. O. Egzempl. czarny kop. 30. 

72. Wyprowadzenie zwłok ś. Kazimierza, ry- 
towane przez A. O. Egzempl. czarny kop. 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

73. 8. Józef podług obrazu S. Czechowicza 
znajdującego się w kościele PP. Wizytek 
w Wilnie, ryt. przez A. O. Egzm. cz. kp. 30. 

Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

74. Chrystus na krzyżu, podług obrazu S. 
Czechowicza, znajdującego się w kościele ka- 
tedralnym Wileńskim, z hymnem Wład. Sy- 
rokomli. Rytował A. Oleszczyński. Egzem- 
plarz czarny kop. 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

75. Popiersie pierwszego Metropolity ko- 
ściołów rzymsko-katolickich w cesarstwie, ry- 
towany przez Chrzczonowicza ze szkoły ryt. 
wileńsk. Egzempl. kop. 30. 

76. Starożytna pieczęć Zygmunta Kiejstuto- 
wicza W. X. Lit. podług autentyku znajdują- cego się w zbiorach Michała Balińskiego. 
Egzempl. cz=łrny kop. 30. 

77, 78. Dwa relikwiarze szczem-złote arcy- 
m sternej roboty < fiarowane do kfiscoła 00. 
Bernardynów przez Jerzego Tyszkiewicza 
biskupa wileńskiego, chromolit. ze złotem i 
srebrem w Paryżu egzempl. rub. 2. 

79. Morstrancyum kolosalne arcy misternej 
roboty, ofiacowane przez Ojca Św. Kazimie- 
rza do kościoła 00. Bernardynów wileńsk. 
(Chromolith. par Kellerhoven a Paris). Egz. 
rub. 1. 

SO. Aparata kościelne drogocenne ofiaro- 
wane do kościoła 00. Bernardynów przez 
matkę S. Kazimierza. (Chromolit. par Kel- 
lerhoven a Paris). Egzempl. rub. 1. 

Komplet z 12. sztuk w okładce chromolit. 
i przedstawiającej podwoje kaplicy S. Kazi- 
mierza rub. 6. 

Poszyt drugi. 

81. Cud wskrzeszenia dzieweczki przy gro- 
bie S. Kazimierza, ryt. p. A. O. Egzemplarz 
czarny kop. 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

82. Widok Kalwaryl pod Wilnem, ryt. p. O. 
A. podług rysunku Jana Chruckiego. Egzem- 
plarz czarny kop. 30. 

— Toż. kolor, w Paryżu kop. 40. 

83. S. Stanisław błogosławi króla i dygni- 
tarzy państwa, podług oryginału znajdujące- 
go się przy rękopisie Długosza w bibliotece 
Zamojskich w Warszawie; ryt. A. O. Egzem- 
plarz czarny kop. 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

84. S. Józef podług obrazu znajdującego 
się niegdyś u 00. Kamedułów w Pożajściu 
pod Kownem. Egzemplarz czarny kop. 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

85. Figura Zbawiciela przy kościele ś. Ra- 
fała na Snipiszkach w Wilnie; rysował z na- 
tury Jan Chrucki. Ryt. na stali w Londynie 
Findeu. Egzempl. czarny kop. 30. 

— Toż, kolor. kop. 40. 

86. Ś. Jan Nepomucen podług obrazu Fr. 
Smuglewicza znajdującego się w kościele ka- 
tedralnym wileńsk. ('Ryt. na stali p. A. O.) 
Egzempl. czarny kop. 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu k. 40. 

87. Wizerunek N. P. Berdyczewskiej chro- 
molitogr. ze złotem i srebrem. (Execute par 
Thurvanger freres). Egzempl. rub. 1 kop. 50. 

88. Lew Sapieha kanc. i het. W. X. Lit. 
w całej postawie, z widokiem klasztoru i ko- 
ścioła Św. Michała w Wilnie. Rytował na 
miedzi M. Podoliński ze szkoły wileńskiej. 
Egzempl. kop. 30. 

89. Wizerunek N. P. Ostrobramskiej, chro- 
molitogr. ze złotem (exec. par Thurvanger 
freres). Egzempl. rub. 1 kop. 50. 

90. Popiersie X. Ujejskiego biskupa kijow- 
skiego i czernichowskiego, rytował J. Cbrzczo- ALBUM WILEŃSKIE nowicz ze szkody wileńskiej. Egzemplarz 
kop. 30. 

91. Ś. Tekla podłup starożytnego obrazu 
znaidująoego się w Kościele XX. Augusfya- 
nów w Wilnie. Chromolit. ze złotem i sre- 
brem. Exempl. rub. 1 kop. 50, 

92. Sw. Antoni Padewski pndłup starożyt- 
negfo obrazu, znajdujijrepo się w kościele 
XX, FrancisykRDÓw w Wilnie. Chromolit. ze 
złotem i srebrem. Egzempl. rnb. 1 kop. 50. 

Oba te komplety seryi czwartej w odmien- 
nych okładkach chromolit. razem 24 kosztują 
rub. 10. 

93. Św. Franciszek Seraficki podług obrazu 
znajdującego się w kościele ś. Michała w Wil- 
nie, malowanego w pierws/ej połowie 17go 
wieku przez X. Fr. Lexyckiego ; ryt na stali 
przez A. O. Egzemplarz czarny kop. 30. 

— Toż, kolor. kop. 40. 

94. Wizerunek dokładny N. P. Ostrobram- 
skiej z widokiem u dołu ulicy Ostrobramskiej 
w czasie odprawiającej się Litanii ; ryt. na 
stali przez A. O. Egzempl. czarny kop. 30. 

— Toż, kolor. kop. 45. 

95. Św. Kajetan podług obrazu Fr. Smu- 
glewicza znajdująrego się w kościele XX. 
Trynitarzy na Antokolu w Wilnie; ryt. na 
stali A. O. Egzempl. czarny z hymnem Wł. 
Syrokomli kop. 30. 

— Toż, kolor. kop. 40. 

96. Św. Franciszek Ksawery podług obrazu 
S. Czechowicza znajdującego się w kościele 
PP. Wizytek w Wilnie, ryt. na stali A. O. 
Egzempl. czarny kop. 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

150. Św. Jan Kanty podług obrazu Symoua 
Czechowicza ryt. na stali przez Ant. Olesz- 
czyóskiego w Paryżu. Egzempl. czarny k, 30. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 40. 

200. Wizerunek Zbawiciela podług staro- 
żytnego obrazu znajdującego się w kościele 
ś. Ducha w Wilnie, chrorriolitogr. ze złotem 
i srebrem w Paryżu przez Moulins. Egzem- 
plarz rub. 1 kop. 50. 

201. Wizerunek N. P. Częstochowskiej, ry- 
sowanej z oryginału ; chromolit. w Paryżu 
przez Moulins. Egzempl. rub. 1 k. 50. 

Serya Sta składa się wyłącznie z obrazków 
Ś8. przeznaczonych do książek nabożnych, 
ozdobne koronką w rozmaitych odmianach, 
wykonane zaś zostały podług obrazów znaj- 
dujących się w kościołach wileńskich i in- 
nych krajowych. 

Obrazki śś. chromolitogr. ze złotem i sre- 
brem, ozdobne koronką: 

97. N. P. Ostrobramska kop. 30. 

98. Ś. Antoni (w kościele XX. Franciszka- 
nów w Wilniej kop. 30. 

99. Ś. Józef (w kościele PP. Wizytek w Wil- 
nie) kop. 30. 100. Ołtarz N P. Ostrobramskiej kop. 30. 

101. N. P. Łaskawa (w kościele ś. Piotra 
w Wilnie), kop. 30. 

103. P. Jezus Antokolski kop. 30. 

103. Ś. Jacek podług St. posągu kop. 80. 

104. S. Kazimierz (podług najdawniejszego 
obrazu w kated. wileósk.) kop. 30. 

105. Ś. Tekla (w kościele XX. Augusłyanów 
w Wilnie) kr.p. .^0. 

106. S. Stanisław (podług figury kat. wil.) 
kop. oO. 

107. Ołtarz i grób ś. Kazimierza kop. 3U. 

108. N P. Berdyczewska kop. 30. 

109. S. Jan Nepomucen (w kat. Wil). k. 30. 

110. Zbawiciel ukrzyżowany (w kat. wileńsk.) 
kop. 30. 

Ul. Figura Zbawiciela (na Snipiszkach) 
kop. 30, 

112. N. P. Częstochowska kop. 30. 

202. N. P. Ostrobramska w Owalu z Pogo- 
nią Lit. u dołu kop. 30. 

203. S. Władysław podług obrazu znajdu- 
jącego się niegdyś w kościele księży Bernar- 
dynów w Dubnie kop. 30, 

205. S- Teodor podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele księży Pijarów w Szczu- 
cinie kop. 30. 

205. Ś. Henryk podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele księży Kanoników re- 
gularnych w Słonimie kop. 30. 

206". S. Konstanty podług obrazu znajdują- 
cego się niegdyś w kościele XX. Pijarów 
w Lubieszowie kop. 30. 

207. S. Leon podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele XX. Dominikanów 
w Nowogródku. 

208. S. Benedykt podług obrazu znajdują- 
cego się w kościele w Czerwonym Dworze 
pod Kownem kop. 30. 

209. S Stefan podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele XX. Pijarów w Wił- 
komierzu kop. 30. 

210. 8. Mikołaj podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele XX. Bernardynów 
w Dubnie kop. 30, 

Obrazki SS. Rytowane na stali, ozdobne 
koronką w rozmaitych odmianach, oraz mo- 
dlitwą stosowną na stronie odwrotnej. 

113. N. P. Ostrobramska kop. 20. 

— Toż kolor, w Paryżu kop. 30. 

114. N. P. Berdyczewska kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

115. S. Antoni Padewski w kościele XX. 
Bernardynów wileńsk. kop. 20. 

— Toż, koloi'. w Paryżu kop. 30. 

116. S. Józef u PP. Wizytek wił. kop. 20, 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

117. S. Tekla u XX. Aug. Wil. kop, 20. ALBUM WILEŃSKIE — Toł, kolor, w Paryżu kop. 80. 

118. Zbawiriel (Koce homo w kościele św. 
Ducha w Wilnie) kop. 20. 

— Tuż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

119. N. P. Szydłowska na Żmudzi kop. 20. 

120. S. Barbara w kościele XX. Augusfya- 
nów V.'ileńsk. kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 80. 

121. S Salomeą (w klaszt. PP. Klarysek 
w Krak.) kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

151. Ołtarz OsVobram«ki w czasie odpra- 
wiającej się mszy, z modlitwą na słrorie od- 
wrotnej zwykle odmawianą w Ostrej bramie ; 
kolor, w Paryżu kop. 40. 

152. S. Wojciech ptdlup obrazu znajdują- 
cego się w katedrze krakowskiej. Egzem- 
plarz czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop- ?0. 

153. S. Stanisław Kostka podług obrazu S. 
Czechowicza znajdującego się w kościele S. 
Rafała w "Wilnie. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu k. 30. 

154. S. Ignacy podług obrazu S. Czecho- 
wicza znaidująreero się w kościele katedral- 
nym w Wilnie. Egzmpl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 80. 

155. S. Katarzyna podług obrazu znajdu- 
jącego się w kościele 00. Bernardynów 
w Wilnie Egzempl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu k. 30. 

156. N. P RÓiańcowa podług obrazu znaj- 
oującego się w Tomsku. Egzemplarz czarny 
kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

157. S. Anna podług obrazu S. Czechowi- 
dza znajdniącego się w kościele ś. Rafała 
w Wilnie. Egzempl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

158. S. Jan Kanty podług obrazu S. Cze- 
chowicza. Ejjzempl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

159. N. Panna Ostrobramska z widokiem 
u dołu ulicy Ostrobramskiej w czasie odpra- j 
wiającej się litanii. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

160. S. Karol podług obrazu znajdującego 
fiic w kościele 1 owązkowskim w Warszawie. 
Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

161. S. Wincenty podług obrazu znajdują- 
cego się w kościele XX. Dominikanów w Ko- 
wnie. Egzempl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

162. S- Dominik podług obrazu znajdują 
cego się w kosi iele XX. Dominikanów w Gro- 
dnie. Egmpi. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 163 S. Teresa podług obrazu znajdującego 
się w kościele Ostrobramskim w Wilnie, Egz. 
czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

164. S. Franciszek Seraficki podług obrazu 
znajdującego się w kośdele XX. Francisz- 
kanów w Wilnie. Egzempl. czarny kop, 20. 

— Toż. kolor, w Paryżu kop. 30. 

165. S. Michał podług obrazu znajdującego 
się w kościfle ś. Michała pp. Bernardynek 
w Wilnie. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop, 30. 

166. S. Emilia podług obrazu znajdującego 
się w kościele 00. Bernardynów w Połocku. 
Egz. cz, kop. 20. 

167. S. Julia podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele ś. Ignacego w Wilnie. 
Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

168. S. Piotr, podług obrazu znajdującego 
się w kościele XX. Augustyanów w Wilnie. 
Egzempl. czarny kop. 20.' 

— Toż, kolor, w Paryżu k. 30. 

169. S. Wacław, podług obrazu znajdują- 
cego się w kościele katedralnym w Krako- 
wie. Egzempl. czaruy kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu k. 30. 

170. S. Feliks kop. 20. 

171. S. Aleksander kop. 20. 

172. Zbi>.wiciel błoaosławiący chleb i wino 
podług obrazu znajdującego się w jednej 
z kapliczek kalwaryjskich pod Wilnem. Pię- 
kny ten wizerunek przeznaczony jest na pa- 
miątkę pierwszego przystąpienia do spowie- 
dzi i komunii świętej, i stosowny do tego 
ma napis na stronie odwrotnej kop. 20. 

211. S. Paulina podług obrazu znajdują- 
cego się niegdyś w kościele XX. Kartuzów 
w iJerezie. Egzempl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

212. S. Ludwik podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele XX. Trynitarzy w Łuc- 
ku. Egzempl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

213. S. Wacław podług obrazu znajdują- 
cego się w kościele katedralnym w Krako- 
wie. Egzempl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

214. Wizerunek Anioła Stróża. Egzemplarz 
czarny kop. 'zO. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

215. N. P. Częstochowska w szacie perłami 
ozdobionej, rysowana z oryginału. Egzem- 
plarz czarny kop. 20. 

- Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 
210. N. P. Ostrobramska w mał3m owalu 
dla dzieci. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

247. S. Floryan podług obraza znajdują- ALBUM WILEŃSKIE - ALBUM KIJOWSKIE W cegu sig w kościele uiegdyu XX. Mittyuuar^y 
w Wilnie. Egzempl. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

218. S. Paweł podług obrazu znajdującego 
się w kościele katedralnym w Wilnie. £gz. 
czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

219. S. Wiktorya podług obrazu znajdują- 
cego się niegdyś w kościele XX. Dominika- 
nów we Włodzimierzu. Ezg. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop, 30. 

220. S. Elżbieta podług obrazu znajdują- 
cego się niegdyś w kościele XX. Misyona- 
rzy w Wilnie. Egz, czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

221. Wizerunek N. P. Latyczewskiej ua Po- 
dolu. Egz. czarny k. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

222. S. Zofia podług obrazu znajdującego 
się w kościele katedralnym w Żytomierzu, 
z hymnem Wł. Syrokomli na stronie odwrot- 
nej. Egz. czarny, kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30 

223. Wizeruuek figury Zbawiciela na Sni- 
piszkacb w Wilnie, z hymnem Wł. Syro 
komli na stronie odwrotnej. Egz. cz. kop. 20. 

— Toż, kolor, w Patyżu kop. 30. 

224. S. Justyn, z modlitwą na stronie od- 
wrotnej księdza Aleksandra Ważyńskiego. 
Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

225. S. Aniela podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele księży Bernardynów 
w hłucku. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

226. S. Trójca podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele XX. Dominikanów 
w Winnicy na Podolu. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w i'aryżu kop. 30. 

227. S. Helena podług obrazu znajdującego 
się niegdyś w kościele XX. Bernardynów 
w Grodnie, z hymnem Włud. byrokomii ua 
stronie odwrotnej. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 'óO. 

228. Pamiątl(i z Wilna z wizerunkiem N. P. 
Ostiobramskiej i Ziiawiciela. Egz. cz. kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

229. S. Weronika podług obrazu znajdują- 
cego się niegdyś w kościele 00. Bernardy- 
nów w Pińsku, z hymnem Wł. byrokomii na 
stronie odwrotnej, figz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

230. S. Cecylia podług obrazu znajdującego 
się w kaplicy bractwa artystów muzycznych 
w Wiluie, z hymnem J. U. Niemcewicza ua 
stronie odwi ornej. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop, 30. 

231. Jan Chrzciciel podług obrazu znajdu- 
jącego się niegdyś w kośoiele XX. Domio uitiauuw w it2t)ieciiu. Eg^euipiiiiz czarny 
kop. 20. 

— Toź kolor, w Paryża kop. 30. 

232. S. Filomena podług obrazu znajdują- 
cego się w kościele Worońskira w dyecezyi 
wileńskiej. Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

233. N. Panna Agłonska w Inflantach, od 
dawna łaskami słynąca. Eg2. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

234. S. Tadeusz opiekun wdów i sierót po- 
dług obrazu znajdującego się w kościele św. 
Jana w Wilnie. Egz. czarny kop. 20. 

~ Toż, kolor, w Paryżu kop. 30. 

235. Wizerunek N. Panny Trockiej łaskami 
słynącej. (Obraz ten jako bardzo starożytny 
ofiarowany został do Fary Trockiej przez 
Witolda W. X. Lit.) Egz. czarny kop. 20. 

— Toż, kolor, w Paryżu kop. 36. 
Serya szósta. 

173. Halka. Śpiew z muzyką St. Moniuszki, 
ozdobiony wizerunkiem wieśniaczki litew- 
skiej; litogr. p. Grenier. Egz. czarny rub. 1 
kop. 50. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 2. 

174. Krakowiaki i Mazury z vveseh w Ojco- 
wie z portretami znakomitych artystów tea- 
tru warszawskiego. Egzempl. czarny rub. 1 
kop. .50. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub, 2. 

Album kijowskie poświęcone wyłącznie 
starożytnościom i pamiątkom Kijowa, Ukra- 
iny, Podola i Wołynia. 

122. Wniebowzięcie N. P. Najdawniejszy 
obraz w ISłowiańszczyźnie. Chromolit. a Pa- 
ris par Moulin. Egzmpl. rub. 5. 

123. N. Panna z dzieciątkiem Jezus, bardzo 

starożytny obraz znajdujący się w Kijowie, 
(Chromolit.) Egz. czarny rub. 5. 

124. Widok niegdyś Liceum w Krzemieńcu 
i rozwalin zamka. Lith. a Paris par Bichois. 
Egzempl. czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

125. S. Mikołaj, starożytny obraz kijowski. 
Chromit. w Paryżu rub. f>. 

126. Zwaniec nad Dniestrem, pamiętny 
w kronikach krajowych. (EflFet de nuit par 
Sabatier). Egz. czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

127. Widok Kamieńca Podolskiego. Egzem- 
plarz czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

175. Wizerunek N. Panny Berdyczewskiej, 

chromolitograf. złotem i srebrem w Paryżu. 
Egzempl. rub. 5. 

176. Dokładne naśladowanie mozaiki mistrzów 
bizantyńskich, zdobiącej od lat przeszło sie- 
dmiuset kopułę kościoła katedralnego ś. Zo« 
fil W Kijowie. Egzempl. rub. 6, 80 WILCZYŃSKI - WILDT 28G. Wnętrze kościoła iatyczewskiego na Po- 
dolu, litogr. w Paryżu Bachelier. Egzempl. 
czarny rub. 3. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 5, 

237. Wizerunek N. P. Latyozewskiej na Po- 
dolu ; cbromolit. zlotem i kolorami. Egzem- 
plarz rub. 6. 

237. Widok Romanowa na Wołyniu. Egz. 
czarny rub. 2. 

— Toż, kolor, w Paryżu rub. 4. 

238. Obrazy Ostrobramskie podobnie jak 
w oryginale, ozdobione szatami ze srebra 
pozłacanego, w ramach paryzkich, na roz- 
maite ceny. 

— Herby starodawnej szlachty podług he- 
raldyków polskich z dopełnieniem do czasów 
obecnych. Paryż, b. w. r., (1858—59), w 4ce. 
Zeszytów 4. Liczbowano są arkusze z osobna 
mianowicie: Umiastowski str. 7, rycina Koch, 
(p. L. Chodźkę). Słotwińscy przez M. Mali- 
nowskiego str. 8, herb Leliwa. Ogińscy przez 
L. Chodźkę str. 17 i 1 k. nieł. herb Brama. 
Czechowicze str. 4 herb Ostoja. Abramowi- 
cze str. 10 herb Abramowicz. Płaterowie przez 
Wilczyńskiego str. 27 herb Plater. WęcJa- 
wowicze przez M. Malinowskiego str. 8 herb 
Węcławowicz. Czapski przez L. Chodźkg str. 
19 herb Leliwa. Kuszy ce przez M. Malinow- 
skiego str. 15 herb Radwan. Chomińacy przez 
M. Malinowskiego herb Lis. Tekst drukowany 
u J. Claye. Do każdego dołączony chromoli- 
tografowany herb. Nadto aą. ryciny herbów 
Pobóg, Zadora i Syrokomla. 

— Obacz; Tyszkiewicz M. ('Dziennik po- 
dróży). 

WILCZYŃSKI Karol Redaktor. Zgoda (dzien- 
nik polityczny). Tarnów, 1848, folio. Nr. 1 — 
38 od 1 Kwietnia do 24 Września 1848 r., 
(tyle tylko wyszło), od Nr. 1 — 13, folio, a od 
Nr. 14—38, w 4ce. 

WILCZYŃSKI Maurycy ksiądz Reformat. 
Wiadomość o relikwii prawej ręki S. Kata- 
rzyny P. i M. aleksandryjskiej znajdującej się 
w kościele św. Kazimierza 00. Reformatów 

w Krakowie napisał Kraków, druk Uni- 

wers., 1870, w l;ice, str. 30. + 

WILCZYŃSKI Roman z Pawłowic. Pogląd na 
czasy i prace Grzegorza Piramowicza. Wy- 
kład Romana z Pawłowic miany w Paryżu d. 
3 Lutego 1870. (Odbitka z Gazety narod.j 
Lwów, nakład i druk Gaz. Nar., 1871, w 
12ce, str. 59. 30 cent. + 

WILCZYŃSKI Włodzimierz Stanisław. Kara 
śmierci i jej szkodliwe dla ludzkości skutki 
przez W. S. W. Kraków, druk Czasu, 1870, 
w 16ce, str. 15. -f 

— Prospectua (po franc. przedmowa do 
niemieckiej teoryi wojny). Kraków, 1869, w 
8ce, str. 11. 

— Die Resolution des galizischen Land- 
tags oder DngariBcb-galizisober Bund von W. y. W. au8 dem Polnischen iibersetzt. Krakau, 
Druck des Czas, 1870, w 8ce, str. 15. + 

— Rezolucya albo sojusz z Węgrami przez 
W. S. W. Kraków, druk Czasu, 18G9, W 16ce, 
str. 24. + 

— Krótki rys taktyki trzech broni. Kra- 
ków, nutor, druk Czasu, 1867, w 8ce, str. 
XVI, 129 i 38 fig. 2 złr. 20 cnt. + + + 

— Taktyka jazdy przez wyższego oficera 
wojsk polskich, z 3 tabl. litogr. Bruksella, 
Berlin, Scheider i Spółka, 1852, w 16ce, str. 
183 i tabl. 1 tal. 

— Theorie des grossen Krieges, mit Hilfe 
des kleinen oder Partisanen Krieges. W'ien, 
Gerold, 1869, w 8oe, str. IX, 189, z 8 tabl. 

— Die Todes-Strafe ein Schandfleck un- 
seres Jahrhuuderts von W. 8. W. (aus dem 
Polnischen iibersetzt). Krakau, Buchdruck. 
Czas, 1870, w 16ce, str. 15. -h 

— O wolności, gdzie jej szukać, aby ją 
znaleść przez W. S. W. Kraków, druk Czasu, 
1870, w 16ce, str. 8. -i- 

WILD Karol. Katalog książek i map geogra- 
ficznych wydanych własnym nakładem księ- 
garni .... we Lwowie. (Ulica Halicka 1,21.) tu- 
dzież takich, które taż księgarnia albo na 
skład otrzymała albo w znacznej ilości na- 
była i zawsze na składzie utrzymuje. 1796 — 
1876. Yerlags-Comraissions- und Partie-Arti- 

kel. Katalog der Buchhandlung von 

Lwów, nakład K. Wilda, drukiem J. Rosen- 
heima w Brodach, 1878, w 8ce. 

— Spis książek stosownych dla bibliotek 
szkół ludowych małomiejskich i wiejskich 
znajdujących się zawsze na składzie w księ- 
garni we Lwowie, druk J. Rosenheima 

w Brodach, 1876, w 8ce, str. 16. 

— Obacz: w T. I. Wstęp; Katalogi. 
Wildenow Kar. Ludw., obacz : Besser; Hoff- 
mann J. T. 

Wilderspin Pani. O domach ochrony. Tłó- 
maczono z angielskiego z dzieł i zasto- 
sowane dla Polski przez H. K. Leszno, Giin- 
ther, 1842, w 8ce, str. Viii i 79. Złp. 2 gr. 
15. + 

WILONER-MAITHSTEIN Dr. Pogadanki ludowe 
o powołaniu i godności człowieka, prawie i 
wolności działania, własności, podziale i 
wspólności dóbr, o ich skutkach, bogactwie 
i ubóstwie, pracy robotnika, hraku roboty i 
użyciu maszyn, czerwonej republice, po- 
wszechnem braterstwie. Z niemieckiego ory- 
ginału przełożył Wincenty Tarłowski. Kra- 
ków, nakład „Włościanina i Zagrody", druk 
W. Korneckiego, 1876, w Sce, str. 75. + 

WILDT Juliusz wydawca. Kalendarz histo- 
ryczny codzienny i stoletni. Kraków, Wild, 
1853, w Sce, str. 49. (Odbitka z Kalend, 
powsz.) Złp. 1 gr. 10. 

— Kalendarz powszechny na r. 1853. ilok 
I. Kraków, druk Czasu, 1852, w 4ce, str, 
Xyi i 162, 7 kart ogłoszenia. WiLDT 89 (Redakcya Al. Szakiewicza; obejmuje: Ka- 
I<eudarz myśliwych z XVII w.; K. zwyczajowy. 
K. histcr, coiizieony i stoletni). 

— Toż. Rok 11. Kraków, druk Czasu, 1854, 
w 4ce; str. 16 i 146, k. 7 z drzeworytami. 

fMieści: Życiorysy J. I. Kraszewskiego, 
Korzeuiuwdkiego, Kopernika. Kloryańska bra 
ma. Z Jasionnicy w Sano ckieni pieśni przy 
weselach. OjjroJy. PszczoJ^ y. W rocunik'! tym 
główniejsza praco J. Kad wańskiego). 

— Toż. Rok III. na r. 1855, k. It), btr. 
l.W, k, o i ] tablioa, 3 drzeworyty. 

(Mieści: Biografio Szopena, Iloffmanowej, 
rola. Prawidła gospodarcze w Modlnicy z 
rgkop. z r. 15S2. Przepowiednie pogody). 

— Toż. Rok IV, 1856, k. 16. str. 175 i 1 
mapa\ 

(Mieści: F\aiwary;i Zebrzyd. przez .1. Łep- 
kowskiego. podhorce. Dzików pizez L. Sie- 
mieńbkiego. Wyjątek z dzieł X. ttwsińskiego 
z r. 1726 przez J. Jerzmanowskiego, z Szym. 
Starowolskiego. <) towarzystwie sztuk pic 
kuycb w Krukowie. O krzyżach p. J. L'?p 
kowskiego^ 

— Toż. Rok V, na r. 1857, k. 16, str. 166. h 
(Prognostyki z XV1H w. astrologiczne. Opis 

archeol. Tarnowa i obu Sączów p. J. Łep- 
kowskiego. Al. Orłowski. Jad. Czacki). 

— Toż. Rok Vi. na r. 1658, k. 21, str. 
160). + 

(Babia góra z okolicą przez J. Łepkow- 
skiego. Kościół na Smoleńsku, legenda. Za- 
bobony i przesądy w W. Polsce i na Szląs- 
ku. Przezwiska dawane ludziom. Z Kuryera 
polskiego z XVil wieku. Przysłowia od imion). 

— Toż. Rok VII. na r. 1859, w 8ce, str. 
160 i 4 ark. 

(Mieści: Życiorys. Skargi Kondratowicza. 
Walcer z Tyńca. Artykuły: G. Czernickiego 
Wystawa archeol. w Krakowie. Łepkows- 
kiego Oiwig.-.im i Zator., W. Theriota i kil- 
ka artykułóvV treści powieściowej i ekono- 
micznej, nakoniec jZabawy orackie z XVII 
Konrada Stan. Słupskiego). + 

— Kalendarz powszechny na rok 1660, lok 
VIII, k. 24, str. 150. 

(Mieści: Myśleniiie przez Ijeśniowską. Du- 
biecko. Monaster B..zylianów w Krechowie. 
Skała w Rozhurcn. Wspomnienie o życiu 
i pismach Oczapowskiego, Święci i błogosła- 
wieni polscy. Wieliczka, Trąba górników wie- 
lickich), t- 

— Toż na r. 1861, w 8ce, k. 24, str. 127 
i k. 4, z drzeworytami. 16 sgr. 

(Obejmuje: Improwizacya przez Leśniow- 
ską; Kościół arheologicz. p. J. Łepkowskiego; 
Kościół na Wawelu przez S. P. i przez te- 
goż inne kościoły; Biogr. X. Lud. Łftow- 
skiego; Morawica przez L. Leśniowską; Roz- 
mnażanie ryb przez Ad. Mieczyńskiego ; O 
ptakach pokojowych ; Pomyłka, opowiadanie 
yóz. Korzeniowekiego; Joachim Lelewel; Wy» dawnictwo dzieł Długosza w 18 tomach; In* 
stytuta publiczno w Krakowie). -+ 

— Toż, na r. 1862, w 8ce, k. 24, str. 136 
i k. 4. 

(Obejmuje: Stare dzieci niłodych ojców, 
powieść; Pieśni K. Balińskiego; Cerkwie i 
osady ruskie w Sandec kiem przez J. Łep- 
kowskiego; Adam Czartoryski; Zamek Odrzy- 
koński przez X. And. Cjojskiego; Melch. Fi' 
jałkowski; Obyczaje w Polsce piastowskiej 
przez J. i. Kraszewskiego; Pani Sułkowska, 
scena przez Odyńca; Zamek Ojcowski). + 

~ Toż na r. 1863, w 8ce, k. 26, str. 140, 
k. 4. 

(Obejmuje: Tyrtousz j)rzez Anczyca ; Ob- 
wód Sandecki {)rzez J, Łepkowskiego; Wa- 
teiloo przez W. Hugo; And. Zann^jski; Po- 
dania i zwyczaje ukraińskie; Podolmież wiel- 
kopolskie; Wiersz Boh. Zaleskiego; Materyał 
do historyi Kościuszkowskich czasów p. J. 
Radwańskiego; lustytuta publiczne w Kra- 
kowie). + 

— Toż na r. 1864, w 8ce, k. 26, str. 134 
k. 4. 

(Obejmuje: Wielki człowiek, powieść; Lu- 
dwik Karbutt wiersz Turskiego; Zaloty i o- 
glgdy w XVI — XVII w. przez K. Wójcickie- 
go ; Pamięci Miecz, Romanowskiego przez J. 
L. ; Dwa obrazy przez Syrokomlę ; Wystawa 
sztuk pięknych w Krakowie; Małżeństwo za- 
improwizowane przez J. Turskiego; Powsta- 
nie z r. 1863, (z drzewor.); Kampania pod 
Wyszkowskim i bitwa pod Chełmem (1792), 
Rłport Kościuszki o bitwie pod Szczekoci- 
nami; Zdrojowiska w Rabce), -i- 

— Toż na r. 1865, kart 28, str. 143, k. 4. 
(Obejmuje: Dwa światy przez Odrowąża; 

Kampania r. 1809 w Ks. warsz.; Eksaltowa- 
na, kom. przez Cześ. Pieniążka ; Poselstwa 
rzpczyp. polskiej; Kowno i jego okolice, p. 
K. M.; Sawa Czały (pieśni ukraińs.) przez K. 
U.; Kuchcik Jana III), -f^ 

— Toż na r. 1866, w 8ce, kart 26, str. 96 
k. 2. 

(Obejmuje: Zbytek przez A. F. ; Krako- 
wiak p. N. Ekielskiego; Widok z gór, wiersz 
Laniartina; X. Frane. Rychłowski reformat 
p;zez M.; O wychowaniu panien p. N. Ekiel- 
skiego; GJzie szczęście, powieść; Odwiedzi- 
ny u (jerstekera wojażera). -i- 

— Toż na r. 1867, k, 24, str. 148, k. 2. 
(Obejmuje : Walka zasad przez Prawdzica 

z Kusarzewa; Góra św. Bronisławy, legenda 
L. Siemieńskiego; Z teki podróżnej, wiersz 
Józ Szujskiego; Bluszcz pi z. -z tegoż; Lista 
posłów na sejm lwowski, Lei-n Sapieha; Kar. 
Libelt przez K. Estreicliera; Posłowie na 
sejm berliński; Kruszwica; W liściastym lesie 
wiersz J. Szujskiego; Puszcze podgórskie w 
wiekach średnich p. S. Morawskiego ; Spis 
zdrojowisk krajowych; Zbytek i skąpstwo p, 
Ign. Sołdraczyńskiego; Najazd dzików przez 
W. Poił; Polowanie po Sanowych ściankach 
przez tegoż ; Edm- Wawlewski przez Gust, 

12 90 WILHELM WILKONSKA Czernickiego; Cmentarz krakowski p. Ant. 
Kosteckiego (z planem) ; Instytucye i zakła- 
dy krajowe; Palaii Wielopolskich, dykteryjka; 
Edward Raczyński). 4 

— Toż na r. 1868. Rok XVI, w 8ce, kart 
26, 8tr. 141, k. 1. 

(Obejmuje: Zegar niebieski doroczny przez 
Winc. Pola; Rady i życzenia na nowy rok 
p. J. I. Kraszewskiego; Miawki wiersz Józ. 
Szujskiego; Ostatnia nobilitacya, powieść; 
S. Jozafat^Kuucewicz; Maksyma, wiersz J. Szuj- 
skiego; Agenor Gołuchowski; Poczet posłów 
na sejm; Dokumenta, wiersz Syrokomli; Józ. 
Dietel; Podatki przez Ign. Sołdraczyńskiego; 
Polowanie z tropowcem na niedźwiedzie p. 
WTinc. Pola; Emigracya nasza w Dreźnie p. 
J. 1. Kraazewskiiigo; Instytucye i zakłady 
polskie). + 

(Kalendarze te redagowali kolejno Al. Szu 
kiewicz, Wład. Auczyc, a po nich Jan Ra- 
dwański). 

— Kalendarz mały ścienny na rok 1849, 
1 kartka w ćwiartce. Kraków, Wildt. 

— Toż na r. 1850, w 32ce. Cena 18 grp. 

— Toż na r. 1851. Kraków, Wildt, w 4cp, 
1 k., naklejony w okładce. 12 kr. m. k. 

— Toż na r. 1852, folio, 2 pół arkusze z 
obwódką w kolor. druk. 20 kr. m. k. 

— Toż, lata 1853—1864. 

— Kalendarzyk kieszonkowy na r. 1866. Kra- 
ków, J. Wildt, w 32ce. 1 złp. 

— Katalog czytelni polskiej, księgarni 

w Krakowie. Kraków, druk Czasu, b. w. r. 
1871, w 8ce, str. 48. 30 cnt, obacz: Tom I. 
Katalogi. 

Wileńscy biskupi, obacz: Osiński Al. 
Wileńska dyec, obacz : Litwa. 

— gubernia, obacz: Korewa A. (statyat. po 
rosyjsk. I8GI); Sbornik; Wilno. 

— młódź, obacz : Burba A. 

Wileńskie muzeum, obacz: Dnewnik (1865); 
Otczet. 
Wilgoć, obacz: Bleichrod ; Spoerlin. 

WILHELM Bogusław. Uwagi gospodarza pra- 
ktycznego ściągające sig do stosownej i ta- 
niej budowy stodół, w których młockarnie 
mogą być najdogoduiej mieszczone. Warsza 
wa, druk M. Gliicksberga, 1825, w 8ce, str. 
9 i 2 tabelle. 

WILHELMI August. Der poluitche Gil Llas 
oder Johann Lapuuzky'8 lustige uud sflltsame 
Begebenheiten. T. 2. Leipzig in der .Sommer- 
Bcben BuchLaudl., 1798 — 1»00, w 12ce, k. 3, 
Btr. 190 i 246, k. 1. + 

Wilija rzeka, obacz: Chodźko Ignacy; Tysz- 
kiewicz. 

— Nowego Roku. Komedyo-opera w je- 
dnym akcie z f rancuzkiego naśladowana ; na 
scenie narodowej w Warszawie dnia 31 gru- 
(^nia 1821 r. pierwszy raz grana. Warszawa, w drukarni Łątkiewicza, 1821, w 8ce, str. 53. 
Złp. 2. 

Wilibald arcyb. gniezu., obacz: Buźeński. 

VILICAJA Vinz. Pindarische Ode ais die 
Tiirken im Jahre 16S3. Wien belagerten, aus 
dem Italieniscben iibersetzt voa J. B. Schant. 
Gmiinden, Ritter, 1823, w 8ce. 

WILIŃSKI X. Piotr. Kazanie przy zwłokach 
Ludw. Pruszyński^go, 1806, w 8ce. 

Wilkins, obacz: Majewski. 

Wihinson Stuarl. P^land and the Poles. The 
Polish ladies. London, 1864, w 8ce. 

— Toż, ocia ed. London, 1664, w 8ce. 

— Toż, 4ta ed. London, w Bce. 

WIŁKOMIRSKI Hipolit. Chiloplastica. Char- 
ków, 1868, w 8ce. 

— De rationibus ąuibus diarthroses conti- 
guae ob diversam ear. structuram anatomi- 
cam moveantur et luxentur. Dissert. inaug. 
anatomico-chirurg. Charcoviae, typ, Uniwers. 
1854, w 8ce. 

WILKOŃSKA Paulina z Lauczów (1815 f 9 
Czerwca 1875/ Dziedziczka Jodłowca, po- 
wieść. 2 tomy. Warszawa, druk Kowalew- 
skiego, 1867, w 8ce. T. I str. 168, T. II str. 
151. Rs. 1 kop. 20. 

— Dziedziczka Czarnolic, powieść. Lwów, 
Wild w kom., druk E. Winiarza, 1867, w 
8ce, str. 179. 1 złr. zniż. 40 cnt. + -f 

— Dziedzic Orłowa, powieść. Toruń, F. 
Rakowicz, druk J. Buszczyńskiego, 1868, w 
16ce, str. 264. 20 sgr. 

— Dziś, powiastka. Poznań, LeitgeDer i Sp., 
druk Lud. Merzbacha, 1870, w 8ce, str, 79. 
40 kop. 

— Fata-Morgana, powieść. 2 tomy. (Pism 
t. 1. 2.). Poznań, 1859. w 8ce, str. 180 i 188. f 

— Godzina rozrywki. Zbiór powieści, szki- 
ców i obrazów. 2 tomy w jednym. Warsza- 
wa, 1849, w 8ce, str. 269 i 189. Złp. 12. 

(1. Marya Wrzostkówna, powieść. Skutki 
wychowania, powieść. 11. Idiotka, szkic w 
kilku lekkich zarysach. Białe róże. Po na- 
myśle, obrazek zdjęty z rzeczywistuści. Stra- 
cone złudzenia. Córka leśnika. Gawęda pani 
Siorżchulinej. Dwa ustępy z życia nieznanego 
wieszcza). 

— Gałązka cierniowa. Powieść. (Z wydaw. 
Dziennika liter.) Lwów, K. Wild, druk Wi- 
niarza, 1866, w 8ce, str. 121. 80 cent. 

— Hanna z (irzymałowa, powieść z czasów 
Kazimierza W , i JSatalia. Warszawa, 1842, 
w 12ce. Złp. 9. 

— Helena, powieść. Wróżka, powieść z u- 
biegłego stulecia. Warszawa, druk S. Orgel- 
branda, nakład Artzta w Lublinie, 1855, w 
12ce, str. 361. Rsr. 1 kop. 50. 

— Irena, powieść. 2 tomy. Poznań, diuk 
i nakład L. Merzbacha, 1857, w 8ce, atr. 275 
i 242. Rsr. 2 kop. 25, WILRONSKA 91 ~ Kaaimira, powieści w r. 1863, zarys do- 
pełniający powieść „Fata Morgana". Poznań, 
L. Merzhach, 1869, w Sce, str. 161 i 178. 
2 tal. (Pism Tom 8 i 9). 

— Różni ludzie, powieść. 2 tomy. War- 
szawa, nakł. i druk J. Un^r a, 1855, w 12ce, 
str. 269 i 301. Rsr. 1 kop. 20. 

— Macocha, piwieść. Warszawa. M. Orgel- 
brand, druk K. Kowalewskiego, 1869, w Sce, 
Btr. 130. 60 kop. 

— Mrowin i Trock, powii-ść. 2 tomy. War- 
szawa, druk K. Kowalewskiego, nakładem 
Redakcyi Tygodnika Mód, 1863, w 8ce, str. 
167 i 144. 1 rub. 

— Na dwóch krańcach, powi('8Ć. (Bibliot. 
pow. i rom. T. XLVn). Lwów. Gubrynowicz 
i Schmidt, druk K. Filiera, 1873, w 8ce. str. 
150. 1 złr. 40 cnt. + 

— Obrazek poznański, piórem naszkico- 
wała. Lipsk, Edw. Weagler, druk Breitkopfa, 
1857, w iJce, str. 211. 1% tal. 

— Obrazek święty, komedyjka w 1 akcie. 
Lwów, red. Przyj, domów., 1872, w 8ce, 
str. 18. 20 cent. 

— Opactwo Grodzieckie. powieść. (Bibl. 
naród. T. X) Lwów, F. H. Richter, 1872, 
w 16ce, str. 226. 1 złr. 20 cent. 

— Pan Wojski. (Hratni obrazek do Pani 
Podkomorzyny). Powieść (Pism Tom 3^. Po- 
znań, 1858,' w Sce, str. V, 186. 1 Vj tal. 

— Pani Podkomorzyna, powieść. Poznań, 
L. Merzbach, 1857, w 12ce, str. 244. 1 '/, tal. 

— Kilka pereł. Szkic. (Zbiór powieści tom 
X.) Toruń, Knkowicz F. T., druk J. Busz- 
czyńskiego, 1869, w 16ce, str. 149. 7'/^ sgr. 

— Pisma. Poznań, nakł. i czcion. Ludw. 
Merzbacha, 1858, w Sce. 

Tom pierwszy. Fan Wojski. ('Bratni obra- 
zek do pani Podkomorzyny), 2 kartki tyt. i 
trzecia k. dedyk. Ludw. Piotr, i Aleks. Wi- 
końskim, str. 186. 

Tora dru2i, 1859. Fata-Morgana. Część 
pierwsza, 3 kartki uieliczb., str. 180. 

Tom trzeci, 1861. Fata-Morgana. Część 
druga, 2 kartki nieliczb., str. 168. 

Tom czwarty. Skalince, opowiadanie z prze- 
szłości. Część pierwsza, 2 kartki tyt., str. 
200. 

Tom piąty, 1864. Skalince. Część druga, 
2 kartki tyt., str. 192, przypiski 1 kartka. 

Tnm szósty. Skalince, opowiadanie z prze 
szłości. Część trzecia, 2 kartki tyt., str. 190. 

Tom siódmy, 1869. Na pograniczu. Zarys 
piórem nakreślony. Opowiadanie z przeszło- 
ści. 3 kart nieliczb., str. 150. 

Tom ósmy. Kazimira. Powieść. Część pier- 
wsza. 2 kart nieliczb., str. 164. 

Tom dziewiąty. Kazimira. Część druga w 
r. 1863. Zarys (dopełniający powirść „Fata 
Morgana"). 2 tytuły, str. 178. Za 9 t' niików 
4 złr. 

— Podkomorzyna. Wawrzyna. Obrazek. Kilka pereł. Gałązka, przełożone na niemiec- 
kie przez panią Arndt. Stuttgard, 1873. 

— Na pograniczu, opowiad. z przeszłości. 
Poznań, 1864. 25 sgr. 

— Poranki i wieczory. Obrazy, szkice i po- 
wieści. Warszawa, Sennewald, 1847, w Sce, 
Złp. 10. 

— Za posagiem, powieść w dwóch częś- 
ciach. liWÓw, wyd. Mrówki, 1871, w 16ce, 
str. 278. 1 złr. 

— Powieści. T. 2. Warszawa, 1842, w Sce, 
str. 229 i 242. 

(Hanna, Natalia, Zgliszcza, Chłopka, Anna 
i inne). 

— Powieści. T. 2. Warszawa, J. Breslauer, 
1859, w 16ce, str. 227 i 227. 12 złp. 

— Powołanie, powieść. 2 tomy. (Biblioteka 
najciek. pow. i rom.. tom XLI i LX. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk Korn. Filiera, 
1874, w 8ce, str. 185 i od 187—388. 2 złr. 
40 cent. + 

— Skalince, opowiadanie z przeszłości. 3 
części. (Pisma T. 2V, V i VI). Poznań, L. Merz- 
bach, w 8ce, str. 200, 194 i 192. 3 tal. 15. 
ngr. 

— Svaty obrazek, flra w 1 jedn. napsala 
Paulina z L. Yilkońska z polsztiny przelożil 
Ed. Jelinek. (w zbiorze Ochotnik divadelni 
Ses. 91. Praga, Mikulasz a Knapp, 1875), w 
12ce, str. 79. 

— Na teraz, powieść. (Odb. z Ruchu liter.) 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876, w 8ce, 
str. 233. Złr. 2 cnt. 40. 

— Tak się dzieje, powieść. 2 tomy. Wilno, 
T Gliicksberg, 1848, w 12ce, str. 287 i 255. 
Złp. 12. 

— Wawrzyna, powieść. Petersburg, Wolff, 
druk J. Unora w Warszawie, 1851, w Sce, 
str. 206. 1 rub. 

— Wieś i miasto, obrazy i powieści. 2 to- 
my. Warszawa, G. L. Gliicksberg, druk M. 
Chmielewskiego, 1841, w 12ce, str. 228 i 
228. 12 złp. 

— W^nuk czyli precz z przesądem, powieść. 
Toruń, Kakowirz, (w Poznaniu, M. Leitgeber), 
druk J. Buszczyńskipgo, 1868, w IGce, str. 
160. 15 sgr. 

— Moje wspomnienia o życiu towarzys- 
kiera w Warszawie. Poznań, nakład i druk 
Merzbacha, 1871, w 16ce, str. 430. 1 taL 20 
8gr. -f -f + 

— Moje wspomnienia o życiu towarzys- 
kiera na prowiucyi w Kongresówce. Poznań, 
druk i nakł. Ludw. Merzbacha, 1875, w Sce. 
Część pierwsza, 1 karta tyt., str. 267. spis 
(I). Część druga, 1 karta tyt., str. 226, spis 
(I). 2 tal. -f 

— Wychowanka żebraka, przekład czeski 
w czasop. morawskiem Nasiniec, 1877. 

— Zapóźno I i jeszcze dość wcześnie. Dwi© 92 WILKOŃSKI powieści. 3 tomy. Warszawa, nakład autorki, 
1846, w 8ce, Żłp. 13 gr. 10. 

— Snopek literacki. Dzieło zbiorowe. Po- 
znań, Lud. Merzbach, I8j7, w 8ce, str. 486. 
Rb. 2 k. 40. + 

— Obacz: Fullerton. 

WILKOŃSKI August. 0805 t 1^52). Dzwon 
literacki. Pismo zbiorowe. Wydawca Auyr. 
Wilkońsli. Oddział J.4tou.y. (20 poszytów). 
Warszawa, druk Kaczaiiuwskiego, 1846-47, 
w 8ce* (I Btr. 450; Jl Btr. 420; III str. 395, 
IV str. 397. Złp. 48. 

— Oddział II. Warszawa, 1848-1849, 1853, 
w 8ee. 2 tomy : IV i 399, IV i 450. 24 złp. 

(Oddział I. T. I. Obejmuje: Wł. Wolski: 
D. Magnu3zewski i jego pisma; Zeiszuer L. 
Budowa geologiczna Tatrów ; Wilkouski Aug. 
Przygody Jul. Byczkowskiego. Tenże: Ostatnie 
chwile Tryllerskiego. Teuże: Najwyrażniejsza 
rzeczywistość; LevTestam H.: Aug. Cieszkow- 
ski i jego prace; Kroliuski Józef: O lichwie 
i lichwiarzach; Dziekoński Józ. B. : Włady 
sław, powieść; Cli. T. Paradoksy o szczęściu; 
Wójcicki K. Wł. : Samuel książę Korecki; 
Maciejowski W. Al. Mitologia Polaków i Li- 
twinów; L. T. Moje wspomnienia z r. 1837; 
Winarzycki : Jau Gutemberg, przekład P. 
Dubrowskiego; Wolski Włod. : Pół światła, 
szkic; Paszkowski Józ. były pułków, w. p.: 
O metodach nauczania; ćwiczenia grama- 
tyczne (filozofia i Hegel) przez — ty— ski; Skor- 
czyński Lud; List do Redakcyi przegląd li- 
teracki). 

(Oddział I. T. II. Obejmuje: Układ rzeczy 
ziemskich, zastosowany do potrzeb powszech- 
nych przez professora Jastrzębowskiego ; 
Kilka scen z Burgrafów V. Hugo, przekład 
A. Korzeniowskiego; UvNagi nad pochwałą 
poematu „Dzieciątko Jezus ks. Hołowińskie 
go" umieszczoną przez J. I. Kraszewskiego 
w poszycie Bibl. VVai'sz za miesiąc Lipitic 
1846 r., napisał Józef Bogdan Dziekoński; 
Pierwsza prelekcya historyi cywilizacyi fran- 
cuzkiej Guizota p. R. L. ; Pan Fasożycki, 
redaktor in spe, przez Wł. Wolskiego; O 
malarstwie w Polsce przez Wincentego Smo- 
kowskiego; Spekulant, })0wieść Józefa Ko 
rzeniowskiego przez J. B. Dziekońskiego; 
Tak 8i§ dzieje, przez Paulinę z L. Wilkoń- 
ską; Zycie umysłowe w Czechach (przegląd 
z pierwszpgo półrocza 1846 r.) przez Piotra 
Dubrowskiego; O przygotowanych do druku 
pracach Jana Majorkiewioza przez Aug. Wil- 
końskiego; Zdarzenie z roku 182*** ramot- 
ka przez Au. Wi.; Pamiętniki nieznajomego 
J. I. Kraszewskiego przez J. B. Dziekoń- 
skiego; Poezye W. Dłużniewskiego p. Au. 
Wi.; Kilka uwag o użyciu wyrazów: Spra- 
wiedliwość i odwet w prawie karnem, nnpi- 
Bsł Karol Hachmann Dr. O. P. ; Helena, szkic 
do romansu napisał Au. Wi.; Zygmuntów - 
skie czasy, powieść z roku 1.572 J. I. Kra- 
szewskiego przez Z. W. L; Łużyccy Serbo- 
wie i ich pieśni przez Piotra Dubrowskiego; Kataleptyk, powieść nieboszczyka Pantofla 
przez J. B. Dziekońskiego; Cecylia Renata. 
Austryaczka, Władysława IV pierwsza mał- 
żonka, napisał Wojciech Dobiecki; Kilka 
słów o komedyach Shakespeara przez K. B.; 
Jordan, fantazya dramatyczna Antoniego So- 
wy przez Au. Wi.) 

(Oddział L T. HI. Obejmuje: Marya Kazi- 
mira, Jana h^obieskicgo małżonka przez W. 
Dobieckiego ; O pieśniach litewskich przez 
Oskara Kolberga ; Jarmark w Łowiczu, bar- 
dzo smutna ramotka przez Au. Wi.: Nowe 
źródło wiślicki statut objaśniające przez Wł. 
Aleks. Maciejowskiego; Augustyn Niedźwiec- 
ki, malarz artysta przez Wincentego Smo- 
kowskiego; Wiadomości naukowe (o pobycie 
i zngiuieniu mammuta) ; Brat i siostra, obra- 
zek dramatyczny z Goethego, przekład Johna 
of. Dycalp. przez Au. Wi.; Krótki rzut na 
dzieło: Pierwotne dzieje Polski i Litwy przez 
Feliksa Zochowskiego ; iiurza, poezya p. Wale- 
rego Gł ; Przypomnienia z wędrówek przez 
J. B. D. ; Józef Ignacy Kraszewski w War- 
szawie przpz Au. Wi.; Chwila pojednania, 
powieść przez PauUnę z L. Wilkońską; Ga- 
wędka i kilkrt uwag wiejskiego czytelnika o 
Niezapominajkach, noworoczniku na r. 1847 
i Milijonie posagu, powieści, J. I Kraszew- 
skiego przez P. C: Doniesienia literackie: o 
dziełach Jana Majorkiewicza i Dominika Pu- 
chalskiego; Rzut oka na dzieje lekarskie i o 
Rademacherze przez Dr. Dworzaczka; Szla- 
chetny nieznajomy, odłamki ze szkicu po- 
wieściowego przez Au. Wi.; Dzieje korony 
Polskiej i Litwy Bernarda Wapowskiego; 
Rachel, powieść Żegoty Kostrowca, przez 
Au. Wi.) 

(Oddział I. T. IV. Obejmuje: Prawozuaw- 
stwo u Słowian, przez naukę i praktykę są- 
dową nabywane, przez Wacława Aleksandra 
Maciejowskiego; Kafarek, z tysiąca zdarzeń 
jedno, J!ik umiał tak opisał .Au. Wi. eh. fil.; 
Do mojej myśli, poezya W. S. ; Kochanka 
Poety, poezya przez J. Kalinowskiego; Do 
Skowronka, poezya przez tegoż; Kilka słów 
o piękuości artystycznej przez Cezara Augu- 
styna B. ..ckiego: Wiła list do pani P. 
przez P. D. ; Pielgrzymka do Jasnej Góry w 
Częstot howie odbyta przez pątnika XIX w. 
i wydana z rękopisu przez Michała Baliń- 
skiego; Młyuarczanka z Czarnopola, powieść 
Pauliny Wilkońskiej; Żywy trup, poezya 
przez K. B.; Fragment, poezya Ludwika Nor- 
wida; Dumanie przy fajce. Obrazy fantastycz 
no poezya Teodozjusza Krzywickiego; Po 
namyśle, obrazek zdjęty z rzeczywistości przez 
Paulinę z L. Wilkońską; Los Poetów w Isiem- 
czech przez J. L. : Nowości z Czech, przez 
Piotra DubrowsKieco; Duch sieroty, piosnka 
gminna przez T. L. ; Sonety przez Seweryna 
Kaplińskiego ; Do braci lekarzy, poezya przez 
K. B.; Kirgiz, rozbiór przez Olkuszanina; 
Trudno uwierzyć a jednakże i trudno nie- 
wierzyć. ramotka p. Au. Wi.; O życiu w ogólno- 
ści w szczególności zaś o życiu krwi, w jej stanie WlLEOl^SKI Ł' prawidłowym i chorobliwym p. Ferdynanda 
Karola Dr. Dworzaczka ; Kollokacya, powieśó 
Józefa Korzeniowskiego przez Au. VVi.; 
Piosnka Rolnika przez K. H.; Wspomnienia 
z wycieczki w Północnych Niemczech przez 
Michała Moizkowskiego; Pieśni Czeskie i Sło- 
wackie przez Oskara Kolberga; Ziarnko Tias 
ku, szkic przez Paulinę z L. Wilkońską; 
Niemcy urtysfyczne (w przegUjdzie) p. An- 
toniego Białopiotrowicza ; Listy ze wsi prz* z 
T. L. ; Ostatni Goworek przez Au. \Vi ; Wia- 
domości Literackie, fwyjłjtek z listu); N:id 
zwyczaj rzadka w krsiju naszym osobliwość, 

rzez Au. Wi.; Doniesienie o drugim oddziale 

zwonu Literackiego). 

(Oddział II. T. I. Obojmujo : Spowiedź przed 
aniołem p. K Balińskiego ; Jan z książąt li- 
tewskich, biskup wileński i poznański, p. Wł. 
Łomnickiego; Orłowo i Murzynowo, opis 
topograficzno-historycznyp. W. Jawareckiego; 
O życiu w ogólności p. Dr. Dworaczka; Wios- 
ka, fantazya p. Wło. Wolskiego; "Wspomnie- 
nie z wycieczki w północnych Niemczech p. 
M. Morzkowskiego ; Li<ty ze wsi p. T. L.; 
Mazur p. T. L. ; R/ut oka na stan obecnych 
naszych wyol)rażeń p. H. Marcinkiewicza; Co 
znaczy gdy młodzieniec jest dobrze, gdy jest 
bardzo dobrze, i gdy jest skończony przez 
Au. Wi. ; f^łów kilka o pannach bardzo do 
brze ułożonych, o pannath, które nazywają 
osobami dystyngowanenii i t. d., p. Au. Wi.; 
Wiadomość o Konstantym Tropiańskim mu- 
zycznym artyście i kompozyt uze ; Listowa- 
nie z nadsyłającymi bezimiennie jtrace swoje 
do Dzwonu Literackiego od Hed. Dzw. Lit.; 
Samodzielne wykształcenie się materyi p. A. 
Kloczewskiego; Pamiętniki Karola Lange p. 
L. J.: O życiu w ogólnoŚJi p. Dr. Dworzacz- 
ka : Wspomnienia z wycieczki w północnych 
Niemczech p. M. Morzkowskiego; Rauch i 
Schwanthaler, dzisiejsi rzeźbiarze; Muzyka; 
Wspomnienia o Bartoszu, właściwie Bartło- 
mieju Paprockim, niegdy podczaszym ziemi 
Dobrzyńskiej p. W. H. Gawareckiego; N*j 
piękniejszy kulig w karnawale roku 1848, 
powiastka przez Paulinę Wilkońską; Roz- 
mówka na bruku warszawskim p. Paszkow- 
skiego ; Waryaeye muzykalne; Muzyka natu- 
ry p. Komierowską ; Pogląd w niebo przez 
tęż ; Kartki z albumu T. L. ; Lampa grolio- 
wa przez Korn. Lisowską ; b6i traktat filo- 
zoficzny; Paź, powieść fiintast,") 

(Oddział II. Tora II. Obejmuje: Życie je- 
dnej kobiety, obrszek przez r^aulinę z L 
Wilkońską; Windomość histoiyczna o mieście 
Bolesławcu W, H. Gawareckiego; Dwór i 
Chata, powieść Seweryny z Zochowskich Pru- 
szakowej ; Pośmiertne Pamiętniki P. _de(3ha- 
teaubriand. przegląd P. Broglie ; Żywot w 
krótkim rysie ś. p. Księdza Ksawerego Sza- 
niawskiego ; Bibliografia 1622 pisma \ ojcie 
cha Goptkowskiego ; Nocna piosenka Sewe- 
ryny z Z. P. ; Djak. obrazek Leona Kunic- 
kiego; Podróż rzemiennym dyszlem, gawęda 
ciotuni, przez Sewerynę z Ż. Pruszakową; Poezye. Ułuda przez Seweryna Kaplińskiego; 
Sam, tegoż; Jasełka w Anglii; Dwa Doku- 
meuta do życiorysu Hr. Anny Orzelskiej. 
córki Augusta U króla polskiego (przekład 
z oryginału łscińskiegol ; Poezye: Spojrzenie 
z:i fei-bio S. Kapliiiskiego, Światło spadające 
tegoż, Biały kamień, tegoż. Do Nadwiślań- 
skiej topoli; Wiejska miłość. Szkic powieś- 
ciowy p. S. Kaplińskiego; (iftwęila Ciotuni, 
Nie mów hnp, aż przeskoczysz, Seweryny 
Piuszakowejj. 

— Runoty i ramotki literackie napisał 
.^u. W i. Tom I i U. Warszawa, nakład au- 
tora, druk J. Kaczanowskiego, 184f', w bce, 
str. 213 i 20.5. Złp. 15. -f- -ł- 

— Tamże. Tom III i IV, 18'1<>, w 8ce, str. 
197 i 187. Złp. n. + + 

— Toż, wydniiie nowe i zupełne z życio- 
rysem autora przi'z K. Wł, Wójcickiego. T. 
•5 (Z portretem autora). Poznań, L. Merzbach, 
18H1-62, w 8ce. Tom l-lll str. XXVIII, 

288, 23.5, 213 r. ISfri. Tom IV str Tom 

V str Cena o tal. 

(Część ramotek tłumaczył E W. w Warschau- 
er Zeitung 1859 Grudzień, Riickerinner. aus 
den Sehniieralien). 

— Ramoty i ramotki w 5 tomach. War- 
szawa, nakł. i druk J. Ungra, 1872 — 3, w Sce, 
str. XLVJ1I. 272 i 1 k„ 326 i 1 k., 293 i 1 
k., 292 i 3 k.. 334 i 1 k., ozdobn. opr. 4 rub. 

— Wspomnienie szkolne (na czeskie w cza- 
sop. Lumir, 1862). 

— Wiązanka układu ś. p. Chirurga filo- 
zofii 2 tomy. Warszawa, drnk J. Jaworskie- 
go, 1858, w 8ce. Tom I str. 396. Tom II str 
447. Rsr 1 kop, 80. 

— Ohacz: Ciep'iński. 

WiLKOŃSKI Leoncyusz. Essai dramatiąue. 
La dernieie heiir<' u'un condamne a mort, 
dramę en tiois ficen( s ot euyers. Bonę, 1851, 
w 8ce. 1 frank. 

WILKOŃSKI Zygmunt ze Stolężyna w W. X. 
Pozn. (ur. 183o). Quae8tiones de ąuerela inoEfi- 
ciosi testamenli imprimis interpretationa L. 
19 D. de inofT. 'I est. (V, 2) nixae. Disserta- 
tio inauguraiis. Vrati8laviae, 1856, w Sce, 
stf. 42 i 1 k. -f^ 

WILKOSZEWSKI Awił z Toiorzysk. Wiersz. 
Smieić przypadkowa kcięd;'a Woje. Bla- 
szyńskiego, plebana Sidzińskiogo d. 1 1 Sierp. 
186() w Chochołowie. Kraków, druk Uniw , 
1S70, w 8ce, str, b. -i- 

WILKOSZEWSKI MeceniiS. Odpowiedź zare- 
kursowanego Rudrickiego na skargę rekur^ 
sowa Drożyńskiego. Warszawa, 1834. folio, 
str. "l4. 

— Wydawał od li^30 do kuńpa 1832 Ga- 
zetę warszawską po Tomaszu Lebrunie, apo 
nim objął redakcyę Krupski. 

Villafranca, obacz: Świerszcz B. 
Willanów. Album widoków i pamiątek oraz d4 WILLBURG - WILLISEN kopie z obrazów galeryl wilanowskiśj, wy- I 
konane na drzewie w drzeworytni warszaw- I 
ukiej, % dodaniem opisów skreślonych przez ; 
Dra II. Skimborowicza i W. Gersona. War 
ezawR, nak^ i druk S. Ortjelbranda synów, 
1877, fol., str. II i 180 z drzeworytami. 

Willardt. Przewodnik w auatomiczuom mu- 
zeum Willardta. największym zbiorze sztucz- 
nych preparatów z dziedziny życia cielesne- 
j?o czfowieka. Kraków, nakł. wlaśc;. muzeum, 
czcion. Kar. liudweisera, 18<59, w 8ce, str. 4. 4^ 

WILLBURG Antoni Karol. Wprowadzenie zie- 
niiariina do poznania i leczenia chorób by- 
dła i owiec, tudzież wypis lekarstw wraz z 
dodatkiem materyi medycznej i wyłożeniem 
na polskie niektórych lekarstw po łacinie 
nazwanych, ułożone przez chirurga hrab- 
stwa liodronskiego i miasta Gmindy, oraz 
członka rolniczego towarzystwa i kunsztów 
w Karyntyi, a na polski język wyłożone z 
siódmej edycyi niemieckiej. Kraków, nakła- 
dem Franciszka Gertnera, w drukarni Anny 
Dziedzicki. B. w. r. (1804), w Sce, str. 328, 
XII i rej. k. 4. Złp. 6. -ł- 

WILLE Henryk. Przewodnik do rozbioru 
chemicznego jakościowego przez , prze- 
tłumaczył z czwartego niemieckiego wyda- 
nia Karol Lilpop, mag. farm.assesor urzędu 
lekars, m. Warszawy. Warszawa, nakł. tłu- 
macza, druk Banku pol., 1859, w 8ce, str. 
XXIV, 292 i VI 11. Kop, 55. + 

— Tablice do rozbioru chemicznego ja- 
kościowego przez .... prof. chom. doświadcz. 
w Uniw. Gissen. przetłomaczył z czwartego 
niemieckiego wydania Karol Lilpop, magist. 
farm. assesor urzędu lekars. m. Warszawy. 
Warszawa, w druk. Banku polsk., 18?>9, w 
8ce, str. IV, tablic XI. Złp. 3 gr. 20. -f 

— Tablice do jakościowo-chemioznych roz- 
biorów wraz z opisem systematycznego biegu 

analizy, przez prof. zwycz. chemii dośw. 

przy uniw. w Giessen, przełożył Mik. Lud. Bru- 
ner student cef. król. warsz. raed. chir. Aka- 
demii. Z przedmową profesora Jana Łosia 
st. nauczyciela chemii w gim. real. War- 
Bzawskiem. Warszawa, księgarnia E. Wende 
et Comp , w druk. J. Jaworskiego, 1859, w 
Sce, napisów i przedmowy kart 4 i str. 6 z XI 
drukowanerai tablicami. 50 kop. 

VILLE Jerzy. (ur. 1824). Konferencye rol- 
nicze. O nawozach chemicznych, tłumaczone 
przez Polikarpa Szląźkiewicza, z dwiema ta- 
blicami rycin. Warszawa, 1870, w 8ce, str. 
X i 275. Rub. 1 kop. 50. 

— Nawozy chemiczne. Odczyty gospodar- 
cze na podstawie prób dokonanych w Vin- 
cennes. Podług trzeciego wydania francuz- 
kiego tekstu przetłumaczył na język jłolski 
Stanisław Łubieński. Poznań, 1872, w 8ce, 
Btr. 241. 1 rub. 35 kop. 

Villecour Kardyn., obacz : Jełowicki A. 
YILLEOIEU Eugeni. La pologno chrćtienne et nouvelle. Paris, Ch. Duniol lE., Dentu, 
imprim. W. Remquet Goupy et Cie., 1863, 
w 8ce, str, 64. -f- 

YILLEMAIN d'ABANCOURT Franciszek Jan. 

(M-ib f 1805j. Adina czyli pasterka pyreney- 
ska i innych kilka romansów, napisana po 
francuzku p. Pana .... a po polsku wyłożona 
przez F. Zaleskiego. Warszawa, w drukarni 
Ragoczy, 1808, w Sce. str, 109. Zł. Igr. 15. 

— Obacz : Grabowski Michał. 

YILLEMARD Achilles. Polnische Miinz-und 
Medaillen-Sammlung des H... 1 Abtheilung. 
Wien, Bettelheim, b. w. r. (1869), w Sce, 
Btr. 72. -1- 

Yillemesant Redacteur, ob.: Ostrowski i B. 

VILLEMONTEZ C. Ovinska. ou les exile8 
en Syberie, dramę lyriąue, Paris, 1801, w 
Sce. 

Willenberg Boglsław, obacz : Gorzkowski 
Kapit. 

VILLENEUVE Teod. Ferd. Yallou. (nr. 1801), 
I SAINT HI LAIRE. La yieillesse de Stanislas; 
dramę — vaudeville enl acte. Paris, 1831, 
w Sce. 

Yillers Karci, obacz: Śniadecki Jan; Wielers. 

WILLEWICZ Hier. Zbiór nabożeństwa od- 
prawionego w kościele pobernardyńskim w 
Lublinie itd. przejrzane i poprawione przez 
..... Warszawa, 1871, w Sce, str. 88. 

YiLLFRANCHE J M. Japońscy męczennicy. 
Historya chrześcijaństwa w Japonii od jego 
tamże zaprowadzenia aż do czasów naszych. 
Tłumaczenie. Poznań, nakład tłumacza, druk 
N. Kamieńskiego i Sp., 1863, w 12ce, str. 
92 i 14. 7Vj 8gr. 

WILLIAMS Helena Marya (ur. 1769). Po- 
dróż przez Szwajcaryą w roku 1800, zawie- 
rająca opisanie tego kraju, zwyczajów i rządu 
z niejakim przyrównaniem do obyczajów Pa- 
ryża, w czasach ostatnich napisana oryginal- 
nie po angielsku przez pannę Warsza- 
wa, w druk. Nr. 646 na Nowolipiu, 1802, w 
Sce, str. 273, niel. 3. 6 złp. 4 -f 

WILLIE Jacob, Dr. nadwor. ces. ros. Chi- 
rurgia obozowa (przerobiona) przez Tomoro* 
wicza, sztabslekarza pułku 7 piechoty liniow. 
wojsk król. pols. Warszawa, Zawadzki i 
Węcki, 1816, w Sce, str. XV, 95. (Dodatki 
brane z Chirurgii Ravatoua (1786 po 
franc .) i Szymkievvicza (1806). Złp, 2. + 

YILLIERS Piotr, kapitan. Les cosagues oule 
jeune Dcdiski, melodrame historiąue en trois 
actes et en prose. Paris, Ducrocq, 1805, w 
Sce, 

— Obacz : FranconI (Poniatowski). 

WILLISEN Wilchelm. Tur. 1790). Akten nnd 
Bemerkungen iiber meine Sendung nach dem 
Grossherzogthum Posen im P^riihjahr 1848 von 
Goneral-Lieutenant z. D. ais Manuscript ge- WILMOW.SKl - WILNO 95 druckt. Berlia, Drack ' YOa Julius Oraeger, 
1649, w 8ce, str. 117. (Także z datą 1850, 
w Sce, str. 115). 1 zip. 15 grp. 

— Oflfeuer Briefan den H. Major. v. Yoigts- 
Rbetz ais Entgegnung auf seine aktenmassige 
Darstellung etc. Berlin, Duncker i Humblot, 
gedruckt bei den Gebrudern Unger, 1818, w 
8ce, str. 19. 2 sg r. + -f + 

— Theorie des grossen Krieges angewen- 
det auf den russisch -polnischen Feldzug v. 
J. 1831. T. 2. Berlin, bei Duncker und Hum- 
blot, Druck Weidle, 1841, w Sce, str. XVI i 
205; VIII i IGI, z 6 litogr. tablicami. Zip. 10, 

— Teoria de la gran guerra applicada a 
las campanas de los Russos en 1'olonia 1831 . 
Barcelona, 1850, w 8oe. 

(Wiiiisen). General lieutuant Willisen und 
Beine Zeit. btuttgard, 1851. 1 tal. 

— Denkschrift des National-Coinites an den 
General von Willisen Uber gegenwartigen 
Zustand des Grossherzogthunis Posen. 1848, 
fol., 8tr.2. (EKtrablatt zur Ober-Post AmtZei- 
tung). + 

— Tenże tytuł. Posen, druk Kamieński, 
1848, w 8ce, str. 36. -f 

— Meraoryal Komitttu narodowego do ge- 
ner. Willisena o teraźniejszym stanie W. X. 
Poznańskiego. Poznań, 1848, w 8ce. 

WILMOWSKI Gustaw. Deutschlands Grenzen 
namentlich gegen Daneraark und Polen. Gło- 
gów, Fleraming, 1848, w 8ce, str. 26. 3 sgr. 

— ijber niedere Strafgerichtsgewalt und 
Yolksrecht. Głogów, Fleraming, 1848, w 8ce, 
8tr. 22. ó sgr. 

WILMSEN Fryderyk Filip. (1770 f 1831) 
Przyjaciel dzieci, książka do czytania zaba- 
wna i do dawania nauk w szkołach dla mło- 
dzieży bardzo pożyteczna, zawierająca rozma- 
ite nauki z życia ludzkiego powzlgte, które 
i dorosłym przydać się mogą, z niemieckiego 
Pana .... , podług 15 edycyi przetłumaczona, 
Wrocław, Koro, 1811, w 8ce, str. 328. Złp. 6. 

-- Toż, tamże, 1824, w Sce, str. 288, 4 złp. 

~- Dziełko dorgczne dla początkowej mło- 
dzieży, zawierające rozmnite nauki, z życia 
ludzkiego wybrane, które i dorosłym przydać 
Big mog§. Z niem. na jgzyk polski przełożo- 
ne. Podług wydania steoretyp. na nowo zu- 
pełnie popr. 1 odmienione. Wrocław, W. G. 
Kom, 1854, w Sce, str. 228. Złp. 3. 

— Książka do czytania dla początkującej 
młodzieży przez ..,., po niemiecku z objaś- 
nieniami ułatwiającemi tłomaczenie na pol- 
ski i rosyjski. Der Kinder Freund. Eiu Le- 
Bebuch fur die Jugend. Wilno, M. Orgelbrand, 
1854, w tice, str. 214. 60 kop. 

— Obacz: Knigge. 

Yilna russe, obacz: Mourawieff Andrzej 
(1865). 

Wilna (Russkaja). Priłożenije k'pute8zest- 
•wiju po sw. miestam russkim. Wilna, w ti- pogr. A. tśyrkina, 1865, w 8ce, 8tr. 62 i 6 
litogr. i 1 plan Wilna, -f 

Wilno i Warszawa. Paryż, druk L. Marti- 
net, 1860, w Sce, str, 32. 1 frank. 

— An eine hochlóbliche evangelisch-lutheri- 
8che Gemeinde zu Wilna. dd. Wilna den 
30ten April 1842, Wilna, 1842 goda, fol,, str. 
4 niel. -ł- 

— Kniżka (pamiatnaja) wileńskoj gubernii 
na 1850 god. ł rub. 

— Toż na 1852 god. 1 rub. 

— Toż na 1853 god sostawlena z raz- 
rieszenija naczalstwa, wileńskim guberaskim 

j statisticzeskim komitetom. Wilna, 18-53. Rab. 
I 1 kop. 50. 

— Toż. Wilna, 1854. 2 rub. 

— Toż na 1856 god. 1 rub. 20 kop. 

I — Toż na 1858 god, z kartuju wileńskoj 
gubernii. Wilno, Zawadzki, 1858, w 12ce, 
' str. 111. 

] — Toż na god 1859. Wilno, Zawadzki, 
j 1858, str. 111. 

j — Toż na 1862 god. Czast. I. Wilno, 
I T. A. Syrkiu, 1862, w 12ce, str. VIII i 183. 

— Toż na r. 1866. 

— Książka zbiorowa historyczno-statystycz- 
nycb materyałów Gubernii wileńskiej, Wilna, 
1863. 

— Materye na publiczny popis gimnazyum 
wileńskiego, 1812, w 4ce. 

— Toż na publiczny popis młodzi 1820, 
Wilno, folio, 

— Toż na r. 1821 pod sterem Józ. Skocz- 
kowskiego, v. 4ce. 

— Toż na r. 1822, w 4ce. 

— Toż na r. 1823, druk przy ulicy S. Jań- 
skiej, w 4ce. 

— Oczerki (istoriczesko statisticzeskije) wi- 
leńskoj gubernii izdany o razrieszenija na- 
czalstv/a wileńskim gubernskim statiticzeskim 
komitetom. Wilna, 1852, w Sce, 2 rub. 

— Opis obrzędów założenia wr. 1830 i pośw ic- 
cenia w r. 1835. kościoła ewangielicko r.lDr- 
mowanego w Wi lnie odbytych, zdołączcmym 
tegoż kościoła wizerunkiem. Wilno, 1«36, w 
8ct!, 5 złp, 

— Opisanie położenia geograficznego I tem- 
peratury Wilna. Wilno, 1815, w Sce, 

— Rueckzug der Franzosen von Moskau 
bis Wilna, bankt Petersburg, 1814. 4 sgr, 

— Sobranie drewnych hramot i aktów, 
gorodow: Wilny, Kowna, Trok, prawosław- 
nych monastyrei, cerkwiej i po raźnym pred- 
mietam, s priłożenijem trech litografirow, ri- 
sunkow. Czast I— II. Zbiór dawnych dyploma- 
tów i aktów miast: Wilna, Kowna, Trok, prawo- 
sławnych monasteró w, cerkwi i w różnych spra- 
wach, z przyłączeniem trzech rysunków litogra- 
fowanych. Ozęść 1 — II, Wilno, 1843, w 4ce, 
Btr. X(;iV, 194 i 208 i tytułów kart niel. 3,nadtv WILHON - WINXENTY lycina litogr. cerkwi w Wilnie; Plan Wilna 
zr. 1672 i 2 tabl. podcbizn; Przywileje tn. Wilna 
przedrukowano ze zbioru Dubińskiego wy- 
danego w Wilnie 178S r.) 

(Układali: Marcino.vski Ant.; Narbiitt po- 
mocnik tiybunalne^o archiwisty; Korsakie- 
wicz duchowny soboru S. Mikołaja; Jachi- 
mowicr sekretarz komitetu statystycznepo; 
Arseni ihunien raoiiastera 8. Trójcy; Platon 
archimaudryta). 

— Obicz: Semenów. 

— Ukaziłtcl goroda Wilny. Sostawlen po 
razporiażeniu gławnagu iiaczalnika kiaja. 
Wilna, 1864. 50 kop. 

— Widok dawnego Wilna z krótkiem ob- 
jaśnieniem. Na odwr. karty tytułowej wyra- 
żono: Widok ten. którego nabyłem w We- 
necyi, je».t dziełem sztycharza Gabr. Hude- 
nehra, który słynął pod koniec wieku 17; mu- 
siał zapewne z dawniejszego kopijuwać. 
kanonik Stanisł. Czerski, 1822, w 8ce, 2 karty, 
w któiych: Epoki miasta Wilna i Wykład 
Krów do tablicy tuż przyłączonej z napisem: 
Wilno dawne. 

— Wizyta jeneralna dyecezyi Wileńskiej 
r, 162?. Wilno, 1828, w 8ee. 

Wilno, obacz: Wileński (a, ie); Baliński (0- 

pisanie, akademia); Boudon (lc09j; Charkle- 
wicz (podróż 1822); Engel A. (Archiw. 1870); 
Gdański F. (akademia) ; Januszewicz (staro- 
żytne 1837); Kondratowicz L ; Kirkor (1863); 
Kraszewski J. I. (histotya) ; Wachwilz(ptatyst); 
Marcinowski A. (dy|>loinata 1843) ; Pfuel E. 
(Ibl3j; PrzyałgowskI (Biskuin 18(jl); Saint 
Ursin; Tablica (18G4); WilczyńskiJ. imuzeum). 

WILSON Wille Rae. Travels in Russia, Po- 

land and Finland by T. 2. London, 1828, 

w 8ce. 

WILSON Robert Tomasz generał (1777 f 
}849j. Account of the campaigns in Poland 
in 180G — 7 with remarks on the character 
and composition of the Russian army, ISll, 
w 4ce. 

— Brief remarks on the chararter and 
composition ol the Russian army, and abketch 
of ihe campaigns in Poland iu the yeara 
180tj and 1m07. London, 1810, w 4ce. 

WILTOSIŃSKI Paulin Ks. Nauki niedzielne 
homiletyczno-popularne. Warszawa, C. Le- 
wicki, druk Czerwińskiego i Sp., Iti73, w 
8ce, T. 1 str. 359. 1 lub. 20 kop. 

— Tora II: Nauki horailetyczno popular- 
ne na święta uroczyste i odpustowe. Tom 
III: Nauki ludowe przygodne, postne i pas- 
eyjne dwuletnie. Warszawa, 187(». Cena tomu 
2 złr. Cena cnłogo dzielą 6 zlr. 

(Wllucki Zychliński). 8endschreiben an die 
Redacteure der in Leipzig erschoinenden 
Kriegerzeitung: Wilucki Oberli«utn.,_ Miiller 
Oberlieutn., Ertraansdorf Lieutnant, Zychliń- 
ski Lieutn., Audree Lieu^n. Von einem preus- 
sischen Landwebr- Officier. Berlin, Mittler, 18-18, 
W 8oe, str. 84. 3 egr. Willański, obacz: Gołuchowski J. 

V!MERCATI Wiktor. Kurs jfzyka włoskiego 
podlus: metody Robertsona, przystosował do 
języka polskiego Jan Chęciński. Warszawa, 
Orgelbrand, 18j9, w 8ce, str. 263, Rubl. 1 
kop. o5. 

ViM!NA de GENEOA Wojciech. Istorie delie 
gueiri! civili di Polonia. Wenecya, 1671; jest 
w skłóceniu na rossyjskie przełóż, w Ote- 
czestwennyja Zapiski, 1829, Tom 37 i 38. 

— Relazionno delia Moscovia edita per 
cura dcl dottorGugl. Berghett. Milano, 1861, 
fol. 

yiMPELLER Stefan. Dr. Med. (ur. około 1790). 
Elementarz wszechwiedzy ludzkiej. Sanok 
Kar. PoUak. 

— Piopedentic zur Pansophie oder Vor- 
bericht zum absolut wahien Wissen der Fun- 
damontal-Principieu aller Legislatur iiber- 
haupt al-ł des einzigen Mitteb, durch wel- 
ches die allgemeinen Staats-und Yolkerkrank- 
heiten vulgo Kevolutionen geheilt werden 
kóuneu, von ... 8anok, 1848, w 4ce, str. 59 i VI, 

— Grundriss der Pansophie oder Theorie 
aller '1 heoreme iiberhaupt, welche an die 
óffent. Meinung ais den souverainen G-^richts- 
hof aller ciyilisirteu Staaten im Wege Rech- 

tens appelire. Verfasst von , practischem 

Arzte zu 8anok in Gałizien. Sanok, gedr. 
bei K.Pollak, 1861, w 8ce, str. LXXV, 151, -ł- 

— Powieść autentyczna w spólnej sprawie 
kościoła, państw i narodów, którą w roczni- 
cę stoletniej niewoli prawym Polkom poświę- 
ca autor Elementarza Panzofii. Lwów, nakł. 
Wład. Szczerbickiego, z pierwszej związko- 
wej drukarni, 1873, w 8ce, kart 3, str. 92, 
+ + 

WiNARZYCKI Kaiol. (ur. 1803). O stanie 
obecnym literatury czeskiej, z niemieckiego 
przełjżył J. Muczkowski. Kraków, J. Czech, 
1834, w ttce. str 35. (Oddruk z lygod. kra- 
kowskiego 1834 Nr. 47). Złp, 1 gr. 15. 4-f-f 

yiNCENTH. La Pologne vivia. Chant patrio- 
tique, paroles de Nancy. Paris. B. wyr. r, 
fpo r. 1863). 2 fr. 50 c. 

YjNCENTIUS w. von. Der Krieg in Polen und 
Uugatn. Ene strategische fekizze dem Ko- 
mandt) der kiiiiftigen deutschen Armee ge- 
widinet, Dresden, 1860, w 8ce, str. 29. -f + 

(Wincenty S. Farreryusz) (f 1419), Regułka 
bractwa św. Winc. Ferreryusza. Kraków, druk 
Jaworskiego, b. w. r., (1869), w 16ce, str. 15. -f 

— Nabożeństwo do św. Wincentego Ferre- 
ryusza. Warszawa, u XX. Misyouarzy. Złp I. 

— Litania o św. Winc Ferreryuszu. B. w. 
r., w ]6ce, obacz: Rapczyński (anioł), -f 

WINCENTY S. Liryneński (około 410 f 450). 
Pamiętnik, przekład Inoc. Krzyszkowsliiego 
trynitarza (w Dziejach dobrocz, Wilno 18-3). 
(Prscekład Skrzyneckiego K. jest z r. 1780}.t W1N'CENTT - WINIARZ 97 — Obacz: Bibl. J. Ossol. ló^ó. 

WINCENTY a Paulo, fi 576 f 1660). Modlitwy 
i przestrogi duchowne. Warszawa, XX. Mi- 
sion., 1831, w 8ce. gr. 10. 

— Toż, tamże wyd. późniejsze. 15. w. r. 
Zip. 1. 

(Wincenty a Paulo). Nowenna na cześć św. 
Wincentego a Paulo zgrom. XX. Missiona- 
rzów i Sióbtr miłosierdzia założyciela, w celo 
j)rzygotowania się do pobożnego obchodu jego 
uroczystości w d. 19 Lipca przypad.ij^cej i 
uproszenia od Boga za jego przyczyną jakiej 
laski szczególnej, odprawiająca sig przez 9 
dni tęż uroczystość poprzedzajijce czyli od 
d. 10 do 19 Lipca, z francuz. Warszawa, druk 
XX. Missyouarzów, 1826, w 12ce, str. 129, 
obacz: Pawlicki Józef (1857), t 

— Pamiątka drugiego stólecia od zapro- 
wadzenia w r. 1657 zgromadzeń Św. Wincen- 
tego a Paulo XX. Missionarzy i Sióstr miło- 
sierdzia w Polsce, zawierająca w sobie no- 
wannę do niepoknl. poczęcia Maryi P., no- 
wennę do Św. Wincentego, z krótkim opisem 
jego żywota, wiadom. o szkaplerzo męki 
pańs., z wizerunkiem Św. Winc. Poznań, 1851. 
Kop. 55. 

— Pomnik św. Wincentego z Pauli. War- 
szawa, druk J. Ungra, 1864, w 8ce, str. 39. 

— Przewodnik Towarzystwa św. Wincen- 
tego a Paulo. Paris, libr. Bray, 1863, w 
16ce, str. VIII, 393. 2 frank. 

— Zebranie krótkie uczynków św. Win- 
centego a Paulo, z dodaniem nowenny, go- 
dzinek i pieśni. Poznań, T. Das;ikiewicz na 
składzie, drukiem iś. Pawickiego, 1860. 7y^ 
sgr. 

— Życie św. Wincentego a Paulo. War- 
szawa, u XX. Missionarzy. Złp. 3. 

— Obacz: Abelli; Ansard F. (duch lt51); 
Ansauh (Pologue 1862j; Collet X.; Dekert; 
Devotio; DGbro.volski J. ; H. M. (1842); Jeło- 
wicki Al.; Karczewski W. (1828); Leclerc; Mam- 
mert; May.nard X. (życie 1876); Mśrś; Prusi 
nowski Al ; Ustawy. 

VINCHON Carlier. Prawdziwa przyjaciółka. 
Dzi'jło dla młodych panien, zawierające wzór 
postępov\auia moralnego w krótkich prze- 
strt gach i stosownych powieściach, przeł. z 
frau';. Warszawa, (i. L. Giucksberg, 1836, w 
12ce, str. 2b8, niel. 4. Złp. 6. 

VINCI Leonardda. Rozprawa o malarstwie 
wydana w Paryżu w r. 16j1 przez Rafaela 
du Fresne. Z portretem Leonarda da Vinci 
i rysunkami objaśniającemi. Przełożona na 
język polski przez Wojciecha Gersona War- 
szawa, Gebethner i WoJfi"; druk IS. Orgel- 
branda synów, 1876, w 4ce, str. 90, V. Rub. 
I kop. 20. 

Wincke Hagen, obacz: Działyński Tył. 
Winckelmann ian Joachim (1717 f 1768), ob.: 
Potocki Sł. (O sztuce 1815). 

WINCKLER Benno. Die NationaliŁaten Po- merellens. Hirschberg, K. Wendt, 1869, w 
8ce, str. 127. 15 sgr. 

WINDAKIEWICZ Edward, (i w Stycz. 1876). 
Das Erdól und Erdwachs in Galizien. Wien, 
Alfr. Holder CJniwers.-Huchhiindl., 1875. 

— Olej i wosk ziemny w Galicyi. Lwów, 
K. Wild , w admin. Gazety lwów., druk E. 
Winiarza, 1875, w 8ce, str. 154 i VI, drzew, 
w tekście. 2 złr. 50 et. 

Yindobona, obacz : Kopczyński. 

VINET Thćophile. Pologue dćfends toilcan- 
tate nationale. Paris, libr. Mifliez, 1863, w 
4ce, str. 1. 

WINHARO Józef c. k. kom. skarbowy. Za- 
rysy treściwe „O podatkach" w państwie 
austryackiem, a względnie w Galicyi. Dla 
użytku kandydatów do urzędu na komisarzy 
podatkowych, urzędników tychże, c. k. nota- 
ryuszów, sekretarzy gmin, zastępców obsza- 
rów dworskich, publicznych zakładów finan- 
sowych i w ogóle podatkujących, ułożył , 

c. k. kom. skarbowy i właściciel upow. 
Bióra podań w sprawach skarbowych. Lwów^, 
nakładem wydawcy, z drukarni krajowej M. 
F. Poremby, 1872, w 8ce, str. 160 i kart 3. 
(Spis prenumeratorów). Złr. 2 cnt. 50. 

Winiarski S., ob. : Podręcznik. 

WINIARZ Edward wydawca. Kalendariupea- 
tru Dukatul Bukowina. Lwów, u Winiarza, 
1854. 

— Kalendarz powszechny galicyjski rok 1. 
na rok 1850. Lwów, w 4ce, ark. 10. + 

— Toż rok II, 1851 , w 4ce. 

— Toż. rzymsko-i grecko-katolicki, ży- 
dowski i machomet., astronom., gospod., do- 
mowy i sprawunkowy na rok 1852. Rok III. 
Lwów, Winiarz, w 4ce, kart 36. 24 kr. m. k.+ 

— Toż na r. 18.j3. Rok IV, 9 ark. 

— Toż na r. 18.'j4. Rok V. Lwów, nakład 
i druk E. Winiarza, w 4ce, 10 ark. 

— Toż na r. 1855. Rok Vf. 

— Toż na r. 1856. Rok VII, (mieści po- 
wiastkę Wilkońskiego Przypadek; Staropol- 
skie obyczaje i zwyczaje). 

— Toż na rok 1857. Rok VIII, w 4ce, 47 
kart. 

— Także na lata 1858, 1859, 1860. Cena po 
24 kr. m. k. 

— Toż na rok 1861. Rocznik XII, tamże, 
w 4ce. 40 cnt. 

— Toż na rok 1862, Rocznik XIII. 

— Toż na rok 1863. Lwów, 1862, w 4ce, 
str. 80. 40 cnt. 

— Toż na rok 1864, tamże. 

— Toż na rok 1866. Rocznik 17, w 4ce, 
str. 108, obacz : Kalendarz. 

— Toż na rok 1867, w 4ce, str. 86 

— Kalendarz kartkowy na r. 1863. Lwów, 
nakład i druk £. Winiarza, 1862, w 16ce. 
18 cnt. 

13 \)S V\1MK( — Kalendarz > ^ , i 
kuBZU. 20 kr. lu. k. 

— 'Joż na r(»U ISGo. Lwów, uakh i druk 
E. W;iii<.rza, f.lto. 20 c:if. 

— Kaleudarz ścienny na r. \66J. Lwów, 
w IGce. JS kr. m. k. 

— KaIejui»iiJ kii^szonkowy lui rok \Hff2. 
Lwów, Wmiarz, w hJco. 12 kr lu. U. 

— Toż na iHtił 1853— 18t;ti. Lwów, Winiarz, 
w 32cc. 12 i(r. 

— Toż na rok iBtiJ. Lwów, ISGl. 20 t-nt. 

— Toż na r. 18(J3. Lwów, uakłaii i druk 
, lb(i2, w c2to. 20 c;nt. 

-- Toż ua r. 1364 i lata nnstępnt? du 187/ 
(concznie). 

— Kaleudaiz i..owBzecbuy gslicyjski na rok 
zwyczajny jS78, rocznik XXtX. Lwów, nitki. 
i druk E. \Viuiarza, 1677, w 4co, ka.'l 60 ni. 
60 ciit. 

— Schrełb-^^ irthsłthafts- unJ Ilaus-Kalcn- 
der, allgem galuti^i-her. fur d. J. 1^50. Leiii- 
berg, E<i, Winiaiz; w 4ce, ark. 9.24 kr. lu. k. 

— i oż d. J. iSl, w 4oe, ark. O'/,. 2. kr. 

— ioż, fur Kałholiken, Fioteetanten, Grit*.- 
clieii, Juden und Milioniedaner, ińf daa Jahr 
18rł2. LenibfNjjf, Wihiarz, w 4ce, ark. 9. 24 kr. 
iii. fc. 

— ']'oż, Ciii- duś lIer/o<i:h!ini r)i;'<ou ii;a auf 
das Jahr i8'>ó, tingyri(-lili t znni Gciwauche 
dor Kath., Pioitst., niclit unirten tiriecheu, 
Juden und Mahoniedant r. 1 Jalirgang. Lem- 
berg und Czirnowitz, diuk. i nakJ^ad K. 
Wiuiarzn, w 4c.-. 

— Toż na r. I8'C. 

— Toż n.i r. 1357, str. 48. 

— Toż l»ta !8'>8— 77, w Acc 

— Ilam-Kalstuler. A!lirem'-'iner (iat^zicher. 
fiir das Jahr 1^73, XXVin Jalirtraiig. Lom- 
b?rg, Verlag und Druc;k yo.i E. vViti:a!2, 
1877, w 4ce, ka t 50 nici. 60 out. 

Wli>il£CKI Joiiann. Ueber die FJnlstjhmig vou 
Dartu-Kraakbeittu nacb YtT: thluktu luiici- 
rcuder eputo. hiau;;iuraI.i)isseilation aur Er- 
langung der Dnct-nwii! de in der nricd. chi- 
rurjir. und Gpburtshilt^, welche nebst beige- 
łUorten Thcłpn mit Zustunmu't(ir der hohen' 
med. Facnltat, der L!niversitat Greifswald am 
IV .August MD(:CCLXXI11 ótłVi.t!K:li yrih-i- 
riigen wird .. .. aus. dem GnłSHherzogthume 
Postni. Greifswald. Druck Fr. Haclie. w Hu«, 
8lr. 27. f 

WINlEWiCZ Karoł. Rozprawa o jako wy 
stępkach (dił ipiasi iltlictis), w cebł osiąguig 
cia 8ł(ij)nńi fioKtoia i>raw ob<j;;H napia:inH. 
Kraków, 18HH. w 8ce, str. B7. (Oddruk z Kwar- 
taln.) -f^ .■ -f 

WIN!EW:?K! Franc. Commentarii historici et 
chronologia ;tj Detno.^t.honia orationera de 
corona. łnsuni multa ad fi.ilippicae ao'ati8 
cognilionera omniunią.ie Ueraosthenis ora- 
tionum, gnnę sunt ex gunere publico, intel- iitiam adjuVnndaru. Monasłerii (Munster) 
liljiaria Coppi-ntunchinna, ]ł-2"J, w 8ce, sti- 
X\Til i o8ł. Zip 11. 

— Yerzeichnifis (Bysteinatitch s) der iu den 
l'iograiUiU«n der iiruus.s. Gyniiiiisicn uijd 
ProgymufaP.. welche in d. Jabr. 132'- 41 er- 
sehierifłn sind, entbalt .Abhandl. lledt-in und 
(iedivhte im Auftra^odes k. Prov Schnlkora 
Jieiau.-g. Aiihisier, i!eg< nsburff. 1844, w 'Ico. 
;5 łiJp. 

W1NIV/ARTER Jts ph \k. k. Kath und Pro- 
fcssorj. Haiid*'uch di r politi.-chen uudJustiz 
G<fS('tzkuiide tur dio l\ónigreitbe Galizien 
und Lodomerii n. 1 Abtbeilung. Darstellnng 
der l'rganiitation des Ijandcs uud dt^r Ver- 
wakuiig. Mit eineni alpbabi-tischen Kegisler. 
Leniberg, Milikowski, 182G, w 8ct . Cena zni- 
żona 30 kr. 

— Oode geueral de conimerce yalable pour 
les royaunies de Bobeoie. dy Gallicie ei l^o- 
douierie aveu Ics ducbes d'Auschwitz et Za- 
tor tt le {iraiid-ducLe de ( racovii' etc ii.- 
trtduit par la loi du 17 Decbr. 1862. Tra- 
duit jiar le cii-yalier ... Vi^■n!ie, U. Le<d);ier, 
l>)t>5. w 8c.>, str. Viii tl 14;^. 1 11 50 Ir. 

WINKELMANN Edward D. Hillioihcna Livo- 
tiifie hislorita. ."^ysienii-tisthes Vejzeichnis8 
der Qaeilsn in-d Huif^mittcl zur GescLithie 
Esib-itid?, Liv'a!!ds und Kurlands vi»!i . .. o. 
ó. l'nf. der Gescbichfe an der tiniy. iJf>in. 
>. Potorsbnrg. Kynuuel in łiiga, LS70, w 
4ce, str. X, 404. « 4 + 

V;/in:.eIman, (b;.(z: Potocki Stan 

WINKLER Edw. Dr. Flora lekarska czyli 
opitiauie cccii iod.i>ijov\ych wszflkich roślin 
w medycynie używimych przekład z niemiec 
kiego 8. Pisulewskiego magistra filzofii etc. 
ro.-^zytów 12. Warszawa. Merzbacb, 1852, w 
4c<i. str. 167 tek.stu i lycin kolorowanych 
270 K^r. 13 kop. 50. -^ " 

WiNKLEPi Franc. Mep Posnanieusia (ur. 1S42). 
De cordis yentiiculoiiun anatomia. Disfer- 
tatio inaiiguralis UMvl!ca. Berolini, 1865, w 

8..e, str. 52. + 

WINKLER J^n, past. u- na I-^zląsku w Naw.^iu, 
(nr. 1794). Choreł mtdodyi dla śpiuwnika 
zbirów ewangelickich. (Cieszyn? 184..) 

— Okropne skutki pijaństwa, powieść i]'-4.'/?j 
obacz : Skutki. 

— Hachownik dla pzkó!' 184. 

WiNKLER Karol X. S. P. (1775 1 1803). No- 
wy dykcyonirz nieniieckr-pol ski, w którym 
nie tylko znaczenie wszelkich najświeżs7cych 
języka niiinierkiego wyrazów, ale też onych 
grauiniatyczny pfd/.iał, nazwisko, gatrn.-k, 
rodzaj, foi-nia nieregularnych >łów, odmienne 
>:d swejjo potzijtku czasy, najjaśniej są, wy- 
łożrine, tudzifż przy koucu nowy słownik 
imion własnych miast i ludzi jest dof%":ony, 
p. K. W. 3 łomy. Lublin, dru^ XX. Tryni- 
tarzy, 1801, 1804, 1806, w 8Će, str. 410,856, 24iJ, 
13 złp, T WINKLER - YIOMENIL 99 WINKLER Lecpoid Sp&czona główka, po* 
wifśi przfz ... Kraków, nakładem iśt Cirali 
c-howskiego, skłnd główny w księgurni G. 
Gtbttłiiiera i Sf-ółH, «irukierii Wl, 1, Aiu-zj- 
ca i Si.ólki, lb7.'), w feoe, hti-. 13-*. 60 cnt t 

— GnHnmr.1yka języka pol.-kiego, tb'^jmi.» 
j^ca nauk^, o i-^^ścia' h mowy i uh odmia- 
nach oriiz oridgiiłig s;,iciS(ibi.Mij k.iteclii/mo- 
wyin iiloż na. C^ct^ść (iieiwsz;*. Waiszawa, C. 
Lewicki, 18U3, w 24ce, sti, 153. Zip. 2. + 

Winiler L, obncz -. Niewoli. 

WINKLEWSKj Aleksander z Grudziij. a (ur. 
1^32). Ile lifzntuta in t-oiitinu ilione Hiu-riae 
ciiruu.suttj. lvio.-.trt. Jnnug. chiiifg. Yratisla- 
v;ae, ty;-. Xi imiaim, iSol, w be, sti'. 20 i 1 

1:. + 

— Obacz: Kiasicki lgna>:y. 

Winnica Chrystusa Fana, w której się zawii^rają 
Tli od it wy nabożno sc różnych autorów z bra- 
ne, w 8ie. opiawne zł. t!. 

Winnice w Polsce, obacz : Gawaicck: w kii- 
hnd. Gał^z. wt. 1-34 r. 

WIUNICKI August Paweł (ur. 176i)). De ci- 
tarrb.j et coiyz-i. i>iibuiUUio inauguralis medica, 
(liiam gr^tiusi mtdicoruiii oniniiES cdiiseubu 
et auctoiitafe pro >umnii8 iu mediciaa fi 
chirurgia honoribiis in DniytTfc. btter. Bcro- 
Iniensi publ. d«fe:idtfrt;t «uctor \'aró(iviensis. 
Heri-lini. łornii.? Kiauzianio, 18:^1, w 8ce, btr. 

Winnicki ieizy biikup, tb. : Wiiliczko J. 

WINNICM Fuv.eł X. Kazania aiedziclno, 
\ iijtecziif , jub leu-szowe i iiiuo iciuiaits, oraz 
ilum.lie hdwciitfWc, pośint- i iiicklórt; uit- 
'izielne p:zez ... wikaryusza l.oiU <;ifi1y zk- 
i:ioyiikiej. Wr.rsziiw.i, Ga>t. S^nnewiil I, 1838, 
w bce, 81 r. 400. Ztp. !•', zniż. 45 kop. + 

— KiiZiuia postue, z niemieckiego [irzo- 
polszczone przez "Wajszawa, b. Orgel- 
brand, nakłid i druk, 1^•J!>, w 12ci.-, blr. 191, 
Złp. G. 

— Obaoz: Natłer ika/ania 18(0). 

WINNICf'1 Iłanisłew X pleban Hialogórski 
Józef Bvv., poiitha w ntrapieniii, z przydat- 
kiem modiiiw porannyi b, w < zn^ie m'-zy św. 
do Rj)owied/.i i komnuin.'! i t. d. lizełoiył z 
Bibiotoczki katolickiej z nieni. k?. St. Win- 
riieki. Lwów. l'ilUr i tip., 18I5„ w lOco, 8lr. 
-57. Zip 'ó. 

— Utlnrzyk złoty wounejio kadzenia przed 
^tolie^ h< żą, na któfy.n dutb gorący eze&ć 
i cl.v\aly P iJugu i ^IJ;. Jego oddnje. Wyd. 
I. owe fdprKwione i zmicznie pon.nożone p. 
ki. >t. W iniiiekit go. Lwów. 18(iO, w lljce. 
btr. XXIV 1 7]li. Opriwne 'ó zlr. 

— Obicz: Sclilfir (spowiedź); Schmid Krzy- 
9l\0*. I'uw)t-śii luhlijne 1^50— HI), 

W!N!^ICI(5 Stanisław, (f '"^ Kr.uka/ie 1S!2). 
,\rte:n Pipowiez, poeinut rc<(p. 
(.Poczi^tek zaraicBzcz. w Ruf^ałeej. — Poczye pośmiertne (w Alłieneum Odd. 
11. Tom V(). 

Winniki pod Lw'nvem. Wim,?. o nich nie- 
miecki wydal Fi ił dlfitid, dyrektor teatru uiem. 
w {'zerniowe.iih. r. idJf-. 

Winny krzew, obacz: Jankcwski Edm. (1877), 
Wino ton:czn< -poiywne Kuge.'iud'a z chi- 
niną, i k.ia", uznane ])rz( z Akademię me- 
dycziiij w Nevv Yorliu. Parvż, druk K. Mar- 

tiret (iiST-t) w iJci% str, 32. -f 

Wi.io, ob;;cz : Botneinann (iipmwa ; Kecht 
(rhodowaiiie ll-30i ; Piałkowsici X. i.Fztuczne); 
Witmański J (f.iłszowanie). 

Wir,cgro!.a. cbaez; Segel E. 

Wincwajcy, obacz: Si-arbek. 

(Winsrowana). Wiosno, o niemiecki rajul 
Miast 'czko i!ra!in przy polsk ej granicy itd. 
f|ii'śiii). Mikułów, T. Nosvaoki. I^{i2. 1 ark. 
Ib: a 6 sg'-. 

WINTES Amalia- Rodzina poczciwego Petro, 
e/yli związki przyj.iźni pomiędzy dzitćmi i 
zwifizgtarai. powieść dla rozrywki i nioral- 
n-go pożytku dzieci piz"łożoiia z niem. pr. 
T. Novvr,si. l-.k)ego (/. (i koiorowarjemi rjc.) 
WarszHrth, S. Oigoibrand, 1851, w l('ce, str. 
ISS. Złp. II. 

V/.nł2r Geo. obacz: Won'aIenber!. 

Winter Jai, cbacz: Kaczkowski J.;. Krze- 
szowski M. 

Winter Paweł, powieić z an^iieli^kiego, 
przełi żył ***. 1'oziiań, nnkł. i druk. J. LeiŁ- 
gebra,. J877, w 8ct m. lej, sir. 313. 4 maiki 
50 fen. 

WKtTERBERGCWA Adela Spo.ob pr/yr.ą- 
dziiiiia nieodzownych środków touletuwy.-h i 
gospoJaiskich za pomm ą kwasu salicylowe- 
go. LvNÓ'.v, ii. Wild, i©77, w 16ce, 8tr. 37. 
Cent,. 4i'. 

VIOLANTY J. Katechizm dla amantów czyli 
n-iuka miłoóci; bez oso> . tyt., bez v. ui., dr, 
i r. (około I8i»0;. w bce, fcti. 16. i 

(inna tdycya ł762). 

ViOLLET Alfons, (u^ 179;*; Soule/ement 
(te la Pologne, coup d'i»eil sur ' i:'iou 

Paris, 184f>, w 8i'e. I frank. 

— (M)ac/' : FletScher. 

YIOMENIL Antoni Karo! de Hct!x baron 

(172S t I7J)2i. Lettres ]»ai licuiieres li^i barou 
.... . (Oflricier gener-l enyoye par la France, 
pour dirijrer les ojteraiions militaires des 
Ccidedees). Bur les nfi^nir^s de Polorne en 
1771.1772; pTÓ< edees o'iiiie Motice liistoriqne 
?iir Jfs principanx agens irancais, eharues de 
la meme ei.minii-fii>n, notaininent sur I>u- 
moum z, et de souyenirs cnntenant des faits 
iia-onnuH jui(|u'ici łni.t tur co geiiei"a], que 
sur le <iemenibren.ent lie hi Tologne en 1772. 
Coliectii u pour teivir a 1'Iiistoire du tempa 
ei do bui'P ement a rilistoiic co Tanaichie 
ds Pologhe p;ir SI de Rulhior". qui n'a pai 100 WIOROGÓRSKI - WIRGILIUSZ traite l'epoque, dont ii 8'aprit dans ces lełtres. 
Paris, chez Treułtel et Wiirtz et a Strass- 
bourg, 1803, w 8ce, str. 301. 8 frank. + + + 

— Wspomnienia, listy i raporta urzędowe 

barona , wysłannika rządu francuskiego 

do jeneralicyi konfederacyi barskiej w latach 
1771 i 1772, z francuzkiego przetłumaczone 
przez Stan. Prus księcia Jabłonowskiego. 
Kraków, druk Budweisera, 1863, w 8ce, str. 
107. 10 Ngr. + + + 

Wiosna, obacz : Kleyst (poemat). 

WIOROGÓRSKI Jan. De diabete mellite 
dissertatio inauguralis pathologico-medica, 

quam die 17 Aprilis 1837 publice defen- 

det. Berolini, typis Friedlanderianis, 1837, w 
8ce, str. 28. + + + 

(Wiórogórski Mik.) Notice neort)logique sur 
Nic. de Wiórogórski, conseiller intime de S. 
M. l'Empereur de toutes les Russies. Paris, 
impr. Tinterlin, 1856, w 8ce, str. 13 i 1. 

(PodpisanyE.de Saint- Maurice Cabany; wyj. 
ze zbioru Neerologe universel du XIX siecle.) 

VIOUEL Ph. Trois inemoires a propos de 

la Quest.ion Polonaise en 1831 par Mos- 

cou, 1864. 1 rub. 50 kop. 

YIOUESNEL M. Ccup d'oeil sur ąueląues 
points de Thistoire des peuples Slayes. Pa- 
ryż. 1862. 

(Z dzieła Voyage dans la Turquie d'Eu- 
rope). 

— Obacz: Duchiński F. 

YIRCHOW Rudolf, Pierwotne ludy Europy, 
przekład z niemieckiego przez K. Warszawa, 
wyd. Spółki wydawniczej, druk S. Orgelbran- 
da synów, 1875, w 8ce, str, 36. 1 złp. 

— Ludzka i małpia cznszka, odczyt, prze- 
czył Bolesław L. Warszawa, 1871, w 8ce, 

tr. 26. 25 kop. 

— Pokarmy i artykuły spożywcze. Tłoma- 
czenie z niemieckiego. Warszawa, nakł. Sp. 
wydaw. księg., druk S. Orgelbranda synów, 
1874, w 8ce, str. 45. 15 kop. 

— O wychowaniu kobiety ze względu na 
jej powołanie, przekład Aleks. Petrowa. War- 
szawa, wyd. redak. Opiekuna domowego, druk 
J. Jaworskiego, 1873, w 16ce, str, 29. 

VIREY Jul. Józef. Fizyologia i jej stosunek 
do psychologii, przekład W. P. (Czy Przy- 
bylski Wacław ?). Wilno, nakład i druk J. 
Zawadzkiego, 1852, w 8ce, str. XXVIII i 364. 
Złp. 16, zniż. 6 zł. 20 gr. -f 

— Historya naturalna rodu ludzkiego z 10 
tablicami kolorowanych rycin, przełożył P. 
E. L(e8niewski^, b. K. N. P. 4 tomy. War- 
Bzawa, S. Orgelbrand, 1842-43, w 12ce, str. 
T. I. XXXI i 444; T. II. 379; T. 111. 446; 
T. IV. 464. Złp. 42, cena zniż. 3 rub, -f 

— Toż z 10 tablicami kolorowanych rycin, 
wydanie drugie. T. 2. Warszawa, Orgelbrand, 
1857, w 8ce, str. T. I. XVI i 436; T. 11.479. 
Złp. 33 gr. 10. -f- — Historya obyc2aj6w i instynkfu zwie- 
rząt, Kurs dawany w Ateneum królewskiem 

paryzkiem przez tłumaczona z francus- 

kiegro i skrócona przez Antoniego Kośmiń- 
skiego. T, 2. Warszawa, druk Zawadzkiego i 
Węckiegn uprzywilejowanych drukarzy i księ- 
garzy królestwa polsk., 1828, w 8ce, str. T. 
I. 434; T. II. 494. 24 złp. + 

— Toż i zmyślności zwierząt, z podziałami 
metodycznemi i naturalnemi wszystkich ich 
gromad. Kurs czytany w Ateneum król, pa- 
ryzkiem, przekład Ant. Wagi. T. 2. Warszawa. 
Orgelbrand. 1844 — 4.5, w 12ce, str. T. I. VI i 
658; T. IF. 736. Złp. 26 gr. 20, cena zniż 1 , 
rub. 50 kop. 

(Jestto przekład Kośmińskiego poprawny). 

— Kobieta pod względem fizyologicznym, 
moralnym i literackim (tłumacz Leśniew- 
ski). Warszawa, Orgelbrand. 1843, w 8ce, 
str. 464. (Stanowi część historyi rodu ludz- 
kiego). Złp. 10, na papierze welinowym złp. 
12. + 

— O kobiecie pod względem fizyologicz- 
nym, moralnym i literackim, przełożył P. E. 
Leśniewski. Wydanie drngie. Warszawa, 1857, 
w 12ce, str. 367. 2 złr, 40 kr., cena zniż. 
75 kop. + -f 

WIRGIUUSZ Publlusz Waro f^ur. 70 r przed 
Chr. t 19 r. przed Chr.) Aengidos lib . IX. 
Polociae, r. 181.., w 8ce. Złp. 1. 

— Bucolicon liber. Bukoliki przekładania 
Józefa Lipińskiego. Warszawa, druk przy 
Nowolipiu, 1805, w 8ce, str, 92. (Z tekstem 
łacińskim). Złp. 7. 

— Bukoliki, ....przekładania Józefa Lipiń- 
skiego. Warszawa, w druliarni Nr. 646 przy 
Nowolipiu, 1805, w 8ce, str. 51. Złp. 6. + 

— Bucolica, Georgica et Aeneis ad nor- 
mara opiniarum Editionum reimpressa Var- 
sayiae, 1829, w 8ce. Złp. 2. 

— Bukoliki... wierszem miarowym, przetłu- 
maczył Marc. Motty. Poznań, Źupański, druk 
Fawickiego i Gube, 1852. w 8ce, str. III, 22. 
7 i pół sgr. 

— Eneida, dzieło pośmiertne, przekłada- 
nia (po większej części) Fr. Dmochowskiego. 
Warszawa, wydawca X. Edw. Czarnecki, druk 
przy ulicy Nowo-senatorskiej u XX. Fijaiów, 
1809, w 8ce, str. 420, kart 2, str. XX i por- 
tret. Na papierze pięknym 8 złp., na papie- 
rze wodnym 6 złp. -f- 

(Trzy ostatnie księgi tłumaczył X. Winc. 
Jakubcwski prowincyał. Dodana wiadomość o 
życiu i pismach Fr. Dmochowskiego przez 
Ludw. Osińskiego czytana r. 1808). 

— Eneida, przekład-tnia F. S. Dmochow- 
skiego (tłumucza lUiady). Edycya druga. 
Wyd. Dmcchows-kiego F. D. syna. Warszawa, 
druk przy ulicy Nowo-senatortkiej, 1830, w 
8ce, str. XVIII, 332. 

(Trzy ostatnie księgi przekładu wydawcy, 
częścią zaś w księdze Xl i XII Franc. Ko- 
walekicgoj. Złp. 8. -f -ł -f WIRMAŃSKI - WISEMAN 101 — Eneida, preekJad Frań. Wężyka, z roku 

1809—25 (rękopism). 

— Eneida czyli wiersz bohntyrski ku czci 
Enejasza z Troi, przekfadaria Jacka Przy- 
bylskiego N, N. W. W. i filozofii, doktora, 
emeryta szkody płównej krakowskiej, dzieka- 
na wydziahi filozoficznego, przybranego człon- 
ka królewskiego Towarzystwa Warszawskiego 
przyjaciół uauk ect z kopersztythem i majią. 
2 łomy. Kraków, nakładem .Tózefa Małeckie- 
go właściciela księgarni i drukami Gtoblow- 
Bkiej. 1811. w 8ce, str. T. I. XII, 309. T. II. 
442 z 2 rycinami i z popiersiem tłumacza. 
Złp. 27. -f 

— Jeorgiki Wirgilowskie do Mecenasa, 
wiersz dydaktyczny o ziemiaństwie czyli o 
gospodarstwie wiejskim, księgi cztery prze- 
kładanie Jacka Idziego Przybylskiego F. D. 
w szkole głównej krakowskiej wysłużonego 
profesora, członka królewskiego towarzystwa 
przyjaciół nauk Warszawskiego. Kraków, w 
drukarni Groblowskićj. 1813, w 8ce, sir. 107. 
Złp. 8. + + + 

— Georgiki ,.., wiejfz o zieniiańttwio we 
czterech pieśniach, tłomaczony p. Feliksa 
Frankowskiego. Warszawa, druk Gliicksberga, 
1819, w 8ce, str. 80. Złp. 4. + 

— Georgiki czyli zieraiaństwo starożytnych 
Rzymian, poema dyktakłyczne — przekłada- 
nia X. Aleksego Kotiużyńskiego Scholarum 
Piarum (z tekstem łacińskim). Wilno, w dru- 
karni A. Marcinowskiego. 1821, w 8ce, str. 
232 i XXVII. Złp. 7. 

— Opera omnia. Nova editio accurate re- 
cognita. Vilnae, Zawadzki, 1S08, w 12ce, str. 
XVII, 389. Zip. 3 gr. 10. + 

— Ogłoszenie dzieła pod tytułem: Eneida 
tłumaczenia Marcina Molskiego z wyimkami. 
Warszawa, 1801, w 8ce, str. 15. 

— Skotopaski ... fz tekstem łacińskim), prze- 
kładania X. Jana Gorczyczewskiego kan. 
kated. pozn. op. kom. sul. Wrocław, u Wilb. 
Bogum. Korna, 1821, w 8ce, str. XII i 126. 
Złp. 3. 

— Obacz: Blumauer ; Bohusz Fr. ; Kożmian 
Kaj. ; Maciejowski Wac. Al.; Sielanki; Tańiki 
ign. 

Virg]ni Deiparae et Annae Matri Sacrum. 
3tia editio. Cracoviae, druk A. Gieszkowskie- 
go, 1846, str. 10. 

(Ekloga wierszem łacińskim : Moelibeus et 
Tityrus). 

WIRMAŃSKI Józef z Krakowa. Dissertałio 
inauguralis medico-chirurgica de cranii tre- 
panatione. Berolini, typ. Nietsch, 1831, w 8ce, 

str. 28. -f + + 

— O zatruciach i śmierci pozornej, o spo- 
sobach ratowania w owych zdarzeniach po- 
dług M. P. Orfilla, lek. nadw. kr. Frań. itd., 
tudzież o oparzeniach i fałszowaniu win, prze- 
robione i zastosowane do użytku publicz. p. 
Warszawa, 1841, ("rękopism). WIRTEMBERGSKA Księżna z Czartoryskich 

Warya Anna żona Księcia Ludwika (ur. 15 
Marca 1768 t 21 Października 1854^ Malwi- 
na czyli domyślność percn, romans oryginal- 
ny. 2 'Tomy. Zawadzki i Węcki. 1816, w 8ce, 
k" 1, str. V, 198 i 268 Złp. 12. + 

— Toż czyli domyślność serca. Edycya 
druga poprawna i sześciu rycinami ozdobio- 
na. 2 tomy. Warszawa, Glucksberg i komp., 
1817, w 8(;e, str. VIII, 182, ryc. 4; k. 1, e(r. 
24S, ryc. 2. Złp. 12. t 

— ^ Toż, edycya trzecia, poprawna, sześcią 
ryninami ozdobiona. 2 tomy. WHrszawa. 
Glucksbeig, 1821, w IRce, str. 202 i 272. Złp. 9. 

— Toż, edycya czwarta poprawna. T. 2. 
Warszawa, nakład Gliirksberga, 182^ — 29, 
w r2ce. T. I. str. IV, 172, ryc. 4; T. II. etr. 
230, ryc. 3. Złp. 7 gr. 15. 

— Ma1vina ou Pinstinct du coeur, roman 
łraduit du polonais par une Polonaise. 2 vol. 
Varsovie, Timprininrie df C. Ragofzy, 1817, 
w 8ce, str. 143, 191, k 4. (Przekład Nakwas- 
kiej). Złp. 6. -4- 

— La Polonaise. ou Pinstinct du coeur. 
traduit du polonais de la princesse W.*** 
par Madame Nakwaska. 2 vol. Paryż, I'eylieux, 
1822, w 12ce. Złp, 6. 

— Toż, przekład na rosyjskie z 5go (?) wy- 
dania. Moskwa, 1834. 

— Obacz : Czartoryska Izab. 
WIRTEMBERGSKI E. iWaksymil (1688? t 

1709). Reisen und Canipagnien des Prinzen 
E. y\. von Wirtemberg 1720, (o wojnie w 
Polsce od 1703 pod wodzą Karola XII). 
(Wyjątki w Tygod. liter. pozu. 18o9). 

WISEMAN Mikołaj, kardynał. 0802 t 20 
Czerwca 1860). Fabiola, powieść z czasów 
prześladowania chrześcian w r. 302. napissna 
w języku angielskim pr'<ez ...., a tłumaczona 
przez Celestynę Michałowską. Kraków, wy- 
dawnictwo dzieł katolickich, 1857, w 8ce. 
Złp. 9. + 

— Toż. Wydanie drugie poprawne. Kra- 
ków, druk Pudweisera, 1860, w 8ce, str XIII 
i 428. 1 złr. + 

— Toż. Wydanie trzecie poprawne. Kra- 
ków, druk Jaworskiego, 1867, str. 431 i Xn, 
Złr. 1 kr. 50." 

— Toż, czwarta edycya. Kraków, Jawor- 
ski, 1871, w 8ce, str. 'V1II i 395. 1 złr. 

— Fabiola izyli kościół w katakumbach z 
angielskiego tłumaczona za zezwoleniem au- 
tora, z angielskiemi oryginaluemi drzeworyta- 
mi Wiedeń, druk Zamarskiego, 1857, w 8ce, 
Btr. xxxvi i 456, kart 2. (przekład Maryi 
Mochnackiej). Złr. 3 

— Katechizm, przekładu Lacbnickiego ('bra- 
ta Cypryana) wyszedł w Petersburgu. 

— O obrzędach wieRiego tygodnia w Rzy- 
mie przez przekład X. pawła Rzewus- 
kiego, (oddruk z Pielgrzyma) w druk. Banku 
Polskiego, 1847, w 8ce, str. 147. 10-2 WIŚLICKI — Lampa w przybytku Pańskim przes 
kardynała ..., ^^jrzeklad Jul. flornitiH). Wilno. 
Zawfldi.ki, 18ó9, w bce, str. 81. Zip. 3 gr. 10. 
zuiż 2 /t. + -ł 

— lVih4 ukryta, obraz dramatyczny, skre- 
ślony w języku Hnsrielskim a na polski pize- 
łożoiy j)izez ksiydza St. S narski) I>. Wilno, 
naktati .1. Krnsnosiplskiego. w Lipsku, w ko 
misji T. \. liiockliitusa, 18(52, w 12ce. sir. 
llb. <iU kop. 4- 

— Obacz : Turski J. K. (perlą). 

Wisk. ob:u-/: Filozofia (i838); Przepisy; 
Tr:k;at. 

Wsiane kin-i-ieie (tnk), obacz: Lebel. 

WIŚLICKI Adam T. (ur. 183(5). O chmielu 
rzecz gospoułirbka. Warszawa, 1862. 

— Co izemiślniey mogą zrobić dla swyctj- 
dzieci, (idczyt pupuianiy dla rztmieśluikow. 
(odbitka z Gaz p:z--m3stowo-rze!n.) Warszawa, 
1873, w I6ce. 5 kop. 

— Podręczna encyklopedya powszechna, 
wydana pracą i starHnieni redak. Przeglądu 
tyg. Whrszawa, 1873 — 75, w 8ce, str. 946. 
4ftO (właściwie mO), 920. Dodsitek str. 21. 
Do części iii dodano: Kozenna, Mały atlas 
szkolny, spolszczył b. K. btoeger, diukiem 
zakładu Ed. Hoelzla w Wiedniu. 15 zlr. + 

— Gawędj' warsztatowe dja rzemieślnilfów 

i robotników polskich opowiedział Oz. 1. 

Zakład kiawieoki i kluby izemitślników w 
Anglii. O kredycie, kasy pożyczkowe \\y- 
płaty w czwartki, i^zkoiy wieczorne. Biblio- 
teki ludowe, f.powi. dział terniiiiator. \\ ar- 
szawa, Okou;.ki, lb62, w 16ce, sir. 72. 20 grp. 

— Cz. II. War.^^ZHwa, J. Okoński, 1863, w 
16ce, str. 72. 2U grp. + 

— Krótka geografia Królestwa Polskiego 

ułożył V\ar8zawa, ledakcya Roczników 

gospodarstwa krajowego, druk Gazety pols., 
1863, w i2'.e, str. M, 102. 1 złp. 10 gr. f 

— Klejnoty poezyi polskiej wybrane z dzieł 
najznakomitszych dawujch i nowoczesnych 
poetów p. A. T. W. Pocz t 1 i U. Warsza- 
wa, Bernstein, ISo7, w lUce. str. ii, 62, lll. 
11, 1, 63, IV, 111. 

Poczet 111. Warszawa, druk Al. Ginsa, 
1857, w 36(6, str. 63. 

(Poezye: Baliński K; Czajkowski A.; Łusz- 
czewska ; Don.inowgki A.; Gaszyński K.; Ma- 
gnuszewski D. ; Olizarowski; Węgierski K ; 
Zmichows.ka U.) 

Poczet IV, t«łm7,o. 

Poczet V. le>58, ttr. 64. 

{8ą tu poeci: Hahński K. ; Bielowski A; 
Chęciński J.; Jaiiłoński H. ; Korotyński W.; 
Odyniec H. A.; Pol W.; -^ieinieński L.; Ujej- 
ski K.; Wolski W.; Zmorski M.) 

Poczet V. WarszHWł.. 18.js. ł'o(zet 1. 15 
kop., dalsze po 20 kop. 

— Toż. wybrane z dawnych i nowoczes- 
nych dzit ł, z doJŁnieiu krótkiego życiorysu 
i pogli{du na utwory najzntikoniitsr.ych poe- tów 'rzez A. T. W. OddziaJ II. Porzet L z 

portretem Brodzińskiego. Warszawa, nakł. 
Karola Bernsteina, w druk. Aleks. Gins, 
18ó8, w 16ce, Btr. 80. 30 kop. 

— Toż Oddziału, poczet III. z portretem 
Mickiewitza. Warszawa, nakł. K. Bernsteina, 
druk A. Gins, lb59, w lOee, sfr, 80. 20 kop. 

— Toż. Oddział II. poczet IIL Warszawa, 
druk A. Ginsa, 1859. 30 kop 

— Klejnoty poezyi polskiej, wybrane z 
dzieł najznakomitszych i nowoczesnych poe- 
tów przez A. F. W. Warszawa. J. Kaufmann, 
druk Jav* orskiego, 1872, w 16ce, str. 346. 
1 rub. 

— Nar<'dy zamieszkujące ziemię: braciom 
włościano.n i mieszczanom wszelkich zajęć 
opowiedział Jakóli Wojak. Książeczka pierw- 
sza. Warszawa, druk A. Ginsa, 1862, w 12ce, 
str. 69. (t)pis .-^zyi) 

— Opis fabiyki szklą i kryształów na osa- 
dzie Czechy do braci Edwarda i Wilhelma 
Hoidliizków należącej, a konkurującej za 
wzorowe urząHzenie stMnu robotników o na- 
grodę 1(^0 000 franków przfz cesarza Napo- 
leona Ulgo wyznaczoną na tegorocznej v\y- 
stawie purvzkiej. Warsiiawa, 1867, w 16ce. 

j 20 kop. 

— Pogląd na sprawę włościańską ze sta- 
nowi^^ka przymusu w wieczyslem oczynezo- 
waiiiu nupi ał . . . (Oddruk z Gazety warsz i 

I Warszawa, Okoński, druk Gazety warszaw- 
skiej, 1862, w 12ce, str. 51. Złp. 2 gr. 20. 

— Sztuka wy( how.-jwczf-go bawienia dz'e'!i 
podług metotiy Fr. Froebla, twóicy ogród- 
ków dziecinnych w Niemczech. l)ariszy (pu- 
dełko z 6nia piłtfczkam) z dodaniem 40 gier 
w piłkę dla zabawy dzieci i młodzieży. War- 
sZHwa. niłkł. red. Przeglądu Tygod., 1S6S, 
w 8ce, str. 16 i 1 tabl. litogr. 

— Zadania ekonomiczne, i. Wiejskie kasy 
OiZczędności i pożyczek dla włościan i wy- 
robników napi^ał Warszawa, druk A. 

Ginsa, 1862, w bce, str. 16. 1 zip. 

— Hiz-gląd Tygodniowy. Redagował w la- 
tai'h 1866— -77. W połowie r. 1877 objął re- 
dakcyę A. Świętochowski. 

— Wydf-ł Milne Edw. i Reichenbach. [P. 
E. I.esniewski). Hi.«t. naturalna, wyd. 2gie, 
1857. Toż rozdzielił na oddzif Ine dzieło ji. 
t. iikrócony wykład botaniki. 

— Obacz; Chatrpanncls (wódka); Otto 
SsRiens iNaaka jłizemysłu gospod. 1867); 
Puełz (Geogr.tia*-, Smiles. 

WIŚLICKI Józef MIkoL (ur. 1 S05) Karol 1 Marya 
czyli nioj'! (-ąsiedztwo jiieiwszego piętra. Eufe- 
mia czyli tak na świecie. Obłąkana. Tizy, 
pow ieści. War?z;iWM, druh Gaz. warszawskiej, 
1836, w 8oe, str. 30 i 49. Cena zniż. 1 złp. 

— Józef Krogukski jako kompozytor n li- 
gijny. (.łestto prozaiczne v sjiomnitnie, po- 
święcone pamięci młudt-go muzyka waiszaw- 
skiego, zmarł, tu w 27 r. życia na d. 9 stycz. 
1842 r.) Warszawa, 1843, w Sce, str. M. -4^. WISŁA - WISłiOCKI 1(13 — Opis królestwa polskiego pod względom 

hi. tcrjcznym, st:itysfyczii}".ii, rciniczyin, fa- 
brycznym, baudlowyin, ZAyczfljowyin i nłiy- 
czajnwym. 4 izęśoi, w 2 ti»inaoli z 18 ryci-, 
nami litogc. Warszawa, nnklid autora, druk 
Gazety codziennej. 1350. Cześć I. )8'>3. Część 
II. 1S54, T. 1. k. 2. >tr. IV,' I, 144, rycin l.>. 
T, II. k, 2, str. 8G, k. 2, str, S'J, ryciu 8, 
Zrp. 28. 4- + 

— pani Grzelaka, obraz z domowego życia 
Polaków w pierwszej pulawin XVłlt. wieku. 
2i;Tomv. Warszawa, 1847, w lice, s(r. T. I. 
Vi 226; T. II. 2)8, zip. 10. 

— Starosta RabszŁyński, obraz z donio- 
wcRO życia Polaków w drugiej polowie XVIII 
wieku. 2 Tomy. Warszawa, 1841, w 12ce, 
str. XV i 2.., zip. 13 gr. )0 

— Zarysy ziemi Opatowskiej i Sfiudomier- 
skii^j pod wzglgdera h'8toryczDym, staty.-tycz- 
nyni, rolniczym, fabrycznym i hamllowym. 
Warszawa, skład u Cknńskiego, druk A. Oiu- 
8 1, 1862, w Oce, 9tr ii. 149. (jestto Tom 3. 
Opisu Królestwa Polskiego]. + 

— Zborowscy, obraz z domowsgn ży«ia 
Polaków w drugiej polowie XVI. w 2 Tmiy. 
Warszawa, diuk J. Kaczanowskiego, 1843, 
w óce, fctr. T. I. VII, 28tv, T. II. :-)3ł i niel. 
2. złp. 13 gr. 10. 

— WIśicki Statut ob: Helccl Antoni Zyg 
mjnt; Lelewel Joach. ; Łjguna, Stadoicki Al.; 
Węciewski I. (Stitutum I85ł); Wójcicki Ka 
zimierz W. 

Wisła księga zbiorowa ku ucz^-zeniu 2")cio 
letniej roczaicy pracy na pjlu dziennikar- 
skiem Pawła htnlraacha. Kraków, skład u S. 
A. Krzyżanowa kieg.ł, druk Korneckiego, 1873, 
w 8ce, k. 2, 6tr. XXVI, 400. U. k. 13 z por 
tretcm. złr. 4. + + -4- 

Obejmuje: Anczyc Władysław. Pa.veł Stal 
mach; Proiiisław Gr...., Fragment, poezya; 
Bełcikowski Adam: Faust, odczyt; V hę.-iń- 
eki Jan, Jedysa pieśń, poezya-, Chłędowski 
Kazimierz. Oltrona łysych; l>iichiń.ika Sewe- 
ryna, Za Głogów psie-pd-ł, yioezya; Engo 
stróm Wawrzyniec, Miesiąc Maryi, poeaya ; 
Emil, bziaduś, poezya; Ki. j'. Na grobie 
Wincentego PoIj, poezya; Felicyan, z Pe- 
trarki, pot^zya; Gtu iziński :>t.Hniblaw, ^^ztiika 
i prawd I, poezya; (ir-goio^icz I. K., Uiioz 
nik '"YarszHWski, szkic; J'ż T. T , Hozwóiika, 
obrazok; Jenike Ludwik, Kei.iel^e lis, poe- 
zya; Unicka JM., Wit btwusz, pod obrazem 
Matejki, poezya; Raszewski, Fdokiet, Począ- 
tek tragedyi ; Kraszewski J. 1., Trzeci .Maj, 
dramat; Kra-izew^ki J. I., Z notatek 1866 r. 
poezya; Kostecki Platon, Kra;na szczęścia, 
poezya; Kostecki Platon. Ksiijżeczka do czy- 
telnika, poezya; Koziebrodzki Władysław, 
Portret, nowella: Krupiński, O granicach ludz- 
kiego poznania; Libelt Kar<d. Dr., Szczepo- 
wość i narodowość wobec rozwoju narodo- 
wego; Lenartowicz T., List do P, K. R., 
poezya; Leusirlowicz T., Do O. N., po^-zya; 
Jjutostańflki Bilcsław dr., laba szkolna; Mar- reue Walerya, Riala brzoza , (nv) ks. dr., 
Okolice Cieszyna; Pajgert Adam, Hymn Iza- 
jasza, poezya; Pol Wincenty, Jeszcze Pieśń 
I Januszowa, poezyi : Przyborowski Waleiy, O 
zmroku, poezya; Prusinowski Jan. (""hrzest- 
nej córeczce, poezya ; Ping Adam, W chatce 
góralskiej, poezya; ^chmitt H''niyk, Klgska 
i uwięzienie arcyksigcia lakuskiego Maksy- 
miliana pod Byczyną; Stcf.m z Litwy, We 
wsi litewtkiej. putzya; Supiński Józtf, „Help 
yourselł''; Stefan z Op;itówki), Testament Żół- 
kiewskiego, poezya; Szujski .1. pmf.. Apostol- 
skie wyprawy !S. Ottona z Bambcrga ; i^as 
Paweł, Paweł Stalmach, poezya; IJjej ki Kor- 
nel, Z polskich dytyrambów, poozya; Wil- 
czyński A., pani Inspektorów a, obrazek; Wil- 
końska Paulina, Pogadani^i o VAychowaniu; 
Wóycicki K. WI., Tradycya iiarodowa; Wi- 
slocki U ładyslaw dr., Powieść o Papieżu Ui- 
baniti; Zachaiyasiewicz Jan, Fatamorgana; 
Zieliński Władysław K., Lewen.) 

Wisłą (Nad I obacJ 
Miszkatowicz j. 1805. KapMński L. (1860); Wisła obacz: Brandstatter (Weichs.d 1855). 
Darste:lting iidG4); Fajans M. falbum); Fiat 0. 

(Brzegi 1854) Kolberg Wilh. (Wisła. Czfść II, 
1861 a czgść 1. w rękopisie); KisieiewskJ A.; 
Klonowicz S <Flis 1862); Manner C; Pąncer 
f.\ Pol W. (półn. stoki ; Połąikiewicz (1839;; 
Der We Chs: Istrom (w Zfitiłchr. fiir Bauweseu 
Erbkama. Beilin, ]6b^); WaitOŚĆ; Wolski L. 
(hyibografia w Bibl. Warsz. 1^49); Zelszner 
L. (podróż do źródeł Wisly w Bibl. W ar. lS50j. 

Wisły wezbranie obaoz : DmuSZey^skJ A. 
(komed.) Zatorski Fr 

WISŁOCKI Bolesław. Instrukcyjne oznacze- 
nia dla jfg.) majątku. Kamieniec Podolski, 
166-), fol. 

WISŁOCKI L. ob: Gazota lit. 

WISŁOCKI Teofil Fel ks z Tymbarku (ur. 
1815). O dostoin>twie sudi' b:io - medicinskoj 
ekspertizy w ugotowuom sudoproizwodstwie. 
War^•zawa, ltt72. 

— Der rj.isisch-tiirkische Krieg83chau,'latz 
topographisith und 8tratpgi>ch bcb u -ht^t. 
Wien, Druck Wallishau-ien, 1854, w 8. ", str. 
82. z 1 mapą folio. 

(Pito edycye dwie, razem 2L0O0 egzempl. 
Za obi.drtie nakładca zapłacił 300 złr. ho- 
noraiiuro). 

— Machtstellang und Słreitkraft der im 
gegenwartigeueuripais( h-orientalischen Kam- 
( tć betheiligten Staaten. Nebst einer Kartę 
Srandinayiens und 2 Specialkarten der Ila- 
fen Kronstadt und lieval. Wien, Druck und 
Verlflg L. Sommer, 1854, w 8ce, str. 163. 

(Bito 4000 egzompl., autor otrzymał 300 
złr. honorarium) 

— Compendium der pathrilogischen Anato- 
mie ais Anleitang zum Selbstaludium bear- 
beiteł. Wiea, J. F. Gress, 1353, w 8ce, itr, 
VHI i 473. -I- t + m WISŁOCKI WŁ. — De encepbabigiae speciebus, dissertatio 
inauguralis medici quam .. . publice defon- 
det. Berolidi, typ. Nietackianis, 1844, w 8ce, 
8tr. 32. tal. 2. + + + 

— Repetitorium der Fharraacognosie uud 
Pharmacologic. Wieu, Sallraayer, l-^bS, w I2ce, 
•tr. IV i BIG. tal. 1 sgr. lo. 

— Świt. Dziennik poświgcony polityce, przo- 
raysłowi i literaturze. Lwów. Kok I. II. (1850, 
1857), iolio. po 1. ark. co dzień. K. I. >.ró* 
75, Kok U Mrów 9.S. 

(Zaczai wych >id6 od 1. P^ździornika 1856. 
a ustal 30. Kwietnia 1857. Kedaktor na- 
czelny Dr. T. Wislocki, wydawca odpowie- 
dzialny E. Winiarz. 1'rzy rodakcyi praco- 
wali llenryk Nowakowski do końc^ Grudnia 
i Koman Zmorski. W fiiuletouie mieścił po- 
wieści Rzewuskiego Henryka, Zmorakiego, 
Łobeskiego). -;■ 

— Toksykologia. Podręcznik obrobiony 
w^edług d-ciela dra med. teol. i fil. A. Huse- 
manna, z uwzględnieniem innych ważniej- 
szych autorów w tym przedmiocie, jak Tay- 
lor, Tardieu , Sonenschein i inni, oraz naj- 
nowszego postępu tej nauki, część ogólna. 
Warszawa, diuk Gazety polskiej, 1870, w 8ce, 
str. 256. (łiibl. Umiej, lekarsk.; -r 

— Wstęp do wykładu patologii ogólnej 
odczytany przez prof. .... d. 10. Lutego I8;>9 
r. w ces. król. akad. med. chir , w 8ce, str. 
36. (oddr. z Tyg. lekarsk. 1859. bez osobn. 
tyt.) + + -r 

— Ob: Dudeyant; Peschel (o ludach 187G); 
Rozprawy; Sterne (Jorykaj. 

WISŁOCKI Winc Emil. Trzy ody. Lwów, na- 
kład autora, druk M. F. Poremby, 1872, 
w 8ce, str. 8. + 

— Wiersz na cz(!Ść uroczystych zaślubin 
Jego c. k. Ap. M, Maj. Franciszka Józefa I. 
z Naj. Elżb. Eug. księżniczką Hawarską na 
dniu 24. Kwietnia 1854. Lwów, z c. k. gwlic. 
druk. rz%d., 1854, w 4ce, kart 2. 

— Wiers'- na pamiątkę uroczystości ob 
chodu poświęcenia J W. Łukasza Baranieckiego 
na stolicę arcybiskupia lwowska obrz. łac 
d. 13 i 14 btyczuia 1850. Lwów, druk Osso- 
lińskich, w 4ce, str. 2. 

WISŁOCKI Władysław (ur. 31. Lipca 1841 
w hniehyuiczach). Glosaa super Epistolas 
per annuin Dominicales. Kodeks łacińsko 
polski z połowy XVgo wieku, z dwiema po- 
dobiznami. Kraków, w drukarni Uniwersytetu 
Jagieł., 1-574, w bce, 1 kartka tyt, str. 141. 
1 2 przorysy. (Odbitka z Tomu I. Sprawozdań 
komisyi językowej Ąkacj. umiej, t -t + 

— Katalog rękopisów biblioteki Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego. Zeszyt I. II. Kraków, 
nakł. Akad. umiej., druk Uniw. Jag., 1877 — 8, 
w 8ce, Btr. 232. złr. 1 et. 30. + -^ + 

— Kazania niedzielne i świąteczne w ję- 
zyku łacińskim i czeskim z pijcz^tku XV. 
wieku, podług kodeksu biblioteki br. Tar- nowskich w Dzikowie. (Odbitka z 111. Tomu 
Sprawozdań wydz. filolog. Akad. umiej.) Kra- 
ków, I). E. Friedlein, w drukarni Uniw. 
Jagieł, pod zarządem Ignacego btelcla, 1875, 
w 8ce, str. 86. cut. 60. + -f -ł- 

— Kodex pilźnieński ortylów magdebur- 
skich. Kraków, druk uniw. Jag. 1874, w 4ce, 
1 kart. tyt., str. 81 i 1 przerys. (Odbitka z 11. 
tomu Sprawozdań wydziału hist. fil. Akad. 
umiej.) złr. 1 cut. 25. + -i + 

— Legenda o św. Aleksym, wiersz polski 
z r. 1454. Kraków, D. E. Friedlein, w dru- 
karni Uniw. Jagieł., 1876, w 8ce, 1 kartka 
tytułowa, str. 48. fOdbitka z IV tomu Spra- 
wozdań wydz. filolog. Akademii Umiejętn , 
et. 32. ■{- 

— Nauka języka polskiego w szkołach pol- 
skich przed Kopczyńskim. (J. Farkosz, &t. 
Zaborowski, J. Kochanowski. G. Trądkow- 
ski, Lezimienny, L. Piotrowski, Szkoły je- 
zuickie przed r. 1741, S. Konarski, Jezuici 
po r. 1741), (odbitka ze Sprawozd. rocznego 
c. k. gimnazyum imienia Franciszka Józefa 
we Lwowie, rok szkolny 1868). Lwów, nakł. 
fund. naukow., druk K. Pillera, i868, w 4ce, 
str. 63 i 1 st. + 

— Poczet chronologiczny prac drukowa- 
nych i rękopiśmiennych Grzegorza Piramo- 
wicza. (Odbitka z V. t. Rozpraw wydz. filol. 
Akad. umiej.) Kraków, druk Uniwers., 1877, 
w 8ce, str. 230. -t 

— Rękopisy i ciekawsze druki Biblioteki 
Zakładu nar. im. Ossolińskich, nabyte w r. 
1870. (Odbitka z II. T. Roczn. dla archeol.) 
Kraków, druk Uniw., 1872, w 8ce, str. 40. -r 

— Toż, nabyte w r. 1871. (Odb. z 111, T. 
Roczn. dla archeologów). Kraków, druk Uniw., 
1873, w 8ce, str. 75. i 1 przerys. 

— Dwie rzadkości bibliograficzne Mar. 
Bielskitgo : Sen majowy jednego pustelnika; 
Ko; mowa dwu baranów o jednej głowie. 
Lwów, nakład Kar. Wild ;, druk E. Winiarza. 
(Odbitka z Przewodu. Iwowsk.), 1873, w 8ce, 
str. 32 1 k. 2. cnt. 75. ^- 

— Urszula ochmistrzyni Łabędzianka i jej 
korespondencya polska z Piotrem Gembickim 
w r. 1627 przez . , . . Kraków, czcionkami 
Czasu, 1877, w 8ce, str. 29 i k. 1. (Odbitka 
z Przeglądu polskiego w 12 egzempl.j + 

— Uwagi nad pierwszym zeszytem Biblio- 
grafii Karola Estreichera. (Odbito 100 ega.) 
Lwów, nakład A. Vogla, druk zakł. Ossoliń- 
skich, 1871, w 8ce, str. 47. cnt. 30. + -r- -t- 

— Wespazyana z Kochowa Kochowskiego; 
Kubuś incombustus. Lwów, K. Wild, Zakład 
Ossol , 1873, w 8ce, str. 58. (Odbit. ze bpraw. 
Ossol.) cnt. 50. + H- 

— Krótka wiadomość o Towarzystwie li- 
teratów w wieku XVMII. Lwów, K. Wild, 
druk E. Winiarza. (Oddruk ze Szkoły 1869). + 
w 8ce, str. 17. cnt. 20. 

— Ob: Gliczner E. (książki o wychowaniu); 

Hołowczyc S. (raport; ; Nfemcewicz Jul. Ur, Wiśniewski - Wiśniowski 106 (dziennik drugiej podróży); Padura T. ^,?) 
(Pyśma); Zimorowicz (Hymny). 

Wiśnicz ub: Leśniewska L. 

WIŚNIEWSKI Adam. Elegia na obchód po- 
łożenia grobowego liarnienia w Taibes X. J. 
J. S. Czetwertyńskiemu przez .... Paryż, 
1840, w 8ce, str. 2. 

— Ilefurma giamatyczua narzeczy sławiań- 
skicb, a w szczególności jgzyka polskiego 
z ułatwieniem zasad do języka francuzkiego 
i z zastosowaniem ich do nowego układu 
słowników. Na 3 części podzielona z tabli- 
cami. Stiazburg, Siibermanu, 1844, w 8ce. 
Część I. O reformie czasowników polskich i 
rzeczowników czasowych), zł. 4 gr. 15. + 

WIŚNIEWSKI Bailazar adw. przy Sadzie 
app. Ksigs. Warsz. Udjiowiedź kolonistów 
dóbr pojezuickich Białołęki kolonii Szamo- 
cin, Marcelliu i Józefin zwanych w powiecie 
i depart. Warsz. położonych, wieczysto-czyn- 
Bzowych posiadaczów, w sprawie Wgo Alex. 
Pruszaka wieczysto-dzierżawn. tychże dóbr 
posesora, od wyroku Trybunału cyw. 1. Inst. 
Dep. Warsz. wydz. 1. dnia 3go mieś. Stycz- 
nia roku idącego zapadłego, o zniszczenie 
praw pomienionych kolonistów i exmisyą 
tychże, w Sądzie apel. Ks, Warsz. popiera- 
nej, b. os. tyt., b. w. m. dr. i r. (Warszawa, 
1812), folio, str. 20. 

WIŚNIEWSKI Julian de Tournefort. Etude 
sur le poetes dramatiąues de la France au 
XIX siecle. Paris, Dantu, 18G0, w 8ce, str. 
324. frank. 6. i + 

— Hymnes et elegies. Paris, Ledoyen, 1853, 
w r2ce, ark. 10. 

WIŚNIEWSKI Kazimierz. Książeczka zawie- 
rająca w sobie zbiór modlitw i pieśni czę- 
ściej używanych w kościele parysowskim, 
staraniem i kosztem ks. K. VViśuiewskiego 
przedrukowana. Warszawa, druk J. Kroko- 
8/yuskiego, 1805, w 8ce, str. 59. 

WIŚNIEWSKI Kazimierz II. (ur. 1828). Do 
pseudo plnsmatum in articulalione genu ob- 
yiorum diagnosi. Dissertatio inaugnralis chi- 
rurgica. Orrypbiae, typ. Kunike, 1852, w 8ce, 
Btr. 39. + 

WIŚNIEWSKI Ludwik. Dissertatio iuaugura- 
lis de apoplexia. lierolini, typ. Netorff, 1837, 
w 8ce, str. 3;). + + + 

WIŚNIEWSKI Narcyz, (f 1873). De falso 
secundum jus romauum et legeni vigentem 
pro obtiueuda in utroąue jura docloratus 
laurea scripsit, Cracoviae, typ. bt. Gieszkow- 
eki, 1839, w 8ce, str. 50. 

— O małżeństwie, wynikających ztąd pra- 
wach i nierozwiązalności między katolikami 
związku tego pod względem filozofii i prawa 
powszechnego z dodatkiem o warunkach szczę- 
ścia w pożyciu małżeńskiem, napisał .... obojga 
praw doktor. 2 Tomy. Warszawa, nakład aut. 
w druk. Gaz. polsk., ISGO, str. V, 405 i IV, 
ji80 i 1 k. rnb. 2 kop. 40. + + WIŚNIEWSKI T. Kucharka polska miejska 
i wiejska, zawierająca paręset przepisów ku- 
charskich dla młodych mężatek, kucharek 
i gospodyń na tanie i smaczne przyrządza- 
nie rozmaitych potraw, wydana przez .... 
kucharza. Poznań, nakład i druk K. Reyzne- 
ra, 1858, w 8ce, str. 64. zip. 1 gr. 15. + 

WIŚNIEWSKI Tomasz. Ludgarda czyli skut- 
ki wychowania opartego na religii i moral- 
ności. Opracował podług źródeł pewnych. 
Leszno,. Giinter, 1854, w Sce, stron Viii i 
168. srg. 15. 

— Trzej wędrowcy, Chrześcianin, Żyd i 
Turek czyli kto w Bogu pokłada y.aufanie, 
o tym ma tenże staranie. Powieść nader po- 
wabna i pouczająca młodzież szkolną i rze- 
mieślniczą. Z niem. ua polski język przetłó- 
maczona i dodatkami pomnożona przez .... 
Leszno i Gniezno, Giinther, 1848, 12ce, str. 
62. złp. 1 gr. 6. 

— Toż, nowe wydanie. Leszno, nakład i 
druk E. Giinthera, 1863, Sce, str. 61. sgr. 6. 

WIŚNIEWSKI Wiktor. Galicya czyli rok 1863 
i 1864 przez autora „Wspomnień kapitana 
wojsk polskich z r. 1863." Lipsk, E. L. Ka- 
sprowicz, druk Brockhausa, 1865, w Sce, str. 
95. sgr. 15. + 

— Ośla góra, urywek z pamiętników wy- 
chodźcy, ogłosił Boi. Sęk. Lipsk, Kasprowicz, 
druk A. Th. Engelhardta, 1865, w Sce, str. 
85. (według innych autorem jest Pieńkow- 
ski), sgr. 15. -f 

— Ludzie i ludziska, życie i wegetowanie. 
Powieść przez autora „Wspomnień kapitana 
wojsk polskich z 1863 roku." Lipsk, E. Ł. 
Kasprowicz, (Naumburg, drukowano w dru- 
karni G. Paetza) 1866, w Sce, str. 108, -f 

— Tadzio, powieść. Lwów, Piller, 1856, 
w Sce, str. 91. -f 

— Wiadomości polityczno -literackie i go- 
spodarskie. Pismo dla ludzi pracy. Lwów, druk 
zakł. Ossol., 1869, fol. ob : Wiadomości. + 

— Wspomnienia kapitana wojsk polskich 
z ruku 18G3. Lipsk, Kasprowicz, diuk Breit- 
kopfa i llaertla, 1866, w Sce, str. 78. + 

Wiśniowieccy ob : Stecki T. 
Wiśniowiecki Dymitr ob : Groza A. (poemat); 
Siemieński L.; Wałujew. 

Wiśniowiecki Jeremi Michał ob: Darowski 
A. W. Drzewiecki K. (dramat); Wicherski. 

Wiśniowiecki Michał obacz ; Celichowski Z.; 
Chrapowicki; Osiecki F. (i('60); Pasek J.; Sal- 
vandy; Wyrwicz Karol; Załuski J. Konst. 

Wiśniowiecki Tadeusz i Franc. Arend. Żni- 
wiarka, we Lwowie pod 1. 863'/, przy jtlacu 
Bernadyńskim. Lwów, druk M. k\ Poremby, 
1860, w Sce, Btr. 12. -i- 

WIŚNIOWSKI Franciszek (ur. 1775 f 1807). 
Pisma pośmiertne. Warszawa, w drukarni 
Wiktora Dąbrowskiego, 1816, w Sce, str. 40, 
z popiersiem autora. (Na wstępie życie au- 
li 1U6 WIŚNIOWSKI - WISTNIK tora przez Konstantego Piotrowskiego, dalej 
Wiersz Popa o człowieku. Marzenia do Lu- 
dwika Kropińskiego. Naśladowanie XX, ele- 
gii Tybulla). złp. 1 gr. 15. + + 

WIŚNIOWSKI Franciszek II. z Koziny (umarł 
około 185G). Manifest w sprawie ojczyzny. 
Lwów, Piotr Piller, 1848, w 8ce, str. 79. 
(Przeciw darowaniu pańszczyzny). + 

WIŚNIOWSKI Konstanty. Sociedad especial 
minera los amigos de Reding. Memoria leida 
en la Junta generał ordinaria, celehrada el 
28. de Febrero de 1867 por el director ge- 
rente don Enrique Amado Salazar. Madrid, 
1867, w 8ce, str. 31. + - 

WIŚNIOWSKI Leszek (t 1863). List otwarty 
do pana Jana Dobrzańskiego, głównego współ- 
pracownika lwowskiej Gazety Narodowej. 
Lwów, z druk. instyt. Stauropig., 1862, w 4ce, 
k. 2. + 

WIŚNIOWSKI Sygurt. Dziesięć lat w Austra- 
lii. Tomy 2. Lvv6w, nakład Gubrynowicza i 
Schmidta (oddr. z feulet. Gazety nar.), 1873, 
w 12ce, str. 478. złr. 4. 

— Dzieci królowej Oceanii. (Odbitka z Wę- 
drowca.) Warszawa, autor, Gebethner i Wolff, 
druk J. Ungra, 1878, w 8ce, str. 447. złr. 2 
cent. 50. 

WIŚNIOWSKI Teofil. Noworocznik demokra- 
tyczny.^Rok I. Paryż, 1842, w 8ce. Rok II. 
Poznań, druk Winc. Gołębiowskiego, 1843, 
obacz : Noworocznik. 

— Okólniki towarzystwa demokratycznego 
polskiego 1836 — 37 r. Poitiers, xilogr. Pi- 
chot, w 4ce, str. 2 i 545. 

Dodane : Sprawozdanie centralizacyi towa- 
rzystwa demokratycznego za r. 1836/7, str. 16. 

— Toż, od d. 13. Listopada 1837 r. do 
25. Grudnia 1838, Poitiers, 1838, w 8ce. 

— Toż , (obejmują, wewnętrzne towarzy- 
stwa czynności. Paryż, zes''.ytami różnej obję- 
tości i w różnym czasie, w 8ce, od r. 1836 
—1842. Tomów 6 w r. 1852.) ob: Okólniki. 

— Pamiętnik towarzystwa demokratycz- 
nego polskiego (politycz. i socialne), (ciąg 
dalszy; Pisma towarzystwa demokratycznego 
polskiego). Paryż, 1842. Zeszytami od 6 do 
10 ark., w 8ce, zeszyty 4 stanowią 1 Tom. 
Tomów 2 i 1 zeszyt. Naczelny redaktor T. 
Wiśniowski. Każdy zeszyt frk. 1 et. 50. ob ; 
Pamiętnik. 

— Ostatnie słowa do ludu polskiego pi- 
sane dnia 2H/4 1847 po publikacyi wyroku, 
do druku podane przez pannę Helenę Le- 
wak(owską?). Lwów, 1848, w 8ce , kart. 2. 

— Ostatnie słowa do myru Hałyckoho. 28 
Łypcia. Lwów, 1848, folio, pół ark. 

WIŚNIOWSKI T. i ALBERT Wojciech. Demo- 
krata polski. Pismo czasowe, polemiczne, 
tow. deraokrat. Podredaktor Wojciech Al- 
bert. Redaktor Teofil Wiśniowski. Co 10 dni 
pół ark., w 8ce, 9 Nrów składa 1. czgść. Ce- na kwartalna 1 części frnk. 2 ot. 50. Tom I. 
Nr. 1—5, Poitiers, 1837, w 8ce. T. II. tamże 
1840, w 8ce. T. III. 1841. T. IV, Paryż, 1842, 
w 8ce. T. V, Paryż, 1843, str. 228. T. VI, 
Nrów 44 — 48, Paryż, 1844, w 4ce, str. 192. 
Tom Vii, Nrów 48, w 4ce, Paryż, 1844 — 
184.5. Tom VIII, 1845. 

— Obacz: Cybulski J.K. (Demokrata); Dłuż- 
niewski; Dzierzkowski J ; Głoskowski M.; Ja- 
błoński H.; Risberg W.; S J.; Tendykiewicz. 

(Wiśniowski) T. Program Rady narodowej 
centralnej rocznicy T. Wiśniowskiego i t. d. 
Lwów, 1848, fol., pół ark. 

— Wyrok śmierci w c. k. Sądzie karzą- 
cym lwowskim pr:jeciw także przybraną 

nazwę Karola I)uval, Winnickiego, Dąbrow- 
skiego, Zagórskiego i Bened. Lewińskiego 
noszącemu; 2) Wyrok śmierci przez c. k. sąd 
karzący lwowski wydany na Józefie Kapu- 
ścińskim, (toż po niemiecku), bez m. d. i r. 
(Lwów, 1847), folio, 3 ark. + 

Wiśniowski Teofil i Kapuściński Józef. Dwa 

wyroki śmierci w ces. król. bądzie karzą- 
cym lwowskim wydane przeciw Teof. Wi- 
śniowskiemu i Józ. Kapuścińskiemu, prze- 
drukowane z dodaniem portretu Teofila Wi- 
śniowskiegi:o. Paryż, w biórze interesów pol- 
skich, druk i litogr. Maulde i Renou, J847, 
w 4ce, str. 14 i 1 ryc. + 

— Wiśniowskiemu T. i Kapuścińskiemu J. 
wiersz. Lwów, 1848, w 4ce, pół ark. 

— Świętym męczennikom Teofilowi Wi- 
śniowskiemu i Józefowi Kapuścińskiemu, na 
korzyść Towarzystwa Braci. Lwów, drukarni 
nar. im. Ossol., b. w. r., w 8ce, str. 8. + 

VISS. Rodzina na bezludnej wyspie czyli 
Robinson szwajcarski, dziełko dla dzieci z nie- 
mieckiego Pana .... przez P\ S. D.(^mócho\v- 
skiego), z rycinami. 2 Tomy. YYarszawa, 
w drukarni przy ulicy Nowo -Senatorskiej, 
1833, w 12ce, str. T. I. 207. T. II, str. 214. 
złp. 8. 

(Wzięte z przekładu francuzkiego pani 
Montolieu). 

— Toż, czyli Robinson szwajcarski, tłu- 
maczył F. S. D.(mochowski). 2 Tomy z 2 ryc. 
kol. Warszawa, Merzbach, 1850, w 16ce, str. 
XI i 232, 232. zip. 10. 

WISSELINCK Friedr. Wilch., kOnigl. preusa. 
Superintend. Das grosse Gastmahl Gottes, 
eine Predigt gehalten von .... in Warschau, 
den 22. Juiy 1821. Warschau, Regierungs- 
druckerey, 1821, w 8ce, str. 30. -^ + + 

Wist kaleniak. Zasady do licytacyi i obli- 
czania gry wista kaleniaka. Warszawa, w dru- 
karni Gazety codziennej, 1855, w 8ce, str. 
8. kop. 10. 

— Obacz: Przepisy; Zasady. 

Wistnik krajewoho prawitelstwa dla upra- 
witelstwennoi oblasti Namistniczestwa w Lwo- 
wie, (po ruteńsk. i niemiecku). Lwów, 1850—8. 

Wisty pro zemliuidij Rusynów. Lwów, 1871, WISZATEL - WISZNIEWSKI 107 Wiszałel, b. w. m. (Lwów), druk K. Filiera, 
1863, w 4ce, 1 k. (wierszem). + 

— Wet za wet. Tamże drak, 1863, w 4ce, 
1 k. + 

WISZNIEWSKI Adam, le Princo. (!?) La me- 
thode historiąue sppliąuee a la reformę des 
banąues et des credits luobiliers. Histoire 
de la banque de Snint-Georges de Geues la 
plus ancienne baiiąue do l'Europe et des 
origines du credit mobilier, du credit fon- 
cier, des tontines et des amortiss<Miients y 
praliąiies au moyea age par le prince .... 
membre de la Societe italienne d'econoraie 
politiąue. Paris, Guillauniin et Cie. 1865, 
w 8ce, XLVI, 210. frank. 5. +■ 

— Programraa di una banoa ipotecaria e 
finanziaria negli stati di S. M. ii re di Sar- 
degna, proposta da Siguori .... ad un comi- 
tato di promotori in Geriova, Torino e Cag- 
liari. Genova, lit. Pellas, lvS51, w Sco, str. 47. -f 

Wiszniewski Józef ob: Dzierźawin. 

WISZNIEWSKI Karol Klaudyusz. Chatcoviea. 
sis. Descripfio raphaniae epidemicae grassan- 
tis atque Meletema circa vocem et gestus 
animalium domesticorura, specimen medico- 
yeterinarium, quod auctoritate concessa am- 
pliss. coli. caesareae Acad. med. chrirurg. 
Yilneusis ad dr. med. honores jura et pri- 
vilegia legitime asseąuenda publice defendet 
auctor .... Charcoyiensis medicus primi or- 
dinis caesar. medicorum boc. Yilnen. sodalis. 
Wilno, druk Romma M., 1837, w 8ce, str. 4 
i 56. + 

— Memoriae D. Petro Lubowski Uniyers. 
Charcoy. professori. Charcoviae, 1839, w 8ce. 

— Metoda uczenia pana Zakota (Jacotot), 

rozwinął i objaśnił dr. med. w imper. 

utiiw. charkowskim, adj. profes. ces. tow. med. 
w Wilnie, członek uniwersytetu w Jena, fi- 
lozofii dr. Wilno, autor. 

— Artis yeterinariae conditio piaesens, 
impedimenta, quae eidem perficiendae hodie- 
dum obstant, •ałq. momenfa, quae ad ilhim 
raagis excolendam valent. conscrippit C. Cl. 
Wiszniewski. ( harcoyiae, 1838, w 8ce, (w zbio- 
rze Riecz i isŁoriczeskaja zapiska w charkow. 
uniwers.) 

WISZNIEWSKI Michał (ur. 1794). Bakona 
metoda tłumaczenia natur) . którą .. . wyłożył 
i przydał wiadomości o Sędziwoju, alchemiku 
polskim. Kraków, nakład autora, druk Fried- 
leina, 1834, w 8ce, str. XXIV i 191. złp. 8. 
+ + -i- 

— Toż, nowa edycya. Warszawa, 1877. k. 50. 

— Charaktery rozumów ludzkich. Kraków, 
J. Wild, druk Cieszkowskiego, 1837, w 12ce, 
str. 6 i 179. złp. 8. -i- 

— Toż samo. Wydanie drugie pomnożone 
i przejrzane. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1842. w 16ce, str. 303. złp. 8. + + + 

— Toż, wydanie nowe. Warszawa, 1877, 
kop. 50. — Historya literatury polskiej. T X. Kraków 
1840 w 8ce. (T. 1 — II), 1841 (T. III), 1842 (T.IY), 
1843 (T. V), 1844 (T. VI), 1845 (T. VII); str. 
T. I. XVIII, 466; T. IL XU, 488; T. UL 
XVI, 512; T. IV, V. 482; T. V, XVI, 385, 
T. VI. XVI, 623; T. VII. VIII, 592. Tomu 
I — VII cena pierwotna złp. 152. T. VIII. 
(z podobizną,). Kraków, l8,^0, w 8ce, stroa 
384 (wydany w druk. Uniw. przez autora 
przed pożarem, niedokończony spłonął w o* 
guiu.) T. VIII w druk. Uniw., 1851, str. 503. 
(Wydawca Konstanty Macewicz). T. IX, str. 
.585. Nakład Aleksandra Przeździeckiego. 
T. X, str. XC (właściwie rejestr). Tom osta- 
tni wypracował Teofil Żebrawski. (Za T. VII 
zapłacono drukarni Uniw. po 56 i 62 złp., 
a za 22 Yj ark. razem złp. l9-!5 grp. 3, a to 
za 1500 egzempl. z tych 500 na welinie. (Ce» 
na 10 Tomów rub. 24, zniżona rub. 12. + + h 

— Myśli o ukształceniu siebie samego. 
Dzieło pośmiertne z portretem i życiorysem 
autora, skreślonym przez Ludw. Niesiołow- 
skiego. Warszawa, nakład i druk S. Orgel- 
branda synów, 1873, w 12ce, str. XXVI i 122 
i rej. kop. 60. 

— Pamiątka po dobrym ojcu, z rękopisu 
bezimiennego trzeci raz wydana dla użytku 
młodzieży przez T. Sierocińskiego, prof. jęz. 
polsk. i lit. w gimnaz. gubern. Mazowiec- 
kiem. Warszawa, druk Chmielewskiego, 1838, 
w 8ce, str. 216 i II. + 

— Ob: Sierociński. 

— - Podróż do Włoch, Sycylii i Malty. Dzieło 
ozdobione 12. rycinami na stali. Tomów II. 
Warszawa, nakład i druk S. Orgelbranda, 
1848, w bce, str. 315, 376 i VI1L zip. 33 
gr. 10. -ł- ^ + 

— Toż, wydanie drugie. 2 Tomy. Warsza- 
wa, Orgelbrand, 1851, w 8ce, str. IV i 315; 
376 i VIII. złp. 18. 

— Pomniki historyi i literatury polskiej. 
Tom 1 — IV. Kraków, druk Friedleiiia, u J. 
Wildta, 1835, w 8ce. str. XXXII, 123, 207 
i tabl. 223 i VIII, 158, (obejmuje materyały 
po Tad. Czackim^'. złp. 32. + + + 

— O rozumie ludzkim, jego siłach, przy- 
miotach i sposobach kształcenia. Napisał dla 
pożytku kształcącej się młodzieży. Warsza- 
wa, Orgelbrand, 1848, w I2ce, str. iV, 258. 
+ + 

— Sketches and characters on tbe natu- 
ral history of the human intellectes, by Ja- 
mes William Whitecross. London, Saunders 
et Otley, 1853, w 8ce, str. VII, 375. + 

— Yerzeichniss einer Sammlung gediege- 
ner Werke, welche sind zusammen fiir 1500 
Htblr. zu beziehen durch Jul. Wildt in Kra- 
kau. Kraków, druk Uniw., 1846, "w Bce, ark. 
2. (odb. 400 egzzmpl., za druk zapłacono 
100 złp.) 

WISZNIEWSKI Ryszard. Die mittlere jahr- 
liche Temperatur auf der Erdoberflache ala 
Function der geogr. Lange und-Bmlfl-^nach MMmomki 103 WISZNIOWSKI - WITKOWSKI den Beobacbtungen dargestellt. Eino Abhand- 
lung zur Erlangung der Magisterwiirde. Ver- 
fasst und mit Bewilliguug einer Hochver- 
ordneten Phisiko - uiuthematischou P^acultat 
der kaiserlichen Uniyersitat zu Dorpat, 6f- 

fentlicli yertheidigt V(n Cand. der Ihi- 

Biko-mathoni. FacuUiit. Mit einer Isother- 
menkarto. Dorpat, Glaesor, druk II. Laack- 
manna, IS53, w 8ce, str. 39. z tabl. fol. sgr. 
16. + 

WISZNIOWSKI Tobiasz. Treny. Wydanie 
K. J. Turowskiejio (wraz z poezyaini JSza- 
rzyńskiogo S^^pa od str, 41 — 70). Kraków, 
wyd. Biblioteki polskiej, 1858, w 8ce. 

(Edycya pierwsza 1585). + 

(Wit święty.) NftbożeuBlwo (?) do ś. Wita. 
Gniezno, 1854. sgr. 5. 

Wiła Św. choroba obacz: Jakubowski Józef; 
Kretschmer; Raczl(owski J.; Rudawski Wal ; 
StrańsH. 

WITACZEK V. O ospio krowiej przez .... 
dra med. Warszawa, druk Tom. Lebrun, 1803, 
w 8ce, str. 40. + 

WITAKOWSKI Ignacy. De prosopalgia. Dis- 
eertatio inauguralis pathologico-therapeutica 
etc. Petersburg, 1848, w 8ce. + 

YITALI Franciszek. Miesiąc nabożeństwa za 
dusze zmarłych w czyścu zostające. Zawie- 
rające w sobie codzienne rozmyślania, przy- 
kłady, nauki i modlitwy. Na język polski 
2 dziewiątego francuzkiego wydania przez 
Polkę przełożone. Kraków, Jaworski, 1867, 
w 12ce, str. 188. cnt. 50. + 

WITALIS i ZOFIA. O pielęgnowaniu kwiatów 
vr pokojach, na balkonach i oknach. Lwów, 
W, Maniecki, u F. Richtera, 1874, w 16ce, 
Btr, 62, cnt. 40. 

VITARD A. Wykład podręczny drenownic- 
twa, czyli nauka obsączauia gruntów. Prze- 
łożył St. Zdzitowiecki, Warszawa, Gebethner 
i Wolfi', druk J. Krokoszyńskiego , ISdS, 
w 12ce, str. 102, z dziewięcioma tablicami, 
kop. 75. cena zniż. kop. 30. 
Vitcomb Karol (ur. 1818), ob: Forster Kar 
(Witebsk gubernia), ob.: Korniłowicz; Neu- 
mann E. (Wirthschaft); Orda (album widoków 
1876). 

— Famiatuaja kniga gubernii Witebskiej, 
obacz: Sementowskij (1864). 

WITEBSKI Władysław. La Pologne en U 68 
(w llevue generale Belgiąue, Maj 1869), w 
Bce. 

— Le canal de Suez. (tamże Decembre 
1869). 

(Witgenstein Piotr Książę,) Ustawa kasy 
emerytalnej i kasy edukacyjnej officyanfów 
księcia Wittgensteina z d. 3 Grudnia 1861. 
Wilno, 1862. 

— Obacz : Radziwiłł. 

WITH Emil. Opis wypadków na drogach że- laznych przytrafiających się z wyrażeniem 
przyczyn oraz sposobów ich unikania przez 

, inżyn. cywiln., z dodaniem przedmowy 

przez Aujrusta Perdonnet byłego ucznia szkoły 
politechnicznej, jednecfo z administratorów 
i człon, komit. zarządzojącego wschodnią 
drogą żelazną, przetłumnczył na język polski 
Klemens Danieli^ki. Warszawa, druk Józefa 
Ungra, 1850, w 8ce, słr. Xn, 162. 

yyiTKIEWICZ Józef. Odpowiedź w kategoryi 
majątku Mokrego ze strony W W. lokatoryu- 
szów za dekretem exdywizor8kim mającym 
wydzielone schedy imionami i nazwiskami w 
produkcie wyrażonych, przeciw JO. X. Franc. 
Sapiezie tayn. sowietuikowi i kaw. oraz J W, 
prokur, massy Xicż. Stef. Radziwiłłówny. 
(Wilno, 1823), fol,, ark. niel. 2. 

— Odpowiedź ze strony właścicieli okolicy 
Kościuszczyzny alias Cisowierzcha produktem 
wymienionych, przeciwko JO. X. Franc. Sa- 
piezie tain. sow. i kaw,, tudzież JW, Mich, 
Zaleskiemu staroście Szwęt. podk, r. prokur, 
massy itd, (1823), fol., 1 ark. 

— Odpowiedź w kategoryi majątku Krzy- 
wobłot alias Medykowszczyzny ze strony jW. 
Bened. Boreyszy b. asses. etc. przeciwko 
X0. Xic. Franc. Sapiezie itd. j. wyżej. (1823), 
fol., 1 ark. 

— Prodnkt w kategorjM majątku Mokrego 
przeciw JW. Prokuratoryi massy Xicżni Ste- 
fanii Radziwiłłówny oraz JO. Księciu Franc. 
Sapiezie, tajn. sowiet i kawał., fol., ly, ark. 

— Produkt ze strony JWW. i WW. Ludw. 
prezyd. grodź., Alojz, sędziego granicz., Winc. 
chorążego ziems. pozuańs.. Józefa asses. a. 
gł. grodzieńs., Juliana majora w. ros., właś- 
cicieli majątku Widnego, Kazimierza Wy- 
słoucha b. sędź. ziem. pruż, itd. (cała stron- 
nica nazwisk). Za dekr. sądu exdywizor2kie- 
go r. 1821 april 25 oczewiscie ferowanym w 
majętności Mokrym z funduszu JW. Grzego- 
rza Zienkowicza, marszałka prużańskiego 
mających wydzielone schedy, przeciwko JW. 
Prokuratorowi massy X. Stefanii Radziwił- 
łówny oraz J. O. X, Franc. Sapiezie. b. w, 
m. dr. i r., fol., k. niel. 14. 

— Replika ze strony pozwanych JWW. i 
WW. Andrzejkowiczów właścicieli majątku 
Widnego, Kazimierza Wysłoucha itd. prze- 
ciwko JW. Prokur, massy X. St. Radziwił- 
łówny w assyst. opieki czyniącej oraz J. O. 
X, Franc. Sapiezie tajn. sowiet, i kaw, ord. 
Wilno, 1822, folio, ark. niel. 62. 

WITKOWSKI. Der Priester des neuen Bun- 
des ais ein trener Ilaushalter Gottes in der 
katholischen Kirche. P]ine Primizpredigt. 
Wien, druk Mcchitarysłów, 1843, w 8ce. 
6 kr. 

Witkowski Adolf, obacz: Puszkin (Fontanna); 
Roselly. 

WITKOWSKI Antoni Marcin, (ur, 1828;. De 
numero tribunorum militum consulari po- WITKOWSKI 109 testate. Diss. inaug. historica. Berolini, typ. 
G. Schade, 1857, w 8ce, str. 77. + 

WITKOWSKI Franciszek, rur. 1832). De plioa 
polonica disaertatio inauguralis inedica. Be- 
rolini. typ. Schade. 1862, w 6ce, str. 31. + 

WITKOWSKI Gustaw. E^^sai sur la methode 
a 8uivre dana l'exarnen des yeiix. Tłieae pour 
le docforat en med. Nr. 399. Paris, 1872. 

— Anatomie icoaoclastiąiie. Le coris hu- 
main. Par M... Atlas iu4to avec brochure. Pa- 
ris, Lauyereyns, 1873. 

— Anatomie ieonorla.'itique. Organes ge- 
nitaux et periueo de 1'homme. Atlas in 4to. 
Paris, Lauyereyns, 1876. Ceni 7 fr. 

— Atlas complementHire de tous les oo- 
vrage8 traitant de 1'anatomie et do la 
physiologie humaine. conipose des planches 
decoupees, coloriees pard. J. Witkowski doct. 
eu nied. de la facult. de Paris. ł'aris, lit. 
Lauyereyns, 1873. 

— Le corps humain. 3mećdition. Atlas in 
4, avec brochure explicative. Paris, H. Lauwe- 
reyus. Cena 6 fr. 

— Le ceryeau. 2me edition. Tamże, w 4ce, 
Cena 6 fr. 

— Le larvnx et la langue. Tamże, w Jce, 
Cena 7 fr. 

— L'oreille, 2me edit. La dent. Tamżf, 
1877, w 4ce. Cena 5 fr. 

— Le perinee de la femrae. 2me edition. 
Tamże, w 4(:e. G fr. 

— Le perinee de 1'Lomrae. Tanjże, w 4ce, 
Cena 7 fr. 

WITKOWSKI Kajelan z Kadomia. De l'en- 
docardite thcse. Montpellier, 1835. 

WITKOWSKI Ludwik. Ein sehr protrahirłer 
Fali yon Abdominaltyphus mit Ausorang in 
Lungenpangraen. Inauguralis Dissertation. 
Berlin, druk G. Lange, 1872, w 8ce, str. 32.+ 

— Ueber Gehirnersohiitterung, yon ... Assi- 
stenten der psychiatrischen Klinik zu Strass- 
burg i E. (Archiy. fiir pathol<>gische Anatomie 
und Phvsiologie). Berlin, 1877, w 8ce, tomu 
LX!X zeszyt III i IV, str. 498-516. 

WITKOWSKI Ludwik Paweł. (nr. 1833 f 
1855 w Warszawie). Uniejów. Szkic histo- 

rycziio-statystyczny przez Warszawa, w 

drukarni Gazety codziennej, (oddruk z Bi- 
blioteki warszawskiej), 1S55, w 8ce, str. 21. 
Złp. 4. + -f 

WITKOWSKI Stanisław. Co 8i§ działo z zie- 
mią, od jej początku aż do teraźniejszego 
czasu? napisał Kraków, nakładem auto- 
ra, druk W. Korneckiego, 1876, str. 15. 1 ni. 4- 

— Toż, wydanie drugie. Kiaków, nakła- 
dem autora, druk W. Korneck iego, 1877, 
w Sce, str. 15. t- 

— Prażnik na wsi czyli alumnus w kon 
kurach, komedya w 1 akcie ze śpiowamt i 
tańcami przez .... Kraków, nakład autora, w drukarni W. Korneckiego, 1876, w Sce, Btr. 
14. + 

— Wybór nauczyciela w miasteczku, ko- 
medya w 1 akcie. Kraków, nakładem autora, 
drukiem W. Korneckiego, 1877, w Sce, str. 
15 i 1 ni. + 

— Krótki opis trzech kiólestw przyrody. 
Kraków, nakładem aufoia. druk W. Kornec- 
kiego, 1876, w Sce, str. 16. 6 cnt. 

WITKOWSKI Stanisław. Pizegląd krytyczny 
łeoryi o goiączce fiołogowej. Uo/.j)rawa na- 
pisana celem uzyskania stopnia doktora me- 
dycyny w szkrle głównej warszawskiej. War- 
szawa. cŁcion. J. Cotty, 1866, w Sce, str. 100. 
45 kop. + + + 

— Sprawozdanie z czynności kliniki chi- 
rurgicznej ] rzy wydziale lekarskim szkoły 
głównej Warszawskiej w r. 1864 — 5. War- 
szawa, w druk. Kowalewskiego, 1866, w Sce, 
str. 47. + + + 

— Sprawozdanie z czynności kliniki chi- 
rurgicznej istniejącej przy wydź lekarskim 
szkoły gł. warszawsk. za r, 1865/6. napisał 

b. assys. kliniki chirur., uzupełnił Dr. A. 

leks. Le Brun, prof. zwycz. kliniki chirur, 
Odb. z Paniięt. Tow. lek. warsz.) Warszawa, 
wdruk. J. Colty, 1867 w Sce, str. Gl, i 2 k. 

~ Obacz: Frey (histologia) • Neubauer C. 

(badanie moczu 1871). 

WITKOWSKI Stanisław Michał, (ur. 1850 f 
10 Kwiet. 1873). Walka zwiedzonej, mono- 
dram. Poznań, llicliter we Lwovvie, druk F. 
II. Daszkiewicza, 1872, w Sce, str. 25. 60 cnt. 

(Witkowski Stefan). Wspomnienia śp. Ste 
fana Dołęgi Witkowskiego (w Kiclcacli), w 
4ce, sir. 7 litogr. (wiersz). 

WITKOWSKI Władysław, inżynier zarządu 
kommun. Nowy rachunek funkcyj granicznych 
i ji go zastosowanie. Warszawa, w komisie 
II. Natansona, autor, druk Gazety polskiej, 
1865, w Sce, str. XXIV, 268 i 1 tal)l. 15 złp. 
-I- + + 

WITKOWSKI Witalis professor szkoły wdzkiej 
Lubelskiej, mngister obojga prawa, profesor 
jyzyka i literatury polskiej w szkole woje- 
wódzkiej Lubcls. Na popis i examin publiczny 
uczniów szkoły woj łwódzkiej Lubelskiej, ma- 
jący sig odbywać od d. 24 do 27 Lipca Re- 
ktor itd. Lublin, w drukarni Hządowej, 1822, 
w 4ce, str. 23; przytem jest przekład jego 
pierwszej mowy Cycerona przeciw Katylinie. 

— O jiotrzebie w szkołach dawanych nauk, 
a szczególniej języków, któro wpływ mają 
na wydoskonalenie się w poprzedzających. 
(Rozprawa umicszcz w Program, szk. wdzkiej 
lubelskity na r. 181 7j, w 4ce, str. 11—30. 

— Obacz: Smolikowski Rektor. 

Witold, obacz: Baczko L. ; Hlebowicz (1821); 
Krasiński H.; Wołoński; Zatorski 110 WITOWSKI - WITSCHEL Witosławski Antoni, obacz : Uwagi nad dzie- 
Bi§cinami. 

WITOWSKI Gerard Maurycy, (ui-. 1787 f 8 
Października 1837 w Warszawie). Opiosinie 
obchodu żałobnego po wiekop. pamięci Naj. 
Aleksandrze I. cesarzu wszech Rosyi królu 
Polskim w Warszawie w duiach 7,9, 10, 11. 
12, 13, 19, 23 Kwietnia 1826 uroczyście od- 
bytego. Warszawa, druk Galgzowskiego, 1828, 
w 12ce, słr. 116. 15 sgr. + 

— Pustelnik z krakowskiego przedmieścia 
czyli charaktery ludzi i obyczajów, z ryci- 
nami 2 Tomy, Warszawa, drukiem Zawadz- 
kiego i Wgckiego. 1818, w 8ce. str. T. 1.311; 
T. II. 276. Zip. 12, na papierze pocztowym 
zip. 15, z 5 figurami illumiuo wanemi zip. 
20. + + -t- 

— Drugie pojirawue i powiększtme wyda- 
nie. Warszawa, w drukarni A. Gałgzowskiepo 
i komp. przy ulicy Żabiej Nr. 4 72, 1828--29. 
w 12ce wick. T. 1. str. 313. T. I!, str. 321. 
T. III. str. 312. T. IV. str. 337 nieliczb. w 
każdym tomie po 6. Zip. 16. + 

— Zycie Joanuy d'Arc zwanej dziewica 
Orleańska z rękopismów Pustelni ka z kra- 
kowskiego przedmieścia. Warszawa, 1829, w 
12ce, k. 4, 3tr. 39. Złp. 1 gr. 15. + 

— Szkoła kobiet, obacz: JMoiier (1810)- + + 

— Dwaj zięciowie, obacz : Etienne (1818). 
-^ -f 

WITOWSKI Hippolit. Historya naturalna, o- 
bejmuj^ca 1. Zoologią. II. Botanikę. 111. Mi- 
neralogią i Geologią. Dla szkolnego i domo- 
wego użytku młodzieży podług najnowszych 
źródeł a mianowicie: Milne Edwardsa, A. 
Jussieu, T. 8. Beudanta, Okena, Ks. Kluka, 
Jarockiego, Wagi itd. wypracowana i ułożo- 
na w odczytach. Lwów, druk P. Pillera, 1849, 
1850, w 8cp. Tom I. Zoologia z I tablicą ry- 
cin str. VI i 2^6. Tom. II. Dział roślin. (Bo- 
tanika), str. 132. Złr. 1 kraj. 36 m. k. -;- + + 

— Tom III zawierający: Dział kopalin (Mi- 
neralogia), opisanie skał (Petrografia), zie- 
mioznawstwo (Geoguozia) z 25 drzeworytami. 
Lwów, nakład autora, 1R51, w 8ce, str. IV 
i 96. Za 3 tomy złr. 2 kr. 15. + 

— Krzysztof Kolumb czyli odkrycie Ame- 
ryki skreślone dla cie kawej młodzi, ozdób. 
8 kolor, stalorytami. Lwów, Kallenbach, 1853, 
w 8ce, str. IV, 181, opraw, w ozdób, okładce 
4 złr. 30 kr. m. k. 

— Pierwsza książka do czytania i nauki 
jgzyka polskiego. Wiedeń, L. Grund, 1854, w 
bce, str. 200. 31 kr. 

— Mrówka z Wawelu, pismo poświęcone 
ludowi. R. Iszy. Kraków, druk Czasu, 1869— 
1870 NN. 24. Od 1 Marca J869 do 15 Lutego 
1870, w 8ce, str, 384. + 

— Przyjaciel dzieci. Tygodnik z rycinami, 
zawierający nauki religii i moralności, wia- 
domości z fizyki, historyi naturalnej, życio- 
rysy sławnych Polaków i Polek, powia&tki i różne wiersze moralne, zagadki i t. d. a po* 

święcony uczącej się dziatwie przez Rok 

2, część 2. Lwów, nakład wydawcy, druk 
instyt. Ossolińs. (Jako dalszy ciąg Przyjacie- 
la dzieci wydawanego przez F. ks. Bełdow- 
skiego), 1850, w 8ce. Złr, 1 kr. 15 m, k. 

— Toż. Rok trzeci 1851, 

— Toż. "Rok czwarty 1852. Prenumerata 
rocznie 2 złr. 30 kr. 

(Ustało w Lipcu 1852 a to z powodu braku 
prenumeratorów, których było 41. Bilans 
wykazał niedobór 6 złr, 26 kr. m. k.) 

— Najnowsze pszczolnictwo oparte na za- 
sadach księdza Dzierżona z postrzeżeniami 
Marlotta. Fukla, Nutta, Kulmta, Kuhnera i 
t. d. tłumaczył i pomnożył .......,, z 54 drze- 
worytami w tekście i ryciną, Lwów, nakład 
Jana Milikowskiego, druk zakładu Imienia 
Ossolińskich, 1853, w Sce. str. VII i 269. 
Cena złr. 2. 

— Szkółka powszednia dla młodzieży umie- 
jącej czytać i rachować i po prostu ułożona 

przez Tom I. Lwów, druk Korn. Pillera, 

1860, w 8ce, str. VIII, 343. Złr. 1. + + + 

— Szkółka powszednia dla młodzieży u- 
miejącej czytać i po prostu rachować. Tom 
I. stanowiący całość w pięciu oddziałach. 
Rzeszów, J. A. Pellar, 1863, w 8ce, str. 343. 
1 złr. 

(Z dziewięćdziesięciu ośmiu drzeworytami 
w tekście). 

— Toż. Tom II. stanowiący całość w 4ch 
oddziałach z 38 drzeworytami w tekście i 
jedną osobną tablicą xylograficzną. Rzeszów, 
Pelar, 1866, w 8ce, str. VII, 248. 1 reń. 60 
kraj. 

(Przerobione z niemieckiego: Das Buch der 
Natur. Bito 2000 egz., sprzedano do r. 1872 
egz. 700). 

— Obacz: Gaultier (geogr, 1857—9); 6er- 
Stacker (mały obrazek 1859); Inkes (świat 
185^); Johnston (chemia w obrazkach); MUller 
(świat roślinny); Saint- Plerre (Paweł i Wirgi- 
nia 1851). 

WITRUWIUSZ Marek Pollio. De architectura 
libri X. Ad editionem Jo. Gottlob. Scbnei- 
deri. O budownictwie ksiąg dziesięć, prze- 
kładu na jęyyk polski Edw. Hr, Raczyńskie- 
go. T. 2. (Bibliot. klassyk. łacińs. Tom 6 i 6.) 
Poznań, druk Schlettera we Wrocławiu 1840, 
w 8ce, str, T. I. 381. T. II. 427 i atlas obej- 
mujący 41 tablic. Złp. 30. h- -f -f 

- Wyjątek z dzieła: O budownictwie, tłu- 
maczony z łacińskiego i czytany na posie- 
dzeniu Towarzystwa Nauk. z Uniwer. Jagieł, 
połączonego (przez Fel, Radwańskiego, oddr, 
z Koczn. Tow. Nauk). Kraków, 1825, w 8oe, 
str. 43. Złp. 2. + -f -f 

WITSCHEL, Modlitwy wierszem czyli pieśni 
nabożne dla chrześcian ułożone przez X. 
Juliusza Krause w Radomiu. Warszawa, Ga • 
łęzowski, 1831, w Sce, str. III i 111, na pap. 
zwycz, 6 ełp. 10 gr., na welinie 8 złp. -f WITT - WITTIG iii WITT. GeschicLte des LeliuYerhiilliiidbett 
zwischen Preusseu und Polen wahrend 1525 — 
1568. Kónigsberg, 1837, w 4ce. Zfp. 2. 

WITT August. MarieDburg das Haupthaas 
des deutscben Hitter-Ordenu in dem ehema- 
ligeD und in dem gegenwartigcn Zustaude, 

von Oberlehrer an dem Kneiph. Gymna- 

sium in Kónigsberg, mit zwei Ansichten. 
Kónigsberg, Wilh. Koch, 135J, w 8ce, str. 
IV i 127 z 2 rycinami, -f + 

WITTE 6. Ewo Siatelstwu Gaspad. Na- 
miestniku etc. Gławnawo direktora w pra- 
witelstwiennoj Kommisyi narodn. proświesz 
czenia rapport. Warszawa, 18G5, fol., str. 41. 

(Obejmuje: Projekt ustawa głaA'nawo nie- 
mieckawo eyangeliczeskawo uczyliszcza w 
Warszawie. Sostawlennyi konsystorieju). 

WITTE Jan. (1699 f 1785). Listy jenerała 
majora w. kor. puik. artyll. kor. kom mend. 
fortecy Kamień, kaw. ord. s. tStan. (1777 — 
1779) wydał bt. Krzyżanowski. (Materyuły do 
dziejów Polski z księgozb. prywataych u- 
kraińsk.) Kraków, druk Czasu, 1868, w 8ce, 
Btr. XVIII, 27-t i XIII. + + + 

WITTE Karol (ur. 1814). Dziennik krajowy. 
Warszawa, 1844. (Za artykuł przeciw Kze- 
wuskiemu zakazany tegoż roku w Czerwcu). 

(Wychodził od 1 Kwietn. 1813 z feuleto- 
nem co dzień po pół ark. folio). 

— Gawędy pedagogiczne K. W. Warszawa, 
druk Gazety Polskiej, 1865, w 8ce. 30 kop. 
zniż. 15 kop. 

— Gazeta powszechna, pismo polityczno- 
literackie. Warszawa, od 1 Stycznia 1842 do 
d. 1 Października 1842. 8 złp. 

— Krzemieniec. Przygody i wspomnienia 
studenta pierwszej klasy przez Walentego 
Spektatora. Kraków, nakład A. Nowoleckie- 
go ksiggarza, druk Czasu, 1873, w 8ce, kart 
niel. i str. 281. 1 złr. 80 cut. -i- 

— Niezasłużony ale szczęśliwy czyli po- 
tulne rozmyślania nad dobroczynnym wpły- 
wem, jaki teorya Darwina na ogół publicz- 
ności już wywarła lub wywrzeć może przez 
KI. W... z illustracyą Fr. Kostrzewskiego. 
Warszawa, druk Gaz. polsk., 1869, w 8ce, 
Btr. 19. 30 kop. -f 

(Atitor właściwie niewiadomy, tylko pod- 
pis KI. W... jest ten sam, którego K. Witte 
używa). 

— Obraz bibliograficzuo-literacki za rok 
1868 przez Ki. W. Warszawa, nakład M. 
Orgelbranda, druk Gaz. polskiej, 1869, w 
8ce, str, 173, (oddr. z Gaz. polsk.) 20 sgr. 4- 

— Pamiętnik literacki jako dodatek do 
Gazety powszechnej 1842 r. w Nrach pół ar- 
kuszowych tygodniowo wydawany. 

— Pamiętnik sceny warszawskiej na rok 
1838 przez K. ... W.... Rok I. 1839. Warsza- 
wa, Orgelbrand, w drukarni M. Chmielew- 
skiego, 1839, w Sce, k. 2, str. V i 200. Złp, 
6 gr. — Toż ua r. 1839. Kok U. Warszawa, 
1840, w Sce, kart niel, 4, str. 338, nut w 4ce, 
k. 5 i 1 tabl. obrazu statyst. + 

— Toż na rok 1840 z 6 portretami pierw- 
szych tancerek warszawsk. JRok 111, Warsza- 
wa, druk Banku polsk., 1841, w Sce, str, 201 
i niel, 1 k. 

— Wielka i mała polityka Galicyi przez 
Walentego Spektatora, Dopełnienie pierwsze 
„O wychowaniu jiublicznem," Kraków, na- 
kładem autora, P>iedlein, druk Czasu, 1871, 
w Sce, str, 47, 40 cent, -ł- -f -ł- 

— O szkołach początkowych. Saraouctwo. 
Klasa wstępna. Przez autora Wielkiej i małej 
polityki. K raków, w drukarni Leona Pasz- 
kowskiego, nakładom Adolfa Dygasińskiego, 
1875, w Sce, str, VII, 78. -ł 

— Obacz: Dumas Al. 
Wittenberg, obacz: Bem J. 

WITTGENSTEINOWA(Sayn) Karolina z Iwa- 

wanowski eh. Des cnuses interieures de 1'afFai- 
biissement exterieur de Peglise. Romę, 1876, 
w Sce. 

(Ustęp z dzieła o 15 tomach). 

WITTIG Karol. Commentarius in normam 
jurisdictiouis, Leopoli, 1810, w Sce. 

— Enchiridion Codicis judiciarii Galicien* 
sis cum omnibus eatenus ad finem a. ISlS pu- 
blicatis authenticis declarationibus editum a.... 
C. K. Appel, Trib. Galie, consiliario. Pars I. ex» 
pensis auctoris. Leopoli, 1819, w Sce, str. 
156, 

— Toż, Pars II. Viennae, typ. Car. Ge- 
rold, 1819, w Sce, str. 177. Pars III str. 120. 
Fars IV. tamże, str. V, 142 i 1 karta erraty. 
+ + + 

— Enchiridion codicis judiciarii galicien- 
sis cum omnibus ad finem Augusti 1829 pu- 
blicatis authenticis declarationibus; editio 
secunda emendata et aucta. 1831, w Sce. 

— Das allgem eine burgerliche Gesetz- 
buch fiir die de utschen Latider der oster- 
reich. Monarchie, mit den beiden yorbergeh- 
endeu, uamlich dem Josephinischeu und 
den fiir Galizien gegebenen Gesetzbiichern, 
und den fiir diese Provinz erflosseuen Norma- 
lien yerglichen. Fiir Justiz-und politische 
Beamte, Adyocaten, Dominien, Rechtsbeflis* 
sene uud selbst Priyatparteien, I, Band. 
Wien, 1829, w 8ce, str, XII i 271. 2 złr, 

— De jurisdictione ciyili in Galicia a,... c. 
r. Appe 1. Tribunalis Galie, consiliario. Edi- 
tio secun da aucta et emendata. Leopoli, typ. 
Jos. Schnayder, 1825, w Sce, str. VIII i 189. 
-f -h -f 

— Opusculum de pertractanda haereditate 
in Galicia, in usum judicum, adyocatorum, 
camerarium et reliąuorum oficialium judicia- 
lium, nec non juris studiosorum a.... c. r. Fori 
nob. Leop. consil. conscriptum. Lwów. Pil- 
ler, 1807, w Sce, str. 186 i 3 tabl. iiy WITTIG - WITWICKl (Jestto właściwie praca Kozbierakiego An- 
toniego, któr^ sobie przywłaszczyć). Zip. 2.+ 

— Tractatus de Galiciensi tabula pro 
Tiuciali libris civicis etfundalibus editus a.... 
c. r. Appel. Trib. Galie, consiliario. Pars I. 
Theoretica. Yientiae, typ. Car. Gerold, 1819, 
w 8ce, str. 205, k. 1. 4 + + 

— Voa der Yerlassenschafts Abhandlung 
fiir Justizbeaoite, Advooaten, herschaftiiche 
Wirtbschaftsaiiit^r Recbtsb^flissene und Fri- 
Yatparteieu iii Galizieii herausgegeben von .... 
Tarnów i Stanisławów, Milikouski, lb35, w 
Sce, str. VI, 73 i formuł. Isrów 9. + 

— Toż. Zweite ganzlicli uragearbeitele und 
ansehnlich ynrintihrte Aufla^e vou Dr. Mo- 
ritz von Stubenraucli, k. k. o. ó. Professor dor 
Rechte. (Mit einein alphabetischen Materien 
Register und 48 Forniularien in deutscłicr und 
lateinisiher Sprache). Lemberg, 1841, w Sce, 
Btr. XVIII, 196. Złr. 2. 

WITTIG Ludwik. Zehn Folenlieder. Dresden, 
1818, w Sce. 

WITTMANN Jan Karol inspektor. Na akt 
uroczysty zakończenia roku szkolnego 1831 
w szkole obwodowej Łowickiej odbyć się 
mający w d. 30 Lipca 1836 r. zaprasza. War 
Bzawa, w druk. Józ. Wgckiego, w 4ce, Iłart 
niel. 2. 

WITUŃSKI Rajmund. Rys dobrej żony czyli 
Sylwan i Meleshof, powieść. Wilno, w korni 
sie u M. Oigelbranda, 1861, w 12ce, str. 24. 
15 kop. 

WITUŃSKI Stanisław. Filon y Chloe w roz- 
maitych zdarzeniach, pismo... Wilno, w dru- 
karni XX. Eijarów, 1802, w Sce, str. 158. 
Złp. 3. 

WITUSKI Leon Władysław (ur. 1826 w Mar- 
kowicacb). De muKimis atque minimis yalo- 
ribus functionum algebraicarum cum cujus- 
libot numeri variabilil)us inter quae quot- 
libet aequationos algebraicae conditionales 
propositae sunt, atque praecipue de secuuda 
probleinatis hujus variatione tractauda. Dis- 
Bertatio inauguralis. Berolini, typ, G. Scbade, 
1853, w 4ce, str. 25, k. 1. + 

— O życiu i dziele optycznem Yitellioua 

napisał Poznań, czciou. iJeckera i Sp., 

1870, w 8co, etr. 80. 10 sgr. + -+ + 

WITWICKI Jan. Galicianus Berezaiensis. 
Theses pro coii8oquen(la doctoris juiis lau- 
reatu. Patav., typis Somin., 1837, fol., 1 ark. 

WITWICKI Mikołaj. O karmieniu pszczół i o 
środkach ratowania słabych, wyjątek z rgko- 
pismu .... o Pszczolnictwie. Wyjątek z Ga- 
zety Kuryera litewskiego. Wilno, nakładem 
J. Zawadzkiego, b. w. r, w Sce, str. 20. złp. 
1 gr. 10. 

— Nauka chodzenia około pszczół w pro- 
wincyach polskicli, oparta na rzeczywistych 
w kraju naszym czynionych doświadczeniach. 
Warszawa, nakładem autora, druk kom, R. W. R. i O., 1830, w Sce, str. VIII i 378. 
złp. 12. 

— Sokraszczennaja nauka prakticzeskawo 
pczełowodztwa etc. Petersburg, 1846, w 12ce. 

— Pszczolnictwo krajowe, czyli o środ- 
kach i sposobach podniesienia pasiek do tego 
przynajniniej stopnia, na którym dawniej 
w Polsce były; podanych przez .... z ry- 
ciną i tablicami. 2 Tomy. Warszawa, w dru- 
karni kom. R. W. 11. i O. P. Nakładem au- 
tora, 1829, w Sce, str. T. I. 322; T. II. 362 
i VI II. złp. 30. 

— Prakticzeskoje pczełowodztwo etc. Część 
I — V. Petersburg, 1835—45, w 8ce. 

— Środki ratowania pszczół, by do reszty 
z głodu nie wyginęły na wiosnę roku na- 
stępnego 1828 przez .... Warszawa, druk 
Józ. Węckiego, 1827, w Sce, str. 11. 

— Stewliannyi ulei iii izweleczenie liu- 
bopytniejszych jawlienii iz estestwennoi isto- 
ryi pczeł. z pisowo kuplieniem kratkich swie- 
dienii o rastasteniach dostawliajuszczych pcze- 
łam poziwu ect. Z kartinkami. Petereb. 1843, 
w 16ce. 

— Upominek ojca z podróży dla własnych 
przyjaciół, synów i córek, tudzież dla ro- 
dziców i edukacyi tychże. 2 Tomy. Peters- 
burg, u Daieua w Wilnie, typogr. S. O. K. 
W. Straży w Petersburgu, 1836, w Sce, str. 
200 i 200. złp. 6 gr. 20. 

WITWICKI Sofroniusz. Dwa hołuby wodu 
pyły, a dwa kołotyły. Narodnaja opera z 6. 
tańciamy w 2ch aktach. Ułożona z 12 ży- 
wych pisnej czysto ruskych. Każdyj akt kin- 
czyt sia kozakom sławnoho Padury. Wo po- 
moszcz bidnych, czemnych studentiw. Lwów, 
nakład M. F. Poremby, 1863, w Sce, str. 56, 
złr. 1. 

— Myłost i zhoda, abo Winczanyje Helen- 
ny, kniahyui ruskoi, z Kazimirom II Spra- 
wedływyni, korołem polskyiii. Historyczno- 
łycarskoje melodnuna w 3 aktach. Lwów, 
druk i nakład F. M. Poremby, 1862, w 8ce, 
str. 62. złr. 1. 

— Bratnaja nezhoda abo Posmertni dny 
Władimyia Wełykalio. Ilistoryczno-łycarskaja 
tragedji w 4ch aktach z Xl. stolityja. Pro 
nepriminnajii czest' myłym rodymoiani. Lwów, 
drukowano u M. F. Poremby i jeho nakła* 
dom, 1802, w Sce, str. 78. złr. 1 et. 50. 

— Rys historyczny o Hucułach napisał na 
korzyść zakładu głuchoniemych we Lwowie 
.... duszpasterz obrządku grecko-katol. w Ża- 
biu w Październ. 1862. Z dołączeniem ma- 
py geogr. obecnej siedziby Hucułów. Lwów, 
nakł. i druk Poremby, 1863, str. 134. ot. 80. + 

— Do zgody! bracia do zgody! III Ży- 
wotne kwestye tutejszo krajowe dla dobra 
ziomków swoich skreślił jako poseł krajowy 
duszpasterz obrz. grecko - katol. w Żabiu. 
Druk we Lwowie, w typogralii M. F. Porem- 
by, 1861, w Sce, str. 35. WITWICKI - WITZL EBEN lis WITWICKI Stefan (Szczepan), (urodź. 1800, 
f 1847). Ballady i romanse. T. I. Warszawa, 
w druk. szkolnej, 1824, w 8ce, str. 145 i '6. 
Tom II. w drukarni Glucksberga, litografia 
A. Brzeziny, 1825, w 8ce, str. 132 k. 1. 
zip. 5. + 

— Edmund, poema dramatyczne przez .. .. 
Warszawa, drukiem A. Gałęzowskiego komp, 
1829, w 8ce, str. 177 i VI, na welinowym 
papierze, zip. 8. + 

— Gadu, gadu, powieść z papierów po- 
śmiertnych autora Listów z zagranicy. Lipsk 
Wolfgang Gerhard, 1852. w 16ce, str. 212* 
zip. 10. 

— O przenajświętszem imieniu Maryi- 
Lwów, w kora. u Fr. Filiera i Sp., 1850. 
w 16ce, str. 16. kr. 4 m. k. 

— Listy z zagranicy przez Stefana W. 
Lipsk, księgarnia zagraniczna, wyd. J. Bo- 
browicza, druk Breitkopfa i Haertla, 1842, 
w I6ce, str. 231. zip. 4 gr. 24. + + 

— Toż, przez Stefana W.... Wydanie po- 
wtórne J. N. Bobrowicza. Lipsk, nakładem 
księgarni zagranicznej, 1854, w 16ce, kart. 4 
i str. 231. sgr. 24. + 

— Moskale w Polszczę, albo treść dzien- 
nika pisanego w Warszawie przez ci§g dzie- 
sięciu miesięcy od 8. Września 1831 do 8. 
Lipca 1832. Paryż, u H. Bossange, druk A. 
Pinard, 1833, w 32ce, str. 115. zip. 4. + + + 

(Na francuzkie przełożył Jański). 

— Notatki Podolanina (myśii urywkowe). 
Warszawa, w drukarni A. Brzeziny, 1826, 
w 8ce, 8tr. XV, 93 i 6 kart. złp. 3. 

— Ołtarzyk polski, mniejszy i większy. 
Paryż, 1836 ob: Ołtarzyk. 

— Piosnki sielskie. Warszawa, druk kom. 
R. W. R. 1830, w 12ce, str. XX, 210. złp. 2. 
+ + + 

— Toż, z muzyką J. F. Dobrzyńskiego. 
Poznań, Żupański, (1857?). sgr. 25. 

— Podarek ślubny. Książka dla panny mło- 
dej, gdzie jest nabożeństwo na dzień ślubu, 
tudzież potrzebne do szczęścia w stanie mał- 
żeńskim nauki i rady, ku szczęściu i zbawie- 
niu małżeństw polskich ułożona i po raz 
pierwszy do druku dana. Paryż, nakład Al. 
Jełowickiego i Eust. Januszkiewicza, 1838, 
z 4* rycin, na stali. łrnk. 12. 

— Podarek ślubny dla panny młodej za- 
wierający w sobie nabożeństwo na dzień 
ślubu, tudzież nauki i rady potrzebne do 
szczęścia i zbawienia w stanie małżeńskim. 
Warszawa, u XX. Misyonarzy, 1841, w 12ce, 
str. 172, niel. 6 i 1 ryc. litogr. złp. 2 gr. 15. + 

— Podarek ślubny, książka dla panny mło- 
dej, gdzie jest nabożeństwo na dzień ślubu 
tudzież potrzebne do szczęścia w stanie mał- 
żeńskim nauki i rady. Berlin, Behr, 1845, 
W 16ce i rycin 4. złp. 24. 

(W katalogach także figuruje edyoya. Lipsk, 
Oena 2 tal) — Podarek ślubny czyli nabożeństwo dla 
osób do stanu małżeńskiego zabierających 
się lub w nim zostających, tudzież potrzebne 
nauki i rady, celem otrzymania szczęścia i 
zbawienia w stanie małżeńskim. Nowe wy- 
danie. Wilno, nakład Glucksberga, druk Hus- 
sarowskiego w Żytomierzu, 1858, str. 274. 
rub. 1 kop. 20. 

— Poezye. Petersburg, (ze zbioru: Skarb- 
czyk poezyj polskich. T. IV).) Nakład B. M. 
Wolffa, 1853, w 12ce, str. 236 i niel. k. 2. 
Oprawne rsb. 1 kop. 50. 

— Poezye biblijne. Warszawa, druk kom. 
rząd. W. R. i O. P., 1830, w 12ce, str. VI 
i 114. złp, 2 gr. 15. + -f- -^ 

— Poezye biblijne, piosnki sielskie i wier- 
sze różne. Wydanie Jełowickiego i Sp. Pa- 
ryż, 1836, w 16ce, str. 376. frk. 5. 

— Toż. Berlin, Behr, 1840, w 12ce. + -n- 

— Romantyczność, ballada. "Warszawa, druk 
Glucksberga, 1827, w 8ce, str. 12, k. 1. + + 

— Towiańszczyzna wystawiona i anneza- 
mi objaśniona. Paryż, w księg. katol., w druk. 
Bourgogne et Martinet, 1844, w 8ce, str. 72. + 

— Uczczenie pamięci Józ. Lipińskiego, 
wizytatora jeneralnego szkół w Królestwie 
polskiem zmarłego d. 23. Września 1828 r, 
Warszawa, druk Gałęzowskiego, 1828, w i2ce, 
str. 28. gr. 15. 

— Toż, tegoż roku, tamże. Edycya 2. Na 
dochód ubogich, w 12ce, str. 28. sgr. 15. + -h -f- 

— Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości mo- 
ralne, literackie i polityczne. Tom I. Paryż, 
druk Bourgogne et Martinet, 1837, w 12ce, 
str. 388. frnk. 7. + + 

(Iszy zeszyt 1833, 2gi w 1835 r. wyszedł.; 

— Toż, Tom I. Wydanie drugie, przej- 
rzane i pomnożone. Paryż, Honore Cheva- 
lier, druk Bourgogne i Martinet, 1844, w 12ce, 
str. 6, X, 438 i 2. złp. 13 gr. 10. f 

— Toż, tom drugi. Paryż, druk Bourgogne 
i Martinet, 1842, w 12ce, str. Xn, 480, k. 1. 
złp. 13 gr. 10. 

— Toż, toni drugi. Wydanie drugie po- 
mnożone. Paryż, w Księg. katol. pols., 1845, 
w 12ce, k. 2, str. VIII, XX, 494, k. 1. + 

— Toż, tom I — II, wydanie trzecie. Bibliot. 
pisarzy polskich, Tom 38 — 39. Lipsk, Brock- 
haus, 1866, w 8ce, str. X, 232 i IX, 249. 
tal. 2. + 

— Żal za Gazetą literacką, czyli o potrze- 
bie krytyki (wiersz). Warszawa, Gliicksberg, 
1824, w 8ce, str. VI, 8. złp. 1. + + + 

— Obacz: Chołoniewski; Moniuszko. 

WITZELL Karol. Spis roślin ozdobnych, 
znajdujących się w ogrodzie botanicznym 
liceum wołyńskiego w Krzemieńcu, których 
za pieniądze nabyć można u K. Witzella, 
ogrodnika botanicznego L. W. Krzemieniec. 
182 ?, w 4ce, 

WITZLEBEN Ferdynand August. Gescbicht- 

15 iii YIYENOT — WIZERUNKI lich-geografische Entwikelung des Zuwach- 
ees und der Abnahme des polnischea Reiches 
Ton J. 992 bis 1831 dargestellt in 5 Karten 
mit einem Texte eine kurze Uebersicht der 
polnischen Geschichte enthaltend, bearbeitet 
von... Premier -Lieutenant im kónigl. preuss. 
Generalstabe. tJerlin, bei Kelner, 1831, folio, 
tekst na 2ch kartach, a geografia na 5 kar- 
tach, thl. 1 8gr. 12. 

— Die Geschichtp Polens, bearbeitet von 
.... Premier - Lieutenant im konigl. preuss. 
General- ytabe. Halberstadt bei Carl Briigge- 
mann, 1831, w 8ce, str. VI i 224. (na końcu: 
Berlin, gedruckt bei Troyitzsch u. i^ohn). + + 

Wiwaty cztery. "Wiei^z. Warszawa, 1830, 
w 8ce. 

— Cztery. Mazurek. W. S. Warszawa, 1831, 
w 8ce. 

YIYENOT Alfred (t w Lipcu 1874;. Zur Ge- 
nesis der zweiten Theilung Polens 1792 — 
1795 von .... k. k. Legationsrath. Zugleich 
ais Erganzungsheft zum 2. Band der „Quel- 
len zur Geschichte der deutschen Kaiserpo- 
litik Oesterreichs wahrend der franzosischen 
Revolutionskriege (1X90—1801)" mit dem Se- 
parattitel „Die Politik des osterr. Vice-Staats- 
kanzlers Gr. Ph. Cobenzl unter Kaiser Franz 
II. (April 1792 bis Marz 1793)." Wien, Wil 
belm Braumiiller, k. k. Hof- und Universi- 
tatsbuchhandler, Druck von Adolf Holzhau- 
sen, in Wien k. k. Univ. Buchdr., 1874, w 8ce, 
Btr. 47. -ł- 

Wiwia Perpetua czyli zastęp bohaterów chrzę- 
ści ańskich. Obraz z III wieku przez autorkę 
Ćwiczenia duchowne hr, Ignacego, Głos du- 
szy, Pokój wam (Xżnę Meszczerską). Kraków, 
Wieloglowski i Jaworski, 1868, w 8ce, str. 
517. tal. 1 egr, 10. + -f 

(Zapewne przerobione z Maricourt M.) 

Vivian. Remarks on the salt mines of Wie- 
litska in Poland (z roku 1825) (znajduje się 
w Transactions of the royal geological So- 
ciety of CornwalL Yol, 1. z r. 1828), w 8ce, 
Btr. 154. 

Wiwiani G. B. ob; Bułharyn (1835); 

Viviers ohacz : Skórkowski Alf. 

Wizerunek Matki Boskiej bolesnej łaskami 
słynącej od r. 1352 w kościele św. Marcina 
w Warszawie, (z fotografią,). Warszawa 1874, 
w 16ce. 

Wizerunki duszy narodowej ob: Trentowskl. 

— nauk obłudnych obacz : Żarczyńskj. 

— książąt i królów polskich od VI. do 
XVIII, wieku podług najdawniejszych ry- 
sunków i pomników zebrane, a teraz w drze- 
worytach wydane. Kraków, D. E. Friedlein, 
(1862), w 8ce, 4 poszyty, str. 4 i 61 i7cin. 
W okładce złp. 16. h -h + 

^- polityczne dziejów państwa polskiego. 
Tom 1. Rzecz o rozumie stanu w Polsce przez 
Jana Alcyatę. Tom 2. Polska w kraju i za 
granicą od 1831 do 1848 r, Tom 3. Rewolu- 
cyoniści i stronnictwa wsteczne w 1848 r. przez Edm. Chojeckiego. Tom 4. Polska 
w kraju w 1848. Lipsk, 1864—1865, w 8ce. 

— polskie obacz : Fajans M. 

— znakomitych ludzi ob: Prek. 

— i życiorysy znakomitości tegoczesnych, 
zebrane z najnowszych źródeł, z portretami. 
Warszawa, nakład A. Dzwonkowskiego, druk 
J. Psurskiego, 1861, w 8ce. (1. Napoleon III, 
str. 25. 2. Józef Garibaldi, str. 32. 3. Cavour, 
str. 12. 4. Wiktor Emanuel, str. 30. 5. Abd- 
el-Kader, przez J. Belejowską, str. 46. 6. Lord 
Palmerston, str. 18. 7. Królowa Wiktorya, 
str. 15. 8. Pius IX, str. 30. 9. Eugenia Ma- 
rya małżonka Napoleona III. ces. franc, str. 
19 (r. 1864). 

— Obacz: Montez Lola. 

— i roztrząsania naukowe. Wilno, Józef 
Zawadzki, własnym nakładem, 1834, część I, 
w 8ce, ran. str. XVIi, 106, spisu k. 1. Część 
II, str. 127. Część ni str. 134, spisu k. 1. Część 
IV. str. 162, spisu k. 1, Część V, 1835, w 8ce, 
str. 188, spisu k. 1. Czę.4ć VL str. 151. Część 
Vn. str. 174, spisuk.l. Część Vin. str. 142, 
spisu k. n. 1. Część IX. str. 126, spisu k. n. 1. 
Część X. str. 195. Część XI. str. 150, spisu 
k. n. 1. Część Xn. str. 119. 

Poczet nowy. Tomik I. Wilno, 1836, w 8ce, 
str. XX i 170, spisu k. n. 1. T. II. str. 142, 
spisu k. n. 1. T. III. str. 174, spisu k. n. 1. 
T. IV. str. 126, spisu k. n. 1. T. V. str, 168, 
spisu k. n. 1. T. VI. str. 134, spisu k. n. 1. 
T. VII. str. 134, spisu k. n. I. T. Viii. str. 
142, spisu k. n. 1. T. IX. str. 142, spisu k. 
n. 1. T. X. str. 142, spisu k. n. 1. T. XI. 
str. 142, spisu k. n. 1. T. XII. str. 142, spisu 
k. n. 1. T. XIII. 1837, tamże, str. 150, spisu 
k. n. 1. T. XIV. str. 142, spisu k. n. 1. T. 
XV. str. 150, spisu k. n. 1. T. XVI. str. 150, 
spisu k. n. 1. T. XVII. str. 150, spisu k. n. 
1. T. XVIII, str. 142, spisu k n. 1. T. XIX. 
str. 146, spisu k. n. 1. T. XX. str. 166, spi- 
su k. n. 1. T. XXI. tamże, 1838 r., w 8ce, 
str. 146, spisu k. n. 1. T. XXiI. str. 130, spi- 
su k. n. 1. T. XXIII, str. 176, spisu k. n. 1. 
T. XXIV. str. 114, spisu str. 13. 

Poczet nowy drugi, tamże, 1838. T. I. 
w 8ce, str. XVI i 134, spisu k. n. 1. T. II. 
str. 162, spisu k. n. 1. T. III. str. 182, episu 
k. n. 1. T. IV. str. 151. T. V. tamże, 1839, 
str 134, spisu k. n. 1. T. VI. str. 127. T. 
Vn. str. 142, spisu k. n. 1. T. VIII. str. 154, 
spisu k. n. 1. T. IX. str. 118, spisu k. u. 1. 
T. X. str. 155. T. XI. str. 164, spisu k. 
n. 1. T. XII. tamże, 1840, str. 182, spisu 
k. n. 1. T. XIIL str. XIV i 184, spisu k, u. 
1. T. XIV. str. 142, spisu k. n. 1. T. XV. 
str. 174, episu fc. n. 1. T. XVI. str. 206, spi- 
su k. 1, T. XVII. str. 158, spisu k. n. 1. T. 
XVin. str. 142, spisu k. u. 1. T. XIX. 1841, 
tamże, str. 142, spisu k. n. 1. T. XX. str. 
134, .spisu k. n. 1. T. XXI. str. 140, spisa 
k. n.'l. T. XXn. str. 239. T. XXIIL 1842, 
tamże, etr. 228, spisu k. n. 1. T. XXIV. 1843, WIZERUNKI ItS tamże, sfr. X. i 336, spisu str. XII. Wydaw- 
ca Ignacy Szydl'o\vski. 

(Serya I. obejmuje w 12. tora^łoh; Prze- 
mowa; Zdanie o współczesnej literaturze 
francuzkiej; Goethe; O sztuce dmmałycznej, 
pierwsza lekcya Aug. Wilh. Szlosjela, poprze- 
dzona wiadomością o jepo życiu. Zacharjasz 
Werner; O duchu muzyki; Emanuel Kant; 
Wieczory literackie flll>o poeci pomiędey so- 
bą; O stanie obecnym literatury czeskiej; 
Poezya półwyspu Iberyjskiegfo ; Wiktor Hu- 
go w r. 1831 ; O literaturze portugalskiej 
osranastego i dziewiętnastego wieku ; Wia- 
domość o dziele: Iudex corporis historico- 
diplomatici etc: Wizerunki i pi zyporanienia 
współczesne ; Ruch umysłowy i j)łody jego 
w Anglii, od początku dziewiętnastego wie- 
ku; Jan Potocki; Postęp i upadek malar 
stw* w Hiszpanii; William Hazlit; Karnawał 
Jana Pawła; Postęp i rozwijanie się filozofii 
oraz umiejętności metafizycznych od począt- 
ku XIX. wieku; Wizerunki historyczne; Gih- 
bon, Edmund Burkę i Chat^aubriand ; Krótki 
rys historyi nauki moralnej wraz z wizerun- 
kami charakterystycznemi celniejszych mo- 
ralistów. Robert Maturin : O postępie sztuki 
drukarskiej, tudzież o jej wpływie na taniość 
książek; Literatura, wymowa i poezya Sta- 
nów Zjednoczonych nmerykań'^kich ; Oelen- 
ichlaeger; Opisanie wody mineralnej dru- 
skienickiej ; Jan Rniadccki w latach 1768 — 
17S1, autohijogiafia; X. Anioł Dnwgird ; 
Poezya I-udu słowiańskiego; Podania o La- 
zarze; Przygody Marka; Doktor Francia, 
dyktator Paragwaju. Rozmaitości w każdym 
tomiku domieszczane obejmują ważniejsze : 
Ocenienie pism Zygm. Bartoszewicza; Ocena 
Balińskiego dzieła: Opisanie Wilna; O poe- 
zyach Winc. Romanowskiego (w rękopisie) ; 
Eneida w trawestacyi Blumauera. Kraków, 
1834 (recenzya potępiająca) ; O pracach Ludw. 
Sobolewskiego i jego biografia; Dzieło J. 
Szytlera: Kucharz; Massalskiego tablice mo- 
net i wag. Rękopisa Zelizów z wieku VI — 
XI. przez J. I. Kraszewskiego ('znalezione 
przez Jana Andrault de Buy Antosewicza); 
O pamiętniku S. Markiewicza ; Próbki pisma 
treści duchownej z manuskryptów ś. p. Anioła 
Dowgirda: Kometa Halleja; Horatii Carmina 
recensuit Hofmann. Harlem, 1843 (rect:nzya); 
Dzieje Litwy przez Narbuła. T. I. Mitologia 
(recenzya). 

Poczet nowy (Serya 2gal, T. 1 — 24 obej- 
muje: 

Tomiki. Przemowa Filozofia religii chrze- 
ścijańskiej ; Felix Neff; Kantata dlfe dzieci 
pewnego dobroczynnego zakładu ; Rozmai 
tości ; Rękopism zawierający prace nieogło- 
szone drukiem księdza Gwilhelraa Kalińskie- 
go ; Wyjątki z tego rękopisu; Zbiór sławnych 
procesów kryminalnych w Niemczech, przez 
prezydenta Feuerbach 'a; Kobieta według za- 
miarów przyrodzenia i społeczności. 

Tomik 2. O stanie politycznym i religij- 
Bym Pogaa i Żydów w czasie przyjścia na świat Jezusa Chrystusa; Beethowen; Roz« 
maitości ; Żubr, Tur ; Główniejsze zasady 
ekonomii przemysłowej P. H. Suzanne: prze- 
kład na język polski, z dodaniem potrze- 
bniejszych uwag przez P. Jana Waszkiewi- 
cza; Nauka utrzymania i ulepszenia zwierząt 
domowych, z dodaniem sposobu poznawania 
ich wieku przez A. F. Adamowicza D. M. 
prof. ces. raedyko-chirurgicznej Akademii wi- 
leńskiej w. tow. ucz. czł.; Zdania na doświad- 
czeniu życia ugruntowane przez A. K. 

Tomik 3. Algier; Waszington Irwing; Roz- 
maitości; Wiadomość o galeryi obrazów hr. 
Mniszcba w Wiszniowcu; Literatura zagra- 
niczna sławiańskich dyalektów; Sztycharstwo, 
tudzież introligarstwo francuzkie; Bibliogra- 
fia dawna polska, pisma niektóre treści du- 
chownej w ^ankt- Petersburskiej ces. biblio- 
tece opisane, o których Bentkowski tudzież 
dalsi bibliografowie zamilczeli. 

Tomik 4. Rys historyczny wielkości i upad- 
ku domu Szwabskiego; Crabbe; Rozmaito- 
ści ; Sztuka rymotwórcza Horacego, tłuma- 
czona przez Adama Stanisława Krasińskiego; 
Wiersz Horacyusza Flakka o sztuce rymo- 
tworczej , przekład X. Antoniego Moszyń- 
skiego. Zdanie krytyczne o tych obu tłuma- 
czeniach ; Chaos szczypta kadzidła cieniom 
wierszokletów, od Witalisa Komu -Jedzie: 
Zdanie o tem dziełku i niektóre wyjątki 
z niego ; Wyjątek z listu córki do ojca, pi- 
sanego z Sewastopola. 

Tomik 5. Literatura hindustańska ; Ossian- 
Macpherson; Rozmaitości; Przywileje dwóch 
królów polskich, dane doktorowi nadworne- 
mu Bnccelli: Przywilej króla Stefana na ma- 
jętność. Przywilej Zygmunta III. na szla- 
chectwo ; Rękopis zawierający poezye P. M. 
C-; Wyjątek z tego rękopisu; Opisanie zało- 
żenia i poświęcenia kościoła ewangelickiego; 
Historya biblijna, dla użytku młodzi szkol- 
nej, przez Leona Rogalskiego ; O mającej 
wyjść wkrótce z pod prasy Zoologii przez 
pp. A. Kumclskiego i St. Górskiego. 

Tomik 6. Historya teatru i sztuki drama- 
tycznej w Ameryce północnej ; Hume; Roz- 
maitości; Domek mojego dziada, wspomnie- 
nia przeszłości, z rękopisów P. Ignacego 
Chodźki ; Historya litewska dla dzieci przez 
L. A. J. Uwagi nad tą książeczką; Przypo- 
wieści w duchu Pisma świętego z dzieła Her- 
dera Blatter der Vorzeit : Salomon w mło- 
dości, Salomon w starości. 

Tomik 7. Historya Magiarów przez Jana 
Majlatha; Cowper ; Rozmaitości; Wyjątek 
z listu pisanego z Warszawy pod datą 30go 
(18) lipca t. l8;-52; Śpiew siostry teraźniej- 
szego sułtana tureckiego Mahmuda, Heybe- 
tuii; Przypowieści w duchu Pisma świętego 
z dzieła Herdera Blatter der Yorzeit : Trzej 
przyjaciele; Korona starości, Zwycięzca 
świata. 

Tomik 8. Poezya domowa Wielkiej Bryta- 
nii ; Cuvier ; Rozmaitości ; Jasnowidząca z Pre- 116 WIZERUNKI V08t. Uwapri nad przekładem tego dziełka 
na język polski, napisane przez Stanisława 
Laskowicza ; Przypowieści w duchu Pisma 
świętepfo z dzieła Herdera Blatter der Vor- 
zeit: Dzień przed śmiercią; Śmierć wczesna ; 
Bibliojrrafia dawna polska: Pisma niektóre 
treści duchownej i t. d. 

Tomik 9. Faust Klingera ; Bernardin de 
Saint-Pierre; Rozmaitości; Kilka słów o tea- 
trze wileńskim, z powodu odegranej na nim 
sztuki pod tytułem: Harwej Birsz, czyli szpieg 
jakich mało ; Simon Simonius, jego dzieła 
i spory piśmienne, wraz z niektóremi przy- 
toczeniami z dzieł jego, tudzież notatkami, 
szczegóły sporów rozmaitych napomykają- 
cemi. 

Tomik 10. O teatrze w Europie i drama- 
cie nowoczesnym ; Robertson ; Rozmaitości ; 
Historya prawodawstw słowiańskich przez 
Wacława Aleksandra Maciejowskiego doktora 
prawa w Aleksandrowskim Uniwersytecie 
w Warszawie i t. d. ; Krótki wykład treści 
tego dzieła, wraz z uwagami nad niem ; Do- 
kument z rękopisu oryginalnego datowany 
w Wilnie w poniedziałek po Gromnicach r. 
1555; Zapowiedź nowego wydania dzieła pod 
tytułem B. Lengnicha Prawo pospolite Kró- 
lestwa Polskiego. 

Tomik 11. Obyczaje Leończyków; Ludwik 
Bojanus; Rozmaitości; O polskich romanso- 
pisarzach przez Józefa Kraszewskiego ; Przy- 
powieści w duchu Pisma świętego przez X. 
L.; To wszystko dla tego, że się porozumieć 
nie mogą, Z Bibl. de soc. Bibliografia da- 
wna polska; Słowo do tomiku dziesiątego 
Wizerunków i rnztrząsań naukowych. 

Tomik 12. O poetach niemieckich wieku 
dziewiętnastego ; Guizot ; Rozmaitości ; Lite- 
ratura sławiańskich narodów: List do redak- 
tora dziennika ministeryum narodowego o- 
świecenia ; Wiadomość o życiu i pismach 
Jerzego Samuela Bandtkie ; Myśli z Jean 
Paula Rychtera. 

Tomik 13. Sztuka wydawania obiadów; 
Walter Scott ; Historyczny rzut oka na pra- 
wodawstwo narodu litewskiego; Rozmaito- 
ści; Instrukcya dla rodziców życzących umiesz- 
czać dzieci w zakładach wojenno-naukowych ; 
O domowem wyrabianiu cukru z buraków ; 
Jana Kochanowskiego Foricoenica siye Epi- 
grammatum libellus; Westchnienia za ubiegłą 
młodością, przez Marcina Ossorya Ci ; Miłość 
przez panią Desbordes Valmore, przekład 
tegoż; Nekrolog: Eugeniusz Metropolita Ki- 
jowski Halicki. 

Tomik 14. Poezya ludu holenderskiego; 
Michał Beer; Rozmaitości; Historya miasta 
Wilna przez Michała Balińskiego; O złama- 
niach kości, przez doktora Józefa Mianow- 
skiego; Pszczelnictwo ogrodowe czyli do- 
mowe przez Józefa Strumiłłę; Regulament 
Kurlandzkiego Towarzystwa kredytowego ; 
Wianek. Noworocznik na rok 1837, zebrany 
i ułożony przez Karola Korwella ; Krzysztof Kolumb, ballada, L. Brachmann, przekład 
M. Ossoria Cie ; Myśli z J. P. Rychtera; No- 
we odkrycie chemiczne; Przedrukowanie ksią- 
żek francuzkich; Bibliografia dawna polska: 
pisma niektóre treści duchownej i t. d. 

Tomik 15. Pienia duńskie; Chapelain; Wi- 
zerunek Bzubrawski ; Rozmaitości ; Poezye 
Michała Jezierskiego ; Literatura sławiańska: 
List drugi do redaktora Dziennika Narodo- 
wego Oświecenia ; Nowa morska wyprawa na 
Spokojny i Antarktycki ocean ; Uwiadomie- 
nie liiorackie o drukującej się w Lipsku Hi- 
storyi JanaKarola Chodkiewicza, przez Ada- 
ma Naruszewicza. 

Tomik 16. Samnitowie starożytni i nowo- 
żytni ; Erazm roterdamski i wiek jego ; Roz- 
maitości ; Przechadzka po nad brzegami Renu; 
Metoda uczenia P. Żakota (Jacot), rozwinął 
i objaśnił Karol Klaudyusz Wiszniewski, dok- 
tor medycyny w imper. Uniwersytecie Char- 
kowskim i t, d. Zdanie o tej broszurce; Pi- 
sma rozmaite autora Pana Jana ze Swisło- 
czy; Bibliografia dawna polska: Pisma nie- 
które treści duchownej, i t. d ; Dzwon wielki 
kościoła Swięto-Jańskiego w Wilnie. 

Tomik 17. Wpływ Walter Skotfa na bo- 
gactwo, moralność i szczęście obecnej spo« 
łeczności; Zingarelli; Nomenklatura chemicz- 
na Berzeliusza; Katana-Etna; Rozmaitości; 
Teatr niemiecki w Wilnie ; Objaśnienie chro- 
nologicznej tablicy i t. d. podług planu i 
metody P. A. Jaźwińskiego, przez A. Zdano- 
wicza; Nowa metoda uczenia chronologii 
przez P. A. Jaźwińskiego z francuzkiego; 
Zoologia albo historya naturalna zwierząt i 
t. d. przez N. A. Kumelskiego i S. B. Goi*- 
skiego, część L li i III. Zdanie a tem dziele; 
Bibliografia dawna polska : Pisma niektóre 
treści duchownej w Sankt-Petersburskiej ces. 
bibliotece opisane, o których Bentkowski tu- 
dzież dalsi bibliografowie zamilczeli. 

Tomik 18. Uwagi nad historya starożytną; 
Froissart; Rozmaitości; Wyjątki z poematu 
Juliana Korsaka pod tytułem Kamoens ; Pe- 
guanka i Bramin ; Wiadomości o pracach 
Szafarzyka zebrane z własnych jego listów, 
do profesora M. Pogodina pisanych ; Rozpra- 
wa o ciężarze światła, przez hrabiego Chod- 
kiewicza; Wiadomość historyczna o Czerwcu 
Aratarskim i polskim przez Hamel'a, prze- 
kładu P. S. B. G.; Raport do konferencyi ce- 
sarskiej medyko - chirurgicznej Akademii o 
dziełach profesora P. Józefa Korzeniewskiego; 
O składaniu życzeń przy kichaniu; Uwiado- 
mienie literackie. 

Tomik 19. O wielkich epidemiach; Pusz- 
kin; Rozmaitości; Pomniki historyczne z po- 
czątków wieku XVIII. Oddział pierwszy: 
Listy odnoszące się do czasów buntów Ko- 
zackich na Ukrainie, pod dowództwem Pa- 
leja 1703 r. i t. d. Oddział drugi: Listy od- 
noszące się do czasów Karola XII, i partyi 
Leszczyńskiego w Saxonii, 1706 r. i t. d.; Ka- 
takumby rzymskie; Nowości literackie, (wy- WIZERUNKI 117 jatek z listu P. Jana Zakrzewskiego, pisa- 
npffo do P.., w Warszawie d. 5/17 Września 
1837 r); Uwiadomienie : Wezwanie literackie. 

Tomik 20. Poezya Indu pokoleń teutoń- 
skich ; Millevove; Rozmaitości; Rozpoczęcie 
trybunału i zamknięcie szkól pi.jarskich w Wil- 
nie 1741 r.; Experiment roczneeo ćwicz*>nia 
eie w różnych umiejętnościach , od Jaśnie 
Wielmożnej młodzi szlacheckipj edukniącej 
się w CoUegrium Noltilium Akfldemii Wileń- 
skiej Societatis Jesu i t. d.; Kąpiele w bło- 
tach krymskich : Wyjątek z lisfu pisaneero 
z Sewastopola pod datą 1836 roku Września 
30. dnia; Wielki koncert JP. Arfót na skrzyp- 
cach w Wilnie roku 18':i7 Grudnia 13.; Scena 
dramatyczna Wileńska. 

Tomik 21. O sztuce tłumaczenia i rozmai- 
tych jej systpmatach; Generał Arnold i ma- 
jor Andre; Rozmaitości; Artystki i artyści 
składający teraźniejszy teatr polski w Wil- 
nie; Gramatyka rossyjska przez Mikołaja 
Grecza napisana, tłumaczona z rossyjskiego. 
KaHra 4-ih imcHiKaa <i>paHny.3CK0iii asuKt <I». 
re4iiKe. (Wypisy francuzkie F. Gedike ze sło- 
wniczkieml ; Kuchmistrz nowy czyli kuchnia 
udzielna dla osób osłabionych, w wieku po- 
deszłym, tudzież do zdrowia powracających 
i t. d. przez Jana Szytlera. 

Tomik 22. Zastosowanie ogólnych zasad 
doskonałości w tworach przemysłu do obra- 
zów i posągów, tudzież do urządzenia ogro- 
dów roskosznych czyli ogrojców, przez prof. 
Podczaszyńskiego ; Edmund Kean i mistris 
Siddons ; Rozmaitości ; Historya miasta Wil 
na, przez Michała Balińskiego, Tom II, za- 
wierający dzieje miasta Wilna od pocaątku 
rządów Swidrygajły do śmierci Stefana Ba- 
torego, czyli od roku 143'j — 1586: Uwagi 
krytyczne nad tern pismem; Koresponden 
cya: List hrabiego Edwarda Raczyńskiego 
do P. Józefa Zawadzkiego, z odpowiedzią na 
jego Wezwanie literackie; Nieznajoma: Bal- 
lada; Dzieła pozgonne : P^pigrama, 

Tomik 23. O zachowaniu się wstrzemię- 
źHwem i wpływie jego na zdrowie; Jan Se- 
bastyan Bach organista; Rozmaitości; M. T. 
Cycerona rozprawa o stylu pod tytułem : 
Orator, z przyłączenit^m mowy za prawem 
Maniliusza, z łacińskiego na polski język 
przez Klemensa Żukowskiego przełożona: 
zdanie o wartości tego przeiiładu ; Karol Li- 
piński w Wilnie. 

Tomik 24. Pierwiastkowa i teraźniejsza cy- 
wilizacja nowego świata; Dupuytren; Roz- 
maitości; Uwagi niektóre wzjrlędem wydania 
zbioru dzipjopisów rossyjskich ; Zbiór kazań 
Wzorowych: Homilie X. liiałobrzeskiego, Tom 
1, Pismo okólne Biskupa rządzącego dyece- 
zyą Wileńską X. Jędtzpja Benedykta Klągie- 
wicza , dc duchowieństwa tfjże dyecezyi ; 
Pamiętniki o królowej Barbarze przez Mi- 
chała Balińskiego Tom I. ; Lekarz obywatel, 
przez P, de Balzac, przekład Felicyana Tu- 
Btanowskiego ; Tygodnik Literacki, od pierw- szych dni Kwietnia t. r. wychodzący w Po- 
znaniu : Prospekt na to pismo. 

Poczet nowy drugi. Tom. 1—24. Obejmnją; 

Tomik 1 : Przemowa ; Katedra wileńska: 
Przyi)i9y do poprzedzającego artykułu ; Ję- 
drzej Sniadecki ; Rozmaitości: Collecta nea 
medicochirurgica Caesareae academiae me- 
dico chirurgic^e (Yilnpnsis) cura et impen- 
sis edita Vol. I. ; Krótki wykład artykułów 
zawierających się w pierwszym tomie tego 
szacownego zbioru; Opisanie wody mineral- 
nej druskienickiej przez Ignacego Eonberga; 
Teatr wileński '^oddział pierwszy) Gonitwy 
w Tenczynie i Figle młodości przez Jana 
Aśnikowskiego artystę dramatycznego teatru 
polskiego w Wilnie; Tygodnik literacki po- 
znański : artykuły składające pierwszy Numer 
tego pisma. 

Tomik 2: Jezus Chrystus i Jego nauka; 
Maciej Dogiel; Wiadomości o sporze Pijarów 
wileńskich z Jezuitami wileńskimi; Rozmai- 
tości: Poczet biskupów dyecezaluych i za- 
rządzających dyecezyą wileńską od ich usta- 
nowienia aż do naszych czasów ; Widok przy- 
rodzenia przez Wincentego Gozdawę Reutta; 
Do mogiły, przez tegoż ; Nadzieja, przez 
tegoż. 

Tomik 3: Uwagi nad wymową kaznodziej- 
ską; Tomasz Morus; Rozmaitości: Wyjątek 
z listu córki, pisanego do cjca z Ferokopu 
dnia 28 Października 18.^7 r. ; Wiadomość o 
nowo w użycie wprowadzonej nader posil- 
nej i wzmacniającej istocie jiod nazwiskiem 
Arabskiego Rakahu (Racahout des Arabes). 
Frrypowieści : Doktor; Pszczółka; Pasterz i 
owieczka; Lis i borsuki. 

Tomik 4: O żydach w Polsce zamieszka- 
łych; Jan Rustem; Rozmaitości: Wiadomość 
o życiu i sprawach Jakóba Gibla burmistrza 
wileńskiego, wyjątek z kazania pogrzebowe- 
go przez X, Jędrzeja Schonflissiusa ; Wyjąt- 
ki z poematu Aleksandra Puszkina pod ty- 
tułem Cygani : Wyjątek pierwszy, przekład 
P. Michała Juliana Kamińskiego. 

Tomik 5: Rzeczywistość poznań ludzkich; 
Hieronim Strojnowski; Rozmaitości: Nowy 
rektor izymsko-katolickiej akademii duchow- 
nej ; Pomniki historyczne z początku wieku 
XVin, Oddział trzeci. Listy Józefa Potoc- 
kiego, wojewody Kijowskiego Hetmana Wiel- 
kiego koronnego, do żony swojej Wiktoryi z 
Leszczyńskich ; Homilie na niedziele całego 
roku wydane przez X. Fr. Wolińskiego C. 
M.; Czworowiersz do Konstantego Porcy- 
anki. 

Tomik 6: Wyobrażenie Boga i jego przy- 
miotów, oraz wypływające ztąd dla nas obo- 
wiązki; Łukasz Hiibel ; Żydowska czyli Sasi 
na kępie, powieść; Rozmaitości: Pomniki 
historyczne z początków wieku ośmnastego, 
dokończenie oddziału trzeciego odnoszącego 
się do czasów bawienia Karola XII w Turcyi 
po klęsce odniesionej pod Fułtawą r. 1709 
i nast,, a w nim jeden list Karola XII w au- 118 WIZER0NKI entyku u hr. Chreptowicza znajdujący się; 
Obraz bibliograficzno-historyczny literatury 
w Polsce od wprowadzenia do niej druku po 
rok 1830 włącznip z pism Janeckiego. Bent- 
kowskit^ŁTo. Ludwika Sobolewskiego itd. wy- 
stawiony przez Adama Jochera itd. Tom I, 
poszyt pierwszy. 

Tomik 7: Legenda o poetach; Wyjf).tki z 
listu Giiimbi^rga do Jana Hichtern o Fronc. 
Zabłockim; Jung Stilliug p-zyjaciel Goete- 
go; Arabowie i konie arabskie; Obraz biblio- 
graficzno liistor. literatury w Polsce p. Joche- 
ra. T. I. Sposz. II. Wyji^tek drugi z jioerna- 
tu .Al. Puszkiua p. tyt. Cygunie, przekł. Mich. 
Jul. KHmińnkiego; Wiersz do majora Wilkow- 
skiego p. S. w Berlinie; Uwiadomienia liter. 

Tomik S: Kóżnica pomiędzy teoloeią a fi- 
lozofią moralną; Klonowicz ; Rozmaitości: 
Ciekawa książka treści satyryczno-nbyczajo- 
wej z połowy zeszłego wieku; Dawny doku- 
ment z autentyku biblioteki szczorsowskiej; 
Do .... wiersz Oskara Milewskiego; Galama- 
thias, wiersze przysłane z Winnicy, przemo- 
wa autora do tych wierszy. 

Tomik 9: Rycerstwo (la Cheyalerie); Al 
bert Radziwiłł; Rozmaitości: Arabowie i ko- 
nie arabskie (dokończenie); Niektóre pisma 
Andrzeja Wolana; Kys dziejów wieków śre- 
dnich przez Fryderyka Ruh8'a, przekład Jana 
Leona Sienkiewicza. 

Tomik 10: Dobroczynność, pobudki reli- 
gijno do ndziel.inia jałmużny ; Maciej Stryj- 
kowski i jego kroiiika ; Rozmaitości; Pi- 
śmiennictwo dziennikarsko-gazeciirskie w 
Warszawie: Gozeta rządowa; G:<zeta war- 
szawska; Korespondent; Gazeta codzienna; 
Wiadomości handlowo i przemysłowe; Kury- 
er warsz. ; Magazyn powszechny; Gazeta po- 
ranna; Pismo dodatkowe; Muzeum domowe; 
Czytania przyjemne i pożyteczne; Świat dra- 
matyczny; Ńoworoczniki; Niektóre pisma 
Andrzeja Wolana, tudzież innych za lub prze- 
ciw niemu wydane. 

Tomik 11: Poezya Trubadurów; William 
0'Connor ostatni ze swojej rodziny; Rozmai- 
tości; Diariusz wjazdu i aktu koronacyi na 
królestwo polskie, najjaśniejszego Aug usta 
II; Zbiór wiadomości do historyi sztuki le- 
karskiej w Polsce od czasów najdawniejszych 
aż do najnowszych, przez Ludwika Gąsjo- 
rowskiego Dr. Med., artykuł doktora A. F. 
Adamowicza, prof. Cesar. Med. Chir. Akad. 
Wil.; Trzy śpiewy z muzyką Stan. Moniusz- 
ki w Berlinie: Powab kradzieży, Stan błogi; 
Tata i Kostuś; Nagrobki dziecięciu. 

Tomik 12: Poezya Trubadurów ; Mahomet; 
Rys krótki części Litwy pod rządem Prus- 
kim zostającej itd.; Rozm<\itości : Dodatek 
bibliograficzny do dzieła: Zbiór wiadomości 
do sztuki lekarskiej w Pidsce itd. przez Lu 
dwika Gąsiorowskiego itd.: udzielił M. P. 
P. Oddział pierwszy; Obraz myśli na pa- 
miątkę mojej żonie i dzieciom itd. przez Flo- 
ryana Bochwica. Zdanie o tem dziele X. Joa- chima Dębińskiego S. P. i bezimiennefiro an- 
tora ; Tironi Medico Trames. opera Erasmi 
Brzeziński etc., rozbiór tej książki przez 8. 
M. G. ; Ogrody północne przez Józefa Stra- 
miłłę itd. Tom III zawierający Rozmaitości 
ogrodnicze. 

Tomik 13: Do czytelnika; Katedra wileń- 
ska; Odnowa kaplicy świętego Kazimierza, 
z historycznemi o dawnym jej stanie wiado- 
mościami ; Piękna F^ornnrina; Rozmaitości: 
Dalszy ciąg dodatku bibliograficznego do 
dzieła: Zbiór wiadomości do historyi sztuki 
lekarskiej itd. przez Ludwika Gąsiorowskiego 
itd. Tom 1. w Poznaniu 1839; Kilka słów o 
potrzebie wyrobu cukru z buraków itd. przez 
Ludwika Iwickiego; Obraz bibliograficzno- 
historyczny literatury Polskiej itd. Sposzyty 
III, IV, i wzmianka o piątym; Historyczoo- 
krytyozne badanie medycyny sądowej itd. p. 
Dr. Hr. Hcchell'a, receuzya tego pisma p. 
Dra A. Adamowicza : Sposób utrzymywania 
i rozmnażania kamelij przez T. J. Zeidla 
itd. przełożył na język polski X. J. D. S. P. 
i t. d. 

Tomik 14: Katedra wileńska, artykułów 
historycznych do opisania kaplicy św. Kazi- 
mierza ciąg dalszy; Bernard Maciejowski; 
RozmaitośfM : Dyaryusz inwestytury najjaśniej- 
szego Królewicza Imci (Karola syna Augusta 
III) na księstwo Kurlandzkie r. 1759; Koro- 
nacya królowej Eleonory (żony Michała Ko- 
rybuta), r. 1670 d. 19 Sbris; Źoselyn (Joce- 
lyn): Śmierć Żoselyna. Prośba Żoselyna do matki 
o pozwolenie wstąpienia do stanu duchownego ; 
Akt ufności w Bogu; Westchnienie do Boga; O 
anielskiem pozdrowieniu Boga-rodzicy Panny 
przez Jana Gawińskiego; Trzy edykta Wła- 
dysława Jagełły i Witolda z czadów zapro- 
wadzenia wiary św. w Litwie; dwa wyroki Wi- 
tolda w sporze granicznym ; Obraz bibliogta- 
ficzno-historyczny literatury i nauk w Pol- 
sce itd. T. i. sposz. V; Litografia; Filozofia 
życia itd.. przez F. Szlegla, prospekt na prze- 
kład polski tego dzieła, przez X. J. Dębiń- 
skiego S. P. 

Tomik L5 : O uczuciu religijnem; Szekspir; 
Stosunki duszy ludzkiej z Bogiem; Rozmai- 
tości: O najpierwszej w polskim języku dru- 
kowanej książce; Institutiones Therapiae ge- 
neralis etc. przez prof. Abichta, wiadomość 
o tem dziele p. F. R. ; Odpowiedź na recen- 
zyą pisma pod tytułem : Żywot Hieronima 
Strojno\yskiego itd. Pr. Jana Gwalberta Ru- 
domiuę; Pożegnanie, wiersz p. J. K.; Uwia- 
domienie o Ornitologii Hrabiego Konstan- 
tego Tyzenhauza postępującej pod prasse; 
Uwiadomienie o kcmpozycyach muzycznych 
nowych przez St. Moniuszkę, wydanych świe- 
żo w Berlinie. 

— Tomik Ifi: Rozbiór rzeczy ściągających 
się do sumienia; Tegner ; Ewangelia sła- 
wiańska, na którą przysięgali królowie fran- 
cuzcy przy koronacyi swojej ; Rozmaitości: 
Kilka słów z powodu recenzyi Żywota Hie- 
ronima Strojnowskiego i odpowiedzi na ta- WIZERUNKI iid kow%, gdzie 8§ wepomniane zasługi dla b. 
Uniwersytetu wileńskiego i tutejszego kraju 
Karola Langsdorfa, G. E. Gródka, Józefa 
Franka, L. Bojanuea i w. i; Kys historyczny 
przedstawień teatralnych, mianowicie w ję- 
zyku polskim na Litwie; Burza, obraz poe- 
tycki przez Ig. Łagiewnickiego; Dwa dzieła 
Krz. Warszewickiego ; Przesądy gminne; U- 
wiadomienia literackie: Zoonomia Dr. Prof. 
Adamowicza, Dzieje narodu litewskiego p. 
T. Narbutta, Biblioteka klassyków Polskich 
i t. d. 

Tomik 17: Dawny i teraźniejszy stan po- 
koleń indyjskich Ameryki północnej ; Andrzej 
Wolan; Rozpoczęcie wstępu do dziejów św. 
Elżbiety Węgierskiej ; Rozmaitości : Dawny 
dokument; Rys histoiyczny przedstawień 
teatralnych, mianowicie w języku polskim 
na Litwie; Hermeneutica biblica suu ars 
interpretandi scripturam s. etc, i receuzye 
tej książki przez Ks. A. W. i X. B. W.; Wia- 
domości o pensyi rocznej na każdego z Jch- 
mościów PP. konwiktorów zostających in 
Collegio Mobiliura Societatis Jeau (z r. 1771); 
Lot gołębicy Jana Kazimierza Darowskiego. 

Tomik 18: Wjazd, koronacya, wesele naj- 
jaśniejszej królowej Jejmości Cecyliej Renaty 
w Warszawie; Anno 1637; Pigault-Lebrun; 
Testament Michała Pac;a ; Rozmaitości: Po- 
witanie Jana III, w imieniu kapituły wileń- 
skiej; Rys historyczny przedstawień teatral- 
nych, mianowicie w języku polskim na Li- 
twie ; Dodatek 1. Dyalogi z przedmiotów re- 
ligijnych ; Dodatek 11. Niektóre teatra ama- 
torskie; Najtańsza i odnowiona gazeta po- 
ranna z dodatkiem literackim, pod nazwą." 
PiśmiennictsYo krajowe. 

Tomik 19: Wymowa chrześcijańska w 
czwartym wieku; Jan Fryderyk Niszkowski; 
Kilka wspomnień i opisów z życia Napoleona; 
Rozmaitości: Rys historyczny przedstawień 
teatralnych, mianowicie w języku polskim na 
Litwie; Uzupełnienia do artykułu dodatko- 
wego o dyalogach : Dyalogi niektóre po szkołach 
jezuickich wyprawiane w Grodnie, w Nie- 
świeżu, w Nowogródku, w Pińsku, w Połoc- 
ku, w Słonimie, w Słucku: Dyalog albo tra- 
gedya pijarska wyprawiona w Wilkomierzu; 
Wyjątek z akt kapituły wileńskiej: Postano- 
wienie względem dóbr kapitulnych: 8trze- 
szyna, Kamieńca i Worsicz, z instrukcyą 
rządcy tamecznamu szczegółową ; Muzyka w 
Wilnie, tudzież kilka słów o Lipińskim i 
0!l-Bull'u; Książki świeżo wydane o wodzie 
mineralnej druskienickiej ; Rozmaite durny i 
pieśni polskie, ukraińskie i Rusinów. 

Tomik 20: Rozbiór rzeczy ściągających się 
do sumienia; Fenelon ; Wizerunek plebana 
i ważne obowiązki jego; Jeszcze kilka słów 
o chwilach ostatnich pobytu Napoleona na 
wyspie św. Heleny; Rozmaitości: Założenie, 
dokończeuie tudzież stan kościoła P. Jezusa 
na Antokolu; Urządzenie konwiktu szlachetnej 
młodzi przy szkole wyższej połockiej XX. 
pijarów na Białej Rusi; Rys historyczny przedstawień teatralnych itd. Dalszy ciąg do 
artykułu dodatkowego o Dyalogach. Niektóre 
Dyalogi przez uczniów akademii jezuickiej 
w Wilnie grywane; Poezye Aleks. Grotta 
Spasowskirgo itd. List autora do red. Wize- 
runków, tudzież zdanie o dziełach P. Spaś. 
Pożegnanie do mojej sukienki, wiersz Wale- 
ryi Narbuttówny; Niektóre dawne napisy na 
budowach, nagrobkach i innych pomnikach 
w Wilnie znajdujące się. 

Tomik 21: Skromność i pokora chrześciań- 
ska; Filip Kallimach Buonacorsi; Rozmai- 
tości : Powitanie Jędrzeja Benedykta Kłągie- 
wicza biskupa itd., imieniem duchownej aka- 
demii wileńskiej itd.; Dawne dokumenta : I. 
Kopia listu oryginalnego Piotra biskupa 
Żmudzkiego w r. 1455 do wszystkich Panów 
i Baronów ziemi Zmudzkiej itd. II. List króla 
Zygmunta Augusta do kapituły wileńskiej 
itd.; Nekrolog. Konstanty Porcyanko; Donie- 
sienie o nowej książce. Krótki rys historyi 
Józefiny pierwszej żony Napoleona itd., wy- 
danej przez J. B. 

Ton ik 22: Kilka uwag nad dziełem Pana 
J. i. Kraszewskiego: Wilno od początków 
jpgo do r. 1750. Tom I i II.; Dodatek do 
poprzedzającego artykułu; Innocenty III.; 
Rozmaitości : Dekret Muftego benderskiego 
Jussufa w 8prasvie Tatarów litewskich, objaś- 
niający przeszkody, ze stopni pokrewieństwa 
i powinowactwa do zawierania związków 
małżeńskich. 

Tomik 23: Do uwag nad dziełem: Wilno 
od początków jego do roku 1750, ogłoszo- 
nych w poprzedzającym tomiku Wizerunków 
sprostowanie i dopełnienie; Wspomnienia o 
Antonim Sokulskim; Rozmaitości: Niektóre 
dodatki do dzieła: Wilno przez J. I. Kra- 
szewskiego. Wilno, 1840 — 1.; O wieży ratu- 
szowej w Wilnie i jej upadku. 

Tomik 24: Przemowa wydawcy ; O planach 
Wilna, jakiem było w XVI wieku; Dwa pom- 
niki cerkwi św. Trójcy w Wilnie; Berło i 
pieczęć Akademii wileńskiej ; Wspomnienie 
o Jędrzeju Benedykcie Klągiewiczu, biskupie 
dyecezalnym wileńskim, w okólnym d<» du- 
chowieństwa liście jego następcy i w Kaza- 
niu ks. Ważyńskiego zawarte; Rozmaitości: 
Niektóre dodatki do dzieła : Wilno przez J . 
1. Kraszewskiego. Wilno, 1840 — 1841; Wzmian. 
ka o pałacu Supiożyńskim na Antokolu 
i o testamencie podkanclerzego Kazimie- 
rza Leona Sapiehy ; Wiadomość o osobach 
duchownych, którym przez Akademią R. K. 
duchowną wileńską przyznane są stopnie 
uczone; Dodatek do artykułów historycznych 
o kaplicy św. Kazimierza przy kościele kate- 
dralnym wileńskim, umieszczonych w Tomiku 
XIII i XIV Wizerunków nowego pocztu dru- 
giego ; Do artykułów o dawnera Wilnie ogło- 
szonych w Tomiku XXII i XXIII Wizerunków, 
jeszcze dopełnienie; Wadoniość o wid»kach 
cząstkowych miasta Wilna z okolicami, ro- 
bionych przez Smuglewicza'; Wprowadzenie 
Św. Stanisława Kostki i Alojzego Gonzagi, 120 WIZYA - WŁODEK wyznawców Towarzystwa Jezusowego, od- 
prawione w Wilnie 1728 roka; Dziecię rzad- 
kich i niepospolitych zdolności; Kilka słów 
od Redaktora. 

Wizya poselska. Lwów, Gobrynowicz i 
Schmidt, 1868, w 16ce, str. 28. et. 20. 

Wizyta jeneralna dyecezyi wileńskiej roku 
1828. Wilno, 1828, w 4ce. 

Wizytki polskie. Rzym, 1849, w 8ce, sir. 112. 

— Ob : Grabowski 01. Jastrzębski L 

— w Warszawie ob: KoścIół; Noyers P. 
Vladislaus Rex. Diploma Yladislai E. Fol. 

M. D. L , quo villas Wysokin et Studziona 
Dobrogostio Nigro Capitaneo Radomiensi 
ejusą. successoribus confert. In Brzezi anno 
1411 die 14 Januar. w 4ce?, str, 3. (Przerys 
staraniem Ad. Rościszewskiego). + 

Wiasak Franciszek ob: Malczewski Antoni. 

WLAZLOWSKI Jan, (ur. 185i)). Zur Casuistik 
der ^ervennaht. Inaugural - Dissertation zur 
Erlangnng der Doctorwiirde in der Medicin, 
Chirurgie und Geburtshulfe , welche nebst 
beigefugten Thesen mit Zustimmung der ho- 
hen mediziuischen Facultat der Unirersitat 
Greifswald am 11. August 1875 oflentlich 
yertheidigen wird ...., practischer Arzt, aus 
Posen. Oppooenten: P.Przybyszewski prakt. 
Arzt, M. V. Złotnicki, Cand. Med. , A. v. Sen- 
dykowski, Cand. Med. Greifswald, Druck der 
Dniv. Buchdr. von F. W. Kunike, 1875, 
w 8ce, str. 26. + 

Wł... Emisaryusz poemat obacz: Budzyński 
Włodz. 

Władyga (Dr ), ob : Promyczek. 

Władymirowicz Jan ob: Rakowiecki. 

Władysław (tłumacz 1830) ob : Nodier C. 

Władysław Hermann (ur. 1043 f 1102), ob: 
Krasiński Zygmunt (powieść); Wierzbowski M. ; 
Żdżarski Aug. ; Zieliński Lud. 

— Królewicz (1624 — 5) obacz: Pac. 

— Jagiełło ob: Albertrandy ; Choiseul (po- 
wieść); Długosz J ; Szajnocha. 

— III. Warneńczyk (ur, 1424 f 1441) ob: 
Antoniewicz M.; Bierzyńiki S.: Gołębiowski 
Luk.; Gonduiicz (poemHti; Piotrowski K.; Za 
krzeiwski W. (iiról węgierski). 

WŁADYSŁAW IV. (ur. 1595 f 1648). Listy i 
inne pisma urzędowe. Z rękopismów zebrał 
A. Grabowski. Kraków, lb45. obacz: Gra 
bowski Amb. + 

— Listy Władysława IV. do Krzysztofa Ra- 
dziwiłła hetmana polnego W. X. Litewskiego 
pisane 1612 — 1632 r. Z autografów biblio- 
teki cesarskiej w Petersburgu ogłosił Antoni 
Muchliński. Lwów, Igel, 1867, w 8ce, str. 
VII i 136. złr. 1 et. 50. + 

— Ob: Bierzyński; Ciampi (Flosculi 1643); 
ndex; Kallimach; Kobierzycki St. ; Kochowski 
W.; Kuczyński W.; Kwiatkowski Ka].; Macri M ; 
Podgórski A.; Podoiecki; Przyłęcki Stan.; Ru- 
dawski W. — książę kujawski, ob: Amanton (1832). 

— książę opolski ob: Częstochowa. 

— Jagiellończyk ob: Foerster Ricard. 
Władysław, powieść filozoficzna ob: Ozie- 

duszycki. 

Władza duchowna i wolność myślenia. Rzecz 
na czasie do rozwagi. Zurych, główny skład 
w admin. Tyg. wielkop., 1875. sgr. 1. 

Władza ob : Oczapowski J B. (i układ pań- 
stwa) ; Rocznik; Skarszewski W. (o władzy 
duchownej); Surowlecki K.; Węgrzecki St. 

Władzio mały. Pierwsze początki czytania 
dla dziatek płci męzkiej. Warszawa, nakład 
B. Lessmana, w druk. Gaz. codzien., 1858, 
w 16ce, str. 24. 

— Toż, wydanie drugie, powiększone. War- 
szawa, nakł. B. Lessmana, 1863, w 12ce, 
str. 32. 

— Toż, wydanie trzecie poprawione. War- 
szawa, nakład B. Lessmana, druk J. Cotty, 
1868, w I6ce, str. 32. kop. 20. 

Własność obacz : Bajer Jul. (liczb.); Morzyc- 
ki (1849;; Roszkowski lEigentbum); Święcicki 
J. (ziemska) ; Thiers. 

Włochy ob: Archenholz (1828); Borkowski 
Sł. (1815); ChłędowskI Kaz. (Szkice 1873); 
Cywiński M. (wiersz); Dąbrowsid J. (1866); 
Dmochowski Fr (1837) ; Dubrowski P. (Kollar 
J.); Dupaty (1748); Gaszyński K. (podróż); 
Karsnicki A. (podróże); Kremer Józ. (podróż 
1862); Lakorder (wolność); M. (legion polski 
1853); Moore (podróż); Niemcy (przewodnik 
podróży 1832); Orański B.; Osiecki J. (prze- 
wodnik) ; Potocki B. (voyage) ; RogoSZ J. (po- 
dróż 1876); StabikCi867); Stadnicki A. (w wie- 
ku XIV); Sterne W.; Walewska z Kuszlów 
(1848); Wiszniewski M. (podróż 1848); Wo- 
łowski Fr. 

— Mapa specyalna teatiu wojny w Górnych 
Włoszech. Nakład litografii Juliana Miillera. 
Warszawa, 1860, folio podłużne, kop. 30. 

Włocławek (historya) ob : Popis UCZn. 1823 r. 
Włoska rewolucya z r. 1848 obacz: Łu- 
bieński E. 

— gramatyka ob: Ahn (1866); P. J. (lekcyj 
12. 1877;; Vimercati; Gramatyka. 

Włocki Stan. ob: Kdrte. 

WŁODARSKI Franciszek W. Pamiątka tea- 
tru polskiego w Brodach w r. 1656, wydał 
.... Lwów, druk Kar. Filiera, 1856, w 8oe, 
str. 14. 

— Rocznik teatralny na r, 1853 wydał .... 
Lwów, druk M. Poremby, 1854, w 8ce, str. 16. 

— Toż, na rok 1857. Lwów, druk. Korn. 
Filiera, 1856, w 16ce, str. 31. -i- 

— Rocznik teatru Kowieńskiego. Kowno, 
1860, w 4ce. 

Włodawa ob : Biernacka (podróż). 

WŁODEK Ignacy (1723 f 1"80). O naukach 
wyzwolonych, z książki napisanej przez ...,. WŁODZIMIRZ - WLYŃSKI 121 wyjątki zrobione przez jednego przyjaciela 
nauk gi'untowiiych. Wrocław, kosztera arcyb. 
Ignacego Kaczyńskiego , u Wilhelma Bog. 
Korna, 1814, w 8ce, str. 290. złr. 6. -t- + + 

(Inne wydanie 1786 r.) 

(Włodzimirzj Marsz do młodzi w szkołach 
Włodziinirskich. b. w. r. i m. w 4ce, wiersz. 

Włodzimierz W. ob: Hilferding ; Oiarkiewicz 
J. (poema). 

Włos ob: Gembicki. 

Włościan (Do) polskich, nauka o urządze- 
niu kos i pik i t. d. Warszawa, 1830, w 4ce 
(z litogr.) Porównaj: Aigner. 

Włościan (Do) polskich 20. marca 1848. 
Paryż, diuk L. Martinet, właściwie drukarnia 
w Krakowie, 1848, w 4ce, str. 4. 4 

— Ob: Aigner (nauka). 

Włościanach (O) polskich. Warszawa, 1814, 

w Hce, str. 20. 

Włościanie obacz : Biernacki Al. (pańszczy- 
zna l-i08j ; Chodie (o) (sprawa włościańska); 
Czartoryski Ad. (byt i8i4j; Czasopismo; De- 
Creł (uwłaszcz. l»6ł), Diałel 18(jl (Galicya, 
Me bójmy si^'); Długoborski l\fl. (gospodarsk. 
w Poznausk. 1875); Ozwonkowski Ad. (kwe- 
»tye); Galicya (ubóstwo 1868); Garbińskl Wł. 
(kwestya l«5d); Goeling (leczenie ib55j; Go- 
łuchowski Józ. (kwestya i854j; Górski Lud. 
(Umowy o służebucści 1877); Gregorowicz J. 
K. (powieści); GreweniłZ (w Polsce 1818); J. 
hr. i. (stosunki 18U0;-, Instrukcya (oczynszo- 
wanie); Jaroński J, i^los 1814): Kazimierz 
(kmieca wolność 1859); Kmiecie; Kosiński J. 
A. (byt 1814); KiimontowJCZ (umowy 1808); 
Kolberg 0. (pieśni, obrzędy); Kozakowicz J. K. 
(kwestya IbtiO); Lachnicki J. (biografia 1815); 
Leduchowski J. (uwłas2. ifi57); Lipiński (oczyu- 
Bzow. 18G1); Listy; Litwa (wyswobodzenie 
18(j3); Lubomirski Tad. (w Polsce hist.); Lud.; 
Ludwig (stosunki 1658); Łodyński H (^stosunki 
1845j; Łubieiiski P. (stosunki 184H) ; W. E. 
(byt 18()0i ; Maciejowski W. A. (Uistorya 1874); 
Mączyński Jó^ef (arakuwscy); Maruszewicz F. 
(w Polsce 1815;; IVIichałow;:^ki E. (uwłaszcz. 
1862); Michalski J.; Milewski Z. (Kwestya la58); 
Młodecki K. (polepsz, bytu 1814); Morawski 
T. ('paysans en Pologne 1833) ; Nakwaski K. 
(usaniowoln. 1835^ ; Neymann (cultivateur, re- 
geueration 1815); Nobibł (gospodarstwo 1846); 
Nowakowski W. 'ubóstwo w Galicyi 18Gs); 
Poddani; Położenie (kwestya 1864?); Pomysły 
(kwestya 186 •) ; POfOChine (emancyp. Ifbb4); 
Potocki Tom. (stosunki); Prefekt (polepsz, bytu); 
Projekt (stan 1815;; Przepisy (stosuuki 180 1;; 
Puchalski D. (rady lekarskie, powi(!Ści) ; Ra- 
dwański Fel. (Myśli 1814); Rechniewski (w Pol- 
Bcej ; Rembielinski (stan 1815); Kolnicy ; Roz- 
biór; Siedlewski (przepisy ; Skórzewski; Soł- 
tykowicz J. (ngdza 1815); Stawiski (łnst. w Pol- 
sce); Strojnowski (ugody I8i)3); Surowiecki W. 
(poddani, 1807); Thoma A. (w Poznańskiem); 
Uruskl S. (kwestya); Urządzenie; Ustawa; 
Uwag kilka (usamowolnieme) ; Uwagi ('kwestya, 
^łąsuość); Węgrzecki St. (1814) ; Wiślicki Ad- (bajka 1862); Wojciech; Zbiór przepisów (1862;; 
Żukowski Jan (pańszczyzna 1830). 

Włościanin z nad Wisły ob: Kalinka Wa- 
lery (Jaką była Polska). 

Włościanin czasopismo illustrowane dla ludu, 
pod redakcyą Czesława Pieniążka. Kraków, 
druk Budweisera, 1869, od d. 1. hipca, w 4ce. 
Rok I. Nrów 12, str. 96. (Wydawane dwa 
razy w miesiąc). Od Nr. 10. właściciel i wy- 
dawca C. Lewandowski, odpow. redaktor Pie- 
niążek, (ty tył i lista prenumeratorów str. 8. 
w drukarni Czasu). Prenumerata rocznie 
złr. 3. 

Rok II. folio, Nrów 24. str. 192. Od Nr. 4. 
właściciele C. Pieniążek i Bron. Gabryelska, 
redaktor Czesł. Pieniążek. Od Nr. 5. w dru- 
karni Czasu. Od dodatku do Nr. 7, właści- 
cielka halomea Jordanowa. (Tu redaktor do- 
nosi, że na 567 prenumeratorów, tylko 36 
złożyło przedpłatę). Od Nr. 10. w drukarni 
Wł. Jaworskiego. Od Nr. 14. redaktor odpo- 
wiedzialny Józef Chmielewski. Rok 1871, 
w 4ce, Nrów 24, str. 192. Od Nr. 16. redak- 
tor Winc. Kornecki. Główny współpracownik 
Winc. Sarnecki. Od Nr. 17. redaktor odpo- 
wiedz. H. Jordan. Od. Nr. 19. w drukarni 
W. Korneckiego i spółki. Roku 1872, Nrów 
24, str. 192. Redaktor H Jordan, kierujący 
pismem Fr. Ks. Martynowski. Rok 1873, 
w 4ce, Nrów 24, str. 192. Od Nr. 3. kieru- 
jący pismem Teof. Merunowicz, redaktor Jan 
Krawecki. Nakładca S. Jordan, w drukarni 
Czasu. Od Nr. 15. w drukarni W. Kornec* 
kiego. Redaktor odpow. J. Krawecki. Rok 
1874. Nrów 24, str. 184. Rok 1375. Nrów 24, 
str. 192. R. 1876 Nrów 23, str. 184. Wydaw- 
ca S. Jordan. Od Nr. 6. redaktor Ant. Bo- 
lesław Koziański. Roku 1877 do d. 16. Sier- 
pnia. Nrów IH. str. 132. Wydawca Kornecki 
Red. Koziański. Od Nr. 8. Redaktor Szczep. 
Kurowski. Współpracownik Nadbużanin. Nr. 
IG. redaktor Ign. Siemieński, główny współ- 
prac. Nadbużanin. Do pisma tego dołączano 
drugie pismo p. t.: Zagroda. 

Włościejewski ob : Niegolewski. 

Włos'<a gramatyka obacz: Gramatyka, P. J. 
(lekcyj dwanaście 1876); Rykaczewski ; Vi- 
mercati. 

Włoski słownik ob : Piaskowski ; Rykaczew- 
ski; Weber J. (1875). 

Włośnik ob: Armatys; Seifman P.; Trychiny. 

Włoszek Sz. T. Pogadanki o rzeczach po- 
żytecznych, wydał .... Warszawa, wydawca 
T. Sz. Włoszek, druk Aleks. Pajewskiego, 
1878, w 8ce, str. 56. kop. 5. 

Włyński Zygm. A. X. (f 23. Września 1831). 
Najwyższa komisyo organizująca! (Prośba do 
Najwyższej komisyi organizującej Rzeczpo- 
spol. Krakowskiej o umieszczenie siebie w eta- 
cie emerytów Akademii krakowsk.) 29. Maja 
1817 r. w 8ce, str. U. złp. 1. -t- -f -ł- 

— Do J, W, Prezydującego w zgromadzo- 

16 122 WNĘTRZAKI - WNIOSEK niu reprezentantów Rzeczypospol. krakow* 
skiej, 10. Grudnia 1819, w 4ce, ark. 1, + 

— Obacz : Orzechowski Stan. (Dzieia 1826). 
Wnętrzaki ob : Lewandowski J. H. 

W niebie i na ziemi ob: Dąbrowski A. (1870). 

Wniosek dyrekcyi Towarzystwa wzajemn. 
ubezpieczeń w Krakowie, względem otworze- 
nia urzędnikom wszelkiej kategoryi kredytu 
na podstawie ubezpieczeń na życie. Kraków 
nakład Towarzystwa, druk Czasu, 1873, w8ce' 
8tr. 16. + ' 

— Polaków w Poitiers względem deklara- 
cji i amnestyi i o Czartoryskim. Poitiers, 
1834, w 4ce, ark. 1. (litograf). 

— względem poprawy niektórych artyku- 
łów tyczących się postępowania sądowego 
w sprawach własności publicznej, folio, str. 
14. (z czasów Król. Kongresowego). 

— na radę wychowania. Motywa (1862?) 
1 arkusz. Zarazem osobno: Projekt do po- 
stanowienia Rady Administracyjnej: We- 
wnętrzne urządzenie Rady wychowania pu- 
blicznego. (Warszawa, 1862), fol. str. 7. + 

— na Radę wychowania. (Wewnętrzna or- 
ganizacya tejże Rady). Warszawa, 1864, fol. 
kart niel. 6. (i motywa ark. 1). 

— do Rady wychowania. Projekt dziekana 
filologiczno-historycznego, podzielenia przed- 
miotów w zakres tego Wydziału wchodzą- 
cych, b. w. m, dr. i r. (1863), folio, str. 8. 

— Wydziału prawodawczego Rady Stanu 
Królestwa o uzupełnienie przepisów o przy- 
musie osobistym w materyi handlowej cywil- 
nej i przeciwko cudzoziemcom, b. w. m. dr. 
i r., folio, str. 4. ob: Wydział. 

— Wydziału prawodawczego Rady Stanu 
Królestwa o zniesienie dotychczasowych prze- 
pisów o wekslach, b. w. m. dr. i r., folio, 
Btr, 3. 

— Ob: Wydział. 

— Wydziału prawodawczego Rady Stanu 
Królestwa: Czyliby Rada Stanu nie uznała 
właściwem wynurzyć zdanie o potrzebie zmia- 
ny postanowienia z r. 1817 w ten mienowi- 
cie sposób, iżby udzielenie dla Prokuratoryi 
dylacyi, do uznania sądów było pozostawio- 
ne, b. w. m. dr. i r. Warszawa, folio, str. 2. 

— Wydziału skarbowo -administracyjnego 
Bady Stanu Królestwa o rozszerzenie atry- 
bucyi wydziałów spornych sądu pokoju i try- 
bunałów cywilnych pod względem sądzenia 
spraw cywilnych I. Jnstancyi. b. w. m. dr. 
i r. folio, str. 3. 

— Wydziału skarbowo- administracyjnego 
względem potrzeby ogólnego polepszenia 
etanu bruków w mieście Warszawie, oraz za- 
brukowania niektórych ulic, dotąd zupełnie 
tej dogodności pozbawionych, b. w. m. dr. 
i r. folio, str. 4. 

— Wydziału skarbowe - administracyjnego 
Rady Stttnu Królestwa o zarządzenie stresz- czonego wydania Dzienników praw ze iko* 
rowidzem. b. w. m. dr. i r. folio, str. 2. 

— Wydziału skarbowo- administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o przedsięwzięcie środ- 
ków większego upożytecznienia kanału Au- 
gustowskiego, b. w. m. dr. i r. folio, kart 
niel. 2. 

— Wydziału skarbowo - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o pomieszczenie na 
budżetach funduszu na rozszerzenie komuni- 
kacyi. b. w. r. m. i dr. folio, kart niel. 2. 

— Wydziału skarbowo- administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa w przedmiocie uwag 
kontrolera jeneralnego nad obrazem fundu- 
szów Królestwa za rok 1859. folio, str. 6. 

— Wydziału skarbowo -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o oczyszczeniu ksiąg 
kasowych z pozostałości poborowych w do- 
chodach budżetowych po koniec roku 1861. 
b. w. ra. dr. i r. folio, kart niel. 2. 

— Wydziału skarbowo -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o oczyszczenie ksiąg 
kasowych z pozostałości płatniczych z czasu 
po koniec r. 1860. b. w, ra. dr. i r. folio, 
k. niel. 2. 

— Wydziału skarbowo -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o obmyślenie środków 
rozwinięcia działalności komitetu utworzo- 
nego postanowieniem Rady administracyjnej 
z dnia 11. (25). Października 1861 r. dla przy- 
gotowania projektu stałych zasad w syste- 
macie komunikacyj lądowych i wodnych, po- 
lepszenia stanu istniejących i zaproponowa- 
nia nowych, b. w. m. dr. i r. folio, str. 6. 

— Wydziału skarbowo - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o zniżenie opłat pocz- 
towych od listów, gazet i pism czasowych, b. 
w. m. dr. i r. folio, str. 8. 

— Wydziału skarbowo - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o przyspieszenie or- 
ganizacyi gmin. b. w. m. dr. i r. folio str. 6. 

— Wydziału skarbowo - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o podanie do najwyż- 
szego jego cesarsko-królewskiej mości uzna- 
nia, czyliby nie raczył zezwolić na zaniecha- 
nie potrącania z lat służby do pensyi eme- 
rytalnych, czasu w epoce 1831 roku przez 
urzędników Królestwa w służbie spędzonego, 
b. w. m. dr. i r. folio, str. 2. 

— Wydziału skarbowo -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o reformg szkoły we- 
terynaryjnej istniejącej w Warszawie, b. w. 
m. dr. i r. folio, str. 7. 

— Wydziału skarbowo - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o uchylenie z poboru 
od menonitów i hernhutów opłaty za uwol- 
nienie ich od powinności zaciągu od wojska, 
b. w. m. i r. folio, str. 2. 

— Wydziału skarbowo -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o uchylenie przepi- 
su rozporząiizająct^go przedstawienie wyro* 
ków karnych stanowiących kary nadzwyczaj- 
ne pod rozpoznanie i zatwierdzenie Na* WNIOSEK 123 mieitnika w Królestwie, b. w. m. dr. i r. 
folio, 8tr. 4. 

— Wydziału skarbowe -administracyjne^?© 
Rady Stanu Króli^stwa o postanowienie co- 
rocznego przedstawienia do ułasł^awiea wic- 
źni, odznaczająt-ych się dobrem prowadze- 
niem, ulepłością i przyzwoitością, b. w. m. 
dr. i r. folio, str. 3. 

~- Wydziału skarbowe - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o uporządkowanie 
tabeli długów skarbu Królestwa, b. w. m. 
dr. i r. folio, kart niel. 3. 

— Wydziału skarbowo • administrnoyjnego 
Rady Stanu Królestwa o wprowadzenie do 
budżetów Królestwa kredytu na przeistocze- 
nie gmachów więziennych, b. w. m. dr. i r. 
folio, str. 4. 

— Wydziału skarbowe -administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o przeniesienie na 
fundusz budżetowy, wydatku rocznego rs. 
2475 na płace dla oddziału administraiyj- 
nego zarządu poczt ciążącego w sumie rs. 
1876 fundusz wysłużonych pocztylionów, a 
w ilości rs. 600. fundusz urzędników, oficy- 
alistów i poczhalterów. oraz o zaprowadze- 
nie w administracyi pierwszego z tych fun- 
duszów zmian i przyjęcie warunków dogo- 
dniejszych dla stowarzyszonych, b. w. m. dr. 
i r. folio str. 5. 

— Wydziału skarbowe • administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o niektóre zmiany 
w zarządzie dóbr i lasów rządowych, b. w. 
m. dr. i r. folio, str. 10. 

— Wydziału skarbowe - administracyjnego 
Rady Stanu Królestwa o przeniesienie ter- 
minu zwyczajnego ogólnego zebrania Rady 
Stanu z dnia 19. Września (1. Października), 
na dzień 22. Października {3. Listopada) każ- 
dego roku, b. w. m, dr. i r. folio. str. 3. 

— Wydziału krajowego dotyczący odbioru 
zarządu funduszów indemnizacyjnych. Lwów, 
druk Winiarza, 1863, w 4ce, str. 7. + 

— Toż tyczący się zarządu majątku zakła- 
dów i funduszów krajowych tndzież władzy 
wydawania rozporządzeń w zakresie statutu 
krajowego. Lwów, druk Winiarza, 1803, w 
4ce, str. 12. + 

— do zmiany ustaw galicyjskiego Towa- 
rzystwa kredytowego zpowodowane tera. że 
instjtucya stanowa istnitć przestała. Lwóv/ 
druk Zakładu naród. Imienia Ossolińskich, 
1861, w 4ce, Btr. 23. 

(Wnioski rządowe na sejm galicyjskij, fol' 
Obejmują luźne projekta jakoto: 

1. Ustawa względem kosztów utrzymania 
zabudowań kościelnych, str. 4. 

2. Ustawa o patronacie szkół, str. 2. 

3. Ustawa o budowie gościńców, str. 4. 

4. Prawo o ordynacyi gmin, str. 29. 

5. Ustawy galicyj. instyt. kredytowego z d. 
12 Stycznia, 1863, w 4ce, str, 21. 

— wydziału krajowego i sprawozdania o przełołonych wnioskach. Lwów, druk Winia* 
rza, 1863, w 4ce, zeszytów 20. 4 

— Uwagi i wnioski Rady stanu poczynione 
przy rozbiorze sprawozdań zwierzchników 
różnych gałęzi administracyi i Najwyższej 
izby Obrachunkowej z r. 1861 — 1862, 

Wniosek 1. Wydział Skarbowo-Adminisfra- 
cyjny Rady stanu z uwagi, że w szpitalach 
miasta Warszawy śmiertelność o wiele jest 
znaczniejsza niż w szpitalach prowincyonal- 
nych. czyni wniosek, ażeby Rada Lekarska 
zł)adała tego przyczyny. Odpowiedź Rady 
lekarskiej. 1 ark. 

Wniosek 2. Uwagi i środki do zapobieże- 
nia zarazy bydła krajowego, przechodzącej 
od pędzonego do nas bydła z Cessarstwa. 1 
ark. 

Wniosek 3. Wydź. Skarb, Admin. Rady 
Stanu, ażeby władze właściwe gruntownie 
rozpoznały przyczyny objawionego ubytku 
rzemieślników i obmyśliły środki zapobiega- 
jące złemu. 2 ark. niel. 

Wniosek 4. Aby . . . przygotowany był pro- 
jekt do Instyt. Tow. kred. mogącej udzielać 
pożyczki hypoteczne w Listach zastaw, na 
domy w mieście Warszawie. 2 ark. 

Wniosek 5, 6, 7. Przy rozbiorze sprawozd. 
Zarządu pocztowego król. za rok 1860 wydź. 
Skarb. Administr. Rady Stanu poczynił uwa- 
gi, a zarazem wnioski: a). Ażeby do poczt 
osobowo-listowych w kraju kursujących, da» 
wane były powozy do przejnzdu osób. b). 
Wniosek zamierzający do poddania zarządu 
pocztowego jak to było poprzed., pod zwierzch- 
nictwo Kom. Spraw, wewnętrznych, c). wnio* 
sek w związku poprzednim będący. 4 ark. 

Wniosek 8. dotyczący układu projektu do 
budżetu rocznego przychodów i wydatków 
Królestwa, ark. ly^, tabel 5, wykazów 2. 

Wniosek 9. mający na celu zupełne uchy- 
lenie opłaty od rzezi wiejskiej. Y, ark. 

Wniosek 10. dotyczący amortyzacyi dowo- 
dów likwidacyjnych Xtwa Wgo, tudzież dowe 
dów za dostawione piodukta wojskcm ces. 
rossyjskim w r. 1815 i 1831. 1 ark. 

Wniosek 11. aby zbadać powód utrudnio- 
nej cyrkulacyi pieniężnej, dla obmyślenia 
środków wyprowadzenia kraju z tak dotkli- 
wego położenia. 1 ark. 

Wniosek 12. Uwagi nad stanem dóbr i ka- 
pitałów skonfiskowanych, 2 ark. 

Wniosek 13. O przygotowanie projektu, 
dozwalającego udzielać pożyczki Tnw. kred. 
i na wszystkie dobra ziemskie, mniej jak zł. 50 
ofiary opłacające, 1 ark. 

Wniosek 14. dotyczący projektowanej przez 
radcę Miepokojczyckiego reorganizacyi Ranku 
polskiego. 2 ark. 

Wniosek 15. O jak najspieszniejsze spo- 
rządzenie Inwentarza majątkowego Skarbu 
królestwa folio, pół ark. 124 WN0R0W8KI - WODt 16 wniosków razem obejmują kart niel. 50 
z dwiema tablicami. 

WNOROWSKI X. Kazimierz. Mowa na po- 
grzebie śp. X. Kanonika Juliana Ciechanow- 
skiego kaznodziei kieleckiego, proboszcza pa- 
rafii Daleszyce, sędziego w Daleszycach dnia 
18 Lutego 1874 przez X....... prałata schola- 
styka kollegiaty kieleckiej. Kraków, nakła- 
dem Wilhelma Ciechanowskiego, druk W. 
Korneckiego, 1874, w 8ce, etr. 40. + 

— Mowa na pogrzebie śp. Edw. Oraczew- 
skiego właściciela dóbr Morawica, miana w 
kościele Lisowskim d. 26 Lipca 1871, przez 
...... scholastyka koUegiafy kieleckiej, poprze- 
dzona przemow^j ks. kan. N. Kierońskiego, 
powiedziana w kaplicy Moraw ieckiej dnia 25 
Lipca 1871 przed eksportacy^. Kraków, druk 
Czasu, 1871, w 8ce, str. 22. + 

— Przemowa nad grobem miana na cmen- 
tarzu powązkowskim przy pogrzebie śp. Jana 
Majorkiewicza, urzędu komisyi Rzą,d. spra- 
wiedliwości, zmarłego d. 23 Marca 1847 roku 
przez .., z. profesora akad. duchów. Warsza- 
wa, druk Strąbskiego, 1847, w 8ce, str. 12. 
+ + 

— Rzecz o zasadzie tłomaczenia biblij i 
warunkach dobrego tejże rozumienia. Czyta- 
na na akcie uroczystym zakończenia roku 
szkolnego 1848/9 w akademii duch. rzymsk. 
kat. warsz. 10 Lipca (28 Czerwca) 1849 r. 
przez ... z. prof. tejże akademii, w 8ce, str. 
34. (Odbit. z Pamięt. relig.), ob.: Freppel. 

Wnukowski Jan, obacz: Magierski R. 

WNUKOWSKI Wincenty, prałat. (1794 f 30 
Lipca 1862). Nabożeństwo do przenajświęt- 
szego serca Jezusa i do najczystszego serca 
Maryi Panny najukochańszej matki naszej, z 
przydaniem modlitw i litanij od ludu kato- 
lickiego używanych, zebrane i wydane na 
kładem X. W. W. prałata kancl katedry Ży- 
tomir. M. S. Teol. Wilno, w 12ce. 

(Wydane w dwóch odbiciach). Złp. 11. 

— Zbiór modlitw odpustowych z dodaniem 
dziewięćdziesięciu jednej litanij ułożony p. 
Wilno, 1854, w 16ce. 

— Toż. Wydanie nowe, poprawne i znacz- 
nie pomnożone. Wilno, nakładem i drukiem 
J. Zawadzkiego, 1856, w 16ce, str. XIV i 598. 
1 rub. 35 kop. + 

— Toż, z dodaniem 94 litanij, ułożony 

przez księdza , Prałata Kanc. Katedry, 

Żytomierskiej M. S. Teol. Wydanie nowe, 
poprawne i znacznie pomnożone. Wilno, J. 
Zawadzki, 1861, w 16ce, str. 602. 90 kop. 

— Toż, z dodaniem 94 litanij. Wilno, 1873. 
1 złr. 50 et. 

Yocabulaire (bez osobn. tytułu, b. w. m. 
dr. i r., francusko-rosyjsko polski), w 8ce, 
str. 72. 

— Francais-russe, allemand-russe, francais- 
polonais et allernand-polonaiH, ou les mots 
russes et polonais sont ecrits selon la pro- nnnciatłon des Francais et des AUemands, en 
II parties. Wrocław, Korn, Berlin, u Fryd. 
Braunera, 1812, str. 141. 12 sgr. 

— hebr.-franc., obacz: Giraud. 
Vocabularium latlnum ku tworzeniu zdań. 

Część I. na klaesy V i IV. Poznań. Merzbach, 
1857, w 8ce, str.' VII, 95, obacz: Haupt, -i- 

— polono-latinum, ad usum juyentutia 
ficholasticao, in quo praeter singula verba, 
dictiones Polonnrum diffioiliores et usitatio- 
res loqnendi foimulae in latjnuni conversae, 
reperiiinłnr. Recens conditum atque editum. 
Drugi tytuł: Słownik polskołaciński, 1819, 
obacz : Trojański J. C. 

Wochenblatt, Siklpreussisches, 1805—06. 1. 
u. 2. Qu. Rawicz. 1 lal. 

— (Militair) Jahr?. 1842. Enthalł: Beitr. 
zum russ.-poln. Feldznge 1831 m. Planen u. 
Karten. Berlin, 1832. w 4ce. 1 tal. 10 sgr. 

— Obacz: Zamorski. 

Woda zimna, jako osobliwszy środek utrzy- 
mania zdrowia i leczenia chorób. Słówko do 
wszystkich ludzi, którzy sobie życzą być 
zdrowymi i wesołej dosięgnąć starości, przer- 
przyjaciela ludzi; z niemieckiego, z ryciną. 
Lwów. Piller i Sp., 1837, w 8ce, str. 87 i 8. 
Złp. 2. gr. 15. -I- 

— Toż. Wydanie drugie. Lwów, 1838, w 
8ce. 

— Obacz: Bakody T.; Fabricius ('183?^); 
Gaume fświęcone); Graefenberg fSauyan); Grzy- 
mała B : Jasiński W.; Kąpiele (^/ywiczna); Ko- 
rytowski R ; Medwej Fr. (w Kisielce) : Moczar- 
Ski J. ; Olszewski (rozbiór studziennej 1871); 
Potocki R. ; Priesnitz; Rechowicz (zimna); 
Schmidt; Skobel Fr. (morska); Soczyński R. 
(żywiczna); Uzdowski (1868); Wartość. 

Wódka, obacz: Bełza (wypal.); Champon- 
nois (1853); Desłyllacya (1832); Engelmann G. 
(pędzenie 1824); Lee (franc. kuracya) ; Ku- 
melski (pędzenie 1828); KurowskiJ, Ń. (pędź.). 
MUnz J. Fr. (wypalanie 1828); Nagórny (kwest, 
ekon. 1864); Neuhof (wypal 1838); Pauli Aug. 
(1853); Piątkowski R. (z kukurydzy); Przepis 
(przyrządzanie); Reuter; Symon; Sztuka (de- 
stylow.); Ustawa (wyrób). 

Wodnicka J., obacz: Kock. 

Wodnicki Jan, obacz: Pessyna J. 

Wodociągi, obacz: Kołodziejski; Levy. 

— w Warszawie, obacz: Wejnert Al. 

Wodociągu. (O) nieprzestannym wynalezio- 
nym przez pewnego amatora literatury w 
historyi naturalnej, oraz tegoż autora niektóre 
ogólniejsze i ciekawsze uwagi około powie- 
trza, ognia, życia zwierzęcego itd. (przez o- 
bywatela z Litwy). Wilno, J. Zawadzki, 1806, 
w 8ce, k. 1, str. 184. Złp. 4. + 

WODOMERCUS Ernest. Die Einnahme vou 
Choczym. Coburg, 1825, w 8ce. 
Wody, obacz: Woda. 
Wody mineralne w ogóle: Ammoti (dietetyka WODY ~ WODZICKI 128 1827); Bełza -sposób rozbioru 1827); Boschan 
(dietetyka^ : Berger Ant. Cprzewodnik 1876^; 
Domaszewski J. (przewodnik 1841; Heinrich 
Co używRniu 1842—57); Kaczkowski K. (1834); 
Kreysig ^nntnr. i R-/łucz. 1832^; Lesiński T. 
(eińwno IPfill: Lilpop (obiaśniptiia i cennik 
18S71; Malcz W (1^251: Nowicki E. |o rozbie- 
raniu 1818); PleszkcwskI T. cKreissiorj-. Piąt- 
kowski R. /żeleziptp) : Skobel (mbione i ro- 
dzime 1844. składniki 1801); Slruwe (prze- 
wodnik l^^KS, nnśladowanie 1825); Studencki 
(przewodnik 1«54>; Sturmer T. fw oo-ólności 
]838>: Trembecki (dvptetvka); Zakrzewski M. 
(1828); Żabczyński M- 

Wody mineralne krajowe, obacz: Aleksan- 
drowicz A.; Barsch (TwoniczJ; Buli ^owski Fr. 
(w Polsce); Celiński (Ni^§czovv 1817>; Czyr 
nlansbj (Luhień); Dietl (gnlicviskie); Dymnic 
ki (Busko) P. ^v Dzień. Wileńskim 180G. T. 
69—80); Gogojewinz (Żegiestów); Heinrich 
(Busko); Ignatowski (Cfechocinf^k"); Kaufmann 
(Jaworze): Libchen (Solect; Lutosłański (Iwo 
nickie); Mo?zczański (Iwonicz); Nahumov^iCz 
(Druskienniki^ : Oczapowski (Bnsk) : Orkisz 
(Szczawnicka); Ressia f(^a'icya); Rudnicki (Goź- 
dzików); Ściborrwski Wł (Szczawnica); Sko 
bel (Żeoriesłów, Żulin) ; Słlrba (Krynica); Słop- 
czanskl (Szczawnica); Toroslewicz (Lubień, 
Konopkówka, Iwonicz, Szczawnica); Trem- 
becki (Szczawnica); Turek Fr. (w Galicyi); 
Werner (Busk); Wolf G. (Truskawiec); Ziele- 
niewski (Szczawnica. Krynicat. 

— zagraniczne, obacz : Barach (Franzens- 
bad): Boschan: Czetyrkin (kaukaz); Franki 
(Marienbad); Kiłajbel (Bardyów) ; Orkisz (Salz- 
brun) ; Loeschner (Karlsbad); LubsńskI (Ni- 
cea); Skobel (Bardyów); Sokołowski (włos- 
kie). . 

Wodziccy, obacz: Chodani. 
(WODZICK!). Lesreformesrusses en Pologne 
et l'Autriche en ISG.ł. 1 frank. 

Wodzicki Ad., obacz: Markiewicz R. 

WODZICK! Henryk. Do delegowanych Ligi 
napisał. Wrocław, u Giinthera w Lesznie, 
czcionkami C. H. Storcha i Spółki, 1848, w 
8ce, str. 19. Złp. 1. -f 

— Liga i zasady demokratyczne napisał 

Leszno i Gniezno, E. Giinther, 1848, w 

8ce, str. 22. Złp. 1. + 

Wodzicki Jan, obacz : Pessyna Ign. 

(Wodzicki Józef) (t Czerw. 1847), obacz : Ka- 
mieński Tad.; Meciszewski Hil. 

— Voeux adresses le jour de S. Joseih a 
Mr. Wodzicki le jeune fila de Son Excel- 
lence Mons. le Comle Wodzicki Cbevalier de 
l'ordre de S. Stanislas starostę ect. B. w. r. 
w 8ce, str. 8. 

WODZICKI Kazimierz (ur. 1816). O hodowa- 
niu owiec. W jakiem gospodarstwie i z ja- 
kiej rasy owiec najwi^-ksze korzyści otrzymać 
można w dzisiejszem położeniu posiadaczy 
na Rusi galicyjskiej. Lwów, nakład c. k. ga- lie, towarzystwa gospod,, druk zakł. Imienia 
Ossol., 1853, w 8ce, str. 17. 10 cnt. -f + 

— Rozwiązanie pytań zadanych dla eekcyi 
chowu owiec, Lwów, druk Ossolińsk., 1860, 
w 8ce, str. 24. 

— O sokolnictwie i ptakach myśliwskich. 
Z 11 łabl. kolor, rycin na stali. Warszawa, 
druk Gazety codziennej, 1858, w 8ce, str. IV, 
213 z rycin, kolor. 1 rub. 20 kop. + -f 

— Teresa, powieść w.spółczesna napisał 
Kazimierz Olejnwski. T. 2. Lwów. księgar. 
t"evfHłufa i Czajkowskiego, 1874, w 8ce, str. 
245, 234. 2 złr. 50 cnt. 

— Yademecum dia owczarzy wschcdniej 
Galicyi. Gospod. Lwów, Towarzystwo w kom, 
nakład autora, druk Kor. Pillera, 1867, w 
8ce, str. CIV, 282. 3 złr. + 

— Własność i służelmictwa w Galiciyi skreś- 
lił K. W. Kraków, oddruk z Pizegl. polsk., 
druk Uniwers. 1867, w 8ce, str. 59. + 

— O wpływie jaki wywierają ptaki na go- 
spodarstwo tak polne jak i leśne w ogólno- 
ści, a w szczególności o owadach lasom szko- 
dliwych przez członka czynn. tow. gosp. 

galicyjs. Lwów, nakład Tow. gal. gospod. 
1851," 'w 8ce, str. 27. 25 cnt. + 

— Toź Drugie wydanie. Leszno, GUnther, 
1852, w 12ce, str. 48. 6 sgr. -f + 

— Wycieczka ornitologiczna w Tatry i 
Karpaty galicyjskie na początku Czerwca r. 
18.'i0. Ijppzno, nakład autora, w kom. u Giin- 
thera, 1851, w 8ce, str. 100. 15 sgr. 

— Zapiski ornitolugiczne ; I. Bocian, wy- 
danie drugie poprawne. Kraków, nakł. i druk 
Czasu. 1877, w 8ce, str. XV i 91. + 

— Zapiski ornitologiczne. Wróbel domo- 
wy Frigilla domestica. Lin. (Trzcdr. z 1'rzeg. 
polsk.) Kraków, nakład autora, diuk Uniw. 
1868, w 8ce, str. 78, 54 kr. + 

— Zapiski ornitologiczuo. Kruk właściwy 
(Corvus coras. Linn. Le corbeau noir, der 
Kolb Rabę. Odb. z l'rzegl. polsk.) Kraków, 
druk Uniw., 1869, w 8ce, str. 70. -i 

— Zapiski ornitologiczne. Kukułka właś- 
ciwa, Cuculus Canorus. Lin. (Concongris, 
Gemeiner Kukuck); Gżegżotka, Zieziułka, 
Kukawka, Zegzulka, Zezula przez (Oso- 
bne odbicie z Przegl. polsk.) Kraków, autor, 
druk Uniwers., 1871, w 8ce, ptr. 157. + 

— Zapiski ornitologiczne; 11. Jaskółka, 
wydanie drugie poprawne, Gebethner i Wolff, 
nakł. i druk. Czasu, 1878, w 8ce, btr. 193. 
1 złr. 20 cnt. -f 

— Zapiski ornitologiczne przez Serya 

druga. Z. I. (Jastrząb). Kraków, czcionkami 
drukarni Czasu, 1876, w 8<e, str. 88. (Oaob. 
odbicie z Przeglądu polskiego}. 1 złr. + -i- 

— Zapiski ornitologiczne : III. Jastrząb, 
wyd. drugie poprawne. Kraków, nakł. i druk. 
Czasu, 1878, w 8ce, str. 148, 1 złr. 20 cnt.+ 

— Zapiski ornitologiczne: IV. Kuropatwa. m WODZICKI Kraków, Gebethner i Sp., druk Czasu, 1878, 
w 8ce, str. 231. 1 złr. 80 cnt. 

WodzJcki Pio*r, obacz : Swoboda 

WODZICKI Stanisław, (t 1843). O chodo- 
waniii. użytku, tnnożeniu i poznawaniu drzew, 
krzewów, roślin i z\ól celniejazych ku ozdo- 
bie ogrodów przy zastosowaniu do naszej 
strefy dziefo miłośnikom ogrodów poświęco- 
ne przez Tofi) I. Kraków, druk Matec- 

kiego, 1818. w 8ce, str. 593 Tom II. Kra- 
ków, druk M. Dziedzickiej, 1818, w 8ce, str. 
850 i 4. 

(Obejmuje: Kwiaty cebulowe roczne i w 
korzeniu trwałe, zioła pachnące, zioła pa- 
stewne, tudzież o jarzynach i ziołach tak 
gospodarskich jak lekarskich^. + 

Tom III. druk Dziedzickiego, 1820, str. 
586 i 10 nieliczb. 

(Obejmuje: Opisanie zimochowów w szklar- 
niach Niedźwieckiego ogrodu pielęgnowa- 
nych, tudzież przepisy domowego odkrytego 
chodowania i mnożenia roślin). + 

— Tenże tytuł. Tora I. Wydanie drugie 
poprawne, przydatkiem i opisaniem wielu 
nowych gatunków pomnożone. Kraków, druk 
Józefa Mateckiego, 1824, w 8ce, str. 4 i 608. 

— Tom II. Powtórne wydanie przerobione 
i o połowę zwiększone i nowerai spostrzeże- 
niami zbogacone. Kraków, druk Gieszkow- 
Bkich, 1827, w 8ce, str. 630 i 10 i 2 tablice. 
+ + + 

— Tom III. Powtórne wyd. przerobione, o 
połowę zwiększone i nowemi spostrzeżeniami 
zbogacone. (Obejmuje : O pisanie celniejszych 
zimochowków i tychże pielęgnowanie z przepi- 
sami do budowania szklarniów i t. d.) Kra- 
ków, druk Uuiw. Jagieł. 1827, w 8ce, str. 
679 i niel. 10, tablic 2. + + + 

— Tenże tytuł. Tom IV. Obejmujący do- 
datki do Tomów II i III z późniejszych dzieł, 
tudzież pism peryodycznych ogrodniczych 
wyczerpane. 

— Tom V. Obejmujący wyjątki z nowych 
dzieł ogrodniczych r. 1825 drukowanych, nie- 
mniej o^jisanie przybyłych do mego zbioru 
roślin i tych, które w pop rzednich tomach 
opuszczone zostały. Cena za 5 tomów 75 
złp. 

— Tom VI, jako nowy dodatek do trzech 
pierwszych, obejmujący cokolwiek okazało 
sig ciekawego z dzieł nowych w tym przed- 
miocie. 

— Tom IV, druk Mateckiego, 1825, w 
8ce, str. 540, tabl. 1. -^ 

— Tom V, druk St. Gierzkowskiego, 1825, 
w 8ce, str. 403 i niel. 8 tabl. -f 

— Tom VI, druk Gierzkowskiego, 1828, 
str. III, 376 i 80 niel, tabl. 1. + 

Te trzy tomy nie były drugi raz przedru- 
kowane. 
Za 6 tomów cena złp. 77 do 82. Za tom 1, edycya druga. Złp. 15. 

— Dodatek do spisu celniejszych zimO" 
chowków ogrodu Niedźwieckiego od r. 1825 
do 1827. (Kraków), w 4ce, 1 karta, spis w 
ośmiu kolumnach. 

— Drugi dodatek do spisu roślin Niedz- 
wiedzkich od 1 Października 1827 do 1 Lip- 
ca 1829. (Kraków, 1829', w 4ce, kart 1. 

— Dziennik ogrodniczy 7 kwartałów od 1 
Stycznia 1829 do ostatniego Grudnia 1830. 
Kraków, w drukarni braci Cieszkowskich, 
1828 i 1830, w 8ce. Rok pierwszy str. II, 
372 i 6. Rok II. pierwsze półrocze, str. IV i 
195, trzeci kwartał 96, czwarty 104 u Ja- 
błońskiego we Lwowie. Złp. 20. + 

Tom III za lata 1831, 1832 i 1833. Kra- 
ków, 1834, w 8ce, str. 378 i VI. + 

Tom IV za lata 1834-35. Kraków, druk 
Cieszkowskich, 1836, w 8ce, str. II i 397 j- 
Każdy rocznik po złp. 10. 

— Katalog roślin ogrodu Niedźwieckiego, 
których nabywać w zamian tamże brakują- 
cych każdemu zawsze wolno, z r. 1813, w 
4ce. + 

— Mowa JW.... Prezesa senatu Rzeczypos- 
politej krak. senatora kasztelana w król pols. 
kawalera ord. Św. Stanisława przy katafalku 
Tadeusza Kościuszki d. 23 Czerwca 1818 r., 
w 8ce, str. 14. + 

— Szklarnie ogrodu Niedzwiedzkiego czyli 
spis zimochowków tamże chndowanych. Kra- 
ków, druk St. Cieszkowskiego, (1825), w 8ce, 
str. 24. 

— Uwagi nad pytaniem czy żydzi Polscy 
mają być lub nie, przypuszczeni do praw 
obywatelskich i politycznych? Kraków, druk 
J. Mateckiego, 1816, w 8ce, str. 62. 1 złp.+ -ł--f 

— Wspomnienia z przeszłości od r, 1768 
do r. 1840. (Odbitka z feuletonu Czasu). Kra- 
ków, A. Nowolecki, druk L. Paszkowskiego, 
1874, w lice, str. 448, VI. 3 złr. + 

— Obacz: Górnicki Leopold (1842); Komar 
E. ; Mieroszewski J.; Reiner H.; Salomoński 
H ; Thieury T.; Turski W. 

(WodzickI St ) Do JW. St. Hr. Wodzickiego, 
Senatora królestwa Polskiego, orderu sw. 
Stanisława I. klasy kawalera, z powodu je- 
dnomyślnego potwierdzenia go na urzędzie 
prezesa Senatu rządzącego Rzeczypospolitej 
krakowskiej d. 5 Grudnia 1821 r. Kraków' 
w 4ce, str. 4, (wierszj. 

— Do Jaś. Wiel. St. Hr. Wodzickiego Pre- 
zesa Senatu Rzeczypospolitej krakowskiej d. 
28 Lutego 1822 (podpisami Rabin i Członki 
komit. staroz. Kraków, druk Gieszkowskich, 
folio, 1 karta, (wiersz). 

— Adres Reprezentantów Krakowa do Sta- 
nisława Hr. Wodzickiego. Kraków, 1833, fol. 
pół ark. (po francuzku i po polsku). 

— Kantata śpiewana w teatrze narodowym 
dnia 19 Grudnia 1824, (na cześć Wodzickie- 
go St.), folio, 1 karta. WODZIŃSKI - YOELKER ń1 — Erakau anter der Prasidentscbaft des 
Grafen Wodzicki. 1831, w 8ce, str. 20. + 

WODZIŃSKI. Aniela; par le comte Parłs, 

Dentu, druków, w Clichy, u P, Duponta, 
1876, w «ce, etr. XII i 226. Cena 3 fr. 

— La fiancee de Góra. Lagny, imp. Aureau, 
Pari3, libr. Dentu, 1377, w 16ce, str. III 
i 272. 3 franki. 

WODZIŃSKI Aleksander. Wiersze. Płock, 
1850, w 8ce, str. Gl. 

WODZIŃSKI Antoni. A la Pologne une voix 
apres la tempete. Paris, 1871, 

WODZIŃSKI Ernest. Kazania niedzielne księ- 
dza Tom I i li. Wydanie J. Feitzingt^ra 

z Biały. Kraków, w drukarni K. Budweisera, 
1856—60, w 8ce, str. IV, 2ił9 i 253, (w pierw- 
szym tytule stoi: Kazania ks tom ligi, 

tj. zbioru całego). + 

— Kazania świętalne. Bielsko, Biała, nakł. 
Józefa Feizingera, druk Kar. Prochaski, 1855, 
w 8ce, kart 2 i str. 194. 

— Pamiątka wizytacyi biskupiej w Wila- 
mowicach w dniu 3 Lipca 1860 przez JW. 
nąjprzewiel. księdza biskupa Józ. Alojzego 
Pukalskiego, komandora c. k. austr. orderu 
Franc. Józefa I., członka stanów krajowych 
itd. itd. itd. odbytej. Dochód przeznaczony 
na składkę dla Ojca świętego. Kraków, czcion. 
Kar. Budweisera, 1860, w 8ce, str. IV i 14. 
60 cnt. + 

— Pieśń w czasie mszy św. z powodu 
dziękczynnego nabożeństwa za ocalenie i 
wyzdrowienie Nbj. cesarza Franciszka Józefa, 
śpiewana 22 Lutego i 19 Marca 1853 r., uło- 
żona przez X. E. W. Wadowice, nakładem 
Jana Sabińskiego, (1853), w 8ce, str. 4. -f 

WODZIŃSKI Feliks X. Uwagi o kandyda- 
tach do stanu duchownego. VV drukarni Ło- 
wickiej, 1806, w 8ce, k. 2, str. 267. + + 

WODZIŃSKI Karol Edward, (t 1834). Prze 
prawa z puszczy białowieskiej do Warszawy. 
(Bronikowski X. Pamiętniki polsk. II, 236— 
40). 

— Obacz; Anniversalre ; Biografia powszech- 
na;; Pasek. 

WODZYŃSKI Józef. (1816 f 1856). Encyklo- 
pedya dla włościan, (rękopis^. 

WODZYŃSKI Maciej. (1782 t 1848), Mowa 
JW.... posła brzeskiego na sesyi sejmowej d. 
17 Grudnia 1811 r. miana (o podatkach kra- 
jowych^ w 4ce, str. 8. + + 

— Toż, dnia 19 Grudnia 1811 r, miana 
(o dostarczaniu soli na potrzeby krajowe). 
w 4ce, str. 3. 

— Obacz : Droz (droga do szczęścia); Peł- 
lico (O powinnościach;; Rulhińre; Szyma- 
nowski. 

(Wodzyński M.) Mowy miane przy pochowa- 
niu zwłok śp. Macieja Wodzińskiego senatora wojewody królestwa Polskiego w Dreźnie d. 
18 Lipca 1848. Lipsk, w 8ce, 17 sgr. 6 fen. 

WOEBER Franc. Ksawery, Ain gnett ler von 
der mess tru nuz und haiU allen lagen durch 
Nicolaum Zipser. Anno Domini M. C. D. L, 
XX, Aus der Handschrift herausgegeben und 
mit einer gegeniiberstehenden iJebersetzung 

yersehen von bupleni, (Jabresbericht 

des k. k. Obergymnasiums zu Przemyśl fiir 
das Schuljuhr 185*/6-) 

— Hystoria von den beilig drein Kuning 
Aus der Handschrift herausgegeben, w 4ce' 
str, 67. (w Próg. gymn. w Przemyślu 1867). 

WOEHLER Fryderyk, fur, 1801), Zasady che- 
mii mineralnej, przekład z niemieckiego p. 
And, Kadwańskicgo. Wartzawa, 1839, w 8ce, 
str. 207. 

(W ustępie podał słownictwo chemiczne 
swego układu), -f 

WOELCK Aleks. Karol, (ur, 1801 f 16 Wrześ- 
nia 1869). Dissertatio inauguralis chirurgica 
de ligatura arteriae iliacae externae. Vilnae, 
typ. Zawadzki, 1824, w 8ce, str. 39. + 

— O sposobie użycia bromu i jego prepa- 
ratów. Wilno, 1830, 

WOELCK Paweł z Litwy. De aneyrismate 
arteriae poplitaeae diss. inaug. chirur, praes. 
Vilnae, typ. Zawadzki, 1824, w 8ce, str, 51, -f- 

WOELKE F. Ant., prof. Un, warsz. (1788t 
1862). De areopago (w Progr. szkoły lubelsk.) 
— Linguae graecae elementa nec 
non esercitationes grammaticas graecas, ad- 
dita yocabulorum graecorum latina iuterpre- 
tatione disposuit, supremi scholarum magi- 
stratus consilio in usum classium superiorum 

Dniyersitatis liter, Varsav, professor etc. 

Pars prima. Varsaviae, sumpt, auctoris, escu- 
debat M. Glucksberg, 1825, str. IV, 2 i 160, 
3 złp. 

— Tenże tytuł. Warszawa, 1825, str, IV i 
215. Złp. 5. + 

— De graecorum sillis scripsit. Varsoviae, 
suraptibus societatis litterar. lublinensis, druk 
Gliicksberga, 1820, w 8ce, str. 24 i 1 karta. 
Złp. 2, + + 

— Quod litterarum antiąuarum genus ab 
adolescentulis ingenuas in scholis arles exer- 
centibus potissimum videtur excolendum 
disputatur (w Progr. lubelsk. 1821, w 4ce), 

— De Sarbieyiana poesi disputaYit, (w 
Posiedzeniu publicz. Uniwersytetu warszaw- 
skiego r. 1825, str. 3—31) 

— De senatu quingentorum apud Athe- 
nieuses, (w Progr. szkol.) 

— Słownik łacińsko-grecko-polski ułożony 
przez , prof. Uniw. królewsk. Aleksan- 
drowskiego. Warszawa, u Orgelbranda, w 
drukarni stereotypowej, 1831, w 8ce, k. 2, 
str. 800. Złp. 20. + 

— Obacz; Posiedzenie. 

YOELKER profesor. Technologia do uiycia 12Ś WOELKERLING - VOGL w dumoweiu guspodarstwie napisana przez 
..., ż niemieckiego przełożona przez Onu- 
frego Pietraszkiewicza. T. 2. Wilno, n&ki. Fr. 
Aloritza, druk B. Neumanna, 1830, w bce, 
Btr. 29G i 208. Zfp. 8. gr. 15. -^ + 

— Obacz: Reicliardt Chr. (ogrody). 

WOELKERLING Hermannus. Dr. Neo-Ruppi. 
niensis. Trium narratiouurn de martyrio 8an- 
cti Adalberti comparatio. Dissertatio inaugu- 
ralis, quam consensu et auctoritate aniplissi- 
mi philosophorum ordinis in alma literarum 
uniyersitate Rostochiensi ad sumraos in 
philo'iophia honores capessendos scripsit Dr. 

Neo-Ruppiniensis, 13erolini, typis expres- 

sit Gustayus Lange (Paulus Lange), 1874, w 
w 8ce, str. 37. + 

WOELKY C. P. Monumenta historiae War- 
miensis 1. Abtheil. Codex diplomaticus War- 
miensis oder Regesten uiid Urkuiiden zur 
Geschichte Ermlands gesamraelt und auf 
Yeranlassung des historischen Yereins fur 

Ermlaud herausgegeben vou Domvicar 

in Frauenburg und JM. Saage Secretar und 
Arcbivar b. d. bischof. Erml. Curie. Mainz, 
Tom 1. (18G0J, w 8ce. str. 601. T. II. (1861 — 
1864), etr. 672. Tom III. (1870—74), str. 707. 
Tom po 2 tal. 10 sgr. + + 

— Monumenta historiae Warmiensis. Scri- 
ptores rerum Warmiensium oder Quellen- 
schriften zur Geschichte Ermlands. Mainz, 
1865—66, w 2 zeszytach, w 8ce, str. 499. 

+ 4 

Woerterbuch, obacz : Ostrowsky (pol.- deutsch 
1849); Pichler (poln. 1817); Słownik. 

Woerterbiichlein polnisch deutsches, enthal- 
tend die gebraulichsten Wórter und Gespra 
che zum 8chul-und Handgebrauche. Słowni- 
czek polsko niemiecki zawierają-cy najuży- 
wańsze wyrazy i rozmowy dla szkolnego i 
podręcznego użytku. (Piąte poprawne wyda- 
nie). Cieszyn, druk K. Prochaski, 1858, w 
8ce, str. 80. 

Voeu d'un membre du comile polonais, 
obacz: Lemercier Nepom. L (1831). 

Vogel Dan., obacz: Moneta J. 

VOGEL Dan. i W. BRENNECKE. Rachunki 
praktyczne dla szkół przełożył na jyzyk pol- 
ski Jul. Zaborowski. Cz^ść 1. Oddziały II. 
Poznań i Borlin, Euslin i L. Merzbach, 1854, 
w 8ce, str. 15S. Każdy oddział po 6 sgr. 

(Oddział pierwszy zawiera cztery działania 
liczb całkowitych bezwzględnych, równoiraien- 
nych i różnoiniiennych). 

(Oddział drugi zawiera cztery działania 
zastosowane do ułamków tak zwyczajnych 
jako i dziesiętnych, obrachunki praktyczne 
zapomoc^ ułamków rozwiązywane, tudzież w 
krótkim zarysie naukę o potęgach i pier- 
wiastkach kwadratowych i kubicznych). 

Vogel Conrad R., obacz: Malczewski Ant. 

VOGEL Gustaw, Dr. Der Karpathen-Curort 
Korytnica. Mit besonderer Berucksicbtigung der Interressen d. Cur-Publikums. Wien 
Bramiiller, 1876, w 8ce większ., str. VI 
i 101. 

VOGEL Juliusz. Nauka o chorobach dziecTf 
('Pediatryaj. Podług dzieła „Lehrbuch der 
Kinder-Krankheiten," opracowane przez Dra 
Fel. Sommer(a), lekarza oidynującego w od- 
dziale niemowląt szpitalu dzieciątka Jezus 
w Warszawie. (Biblioteka Umiejęt, lekarsk.) 
Warszawa, wyd. red. Gaz. lekars., druk Gaz. 
pols., 1871, w 8ce, str. VII, III i 672. Rsr. 
6. + 

— O cholerze i środkach jej zwalczenia. 
Poradnik dla wszystkich władz gminnych, 
sanitarnych i t. d., oraz dla osób prywat- 
nych, z niemieckiego przełożył Dr. Rudni- 
cki. Lwów, nakładem K. Wilda, w drukarni 
Ossolińskich, 1872. w 16ce, str. Xl i 50. 20 
cent. 

— O cholerze i zaradczych przeciw niej 
środkach, tłomaczył Dr. St. Jerzykowski. 
Pozuań, 1872, w 8ce, str. 24. 15 kop. 

— Uroscopia. (p. Neubauer C ) 

VOGEL Zygmunt, (rysownik). Zbiór wido- 
ków sławniejszych pamiątek narodowych, ja- 
koto : Zwalisk, zamków, świątyń, nadgrobków, 
starożytnych budowli i miejsc pamiętnych w 
Polsce. Przez Ludwika Vogel (sic), prof. 
rysunku w liceum JK. Mci warszawskiem, 
członka zgr. Przyj, nauk, z natury rysowany 
a przez Jana Frey sztychowany, warsz. Tow. 
Przyj. Nauk przypisany. Warszawa, 1806, w 
druk. przy Nowolipiu. Recueil des vues des 
plus celebres, monumens nationaux telsque: 
chateaux, temples. mausolees, edifices anti- 
ques et lieux memorables de la Pologne, 
dessine d'apre8 naturę par Sigis. Vogel etc. 
a Varsovie, 1806, fol., 2 kart tyt., 2 kart de- 
dyk. 1. Widok Tarnowa. 2. Widok Krzeszowic. 
3. Widok rozwalin zamku Tenczyńskiego. 4, 
Widok Pieskowej skały. 5. Widok Lobzowa. 
6. Wieża w Radziejowicach. 7. Nadgrobek 
Kazimierza W- w kość. św. Stanisława w 
Krakowie. 8. Widok wnijścia do zamku U- 
jazdzkiego. 9. Kaplica Gotska w Arkadyi 
przy Nieborowie. 10. Widok kaplicy św. Ducha w 
Wiślicy. II. Nadgrobek Jana Kochanowskiego 
w Zwolł-niu. 12. Widok zamku w Ojcowie. 
13. Widok Puław. 14. Pałac w Jabłimnie, 
pał.łc w Mokotowie. 15. Widok zamku w 
Kazimierzu. 16. Widok świątyni w Arkadyi. 

17. Widok kościoła św. Anny w Wilnie. 

18. Widok galeiyi gotyckiej w Willanowie. 

19. Widok świątyni Sybilli w Puławach. 

(B^.dycya pierwsza r. 1806. Edycya druga 
r. 1807, odmienna tylko tytułem. Dzieło wyda- 
ne w trzech zeszytach po 6 ryc. Zeszyt I. wy- 
szedł d. 1 Marca 1806 r. Prenumerata na ca- 
łość 18 talarów), -f 

Wogezy, ob: Wołowski W. 

VOGL Johann Nepomucen. Twardowski der 
polnische Faust. Ein Yolksbuch, Wien, Ko- mM VOGT - WOHLMEISTER 129 ber et Markgraf, druk Forstera, 1661, w 12ce, 
str. 78. złp. 2. 

VOGT A. (Nauczyciel w Zbrudzewie). Krót- 
ka nauka rachunków w sposób elemeatarny 
wyłożona. Śrem, K. Gąsiorowski, 1871, w 8ce, 
str. IV i 96. sgr. 6. 

— Rozwiązania do nauki rachunków w spo- 
sób elementarny wyłożonej. Śrem, K. G^sio- 
rowski, 1871, w 8ce, str. 21. sgr. 5. 

Y06T Karol (ur. 1817). Listy o fizyologii, 
przekład dra Karola Uobrskiego, ze 110 drze- 
worytami w tekście. Warszawa, Przyroda i 
przemysł, uakł. tłómacza, czcionkami M. 
Ziemkiewicza, 1877, w 8ce, str. 7 ni., X, 833 
i 1 niel. rub. 2. + 

WOHLBROCK Zygmunt Wilhelm. Geschichte 
des ehemaligen Bisthraus Leubus und dos 
Landes dieses Namens, von .... kón. preuss. 
Kiiegesrathe. T 1 — 111. Berlin, 1829, w 8ce, 
str. 16, XVII, 648. Vłll, 545 i lii. Theil r. 
1639 str. Xli. 575. (Są tu opisane także sy- 
nody i o zarządzie dyecezyi). -r + 

WOHLFAHRT Henryk. Nowa szkoła na for- 
tepian dla dzieci. Poznań, nakład Bote i 
Bock, 1862 (po polsku i francuzku). 

WOHLFEIL Kazimierz (ur. 17.. t I8l7). Ao- 
leitung den Kindern die ersten Begriffe von 
Gott und der iieligiou auf das Fassl. beizu- 
briugen, um sie hóherer Religion und Sitten- 
lehren empfanglich zu machen. Kraków, 
1806, w 8ce. 

— Anleitung zu der ersten Einsicht in die 
Religionswahrheiten, um dadurch die kleinste 
Jugend hoherer Begrifie von Religion und 
Morał empfiinglich zu machen. Lemberg, 
Piller, 1800, w 8ce. 

— Toż, tamże, 1801, w 8ce. + 

— Toż, tamże, 1802, w 8ce, str. 72. 

— Toż, Krakau, J. Georg Trassler, 1805, 
w 8ce, str. 72. 

(I. edycya, Lemberg, 1797). 

— Anleitung den Kindern das deutsche 
Rechtsprechen und Rechtschreiben am fass- 
lichsten beizubringen. Krakau, beiJ. G. Trass- 
ler. b, w. r. w 8ce, str. VIII i 110. + 

— Toż, Lemberg, Piller, 1801, w Bce, 
Btr. 120. 

— Toż, 3te Auflage. Krakau, 1806, w Bce. 

— Toż, Lemberg, 1834, w 8ce, str. 115, + 

— Toż, Lemberg. Filier, 1853. 

— Anleitung zur deutschen Sprachlehre fiir 
Polen. (Wydanie 4te.) Kraków, ltt07, w 8ce. 

(Isze wydanie. Lwów, 1795). 

— Bemerkungen der interessantesten sinn- 
licher Diuge nach Art der Bilderwelt von 
Komenius. Leipzig, 1784. Neue umgearbei- 
tete Ausgabe unter dem Titel : Practische 
Uebungen in der deutschen und polniscben 
Sprache, mit der Absiuht verbundea die Ju- gend mit den interessantesten Dingen be- 
kannt zu machen. Krakau, 1S05, w 8ce. 

— Deutsche Sprachlehre. Lemberg, 1800, 
w 8ce. 

— Practische deutsche Sprachlehre. Prak- 
tyczna gramatyka niemiecka. Kraków, 1803, 
w 8ce, str. XII. i 382. + 

— Toż, wydanie 2gie, 1808, str. 318 i 5. 

— Toż, 5te Auflage. b. w. m. (gedr. bei 
Trassler), 1807, w 8ce, str. Xn. 312. (Pierw- 
sza edycya, Lemberg, 1797.) 

— Gramatyka praktyczna jgzyka niemiec- 
kiego napisana przez .... Wydanie trzecie. 
Praktische deutsche Sprachlehre. Dritte Auf- 
lage in 2. Abtheilungen. Lemberg, gedruckt 
bei Jos. Job. Piller, 1822, w 8ce, str. 391 
i 171. (obok tekst niemiecki), złp. 4'/^. 

— Uandbuch fiir Lehrer, Aelteru und Er- 
zieher. I— 111 Abtheilung. 2te Ausgabe. Kra- 
kau, 1803, w 8ce. 

(Wydanie Isze. Lwów, 1798, w 8ce, str 
420, XI. +). 

— Mowa na otwarcie ćwiczeń nauczyciel- 
skich i katechicznych, miana w Krakowie d. 
5go Stycznia 1802 przez jenerał, inspek- 
tora c. k. szkół narodowych zachodnio - gali- 
cyjskich w przytomności licznie zgromadzo- 
nych i najpoważniejszych gości w Krakowie 
dnia 5. Stycznia 1802 r. miana. Redę bei 
Eróflfnung der ersten Vorlesungen etc. (w 2. 
szpalty, po polsku i niemiecku). Kraków, 
druk J. Maja, (1802), w 4ce, str. 31. złp. 2. 
+ + 

— Prowadzenie dzieci do poznania naj- 
pierwszych prawd religii, aby je uczynić przez 
nie zdolnemi do pojęcia wyższych wyobra- 
żeń o religii i moralności. Kraków, w 12ce, 
Złp. 1. 

■ - Toż za pozwoleniem Ces. kiej (sic) cen- 
sury. Lwów, druk P. Pillera, 1800, w 8ce, 
str. 79. 

— Toż. Lwów, 1802, w 8ce. 20 grp. 

— I. Przejście od rozważania dzieł natu- 
ry do prawd religii. 11. Przejście do religii 
objawionej, (dla młodzieży). 'Lwów, dnia 7 
Września 1800, w 8ce. 1 złp. 15 gr. 

— Deutsche Sprachlehre mit Genehmigung 
der k. k. Zensur. Kostet gebunden 45 Kreu- 
zer. Krakau, gedrukt bei Jos. Georg Trass- 
ler, 1803, w ace, str. Xli i od 13—332. + 

WOHLHYBNER Karol. Rady praktycznego 
rolnika z 40 letniego doświadczenia spisane. 
Warszawa, nakład autora, druk J. Jawor- 
skiego, 1867, w 12ce, str. 31. 20 kop. 

Wohlmeinung der k. k. galizischen Land' 
wirthschafts-Gesellschaft iiber die vom h. 
Ministerio des Ackerbaues und Bergwesens 
projectirte und in Galizien zu errichtende 
Forstschule. Lemberg, 1850, w 8ce, etr. 19. 
10 kr. 

Wohimeisłer, obacz: Tegner. 

17 iso WOHNER — WÓJCICKI WOHNER E. Dr. Ist der heilige Adalbert 
aut seiner Missionsreise in Oppeln gewesen? 
Oppeln, druk Reiaewitz, 1868, w 8ce. 

Wojak, obacz: Wiślicki Adam. 

WOJAKOWSKI Mateusz, ksiądz. Kazanie w 
czasie powstania obudwóch Galicyj w dzień 
uroczystości Św. Antouiego miane. Warsza- 
wa, 1809. w 16ce, str. 22. + + 

YOJART Anna E. E. L'Algerien, episode de 
l'expedition de lord Exinont en 1826. Lo 
monastere de Sandomir traduit de l'alle- 
mand. T. 2 Paris, Deuain, 1830, w 12ce. 6 fr. 

YOIART Anna Elżb. Eliza, Petit-Pain (Wou- 
ters, ur. 1786 f 1866;. Córka, siostra i matka, 
czyli trzy obrazy uczuć kobiety. Powieści, 
przel^ożone przez wydawcę romansów Walter 
tJcotta (Dmochowskiego Franciszka). 3 tomy. 
Warszawa, druk przy ulicy Bielańskiej, 1833, 
w 12ce, str. 159 i III, 114 i V, 107 i 9. 6 
zfp. 

Wójci gmin, obacz: Artykuł; Instrukcya. 

WÓJCICKI Kazimierz Władysław, (ur. 1807). 
Album literackie. Pismo zbiorowe poświg- 
cone dziejom i literaturze krajowej pod re- 
dakcyą Tom 1. Warszawa, nakład wy- 
dawcy, w druk. rządowej przy komis. rząd. 
sprawiedl., 1848, w 8ce, str. 364. Złp. 15. + 

— Toż. Tom II. z jedną mapą. Warszawa, 
w drukarni rządowej, 1849, w 8ce, str. IV i 
425. 15 złp. + 

(Tom I. Obejmuje: Bandtkie J. W. O Ta- 
tarach mieszkańcach Królestwa Polskiego; 
Bezimienny. O zgonie ostatnich książąt ma- 
zowieckich, (przekład J. M. z rękopisrau ła- 
cińskiego współczesnego); Borowski L. Hi- 
Btorya literatury polskiej, od początków aż 
do wieku złotego Zygmunta; Dubrowski P. 
O czeskich wojennych taborach w XV wieku; 
Kolberg Osk. Pieśni obrzędowe Kogutek, 
Gaik, Okrężne ; Kunicki L. Stary aługa za- 
rys ; Lenartowicz T. Simara, scena drama- 
tyczna; Lisowski Stan. Przyłączenie Mazow- 
sza do korony; Wiadomość o nieznanym 
dotąd rękopiśmie kroniki M. Galla; Maciejow- 
Bki W. A. Wzgląd na historyczncść pieśni 
ludu polskiego; Paszkowski J. Rosół kano- 
nierski; Radziwiłłówn. Opis Arkadyi, (prze- 
kład Seweryny Ż.); Wójcicki K. Wł. Czer- 
niaków pod Warszawą, Święta Jadwiga, 
Rynek starego miasta w Warszawie; Pieśni 
z r. 1462 o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego, 
Przejażdżka chwilowa w Mazowszu; Z. Se- 
weryna. Ojciec Salezy, Fantazya. Ryciny 1). 
Nagrobek Henryka Pobożnego przy stronnicy 
tytułowej 2). Faksimil przysięgi Mazurów. 
3). Święta Jadwiga. 4). Tabory czeskie. 5). 
Faksimil pieśni z 1462 r. 6). Melodye do 
pieśni obrzędowych ludu). 

(Tom U. Obejmuje: Baliński K. Chwila z 
czasów Piastowskich, Powieść malowana; 
Bartoszewicz Jul. Fryderyk Jagiellończyk 
kardjrnal, prymas, arcybiskup gnieźnieński i bibkup kiakowski; Kunicki L. Salouj wiej- 
skie, obrazek; Lisowski Stanisław, Ulica Na- 
lewki w Warszawie, O morowem powietrzu 
w Warszawie, Wiadomość o dwóch uczo- 
nych fałszerzach źródeł historycznych pol- 
skich w 17 i 18 wieku; Ładnowski Aleks. 
Pan Stef.in z Pokucia, monodram orj'ginal- 
nie wierszem napisany; Maciejowski W. A. 
Kronika polska pierwszych dziesięciu po Chry- 
stusie wieków (z raappą); Padurra Tomasz, 
Przekłady poezyj polskich; Sobieszczański 
F. M. Poszukiwania historyczno-bibliogra- 
ficzne do żywotów znakomitszych uczonych 
polskich i dzieł ich szczególnie rzadkich (z 
wizerunkiem Marcina Bielskiego); Wójcicki 
K. W ł. Zmiany życia, opowieść. Materyały 
do dziejów gospodarstwa w Poisee; Z. Se- 
weryna. Dwie niewiasty, powieść). 

— Album Jana Matejki z tekstem objaś- 
niającym przez Warszawa, własność, 

nakład i druk Lewentala, 1873, fol,, rycin 
48 i kart 48. 18 fl. 50 cnt. + 

— Album warszawskie, zebrane staraniem 
K. Wł, Wójcickiego, VVarszawa, druk S, 
Strąbskiego, 1845, w 8ce, str. 251, niel. 4 i 
drzewor. 5. Złp. 25. + + 

(Obejmuje: Baliński Karol z Jarosławica. 
Proźba o krzyżyk; Baliński Mich. Pielgrzym- 
ka do Jasnej góry w Częstochowie; Dziekoń- 
ski Bogdan. Duch jaskini; G. J. Powrót Kiej- 
stuta; Krzyżanowski Adryan. Zarys dziejów 
zakonu maltańskiego w Polsce (z drzewory- 
tem); Lenartowicz T. Z pieśni ludu 1, Dwa 
zęby, 2. Anioł i dziawczyna; Lewestam Fr, 
Henr. Początki cywilizacyi i pierwotne reli- 
gie azyatyckie ; Łabęcki Hier. Wspomnienie 
niektórych gwarków olkuskich, jako mężów 
znakomitych w dziejach nauk; Maciejowski 
Franc. O woli działania bezprawnego; Ma- 
ciejowski VV. A. Germanowie i Germania; 
Majorkiewicz Jan, Historya i życie ; Niewia- 
rowski Aleksander. Nędza; Norwid L. Pieśń, 
Fragment pism; Paszkowski J. Komorek. 
Opowiadanie mojego ojca (z drzeworytem); 
Przeździecki Aleks, Sw, Wojciech urywek z 
Bolesławowskich czasów ; Sikorski J. Niektóre 
myśli o piśmie muzycznem i jego wykonaniu; 
Skimborowicz Hippolit. Jadwiga królowa 
polska (z drzeworytem); Smokowski W. Wa 
lenty Wańkowicz, życiorys (z drzeworytem); 
Wilkońska z L, I'aulina. Pan Alfons; Wilkoń- 
ski Augustyn (Au. Wi,), Przypadek, który 
na własne oczy widziałem, w istocie mały, 
a wielkiego wstydu narobił; Wójcicki K, 
Wł. Flisy-Oryle (z drzeworytem); Wolski 
Włodzimierz, Dokończenie powieści Fanta- 
zya ; Zieliński Gustaw, Stepy, poemat; Żo- 
chowski Feliks. Wyjątek z grammatyki pol- 
skiej. Mowa jest skutkiem usiłowań człowie- 
ka, jej trojakość). 

— Aleksander Przeździecki, urodź. 1874 f 
1871. (Odbitka z Bibl. war,) Warszawa, druk 
J. Bergera, 1872, w 8ce, str. 19. + 

— Amerykanin, powieśó z ozaBÓ\7 Koś- WÓJCICKI 181 ciuszki. Poznań, Leitgeber, druk L. Merzba- 
cba, 1869, w 8ce. etr. 145. 22 Y^ fgr. 

— Archiwum domowe do dziejów i litera- 
tury z rękopismów i dzieł najrzadszych ze- 
brał i wydał Warszawa, w druk rządo- 
wej, 1856, w 8ce, str. 578, V i 2 przerysy. 
3 rub. -f 

(Obejmuje: Dwór i ztrysy domowego życia 
króla Stanisława Augusta zebrane z rękopis- 
mu Antoniepo Magiera i przypisami powięk- 
szone; List księcia Karola Hadziwiłla pisany 
do siostry zamężnej Morawskiej 17(!") roku i 
odpis tejże; List księcia Michała l'oniatow- 
skiegfo opata Czerwińskiegro do księcia Pry- 
masa \Vł. Ali^ks. Lubieńskieffo 1765; List 
księdza Andrz. \Va<inera joznily do Młodzie- 
jowskiego podkanolerzf^go koronnego 1765; 
Extrakt utwierdzenia praw i wolności Tata 
rom 1766; Pokwitowanie Księżnej Sapieiyny 
z wydanych blankietów i podniesionych na 
nie sum w imieniu króla Stanisława Augusta, 
1768; List hetmanowej K. Branickiej do 
sekr. kor. Ogrodzkiego donoszący o śmierci 
jej męża 1771; List pasterski A. S. Młodzie- 
jowskicgo bisk. warsz. w r. 1777 wydany z 
powodu zagęszczonych w Warszawie spraw 
rozwodowych; Listy Adama Naruszewicza 
do króla Stan. pisane 1776— 17S4; List Stan. 
Sam. Naruszewicza brata Adama; Proźba J. E. 
Minasowicza do króla Stanisława Augusta; 
Proźba do króla St. Augusta za Kajet. Skrze- 
tuskim ; Li«t L. Rogalińskiego 18 Novem- 
bris 1783 an.; Dwie proźby do króla J. F. 
Bystrzyckiego astronoma; Przepisy noszenia 
żałoby dworskiej wydane przez króla St. Au- 
gusta w latach 1781 — 1792; Proźba H. Koł- 
łątaja do króla St. Augusta 1785; Listy mi- 
łosne z czasów Stanisława Augusta ; Proźl)a 
Jezuitów do króla Stanisława Augusta o 
przywrócenie zakonu w Polsce; Wyliczenie 
osób, które z J. K. Mością w podróż się u- 
daj% 1787; FCopia testamentu Kajetana Wę- 
gierskiego ; Prospekt dzieła p. t. Leszek Bia- 
ły książę Polski syn Kazimierza Sprawiedl. 
X. M. Krajewskiego ; Listy Jana Aibertran- 
dego do Pijusa Kicińskiego 1789— 
1790 (z muzeum domowego F. S. Dmochow- 
skiego); Pisma Marcina Bielskiego: Sprawa 
rycerska 1569, Sejm niewieści Marcina Biel- 
skiego 1595; Włościanie polscy uważani pod 
względem charakteru, zwyczajów, obyczajów 
i przesądów z dołączeniem przysłowiów po- 
wszechnie używanych przez Józefa Gluziń- 
Bkiego (z rękopismu); Przysłowia i przepo- 
wiednie ludowe różne i w różnych okolicach 
używane; List Naruszewicza do Stanisława 
Trembeckiego). 

— Julian Bartoszewicz. B. w. m. i r. (Nad- 
bitka z Bibl. warsz.) Warszawa, 1870, w 8ce, 
od str. 77—89. -f -t- -f 

— Biblioteka warszawska, pismo miesięcz- 
ne, 1841—78, w 8ce. Pisma tego współreda- 
ktor, następnie redaktor. 

— Biblioteka starożytna pisarzy polskich. T. 6. Warszawa, S. Orprelbrand, druk Chmie • 
lewskiepo, 1843—44, w 8ce, str. .360, 313 i 
niel. 1. 290 i niel. 3, 271, 333 i niel. 5, str. 
347 i niel. 1. -f + -+ 

— Toż, drugie wydanie znacznie powięk- 
Bzone. 6 tomów. Warszawa, Orgelbrand, 
1854, w Fce, str. 867, 401, 389, 436, 356, 
410 26 złp. 20 gr. ą- + 

(Nowy tytuł i powiększenia dodrukowane 
do wydania z r. 1843). 

(Tom I. Obejmuje: Facsimil pieśni Zofii 
Oleśnickiej z Pieskowej Skały, Pieśń nowa, 
w której jest dziękowanie Panu Bogu Wszech- 
mogącemu, że malutkim, a prostakom raczył 
objawió tajemnice Królestwa swojego 1556; 
Merkuryusz nowy 1662 r. wygranej Sobies- 
kiego pod ten czas hetmana (z współczesne- 
go rękopismu); Prawa i artykuły Ormian 
lwowskich z łacińskiego oryginału pilnie na 
polski język przetłómaczone roku 1601 (z 
rękopismu Biblioteki Dzierzkowskiego we 
Lwowie); Żywot Krzysztofa Pieniążka rot- 
mistrza y dworzanina królów Stefana i Zy- 
gmunta III przykładamy Braciej okazany r. 
1607 (przedruk); Szwedzi do Polski (z rę- 
kopismu współczesnego z czasów Jana Ka- 
zimierza); Nowiny z Inflant o szczęśliwej 
porażce, która się stała nad Karolusem ksią- 
żęciem Sudermańskim przez Jana Karola 
Chodkiewicza dnia 27 Sept. r. 1605 ('prze- 
druk) ; Nowiny pewne z Rakus dnia wczoraj- 
szego to jest 12 Stycznia od posłańca ce- 
sarskiego przez Kraków jadącego, przynie- 
sione z Wiednia, de dato pierwszego dnia Stycz- 
nia 1620 (przedruk); Gazeta z Warszawy 6 
Octobr. 1673 (z rękopismu); Jephtes tragedya 
Zawickiego 1587 (przedruk) ; Cyrograf czyli 
rewers wystawiony przez Jana Herburta z 
Fulsztyna własną ręką napisany 12 Aug. 
1575 (z rękopismu); Bibliografia). 

(Tom Ii. Obejmuje: Facsimil. Modlitwa 
powszednya do Troyce swyetey przeciwko 
nyeprzyacyelom kośscyoła śwyętego 1532, 
('Andrzeja Trzycieskiego) w Krakowye u Wdo* 
Ilyt-ro. Viet. ; Droga do Szwecyey, nay- 
możniejszego w północnych krajach Pana 
Zygmunta III. polskiego y szweckiego króla, 
odprawiona w roku 1594: Przypowieści pol- 
skie przez Salomona Kysińskiego zebrane, a 
teraz nowo wydane, y na centuriy ośmnaś- 
cie rozłożone ; Oekonomia albo porządek 
zabaw ziemiańskich według czterech części 
roku wydany przez Wladislava Stan. Jeżow- 
skiego studenta zacney Akad. krak. ; Pa- 
miętniki do panowania Jana III. Sobieskie- 
go (z rękopismu współczesnego Biblioteki 
Józefa Dzierzkowskiego we Lwowie; Privi- 
legium Lanionum. Actum Sandomiriae feria 
sexta antę festum S. Michaelis proxim» 
Anno 1620). 

(Tom III. Obejmuje: Przedmowa; Facsimil 
Powszednya Spowyedz; Schadzka ziemiań- 
ska ; Szczęśliwa expedycya pod Kamieńcem z 
Turkami ; Oekonomia albo gospodarstwo zie- }d2 WÓJCICKI mtańskie ; Pogrom Tatarów ; Wybawienie 
Ruggiera z wyspy AlcynyJ, 

(Tom IV. Obejmuje: Kronika albo krótkie 
z kronik rozmaitych zebranie spraw potocz- 
nych ziemie z dawna sławnej pruskiej przez 
X. Marcina Muryniusa ; Wołoskie dzieje nie- 
które z relacyi pewnych osób (z rgkopismu 
1621); Prawo bartne bartnikom należij,ce). 

(Tom V. Obejmuje: Umowy ze Szwecyą; 
Dyaryusz Janusza Tyszkiewicza z r. J625; 
Traktaty ze Szwedami za Jana Kazimierza 
w r. 1655 (z rękopismów własnoręcznych Al- 
ber tran d ego); Umowy ze Szwedami (z ręko- 
pismów J. Albertrandego); Testament Tobiasza 
Morstina Łowczego koronnego z r. 1664, (z 
oryginalnego rękopismu); Opisanie wielu po- 
ważniejszych rzeczy, które się działy pod- 
czas wojny szwedzkiej itd. (z rękopismu); 
Manifest króla Jana Kazimierza przeciw Lu- 
bomirskierau ; Dyaryusz marszu wiedeńskiego 
itd. r. 1683; Dyaryusz prawdziwej relacyi 
itd. (z rękopismu) ; Dziewosłąb dworski mię- 
Bopustny ucieszny; List do Jana Zamoyskie- 
go Stanisława Garwackiego kasztelana płoc- 
kiego w r. 1602; List własnoręczny króla 
Jana Kazimierza do X. Stefana Małachow- 
skiego kanonika krakowskiego, sekretarza 
królewskiego z r. 1666 (z autografu); List 
króla Michała do Jana Tarły wojewody san- 
domierskiego z r. 1670; Dyplom Augusta II 
z r. 1669 na postanowienie kongregacyi mu- 
zyków przy kościele katedralnym fary św. 
Jana w Warszawie, dany szlachetnemu Sta- 
nisławowi Fabrowskiemu organiście przy 
tejże katedrze; Własnoręczne błogosławień- 
stwo księdza Marka dane Michałowi Krasiń- 
ekiemu podkomorzemu Różańskiemu (z au- 
tentyku). 

(Tora VI. Obejmuje : Kronika od r. 1507 
do 1541 spisana (z rękopismu); Panowanie 
króla Imci Stefana Batorego 1575 (z ręko- 
pismu biblioteki Załuskich N. 413); Spisanie 
kroniki o ziemi wołoskiej itd. (z rękopismów 
po Adamie Naruszewiczu); Rozmowy zmar- 
łych Polaków, w których różne ile sekret- 
niejsze za ich żywota dzieje i cirkumstan- 
cye są zebrane; Potwierdzenie przez Zyg- 
munta Augusta wszystkim obywatelom i 
mieszkańcom miasta Witebska praw i przy- 
wilejów od pierwszych królów i wielkich 
książąt im nadanych (z rękopismów Archi- 
wum króla Stanisława, zbioru Dogiella); 
Przywilej Unii wielkiego księstwa litewskie- 
go z Koroną z d. 1 Julii 1569 (z rękopismów 
Archiwum króla Stanisława zbioru Dogiella 
Vol. 221 pag. 1?>2); Unia Korony z Litwą z 
dnia 4 Julii 1569 r. ; Komput wojska na woj- 
nę turecką za króla Imci Michała (z ręko- 
pismów Adama Naruszewi cza) ; Wiadomość 
o rękopiśmie z XII wieku znalezionym na 
kościele niegdyś Jezuickim, a teraz Benedy- 
ktyńskim w Pułtusku (udzielona przez X. A. 
Zaleskiego). 

— Cmentarz Powązkowski pod Warszawą 
opisał .... litografia M. FajauBa, ryciny A. Matuszkiewicza. T. I. II. Warszawa, druk 8. 
Orgelbranda, l«55-56, w 4ce, str. 261, k. 1 
i 264, k. 1. 

— Cmentarz Poi^ązkowski oraz cmentarze 
katolickie i innych wyznań pod Warszawą 
i w okolicach tegoż miasta opisał. Tom III, 
Warszawa, autor, druk S. Orgelbranda. 1858, 
w 4ce, str. Xl, 264 i XLII, rycin w III to- 
mach 60. Za T. 1 — III zip. 120. 

— Z dawnych dziejów i wspomnień' na- 
szego stulecia. Kraków, 1875, w 8ce, str. 
231. złr. 2. 

fJestto toż samo co Szkice historyczne. 
Himmelblau nabył resztę nakładu i tytuł od- 
mienił). 

— Dworek i pałac, powieść. T. 3. War- 
szawa, w księgarni Ignacego Klukowskiego 
i W. Rafalskiego, w drukarni Gaz. codzien- 
nej, 1856, w 12, str. T. L 186; T. II. 185; 
T. III. 161. złp. 15. 

— Franc. Salezy Dmochowski. (Nadbitka 
z Bibl. warsz.) Warszawa. 1872, w 8ce, od 
str. 433—444. -+- 

— Fryder. hr. Skarbek. (Odbitka z Bibl. 
warsz.) Warszawa, Gebethner i Wolff, druk 
J. Bergera, 1873, w 8ce, str. 65. złp 3 gr. 
10. -> + 

— Stare gawędy i obrazy z rycinami. 4. 
Tomy. Warszawa, G. Sennewald , druk M. 
Chmielewskiego, 1840, w 8ce, str. 321, 322, 
346, 330 z widokiem Warszawy w T. 4tym. 

-H + -f 

(Oprócz gawęd, obejmuje w Tom. III. Stara 
księga. O herbarzu Marc. z Urzędowa. Śpie- 
wacy w Polsce i na Rusi. Rybałt. Kościół ś. 
Krzyża na Łysej Górze. W T. IV. Warszawa 
od r. 1339—1656 z 2 rycinami. Figury w tea- 
trze polskim. O cyganach gawęda z r. 1782. 
Wysoki zamek obraz z r. 1594. z Kroniki 
Lwowa.) 

— Guslar gwardyi honorowej wydany przez 
.... Warszawa, 1830, w 16ce, str. lOl, kart 
5. (Są tu wiersze Wójcickiego, St. Starzyń- 
skiego, Sew. Goszczyńskiego, Rajnolda Su- 
chodolskiego, J. Słowackiego, Ad. Mickiewi- 
cza. Feliksa Frankowskiego, K. Brodzińskiego) 
zł. 2 gr. 15. -f 

— Herr Luxus eine polnische Volkss8ge. 
(Z Obrazów starod. 1843;. Jahr 1 857, w 8ce, 
(oddruk z Allgemeine Bibliographie fiir 
Deutschland 1857, Nr. 10. Poemat przero- 
biony z przekładu Wurzbacha). 

— Historya literatury polskiej w zarysach 
4. Tomy. Warszawa, Sennewald, druk J. Un- 
gra, 1845—1846, str. 432 i 3. k., 671 i 4 k. 
k. 426, k. 4 i 532, k. 4. -^ h -f 

— Toż, wydanie drugie poprawne i po- 
większone. Warszawa, nakład G. Senewalda, 
druk J. Ungra. 1869 — 61, w 8ce, T. I. str. 
646, k. 1. T. II, str. 542; T. Ul. str. 632; 
Tom IV. str. XXII, 879. rs. 8 kop. 25. -ł- -f + 

— Ostatni klasyk (Al. Osiński), wspomnie- 
nie z pierwszej połowy naszego Btule^ia. Wy- WÓJCICKI 188 danie red. Bibl. warsz. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1872, w 8ce, str. 121. kop. 90. 
+ + 

— Kawa literacka w Warszawie (1829 — 
30). (Odbitka) Warszawa, wyd. red. Bibl. 
warez., u Gebethnera i Wolffa, druk J. Ber- 
gerB, 1873, w 8ce, str. 68, zip. 4. + + 

— Jan Stefan Wydźjja i jtgo pamiętnik 
spisany podczas wojny szwedzkiej od r. 1(555 
do 16G0. Warszawa, 1852, w 12ce, str. 203. 
rub. 1. + + + 

— Klechdy, starożytne podania i powieści 
ludu polskiego i Rusi, zebrał i spisał .... 
2 Tomy. Warszawa, u Merzbacha, w d:uk. 
Piotra Baryckiego, 1837; w 8ce, str. 237 i 1. 
k. str. 215 i 3 k. + + + 

— Toź, i powieści ludowe, wydanie drugie 
pomnożone. 2 Tomy. Warszawa, 1851, w bce, 
str. 266, niel. 2 i 248, niel. 2. 

— Toż, zobral i napisał .... illustrowane 
rysunkami Andriolego, Gersona, Kostrzew- 
skiego, Ksaw. Pillatego, Sypniewskiego. Wit- 
kiewicza, rytowane na drzewie przez Goraz- 
dowskiego. Holewińskiego, Schiibelera, Sty- 
fiego, Zajkowskiego i drzeworytnię warszaw- 
ska. Wydanie 3. pomnożone. Warszawa, druk 
8. Lewentala. 1876. w 4ce, str. XXVI, 237 i 
2 niel. z portretem autora, rub. 3. 

— (Dwie klechdy przełożone w Revue du 
Nord. Paris, 1837. W r. 1651 wyszedł prze- 
kład Francuzki w Genewie. S% też przekłady 
angielskie. Na niemieckie tłumaczył Fr. II. 
Lewestam). 

— Klechdy poYesti lidu polsk^^ho a rusin- 
skeho prelożil J. B. Mały. (Stanowi razem 
z Zschokego powieścią zeszyt X. Bibliotheka 
zabawneho citeni. Praga, 1838. W zeszycie 
zaś XI jest: Stanislay a Aninka z polskeho 
przelożil V. S. Sztulc, dodatek ku Klech- 
dam). kr. 20. 

— Kurpie, powieść historyczna. 2 Tomy. 
Lwów, Jabłoński, druk Pillera, 1834, w J2ce, 
Btr. 123 i 176. złp. 4- + + + 

— Toż, wydanie nowe, uzupełnione. Lwów, 
druk Poremby, 1856, w 8ce, str. 115. nkr. 88. 

— Lekarz domowy. Dyalog dramatyczny 
w dwóch odsłonach. Wilno, w drukarni T. 
Gliicksberga, 1859, w 8ce, str. 54. (Odbitka 
z VII. tomu Teki Wileńskiej.) 

— Niewiasta polska w początkach naszego 
stulecia (1800—1830). Warszawa, M. Gliicks- 
berg, druk S. Orgelbranda synów. (Odbitka 
z Bluszczu). 1875, w 8ce, str. 340 i IV. złp. 
8, opraw. złp. 10. 

— Niewiasty polskie Zarys historyczn)', 
z 3ma drzeworytami. Warszawa, nakład au 
torą, druk St. Strąbskiego, 1845, w 12ce, str. 
XL i 311. złp. 15. + 4 

(Obszerne wyjątki w przekładzie mieści 
Siewiernaja Pc::eła, 1863;. 

— Obrazy starodawne. 2 Tomy. Warsza- 
wa, Sennewald, druk Chmielewskiego, 1843, w 8ce, str. 292 i 284 i VIII. Drzeworyty 
Wincentego Smokowskiego. Rycin 8. rub. 3. 

■*■■*■."*■ 
(Mieści: Przysłowia zmarłe; Husarze; Li- 

sowczyki; Hejducy; Żaki; Błazny; Pieśni hi- 
storyczne; Dawna siła; Artykuły cechu haf- 
tarskiego. T. II. Turnieje; Zb5tek; Tatarzy; 
Kalwarye : Włochy; Pontnicy; Astrologia; 
Chorągwie; Dworzanin; Keasumpcya ordyna- 
cyi Magistratu M. Torunia.) 

— Nieszczt'śliwy i smutny dla mnie przy- 
padek dostania sig w niewolg pruską roku 
1794. (J. Kiliński). 

— Kilińskiego J. szewca Pamiętniki. War- 
szawa, 1830. 

— Historya Japa Kilińskiego szewca. Po- 
znań, 1850. 

— Pamiętniki J. Kilińskiego. Paryż, (1868). 
Poznań, 1872, ob: Kiliński. 

— Pieśni ludu Białochrobatów, Mazurów 
i Rusi z nad Bugu. z dołączeniem odpo- 
wiednich pieśni ruskicli, serbskich, czeskich 
i słowiańskich, Z ryc. i muzyką. T. 2. War- 
szawa, wyd. Kaczanowskiego , druk P. Ba- 
ryckiego, 1836—37, w 8ce, str. 343 i niel. 
11; 383 od 92 do 106 i niel. 6. rycin 11. 
nót 41. złp. 30. 4 + -f 

(Wiele tu wypisano z Wacława Zale- 
skiego). 

— Pieśni ojczyste. W Warszawie oswobo- 
dzonej 1830, w 12ce. k. 2. str. 102. 4- 4- ■^ 

(Pieśni bez podpisu autorów. Pod jedii% 
Rajnold Suchodolski, pod inną S. K. podzna- 
czony). 

— Pokój dziadunia. Opowiadania z dzie- 
jów przeszłości dia młodocianego wieku, na- 
pisał .... z rycinami. Warszawa, nakł. Ferd. 
Hósicka, Lipsk, drukiem Biira i Hermanna, 
1878, w 8ce, k. 4. str. 286. (Z rodzinnej za- 
grody Tom II.) w oprawie rub. 1 kop. 80. 

— Domowe powiastki i wizerunki. T. 2. 
Warszawa, autor, w drukarni komisyi rzą- 
dowej sprawiedliwości Nr. 549, 1846, w 12ce, 
str. 228 i 228. złp. 10. 4- 

— Mazowieckie powiastki przez...'. War- 
szawa, S. Orgelbrand, 1858, w 16ce, str. 245. 
złp. 6 gr. 20. 

— Domowa powieść. 2. Tomy. Mohilew, 
Glassner i Droznes. (Merzbach w Warszawie), 
Wamzawa, druk J. Ungra, 1854. w 12ce, str. 
IV, 172; IV i 166. rs. 1 kop. 50. 

— Starożytne przypowieści z XV, XVI i 
XVII wieku, zebrał i wydał.... Warszawa, na- 
kład autora, 1836, w 8ce, str. 240, VI. zip. 
5. + f 4- 

— Przysłowia narodowe , z wyjaśnieniem 
źródła początku , oraz sposobu ich użycia, 
okazujące charakter, zwyczaje i obyczaje, 
przesądy, starożytności i wspomnienia ojczy- 
ste ; z godłem: „Cudze rzeczy wiedzieć cie- 
kawość jest, a swoje potrzeba." And. Max. 
Fredro, Przysłowia. Warszawa, nakładem 
Hugues et Kermen, 1830, w 8ce. Tom. 1. 191 WÓJCICKI •tr. 222. Tom II. etr. 290. Tom III. str. 247 
niel. po 4. + + + 

— Przysłowia polskie czyli nauka starych 
a rozumnych naszych ludzi. Warszawa, sta- 
raniem rcdftkcyi Miblioteki warszawskiej, druk 
Ign. Kroszyńskiego, 1862, w 8ce, str. 28. sgr, 
1 fen. 8. + 

— Silva - Roruni. Staropolskie powieści. 2 
tomy. Wilno, J. Zawadzki. H361, w 8ce, str. 
VII, 25(1 i II, 126. zip. 10. Cona zniż. złp. 
8. gr. 10. 

— Społeczność Warszawy w początkach 
nasz:'go stólecia, 1800 do leSU. Warszawa, 
wydanie Biblioteki warsz., Gebethner i Wolff, 
druk J. Bergera, 1877, w 8ce, str. 238. rub. 
1 kop. 80. 

— Spuścizna po nieznajomym (Berezow- 
skim) wydał ... Kraków, u Hinimelblaua, 
druk. Uniwers., 1875, w 8ce, str. VI, k. 1, 
str. 381 i w 4ce, k. 1 nut. Portret autora 
litografowany. 

(Jestto tytuł zmieniony do dzieła: Resztki 
z pozostałych yrtic zgasłego przyjaciela 
1869.) + 

— Szkice historyczne z domowego życia 
niedawno ubiegłej przeszłości. Kraków, druk 
Uniw,, 18G9, w 8ce, str. 231. złr. 1 et. 50. 

H- + + 

(Obejmują: Slanis. i Janusz XXta Mazo- 
wieccy. Charakterys. dawnych Mazurów, Ksią- 
żę biały Władysław. Jan Kar. Chodkiewicz 
w rodzinnem życiu. Bartnictwo w dawnej 
Polsce. Kazania szlacheckie Jana Wardziń- 
skiego z r. 1699 i inne. Flis na fryjorze. 
Ostatni kulig staropolski. Stary wiarus). 

— Teatr starożytny w Polsce. 2 Tomy. 
Warszawa, Sennewald , w druk. Maksym. 
Chmielewskiego, 1841, w 8ce, str. 334 i k. 
5; 378 1 k. 2. złp. 18. + ^- + 

— Polnische Volks8agen und Marchen 
fibersetzt von F. H. Lewestam. Berlin, 1839, 
w 8ce. 

— Warszawa i jej społeczność w począt- 
kach naszego stulecia. (Odbitka z Biblioteki 
warsz.) Warszawa, Gebethner i Wolff, red. 
Bibl. warsz., druk Bergera, 1875, w 8ce, str. 
225. zfp. 12. 

— Zarysy domowe, napisał 4 Tomy. 

Warszawa, G. Sennew-nld , druk Chmielew- 
skiego, 1842, w 12ce, str. 410, 478, 353, 810. 
rub. 4 kop. 50. -i- + + 

(Tom 1. zawiera: 5 zarysów z podań szla- 
checkich; 13. zarysów historycznych; Tom II. 
4 zarysy z podań ludu; Ftaki, drzewa i krze- 
wy. Zioła, kwiaty, zwierzęta. Tom III. 7 za- 
rysów biograficznych, między temi z życia 
Aug. II. Stefan Koniecpolski, Ad. Żółkiew 
ski, Sawa, Ogończyk. Pięć zarysów opiso- 
wych. Tom IV, 3 zarysy z domowego życia, 
6 zarysów bibliograficznych , jakoto ; Zbiory 
pieśni ludu najdawniejsze; Andrzej Trzy- 
cieski ; Dwa dzieła Mikołaja Keja; Pieśni i 
pialmy tegoż). ■+ + — (Z Zarysów domowych Boruta przelo. 
żył na czeskie r. 1874, Fr. Zhersky (w Obra. 

zy zivota). 

— Z rodzinnej zagrody. Życiorysy z ryci- 
nami. Warszawa, Ferd. llosik, 1877, w 8ce, 
str. X, 230. kop, 90, w oprawie ozdobnej rub. 
1 kop. 20. 

— Życiorysy znakomitych ludzi wsławio- 
nych w różnych zawodach. Warszawa, Bern- 
stein, 1849 — 50, w 8ce. T. I. str. 530, rycin 
9. T. II. str. 375. i 15 rycin. rs. 10. + 

(Tom I. mieści 30 biografij jflkoto : Kaz. 
Brodzińskiego ; El. Jaraczewskiej ; I. Krasic- 
kiego; Fr. Siarczyńskiego; St. Trembeckiego; 
Al. Orłowskiego; M. R;"ja; W. Oleśoickiej ; 
Szymonowicza; Klonowicza; Drużbackiej ; 
Bohomolca: Kiiiaźnina; Karpińskiego; Bro- 
nikowskiego ; Józ. Kraszewskiego ; J. Korze- 
niowskiego; Marc. Molskiego ; Ludw. Ario- 
sta; Al. Felińskiego; Marc. Bielskiego; Wł. 
Łubieńskiego : Bandtków ; Świeckiego ; Józ. 
Borkowskiego ; Józ. Jakubowskiego; Sandc 
Miltona; Marc. Nikuty; Józ. Dobrowskiego. 
Tom 11. mieści: Bogusławski; W. Gawarec- 
ki ; Gołembiowski; Falkowski; Lubomirski; 
Birkowski ; Łojko ; Maciejowski ; Nikuta ; Śli- 
wieki ; Skarga ; Stryjkowski ; Walter - Scott ; 
Lacordaire ; Kropiński ; Kruszyński; Minaso- 
wicz ; Osiński ; iSzymanowski ; Węgierski ; 
Kornel). 

— Zbiór ulubionych śpiewów z towazysze- 
niem fortepianu : Schubert, Pożegnanie. Ła- 
da K. Piosnka wiejska; słowa K. Wójcickie- 
go. Warszawa, J. Kaufmann i 'Spółka (1862), 
str. 3. (nuty z tekstem), po złp. 1. 

— Luźnych powiastek przekłady na cze- 
skie są: Zalotnik Marcowy (w czasopiśmie 
Dennice 1840); Dobosz (w czasopiśmie Wla- 
stimir 1840). Klechdy niektóre (Biblioteka 
Zabaw, clenii 1838, przekład J. B. Mała). 
Łowiec (Gaz. literac. 1841); Rozdeleni za- 
stawenicko. Naród. pisne_ pols. z Wojcickeho 
(czasop. Wiela 1844); Żenich przi letech, 
z pol. K. W. Wojcickeho. tłam. P. M. We- 
selski, (w czasop. Kwety 1841); Straszliwy 
dwur, (w czasop. Wlastimir 1840, T. I i II). 

WÓlCICKi K W., Lewestam F. H , Rogalski 
Leon, Sobieszczański F., Biernacki Cezar (re- 

dakcya). Encyklopedya powszechna. War- 
szawa, S. Orgelbrand, 1860—68. Tom 1 - 28, 
w 8ce. 

— Ob: Baliński Karol; Ciepliński; Hennel 

Ad. (książkaj ; Jerlicz; -r + Kalina J. ; Kazi- 
mierz Wielki (Statuta Polskie); -f -i- Kitowlcz; 
Klukowski i Rafalski (bibliografia); Kłosy; Ko- 
chowskl Wespazyan; Liman; Mickiewicz (1859); 
Odyniec; A. E. Ohryzko; Piasecki (Pamiętniki 
do panowania Zygmunta lii), -f + Tygodnik 
illustrowany; WilkońskiAug ; Wurzbach (Sprich- 
worter); Wydiga J. St ; Ziewonia. 

WÓJCICKI Stanisław. Dla uwielbienia pa- 
miijtki imienia Wielm, Im. Pani Maicyanny WOJCIECH - WOJCIECHOWSKI 135 z Habowbkich Florkiewiczowej przez życzli- 
wego na d. 9. Stycznia 1811 r. Oda. Kraków, 
w drukarni Groblo wskiej, w 4ce, kart. 2. + 

— Dla uwielbienia pamiątki imienia JW. 
JMP. Winc. Szerabeka hrabi na Słupowie 
przez życzliwego z alug na d. 5. Kwietnia 
1810 roku. oda. Kraków, druk Groeblowski, 
w 4ce, str. 4. 

— Dla uwielbienia pamiątki imienia JW. 
Mci Pana Józefa Szemboka kapit. wojsk pol- 
skich przez życzliwego z sług na d. 19. Mar- 
ca 1810 r. Oda. Kraków, druk Groeblowej, 
w 4ce, str. 4. 

— Toż, JW. Mci Pani Katarzyny Szembe- 
kowej hrabiny na Słupowie. Oda w 4ce, 
•tr. 4. 

— Wiersz do Wiel. Baronowej Petronelli 
t Borzęckich do Vernoi w dzień jej imienia 
d. 31. Maja 1810 r. złożony. Kraków, w dru- 
karni Groeblowskiej, w 4ce, str. 4. 

— Wojciech Chglkiewicz, włościanin mą- 
dry, albo nauka, jak włościanie mogą żyć 
swobodnie i uczciwie. Grudziądz, r. 184, etr. 
261 z drzeworytem. 

— WOJCIECH S. Boga Rodzica. Śpiew. Pieśń ; 
od Sw ułożona, którą XX. Wikaryusze ko- 
ścioła Metroi)Olitalnego Gnieźnieńskiego w każ - 
dą niedzielg i święta uroczyste przy grobie 
Jego śpiewają, z fundacyi JW. X. Franc. 
Raczyńskiego, kanon, gniezn. i poznausk. 
Gniezno, nakł. J. B. Langiego, w litogr. M. 
Bussego w Poznaniu, 1862, w 8ce, k. 2. {nuty 
z tekstem). + 

— Pieśń starodawna, ułożona przez — 
Mcczennik(a) (śpie)wana bywa po kościołach 
naszych już (od lat) ośemset. b. w. m. dr. 
w Sce małej, 1 kartka. (Kilka liter nieodbito 
w 2ch wierszach tytułu). + 

— Hymn z X. wieku Bogarodzica, błowa 
i melodya według najdawniejszych podań 
Sgo Wojciecha. Ofiarował w dowód prawdzi- 
wej przyjaźni St. Moniuszce, harmouizował i 
ułożył do śpiewu lub grania A. Miincheimer; 
cena złp. 6. 

— Wiadomość historyczna o pieśni Boga- 
rodzicy i pr/.edmowa wydawcy, znajduje sig 
na początku Albumu muzycznego, ozdobio- 
nego przytem wizerunkami Matki Boskiej 
Częstochowskiej i św. Wojci.-chi. Warszawa, 
nakład Dzwonkosyskiego, 1863, (nuty z tek- 
stem). 

(Woje ech S.) Pobudka do restauracyi ko- 
ścioła 8. Wojciecha w Krakowie. Kraków, 
czcion. Czasu, 1862, w 8co, str. 8. 

— Towarzystwo S. Wojciecha, duchowny 
pomnik tysiąc-letniej rocznicy. Poznań, Żu- 
pański, 1861, w Sce, str. 16. 

— Krótki zbiór życia św. Wojciecha ar- 
cybiskupa guieznieńskiego, oraz św. Fidelisa 
kapucyna misyonarza, pierwszego męczen- 
nika kongregacji (de propaganda fide) wraz 
z modlitwami, litaniami i pieśaiami o tychże 
Świętych, których uroczystośó corocznie ob- chodzoną bywa w kościele 00. Kapucynów 
warszawskich w niedzielę pierwszą po dnia 
23. Kwietnia. Warszawa, w druk. XX. Pija- 
rów, 1847, w Sce, str. 94. {Żywot ś. Wojcie- 
cha wyjęty z żywotów P. Skargij. 

— Żywot i nabożeństwo do śś. Wojciecha 
i Fidelisa M. M. Warszawa, u XX. Missyo- 
narzy, 1859. złp. 1 gr. 20. 

— Żywoty ś. Wojciecha, e. Stanisława, ś. 
Izydora i ś. Rocha. Poznań, nakład Uejzuera. 
b. w. r. (185. ). grp. 15. 

— Żywoty ś. Wojciecha arcybiskupa , ś. 
Franciszka a Paulo, Błogosł. Adelaidy. War- 
szawa, 1862. sgr. 2. 

— Obacz: Bielowski Aug.; Bonifacy S.; Kę- 
trzyński W.; Kor.opkówna; Koszutiki H.; Mucz- 
kowski J. (żywoti; Ostrowski J. Oh., Pawłowski 
J. N.; Pilał R., Rakowicz ; Rymarkiewicz ; Woh- 
ner (1868). 

Wojciech z Medyki obacz : Michna W. (1864); 

Wojciech Boguchwałowie ob: Baczyński R. 

Wojciech Jasiuk ob: Jasiuk. + 

Wojciech z Zaleszan ob: Michna (Przemyśl, 

Włościanie 1871). 

WOJCIECHOWSKI. Wiersz o ^łuckiej dobro- 
czynności roku 183.. 

WOJCIECHOWSKI Bazyli Yitebscenis. De 

encephalocele et fungo cerebri Disserta- 

tio inauguralis chirurgico-practica ect. Vil- 
nae, typ. Manes et Zymel, 1825, w Sce, 8tr. 
40. + 

WOJCIECHOWSKI J. Kucharz polski czyli 
łatwe do zrozumienia i dokładne przepisy 
gotowania, pieczenia, smażenia, zaprawiania, 
robienia rozmaitych napojów, nasolenia, wę- 
dzenia i innych przyrządzeń potrzebnych do 
gospodarstwa domowego. Z kartą stołową, 
podzieloną na cztery pory roku, miesiące, 
tygodnie i dnie. Książka podręczna, niezbę- 
dna a przynajmniej nader potrzebna dla mło- 
dych gospodyń, kucharzy, kucharek i wszyst' 
kich tych, którzy sobie swoje potrawy sma- 
kowicie, zdrowo i tanio sami przytządzać 
zechcą, zawiera 775 przepisów. Poznań, Rei- 
zner, 18.56, w 12ce. 6 złp. 

WOJCIECHOWSKI Józef. Dr. med. (1793 f 
w Kazaniu 7 IJstop. \8M). Słownik cbińsko' 
mandżursko rosyjski. T. 3. ('rękopis). 

WOJCIECHOWSKI Józef II. Judyta, poemat 
biblijny przez Józefa z Mazowsza. V\ arsza- 
wa, druk J. Jaworskiego, 18G3, w Sce, str. 41. 

— Kobiety i mężczyźni, powieść przez Jó- 
zefa z Mazowsza. Warszawa, Dzikowski, 
1871, w Sce, str. 534. 1 rub. 50 kop. 

— Gero Margraf, tragedya w 5 aktach z 
czasów pogaństwa Sławian, wierszem p. Józefa 
z Mazowsza. Praca konkursowa, uznana przez 
komitet konkursowy krakowski obok innego 
dramatu p. t. „Syn gwiazdy" za najlepszą. 
Bez wyr. m. dr. i r. (Warszawa, nakład 13^ WOJCIECHOWSKI - WOJDE Opiekuna dumowego, druk Jawurbkiego, 1872), 
w 8ce, str. 115. + 
(Dodatek do Opiekuna domowego Nr. 1). 

WOJCIECHOWSKI K. Pamiętniki moje w 
Hiszpanii, wydał Leou Potocki. Warszawa, 
Orgelbrand, nak^ red. Bibl. warszawskiej, 
druk tjtrąbskiego, 1845, w l2ce, str. 111. 
(Oddruk z Bibl. warsz.) 3 złp. 

— Obacz; Tennyson (Queen Mary). 

WOJCIECHOWSKI Konstanty. Biblioteka po- 
wieści dla młodzieży. Zeszyt I — VIII. Kra- 
ków, druk i nakład W. Korneckiego, 1873, 
w I6ce, Btr. 84, 79, 80, 80, 80, 80, 80, 80. 
Za 12 zeszytów rocznie. 4 złr. 

— Wawrzyniec Kaszubski czyli kto z Bo- 
giem to Bug z nim, obrazek z czasów Jana 
Ul. Poznań, nakład Franc. Bażyńskiego, druk 
F. M. Daszkiewicza, 1873, w 8ce, str. 67. 
5 Bgr. -t- 

— Występek i cnota. Cztery niedziele w 
karczmie. Powieści dla ludu. Rzeszów. Pelar, 
1867, w 8ce, str. 148. 

(Odb. 300 egz. do r. 1872 rozsprzedano). 
60 cnt. + 

WOJCIECHOWSKI X. i GRALEWSKI Mateusz. 

Książeczka do nabożeństwa w czasach kon- 
federacyi barskiej. Lipsk, 1865, w 16ce. 

WOJCIECHOWSKI Rajmund. De stoicismo 
dissertatio, quam pro summo in philosophia 
doctoratus honore obtinendo scripsit. Craco- 
viae, typia academicis, 1829, w 8ce, str. 36. 
-f + -t- 

— Krótki rys historyi handlu w Polsce z 
B%8iedzkiemi i odleglejszemi narodami (um. 
w Program, instytutu technicznego. Kraków, 
1839, w 4ce, str. 50). + 

WOJCIECHOWSKI Tadeusz. Chrobacya. Roz- 

biór starożytności słowiańskich napisał 

Dr. fi!., amanuent bibl. Jag. Tom I. Kra- 
ków, nakład wyd. Kraju, 1873, w 8ce, karta 
1, str. 341 i karta 1. 4 złr. 50 cent. + + -i- 

— Zabiegi cesarza Maksymiliana ligo p 
koronę polską w latach 1572 — 1676. (Czas 
dod. mieś. 1860, Kwiecieńj. 

WÓJCIKOWSKI Antoni. Actionis publicianae 
eecuudum principia juris romani t'xpo8itio, 
ejusąue cum rei Yindicatione ex juridice prae- 
sumpto dominio actoris seCundum jus civile 
austriacum collatio. Specimen, quod occasione 
publicae defensionis anexarum ex uniyerso 
jure et scientiis politicis materiarum prodo- 
ctoris univ. juris laurea rite asseąuenda edi- 
dit .... Neo-Sandecia in Galicia oriundus. 
Yindobonae, typ. Caroli Ueberreuter, 1837, 
w 4ce, k. 4, str. 44. Zarazem; Gegenstande 
der oeffeutl. Yertheidigung. k. 2. + 

WÓJCIKOWSKI Maciej. X. Wierny obraz 
Sywota chrześcijańskiego śp. Ludwiki Róży 
hrabianki Ossolińskiej skreślił .... Na korzyść 
pogorsałycb kościołów Dominikańskiego i Fianciszkańskiego. Kraków, druk Czasu, 
1854, w 8ce, str. 52. + + + 

— Nowenna do św. Teresy. Kraków, druk 
Uniw., 1845, w 12ce, (wybito 500 egzempl. 
w 37^ ark., druk zapłacono 104 złp. 15 grp.) 

WÓJCIKOWSKI Roch z Sandomirskiego. De 
la nonconsolidation des fractures these. Mont- 
pellier, 1840. 

WOJCZYŃSKI Antoni. Żydzi w Polsce w za- 
stosowaniu do obecnego przeistaczania w 
Krakowie starożytnej budowy Sukiennic na 
dom czynszowy napisał kupiec w Krako- 
wie, liraków, druk Kraju, 1871, w 8ce, str. 
55. Gratis, + 

WOJCZYŃSKI Feliks. Wiadomości cheiKicz- 
no-gospodarskie, czyli opisanie najważniej- 
szych potrzeb życia, jako to: pokarmów, na- 
pojów i niektórych przypraw, ich wyrabia- 
nie, dobroć i czystość, tudzież dochodzenie 
przypadkowego zanieczyszczenia i umyślnego 
zafałszowania, oraz o naczyniach kuchennych 
i stołowych. Warszawa, nakład i druk Or- 
gelbranda, 1846, w 8ce, str. 194 i 13. 4 złp. 

(Wojczyński Stanisław). Sprawa o cofnięcie 
terminu upadłości handlu Stan. Wojczyń- 
skiego. (Kraków), 1838, lol. + 

WOJDA(Woyda) Karol Fryder., prez m. Warsz 
pseudonym Adamowicz Aleks. 1771 f 1846). 
Moreau und sein letzter Feldzug histor. Skiz- 
ze Tubingen 1801, w 8ce. 

— Toż, przekład francuzki. Paryż, 1814, 
w 8ce. 

— Briefe ueber Italien geschrieben in den 
Jahren 1798-99. T. I— i 11. Leipzig. Wolff, 
1802, w 8ce. 

— O rewolucyi polskiej w r. 1794. (Pa- 
miętniki z XV1JI wieku T. VIII). Poznań, Żu- 
pański, 1867, w 8ce, str. 149. + 4 + 

(Oryginał niemiecki wyszedł 1796). 

— Obacz: Minasowicz Józ. D. 

WOJDA Marcelli. Ueber Commotion u. Con- 
tusion. Inaugural Dissertalion der medicini- 
schen Facultat yorgelegt von Dr. Marcelli 
von Wojda aus Warschau. Muuchen, Druck 
von E. Miihlthaler, 1869, w 8ce, str. 43. + 

— Satze, welche zur Erlangung der Do- 
ctorwurde in der Medicin, Chirurgie und Ge- 
burtshilfe unter dera Vorsitze des Herrn Dr. 
Fr. Christoph von Rothmund, Obermedicinal- 
rathes, o. 6. Professors u. zur Zeit Decans 

der med. Facultat Ilerr ...: aus Warschau 

in Polen Donnerstag den 15 Juli 1869 Vor- 
mittags 10 Uhr in der akademischen Aula 
offentlich yertheidigen wird. Miinchen, Druck 
von J. G. Weiss, Universitatsbuchdrucker, 
1869, w 4ce, str. 3. + 

WOJDAK Jan, ks. pleban z Ossunia w In- 
flantach (zmarły 1853). Układał słownik ło- 
tewski i polski. 

WOJDE Maurycy, (ur. 1791 fiKwitt. 1877). WOJEJKOW - VOI(if is^ u systemie odosobnionego zamykania więźniów 
pod względem lekarskim [w Pam. Tow. lek. T. 
XV). 

— Przepisy obowiązujące przy wykonywa- 
niu sądowo-lekarsk. dochodzeń na trupach. 
Warszawa, 1840. 

— Obacz: Rudnicki A-; Stummer J. 

WOJEJKOW p. i ZAGOSKIN W. Kijewskaja 
gubernia. Matisticzeskija swiedienia o razpre- 
dieleniju zemlftwJadienia, o ciennosti imienii 
i o krestiańskom diele. Petersburg, 1867, z 2 
cłirninolit. mapami. 2 rulle. 

Wojenne dziaiania, obacz: Wojowanie; Woj- 
skowość ; Wykład. 

Wojenność w 1'ulsce, obacz : Głębocki T. J. 
(dzieje). 

— w ogóle, obacz : Fredro J. M. (porzą- 
dek); Gawenda A. (przepisy); Meciszewski 
Fr.; P. M. (wiadomości 1808]. 

WOJEWÓDKA Ferdynand. Merkur, pismo 
peryodyczue, organ bióra wywiadowczego. 
Lwów, od 3 >tyczoia 1849, druk P. Pillera, 
N. N. 4, w 4ce, 27, ark. 

Wojewódzki, obacz : Gałęzowski A. 

WOJEWÓDZKI Justyn. Kwestya domu zarob- 
kowego w Warszawie, tudzież zaradzenia 
ubóstwu w kraju, (.•streszczenie i dalsze z 
uowemi szczegółami rozwinięcie poprzed- 
uiej w r. 1875 drukowanej rozprawy p. t. 
Myśl St. Staszica i t. d.) Warszawa, druk 
M. Ziemkiewicza, 1877, w 8ce, str. 70 i 1 
niel. 40 kop. + 

— O polepszeniu losu podrzutków przy 
szpitalu dzieciątka Jezus. (Odbitka z Gazety 
lekarskiej). Warszawa, druk Gazety lekars 
kiej, 1877, w 8ce, str. 10. 16 cat. , 

— Myśl Stanisława Staszica w zapisie na 
dom zarobkowy w obec historyi przedmiotu 
i potrzeby społecznej, oraz przyczynek do 
badań w ogólnej kwestyi ubóstwa. Warsza- 
wa, 187.5, w tice, str. 114. + + 

WOJEWÓDZKI Marcelli i EKIELSKi Eustachy. 

Obrona w sprawie W. PetrontUi Marchocki 
powódki przeciwko W. Janowi Kantemu 
Marchockiemu pozwanemu o rozwód podnie- 
sionej. Kraków, folio. 

V0IGT Christian August. Dr. Abhandlung 
iiber di*' liichtuug der Haare am menschli- 
chen Kórpnr v. Dr. ... o. ó. Professor der Ana- 
tomie au dor Univer3itat za Krakau, mit II 
Tałeln. Wien, aus d. Kais. kiin. Hof-und 
Staatsdruckerei 18,'i7, w 4ce, 1 kartka tyt., 
str. 50, 2 tabl. 

(Aus dem XIII Bandę der Denkschrifteu 
1 Math. Naturw. Classe). + 

— Ueber ein System neu entdeckter Li- 
nien an der Oberflache des menschiicben 
Kórpers und iiber die Hauptverastlung8-Ge- 
biete der Hautneryen uebst der Art der 
Yertheilung der llauptnerveu in denselben. 
Von Dr Professor der Anatomie an der Uniyersilat zu Krakau. (Aus dem October- 
hefte des Jahrganges 1856 der Sitzungsbe- 
richte der mathem. naturw. Classe der Kai- 
serl. Akademie der Wissenschafteu Bd. XXII 
S. 240 besondera abgedruckt;, w 8ce, str. 
11. + 

VOIGT Johann. (1786 t 23 Września 1863). 
Briefwechsel des Freiherru Sigismund von 
Ilerberstein mit dem Herzog Albrecht von 

Preussen (w ArcLiv fur Kunda osterr. 

Geschichtsąuellen 17er Band. 1857 s. 265— 
293). 

— Briefwechsel der beruhmtesten Gelehr- 
ten des Zeitalters der Reformation mit Her- 
zog Albrecht von Preussen. Konigsberg, 1841, 
w 8ce. 

— Codex diplomaticus prussicus. 4 T. 
Konigsberg, 1836—53, w 8ce. 

— Geschicbte der Eidechsea-Gesellschaft 
1923, w 8ce. 

— Geschichte Preussens, von den altesten 
Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft 
des deutschen Ordens, von Johannes Voigt. 
1 Bnd. Die Zeit des Heidenthums. Konigs- 
berg, Borntrager, 1827, w 8ce, str. XLVIII 
i 723. 

Tom II. Die Zeit yod der Aukunft des 
Ordens bis zum Frieden 1249. str. XXIII i 
672. 

Tom III. Die Zeit vom Frieden 1249 bis 
zur Uuterwerfung der Preussen 1283. tamże 
1828, str. XV i 628. 

Tom IV. Die Zeit von der Unterwerfung 
der Preussen 1283 bis zu Dieterich von Al- 
tenburg Tod 1341. tamże, 1830, str. X 1637. 

(i fgg). 

Tom V. Die Zeit vom Hochmeister Ludolf 
Kónig von Weizau 1342 bis zum Tode des 
Hochmeisters Konrad von Wallenrod 1393. 
tamże, 1832, str. XVI i 728. 

Tom VI. Die Zeit des Hochmeisters Kon- 
rad von Jungingen von 1393 bis 1407. Ver- 
fas.sung des Ordens und des Łandes. tamże, 
1834, str. XU i 768. 

Tom VII. Die Zeit vom Hochm. Ulrich 
von Jungingen 1407 bis zum Tode des Hochm. 
Paul von Kussdorf 1441. tamże, 1836, str. 
XVI i 7n7 (z plan. bitwy pod Griinwałdera). 

Tom VIII. Die Zeit vom Hochm. Konrad 
von Erlichshauseu 1441 bis zum Tode des 
Hochm. Ludwig von Erlichshauseu 1467, 
tamże. 1838, str. X i 715. 

Tom IX. Die Zeit vom Tode d^s Ilochra. 
Ludwig von Erlichshauseu 1467 bis zum 
Untergange der Herrschaft des Ordens unter 
dem Hochmeister Albrecht von Brandenburg 
1525 tamże, 1839, str. XVIII i 79u. (z portr. 
autora). Zniż. 12 tal. + ■*- 

— ^ndschreiben an P. Augustinus Thei- 
ner Priester des Oratoriums, in BetrefT des 
von ihm behaupteten Ubertntts des Herzogs 

18 136 YOIGT - WOJKOWSKI Albrecht von Freussen zur katholischea Re- 
ligion. Kónigsberg, 1846, w 8ce. 

— Herzog Albrecht von Preussen und das 
gelehrte Wesen seiner Zeit. T. 2. B. w. m., 
1831, w 8ce, od str. 256—366. + + 

— Handbuch der Geschichte Preussens 
bis z. Zeit d. Reformation. T. 3. Królewiec, 
1860. 2 tal. 

— Obacz : Wigand. 

Voigt bergratb, obacz : Ferbers. 

V0I6T Michał Wacław, (f 1820). Die Art, 
wie die studirende Jiigend an der Philoso- 
phie gepriift und classificirt zu werden pflegt. 
Lemberg, 1811, w 8ce. 

— Źródła Bpokojności duszy, które czło- 
wiek w swym własnym umyśle znajduje, dla 
wewnętrznego zaspokojenia myślących ludai 

przez F. D. byłego profesora filozofii i 

pedagogii w szkole głównej krakowskiej w 
języku niemieckim napisane, a przez Feli- 
ksa herbu Leliwa Słotwińskiego F. D. prof. 
aktual. prawa nat. i umiejgt. polit. w S. G. 
K. na język polski przełożone, potrzebnemi 
uwagami i przypisami pomnożone. Kraków, 
nakład tłumacza, w drukarni akademickiej, 
1814, w 8ce, str. 215 i IV. 4 złp. + ^ + 

(Dodrukowano tytuł do książki yoigta 
tłum. Słotwińskiego, Źródła spokojności. Kra- 
ków, druk Uniwers., 1845, zapłacił za 100 
egzemp. 6 złp.^ 

YOIGTS-RHETZ C. Aktenmassige Darstel- 
lung der polnischen Insurrektion im Jahre 
1848 und Beleuchtung der durch dieselbe 
entstandenen politischen und railitairischen 
Fragen, mit Genehmigung Sr. Excellenz des 
Kommandirenden Generals von C. v. Yoigts- 
Ehetz Major im koaiglich preussischen Ge- 
neralstabe. Zum Besten der verwuudeten Sol- 
daten. Posen, gedruckt in der Hofbiuhdru- 
ckerei von W. Decker et Comp., 1848, w 
8ce, str. 48. -i- -f 

— Die strategische Bedeutung des Gross- 
herzogthuras Posen bei einem Kriege Russ- 
lands gegen Preussen und Deutschland. Eine 
militiir Denkschrift. Berlin, Mittler, 1848, w 
8ce, str. 24 z mapą Po^znańsii. 1 zip. 15 gr. 

— Ob.: Kościelski; SenSl(Der Generalstabs- 
major 1848); Willisen W. COffener Brief 1848). 

Wojkasena kile elów obacz: Cijnowa. 

WOJKE (Woycke) August. 8itten und Cha 
racter-Bilder ans Polen und Lithauen. Mit 
biogr. Notizen. T. 2. Berlin, >Jicolai u M. 
Jagielskiego, 1862. w 8ce, str. X, 360. 1 tal. 
10 Bgr. 

— Proben neuerer polnischer Lyrik mid 
Epik in den Yersmasson der Urschrift iibersetzt 
und mit literarhistor. und biogr. Notizen 

yersehen. von (Przekłady z i.enartowi- 

cza, Mickiewicza i ustępów z Mindowsa Kra- 
szewskiego). Berlin, nakład Nicolai, 1861, w 
16ce, str. VIII, 198. 1 tal. 10 sgr. 

— Obacz : Lenartowicz T. 
WOJKOWSKA Julia z Molińskich. (f 9 Sier- pnia 1851). Dzieje polskie od Lecha aż do 
śmierci królowej Jadwigi, opisane podług 
opowiadania Bartłomieja przez autorkę: 
„Pieśni dla ludu wiejskiego". Leszno, Giin- 
ther, 1845, w bce, str. VIII i 14.5. 10 sgr. + 

— O poczciwym Janku i dobrej Marysi, 
książka którą Kuba kupił Jankowi i Marysi. 
Wszystko razem opisane dla dzieci ku nauce 
i zabawie. Poznań, Kamieński i Sp., 1846, 
w 8ce, str. 96. + 

— 'i'oż, dla ludu ku nauce i zabawie. Wy- 
danie drugie. Poznań, N. Kamiński i Spółk., 
1868, w 8ce, str. 96. 

— Dwie książki, które stary Wojciech ku- 
pił na jarmarku w miasteczku do czytania 
w niedziele popołudnia przez autorkę : O 
poczciwym Janku i dobrej Marysi, książka 
1 i 2. Poznań, 1846, w 8ce, str. 136 i 150. 
16 sgr. -f 

— Z Kudowy. Poznań, nakład autorki, w 
kom. w księgarni Wojkowskiego (Schirmer), 
druk Pawickiego, 1850, w 8ce, str. 246. Tal. 
1 Bgr. 15. -f 

— Marynia czyli rozmowy o pierwszych 
zasadach świętej religii ułożone dla pożytku 
polskich dzieci przez X. X. X. Poznań, Żu- 
pański, 1846, w 8ce, str. 140. 5 złp, -f 

— Marynia mała. Elementarz dla dziew- 
cząt polskich przez autorką małego Tadzia. 
Leszno i Gniezno, Giinther, 1844, w 12ce. 
Złp. 4. 

— Nabożeństwo dla młodzieży. Cz^ść I. 
Leszno, nakład i druk Gunthera, 1855, w 
8ce, str. 222 i IX. 60 kop. 

— Toż. Cz. II. Officyum albo godziny bło- 
gosł. P. Maryi i za dusze zmarłych, oraz psal- 
my i siedm psalmów pokutnych. Leszno, Giin- 
ther, 1858, w 16ce, str. VIII, 207, 

— Nauki religijno-moralne na zasadach 
ewangelii oparte, dla szkółek elementarnych 
zastosowane przez autorkę Maryni czyli roz- 
mów o pierwszych zasadach religii świętej. 
l'oznań, Żupański, 1847, w 12ce, str. 115. 
Złp. 1 gr. 10. 

— Toż, wydanie drugie. Poznań, Żupań- 
ski, 1862, w 8ee. 7 'A sgr. 

— Piosnki dla ludu wiejskiego z muzyką 
do czterech pii-śni A. Wojkowskiego. Zeszyt 
1 i 2. Poznań, J. Żupański, Leszno, druk 
Giinthera, 1843—44, w 8ce, zeszyt I. str. 46 
Złp. 2, + 

— O potrzebach naszego czasu. Uwagi dla 
kobiet. Lipsk, 1868. 75 fen. 

— Mały Tadzio elementarzyk dla grzecz- 
nych chłopczyków z ryc. na stali. Wrocław, 
W. G. Kern, 1814, w 8ce, k. 2, str. 131. 4 
złp. + 

— Żywoty niektórych świętych. Pismo po- 
śmiertne autorki książeczki : Nabożeństwo dla 
młodzieży. Leszno, Giinter, 1856, w 16ce, 
5 pgr. 

WOJKOWSKI Antoni F. (t w Kwietniu 1850), W0JLAŃ3KI - WOJNARSKI 189 Dziennik handlowy dla miasta Poznania i 
prowincji (w polskim i niemieckim języku). 
Poznań, redaktor Wojkowski, 1850; ustał 
w tym roku. 

— Gazeta wielko-polska niedzielna. Poznań, 
1849 i 1850, ustała w Kwietniu. 

— Piemo dla nauczycieli ludu i ludu pol 
ekiego. wydawane przez Kok 1. Zeszy- 
tów 10. Poznań, w komisie u Giintbera w 
Lesznie, 1845, w 6ce, str. 308 i 290. ZJp. 2.+ 

— Tygodnik literacki, pismo czasow^e pod 
red. Woykowskiego. Rok 18.S8-1845. Po- 
znań, Stefański. Hazem złp. 70. Każdy rok 
złp. 12. 

— Opis krótki rzezi w mieście Humaniu 
wydany przez Wojkowskiego A. Poznań, 
1842, w 8ce. 

— Obacz: Mładanowiczowa. 

WOJLANSKI. Considerations sur 1'etiologie, 
le traiteniant et la prophylaxie de 1'erisipele. 
These. Paris, 1874. 

Wojna ilinotrowana wschodnia 1877 r. Se- 
rya I. Zeszyty 1 — 12. Warszawa, A. Wiślic- 
ki, 1877, w 8re, str. 190. Zeszyt po 10 kop. 

— w r. 1870 — 71, spisał fizylier pułku 
górno szląskiego Nr. 23 Katowice, G. Si- 
winna, 1571, w 8ce, str. 80, 7'/, sgr. 

— francusko-niemiecka w r. 1870 z illu- 
fitracyami. Zeszytów XIX. Warszawa, Kauf- 
mann, 1870—73, w 8ce, str. 600. Za 20 ze- 
szytów 3 ruble. 

— Obacz : Bogdanowicz M. ; Bojanowski (r. 
1870—71); Bystrzonowski L. (zasady); Dem- 
biński i. H. (O wojniei; Głębocki J. (zasady); 
Grand-Malson (mata 1812); Guarna (grama- 
tyczna); Hystorya (1^70); Jomini (Kombina- 
cya) ; Kamieński H. (ludowa 1863, o prawdach 

1844) ; Krasicki la. (Chocimska): L M. (ma- 
ja 1828); Motty J. (o panuę 1871 I; Paprocki 
Fr. (historya); Paszkowski Józef (w Polsce 
1861); Pontana (wyrazów łacińskich 1833'; 
Potocki W. (Chocimskaj ; Powinności (mała); 
Pradzyński J. ('teorya) ; Scupoli ("duchowna): 
Stawiarski Ign. (na północy 1812); Schiller 
(trzydziestoletnia). 

WOJNA Ławryn starosta piński i kobryński. 
Piscowaja kniga bywszago pinskago staro- 
stwa sostawlenna po j)0wielieniju Karola Si- 
gismunda Awgusta w 1561 — 66 godach, piń- 
skim i kohryńskim starostoju.... (S p«rewoaom 
na russkij jazyk^. Czast 1 — II. (vydał S. Szol- 
kowicz). Wilna, w typogr. Żaka, 1874, w 4ce, 
str. X, k. 5. str. 421. k. 1, k. 9. str. 599, k. 
2. str. 140. 5 rub. + 

Wojnar Wojciech z Korczyna, ob.: Zegar, -f 

WOJNAROWSKA Karolina z Rylskich (1814 
f 12 Maja 1658). Bluszcze, poezye przez 
młodą Polkę Wydanie J, N. Bobrowicza. 
Lipsk, księgarnia zagraniczna, 1846, w 8ce, 
str. XII, 258. 6 złp. 

— Toż, nowe wydanie (lytułu). Bruksella, 
Gerstmann, 1862, w 8ce, str, 258. 20 Ngr. — Do matek polskich słów kilkfi o przy- 
szłości wzrastających pokoleń. Lipsk, księ- 
garnia zagraniczna, 1843, w 12ce, str. 808. 
Złp. 9. -ł- -h 

— Toż, przez autorkę „Pierścionków ba- 
buni". Wydanie drugie J. N. Bobrowicza. 
Lipsk, księgarnia zagraniczna, 1850, w 8ce, 
str. 309. 1 tal. 15 sgr. 

— Tiż. Bruksella, Z. Gerstmann, (z Bi- 
blioteki domowej Tom III), 1862, w 8ce, 
str, 308, (Nowa edycya tytułu). 20 Ngr. 

— Pierścionki babuni czyli bieg życia ko- 
biety w 5 oddziałach przez autorkę Słów kil- 
ka do matek polskich. 4 Tomy. Lipsk, księ- 
garnia zagraniczna, 1845, w i6ce, str. 450, 
334, 423, 404. Złp, 30. 

— Toż, tenże tytuł. 4 Tomy. Warszawa, 
Orgelbrand, 1852, w 16ce, str. VII i 352, lY 
i 256, IV i 310, IV i 286. Złp. 24. 

— Toż, z dołączeniem pozostałych pism. 
Tomów 6. Lipsk, Rhode, 1868, w 8ce, razem 
str. XXVIII, 1564. 6 tal. 

— Toż, czyli Bieg życia kobiety. Tomów 
IV. Wydanie wznowione. Poznań, M. Leit- 
geber. druk Engelhardta w Lipsku, 1872, 
w 8ce, T, I. str. 293. T. II. str. 218. T, 111, 
str. 284. T. IV. str. 261,- 3 złr. 50 cnt. 

— Ostatnie rady ojca dla syna przez Kar, 
Nowowiejskiego. Wrocław, Korn, 1842, w 
8ce, str. 374. Złp. 10. 

— Słowa prawdy dla użytku wszystkich 
stanów zebrał ks. L. Nowak. Lipsk, księgar- 
nia zagraniczna, druk fireitkopfa i Hartla, 
1842, w 8ce, str. 99. Złp. 4 gr. 24. + 

— Toż samo. Wydanie drugie. Lipsk, na- 
kład Bobrowicza, 1846, w 8ce, str. 99. Złp. 
2 gr. 12. 

Wojnarowski, obacz : Ryllejew. 

Wojnarowski Jan X., obacz: Woliński Jan. 

WOJNARSKi Wojciech. Liczydło, narząd do 
uzmysłowienia nauki rachunków z pamięci. 
Wiedeń, nakł. książ. szkol., 1861, w 4ce, str. 
16. + 

— Metodyka czytania za pomocą wygła- 
I szania w połączeniu z pisaniem, tudzież na- 
uką poglądu odnośnie do Elementarza dla 

I szkół ludowych napisał nauczyć, przy 

! c. k. głównej szkole wzorowej i kursie pe- 
! dagogicznym w Krakowie. Wydanie drugie, 
j popr. i pomnóż. Wiedeń, druk Mechitarystów, 
I 1861, w 8ce, str. 125. -h 
} — Początki języka niemieckiego dla wyż- 
szych szkół ludowych. Zeszyt I. Wiedeń, 
1871, w 8ce, str. 80. 
' — Śpiewnik dla szkół ludowych galicyj- 
j skich. "Wiedeń, w zakładzie ksiąg szkolnych, 
I 1862, w 4ce, str. 58 i V. 38 kraje. + 

— Toż. Wiedeń, nakładem wydawnictwa 
ksiąg szkolnych, 1868, w 4ce, str. 58. 38 
cent. 

— Uwagi dla nauczycielów. Wiedeń, (1867?) uo WOINEZ - WOKURKO WOINEZ Ch., Fologae et France. Pośsies. 

Paris, 1863, w 8ce. 

WOJNIAKIEWICZ J. Wykład kroju krawiec- 
twa damskiego przez Warszawa, druk K. 

Kowalewskiego, 1868, kart 3' 

(Dosłownie toż samo co broszura Matliń- 
skiego). 

Wojnie (O) partyzanckiej. B. w.m. dr. i r., 
(18Go), w 8ce, str. 30. + 

WOJNICZ Władysław Abdon. P^saai sur Tery- 
Bipele de la lace. Montpellier, Jean Martel, 
1838, w 'Ice, str. IG. ^ 

WOJNIEWICZ Wincenty Józef. Dissertatio 
inauguralis medico-practica de carbunculo 
faciei ect. Wilno, 1812, w 8ce. 

— Obacz : Fiszer (Hermstaedt Farraacya 
1811, 1817J; Prochazka (Fizyologia 1810); 
Rehmann (traktaty o położnictwie 1811); 
Trommsdorf (szkoła farmaceuty 1811). 

(Wojniłłowicz). Nekrolog śp. Jana Woj- 
nilłowicza. (Wilno, 1845), fol. 

WOJNIŁŁOWICZ Ksawery Edward Humore- 
ski, szkice, fraszki i inne szpargały z móz- 
gownicy własnej pozbierał i wydał Jacek 
Burczymuclia, (pismo pośmiertne), z doda- 
niem powieści historycznej Dunneta. Wilno, 
nakład i druk T. Gliicksberga, 1852, w 12ce, 
kart napisów 2, str. 280. Cena 1 rub. 20 kop. 

— Poezye. Wilno, T. Glucksberg, 1843, w 
12ce, str. 93. Złp. 3 gr. 10. 

— Serce i złoto, szkic z pamiętników do- 
ktora przez Jacka Burczymuchę. Kowno, (R. 
Daien w Wilnie), 1844, w 16ce. Złp. 2 gr. 
20. 

— Tłómaczenia. Wilno, T. Glucksberg, 
1843, w 12ce, str. 60. Złp. 3 gr. 10. 

(Zawierają: Jeniec Kaukazu. Bracia roz- 
bójnicy z Puszkina). 

— Obacz: Puszkin Al. 

Wojniłowicz W., obacz: Lafonten (Menży- 
kówna 1808). 

Wojnów CProO, obacz: SzokalskI W. 

Wojny pierwsze krzyżowe, z dodaniem krót- 
kiej wiadomości o następnych. Staraniem re- 
dakcyi Biblioteki warszawskiej. Warszawa, 
druk Gazety polskiej, 1862, w 8ce, str. 28. 
10 grp. 

— Obacz: Paprocki Fr. (historya). 
Wojs Ign., obacz: Bractwo. 

Wojsko, Wojskov;ość, obacz: Artykuły (1808); 
Bismark (jazda); Chantreux (sztuka); Char- 
szczewski (ćwiczenia batal.); Chrzanowski W. 
(sztuka); Decker (wojowanie); Głębocki W. 
(rys sztuki 1848); GordaszewskI Z (sztuka 
1861); Kiński fsłużba); Konstanty W. Xże (roz- 
kazy 1815-29): Massach (o, 1809); Orflanl- 
zacya (1843); Plany (służba); Postanowienie 
(zacięg); Potocki Ad. (przeprow); Potocki T. 
(organiz.) ; Przepis (kHrność); Regulament; 
Reyulamin (1863;; Rocznik (z r. 1825 kostiu- my); Rodowicz; Saxe (bitwy): Schema (rnp* 
portów); Służba; Sobieski S. ; Ubiory; Vor- 
schriften (1862); Wyciąg (służba 1858); Wy- 
socki JÓZ. (kurs sztuki 1842). 

Wojszniłło J. X., obacz: Bouhours X. 
Wójt, obacz: Powinności. 

WÓJTAROWICZ Józef Grzegorz. (1790 t 31 
Maja 1875). Epistoła pastoralis ad uniyersum 
derum. Dabaraus Tarnoviae, 29 Nov. 1640, 
fol., ly, ark. 

— Z Bożej i stolicy apostolskiej łaski bi- 
skup tarnowshi wszystkim wiernym dyece- 
zyi swojej pokój i błogosławieństwo od Boga 
i Pana Jezusa Chrystusa (o wstąpieniu na 
stolicę biskupią). Tarnów 29 Listopada 1840, 
w 2ce, kart 3. + 

WOJTKIEWICZ Adam, Biskup miński. List 
pasterski do druchów i wiernych Chrystuso- 
wych przy objęciu rządów swej dyecezyi r. 
1853 m. Lutego 22 dnia. Wilno, druk Za- 
wadzkiego, 1853, w 8ee, str. 73. 

— Obacz: Moszyński Antoni. 

WOJTKIEWICZ Stanisław X. Mowa w dniu 
uroczystym na pochwałę św. Katarzyny, pa- 
tronki młodzieży szkolnej szkół Datnowskich 
przez WJX. .., prof. wymowy mówiona d. 25 
Listopada 1815. Suwałki, w druk. Woje- 
wódzkiej, w 8ce, str. 16. 

WOITKOWSKI Wawrzyniec. Dissertatio inau- 
guralis chirargico-practica de epulide. quam 
in caesarea litterarum Uoiyersitate Yilnensi 
pro gradu doctoris raedicinae rite et legitime 
conseąuendo, publico medicorum judicio sub- 
mittit — Galicianus medicinae magister. 
MDCCCXX die Junii. Yilnae, typis Joeephi 
Zawadzki, Uuiyersit. typographi., w 8ce, str. 20. 

WOJTOWICZ Wojciech. Sygnał pocztowy 
na trąbce kolendowej w dniu Nowego Roku 
1872. Posłbijchel i t. d. (po polsku i niem.) 
Kraków, druk Uniw., 1871, w 8ce, str. 11 i5.-f 

Wójtowstwa, obacz : Stadnicki Aleks. 

Voix (Une) du nord aux amis de 1'Autri- 
che V. Tęgoborski L., (1854). 

WOJZBUN Edward, naczelnik sekcyi leśnej 
w zarządzie finansów. O służebnościach leś- 
nych. Z tablicą kolorowaną i planem leśno- 
gospodarczym. Warszawa, nakładam Gazety 
Rolniczej. Gebethner i Wolff, druk J. Psur- 
skiego, 1869, w 8ce, str. 61. Złp. 6. 

Vokabelbuch ftir Kinder, franzósisch-poln.- 
deutsch. Rogasen, Alexander, 1851, w Sce, 
str. 54. 6 sgr. 

Wokabularzyk obacz: J. M. (1864); Ploełz 
1864). 

Wokabularz polityczny, obacz: lillieroszew- 
ski Jan 

Wnkabuły, obacz : Woliński. 

WOKURKO DE PFLICHTENFELS Lud., Galie. 
Leopoliensis. Dissertatio inauguralis medica WOLA ~ WOLAŃSKI 141 de diarrhoea. Yiennae, SolHnger, 1826, w 
8ce, str. 70. 

Wola, obacz: Gumplowicz L.; Ochorowicz. 

Wola (1831); obacz; Drąiewski (poemat;; 
owitkowski i. 

— pismo literackifi. Redaktor Teofil Szum- 
ski. Lwów. druk J. Dohrznóskiego i K. Gro- 
mana, 1871, w 4ce, Nr. I. d. 3 Maja. Nr. Ul. 
d. 23 Maja do str. 48. 

(Obejmuje: Zmierzchy i świty, pow. Luc. 
Szczary-Szumskiego; Małoduszni, kom. Bron. 
Komorowskiffjo ; Rucłi umysłowy na polu re- 
ligijnem; Balladyna Słowackiego, studium; 
Towarzystwo przyjaciół sceny narodowej; Z 
księgi dziejów, wiersz II. Wróblewttkiego; 
Przechadzka Salomona, wiersz Józ. Tretiaka; 
Poezye Wł. Bełzy, rec. Hug, Wróblewskiego). 

Volak Fr. Prawosław (f 4 Sierpnia 1865), 
obacz: Bułharyn; Czajkows- 1 M. (Kirdżali\ 
Fredro (Damy); Korzeniowski J. (Spekulant. 
Tadeusz); Kraszewski J. (świat); Siemieński 
Luc. 

WOLAN Andrzej. (1530 f ICIO), O wolnoś- 
ci rzeczy pospolitej albo szlacheckiej. Książka 
godna ku czytaniu, przedtem cd niemałego 
czasu od pana Andtzeja Wolana pisana, a 
dopiero nowo z łacińskiego języka na polski 
przełożona od Stanisława Dubengowicza r. 
1606. Kraków, 1859, (Z 1:2 Biblio, pols.), w 
8ce, str. 93. 

(Poprzedza: Krótkie rzeczy potrzebnych ze- 
branie, kończy zeszyt, od str. 94 Yotum szlach- 
cica polskiego ojczyznę wiernie miłującego). + 

— Obacz; Baliński M. (Pisma histor. T, 
III. str. 1—136). 

WOLAŃSKI Erazm. Ksigga rodowa koni, 
czystej krwi angielskiej i arabskiej oraz z 
ich pochodzeniem, znajdujących się w Gali- 
cy! wydana przez T. i. (czysty dochód 

przeznacza się na bieg, którego warunki wy- 
dawca oznaczy). Lwów, druk Wiuiarza, 1857. 
w 8ce, str, 16, Złp. 4. + 

— Przemowa pana .... w sprawie założenia 
fabryki rektyfikacyi spirytusu z d. 12 Lutego 
na ogólnem zgrom. Tow. gospod. (Lwów), 
druk E. Winiarza. B. w. r., (187..), folio, 
k, 1. + 

WOLAŃSKI Franciszek I, (t w Czerwcu 
1870), Kilka wierszy, na dochód zakładu 
lwowskiego ochronek. Lwów, nakład autora, 
w komisie u K. Wilda, druk Winiarza, 18()1, 
w 8ce, str. 15. 20 cnt. 

— Jedyny i niezawodny ochronny środek 
przeciw wściekliźnio. Według półwii.kowego 
blizko doświadczenia i na podstawie nader 
licznych, bezwyjątkowo pomyślnych rezulta- 
tów opisał i w dokładną instrukcyę sposobu 
leczenia tym środkiem ludzi i zwierząt opa- 
trzył. Z ryciną. Lwów, Winiarz, 1867, w 8ce. 
sir. 36. 40 cnt. 

— Szlachta polska, odpowiedź korespon- 
dentom dzienników niemieckich z obwodu cznrtkowskiego. Lwów. K. Wild, druk Wi- 
niarza, 1860, w 8ce, str, 15. 

WOLAŃSKI Franc. Ksawery H, Tur. 1817). 
Przegląd obszarów ziemi uprawnej w Gali- 
eyi i wartości pożytków odpowiedniej ro- 
dzajom uprawy ułożony przez I, Obwód 

lwowski, Lwów, nakład redakcyi Gazety 
lwowskiej w Galicyi, druk rządowy, 1856, 
w 8ce, str. 16. 

(Wydrukowano arkusz jeden, miało być 
dzieło rozległe, lecz rząd wzbronił druku\ 

— Ob.^cz: Codex; Malisz, 

WOLAŃSKJ SLanisław. Witold, powieść M- 
tewska. Poznań, 1834, 

WOLAŃSKI Tadeusz, (1785 f 16 Lutego 
1865). Briefe iiber slawische Alterthiiraer, Cz. 
1 — II. Gniezno, Giinther, 1846—48, Część I, 
tablice I— XII. str, V, 64, Część II, tablic od 
XI1I-XXII, w 4ce, str. 65—117. 1 tal. 15 
sgr. + -^ 

— Listy o starożytnoś<'iach słowiańskich. 
Zbiór pierwszy z 143 ryc, na XI tabl, Gniez- 
no. Giinther, 1845—48, w 4('o, str. V i 46. 
Złp. 10. + 

— Nowo odkryte medale Mieczysława I, i 
Bolesława Chrobrego, Poznań, 1840, w 8ce, 
str, 16, 

— Odkrycie najdawniejszych pomników 
narodu polskiego, Poznań, Stefański, 1843, 
w 4ce, Vj7. 1 i ll. str. 52 z 2 tablicami mie- 
dzian. 1 złr. 50 cnt. -ł + + 

— Die Ojifergefaesse des Tempels der tau- 
rinchen Diana, dargestellt und ihre slayi- 

schen Inschriften erklilrt duich Erste 

Abtheilung, Tablic I — (X. Gnesen, Lange, 
1851, w 4ce, str, 30, Tal, 1. Ngr, 2'/,. 

— Schrift-Denkmiiler der 81aven vor Chri- 
sti Geburt. Nach dem polnischeu Entwurfo 
ins Deutsche durch den Yerfassor selbst 
iibertragen. 3 Lieferungen, X Taf. mit 56 
Abbildungen. Gnesen, Verlag J. B. Lange, 
1850-52, w 4ce, I Lief. str, 24, tabl: II. U 
und III Lief od str. 2.')— 62. tab. 4. X. 
Zesz. po 1 tal. Ngr. 20. 

— Pieśni wolno mularskie na użytek wspa- 
iiiałego W. Wschodu narodowego i pracują- 
cych pcd Jego konstytucyą w Król. polsk. 

loż regularnych zebrany i wydany przez 

k, k, mistrza kate. i załóż, spr. i dosk. JJ. 
pod nazwiskiem doskonałego zjednoczenia na 
Wsch. Włocławka, Tomik I. fw futerale), 
Wrocław, u Grassa, Bartka i komp., 1818, 
w 12ce, str. 174. Złp. 3. < 

— Pieśni wolno mularskie na obchód uro- 
czystości narodzin Naj. Ces. i król. Aleksan- 
dra I. wygotowano na użytek lóż w król. 

pols. przez mistrza katedry i założyciela 

spr.-. i dosk •. loży pod nazwiskiem doskonałe- 
go zjednoczenia na wschodzie Włocławka 
pracującej R •. P.-, S.', 5817 w drukarni kamien- 
nej Grassa, Bartlia i komp. w Wrocławiu, 
folio duże, kait niel, 6 (litogr, z ozdobami 
marginesów). U2 VOLCKńAUSEK - WOLF — pomniki pogańskie w Gnieźnie. Poznań, 
1844, w 4ce. 

•— Obacz : Hugo W. 

yOLCKHAUSEN C. Der russische Hof voa 
Peter I. bis auf Nicolaus 1. mit einer Ein- 
leituner Rusaland vnra Feler dam Grosaen 
vom Magnus Jacob von Krusenstolpe, fort- 

Sesetzt von C. Yolckhausen. Tom 7 obejmuje: 
icolau8 [. din polnische Kevolution bis zur 
Intervention von Ungarn. Hamburg u Cam- 
pe, druk Schmidta w Halli, 1858, w 8ce, str. 
Vni i 325. 

YOLCKMANN Edwin. Das alteste geschrie- 
bene polnische R?chtsdenkmal, herausgegeben 

von Elbl^or und Stettin, L. Saunier, 

Druck der Neuinann-[lartraann'8chen Ofl'izin, 
1869, w 8ce, str. 24. 10 sgr. f 

Wolener Oktawian, obacz : Ossoliński J. 

WOLETT A. Nowe miary i wngi, w sposób 
nader łatwy do pojmowania, podług niemiec- 
kiego wydania opracował G. Igel nauczyciel. 
Gniezno, J. B. Lange, 1871, w 24ce, str. 32. 
ly, sgr. 

WOLF. Przykłady do tłumaczenia z łaciń- 
Bkiego na polskie i z polskiego na łacińskie, 
według niemieckiej książeczki ...., z znacz- 
nemi zmianami ułożył na I klasę gimna- 
zyalną Jan Skorut. Wiede ń, nakład Wyd. 
dzieł szkolnych, 1872(?), 10 ark. Oprawne 34 
cent. 

WOLF Aleksander. Uwagi nad fizyologią 
żółci. Rozprawa konkursowa uwieńczona 
złotym medalem przez wy dział lekarski szko- 
ły głównej warsz. w r. szkol, 1867/68, przez 

, studenta medycyny. Warszawa, druk 

Gazety poUk.. 1868, w 8ce, sfr. 28. 80 kop. 
+ + + 

WOLF Aleksander IL Pracy oza, drama li- 
ryczne w czterech aktach, P. Aleksandra 
Wolffa, wierszem, w miarach oryginału prze- 
łożone, "wystawione pierwezy raz na teatrze 
narodowym warszawskim dnia 30 Stycznia 
1827 roku. Warszawa, w drukarni Józ. Węc- 
kiego przy ulicy Senatorskiej Nr, 463, 1827, 
w 8ce mniejszej, str. XVI i 138. Złp. 2 gr." 
15. -(- 

Wolf Antoni, obacz: Borkowski A. 

WOLFF August Ferdynand, (ur. 1768 1 1846). 
Avi8 au beau 8exe sur les maux de nerfs, 
8uivi8 d'un appendix pour les hommes qui 
8ont attaąues de 1'hypocondrie, des heraor- 

rhoides de la goutte etc. par Dr. en me- 

decine et chiru rgie conseiller en medeciue 
de S. M. le roi de Pr. et tnedecin ordinaire 
de la ville de Var80vie. Var80vie, Pfaff, 1804, 
w 8ce, str. 10 i 169. Złp. 4. 

— Toż po niem. Herlin, 1804. 

— Rozprawa o sztuce lekarskiej popular- 
nej mówiona na posiedzeni u publicznem 
Tow, przyj, nauk przez , medycyny do- 
ktora i członka tegoż Towarzy8tv\a, dnia 30 Kwietnia 1811 r. Warszawa, w drukarni W. 
Dąbrowskiego, 1811, w 4ce, kart niel. 8. fw 
Rocz. T. P. N. t. IX). + -ł- 

— Rys sztuki leczenia czyli terapia ogól- 
na i szczególna przez doktora medyc. i 

chirurg., profes. terapii i kliniki w wydziale 
akademicko-warszawskim nauk lekarskich, 
prezesa rady ogóluej lekarskiej królestwa pol- 
skiego, członku fiy.arzystwa królew. przyja- 
ciół nauk i towarzystwa lekarskiego wileń- 
skiego. Część I. obejmuje terapię ogólną i 
główne formy chorób gorączkowych. Cz. If. 
obejmująca zapalenia i wyrzuty skórne go- 
rączkowe. 2 Tomy. Warszawa, kosztem au- 
tora, druk Zawadzkiego i Węckiego, 1816 — 
17, w 8ce, Tom I. str. 330 i recepty 9 kart. 
T. n. etr. 491. Złp. 20. + -f -h 

— Obacz : Roczniki Tow. Przyj. Nauk T. 
10 str. 488—506. (Rozprawa o kołtunie). T. 
21 str. 268— 296. (Rys topogr. medycznej War- 
szawy). 

(Wolf August). Celeberrimo viro Augusto 
Wolff de Postęp, Ductori Med. et Chir. Goet- 
tingensi spectabili primo praesidi in societate 
litter. medicorum V8rsaviensi, nec non illu- 
striss. praesidi ąuondam in consilio supremo 
per regnum Połoniae, atque clariss, professo- 
ri, emerito Univer8itatis alexandrinae olim 
Varsaviae eruditissimoąue in re medica plu- 
rium inauguratori ad sacra semisaecularia 
doctoratus celebranda d. 16/28 febr. 1841 
anno, Consilium supremum medicum in Reg- 
no Połoniae una cum societate litteraria me- 
dicorum varsovien8i, nomine omnium medi- 
corum provinciae ad perpetuam memoriam 
gratitudinis numisma dono ferentes. w 4ce, 
pół ark. + 

WOLF Bronisław. Zdania ze wszystkich 
umiejętności prawniczych i politycznych. 1867, 
w 8ce, str. 6. + 

WOLF Emil, Przewodnik do rozbiorów che- 
micznych ciał ważnych w gospodarstwie, 
przetłumaczył Tadeusz Kowalski, uczeń in- 
styt. gospod, wiejsk, i leśnictwa w Mary- 
moncie. Warszawa, druk J. Psurskiego, 1860, 
w 8ce, str. 96 i spisu rzeczy nieliczb. 2. 
kop. 50. 

— Przegląd tabelaryczny wartości poży- 
wnych rozmaitych na karmę dla bydła w uży- 
waniu będących płodów. Z pozwoleniem au- 
tora z niemieckiego tłumaczony i popularnie 
ułożony przez W. H. (Brutto dochód z tej 
tabeli należy do zakładać się mającej szkoły 
gospodarskiej w Krakowie. Tarnów, druk Ant. 
Kusinowskiego, 1857, folio, et. 20. 

WOLF Gustaw, Dr. Analiza źródła Broni- 
sławy w Truskawcu wraz z przeglądem wszyst- 
kich źródeł w tern miejscu kuracyi znajdu- 
jących się. Lwów, 1861, fol., 2 ark, + + 

WOLF Józef Sabatie. Maimoniana oderRhap- 
sodien zur Charakteristik Maimoni. Berlin, 
1813, w 8ce, WOLF - WOLFGANG id — Toż, tamże, 1830. 

WOLF Dr. Juliusz. Rozkosz miłości i szczę- 
ście stanu małżeńskiego. Poradnik dla ko- 
chanków i małżonków, tudzież nauka o cho- 
robach ze sfery męskiej i żeńskiej, o ich 
unikaniu i leczeniu. Sztuka zachowania mło- 
dzieńczych wdziyków, zupełnej siły i zdro- 
wia aż wnajpóźuiejsze lata przez .... Wrocław, 
Schletter, 1849, w l2ce, k. 2. str. 246 i IV. 
tal. 1. + 

— Poradnik lekarski dla kochanków i mał- 
żonków, tudzież nauka o chorobach ze bfery 
płci męzkiej i żeńskiej, o ich unikaniu i le- 
czeniu, sztuka zachowani.^ młodzieńczych 
wdzięków, zupełnej siły i zdrowia już w naj- 
późniejsze lata przez ... Wydanie drugie. 
Wrocław, ISchletter, 1655, w 8ce, kart niel. 
2, str. 246 i niel. k. 2, sgr. 25. 

(Jest to tylko nowy tytuł do pierwszej 
edycyi). 

WOLFF Carl. KarLe des ehumaligen Kó- 
nigreiches Polen, nach den Grenzeu vou 1772, 
mit Angabe der Theilungslinien von 1772, 
1793 und 1795. Maasstab: 13-000,000. Bear- 
beitet von .... Hamburg, Friederichsen , et 
Comp., 1872, fol., 1 ark. sgr. 15. 

WOLFF Karol. O dobrodziejstwie szczepie- 
nia ospy u owiec; rzecz doświadczona przez 
.... dziedzica dóbr Cielądz. Warszawa, Alerz- 
bach, w drukarni M. Chmielewskiego, 1839, 
w 12ce, str. 19. złp. 1. 

WOLFF Maksymilian z Warszawy. Disserta- 
tio inauguralis medica sistens diagnosin bron- 
chitidis. Ilalis Saxonorum, typ. Baentschianis, 
1832, w 8ce. + 

WOLFF Maurycy. De usu kali arseniati, dis- 
sertatio inauguralis, scripsit .... Polonus, med. 
chir. artisąue obstetriciae doctor. Bez wy- 
rażeo. miejsca druku. (Herbipoli, 1819), w 8ce, 
str. 31. 

WOLF Maurycy B. II. księgarz wydawca. 
Biblioteka zaściankowa T. 1 — IV. Petersburg, 
1860 — 61, w 8ce, str. 294, 344, 204, 217, 
każdy tom po kop. 75. Mieści: Tom i. Pa- 
sek 1861 ; Tom U. Życie i przypadki Dodo- 
sińskiego. Pamiętniki begiasa przez b>karbka. 
Tom lii. i IV. Powieści Pantofla przez El«- 
onor§ Sztyrnierową. rub. 1 kop. 50. 

Tom V. Pan Podstoli, powieść Ignacego 
Krasickiego, 1861. kop. 75. 

— Skarbczyk Poezyi 1871 — 2 ob; Skarb- 
Gzyk. 

WOLF Maurycy III W sprawie wydzierża- 
wienia akcyzy napisał .... Kraków, autor, 
druk Jaworskiego, 1869, w 8ce, str. 12. (ty- 
tuł drugi: Akcyza), -i- 

— Uwagi dotyczące spraw miejskich i za- 
rządu majątkiem gminy miasta Krakowa skre- 
ślił .... Bochnia, nakł. autora, druk Pisza, 
1870, w 8ce, str. 37. ot. 20. + 

WOLFF Michał z Warszawy, (ur. 1812). De Herniarum abdominalium origine atque dia- 
gnosi. Dissertatio inauguralis. Berolini, typ. 
Nietackiani3, 1834, w 8ce, str. 39. + 

WOLF Michał II. Polnische Grammatik. 
Lwów, 1859, w 8ce. 

— Deutsches Sprach- und Lesebuch fur 
Haupt- und Trivial8chulen. 1. Heft. Lwów, 
druk E. Winiarza, 1850, w 8ce. 

— Riszon lemika (t. j. początki nauki ję- 
zyka hebn-jskiego po niemiecku i po żydow- 
sku). Lwów, druk Poremby, 1854. 

— Modlitewnik Izraelitów. (Sidur TefiUot 
Israel ) Tekst hebrajski z dosłownem tłoma- 
czeniem na język polski, z dodatkiem tablic 
dla nauki czytania po hebrajsku i po polsku. 
Lwów, nakład i druk M. Wolfa, 1^62, w 8ce, 
Str. 320. ngr. 25. 

WOLFF 0. L. B. ob : Chodźko Al. 

WOLFF Rebeka. Polska kuchnia ko.fizorna, 
zawierająca najrozmaitsze potrawy i pieczy- 
wa, konfitury i soki, oraz szczegółowy prze- 
wodnik do urządzenia koszernego gospodar- 
stwa, przez .... tłumaczenie z niemieckiego 
przez Ś. I). Warszawa, nakł. tłómacza, druk 
M. Ziemkiewicza, 1877, w 8ce, str. niel. 2, 
151, XVIII i niel. 1. kop. 60. 

WOLF (Samuel). Gymn. Cybin. A. C. Pro- 
fessor. De vestigiis Ruthenorum in Transyl- 
vania. Cibinii, 1802, w 8ce, str. 19. 

WOLFGANG Jan Fr. (ur. 1770 f 29 Maja 
1869). O chlebie zbożowym. (Posiedź. Uniw. 
Wikńsk , 1823, w 4ce.) 

— Pamiętnik farmaceutyczny wileński. T. 
2, 1820-1821, w 8ce. 

— Rozprawa o gazie wodorodnym siar- 
czystym. Wilno, 1806, w 4ce. zł. 1 gr. 20. 

— Rzecz o herbacie czytana na posiedze- 
niu cesarskiego Towarzystwa lekarskiego 
w Wilnie 12. grudnia 1822 przez ... członka 
tegoż towarzystwa. Wilno, drukiem Józefa 
Zawadzkiego, 1823, w 8ce', str. 56. złp. 2. 

— Słownik wyrazów botanicznych (ręko- 
pis;. 

— Ob: Posiedzenie. 

WOLFGANG Ksawery. Ondyna druskienic- 
kich źródeł. Pismo zbiorowe dla zdrowych 
i chorych w czasie czteromiesięcznego u wód 
mineralnych pobytu. Wydawca.. Cały ród ludz- 
ki prosił o jedno u Boga, o światło. Grodno, 
nakład wydawcy, w druk. rządowej, 1844, 
w 8ce. 

Rok 1844, str. 57, k. 2, 55. k. 2, 38 k. 7, 
52, k. 5, 53. k, 2, 63, 63, 62, k. 1 ; Rok 
1845, str. 51, 47, k. 2, 42. k. 5, 47 k. 4, 51, 
42 k. 3, 63, 47 k. 1 ; Rok 1846 str. 59, 51, 
48 k. 2, 51 k. 2, 41 k. 5, 50 k. 3, 47, 55. — 
rocznik po 24 złp. + 

(Rok 1844 obejmuje; O imionach żon wiel- 
kiego księcia litewskiego Olgerda przez Teo- 
dora Narbutta; Uwagi nad autentycznością 
nadania Witolda monasterowi Trockiemu 144 WOLFGANG KSAWERY prze/ tegoż; Uuzalia bzejuer puwiesć przuz 
J(jhD Dyealpa (Jaukowekiego). Sejmiki powia- 
towe, kilka scen z komedyi przez Kazimie- 
rta bujnickiego; Bławatek i żyto bajka przez 
Teresę J; Jezioro Oko Dziewicze, nowina 
historyczna przfz Teodora Narbutta ; Biblio- 
teka szlachecka i gminna obywatela l'ol8kiego 
XVI wieku przez Wacława Aleksandra Ma- 
ciejowskiej^o ; Gondolier, ballada wenecka 
przez Marcina Ossoryję Cieplińskiego; Li- 
sty do przyjaciela z Druskienik ; Wiersz do 
M... S... Hronisława Narbutta; .""onet przez 
tegoż; 1'oezye J. M.; Odpowiedź A. K. ua 
list Pana T. N. przesyłającego bilet prenu- 
meraty na Ondynę Druskieuickich źródil; 
Szarmycel o tem, jako prawdziwego Kapo- 
leona nie było nigdy, jako żywo, przez John 
Dycalpa; Dziadek Hoże w dobroci, nowina 
historyczna prztz Teodora Narbutta; Na 
Piaskach, powieść fantastyczna przez Michała 
hrabiego Uorcha; Wodospad Narowy (wstęp 
do poematu) przez Ignacego Kułakowskiego; 
Niewiasty polskie , zarys historyczny przez 
K. W, Wójcickiego ; Druskieniki i okolice, 
wspomnienie historyczne przez Teodora Nar- 
butta, (Druskieniki, Rotnica, Kernmusze, 
Szendubry, Rajgród); Poezye panny A... li...; 
Bietka, opowiadanie przez J. L Kraszew- 
skiego; Kłopot ua popasie, relacj^a przez *•*; 
Dumanie Czerkiesa przez *** ; Wyznanie przez 
Aleksandra Grozę ; Wiązanie w dzień imie- 
nin przez Józefa Krzeczkowskiego; Religia, 
sonet przez Bronisława Narbutta; Dumka 
przez tegoż.) 

Rok 1845 obejmuje: Wiadomość o źió 
dłach słonych w Litwie , przez Toedora Nar- 
butta ; Sonety Antoniego O.; Zamek Trocki, 
wspomnienie przez M. K.; Kilka wrażeń z wy- 
cieczki od Starych Trok do Nowych, przez 
Ks. P. G.; Wodospad Narowy, wyjątek z poe- 
matu Ig. Kułakowskiego; Do obrazu Maryi 
Magdaleny, wiersz K. W.; Dwa dni w Gro- 
dnie. Zdarzenie podróżne, opisane przez T. 
R.; Historyczny wywód pochodzenia rycerzy 
krzyżowych, przez Aldonę N.; Słówko o ru 
sałkach, przez Wacława Aleksandra Macie- 
jowskiego ; Poezje *** ; Sonety P^dwarda *** ; 
Błękitne oczy; S. Antoni, obrazek z domo- 
wego pożycia przez ***; Mniemany pobyt 
Owidyuf^za Nazona w Pińszczyźnie, przez X. 
A. Moszyńskiego; Myśl moja, wiersz S. P. H.; 
Pożegnanie tegoż; Wiersz do .... przez ***; 
Do Gabryeli Giinterownej przez J. A. ; Wo- 
ronczyńskie jezioro , przez X. A. Moszyń- 
skiego ; Tajemnico wód, przez J. I. Kraszew- 
skiego; Kazania, przez K. S. ; O Józefie Ale- 
ksandrze Lisowskim, przez Teodora Narbutta; 
Góra zamkowa w Bielsku Podlaskim, przez 
Józefa Jaroszewicza; Poezye Bronisława Nar- 
butta ; Kilka wierszy naśladowanych z Baj- 
rona przez N.; O Józefie Kowalewskim, przez 
X. A. Moszyńskiego; Bocian, gawęda tegoż; 
O górach Owidowych w Pińszczyźnie , przez 
Teodora Narbutta; Rajgród, opowiadanie przez 
Marcina Ossoiyję; Hymn chorych w Druskie- 
nikach przez tegoż; Trzy korony hrabiego Wiktora Hugo, przez Gabryeię Giintherownę ; 
Za odjeżdżającą do Włoch Teofilą W... przez 
tęż; Do mojej nuty, przez Aleks. Niewiarow- 
skiego; Rusałka, ballada (z Puszkina) przez 
W. Chrzanowi-kiego; Wiersz do ... (z Pusz- 
kina) przez B. D.(ołęga?); Ignacy Zosiecki, 
no\\ina historyczna przez Teodora Narbutta; 
Módl się za nas Dziecino! wiersz przez J. 1. 
Kraszewskiego; Wybryki dobrego humoru, 
przez L.Kondratowicza; List czwarty i piąty do 
przyjaciela z Druskienik (o teatrze, koncer- 
tach, stolarzu M. Mullerze i t. d.) 

Rok 18i() obejmuje: Wiadomości o Kupal- 
nicach i Sobotach pominalnych na Podlasiu 
przez J. J.; Giwjunimas czyli wędrówka po 
błocie, przez Ludwika Podbereskiego; Ja- 
dwiga, śiiiewek, przez Aleksandrę Wolfgan- 
gównę ; Ni sie bigos, ni sie flaki, legendo- 
przysłowie przez Marcina Ossoryję; Słówko 
o poezyi polskiej starożytnej, przez W. A. 
Maciejowskiego; Grubo gramy w maryasza, 
szkic przez Ludwika Podbereskiego ; Wscho- 
dnia czterdziesta oda Wiktora Hugo, prze- 
kład Szymona Konopackiego; Pieśni, piosen- 
ki i piosneczki, przez J. I. Kraszewskiego; 
Pieśń, przez Aleksandra Niewiarowskiego; 
Dawne wspomnienia przez J. K.; Piosenka 
dla Zosi, przez Jana Cz^czotta; Bogaty ubo- 
gi przez Ludwika Podbereskiego; Pamiętnik 
Wacława Borejki (udzielony przez M. Gra- 
bowskiego); Skielet, ballada przez Aleksan- 
dra Pobożaniua Obrąpalskiego; Dziwne rze- 
czy a jednak prawdziwe (z angielskiego); 
Pochodzenie nazwania Cerulik ; Korespon- 
dencya Ondyny; Wiadomość historyczna o 
Liszkowie, niegdyś Nowogródku nadniemno- 
wym czyli Nauenpille, przez Teodora Nar- 
butta; słówko o duchu poezyi polskiej sta- 
rożytnej, przez W. A. Maciejowskiego; So- 
nety (z czeskiego) przez S. E. B.; Sonet do 
.... przez *** ; Do G. (z francuzkiego) przez 
Ben. Dołęgę z Kijowa; Przepióreczka przez 
R. O,; Odry wek (z Bajrona); Do Opatrzności, 
wiersz przez T. L. Z.; Sonet do *** przez 
Zenona Fischa; Sonet do *** przez Broni- 
sława Narbutta ; Piosnka z nad Niemna, przez 
Jana Czeozotfa; Do Leonory (z Benedyktowa) 
przez Ben. Dołęgę z Kijowa; Kaukaz (z Pusz- 
kina) przez tegoż; Katastrofa w doraowem 
życiu bociana, powiastka W. Władysławle- 
wa, w skróceniu, przez tegoż; Poselstwo Lwa 
Sapiehy w r. 1600 do Moskwy, podług dya- 
ryusza EIjasza Pielgrzymowskiego sekretarza 
poselstwa, przez W^ładysława Trębickiego; 
Sonet smentarz, przez Bronisława Narbutta ; 
Moja skarga, wiersz Ben. Dołęgi ; Modlitwa 
wysłuchana (z Benedyktowa), przez tegoż; 
Dumka przez Zenona Fischa ; O koronacyi 
księcia Halickiego Daniela w Drohiczynie 
Podlaskim, przez J. Jaroszewicza (z Wiadom. 
gubern. grodzieńskich); Bogini Lajma, wy- 
jątek z mytologii litewskiej, przez Teodora 
Narbutta; Sonet, w górach Finlandyi, przez 
Zenona Fischa; Orzeł, przez Edwarda Ba- 
rona de Conti; Dwa tryolety, przez tegoż; 
Co myślałem, przez J. D. ; Obojętne wyzna- WOLFGANGÓWNA - woljań 145 nie (z Benedyktowa) przez Hen, Dołęgg ; Po- 
żar (z Benedyktowa) przez tegoż ; Wiado- 
mości o pożarze zdarzonym l755 roku w Grod- 
nie; Wielomowca, Gaduła, dwa obrazki przez 
X. Antoniego Moszyńskiego ; Dwa listy Ta- 
deusza Czackiego do Mikołaja Wolskiego, 
(Jan Zamojski, Sigonius, Jobnston, Iloziusz, 
Przyłuski i t. d.) z notami Mikołaja Mali- 
nowskiego; Karjero.\icze, szkic Druskio- 
nicki przez Jul. And.; Wiersz w imionniku 
przez tegoż; Do zwiędłego druskienickiego 
bukietu, przez tegoż; Do Witoldka, przez 
Bronisława Narbutta; Wiersz naśladowany 
z Puszkina, przez tegoż ; Do okrutnej przez 
***; Wspomnienia z podróży do Druskienik 
w r. Id43 odbytej przez Teodora Narbutta). 

— O wodzie miueralnej solnej w Druskie- 
nikach opisanie, postrzeżenia lekarskie i prze- 
pisy dla chorych, Wilno, druk A. Marcinow- 
skiego, 1811, w ł2ce, btr. 219 i 4. zip. 7. 

— Obacz: Kraszewski Józ. Ign. (Draskieniki 
1849). 

W0LFGAN6ÓWNA Aleksandra. Hya histo- 
ryczny usiłowań w uczeniu głuchoniemych 
i zakładów na ten cel przeznaczonych, szcze- 
gólnie zaś w Polsce i na Litwie. Wilno, Za- 
wadzki, 1630, w Hce, sir. XVI, 315, złp. 9. + 

— Obacz : Fischer de Waldheim (o Peile- 
grinie lb22;; Genijusz (hiowa l«45j Yaucher 
J. P. (monografia skrzypów 1826). 

Wolfówna A. ob: Saintine. 

WOLFRAM E. W. A. Nachiitht von dem 
neuorgan. kóuigl, Gymuasium zu Posen, wo- 
mit zu der feier. Einweih, desselbeu etc. 
einladet. Posen, druk Deckera, 1804, w 8ce, 
str. 32. 

(Vou der Bestimmung der Gymnasienj. 

— Krótkie uwiadomienie o projektowanej 
poprawie szkół, a osobliwie gimnazyi po- 
znańskiej, którem na popis publiczny, i mo- 
wy w gimriazyi tutejszej, w poniedziałek d. 
11. Kwietnia 1808, zraua o 8, po południu 
o 2, godzinie odprawiające się, wszystkich 
dobrodziejów i przyjaciół szkół jak uajuiii- 
żeniej zaprasza .... profesor i rektor gimnazyi 
Poznań, Decker i komp., 1808, w 8ce, str. 32. 

— Niektóre uwagi nad instrukcy^ w szko- 
łach z licznym orszakiem uczniów, któremi 
do publicznego egzaminu i mów, w tutej- 
szem gimanazyum król. etc. wszystkich do- 
brodziejów, iautorów i przyjaciół szkół jak- 
najuniżoniej zaprasza ... Poznań, druck Decker 
i komp., 1805, w 8ce, str. 36. sgr. 77,. ■*■ 

— Einige Gcdanken iibcr den Unterricht 
in freąueuten Schulanstalten. Posen, 1805. 
8gr. 8. 

WOLFRAM Johann Geo. Yersuch iiber die 
hochstwahrscheiulichen Ursachen u. Entsteh- 
ung des Weichselzopfs. Berlin; 1802, w 8ce. 

— Toż, Bresiau, 1804, w 8ce; str. 24. -f 

WOLFRAM Jan Stefan prof. (ur. 1824 f 15. 
Paźd. 1870). Rzymianka, studyum historyczno- obyczajowe napisał .... profesor szkoły głó- 
wnej warszawsk. VVydaiiie (oddruk) Bibl. 
warsz. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk 
Gaz. polsk., 1869, w 8ce, str. 52. + 

— De tribunis plebis usque ad decemvi- 
ralom potestatem. DisseHatio inauguralis. Be- 
rolini, 1850, w 8ce, str. 33. -f- 

— O widowiskach publicznych w staro- 
żytnym Rzymie. Prelekcya publiczna miana 
w Warszawie 16. Maja 1865 r. Warszawa, 
w drukarni J. Ungra, 1865, w 16ce, str. 59. 
złp. 2. ^ 

WOLFSKRON Adolph Leopold. Die Bildcr der 
łiedwigslegende nach einer Ilandschrift vom 
Jahro 1353 in der Bibliothek der PP. Piari- 
sten zu Schlackenwerth. Mit einem Auszuge 
des Originaltextes und historisch -archeologi- 
schen Anmerkuiigeu. Ais Yersuch eines Bei- 
trages zur deutschen Alterthumskunde von .... 
Wieu auf Kosten des Matth Kuppitsch, ge- 
druckt bei A. Pichler's Wittwe, 1845, fol., 
2 Bliitter, pag. I — LII und 1 — 138 (in 
zwei Spalteu), pag. 2, daun 2 gedruckte ge- 
nealog. Tabellen und 32 litograf, colorirte 
Taftlń (gedruckt in 200 Exomplareu). 

— Ueber einige Ilolzkirchen in Mahren, 
Schlosion und Galizien (w Mittheil. der k. k. 
Central-Commis. zur Erforsch. der Baudenk- 
małe, 1858 Wien. Nr. 4 od str. 85-92). 

WOLHYBNER K. Kady praktycznego rolnika, 
z czterdziesto letniego doświadczenia spisane. 
Warszawa, 1867, w 16ce, str. 31. kop. 30. 

(Wolhynie). Carte politiąue statistiąue et 
heraldiąue de la Wolhynie, de la Podoi ie et 
de PUkraine provinces de 1'ancieune Pole- 
gnę, indiąuant les biens confisąućs par le 
gouYernement russe aux Polonais, ainsi que 
les eglises, les convents et les ecoles, qui 
ont ete supprimes apres la revoIution de 
1800. Quatre grandes aectious, avec une le- 
gendę conteuant: la situation geographiąue 
de ces proyinces, uu resume historiąue du 
])ay8 et son etat sous la domination russe; 
etat politiąue, social, religieux, iudustriel, 
litteraire; listę des dignitaires de la republi- 
qne ; dcs metropolitaius do Kiew et des eve- 
ques de deux rites; tableaux stati3tique8 etc. 
Bruxelles, Gerstmann, 1864. 

Egzemplarz nalepiony na płótno i koloro- 
wany 9 tal., broszurowany i czarny 5 tal. 

— Yoyage et aventure des ćmigres fran- 
cuis dana la Yolhynie, le gouvernement d'Ar- 
changel, la iSiberie, la iamoedie, le Kam- 
tchatka etc. T. 2. Paris, au Yll. (171)9 — 1800), 

— Ob: Feyerabend (Reise 1795); Forster M. 
(18.56); L. R. F. (Reuschel. Schattenris. 1804); 
Molier (1787); Potocki Jan (aucienne); Preus<- 
sen (1795—8). 

WOUAN Wasyl A.Naczałnoje osuowanie ro* 
slyuosławia fdla szkół niższych realnych). 
Wiedeń, u Mechitarystów, 1854, w 8ce, str. 
Xn i 272. 

— Perwyi poniatyj.i o carstwii iskopae- 

19 146 VV'OLICKA - WOLIŃSKI mych iii Mineralogia, (dla szkół niższych 
realnych). Wiedeń, 1854, w 8ce, str. 202 i G. 
tablic, ob: Burmajster. 

WOLICKA Stefania z Warszawy. Griechische 
Frauengestalten von .... aus Warschau. Er- 
Bter Theil. Ziirich, Druck von Zurchei und 
Furrer, 1875, w 8ce, str. VI (1) 77. + 

WOLICKI Antoni Michał (ur. 1793 t 1853). 
O wzroście w rozmaitych krajach i wiekach 
arytmetyki i jeometryi. (Progr. szkoły łódz- 
kiej XX. Piarów 1819), w 4ce, str. 21. 

WOLICKI łan Nepomucen. Projekt do ko 
deksu postępowania sadowego cywilnego król. 
Polskiego. Bez tyt. i m. dr. (około 1820), 
fol. str. 112 i kart 83. + 

(Z powodu zastrzeżeń rządu pruskiego, 
nie przedstawiono do rozpoznania), 

— Relation d'une entrevue qui a eu lieu 
entre S. A. le Grand-Duc Czarewitsch et M. 
Wolick) le 5 et 6 Decembre 1830. Paris, 1832, 
w 8ce, str. 19. + + 

— WOLICKI Konstanty. Wspomnienia z cza- 
sów pobytu w cytadeli warszawskiej i na Sy- 
beryi. (Przedruk z Kuchu literackiego). Lwów, 
nakładem Gubrynowicza i Schmidta, 1876, 
w 8ce, str. 286. złr. 2 et. 40. 

WOLICKI Teofil, arcyb. gniezn. (1767—1829;. 
List pasterski donoszący o objęciu rządów 
obudwóch archidyecezyj. Poznań, 17. Maja 
1829, w 4ce, str. 8. + + + 

— Polacy ! (Odezwa po polsku i niemiecku 
o składki na kościół). Poznań, 1828, fol. str. 3. 

— Ob: Krzyżanowski Adr. (w Pamigt. relig. 
1850 T. XVIII); Złotnicki. 

WOLICKI Tomasz. Dumania samotnego mło- 
dzieńca przekładania T. Wolickiego. Edycya 
nowa. w Krakowie, druk J. Maja, 1805, w 8ce, 
str, 132, k. 1. kr. 30. + 

(Inne wydanie tamże 1796). 

— Nauka dla włościan, jak mogą żyć swo- 
bodnie i wesoło, uczciwie do majątku i do- 
brego bytu przychodzić, oraz i bliźnim w przy- 
godach być pomocnymi, z niemieckiego przez 
.... Warszawa, drukiem Zawadzkiego i Węc- 
kiego uprzywilejowanych drukarzy i księga- 
rzy dworu Królestwa Polskiego, 1821, w 8ce, 
str. 227 i VI i niel. 3. (Odbito w 3,000 egz.) 
złp. 2. + + + 

— Toż, drugie wydanie. Poznań, Bydgoszcz 
i Leszno, nakład E. Mieslera, czcionk. król. 
druk. W. Deckora i spółki, 1802, w 8ce, str. 
VIII, 238 i k. 1. + 

— Toż, Warszawa, w druk. kom. rząd. 
wyzn. rei. i ośw. publ. 1830, w 8ce, k. 1. 
Btr. VI, 254 i k. 2. -ł- 

(Tę edycyę będącą na składzie w Bibl. 
głów. warszawskiej, oddano w r. 1864 intro- 
ligatorowi na częściowe zniszczenie, z po- 
wodu domieszczonych w końcu wierszy pa- 
triotycznych), — Obacz: Marmontel (Śniadania); Saint- 
Pierre (Paweł i Wirginia). 

WOLIŃSKI Franciszek Ksawery. Homilie na 
niedziele całego roku wydane przez .... 2. 
Tomy. Wilno, w drukarni B. Neumana, 1838 
-39, w 8ce, str. 302 i 251 i rejestr, złp. 12. 

— Homilie na niedziele całego roku wy- 
dano przez .... Wydanie drugie. T. 2. Wilno, 
nakład Rubena Kafałowicza i Dajena, druk 
M. Zyraelowicza, 1845, w 8ce, k. 2, str. 395, 
k. 1., k. 2. str. 329. k. 1. h 

(Ogólnego zbioru tom III i IV.) 

— Homilie na święta całego roku', zebrał 
i wydał .... T. 2. Wilno, nakł. Kub. Rafało- 
wicza, druk M. Romma, lS44, w 12ce, k. 2. 
str. 190 k. 2. k. 2. str. 135 k. 1. + 

Cztery tomy zniż. złr. 3 et. 50. 

— Mowa , którą na pogrzebie X. Marcina 
Krzyżanowskiego prałata i oficyała dyecezyi 
Łucko • Żytomierskiej itd., r. 1845, dnia 15. 
Lutego w kościele katedralnym żytomier- 
skim powiedział X. Fr. Xaw. "Woliński C. M. 
profesor dyecezyalnego seminaryum. Wilno, 
w drukarni M. Zymelowicza typografa 1845, 
w 8ce, str. 14. 

— Mowa duchowna na pogrzebie Michała 
Gołębiowskiego, katedry żytomierskiej kano- 
nika, miana w roku 1836 dnia 25. kwietnia, 
w 12ce. + + 

— Nauka pasterska o administrowaniu sa- 
kramentu małżeństwa. Wilno, 1832. 

WOLIŃSKI J. I SCHOENKE K. A. Lehrer. 
Polnisches Elementarbuch zum Schul- und 
Selbstunterricht bearbeitet. Posen, 1861, w 8ce, 
str. VI, 238. 

— Toż, Posen, 1863. Turk, w 8ce, IV, 
223 str. Ngr. 15. 

(Drugie poprawne wydanie). 

— Toż, Vierte yerbesserte Auflage. Posen, 
Tiirk, 1872, w 8ce, str. IV i 229. sgr. 16. 

— Wokabuły i rozmowy do praktycznego 
nauczenia się języka polskiego i niemieckie- 
go, metodycznie ułożone. Metodisches Voka- 
bel- und Gesprachbuch zur praktischen Er- 
lernung der polnischen , wie der deutschen 
Sprache. Poznań, nakład J. Jolowicza księ- 
garza, 1872, w 16ce, str. 226. Karton. 19 sgr.; 
broszurowane 16 sgr. 

WOLIŃSKI J. i HENSEL C Handbuch zum 
Uebertragen aus dem deutschen in das Pol- 
nische. Fiir den Gebrauch in hoheren Unter- 
richts-Anstalten und zur Sełbstiibung metho- 
disch geordnet und bearbeitet. Także pod 
tytułem . Wypisy niemieckie dla szkół pol- 
skich metodycznie ułożone i wypracowane. 
Poznań, Merzbnch, 1852, w 8ce, str. VIII, 
208. sgr. 15. 

WOLIŃSKI Jan X. Mowa żałobna miana 4. 
Stycznia 1853 przy obrzędzie pogrzebowym 
ks. kan. Jana Wojnarowskiego przez .... gr. 
kat. proboszcza w Tudomsie, Lwów, druk 
OsBol., 1863, w 8ce, str. 16, WOLIŃSKI - WOLLHEIM Ul Woliński J62ef. Resurs w sprawie opieki 
nieletniej Kazimiry i Michaliny Młockich po 
niegdy Michale Hieronimie dwojga imion 
M?ockim pozostałych córek i t. d. przeciwko 
Józefowi Żebrowskiemu oby w. w dobrach Wu- 
jowie, pow. Stanisławów, wojew. Mazow. za- 
mieszkałemu, od wyroków i t. d. z r. 1829 
w przedmiocie unieważnienia umów tytułem 
przedaży i dzierżawy dóbr Roszczep zwanych, 
tudzież zapłaty summy 50,000 i innych, (bez 
osób. tył.) fol. str. 26. 

— Replika z strony sukcesorów Młnckicb 
przeciwko Żebrowskim, fol. stron 20. 

— Uwagi o brukowem w mieście stołecz- 
nem Warszawie przez .... mecenasa przy S. 
N. radcę municypalnego. Warszawa, w dru- 
karni przy ulicy Swiętokrz. i Mazowieckiej, 
1831, w 8ce, str. 41, tab. 2. + + 

— Uwagi o składce osobistej w mieście 
stołecznem Warszawie. Warszawa, 1831, w8ce. 

— Uwagi o słuźącjch i wyrobnikach w mie- 
ście stołecznem Warszawie, przez .... mece- 
nasa przy S. N., radcę municypalnego. War- 
szawa, druk przy ul. Swiętokrz, i Mazow. 
1831. w 8ce, str. 5G. i 2 tabl. + + 

WOLIŃSKI Mikołaj. Cennik nasion, jarzyn 
warzywnych i pastewnych, kwiatów i wszel- 
kich roślin hodowanych w zakładzie ogro- 
dniczym Mikołaja Wolińskiego we Lwowie. 
1875, w 4ce, str. 8. + 

WOLIŃSKI Piotr. Kazanie przy zwłokach 
śp. Hilaryona Jawornika exprowincyała pro- 
wincyi ruskiej, S. T. dra, prefekta missyi. 
Berdyczów, 1806, w 12ce. 

(Woliński Wojciech) Obwieszczenie egze- 
kucyi wyroku śmierci na Wojciechu Woliń- 
skim za zbrodnią, morderstwa. (Kraków, 1824), 
folio, str. 4. + 

YOLKELT Johannes. Fantheismus und In- 
dividualismus im Systeme Spinozas. Ein Bei- 
trag zum Yerstandnisse des Geists im Spino- 
zismus. Inaugural - Dissertation zur Erlan- 
gung der Doctorwiirde bei der philosophi- 
schen Facultjit der Uniyersitiit Leipzig ein 
gereicht von Johannes Yolkelt aus Lipnik 
in Galizien. Leipzig, 1872, w 8ce, str. 89. -f- 

WOLKENSTEIN M. N. Der wahre Herrscher 
oder der sichere Sieg. P]ine Erbaunngsrede 
zur Bethiitigung des patriotischen Gemein- 
sinnes yerfasst von .... Religionslehrer an den 
sammtlichen k. k. Lehranstalten zu Stanis- 
lau, yorgetragen am 31. Mai 1859. in der 
grossen Synagogę. Stanisławów, Piller, 1859, 
w 8ce, k. 4. + 

Yolker obacz : Reichard ; Yoelker (technolo- 
gia 1830). 

YOLKHAUZEN C. Nicolaus I och det Ryska 
kofwet fran Polska revolutionen till inter- 
ventionen i Ungarn. Oefwersatting fran Tys- 
kan. Stockholm, 1859, w 8ce, str. 262. 

(Yolkmułh). Rozbiór tezy, Dr. P. Volk- mutha ., Kościół katolicki z protestantyzmem, 
w narodowe połączy się kościoły." (Przedruk 
z Tygodnika literackiego). Poznań, M. Leit- 
geber, 1867, w Sce, str. 44. egr. 5. 

Yolksblbliolek obac/: Hessiein B. 

Yolkshymne. Stanisławów. Paw. Piller, 1885 
w Sce, str. 3. 

Yulkslipder, Slawische. iibersetzt von Jos. 
Weuzig. Halle, 18.30, w Sce. 

— der Polen. Gesammelt und iibersetzt 
voa W. P. Leipzig, 18.33 ob: Pol W. 

— Ijitthauische, und Sagen, bearbeitet von 
Wilh. Jordan. Berlin, 1844, w Sce, ob; Jordan. 

Yolksmarchen , Russische. in den Urschrif- 
ten gesammelt und ins DeutRche iibersetzt 
von Ant. Dietrich. Leipzig, 1831, w 16. 

— Die altesten , der Russen. Von Joh. 
Nepom. Vogl. Wien, 1811, w Sce. 

Yolkssagen ob: Bechsteln, Tettau (Litbauen). 

Yolksweisen obacz: Balalaika 

YOLLANDER REISBERG L. Fest-Gedicht zur 
Anknnft Seiner Excel. uns. hochedlen Statt- 
hnltors und kommandirend. Generals in Ga- 
lizien und der Bukowina des Uerrn Feld- 
marac-hal-Lieutnant Alex. Grafen von Mens- 
dorff-Pouilly im Fruhlinge des J. 1861, 23. 
April. Lwów, druk K. Pillera, 1861, w Sce, 
str. 11. 

— Festspiel zur allerhoch. Geburtsfeier Sr. 
k. k. Ap. Majestat unseres allergnadigsten 
Kaisers und Herrn Franz Josef am 18. Au- 
gust 1863. Eine patriotische Gabe. Lemberg, 
druk Staurop,. 1863, w Sce, str. 15. + 

— I>eutsche Sprachlehre und Rechtschrei- 
bung (meist ins Polnische iibersetzt) mit ent- 
sprechenden Aufgaben nach der neuen Sprach- 
behandlung fiir Volks- u. Mittelschulen. (Mit 
Statthalterei -Erlasse v. 20. Janner 1865. Z. 
62.211 ex 1864, ais Hilfsbuch fiir Schulen 
empfohlen.) 3te von M. Wolff yerbesserte u. 
m. 71 Aufgaben vermehrte Aufl. Lwów, K. 
Wild, 1874, w Sce, str. 94. et. 40. 

WOLLHEIM de FONSECA D. A. E. L'Autri- 
che et la Pologne. Essai politicjue, par le 
chevalier .... Leipzig, Gouchard, impr. Gust. 
Paetz a Naumburg, 1863, w Sce, str, 48. 
sgr. 12. -f 

Woine chwile Gabryel! ob: Źmichowska. 

Wolnemularstwo ob: Blegoń (1862;: Bro- 
dziński Kazimierz; Brykczyński Józef; Discours; 
Farmazon; Frankmassonia; Gawdzicki F.; Kwit 
(lb08); Massonia; Missya apostoła; Obraz 
spraw (1821); Poczet Bci (ISlH ; Segur (1869); 
Storch; Surowiecki K.; Tłumaczenie znaku (1810); 
TrentowskI (Freimaurerei); U'itawa konstytucyj- 
na (1820); Ustawy szczególne (1810); Wolański 
Tad.; Wróblewski K.; 

Wolne żarty, świstki humorystyczne - arty- 
styczne zebrane przez bocianów polskich. 
Trzy serye. Warszawa, w drukarni Karola 
Kowalewskiego, ulica Królewska Nr. 1065, 
1859, folio, razem stron 216. Ud WOLNEY - WOLSKI (Poczęły wychodzić w Kwietaiu 1858.) 

Serya I. Bklada się z 6. zeszytów, a każdy 
wychodził co dwa tygodnie, poczynając od 
15. Kwietnia IS-OS r. Serya II. także ma G. 
zeszytów i Serya III. 6 zeszytów. Ostatni ze- 
szyt w połowie Stycznia 1859 r. 

Jftko dodatek do tego wyszły: 

Szpargały wiosonne, humorystyczne -arty- 
styczne, zebrane przez bocianów polskich, 
folio, 70 stron, ob: Lewestam F. W. 

YOLNEY Celestyn Fr. CHASSEBOEUF (t 1820). 
Opis Egiptu podług najnowszej podróży pana 
.... z francuzkiogo, krótko zebrany przez Ja- 
na Nowickiego. l\raków, druk Grobla, 1800, 
w 8ce, str. 106. -f 

— Podróż do Syryi i Egiptu odbyta w r. 
1784 do 1785 z dwiema mapami i -1. koper- 
sztychami przez ... (tłumacz Rom. Markiewicz). 
Kraków, w drukarni Jana Maja, 1802, w 8ce, 
duż. 2 Tomy, str. T. I. 322 i XVIII; T. II. 
372 i VIII. złp. 27. + + 

— Rozwaliny, czyli uwagi nad rewolucya- 
mi narodów, przftz .... członka Zgromadź. 
Naród, w r. 1792 w Paryżu wydane, na oj- 
czysty język wyłożone, z jednym koperszty- 
chem. 2. Tomy. Warszawa, w drukarni Za- 
wadzkiej wdowy, 1804, w 8ce, k. 7. str. 218, 
k. 1. str. 312 i IV. złp. 12. + 

(Isza Edycya 1792. 2ga 1794). 

Odpis na to obacz: Surowlecki K. (Kom- 
mentarz). 

WOLNIEWICZ J. t. Mały deklamator polski, 
czyli wybór bajek systematycznie ułożonych, 
dla użytku szkół publicznych , prywatnych, 
jako też familijnych. Zebrany z różnych au- 
torów i opatrzony objaśnieniem miejsc tru- 
dniejszych. Drugie nieodmienne wydanie. 
Wolsztyn, u C. Heymanna w Berlinie, 1849, 
w 16ce, str. 20G. złp. 1 gr. 6. 

WOLNIEWICZ Włodzimierz Antoni (ur. 1779 
f 1852). Projekt załnżenia spółki rolników 
w W. Ks. Poznańskiem. Rzecz czytana na 
walnem zebraniu Towarzystwa centralnego, 
gospodarsk. W. Ks. Poznańsk. 21. Lut. 
1861 r. w Poznaniu. Poznań, u Merzbacha, 
1861, w 8ce, str. 42. Ngr. 5. 

— O gospodarstwie mają,tkowem , czyli o 
stosunkach finansowych W. Ks. Poznańskie- 
go. Berlin, 1855. sgr. 15. 

— Rok, czasopismo 1843 — 46. Współro- 
dakcya z J. Moraczowskim i K. Libeltem. 

WOLNIEWICZ Włodz. i LIPSKI Wojciech wy 
dawcy. Ziemianin. I'ismo poświęcone rol- 
nictwu i przemysTowi. Rocznik I — III. po 12. 
zeszytów. Poznań, nakład redakcyi. W kom. 
u Żupańskiego, 1850—52, w 8ce. Cena przed- 
płaty rocznie 6 tal. 

— Ob: J. Szczanjecki (1856 i nastąp.) 
Wolność hasłem naszem! Lipsk, 1867, ob: 

Prawdzie Ludomir. 

Wolność. Tygodnik polityczny. Organ pół 
Ęzgdowy Uz^du naród, polsk. Warszawa, w druk. R. N. P. (Kraków, u Ż. Wywialkow- 
skiego. Wydawca Amborski). Od 18. Sier- 
pnia do Października 1863 r., folio, Nrów 5. + 
(Współpracownicy J. Z. i Roman Zmoreki.) 

— Obacz: Borowski K. (osobista); Chan- 
nlng (1869); Górnicki Ł. (16.50); Miklaszewski 
W. (pozbawienie); MIII J. S. 

Wolny Polak. Warszawa, 'druk A. Gałęzow- 
skiego, 1831, w Sce, str. 144. począł wycho- 
dzić od d. 1. Lipca, wydawca Ksawery Bro- 
nikowski. * 

WOLSKI Felicyan Abdon. French extract8 
for iieginners and a vocabulary by .... Glasgow, 
1638, w 8ce. 

— pisownia polska ułatwiona przez 

nauczyciela języków nowoczesnych przy 
szkole wyższej w Glasgowie. Londyn, John 
Reid et Comp., 1838, w Sce, str. 12. + + + 

— Miesięcznik, pismo poświęcone moral- 
ności, naukom użytecznym i rozrywce. Glas- 
gow, 1841, w 8ce, (poszytami po 3 arkusze). 

— Przedpłata na arytmetykę, napisaną, dla 
użytku młodzieży polskiej przez .... Poznań, 
1843, w Sce, karta 1. 

— Rozmaitości Szkockie, pismo poświęco- 
ne cnocie, naukom, użytkowi i rozrywce. T. 
1. poszyt 1 — 3. Glasgow w Szkocyi, druk pa- 
nów Bell i Rain, 1843, w Sce, str. 144. (obej- 
muje: O człowieku p. Jerzego Combę z an- 
gielskiego. Listy z Poznańskiego p. K. O. 
Pisownia polska przez Wolskiego. O poezy- 
ach Józ. Zaleskiego, Dom szkocki, Papiera- 
klubu Fickwicka przez Kar. Dickensa. Bu- 
downictwo przez A. D.) złp. 9. f 

— Wzór ustawy zasadniczej, ułożył, wy- 
powodował i oparł na powadze praw lub 
zdaniu znakomitych pisarzy. Londyn, 1840, 
w Sce, str. 144. + + 

WOLSKI H. M. de Wołynka (Pologne). Es- 
eai sur le trichoma. These. Paris, Rignoux, 
1837, w 4ce, str. 23. 

WOLSKI Jacek. Materyały do sztucznych na- 
wozów, przedstawiane na wystawie publicz- 
nej w Warszawie, 1857 r. oraz sposoby ro- 
bienia pudretów. Warszawa, w drukarni S. 
Orgelbranda, 1857, w Sce, str. 42. kop. d7%. 

WOLSKI Jan, nauczyciel w Białymstoku 
(ur. 1780 t 24. Lipca 1850). Fizyka stosow- 
nie do teraźniejszego stanu wiadomości krót- 
ko zebrana przez .... mag. ńloz. naucz, fizyki 
i histor. natur, w gimnazynm Swisłockiem 
gub. Grodzieńskiej, pomocnika dyrektora. 
Chog,cym się obeznać z pierwszemi zasadami 
całej tej nauki, pożytecznie służyć mog%ca. 
Z tablicami. Warszawa, druk Zawadzkiego 
i Wgckiego, 1817, w 8ce, str. 323 i 20. złp. 
6. -f -H 4- 

— Rozprawa o człowieku, czytana przy 
zaczęciu się szkół gimnazyum Grodzieńskie- 
go w Swisłoczy, w r. 1808 d. 15. Września 
przez .... w tych szkołach nauczyciela fizyki WOLSKI 14d M. F. Wilno, w druk. J. Zawadzkiego, 1808, 
w 8ce, str. 30, złp. 2 gr. 15. 

— O spadnięciu kamieni z powietrza pod 
Białymstokiem (w Dzienn. wil , 182(5. T. II. 

WOLSKI Kalikst (ur. 1816) Do Ameryki 
i w Ameryce, podróżfl , szkice obyczajowe 
i obrazki z żyria mieszkańców Anieryki, przez 
autora dzieł: Żydzi i kachały, Rumunia. 
Lwów, nakł. J. Paw. Filiera, u Kur. Wilda, 
druk Ossolińak., lt»76, w 8ce, k. 2, etr. 391. 
złr, 2. + 

— Rumunia jej przeszłość i teraźniej- 
szość (przez autora Żydzi i Kabaty). Lwów, 
1874, w 8ce, str. 220. złr. 1 et. 30. 

— Toż. wydanie dl ugie. Lwów, księgarnia 
Polska, 1876, w 8ce, str. 220. et. 80. 

— Ob: Brafman (.Żydzi). 

WOLSKI Konstantyn (ur. 1762 f 1810). Mo- 
wa o ważności ustanowienia i wprowadzenia 
po szkołach książek elementarnych, miana 
ua posiedzeniu królewskiego Towarzystwa 
warszawskiego przyjaciół nauk d. 18. Wrze- 
śnia 1809 r. przez .... jako członku tegoż 
towarz. pierwszy raz miejsce na posiedź, 
publicznem zajmującego. Warszawa, druk 
Gazety Koresp., w 8ce, str. 28. złp. 1 gr. 15. 
+ + + 

Toż, jest w Roczn. T. P. Naok T. VI U. 

— Ksiądz małżonek nic dziwnego nic oio- 
wego. Bez wyr. druk., 1800, w 8ce, str. 32. f- 

(Na to wyszło : Zdanie o niedawno wy- 
szłym dziele p. t. : Ksiądz małżonek, 160U, 
w 8ce, str. 42 bezimienne). 

— Nauka początkowego czytania, pisania 
i rachunków ułożona przez .... a j)rzez To- 
warzystwo elementarna potwierdzana. War- 
szawa, druk Wikt. Dąbrowskiego, 1811. w 8ce, 
str. 216. 

— Toż. Warszawa, druk W. Dąbrowskiego, 

1818, w 8ce, str. 215. 

(Dołączona jest Arytmetyka przez X. Dą- 
browskiego). 

— Nauka czytania początkowego dla szkół 
elementarnych, nowo odmieniona. Warszawa, 

1819, w 8ce, str. 216. grp. 10. 

— Nauka czytania, pisania i rachunków 
dla szkół elementarnych. Warszawa, w druk. 
XX. Pijarów, w 8ce, 1819, około 200 stron. 
Cena oprawnej złp. 1 gr. 5. 

— Tenże tytuł, rathunków i innych po- 
czątkowych wiadomości dla szkół elemen- 
tarnych. Warszawa, drak stereotypowy. 1830, 
w )2ce, str. 181 i 1. złp. 1 gr. 5. 

— Toż. Kraków, w druk. Szkoły głównej, 
1830, w 8ce, str. 214. 

— Toż i rachunków dla szkół początko- 
wych. Warszawa, 1835, w 8ce, str, 192. 

Inne edycye w Warszawie i Częstochowie 
obacz : pod Nauka. 

— Obrona księdza małżonka (Dmocliow- 
skiego Fr.) czyli list odpowiedni na krytykę wyszła przeciwko niemu. Warszawa, nakład 
Thnmsa i llelchina, druk J. G. Ragoezego, 
1800, w Sce, str. 63. -f 

(Ksiądz małżonek i Obrona, przyznawane 
Wol.^^kiemu, zapewne wyszły za udziałem 
księdza Dmochowskiego, o którego sjjór ten 
toczył się). 

— Przepisy dla nauc;ł\'cioIów dających 
naukę poczłjll<owe{.'0 czytania jjtzez .... War- 
szawa, druk W. Dąbiowskiego, IHll, w Sce, 
str. 88. prp. 24. + 

— Toż, tamże. Warszawa, 1830, (wedhig 
Encyklop. S. Orgelbranda) ob: Wolter (Zaiia). 

— (Liwiusza księga I. i II. w Pamiętniku 
Warszawsk. 1805). 

WOLSKI Konstanty i OSIŃSKI Ludwik. Układ 
edukacyi w peusyi nowo utworzonej pod do- 
zorem .... War8z;iwa, 1801, w Sce, str. 29. 

WOLSKI Ludwik, adwokat. Dokąd nas pro- 
wadzi [)r. Ziemiałkow.ski Polak rezolucyo- 
nista. Lwów, druk K. Filiera, 1809, w 4ce, 

k. 1. -r 

— Dwie mowy o kandydaturze Dra Zie- 
miaJkowskiego. (Mowy Dra Ilonigsmanna i 
Dra Wolskiego za i przeciw-. Lwów, nakł. 
L. Wolskiego, druk Kor. Filiera, 1870, w 4ce, 
k. 2.-t- 

— Mowa kandydacka ... miana d. 7. Grudnia 
1877 w wielkiej sali ratuszowej na walnem 
zgromadzeniu wyborców miasta Lwowa. Lwów, 
z 1. Związk. drukarni (1877), folio, 1. k. + 

— Nauka gromadzka, co ją każdy porządny 
gospodarz dobrze znać powinien. Lwów, na- 
kładam K. Wilda, w druk/irni E. Winiarza, 
1667, w Sce, str. Ul. et. 25. zniż. et. 15. 

— Fowstanie polskie z r. 1863 z komen- 
tarzem Maclijawela. (Nakładem rcdakcyi Ga- 
zety Narodowej). Lwów, u Kar. Wilda, druk 
K. Filiera, 1867, w 16ce, str. 45. et. 40. 

— Józefa ^Szujskiego z Ludwikiem Wol- 
skim polemika w sprawach narodowych. 1. 
L. Wolskiego Diagnoza. (Wydanie drugie). 
II. J. Szujskiego O fałszywej historyi jako 
mistrzyni fałszywj polityki. (Wydanie dru- 
giej. 111. L. Wolskiego, Odprawa panu Szuj- 
skiemu. Lwów, nakładem Kar. Wilda, z dru- 
karni Ludowej pod zarządem St. Baylego, 
1878, w 8ce. k. 1. str. 109. et. 80. 

— Ob: Bielawski Bruno; Zlemiałkowski F. 

Wolski czy Dobrzański? Głos wyborcy 
lwowskiego w sprawie kandydatur na krze- 
sło poselskie w Radzie Państwa zajmowane 
dotąd przez Dra Franc. Smolkę. Lwów, 1877, 
w Sce, 8tr. 6. et. 5. 

WOLSKI Ludwik II (ur. 1S19). Materyały 
do statystyki Król. Polskiego. Warszaw a, 1850, 
w Sce. (Bibliotek, warszawsk., 1850, T. 38). 

— Rys hydrografii Król. Polskiego. War- 
szawa, 1849, w Sce. (w Bibliotece Warszaw- 
skiej, 18J9, T. 34 i 1850, T. 38). 

-^ Obacz: Gałęzowski Antoni. ISO WOLSKI WOLSKI Mikoła] (ur. 1762 f 180S). Dwie 
noce czyli o sztuce gwiaździarskiej (w Pa- 
miętn. Warsz. 1F04). 

— Pamiętniki o ostatnich chwilach Stani- 
sława Auo^usta (rękopis). 

— Ob: Czacki Tad.; Rocznik T. hisł. 

WOLSKI Sylwe ter. Krótki rys o pierwo- 
tnem prawie narodów ze względem na istotę 
rządu konstytucyjnego dla ludu. Lwów, 
nakład Jul. Kamińskiego, 1848, w 8ce, str. 
32. grp. 20. 

— Obacz: Bilans; Wykaz. 

WOLSKI Szymon Gryf z Podola. Tenfamen 
de hydrophobia, eiusque historia, contagio, 
Datura, charactfre, genio, genesi, modo ge- 
nespos hydrophobiae canuni et hominura, 
etadiis, pathologico et nosologico effectu, 
diyisione, sede, causa, progriosi. cura, de ge- 
neralibus et specialibus curae indicationibus 
etc. Petropolitanae imperatoriae academiae 
alumni consiliarii aulici, sancti Wladimiri 4 
classis eąuitis, signis pro militibus argen- 
teo, et pro nobilil)U8 ferreo ad memoriam 
1812, cum statutis ornati, societatis caesa- 
reae naturae curiosorum mosąuensis mem- 
bri. Petropoli, typia curiae medicae admini 
rerum internarum, 1824, w 8ce, str. 74 J 3. 
i kart. niel, 6. 

WOLSKI Tomasz, podleśny straży Jodlowice 
w leśnictwie Wieluń. O szkodach przez 
owady w lasach zrządzanych , oraz środkach 
zapobiegania i zmniejszania takowych. (Syl- 
wan dziennik). Warszawa, 1830, w 8ce, od 
str. 359 do 453). ob: Pfell. 

WOLSKI Władysław (pseudonim Rola Wła- 
dysław). Aktor (t około 1870 r.) Cztery po- 
wieści dla młodzieży, napisał Władysław 
Rola. Nowy Sącz, u Józ. Pisza, 1860, w Sce, 
8tr. 75. + 

WOLSKI Włodzimierz (ur. 9/10 1825 r.) Ba- 
kałarz zdarzenie w powieści w dwóch czę- 
ściach napisał .. . Warszawa, S. Orgelbrand, 
1858, w 12ce, str. 332. złp. 10. 

— Domek przy ulicy Głębokiej, powieść. 
Warszawa, nakład Michała Gliicksberga, druk 
J. Jaworskiego, 1859, w 12ce, Tom I. str. 
IV i 238; Tom II. str. 254; Tom III. str. 
222, (Drukowana poprzednio w Gazecie Co- 
dziennej.) rub. 2 kop. 25. 

— Głos z Paryża i Genui 1861. (z Paryża 
3. Maja, 10. Lipca i bez tytułu). Paryż, Mar- 
tinet. 1861, w Sce, str. 16, 23, 24, 35. obacz: 
Głos. 

— We dworku, sceniczny utwór w 1. ak- 
cie. Warszawa, nakład Dzwonkowskiego, 
druk GlUcksberga, 1861, w 8ce, str. 64, (Bi- 
blioteka teatralna Nr. 3.) złp. 3. -f 

— Halka, opera w 2ch aktach. Wilno, 1847, 
w 12ce, str. 36. 

— Halka, opera w 4ch aktach słowa .... mnzyka Stanisława Moniuszki. Warszawa, A* 
Nowolecki, 1857, w 16ce, str. 67 i 3. złp. 2. 

— To samo, wydanie drugie. Warszawa, 
G, Gebethner i spółka, druk J. Jaworskiego, 
1858, w 16ce, str. 67. złp. 2. 

— Toż, wydanie trzecie. Warszawa, na- 
kład G. Gebethnera i spółki, druk K. Ko- 
walewskiego, 1860, w 8ce mniejszej, str. 50. 
kop. 30. + + 

— Toż, wydanie czwarte. Warszawa, na- 
kład Gebethnera i Wolffa, druk J. Kroko- 
szyńskiego, 1866, w Sce, str. 47. + 

— Toż. Kraków, nakład A. Królikowskiego 
i .T. Zagajewskiego, druk W. Korneckiego, 
1876, w 16ce, str. 50. cnt. 25. + 

— Toż, (wydanie piąte). Kraków, nakład 
Gebethnera i Wolffa, czcionkami drukarni 
Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie pod 
zarządem St. Gralichowskiego, 1876, w 16ce, 
fitr. 45. k. 2. et. 25. -f 

— Toż , w Warszawie wystawiona po raz 
pierwszy dnia 1. Stycznia 1858 pod kierun- 
kiem St. Moniuszki, w Poznaniu d. 8. Marca 
1873 pod kierunkiem Stef. Krzyszkowskiego. 
Poznań, druk L. Merzbacha (Odbitka z Kur. 
Poznańskiego), 1873, w 16ce, str. 8. + 

— Halka, opera w 4ch aktach. Partytura 
fortepianowa ze śpiewem. Warszawa, nakład 
i własność Gustawa Gebethnera i Spółki. 
Lipsk u Bartholfa Senft, zakład litograficzny 
C. G. Rodera w Lipsku, (1860?;, folio, str. 
291. rub. 10. 

— Halka zpewohra we 4 jednanich od St. 
Moniuszką z polskeho jazyka prelozil V. 
Stule K. V Praze, Reditelstoi ceskeho diva- 
dla, 1868, w Sce, str. 40. 22 cnt. 

— Halka, drammalirico in 4 atti, di Vla- 
dimiro Wolski. Traduzione Italiana di A. 
Bonoldi, posto in musica dal maestro Stani- 
slao Moniuszko. Proprieta degli editori. Var- 
savia, presso Gustavo Gebethner et Corap. 
Lipsia, presso B. Senff Just. Leth. C. 6. 
Roder Lipsia. Tal. 11. 

— Hrabina, opera w 3 aktach, muzyka St. 
Moniuszki. Warszawa, nakł. G. Gebethnera, 
druk K. Kowalewskiego, 1860, w Sce, str. 
90, k. 3. 60 cnt. + -t- + 

— Toż. Słowa do muzyki Stanisława Mo- 
niuszki. Wydanie drugie. Warszawa, 1867, 
w 16ce, str. 90. 37 '/^ kop. 

— Mam dwa domy. Fraszka sceniczna w 
3 aktach. (Odbitka z Tj'g. wielkop.) Poznań, 
red. Tj'g. wielkop., druk L. Merzbacha, 
1873, w Sce, str. 138. 20 sgr. + 

— Opowiadania i powieści. Serya druga. 
Korepetytor. Ranne odwiedziny. Fraszki. Wil. 
no, J. Zawadzki, 1858, w 16ce, str. 251. Złp- 
5, cena zniż. 1 zł. 20 gr. + 

— Wielki pan, powiastka napisał .... War- 
szawa, w komisie u Ig. Klukowskiego, druk 
S. Strąbskiego, 1852, w 16ce, napisów i przypi- 
sów kart 2, str. 93. Złp. 5. -h + WOLSTEIN - WOLTER l5l — Promyki. Nowe poezye liryczne. Bruk- 
sella, druk J. Dehou, (F. H.Richter we Lwo- 
wie w kom.), 1869, w 8ce, str. 106. 18 sgr. 
+ + 

— Poezye. Tomów 2. Wilno, nakład i 
druk Józefa Zawadzkiego, 1859, w 8ce, str. 
180 i 220. Rs. 2. zniż. 3 zł. 10 gr. + 

— Śpiewy powstańcze z muzyką. Zeszyt 
pierwszy: (Przedśpiew; Śpiew towarzyszów; 
Marsz czwartego piętra ; , Modlitwa ; Marsz 
biedaków warszawskich; Śpiewka strzelców; 
Marsz żuawów ; Marsz kossynierzy ; Marsz 
powstańców). Lipsk, w komisyi u Fr. Volk- 
mara. Paryż, druk L. Martiuet, 1863, w 16ce, 
8tr. 38 i nut k. 8. 18 Ngr. + 

— Toż. Zeszyt I. (Wydanie wtóre). Paryż, 
w drukarni Polskiej ulica Mignon, 1863, 
Btr. 38 i nut litograźbwanych, kart 8. -t + + 

— Uśmiech losu, powieść przez T. 3. 

Warszawa, nakładem i drukiem Józefa Un- 
ger, 1856, w 12ce, str. T. 1. 299. T. II. str. 
273. Tom III. str. 385. (Jestto oddruk z 
Dziennika Warszawskiego). Rsr. 3. 

— Yerbum nobile, opera w jednym akcie, 
partyzacya ze śpiewem. (Muzyka Stan. Mo- 
niuszki). Warszawa, Dzwonkowski, (1861?). 
Rsr. 3. 

— Czarna wstążka. La kaczucza. Opowia- 
dania i powieści. Warszawa, druk Zawadz- 
kiego w Wilnie, 1852, w 16ce, str. IV i 331. 
Rsr. 1, zniż. 2 zł. 20 gr. + 

— Obacz: Ciepliński; HoKmann ; Kalderon; 
Mendelsohn B. ; Rellstab. 

WOLSTEIN Jan Bogumił. Ksigga o zarazach 
i chorobach rogatego bydła, owiec i świń 
dla mieszkających po wsiach, wydana przez 
z niemieckiego na polski jgzyk przetłu- 
maczona przez J. Ilildebrandta. Warszawa, 
1828, w 8ce. 

(Inne wydania. Warszawa, (1792); Wiedeń, 
(1782;. + 

WOLTER Franc. Marya Aroueł. (1694 f 1778J. 
Alzyra czyli Amerykanie. Tragedya w 5ciu 
aktach, przekład Ad. Jankowskiego. War- 
szawa, nakład autora, druk Strąbskiego, 
1853, w 8ce, str. IV, 78. Złp, 5. 

— Babuk albo świat jak się obraca, przy- 
powieść obyczajowa z francuzkiego. Edycya 
nowa. Warszawa, 1803, w 8ce. Złp. 2. 

(Inna edycya. Lipsk, 1785). + 

— Dzieje Karola XII, króla szwedzkiego 
przez po polsku wydane przez Augu- 
styna Kadyi. Kraków, druk Ant. Groebla po- 
zostałej wdowy i sukcessorów, 1800, w 8ce, 
k. 1, str. 181. Złp. 2. gr. 15, + 

— Henryada w pieśniach dziesięciu przez 
.... napisana, z francuzkiego na wiersz pol- 
ski (przez X. Chodaniego Jana Kantego) prze- 
łożona. Kraków, w drukarni Jana Maja, 1803, 
w 8ce, str. XI i 202. Złp. 7. -f -f -h 

— Henryada w dziesięciu pieśniach przez 
„... przełożona na język polski przez Euze- biusza Słowackiego. Warszawa, w drukarni 
N. 646, 1803, w 8ce, str. 213. Oprawna złp. 
10. + 

— Henryada w 10 pieśniach przez pana 

na polski przełożona przez Ignacego 

Dembowskiego, z dodaniem historyi poematu 
i życia Woltera. Warszawa, 1805, w 8ce, str. 
246 i 3. Złp. 10. + 

— Historya o Magellonie, królewnie nea- 
politańskiej. Warszawa, 1827, w 12ce, str. 
215. Złp. 2. 

(Inne wydania 1783, 1788). 

— Kandyd Wszędobylski czyli najlepszośó 

przez pana wydana w języku francuzkim 

a dla wygody na ojczysty język tłómaczona. 
Warszawa, druk Zawadzkiego, 1803, w 8ce, 
str. 229. Złp. 4. 

— Katylina albo Rzym wybawiony, traje- 
dya w 5 akiach tłómacz. z francuzkiego p. 
S. Laskowicza. Wilno, 1836, w 8ce. Złp. 6. 

— Meropa, tragedya w 5 aktach z fran- 
cuskiego przez Jana Drozdowskiego. War* 
szawa, u Tom. Lebruua, 1803, w 8ce, str. 
79. Złp. 4. + 

— Poema o zapadnieniu Lizbony, tłuma- 
czenie przez St. Staszica, obacz: Staszic. -f 

— O prawie przyrodzonym przez , do 

Fryderyka II króla Imci Pruskiego z fran" 
cuzkiego przez Stefana Chomentowskiego. 
Edycya druga. Kraków, w drukarni Antonie- 
go Grobla pozostałej wdowy i sekcessorów, 
1802, w 8ce, str. 29 i k. 1. -f 

(Inna edycya 1798). -f- 

— Rzym oswobodzony czyli Katylina, tra- 
jedia .... przełożonajWierszem polskim przez Pa- 
wła Czajkowskiego, profesora akademii kra- 
kowskiej. Kraków, w drukarni akademic- 
kiej, 1818, w 8ce, str. 75 i XI. + -i- + 

— Rzym wybawiony, trajedya w 5 aktach 

z francuzkiego, przekładania Ign. Stawiar- 

skiego. Warszawa, 1807, w 8ce, str. 84. 
Złp. 5. 

— Semiramis, trajedya w 5 aktach, prze- 
kładania Benedykta Paszkiewicza. Wilno, 
Zawadzki, 1807, w 8ce, k. 2, str. 9i). Złp. 
4. + 

— Semiramis, tragedya.... w 5 aktach, wier- 
szem polskim przez S. Ch. Warszawa, w dru- 
karni F. A. Kylla, w rynku Starego miasta 
pod N. 52, 1830, w 8ce, str. 91. 

— Sierota chiński, tragedya w 5 aktach, 

napisana przez pana z francuzkiego, 

wierszem ojczystym przełożona przez Jerze- 
go Radowickiego. Warszawa, druk Dąbrow- 
skiego, 1806, w 8ce, str. 96. Złp. 6. 

(Inny przekład 1781). 

— Śmierć Cezara i Semiramis, tragedya ..., 
przełożył wierszem i wydał wraz z tłuma- 
czeniem liigcnii Rasyna Adam Rzyszczewski. 
Warszawa, 1801, w 8ce. 

— Śmierć Cezara, tragedya yi 3ch aktach, 
z dzieł , tłómaczona przQz Ant, WybrA- [^ 1^2 Wolumina - wołków newskiego. Lubiia, druk Jana K. Pruskiego, 
1815, w 8ce, str. 52. Złp. 3. + 

— Obacz : Wybranowski (Różne wierszej. 

— Zadyk albo przeznaczenie, hisiorya 
wschodnia, z francuzkiego na polski wyłożo- 
ne jgzyk przez K^ij. Wygiersklego. Warsza- 
wa, 1811, w 8c: , 8tr. 1J8. Złp. 1. 

(Inne edycye: Warszawa, 1773, (przekład 
J. Szymanowskiego (?). + Grodno, 177U. -( 
Wrocław, 17SG. -hj 

— Zaira, tragedya ... tłumaczona przez Kon- 
stantyna Wolskiego. Warszawa, ISOJ, w 8ce, 
śtr. 84. -h 

(Inny przekład 1787 i 1753). 

— VVolter dla młodzieży czyli wybór my- 
śli i zdań za wszystkich dzieł tego sławnego 
autora, zdolnych oświecić umysł i kształcić 
serce. Le Yoltairo de la jeuuesse etc. Wro- 
cław, Korn, 1809, w 8ce, str. 518. Złp. 10. 
-f + + 

— Toż. Le Yoltaire do la jeunesse, ou 
choix de morceaux les plus propres a for- 
ftier le coeur et a orner 1'esprit. Nouvelle 
edition. (tekst polbki i francuzki). Wrocław, 
nakł. W. li. Korna, 1819, w 8ce. 6 złp. 

— Obacz: Cornuł (184G Pologne); Czajkow- 
ski P.; Dieulafoi; Dmochowski F. S- (Zaira); 
Guenee (Kec. des Juifsj; Koziebrodzki J.; La- 
harpe J. ; Niemcewicz J U.; Regulski; Szyma- 
nowski J. 

Volum:na legum. Przedruk Zbioru praw sta- 
raniem Księży Pijarów w Warszawie, od r. 
1732—82 wydanego. Tom I — VIlł. Petersburg, 
nakład i druk Józ. Ohryzki, 1859—60, w 
4ce, str. XXII. 268, XII i 482, XIV i 472, 
XVI i 502, XVIII i 464, XVI i 330, VIII i 
404, XII i 592, XXXIV. + + + 

— Inwentarz woluminów leguiii. Przedruk 
wyd. XX. Pijarów. Czgśó I — II. Obejmują 
Cz. I.: Inwentarz praw, statutów, konstytu- 
cyj koronnych y W. X. L., znajdujących się w 
sześciu tomach Voluminów legum, niegdyś 
przez Macieja Marcyana Ładowskiego, od r. 
p. 1650 do r. 1683, potem przez Imci X. An- 
drzeja Józefa Załuskiego, referendarza na 
ów czas koronnego, z przydatkiem opuszczo- 
nycłi artykułów aż do r. 1736 dociągniony, 
teraz przez X. Teodora Wagę scholar, piar. 
z potrzebnemi dodatkami i poprawami na no- 
wo powtórnie przedrukowany, w VV:nszawie 
1789. Petersburg, 1860, w 4ce, str. VI, 624 i 
IX. + 

Cz. II.: Inwentarz nowy praw, traktatów, 
y konstytucyj korouuych y W. X. L. w czasie 
bezkrólewia r. 1764 i za panowania uajjaś 
niejszego Stanisława Augusta do r. 1780 u- 
chwalonych, na wzór inwentarza dawniejsze- 
go ułożony przez X. Teodora Ostrowskiego, 
w Warszawie 1782. Petersburg, 1860, w 4ce, 
str. VIII, 166 i V. Za 10 tomów prenume- 
rata 22 rub. cena księgarska 30 rub. + 

— Obacz: Sozański Ani. (Regestr chrono- 
logiczny 1876). Volz L, obacz: Luschka. 

Wołanie (Ostatniej dzieci polskich do Boga, 
błagających o ratunek ojczyzny r. 1831. War- 
szawa, (1831), w 8ce, str. 6 i 2 niel. (Na 
końcu: 8 Sierpnia 1831). + 

WOŁCZYŃSKI i. J. de Malha. Dissertaliones 
juridicae super discrimine inter obligationem 
morałem et reliąuas obligationum sic impro- 
prie dictarum species, tura super differentia 
inter imputationem in sensu ethico sumtara 
et imputationem fori externi, subjunctis u- 
triusąue principiis. Viennae, Schrambel, 1805, 
w bce. + 

WOŁEK Wojciech. Dr. med. okulista. O po- 
prawie ław szkolnych, podał do wiadomości 
na posiedzeniu Towarzystwa technicznego, 

1867, w 8ce. 

(Z T. I. Uoczn. Stów. techn. we Lwowie). 
30 cnt. 

WOŁEK Zygmunt. Ceremoniał pi'zyjmowania 
żywota zakonnego reguły św. Ojca Augu- 
styna, biskupa Hippony i wybornego doktora 
świętego kościoła, w klasztorze PP. Augu- 
styanek w Krakowie. Kraków, nakład Zg:om. 
PP. Augustyanek, w drukami Uniw., 1872, 
w 8ce, str. 62. 

— Kościół Św. Katarzyny XX. Augustya- 
nów na Kazimierzu napowrót służbie Bożej 
oddany d. 8 Września 1864. Kraków, w druk. 
J. Bensdortfa, 1866, w 12ce, str. 11. + 

— Pamiątka 400-letniej rocznicy zejścia 
błog. Izaj. Bonera Augustyanina, obchodzona 
dnia 8 Lutego 1871 w kościele św. Katarzy- 
ny Panny i M, XX. Augustyanów w Krako- 
wie. Kraków, nakład Zgromadzenia XX. Au- 
gustyanów, w drukarni Uniw., 1872, w 8ce, 
str. 31. 

— Krótki rys życia X. Klemensa Doma- 
galskiego augustyanina zmarłego w Krako- 
wie przy kościele Św. Katarzyny d. 7 Wrześ- 
nia 1867. Kraków, druk F. Pobudkiewicza, 

1868, w 8ce, str. 15. -f- 

— Życiorys śp. księdza Alojzego Jana Nep. 
Króla, pizełożonego XX. .'\ugu?tyanów oraz 
promotora arcybractwa pocieszenia N. Maryi 

P. skreślił S. T. D. kommisarz jeneral- 

ski XX. Augustyanów. Piekary, druk T. He- 
ueczka, b. w. r., w 16ce, str. 16; ■+ 

WOŁKOŃSKA Zeneida Xżna, z domu Bieło- 
sielska. Ladowid i Miliada czyli początek 
Kijowa, obraz Słowian piątego wieku. War- 
szawa, nakładem i drukiem A. Brzeziny, 
1826, w 8ce, str. 99, niel. 4. 

— Tableau slave du V siecle. Paris, Eber- 
hard Veuve Kenard, lb2ł, w 8ce, str. XII i 
212, niel. 2. -f 

WOŁKOŃSKI A. Souvenir d'un sejour a So- 
leure par L.(e) P.(riucej A. V. Var30vie, 1844, 
w 8ce, str. 29. 

WOŁKÓW A. Oda na uśmierzenie rokoszu 
w Polsce (po rosyjsk.) Moskwa, 1831, w 8ce, 
str. 7. 1 rub. WOŁKOWIŃSKI - WOŁOWSKI m WOŁKOWIŃSKI Th. Adolf. CarditidiR rheo- 
maticae historia; dissertatio inauguralis etc. 
Wilno, 1817. w 8ce. 

Wołłczarski Feliks, obacz: Balzak ('Torpil- 
la); Dumas (Anfonyj. 

WOŁŁOWICZ C J. (Graf.) Beitriige zur Leh- 
re von der lriti«. Inaugural-Dissertation, mit 
3 lithographirten Tafeln. Miinchen, Lindau- 
er, 1862, w 4ce, str. 39. 2 fl. 24 kr. 

Wołłowicz Michał, ubacz : Chodźko M. ; Us- 
que. 

Wołłowiczowa Wiktor, ol). : Borowski J. 

WOŁOOKOWiCZ Aleksander. Ni paix ni f^e- 
curite pour l'Euro|)o. avec la Uuisie telle 
qu'elle esl par A. W. Paris, 1855, w Sce. 
1 frank .'iO cnt. 

WOŁOOZKO Henryk. De materiis ad clate 
rii ordine.-n pertineutibus, quaedani disąulsi- 
tiones, dissertatio inauguralii). Dorpati Livon. 
1857, w Sce. 

Wołogda, obaoz: Połujański. 

WOŁONCZEWSKI Macrćj, biskup tclszewski. 
(29 Grud. 1799 f 29 Maja 1875), List pa- 
sterski bisk. telszewskiego do ducho- 
wieństwa i wiernych Chrystusowych dyece- 
zyi telszewskiej. Wilno, 1850, w 8ce, str. 71. 

i + 

— Żemajtiu wiskupiste a prasze. Wilno, 
diuk Zawadzkiego, 1848, w Sce, str. VII, 
337 i 274. (Opis biskupstwa żmudzkiego, 
przekład polski Jana Hryszkiewicza w ręko- 
pisinie). 1 rub. + + 

— Obacz: Tomasz a Kempis. 

WOŁONSKI. Witold, powieść litewska. Po- 
znań, 1834. 7 sgr. 6 fen. 

WOŁOSIAŃSKI Bazyli, ^atze nus fammtli- 
rhen Kechts-und Stantswissenschaften. Kra- 
kiiu, IJniw. iJuchdr., ISiil, w Sce, str. 7. + 

Wołoska grarnmatyka, obacz : Błażewicz. 
Wołoskie w«ie, obacz : Stadnicki Al. 
Wołoski jciyk, obacz: Papłoński Jan. 

Wołoszczyzna, obncz: Fredro J. M. (Łasicki 
1573); Kogalnicean (Uogalski L.); Naddunajs. 
księstwa; Popis szkół kalisk. (ibżjoj. 

WOŁOSZYŃSKI Jakób. Opisanije drewnich 
russkich monet prinaJleżaazczich Minc ka- 
binetu luiperatorskabo Oniyersiteta Św. Wła- 
dimira, iz czisła najdiennych bliz Nieżina, 
w maje miesiące 1852 g. Kijew, w uniwers. 
tipogr., 1853, w 4ce, str, KIII, lo i 5 tablic 
litogr. -t + 

Wołcwicz Bohdan, ('1599); obacz: Horba- 
czewski N. 

WOŁOWSKA Tekla, (t w Maju 1871). Hi- 
Btorya polska. Tom J. Paryż, w drukarni 
Martinet, 18G0, w Sce, str. 540. 7 fr. 50 cnt. 

+ -ł + 

WOŁOWSKI były lekarz armii pola. Deca- mens sur le cholera morbns commaniquĆ8 a 
la „Revue Medicale". Paris, impr. Cossou, 
1832, w Sce, str. 12. 
Wołowski, obacz : Pochodnia. 

WOŁOWS KI. Obrona p. lir. Chotomskiego re- 
daktora Tyg. wielkopolskiego przez Jasieńczy- 
ka. Poznań, Callier, 1874, pół ark. 15 grp. 

WOŁOWSKI Aleksander. Cerwantes, poetę 
dramatique, la conunedia entretenida. Me- 
moire lu a la stance de Piustitut historique 
le 4 Nuvembre 1849. Batignoles. imp. d'Hennu- 
yer, 1849, w Sce, str. 16. 

WOŁOWSKI Bronisław. Dombrowskiet Yer- 

saillca par avec piecps et autographes a 

Pappui signes: Picard, Dombrowski, Valen- 
tin etc. et une lettre autographe de M. Fran- 
cois Smolka, ancien president de PAssem- 
bleu nationale autrichienne. depute a la dietę 
de Galli<;ie et au Reichsrath de Yienne. 3o 
edition revue. Geneve, impr. Carey freres, 
Londres S. O. Breton. Lemberg, libr. Cb, 
Wild, Septembre 1871. Droit reseryes. w 
Sce, str. 148 i 7 tablic litogr. 

— Toż 6me edition. Geueve, 1871, w Sce, 
str. 148. 2 złr. 

— Toż, tamże, 7me editon, 1871. 2 złr. 

— Z Pamiętnika tułacza, legion polski we 

Francyi w 1870—1871 r. przez Lwów, 

nakład Gubrynowicza i Schmidta, autor w 
Wiedniu Yictorgasse Nr. 1. (Wiedeń), drnk 
J. Buszczyńskiego w Toruniu (Oddruk z Ga- 
zety toruńskiej), 1873, w l2ce, kart 4, str. 
191. 1 złr. 

— Polacy w rewolucyi paryzkiej. Kilka 
ezczcgółów odsłaniających kulisy rządu wer- 
salskiego napisał Lwów, nakład F. H. 

Richtera, w druk. Manieckiego, 1871, w Sce, 
k. 1, str. 62. 80 cnt. + + 

— Toż, napisał .... Drugie wydanie. Lwów, 
Richter, druk Kar. Pillera, 1871, w Sce, str. 
18(>. (Nakład 1500 egzemp.) 80 cent. 

WOŁOWSKI Franciszek. Biografia księcia J. 
Józefa Czetwertyńskiego, członka Tow. liter, 
pols. w Paryżu, z polecenia towarzystwa na- 
pisana. Paryż, 1838, w Sce, str. 4. (Dodatek do 
Skarbca Sienkiewicza). 50 centim. 

— Coup d'oeil sur la legislation poloaatse. 
Paris, impr. de Coseon, w 8ce, str. 31. 50 
centim. 

— Toż, tamże, 2me partie, 1838, w Sce, 
str. 23. 

(Extr. de la Revue de legislat. 1838. T. 
VIII). 

— L'Erapereur Nicolas et la coustitution 
polouaise de 1815. Paris, 1832, w Sce, str. 
16. 1 fr. 60 cent. -t- + 

— Odpowiedź ze strony .... dziedzica dóbr 
Kosk z przyległościami Jaktrów i innemi w 
imieniu włościan Jaktrowskich podana. 15 
sgr. 

— Drugi głos ze strony dziedzica dóbr 

20 isi WOŁOWSKI Kosk z przyległościami Jaktrów i innemi w 
sprawie restytucyjnej. 15 8gr. 

— Podróż do JSzwajcaryi i Włoch rozpo- 
częta w r. 1825 z rgkopisrau deputowa- 
nego na sejra. król. polskiego. Paryż, druk 
Maulde i lienou, 1845, w 8ce, str. 408. 2 
franki. + 

— Obacz: Ledochowski J. 

— Życie śp. Franc. Wołowskiego deput. 
na sejm król. polskiego, czytane na posiedze- 
niu To w. liter, polsk. w Paryżu d. 16 Maja 
1844 r. Paryż, druk Maulde i Konou, 1844, 
W 8ce, str. 27. -ł 

WOŁOWSKI Franciszek (mecenas) ii. Odpo- 
wiedź ze strony Xcia Franc. S^-ipiehy w spra- 
wie MichaJa Cichockiego gen. wojsk, polsk. 
i siostry jego Konstancyi z Cichockich roz- 
wiedzionej Szwanowej naprzeciw sukcessoroni 
niegdy Aleks. Xcia Sapiehy kancl. W. X. Lit. 
w małżeństwie z niegdy Magdaleny z XX. 
Lubomirskich spłodzonym. Bez osobu. tyt. 
B. w. m. i r., folio, str. 22. 

— Drugie pismo ze strony X. F. Sapiehy 
w sprawie itd. jak wyż. B. w. r., fol., str. 22. 

WOŁOWSKI Gustaw, (f w Kwietniu 1862). 
Odpowiedź redakcyi i wydawcy czasopisma 
Kłosy, na skargg Gazety polskiej do IX de- 
partamentu rz%dzącego senatu zaniesiona. B. 
w. m. i r. (Warszawa, 1866), w 4ce, str. 21. 

WOŁOWSKI Hieronim. Odpowiedź z strony 
sukcessorów Teodora Chrząstowskiego na 
skargg Ant. Morzyckiego. Warszawa, 1844, 
folio. 

WOŁOWSKI Jan Tadeusz Mecenas S. N. J. 
król. Polsk. Głos powtórny w obronie Xdza 
Konstantego Dembka o odległe usiłowanie 
zbrodni stanu oskarżonego. B. m. i r., fol. 
Btr. 35, 

— Suramaryusz czyli wyciąg z protokółów 
i akt w sprawie Xdza Konstantego Dembka 
o zbrodnię stanu oskarżonego pod sąd sej- 
mowy oddanego, folio, kart 22. 

— Obrona za X. Konstantym Dembkiero o 
zbrodnię stann oskarżonym, fol., str. 64. 

— Głos powtórny ze strony B. Byczkow- 
skiego na replikę w drodze restytucyi A.Hr. 
Wielopolskiego i innych, folio. Złp; 3 gr. 20- 

— Odpowiedź ze strony Bartł. Byczkow- 
skiego na skargę restytucyjną Aleks. .Jana 
Kant., Adama i Pawła hr. Wielopolskich, fol. 
Btr. 7. 1 złp. 

— Odpowiedź ze strony Bartł. Byczkow- 
skiego na oiwory do restytucyi w sprawie 
Al. hr. Wielopolskiego, oraz innych człon- 
ków jego familii przeciwko Józ. Margr. Mysz- 
kowskiemu, tudzież nabywcom dóbr składa- 
jących niegdyś ordynacyą Myszkowską, fol. 
Btr. 15, b. osob. tyt. 

— Spis dowodów w sprawie Bartł. Bycz- 
kowskiego przeciwko hr, VVioIopol8kim. (1836). 
fol., str, 5. — Excepcya ' ze strony małżon. de 
Boutiakin w sprawie przeciwko Juliannie 
Nowickiej, fol., str. 3. 

— Odpowiedź ze strony małżonków de 
Jioutiaąuin na appelacyą Julianny Nowickiej. 
(O uchylenie trauzakcyi na przeżycie między 
Karolem X. Oranii a Karoliną z Godzkich 
Igo ślubu Sanguszkową, 2go Nowicką i 
inne.; (po r. 1824). fol., str. 12. 

— Głos powtórny czyli replika ze strony 
J. Szanieckiego na obronę Al. hr. Wielopol- 
skiego, folio. 2 złp. 15 gr. 

— Rekurs ze strony J. Olr. Szanieckiego 
itd. itd. przeciwko Aleks.hr. Wielopolskiemu 
itd. itd. od wyroku s. apel. kr. pols, itd. w 
sprawie o uznanie za nieważne umów zmniej- 
szaj, ordynacyą Myszkowską z 12tu kluczy 
na 3 klucze itd. (po r. 1831), str. 35. 

— Replika w sprawie Szanieckiego prze- 
ciwko hrabiom Wielopolskim w appelacyi 
interwenientom, a teraz zarekursowanym. fol., 
str. 14. 

— Odpowiedź ze strony sukcessorów Kar- 
czewskich na główną appelacyą Pisarzew- 
skich i Fiszerów, oraz usprawiedliwienie in- 
cydentalnej appelacyi przeciwko tymże i suk- 
cessorom Wągrodzkiego. B. w. ra. i r., w 4ce, 
str. 51. 

— Spis dowodów w sprawie sukces. Joa- 
chima Karczewskiego przeciwko Pisarzew- 
skim, Fiszerom oraz Wągrodzkim. (Warsza- 
wa, iSSł), fol,, ark. niel. 3. 

WOŁOWSKI Jan Kanty naczelny prokurator. 
(1803 f 1864). Głos naczelnego prokuratora 
1862. (w B.bl. warsz. 1862. T. IV). 

Projekt: tyt. ii. ks. II. O nabywaniu praw do 
majątku przez spadek. 1852 (litografowane ?) 

— Proiekt kodeksu cyw. ksiąg IV. artyk. 
2313 (r. 1852). Projekt kodeksu postępowania 
cywilnego z komentarzem. 

— Kurs kodeksu cywilnego p b. dziek. 

wydz. prawn.szk. gł. warsz., a zarazem na- 
czelnego prokuratora IX. warsz. depart. rządź, 
senatu. Treści przedmiotów, tudzież spis 
rozbieranych przepisów prawa dorobił, bra- 
kujące ustępy uzupełnił, wiadomości o świe- 
żych zmianach prawodawstwa pododawał i 
wydał F^cliks Jeziorański. Warszawa, Ferd. 
Ilósick, druk J. Jaworskiego, 186ri, w 8ce. 
T. 1. str. XII, 390, xxxvi, IV. T. II. str. 
392, LVI. 4 ruble, zniż. 2 rub. 50 kop. ■*- 

WOŁOWSKI iozefat Pantaleon. O arystokra- 
cyi, liberalizmie i demokraeyi w Polsce, 
słów kilka. Poznań, druk Stefańskiego Wal., 
1843, w 8ce, str. H2. + + + 

WOŁOWSKI Kazimierz. Ktudes sur la Pole- 
gnę par PariSjCh, Douniol Amyot, Im- 

primerie W. Remquet, Goupy et Cie, 1863, 
w 8ce, str. 270 i k. 3. 5 frank. + 

— Mćditations religieuses. Paris, Douniol, 
impr. W. Reraquet, 1863, w 8ce, str. XIII, 
408. 7 frank. + WOŁOWSKI 16S WOŁOWSKI Franciszek. [De ramćlioration 
de l'etat des pnysans roumaines par Const. 
Boresco. precede d'une lettra de Mr. Wo- 
łowski. Paris, A. Durand, 1861, w 8ce, str. 
IGO. (List jest na stronie 5—7). 

WOŁOWSKI Ludwik FranciszeJc Michał Raj- 
mund (ur. 1810 t 187łj). Aux ciłoyens ele- 
cteurs du departeniont de la Seine 12 avril 
1848. Imprimerie de Hennuyer et Cle. rue 
Lemercier, 24, fiatiguolles, w 4ce. 2 ul. + 

— Nr. 2112. Assemblee natioiiaile annee 

1874. Annexe au proces verl>al de la seance 
du ler juiu 1874. Proposition de loi relatiye 
au budget de l'exercice 1875. (Ri»nvoyee a la 
commision de budget de 1875). Preseutee 

par ii membre de rasiseniblee nationale. 

Na końcu : Sailles, 59. rue Du Plessis, Cerf 
et fils imprimeurs de l'a8semblee nationale. 
w 4ce, str. 9. + 

— Assemblee nationale. L'in)pot sur le 

revenu, Discours de depute de la Seine, 

(Seances des 22 et 27 Decembre 1871). avec 
des observationR et des annexes sur l'impot 
du revenu aux Etats-Dnis et en Angleterre. 
Paris, librairie de Guillaumin et Comp.. ty- 
pogr. A. Hennuyer, 1872, w 8ce, str. XXXIX 
i 55. + + + 

— Assemblee Nationale annee 1874. An- 
nexe au proces yerbal de la seance du 29 
Juin 1674. Rapport fait au nom de la Com- 
mission du budget de 1875 sur 1* le projet 
de loi ayant pour objet d'etablir un demi- 
decime additionnel a diyerses contributions 
indirectes ; 2*. La proposition de M , rela- 
tiye au budget de l'exercice 1875 par M..., 
membre de l'assemblee nationale. Yersailles, 
69, rue du Plessis, Cerf et fils inip. de l'as- 
semblee nationale, 1874, w 4ce, str. 24. 4 

— Assemblee nationale seance du lOJuil- 
let 1874. Discusciou du budget proposition 
relatiye au remboursemeut de la Banąue de 

France. Discours de M rapporteur de la 

Commission du budget. Paris, typographie 

A. Hennuyer, rue d'Arcet 7. w 8ce, str. 20, 
-f + 

— Assemblee nationale. Seance du 13 fey- 
rier 1874. Discussion sur l'impót des che- 
ąues. Discours de M...., depute da la Seine. 

B. w. m. i r. (Paris, tipogr. A. Hennuyer), 
w 8ce, str. 24. + + + 

— Assemblee nationale, Seances des 13. 
et 14 mars 1874. Discussion de 1'impót du 

sel. Discours de M depute de la Seine. 

Paris, typographie A. Hennuyer, 1874, w 8ce, 
8tr. IV i 36. + + 

— Nr. 3183. Assemblee nationale. Annee 
1875. Annexe au proces yerbal de la seance 
du 14 juillet 1875. Rapport fait au nom de 
la commision du budget sur les recettes et 

les depenses de l'exercice 187(), par M , 

membre de PAssemblee nationale. Deuxieme 
edition, reyue et corrigree. Yersailles, Cerf 
et fils, imprimeurs de PAssemblee nationale 

1875, w 4ce, str. 162. + + — Nr. 3191. Assemblee nationale. Annćs 
1875. Annexe au procfes-yerbal d? la sśance 
du 16 juillet 1875. Rapport supplementaire 
fait au nom de la Commission du budget 
des depen.ses de l'exercice 1876. (Ministere 

des finances: par M , membre de 1'Assem- 

blee nationnle. Yersailles, impr. Cerf et fila, 
1875, w 4ce, str. 21. + + 

— Assemblee nationale, Annee 1875, An- 
npxe au proces-yerbal de la seance du 21 
juin 1^75. Rapport fait au nom de la Com- 
mission du budget sur le budget des depen- 
ses de l'exercice 1876. (Ministere des finan- 
ces), par M membre de PAssemblee na 

tionale. Yersailles, druk Cerf et fils, (1875), 
w 4ce, str. 79. + + 

— La banque d'Anglełerre et les banąues 

d'Eco8se par Paris, Guillaumin, 1867, w 

8ce, str, XI, 560. 2 tal. 15 sgr. + 

— La change et la circulation. Paris, libr. 
Guillaumin. 1869, w 8ce, str. YIII, 480. 

— Concours concernant Fliistoire de la 
ligue anseatiąue, Rapport fait a 1'Academie 
des Sciences morales et politique8. Paris, 
impr. Poupart-Dayyl et Comp. 1863, w 8ce, 
str. 16. 

(Extrait du Journal des eeonomistes. Nr. 
du 15 Juin 1863), 

— Conseil generał du commerce. Enąnete 
sur la ąuestion monetaire. Deposition de 

M , membre de Plnstitut et de la Societe 

imperiale et centrale d'agriculture, ancien 
representant de la Seine a PAssemblee con- 
stituante et a PAssemblee legislatiye. Paris, 
Guillaumin et Cie, 1870, w 8ce, str. 128. + + 

— Cours de legislation industrielle. 5me 
annee 1843—44 1-re lecon 22 nov. 1843 des 
Fraudes Commerciales. Paris, du Bureau de 
la Reyue de legisl., impr. Cosson, 1843, w 
8ce, str. 32. (Extrait de la Rey. d.leg.) 

— Discours prononce a la seance publique 
annuelle de la Societe centrale d'agriculture 
de France, tenue le dimanche 27 juin 1875; 
par M...., depute du departement de la Sei- 
ne, president des la societe. w 8ce, str. 12. 
(Impr. et libraire de Mme Yve Bouchard-Ha- 
sard). + + 

— Discours de M...., depute de la Seine, 
avec des obaeryations et des annexe8 sur 
1'impót de revenu aux Etats-Unis et en 
Angleterre. Paris, 1872, w 8ce, str. 55. -ł- + 

— Discours prononce au 17e anniyersaire 
de la rćyolution polonaise le 29 Noy. 1847, 

par profess. au Consery. des arts et me- 

tiers. Paris, typ. Martinet, 1848, w 8ce, str. 
8. + 

— Discussion du projet relatif a la denon- 
ciation du traite de commerce de 1860, avec 

1' Angleterre. Discours de depute de la 

Seine. (Assemblee nationale, Seance du 1. 
Feyr. 1872. Paris, typ, A. Hennuyer, w 8ce, 
str. 32. + 

— Discussion generale du budget. Assem- 166 WOŁOWSKI blee natlonale seance du 24 Decembre 1873. 
Discours de M. Wołowski depute de la Sei- 
ne. Paris, typographie A. Heunuyer, rue du 
boulevard 7, 1873, w 8ce, str. 14. (Bez osob- 
uej kartki tytuiowi-j). + 

— Le droit au travail au Łuxembourgr et 
a r asseiublee uatiouale. T. 2. Paris, Micbel 
Levy freres, 1849, w 8cc. 

— Un grand ei ononiiste francais du qua- 

torzieme siecle par de 1' Acadćmie des 

Bciences tnorales et" politiąues. Lu dans la 
BĆance annuelle des cinq acadeiuies du 14 
Aout 1862. (Instit. Imper. de Franco) Paris, 
Firmin Didot, 18G2, w 4ce, str. 48. 

— Eloge de Quetelet. Discours prononce 

par M , de 1' Institut, devant la Societe de 

statistiąue de Paris. Nancy, imprimerie Ber- 
ger Leyrault et Cie, 1874, w 8ce w., str. 11. 
+ + 

— L' Empereur Nicolas et la constitution 
polonaise de 1815. Paris, b. w. r., w 8ce, 
Btr. 16. 

— Etudes d' economie politiąue et stati- 
stiąue. Le Pauperisme de Flandres, l'expo8i- 
tion agricole et iudustrielle de Bruxelle8. Le 
commerce des grains. L' union douaniere de 
la liberte commerciale. De la statistiąue. Pa- 
ris, 1848, w 8ce, str, 423, 1 tal. 20 sgr, + + 

— Les finances de la Russie. Paris, impr, 
Claye, 1864, w 8ce, str. 24. 

(Extrait de la Revue des Deux-Moijde8. 
LiYraison du 15 janvier 1864). 1 frank. 

— Tenże tytuł. Paris, Guillaumin et Cie, 
Dentu, (lb64), w 8ce, str, 256. 5 franków. 
+ + + 

— Obacz: Meyendorff A. 

— Des fraudes commerciales. Paris, Du- 
rand, 1843, w 8ce. 1 frank. 

— Inauguration du momumentd' Ad. Mic- 
kiewicz a Moutmorency (21 Mai 1867) allo- 

cution de M , uiembre de Pinstitut. Paris, 

libr. Luxembourg, w 8ce, str. 4. + 

— Institut imperial de France. Heuri IV. 
economiste. lutroduction de Pindustrie de la 

Boie en France par , membre de l'aca- 

deoiie des sciences morales et politiques. Lu 
a la seance publiąue annuelle des cinq aca- 
demies le 14 avril 1855. Paris, typogr, Fir- 
min Didot freres, 1855, w 4ce, str, 21. + + + 

— Institut imj erial de France. Rapport 
Bur le concours relatif a 1' administratiou 
de Colbert fait au nom de la section d'eco- 

nomie politique et de statistique par M 

Lu a I' Acadćmie des sciences morales et 
politique8, dans les seances du 5 ayril, 24 
mai et 18 octohro 1856, (Extrait du tomo X 
des Memoires de 1' Academie des sciences 
morales et politique8). Paris. typogr. de Fir- 
min Didot łierus, fila t-t Cie, 1860, w 4ce, 
Btr. 79. 4 + 

— Institut imperial de France. Le grand 
dcBseia de Heuri IV. par M , membre de 1' academie des sciences morales et politi- 
que8. Lu dans la seance pul)lique annuelle 
des cinq acadeniies, le 14 aout 1860. Paris, 
typogr. de Firmin Didot freres, fils et Cie, 
1860, w 4ce, str. 32. + -f 

— Insłruction pour le peuple. Cent trai- 
tes. (Dzieło iibioiowe mieści jego prace te: 
1. Stati8tłqne de la France, terntoire, popu- 
lation, finances. 1847, w 8ce. 2. Economie 
politique. 3. Riyenus publics. 4. Forces pro- 
ductiyes, 5. Agriculture, 6. Miues, 7. Indu- 
strie, 8. Commerce). Paris, 1848, w 8ce. 

— Introduction de P economia politique 
en Italie. Paryż, 1869. 

— La liberte commerciale et les resultats 
du traite de comn;erce de 1860. Paris, Guil- 
laumin et Cie, 1669, w 8ce, str. VIII i 472. 

+ + 4- 

— La liquidation sociale. (Extrait du Jour- 
nal des Econoraistes, avril 1870J. Paris, 
Guillaumin et Cie, w 8ce, str. 16. -ł- + -f 

— De la mobilisation du credit foncier, 
Memoire lu a 1' academie des sciences mo- 
rales et politiqut?8 dans sa seance du 13 ju- 
illet 1839. Paris, 1' auteur, 1839, w 8ce, str. 
36. 

— La raonnaie. Eutretien sur le traite de la 
monnaie de Copernik. (Conference du 2Mai8 

1864) par membre de 1' institut. (Acad. 

des sciences morales et polit.) Paris, libr. 
Didier, 1864, w 12ce, str, 52. 1 frank. + + 

— De la monnaie. Conferences populaiies, 
Paris, L. Hachette et Cie. Paris, 1868, w 
16ce, str. 72. + + + 

— O monecie. Warszawa, 1874, w 16ce, 
str. 58. 7Vj kop, 

— Notice sur M, Monny do Moriiay par..,, 
membre de P instit, et de la section d' econo- 
mie, 8tati8tique et legislation de la societe 
d' agricuUure de France. Paris, impr. de 
Mme Ve Houchard-Huzard, 1870, w 8c6, str. 
15. ^ 

— Notions generales d'econoniie politique. 
Paris, L. Hachette et Comp. 1868, w 16ce, 
str, 69. -4 -h -i- 

— Qiielque8 obseryations presentees ?• la 
commission du corps legislatif chargee de 
l'exainen du traite entre la yille de Paris et 
le Credit foncier par M ...., membre du Con- 
seil d' administration du Credit foncier de 
France. Paris, impr. Dui)ont, 18(;9, w 8ce, 
str. 32. -f^ 

— L'or et Paigent queBtion monetaire. 
Mćmoire hi le 7 Octobre 1868 a la teance 
des cinq academios de V institut imperial 

de Fiaiice par , , numbre de V institut 

academie des sciences morales et politique8, 
Paris, Hennuyer, 1868, w 8ce, str. 32. -f 

— L' or et r argent par , membre de 

1' institut et dc la societe imp, et centrale 
d' agriculture, ancien representant de la 
Seine a I' assemblee constituante et a Tas- WOŁOWSKI - WOŁYŃSKI 151 semblźe lógislatiye. Paris. lib. Guillaamin 
et Cie, 1870, w 8ce, etr. VIII. 440. zarazem: 
Enąuete sur ąuestion monetaire. Deposition 
de — str. 125 i VIII. + 

— Organisation du travail. Paris, w Sce. 
— - De Torganisation du credit foncier. 

Paris, Guillau.iiin, Durand, Yidecoą. 1849, w 
8ce, str. 36. (Wyjęte z Revue de la iegislat. 
1848). 2 frank. 50 cent. 

— Praca dzieci po rykodzielniach, prze- 
łóż}'} z francuzkieero L. Toloozko. Lwów, 
(Bibl. mrówki Nr. 8), Giibryiiowicz i Schmidt, 
druk II. Jasieńskiego, 18G9, w 16ce, str. 32. 
10 cnt. + 

— La ąupstion des banąiies par ,.., mem- 
bre de P institut. Paris, libr, Guillaumin et 
Cie, druk Ilennuyer, 1864. w Sce, str. 592 i 
IV. 8 frank. + + 4 

— La ąuestion monetaire. Secor.de edi- 
tion. Paris, libr. Guillaumin, 1869, w Sce, 
•tr. XLIV, 243. 

— La quc8tion du seryage en Russie, (Ex- 
trait de la Revne des Deux-Monde8, ]ivr. 
des lers, 15 juill. et 15 sept. 1858). 3 frank. 

— Rapport verb5»I sur Pesnosition de 
Vienne presente a 1' academie des sciences 
morales et poliłiąues par ..,, membre de Pa- 
cadćmie des sciences morales et politiijues, 
depute de la Seine. Paris, 1873, w 8ce, str. 
32. -f 

— Les rćsultats du traitó de comraerco 
de 1860. Paris, 18G1, w 16ce. 1 frank. 

— Resultats economiąues du payement de 
la contribution de guerre en Allemagne et en 
France. Paris, 1874, w Sce, str. 42. + + 

— Reyue de la legislation et de jurisprudence 
publice sous la diiectioii de ,...., Troplong. 
Ch. Giraud, F. Helie et Ortolan. Paris. Był 
głównym redaktorem. 

— Seance publiąue atmuelle de I" acade- 
mie des sciences morales et politiąues. Dis- 
cours.... Paris, 1856. 

— Des societes pa^ actions. Paris, 1 Mars 
1848, Rue des Beaux-Arts, w Sce, str. 100. 
7 sgr. 

— Traicte de la premierę iuvention des 
monnoies de Nicole Oresme textes francais 
et latin d' apres les manuscrifs do la biblio 
theque imperiale et Traite do la monnoie 
de Copernic texlo latin et traduction fran 

caise publies et annołes par , membre de 

r institut. Paiis, Guillaumin et Cie, 1864, 
w Sce, 8tr. LXXII, 1, CXXX1X i 83. + 

— Le trayail des enfants dana les manu- 

factures Le^-ons de (Extrait3 du Bulletin 

de la societe de protection dos apprentis 
et des enfants des munufactures}. Paris, 
Guillaumin, 1868, w Sce, str. 40. + + + 

— •'".ur Putilitć pour los ouyriers d' etu- 

dier Peconomio ()olitique par , membre 

de P institut, depute do la Seine. (KxŁrait 
da Journal des ćconomistes, numero de do- ycmbre 1872) Paris, librairie Guillaumin et 
Cie, typogr. Parent, 1872, w Sce, str. 32.-+ + 

WOŁOWSKI Ludwik I FONTERYAUD Alcide. 
Principes decononiie politique. Pans, 1849, 
w St-e. 

(Hył współpracownikiem pism: Jonrnal 
des ćconomistes i dzieła Anuuaire de PEco- 
Domie poliłiquo od r. 1843). 

— obac/ : Chain: Cibario; Gaszyńs' i K.; 
Meyendorff S. ; Ohryzko; Oresme. 

WOŁOWSKI M. Dziwni, pzkic powieściowy. 
Lwów, autor, u F. II. Richtera, druk 1. zwi^zk. 
drukarni, 1874, w Sce, str. 159. 1 złr. 

WOŁOWSKI Władysław. Campagne de 1870 
— 71. Coips francs des Vosges (.\rmee de 
P Est). Souyeuirs, suiyis de. depeches decrełs 

etc. par commandant des eclaireurs a 

cheyal. Paris. A. Leport, impr. Kdu, Biot et 
fils ainć, 1871, w Sce, kart 2, str. 104. 2 
franki. + 

Wołoźyński kościół, obacz: L. A- X. (Lipiń- 
ski A. 1857). 

Wołyń, obacz; Andrzejowski A. (hist. uat.); 
Besser igeogr.); Borejko; Brodowicz T. (Po- 
dole 1789); Dubois (geoguozya;; Eichwald 
(luRt. natural.); Karaszewicz (cerkiew 1855): 
Kołłątaj (wychowanie); Kraszewski j. I. (opis); 
Minderer (zaraza); Molier; Nowicki F. (1863); 
Olizar N. (rewol. 1831;; Orda (album wido- 
ków 1876); Potocki Jan; Przeździecki Al; 
Reuschel (Apeicu) ; Różycki K. (powstanie); 
Russów St. (zapiski 1809); Sbornik (praw. 
sław. 1868); Stecki Tad.(opis); Volhynie (car- 
te); Wrotnowski T. 

Wołynjanka. Powieści dla dzieci polskich. 
Drezno, nakład Adama Lwa Soltana, druk 
Bochmauss, 1868, w 16ce, str. 132. 15 pgr. 

Wołyńskie gimnazyum, obacz : Czacki T.; 
Chodkiewicz A. (1805); Kruczkowski J ; Objaś- 
nienia; Osiński Al.; Rachunek. 

— Oczerki (Istoriczeskij stałisticzeskije) 
wołyńskoj gubernii. Wilno, Zawadzki, 1853 
—53, w Sce, str. X, 3, 223 i 3, 127. 

WOŁYŃSKI Artur. Cenni biografici di Nicolo 
Copernico (Kopernik) dettati dal-Dott. Vo- 
linschi. Tip. deli' associazione, 1873, w Sce, 
48, karta str. 1 i 3 portrety. + f + 

— La diplomazia łoscana e Galileo Galilei. 
Firenze, 1874, w Sce, str. 76. + + 

— Insurreziono Polacca nel 1863 e 1864. 
B. w. m. i r., w Sce, str. 31. 

— Kopernik w Italii czyli dokumenta ital- 
skie do monografii Kopernika, z dodatkiem 

o (jalileuszu, zebrał Cz. I. i II. Poznań, 

red. Tygod. wielkop., druk L. Mcrzbacha, 
1873, w Sce, str. 288 i od str. 289—400. 
(Stanowi Część 1. zbioru stoletnej niewoli; 
Część II. odbitka z Tygod. Wielkopolsk. 1871. 
3 tal. f 

— Leltfre incdite a Galileo Galilei rac- 
colle dal Dott. Arturo Wołyński (Yolinschi), \M WOŁYŃSKI - WORONICZ Firenze, tipograHa deli' Associazione. Tia YaU 
fonda 79. (£sŁratto dalia Rivista Europea), 
1872. w 8ce, str. 116. + + + 

— Muzeum Kopernika w Rzymie pr/ez .. , 
{na końiu:) Florencja, d. 8 Majn. Lwów. I. 
związkowa drukarnia, hotel Zorza, 1876, 
w 8ce, str. 8. (Odbitka z „Kosmosu"). + 

— Relazioni di Galileo Galilei colla Polo- 
nia esposte secondo i documenti per la ning- 
gior parte non publicati dal .... Cz, I. lEstr. 
dair Archivo storioo italiano Ser. III. T. 
XVII). Firenze, tip. M. Cellini et C, 1873; 
w 8cp. str. 138. (Odb. 100 egz.) 2 liry 50 
cent. + + + 

— De Sibyllis seu ethnicorum pro Christi- 
ana religione testimonium. Auctore .... sacrae 
theologiae doctoro. Parisiis, E. Repos libr. 
edit., Loreto, tipogr. di P. Rossi, 1870, w 
12ce, str. 176. -i- 

— Obacz: Pawlikowski M. 

Wołyński Ludfim pseudonym Uszczapow* 
skiego Leona. Obacz: (Atheneum 1845 T. 
III, str. 143—186). 

WOŁYŃSKI Maurycy. Dżelaleddin, powieść 
tatarska z rosyjskiego przeJożona przez M. 
Wołyńskiego. Wilno, 1840, w 12ce, str. 162. 

WOMACKA Johann. Satze aus den Rechts- 
nnd Staatswissenschaften. Krakau, Bachdr. 
Univ., 1862, w 8ce, str. 6. + 

WOOD pani. Izabella, powieść tłumaczona 
przez M. G. (Przedruk z Kur. wileńskiego). 
Wilno, druk Kirkora, 1850, w 8ce, str. 500. 
75 kop. 

WOOD A. Walter. Żniwiarki i kosiarki 
pierwszemi uwieńczone nagrodami w Euro- 
pie, 500 pierwszych nagród i medali złotjch, 
z tych 51 w roku 1873. Na wystawie wie- 
deńskiej przeznaczony był dla wszystkich 
machin jedyny dyplom honorowy i ten otrzy- 
mał W. A. Wood, jakoteż krzyż Franciszka 
Józefa. Wyłączna sprzedaż w głównym skła- 
dzie warszawHkiej łabryki machin, narzędzi 
rolniczych i odlewów (dawniej Ostrowskiego 
i Sp.) Warszawa, przy ulicy Senatorskiej Nr. 
29, druk S. Orgelbranda sjnów, 1874, w 
8ce, str. 13 i 1 niel. -i- 

— Wood" 8 Wardld' s highest Prize Mo- 
wing and Reaping Machines. Główna agen- 
cja i skład A. Mackeasz et Comp. w Wro- 
cławin, Gorzycach, Krakowie, Wiedniu. Filia. 
Kraków, pełnomocnik Louis Stern. Oryginal- 
ne żniwiarki i kosiarki Waltera A. Vooda w 
Hoosick-Fals w Nowym Jorku. Kraków, w 
drukarni Dr. L, Gumplowicza, (1874), w 4ce. 
4 kartki. + 

Voranschlag (summarischer) des lemberger 
Stadtfonds fur das Yerwaltungsjahr 1857. 
Lwów, druk Korn. Pillera, 1857, w 4ce. 

— Toż na r. 1858, w 4ce, str. 12. 

— Toż na r. 1859. Lwów, druk Pillera, w 
4ce, str. 11. j — To4 dea lemberger Communal-Fondes 
I und der unter der Communual-Yerwaltung 
! stehenden Wohlłhatigkeitsfonde fiir das Ver- 

waltungsjahr 1860. Lwów, druk Pillera, 1859, 

w 4ce, str. 15. + 

— Toż na r. 1861. Lwów, druk Pillera, 
1860, w 4te, etr. 15. 

WORCELL Stanisław współwydawca. (f 
3 Lut. 1867). Le proscrit. (Dziennik wycho- 
dzący w Londynie i Paryżu, miesięcznik), 
1849, w 8ce. Wydawcy: L. Rollio, Mazzini, 
Ribegrelles. 

(W Iszym numerze jest: Tendence sociale 
de ridee democratiąue polonaise par Wor- 
cell, Darasz et Podolecki). 

WORCELL Stanislas et PUŁASKI C. A. Aux 

Rćfugies polonais. Paris, imprimerie de Aug. 
Mie 1833, w 8ce, str. 4. (Odezwa tłumacząca 
powody uwięzienia we Francyi, na końcu 
podpisy : Des prisons de Sainte-Pelagie, 14 
juillet 1833). + + + 

— Obacz: Białkowski M.; Ledru-Roilin; Le- 
lewel Joach. 'Vi)ix); Pułaski C A. (Aux re- 
fugiesj; Zwierkowski (Korpus drugi str. 217 — 
223. Prawi Polacy i Wł. Zamojski). 

WORINGEN Franz. Jadwiga, Trauerspiel in 
5 Aufziigen. Berlin, Decker, 1870, w 8ce, 
str. 126. 22 i pół sgr. 

YORLANOER Fryderyk. Sztuczne skraplanie 
łąk czyli nawodnienie ich przemysłowe, t. j. 
praktyczna nauka zaprowadzenia i utrzymy- 
wania łąk skrapialnych, oblewnych, albo spła- 
wialnych, z dodatkiem o zalewie, albo zato- 
pię łąk, tudzież o obchodzeniu się z łąkami 

samorodnemi przez , zawiadowcę lasów 

okręgu górniczego w Siegen, członka czyn- 
nego towarzystwa Siegieńskiego rolnictwa i 
rękodzielni itd., spolszczone przez Leopolda 
Eytmontta. Warszawa, Merzbach, 1844, w 
12ce, str. 127 i 2 tabl. 5 złp. -f 

Vorlaufer, (Diej des polnischen Aufstandes. 
Leipzig, 1864, w 8ce. 

Yorlicek Frań. Władysław. (1827 f 1865). 
Przełożył na czeskie : Rzewuskiego (Listopad; 
Zborowscy); Kraszewskiego (Kordecki, Djabeł, 
Mistrz Twardowski); Czajkowskiego Mich. 
(Szwedzi w Polsce); Korzeniowskiego^ po- 
wieści tłumaczone wydawał r. 1854. 

Woroncow M., obacz : Olizar P. 

WORONICZ Jan Paweł. (1757 1 1829). Anieli 
z hr. Wodzickich Zygmuntowej Dzia^yńskiej 
ślubny przypominek d. 19 Czerwca 1821 r. 
B. w. m. (Kraków), w 4ce, str. 4. 

— Anklindigung des Jubeijahres in der 
Krakauer Diózes im J. 1826 d. 20 August, 
w 4cp, str. 8. 

— Assarmot, syn Jeklana, praprawnuk Se- 
ma, praszczur Noego, narodów sarmackich 
patryarcha r. 1821 ; zarazem Hymn do Boga 
tudzież Sybilla. Lwów, u Niebylskiego, 1818. WORONICZ isd (Tak złożone w całość trzy odrębne wydania 
figurują w katalogach), 

— Aasarmot. Paryż, druk L. Martinet, 
1863, w 8ce, k. niel. 4, {rozpoczyna wiersz 
Woronicza, poczem id% pieśni obce powstań- 
cze). + 

— Assarmot (po czesku) w czasopiśmie 
Swiatozorze. Praga, 1876, przekład X. SzŁul- 
ca. 

— Discours prononce dans la cathedrale de 
Var80vie lors de 1' ouvcrturo do la pre- 
mierę asaemblee nationale du duche de Var- 
80vie par... le 10 mara 1801), traduit du polo- 
naia par Mr. Tęgoborski, c'i-devaut aecretai- 
re d' etat au departemeut des aflairea elran- 
geres et grand secretaire de Lithuauie, che- 
valier des ordrea de Pologue. Varsovie, im- 
prira. du Gouveruem. 1809. w 8ce, str. 40. + 

— Discours prononce dana la cathedrale 
de Yaraoyie lors de 1' ouverture de la dietę 
extraordinaire du Duche de Varsovie par 1' 
abbe... doyen de la cathedrale et couaeiller d' 
etat le 26 juin 1812, traduit du polonais. 
(Var80vie), chez Yict. Dąbrowski, w 8ce, str. 
26. 1 złp. + 

— Diacotirs prononce dana 1' eglise parois- 
aier de Ste Croix a 1' enterrement des re- 
stes mortela, transfóres a Var8ovie, de S. A. 
le Prince Jos. Poniatowski, commandant en 
chef de 1' armee polonaiae a Yaraoyie par.... 
doyen de la cathedrale de Yarsoyie le 10 
eepterabr. 1814, traduit du polonais par Mr. 
Tęgoborski. Yaraoyie, chez Yictor Dąbrow- 
ski, w 8ce, str. 31. 25 agr. 

— Dzieła poetyczne wierszem i prozą ...., 
arcybiakupa warsz., prymasa król. polskiego. 
Wydanie J. N. Bobrowicza. (Bibliot. kieszon- 
kowa klasa. pols. Tom XXXYIII, XXXIX i 
XL^. Tom I — III. Lipak, księg. zagraniczna, 
1853, w 12ce, str. XVI, 228 i portret, str. 217 
i 225. + 

— Dziennik nabożeństwa dla użytku pra- 
wowiernych chrześcian rzymako katolickiego 
kościoła, z uwagami o modlitwie w ogólno- 
ści ułożony przez X. Jana Pawia Woronicza 
arcybiakupa warszawskiego. Wilno, w dru- 
karni J. Gluckaberga, 1832, w 12ce, str. 309, 
z ryciną i kalendarzem atoletnim. 

— Przedruk. Wilno, 1836, w 8ce, obacz: 
Niezabitowski Kaj. 

— Glos poprzedzający odczytanie drugiej 
części poematu Lechiada, na publicznem po- 
siedzeiiiu T. Przyj, Nauk. Warszawa, d. 15 
maja 1807. 

— Homilia na dzień nowogo lata 1824 

przez JW , biskupa dyecezyi krakowakiej, 

senatora król. pola., orderu św. Stanieława 
I. ki. kawalera, w kościele katedralnym na 
zamku w czasie mszy św. przez samego pa- 
aterza śpiewanej miana w Krakowie, w dru- 
karni akademickiej, 1824, w 8ce, z przodu 2 
k. niel. i 10 stron, ■+ + + 

— Homilia ...., arcyb. waraz. prymasa król. przy pierwszym uroczystym wstępie do koś- 
cioła metropolii, warszawskiego miana d. 21 
Września 1828 r. Warazawa, druk Bibliot. 
chrześciańs., 1828, w 8ce, str. 24. -f + 

— Homilie, nauki i przemowy dotąd dru- 
kiem uieogłoa zonę z własnoręcznych pier- 
wotworów aut ora zebrane. Kraków, wydanie 
staraniem Ign, Paulego, nakład i druk J. 
Czecha, 1852, w 8ce, str. 99. 4 złp, -f + -f 

— Hymn do Boga o dobrodziejstwach 0- 
patrznuści narodowi polskiemu wyświadczo- 
nych po upadku Polski, napisany przez ,.., pry- 
masa król. pols. (Kraków), druk jSt. Giesz- 
kowakiego, b. w. r., (1831?), w 8ce, atr. 8.-t- 

— Toż, po upadku Polaki przez jednego 
z synów ojczyzny napisany, ii. w. m, i r,, 
((.koło 1809J, w 4ce, str, 8. -f 

— Kazania czyli nauki parafialne na nie- 
dziele i święta oraz nauki przygodne przez 
, arcybiskupa warszawskiego, prymasa kró- 
lestwa polskiego. 2 tomy. Kraków, w dru- 
karni Józefa Mateckiego, 1829, w 8ce, str. 
T. 1. 326, kart 3. Tom II. str. 220, niel. 6, 
U złp. + 

— Toż. Kraków, druk J, Czecha, 1832— 
33, w 16ce, T. I. str, 211, Tom II, str. 217. 
Tom III. str. 198. 

— Kazania, tudzież nauki parafialne, 
wydanie trzecie. Kraków, nakład i druk J. 
Czecha, 1845, w 8ce, k. 2, str, XI, (Przemo- 
wa Franc. Wężyka) 400, k, 1 i 1 rycina, + 

— Kazania, nauki parafialne, tudzież ho- 
milie i odezwy. Wydanie czwarte, Kraków, 
nakład i druk Czecha, 1857, w 8ce, str, 2, 
364 i 4. 3 zlr. -f -f + 

— Kazanie miane w d. 7 Kwietnia 1826 
w czasie obchodu pogrzebowego po wieko- 
pomnej pamięci cesarzu i królu Aleksandrze 
I. w kościele archikatedr, warszawskim przez 

, biakupa krak., senatora kr. pola. B. w. m. 

i r. (Warazawa, 1826). + 

— Kazanie przez Jaśnie Wielmożnego Im- 
ci księdza , pudczas pamiętnego pogrze- 
bowego obchodu po spoczywającym w Bogu 
wiekopomnej pamięci najjaśniejszym ce-<arzu 
i królu Aleksandrze I. d. 7 Kwietnia 1826 r. 
w kościele metropolitarnym w Warszawie 
miane, B, w. m. i r,, w 8ce małej, str. 16, -f- 

— Toż, 1826, w 8ce, str, 18. + -i- 

— Kazanie na pogrzebie śp. JO. Xcia A- 
dama Czartoryskiego, byłego generała ziem 
podolskich etc. miane w kościele warszawa. 

św. Krzyża przez , biakupa krakow. d. 23 

Kwietnia 1823 r., przedrukowane w Krako- 
wie na korzyść szpitalów, B. w, r., w 8ce, 
str. 32, z wizerunkiem litogr. 3 złp. + + + 

— Toż. Warszawa, 1823, w 8ce, z por- 
tretem. 

— Kazanie przy uroczystych exekwiach 
Izabelli z Xią?.ąt Czartoryskich Xiężny Lu* 
bomirskiej marsz ałkowej w, koronnej przez 
sprawującego obrządek religijny w kościelo 160 WORONICZ warszawskim Św. Krzyża d. 14 Uruduia r. 
1816 miane. Warszawa, w drukarni Zawadz- 
kiego i Węckiego, 1817, w 4ce, str. 15. Złp. 
1. + + + 

— Toż. Kraków, druk J. Mateckiego, 1817, 
w 4ce, str. 15. Złp. 2. f + + 

— Kazanie ua pogrzebie sprowadzonych 
do Warszawy zwłok sp. JO. Xcia Józ. Ponia- 
towskiego, nacz. wodza W. P., minis. wojny 
Xig. Warsz. etc, wielu order. kraj. i zagr. 
kawał., miane w kościele warsz. św. Krzyża 
d. 10 Września 1314 r. przez , radcg sta- 
nu, dziek. kat. warsz. Cena złotych 2 na 
wsparcie wdów i sierót wojskowych. 1814, 
w 8ce, str. 32. Złp. 2. ł- + 

— Kazanie przy pierwszem otwarciu sojmu 
głównego ksigfitwa warszawskiego d. 10 Mar- 
ca 1H09 w kościele katedr, warszawskim. 
Warszawa, w drukarni Rządowej, lb09, w 
Sce. 

— Kazanie przy otwarciu sejmu nadzwy- 
czajnego Księstw a warszawskiego d. 26 Czerw- 
ca 1812 r. miane w kościele katedralnym 
warszawskim przez , dziekana katedral- 
nego, radcę stanu. Warszawa, druk W. Dą- 
browskiego, 1812, w 8ce, str. 23, 24 grp. 

-^ -(■ 4 

— Kazanie przy uroczystem poświtceniu 
orłów i chorągwi polskich, wojsku narodo- 
wemu nadanych, miane przez kanon, katedr, 
warsz. d. 3 Maja 1807 r. w Warszawie. War- 
szawa, druk Gazety warszawskiej, 1807, w 
Sce, str. 32. -t 

— Toż, Warszawa, 1831, w 8ce, str. 19. 
20 grp. -f- + 

— List pasterski o jubileuszu w roku bie- 
żącym zaczynającym się w dyecezyi krakow, 
d. 16 Września 1826, w 4ce, str. 8. 15 gr. 
-f -f + 

— (List pasterski), N. 547/150 d. 14 Sier- 
pnia 1826, w 4ce, str. 7. 

— Lis{ pasterski Józefa Hończy Miaskow- 
skiego biskupa warsz., obwieszczający dyece- 
zanom utworzenie icii biskupstwa, wydany 
z Warszawy 9 Lutego 1800 r, 

— Mowa przy obrzędzie żałoby narodowej 
po wiekopomnej pamięci Naj. ces. Wszech 
Kosyi Aloksanilrze I. królu pols. miana w 
kościele metropolit. warszaw, przez . ., bisk. 
krak. Warszawa, w druk. szkolnej, 1826, w 
8ce, str. 16. + 

— Mowa w czasie obrządku pogrzebowego 
J. O. Xiąż. Józ. Czartoryskiego, stolnika 
niegdy W. X. Litews., ord. polsk. kawał, w 
kościele XX. Kapucynów warsz. d, 20 Lut. 
1810 r. miana. li. w. m. i r. (Warszawa, 
1810), w 8ce, str. 19 

— Mowa miana przy uroczystem poświę- 
ceniu Franciszka Ksawerego Zglenickiego, 
prałata archiilyakona i suifragana krakow- 
skiego na biskupa Gortyncuskiego. (w Do- 
datku do Gazety krakowskiej do Nr. 100 
Z r. 1824), w 4ce, kart. niel. 2. — Mowa na pogrzebie Rafała Lr, Tarnow- 
skiego, 1803. 

— Mowy pogrzebowe i homilie, dotąd dru- 
kiem nieogłoszone z własnoręcznych pier- 
wotworów autora zebrane. Kraków, J. Czech, 
1861, w 12ce, sir. 139. złp, 5. + -^ -f- 

— Obwieszczenie o objęciu administracyi 
biskupstwa i dyecezyi krakowskiej. Kraków, 
1815, fol. k. 1. 

— Odezwa zawiadamiająca o wcieleniu 
biskupstwa Kifleckiego do dyecezyi krakow- 
skiej, pisana z Warszawy 30. Grudnia 1818. 

— Ogłoszenie wielkiego jubileuszu w dye- 
cezyi krakowskiej 1826 r. dnia 20. Sierpnia. 
Warszawa, 1826, str. 11. złp. 1 gr. 10. 

— O pieśniach narodowych, rozprawa czy- 
tana na po <iedz. publ. Tow. przyj, nauk d. 
15. Maja 1803 r. (w Roczu. Tow. W. P. N. 
1803, T. 2.) 

— Piima Jana Pawła Woronicza, arcybi- 
skupa warszawskiego, prymasa Królestwa Pol- 
skiego. Tom 1. Kazania przygodne. Kraków, 
druk J. Czecha, 1832, w 12ce, str, XVIII i 
211, i k, 2. Tom 11, Świętalne. k. 2. str. 217. 
Tom 111. Niedzielne, k. 3, str. 198. złp. 10. 
-t -I- -f 

Oddział H. Pi.-^ma rozmaite biegiem lat 
ułożone, Kraków, 1832, w 8ce. Tom IV, 
w 12ce, str. XLI i 224. Tom V. str. 220. 
k. 3. Tom VI, str. 181 i k. 3. złp. 14. Za 
6 tomów złp. 24, 

(W T. IV. zmylone liczbowanie, zamiast 
str. 223—224 wydrukowano 265-266), -i- + i 

— Pochwała Jana Nep, Kossakowskiego, 
biskupa wileńsk., członka tow., czytana na 
posiedzeniu publiczntm Tow, król. warsz, 
przyj, nauk, 7. Stycznia 1813. (Rocz. Tow. 
przyj. nauk. T. X. str. 12—17). 

— Poezye. bez w. m. (Kraków, w drukarni 
akad.), 1831, w 8ce, z ryciną Sybilli w Pu- 
ławach, str. 27. (Assarmotj, str. 46 (Lech), 
str. 117. (Świątynia Sybilli), str. 10. (Sejm 
Wiślicki), str. 14. (Mynin do Hoga), str. 28. 
(Zjawienie Emilki), str. 58. (Różne poezye). 
złp. 12. -H + -f 

— Poezye patryotyczne. Warszawa, 1831, 
w 8ce. grp. 20. 

— Poezye... arcybiskupa warszawsk. prymasa 
król. Polskiego. Tomów 2. Kraków, druk i 
nakład J. Czecha 1832—33, w 12ce, str. IV, 
196 i 217 i portret autora, złp. y. + + -»- 

— Przemowa przy spuf^zczaniu do grobu 
śmiertelnych zwłoków ś. p. Józefa Księcia 
Poniatowskiego w kościele katedr, krakows. 

miana przez J W. JX bisk. krak. senatora 

król. polsk. ord. ś. Stanisława I. klasy kawa- 
lera w d. 23. Lipca 1817, w Sce, str. 15. 

— Przemowa przy złożeniu do grobu śmier- 
telnych zwłoków ś. p. Tad. Kościuszki w ko- 
ściele katedralnym krakowskim miana przez 
.... biskupa krakowskiego obrządek pogrze- 
bowy kończącego, dnia 23. czerwca 1818 r, Woronicz 161 Kraków, w druk. Greblowskiej Jana Małec- 
kiego, 1818, w Bce, str. 13. złp. 1 gr. 10. 
+ + -^ 

— Przymówienie się ...biskupa krak. w cza- 
sie dyskusyi projektu do prawa o małżeń- 
stwach na posiedzeniu Senatu d. 2. Kwietnia 
1818 roku. (Warszawa), w 8ce, kart. 7. + + + 

— Redę des Warschauer Dora - Dechants 
und Stnatfi-Raths Herrn .... welche bei Er- 
rofnung des ersten Reichstages des Herzog. 
Warschau am 10. Marz 1809 in der Warsch. 
Dom Kirche abgehalten wurde. Aus dem Pol- 
nischen iibcrfetzt von Job. Malisch katb. 
Weltpriester. b. w. m. i r. w 8ce, str. 46. + 

— Sybilla, poema historyczne we czterech 
pieśniach z ryciną, z wizerunkiem świątyni 
Sybilli. Lwów, u Wojo. Niebylskiego, 1818, 
w 4ce, str. VIII i 104. z wizerunkiem Świąt. 
Sybilli w Puławach, zip. 6. + + 

(Edycyą pod firmą Niebylskiego , obmyślił 
Feliks Bentkowski, a drukował ją nie we 
Lwowie, lecz w Warszawie). + + + 

— Świątynia Sybilli. Poema historyczne 
w IV. pieśuiacb, z ryciną świątyni w Puła- 
wach. Zjawienie Emilki na pełni kwadry U. 
luaacyi XIII. cyklu ałonecz. XII. poema. b. 
w. m. (Kraków, druk akad<?m.) 1828, w Bce, 
Pierwszego poematu str. 117, poematu str. 
97, a od str. 98 — 117 objaśnienia. Drugiego 
str. 28. (Obadwa razem wydane w jednym 
tomiku mimo osobnych stronnicowań. Od str. 
99 do 103 są wymienione celniejsze pamiątki 
w Puławach. Wydawcą był Karol Meche- 
rzyński. Są podwójne egzemplarze. Obcięte 
przez cenzurę i nie obcięte, te tajnie odbite 
nie będące w obiegu). 

— Sybilla poema w czterech pieśniach. 
Kraków, 1831, w Bce. 

(Jest także urywek rozpoczętej edycji u 
Gieszkowekiego, w 16ce, około 1831 w Kra- 
kowie, dochodzi do str. 32). + 

— Sybilla. Poema historyczne w czterech 
pieśniach, wydanie J. N. Bobrowicza. Lipsk, 
księg. zagrań., 1854, w ItJce, str. 115. 

— Sybilla i hymn do Boga. Lwów, Gu- 
brynowicz, czcionk. H. Jasieńskiego, 1869, 
w 16ce, str. 96, (Biblioteka Mrówki T. 1.) 
et. 18. -f 

— Wiersz na pogrzebie i wprowadzenie 
zwłok Księcia Józefa Poniatowskiego, naczel- 
nika i dowódzcy wojsk polskich, miany przez 
.... kanonika katedr, warszawskiego z przy- 
łączeniem nadgrobku na piramidzie marmu- 
rowej wyrytego w Lipsku 24. Maja 1813 r. 
Warszawa, w 8ce, str. 16. 

— Wyjątek z Pamiętnika warszawsk. dru- 
kowanego w r. 1805 p. t.: Poezya, Assarmot, 
syn Jektaua, praprawnuk Sems, praszczur 
Noego, narodów Sarmackich patryarcha, przy- 
szłym pokoleniom w duchu wieszczym bło- 
gosławi, w 4ce, str. 7. + + + 

— Zjawienie Emilki. Poema na pełni kwa- dry II., Innacyi 13, cyklu słonecznego XII. 
b. w. m. i r., w Bce, str. 28. 

— Obacz: Rocznik Tow. Przyj. N. T. II. 
1803 i VI 1805. (Rozprawa I i II. o pieśniach 
narodowych). 

WORONICZ, SKARGA, ANTONIEWICZ. Ewan- 
gelie na wszystkie niedziele w roku ze stó- 
sownemi do nich naukami, oraz czytania i 
przemówienia przygodne do parafian , zebra- 
ne z dzieł ks. biskupa Woronicza, ks. Skargi, 
ks. Antoniewicza i wielu innych, jak niemniej 
z pism religijnych. T. 2. Warszawa, Senoe- 
wald, 1854, w Bce, T. I. str. 371; T. 11,439. 
złp. 25. -f 

(Woronicz). Ezcellentissimi , lllustrissimi 
ac lievereodi8simi Dni, Dni Joannis Woro- 
nicz dei miseratione et apostolicae sedis gra- 
tia episcopi cracov. nec non augustissimi 
Kossiae Imperatoris ac Poloniae regis Ale- 
xandri I. intimi status consiliarii ac ordi- 
num aqailae albae et S. Stanislaiequitis nominis 
sacer dies celebrstur elegia. Komae , apud 
Franc. Bourti, 1817, w 8ce, str. 7. 

— Carmen Jll. et excell. Dom J. P. Paw. 
Woronicz, archiep. varsav., primati ac senat, 
regni Polon, ordin. S. Stanisl. equiti, dum 
sedem suam metropol. solemni ritu ingrede- 
retur, a clero decanatus Piasecensis oblatum. 
1828, w 4ce, k. 3. (podpis J. G.) -f 

— A Son Esuell. Monaeigneur de Woro 
tiicz, eveque de Cracovie. Cracovie, 1816 
4. 4ce. -(- 

— Ad illustrissimum, Ezcellentissimum ac 
Reverendi8simum Dominum D. Joannem Pau- 
lom Pawęża Woronicz, Episcopum Cracovieii- 
sem, Senatorem regni Poloniae, ordinis S. 
Stanislai equitem, in die consecrationis ejus 
8 Mai 1816 anno in ecclesia cathedrali Var- 
saYiensi S. Joannis Baptistae celebratae, in- 
stitutum clericorum in communi viventium. 
w 4ce, kart niel. 3. (Na końcu podpisany 
A. F.) 

— Kazania i mowy z powodu uroczystego 
pogrzebu śp. Jana Pawła Woronicza, arcyb. 
warsz. prymasa i senatora król. Polsk., opata 
komandaryjnego Lendzkiego, orderów orła 
białego i ś. Staniał, kawalera, w dniach 8. 
i 9. stycznia 1830. Kraków, druk Stan. Ciesz- 
kowskiego, 1830, w Bce, str. VIII. Kazanie 
X. Przybylskiego, str. 29. Jacka Mieroszew- 
skiego str. 10. Fr. Wężyka str. 16. X. Sta- 
chowskiego mowa str. 11. -f -h -t 

— Wiersz z okoliczności nowo wystawio- 
nego kościoła w Jangrooie i dnia 14. Sier- 
pnia IS25 roku od samegoż fundatora JW. 
JX. Jana Pawła Woronicza, biskupa krakow- 
skiego, senatora królestwa polskiego, orderu 
8. Stanisława pierwszej klasy kawalera, uro- 
czyście konsekrowanego. Bez miejsca druka, 
w 4ce, str. 8. + 

— Na wjazd do katedry krakowskiej jego 
escellencyi jaśnie wielmożnego JX. Jana 
Pawła Woronicza, biskupa krakowskiego, se^ 

21 WORONICZ - tOSŚ natora królestwa polskiego, opata kommen- 
dataryjnego Ijendzkiego, orderu ś. Stanisła- 
wa pierwszej kUsy kawalera, wiersz od XX. 
plebanów zgromadzenia Miechowskiego ka- 
noników regularnych stróżów grubu Chry- 
stusowego, w Krakowie dnia 9go miesiąca 
Czerwca roku p. 1816. Kraków, w drukarni 
GrOblowskiej, w 4ce. 1 ark. 4 -► -f 

— Wiersz na zgon Woronicza, w 4c€, 
1 karta. 

— Ob: Boucher(18l6; ; D. S. (Elegia)-, Dobrzań- 
ski Z. (wiersz; ; Dubiecki (Flosculus lb2y. kaza- 
nie); Elsner (nmsica); Filipowicz A. F. 
(1814); Kamiński Tad.; Łapsiński (elegia); Ma- 
lisch J; Niezabitowski (Dzienn. naboż.); Przy 
bylski Jan S. (kazanie); Stachowski J.; Ula- 
nowsici J. 

WORONICZ Janusz (t w Lipcu 1871). Rzecz 
o monarchii i dynastyi w Polsce. Paryż, druk 
Maulde, 1839, w 8ce, str. 62 i k, 1. (oddr. z 
czasopisma: Kraj i emigracya. Dowodzi, iż 
Czartoryscy powinni panować), frnk. 1. -f -1- 

— Obacz: Omieciński J. 

— Kraj i Emigracya. Zbiór pism politycz- 
nych i wojskowych. T. I — III. Paryż, 1834 
— 18o3, w 8ce. (Poszytem ósmym rozpoczął 
się czwarty oddział Zbioru), frank. 24. 

— Obacz: Kraj. 

— Trzeci Maj, tygodnik. Paryż, 1889 — 
1848, w 4ce po pół ark. Rocznie Nrów 48, 
Btr . 206, 730, 212, 684. 

(Wychodził w miejsce Kroniki od 10. Gru- 
dnia 1839 do 31 Marca 1848? Pismo Czar- 
toryskiego. Fundatorowie Wł. Zamojski, Oli- 
zar JNarcyz. Redaktor główny Janusz Woro- 
nicz, później Orpiszewski. Kwartalnie 4 frank, 
obacz: Maj. 

WORONICZ Konstanty. Rzecz o najwłaściw* 
8zej dynastyi dla Polski. Paryż, druk Bour- 
gogne, 1840, w Bce, str. 4. (radzi wojewodę 
Ostrowskiego na króla), -f- + 

— Do ogółu* zjednoczonej emigracyi. Pa- 
ryż, druk Bourgogne, 1840, w 8ce, str, 4. + -ł- 

Woroniczowa Ewelina ob: Bouilly. 

WORONIEC X. Antoni Arnulf, zgrom, nie- 
swiesk. fc). Benedykta opata. Początki muzyki 
tak figuralnego jako i chóralnego kantu, na- 
pisane i ofiarowane JO. Xciu Ign. Domin. 
Kadziwiłłowi ordynatowi nieswiesk. Z 18 tabl. 
rznięterai. Wilno , nakład Józ. Zawadz- 
kiego, b. w. r. (1806), w 4ce, k. 6, str. 217, 
k. 1 i nut. folio k. 18. złp. 10. -t- 

Woronowicz Aleksander (pseudonym) ob -. 
Olizar Adolf. 

WOROTKIEWICZ Izydor. Kurze allgemeine 
Musiklehre iUr Schule uud Haus. Czernowitz, 
Ig. Szęgierski, 1871, w 8ce. et. 25. 

Woronzow M. obacz: Olizar P. 

Worożka z Kwityw. Lwów, 1871. 

Yorrede (Besonders abgedruckte) zu dem 
lĘntwurfe zu einem landecbaftlicben Credit* Systeme fflr das Grossherzogthum Posen. 
(Usobno wyciśnicna odezwa). Posen, Decker 
und Corap. fol. 

Yorschlag ob: Koziegłowy (1860). 

Yorschrift fur die westgaiizischen Gymna- 
siallehre uber den Unterricht und die Schul- 
zucht aus alleu daruber erlassenen hóchsten 
Yerordnungen zusammengezogen. b. m. i r. 
w 8ce, str. 79. +. 

— (AUgemeinej iiber die Yeifahrungsart 
bei den Gerichts-Behorden in West-Galizien. 
Wien, gedr. bei Joseph Hrascbanzky, 1802. 
w 8ce, str. 222. + 

— fiir die am 12. April 1819 errichtete 
Pharmaceutische Abtheilung der Wilnaer kai- 
serlichen raedicinischen Gesellschaft. Wilna, 
1863, w 8ce. 

Yorschriften des k. k. Dlenst- Reglemente 
der Infanterie und Cavallerie. In deutscher, 
ungarischer, italienischer, bohmischer und 
poluischer Sprache. Theil I. Zweite, yerbes- 
serte Auflage. Wien, J. Dimbock, 1862, w 8ce, 
str. 132. et. 50. 

Worł (ein) zu seiner Zeit. Yersuch zur Aus- 
sohnung des Conflictes und Einfiihrung ge- 
ordneter Zuatande in der israel. Cultus-Ge- 
meinde zu Krakau. Krakau, druk Budwei- 
sera, 1868, w 8ce, str. 32. + 

— Ob: Minz Mayer (1848); Mochnacki (an 
Kajser 1861). 

Worte (zwei) an die Polenfresser von ei- 
nem Unverdauten. Poznań, 1861, w 8ce. 

— Toż. Zweite Ąuflage. Posen, Merzbacb, 
1861, w 8ce, str. 12. Kgr. 2*/,. 

— (einige) an diePreussen aus Yeranlassung 
eines iiber Polen ia der Allgem. Augsburger 
Zeitung e ingeriickten Artikels. Briissel, 1855, 
w 8ce. 

— iiber Orient-J>age 1854 ob: Tęgoborski 
Worthington ob : Szyrma L. 

Yortrag gehalten vom Director der Au- 
stro-transatlantischen Ziindwaaren -Export- 
Compagnie bei der am 30. Sept. 1867 zu 
Krakau stattgefundenen General - Yersamm- 
lung. Krakau, Druck Czas, ^^GT, w Bce, 
str. 12. -I- 

Wosk ziemny ob : AIth (1870). 

(Yoss). Na bytność JW. JMci Pana Barona 
de Voss, ministra stanu i wojny, w hołdzie 
wdzięczności uczniowie kr. liceum warszaw- 
skiego przez niego utworzonego. Warszawa, 
1803, w 4ce, k. 2. 

— Seiner Hochfreyerlichen Excellenz, 
dem kSniglichen wirklichen geheimen Staats- 
und Kriegs- und Dirigenden Minister des 
grossen rothen Adler und Sankt Johanniter 
Ordeusritter, Domprobsten von Havelberg 
etc. Herrn Freyherrn von Yoss, ais Schoep- 
fer des biesigun KOniglichen Lyceums in 
tiefsten Ehrfurcht gewidmet von sSmmtlichen 
Schiilern. Warscbau, im Junius, 1805, w 4ce 
1 arkuic. roSSBERGł - WOYZBtJN m 46, rycin 114 (Odbito w 200 egzemplareach 
numerowanych). 6 do 8 tal. 

— Wappenbnch dpr SfSdte des Grossher- 
zogthuma Posen hprausgpereben von ... mit 
lf>. Tafeln Abbiidungeu. Berlin, 1866, J, A. 
Starpnrdt, Jajferstrasse, 53. w 4ce, str. 18. 
i 16 tablic. Na końcu: Berlin, Druk von Gebr. 
Unf^er konipl. Hofbuchdrucker. (Wydanie 
w 200 egzempl.) tal. 2 sgr. 7'/^, + + + 

YOSSIER (Athanase). France et Pologne. 
Martyre et Resurreotion. Poesie. Paris, im- 
prim. Paris-Lavillette, 1863, w 8ce, str. 7. 

— France et Pologne, poĆRie par ... auteur 
du Drapeau de la gloire, poeme des immor- 
tels et autres poesies diver8e8. Paris, irapr. 
Ph. Cordies; 1863, w 8ce, str. 6 i k. 1. + 

Vołum szlachcica polskiego ojczyznę wier- 
nie miłującego o założeniu skarbu rzeczypo- 
spolitej i o obronie krajów ruskich napisane 
r. 1589, a teraz między Indzie podane 1596. 
Kraków, wydawn. Biblioteki Polsk., druk 
Czasu, 1859, w 8ce, str. 127. + 

(Wydane wraz: z Krótkie rzeczy potrze- 
bnych zebranie). 

YOUTIER LESURE. Wiadomości o tegocze- 
snycb Grekach zebrane z rozmaitych auto- 
rów i pism peryodycznych, dołączony rzut 
oka na teraźniejszy stan państwa tureckiego. 
Warszawa, druk N. Gliicksberga, 1827, w 8ce, 
str. 109. + 

(Są tu przekłady z Youtiera (do str. 43), 
Lesure (do str, 58J. F. A. Reider (do str. 80) 
i P. Fauriel (o pieśniach gminnych grec- 
kich), -f 

Voyage en Pologne et en Russie, par un 
prisonnier de guerre de la garnison de Dan- 
tzick en 1813 et 1814. Paris, Dupont, 1828, 
w 8ce, str. 270. ob : Pologne. h -f + 

— en Pologne, obacz: Schulz Joach. Chr, 
Fr. (1807). 

Yoyages d'une damę francaise en Russie, 
en 1812, temoin oculaire de 1'incendie de 
Moscou et de la retraite desastreuse de Buo- 
naparte juBqu'a Wilna. Par Mme .... Paris, 
1814, w 8ce. 

WOYCKE Auaust. Proben neuerer polni- 
schen Lyrik und Epik. Berlin, Nicolai (Ja- 
gielski), 1861, w 12ce. 

— Neuere Lyrik und Epik der Polen in 
den Versmaassen der Originale iibersetzt und 
(mit) literar-historischen Notitzen versehen 
von .... (karta tytułowa zmieniona edycyi po- 
przedniej). Posen, M.Jagielski, 1864, w 12ce, 
(obejmuje poezye Mickiewicza, Lenartowicza, 
Odyńca i urywek z Mindowe Kraszewskiego). 

— Siften - und Charakterbilder aus Polen 
und Litthauen. Obacz: Wojke. 

Woyna na pułnocy w roku 1812. Z nie- 
mieckiego przez J. S. Warszawa , obacz: 
Sławiarski. 

Woyzbun Ed. ob: Biblioteka rolnicza. VOSS iulius?. Iffnfltz von Jflłnński oder die 
Liebenden in der Tiefe der Weichsfl, ein«" 
wahre Geschichte aus den Zeiten der pol- 
niscben, franzBsiachen und Nefrer-Revnlution 
in St. Domingro erzablt von .... Berlin und 
Leirzifif bei J. W. Schmidt und J. G. Mittle. 
1806. w 8ce, str. 464 i 452. + 

YOSSBERG F. A. Banderia Pnitenorum, oder 
die Fahnen des deufschen Ordens u. seiner 
Yerhfindeten. welche in Srhlachłon u. Ge- 
feohten des 15. Jahrh. eine Beute der Polen 
wurden. Mit vielen .\bbildungen. Berlin, 
1849. <hl. 4. 

— Collection de sceanx et de cachets du 
moyen a?e Polonais, Lithuaniena, Sileaiens, 
Pomeraniens et Prussiens relatifs aux etndes 
diplomatiqnes. cfenealogiąues, numi8niatique8 
et a l'hi8toire des arts des parties de la mo- 
narchie prussienne onsfinairement Slaves par- 
ornee de XXV, planchea (tiree a 200 exem- 
plaires numerołes). Berlin, J, A. Stargard. 
1854, w 4ce wielkiej, z przodu 2 k. niel. i 
46 str., przytem 25 tablic samych pieczęci 
+ + + 

— Caspar Weinreich's Danziger Chronik, 
ein Beitracr zur Geschichte Danzips, der Lande 
Preussen und Polen . des Hansabundes und 
der Nordischen Reiclie. Berlin. J. A. Star- 
gardt 1855, w 4ce, XXVIII i 132 stron z ry- 
cinami -f 4 

— Geschichte der preussischen Miinzen 
nnd Siegel von friihester Zeit bis zum Ende 
der Herrscbaft des deutschen Ordens. Berlin, 
1843, w 4ce, str. VII, 216 z 20, rycinami na 
miedzi, -f 

— Miinzgeschichte der Stadt Elbing. Ber- 
lin, 1844, w 8ce, str. 114, tab. V. 

— Munzgeschichte der Stadt Thorn. (Ans 
Kóbnes Zeitschrift fiir Miinzkunde etc., V, 
in 30. Exempl. abeedruckt.) Berlin, gedruckt 
bei Ernst Siegfried Mittler, 1845, w 8ce, 
str. 62 i 3 tablice monet. 2'/, tal. i- + 

— Miinzen und Siegel der preussischen 
Stadte. Danzig, Elbing, Thorn, so wie der 
Herzoge von Pomerellen im Mittelalter von 
.... Mit vielen Munz- und Siegel- Abbildun- 
eren, Berlin, bei G. Fincke, 1841, w 4ce, str. 
VIII i 54, przytem 4 tablice monet i pieczę- 
ci. Na końcu: Berlin, Druck von A. W. Hayn. 
1 tal. + + 

— Miinzgeschichte der Stadt Danzig von 
F. A. Vo88berg mit 12 Tafeln Abbildungen. 
(Auflage 50. Exemplare). Berlin, Druck von 
Gebriider Unger, 1852, w 4ce, str, XVIII i 
147, przytem 12 tablic monet rytych na mie- 
dzi. -I- + 

— Siegel des Miłtelalters von Polen, Li- 
thauen, Schlesien, Pommern und Preussen. 
Ein Beitrap zur Fórderung diplomatischer, 
genealogischer , numismatischer und kunst- 
geschichtlicher Studien iiber urspriinglich 
Blavi8che Theile der preussischen Monarchie. 
Mit 25. Kupfertaf. Berlin, 1854, w 4ce , str. 164 WÓZ - WHÓBEL Wóz ob: Schramm R. (pomysłu Weieherta 

1877). 

W02NESENSKI P. Tegoczesne Niemcy. Prze- 
łożył z roasyjskiego P. Dubrowski, Warsza- 
w«, 1849, w 8ce. 

WOŹNIAKOWSKI Dawid. De testamentis dis- 
sertationem juridioara exhibentem differen- 
tiam codicis gallici, austriaci , polonici et 
juris romani, nd gradiim doctons atque hiiic 
6ummo8 in iitroąue jurę capessendos honores 
post tria, quae subiit, exainina rigorosa in 
alma studiorum Uniyersitate Jagellonica pu- 
blicae eruditorum disąuisitioni submittit Da- 
vid Woźniakowski A. 1826. Cracoyiae, ty pis 
Uniyersitatis, w Sce, z przodu 2 k. niel. i 41 
stron i na końcu k. 2. + 

WOŹNIAKOWSKI Józef Ignacy, (ur. 1811 -f 8. 
Grudnia 1875.) De delirio treraente et luxa- 
tione femoris eju6que repositionis methodis. 
Kraków, druk Cieszkowskiego, w Sce, str. 
42 i 20. + 

(Tytuł ogólny jest: Conamentationes inan- 
gurales, ąuas consensu et auctoritate Incl. Fa- 
cul. medic. ad conseąu. med. et chir. Dr. 
jura et honores in antiąuiss. studior. Univ. 
Jagellon. publicae disąuisitioni submittit). 

— Obacz: Górski M. (1825); Silberstein. 

WOŹNIAKOWSKI Lew. (ur. 1810 f w Marcu 
1874). De reraediis et methodis anthelmin- 
ticis, quam consensu et auctor. amplise. me- 
dicorum ordinis in augustiss. Univ. Jagell. 
ad summos in niedie. et chirur. honores eibi 
conciliandos .... publici juris facit. Kraków, 
St. Cieszkowski, 1834, w Sce, str. 71..+ 

WOŹNiAKOWSKI Michał. Dissertatio inau- 
guralia medico-chirur. de taenia bumaua item 
de staphyiomate, quam adjectis thesibus, 
annuente inclyta facultate medica in etc. 
Univ. Jag. etc. publicae disąuisitioni sub- 
mittit. Cracoviae, typ. Uniyers., 1827, w Sce, 
Btr. 37. + 

Woźny ob: Podoski A.; Przewodnik. 

Wozy ob : Sokolnicki M. 

Wozzwanie k sprawiedliwosti russkoj nacii 
i jeja monarcha k błagorazumiju Poliakow. 
Leipzig, W. Gerhard, Lemberg, typog. im. 
yzawczeńki, 1878, w Sce, str. 53. k. 1. mrk. 1. 

Wpływ kobiet 1850 obacz: ŁepkowskI Józef 
(powieść). 

Wpływie (0) gabinetów ob : Colson; D. (1881). 

Wr. F. Sto figlów za półzłotka dla niegłu- 
pich dzieci, przez F. br. Wr. Warszawa, 
w drukarni Czerwińskiego i bpółki, 1872, 
w 32ce, str. 24, kop. 7'/,. 

YRABETZ Ludwik. O reformie podatków 
w Austryi napisał .... Lwów, K. Wild, druk. 
OsBolińsk., 1869, w 8ce, str. 56, k. 2. et. 60. + 

— Ueber ateuerreform 'in Geaterreich. 
Lwów, K. Wild, 1869, w 8ce, str. 56. 

— Zdania z różuycli gałgzi prawa i umie- jętności politycznych. Kraków, druk Dniw 
1867, w Sce, str. 7. + 

WRAXALL Sir Nathaniel William Barth. (ur. 
1751 t 1^31). Memoirs of the couits of 
Berlin. Dresdfn, Warsay and Vienna in the 
years 1777 — 9. 'J'. 2. (2ga edycya). Londyn, 
1800, w Sce. tshil. 14. 

(Edycya pierwsza 1799). 

— Podróż do Francyi pi zez .... Z przy- 
datkami ważnymi wyjętymi z dzieł P. P. Moo- 
re, Arthura Joung i wielu innych znakomi- 
tych piBarzów. 2 Tomy. Z obrazkiimi illum. 
Wrocław, nakł. i druk Wilh. Bog. Korna, 
1807, w 12ce, str. T. I. 186. T. iJ. od 187 
do 390. tal. 2. + 

YRECffA Yincent. Dissertatio inaugnralis 
medica de in ischuria yesirali. Quam annu- 
entibus illustris. ac magnifico domine prae- 
side et directore, periilustri ac spectabili 
domino decano, ac clarissimo d. d. profes. 
in antiąuissima, ac celeberrima uniyersitate 
yindobonensi publicae disqui8itioni submittit... 
Galicianus Leopoliens. med. doctor, operator, 
artis ol)8tetriciae magister, inclytae faculta- 
tis medicor. yiennensium sodalis. In th*?ses 
adnex8s disputabitur in uniyersitat. palatio. 
Yiennae, typis Leopoldi Crund, w 8ce, str. 
45 i 3. 

WRĘCZYCKI X. Franciszek, mag. łil. (ur. 4. 
Faźd. 1798 t 9- Kwietn. 1831). Rys historyi 
jeometryi do epoki wynalezienia analizy Des- 
karta wraz z ocenieniem zasług znakomitych 
jeometrów polskich w tym czasie, w 4ce, 
str. 44. (w Progr. konw. XX. Pijarów na Żo- 
liborzu 1829;. 

— Krótka wiadomość o kalendarzu, w 4ce, 
str. 39. (Progr. XX. Piar. 1824). 

WREOE C F. (praes. E. C. Geijer). De 
pugna Pultayensi. Upsala, ISlB, w 4ce, z map%. 

Wremennik instyt. Stauropig. z miesiaco- 
słowom na god 1865. Lwów, wyd. Instyt, 
Staurop. (perepletenyi z probielami), dnik 
Stauropig. cent. 50. 

— Toż, na rok 1866. cnt. 50. 

— Toż, Lwów, 1872. 

WRETOWSKI Paweł. Skorowidz Dziennika 
praw królestwa Polskiego, Tomów YH, VIII 
1 IX czyli zbiór szczegółów postanowień kró- 
lewskich i namiestnika królewskiego, orga- 
nizacyi, konwencyi, uchwał i praw sejmo- 
wych p komornika sądowego. Warsza- 
wa, 1825. w druk. ul. Królewska, w Sce, str. V, 
179. złp. 4. 

YRIGNAULT Henryk. Le droit de }a Pole- 
gnę. Examen des amenderaents relatifs a la 
que8tion polonaise soumie au Corps legislatif. 
Paris, 1864, w Sce. frank 1. 

— Derniers eyenements de Pologne- Paris, 
1861, w Sce. centim. 50. ob: Girardin. 

Wróbel ob : Gluzlński J.; Wodzicki Kar. 
WRÓBEL Jan, Szlęzak (ur. 1831 r.) De ana- WRÓBLEWSKA - WR0KG8 m coluthiB apud tragicos ^aecos, pars I. De 
generis, numeri rasuumąue anacoluthia, dis* 
eertatio inaug. philolofficaąuam 8''rip8it etc. 
VratiBlaviae, typ. A, Neuraann, 1865, w 8ce, 
sir. VI, 56 i k. 1. + 

— In natHliria saeciilaria quarta Nic. Co- 
pernici die XIX mensis Febr. a. 1873 in aula 
Univ. leopolilana celebranda carmen saecu* 
lare coinposuit. I.eopoH, in ofiFic. CoUegii 
typograph. 1873, w 4ce, k. 4. + 

— Quae8tionnm grammaticarnra capifa łria. 
Oe preneris, numeri, casuum anacoluthia 

apud graecoa poetas trppncos, scripsit 

Prof. LeopolitaniiP. Perolini, apud H. Ebe- 
lingium et C. Plahniuni, druk Bar et Iler- 
inann, 1872. w 8ce, str. l'JO. (Tytuł pierw- 
szy: Abhandlunpen zur Grammatik, Lexiko- 
graphie und Literatur der alten Sprachen. 
IIL Reft). 4- 

— Viro celeberrimo T. Th. Bratranek ph. 
Dri liter, germanicarum m Univ. Jag. Cracoy. 
profesfiori pub. ord. rectoris mao^n. mnnere 
fnncto, societatum (T|uae in liberarium artinm 
ac disciplinarum cultura veri=antur compln- 
rium sodali. ornato nummo aureo meritis 
dicato, professoris munns a. d. III. nonas 
Jau. a. 1845. susceptura pie gratulatur. Cra- 
coy. t3rp. Univ., 1870, w 4ce, ark. 1. + Ob.: 
Plato fChałcidius). 

WRÓBLEWSKA Tekla z Borzymowskich. Mu- 
stafa i Zeangir, tragedya oryginalna w 5ciu 
aktach, przez .... z ułamkami poezyi. Wilno, 
u Misyonarzy, 1818, w Sce, str. 72. złp. 3. 

— Narymund wielki k-jiążę litewski, tra- 
jedya oryginalna w 5 aktach, z ułomkami 
poezyi przez .... Wilno, 1820, w Sce. zip. 2. 

— Pantea królowa Suzy, tragedya orygi- 
nalna w 5. aktach. Wilno, 1817, w Sce. zFp. 
1 jrr. 20. 

WRÓBLEWSKI Franciszek. De carciuomata 
bulbi oculi ejusąue cura dissert. inaug. cbi- 
rurgica. Wilno, 1815, w Sce. 

WRÓBLEWSKI Henryk Hugo. Sprawa polska 
i stosunek do niej Galicyi wobec politycz- 
nego położenia Europy przez Wojciecha Sz„.q 
Kraków, nakł. J. Siedleckiego, druk Uaiw., 
1869, w 8ce. str. 35. + 

— Unia, poemat, z iilustracyą Leona Pi- 
carda. Kraków, nakł. Siedleckiego, druk Cza- 
su, 1869, w Sce, str. 24. et. 40. -k -<- + 

WRÓBLEWSKI J. Kalendarz astron. gospo- 
dar. polski i ruski na r. 1844. Kok VI, druk 
nakładcy, w 4ce, str. 48. (Opisy roślinj. 1 
złp. 24 gr. 

— Toż, na lata 1839—43. Rok II-V. 
WRÓBLEWSKI J. i SZTEJNER wydawcy. Ea- i 

lendarz astronomiczno-gobpodarski polski i 
ruski na r. 1838. Warszawa, druk na Krak. 
przedmieściu pod Nr. 393, w 4ce. I 

WRÓBLEWSKI Kazimierz. Modlitwy, nauki, i 
przykazania, pieśni i hymny z podania naj- 
pierwszych patryarchów luda bożego i daw- ' nych rękopismów krótko zebrane dla użytku 
prawowiernych ludów, roku od stworzenia 
świata 7309 (1801). Kraków, w 12ce, str. 222. 
4 złp. + + -f 

— • Toż, w Warszawie. (Na końcu: w dru- 
karni wdowy Tomasza Le Brun), w Sce, str. 
198. + -h + 

Tyluł sztychowany z winietą świątyni Opa- 
trzności i napisem na niej: Czcij Boga, ko- 
chaj bliźniejfo. 

(Nakłnd zapewne Towarzystwa wolnych 
mularzy). 

— Obacz : Ekartshausen. 

WRÓBLEWSKI Kazimierz, fur. ok. 1820 f 
1850 w Brazylii"). Początek wielkiego drama- 
tu. Obraz z XVn wieku przez Grariana Ra- 
kowieckiego. Poznań, druk Kamińskiego i 
Sp., 1845, w Sce, str. IX, 107. Złp. 4 gr. 
24. + 

Wróblewski Ludwik, obacz: Adamowicz. 

WRÓBLEWSKI Napoleon Korwinowicz Wale- 
ryan. (ur. 1S09 t 1878). Słowo dziejów pol- 
skich napisał W. Koronowicz. T. 3. Lipsk, 
Wolfgang Gerhard, Franc. Wagner. 1858, 
(Tom trzeci u Franc. Wagnera r. 18fiO). w 
Sce, str. T. L VI, 464. T. II. 701. T. III. 
764. Rsr. 12. + 

WRÓBLEWSKI Szymon Zygmunt. De piło 
humano disscrtatio inauguralis. Kraków, St. 
Gieszkowski, 1833, w Sce, str. 46 i 2 karty. 

T + 4- 

WRÓBLEWSKI Walery. Do ogółu demokra- 
cyi polskiej na wychodztwie 10 Sierpnia r. 
1870 rue Bonrsaulti 15, Paris, (Batigrnolles). 
Paryż, drukarnia braci Rouge, Dunon i Fre- 
sne, ulica du Four-Saint-Germain, 43, w 4K;e, 
kartka 1 niel. + 

WRÓBLEWSKI Władysław. Dwie Zosie. 0- 
brazek z c/asów s) ółczesnych w 3 aktach 
przez W. W. Lwów, nakład Gubrynowicza 
i Schmidta, 1871, w 8ee, str. 78. 60 kop. 

WRÓBLEWSKI Zygmunt. Ueber die Diflfu- 
sion der Gase durch absorbireude Substan- 
zen. Strassburg, 1876, w Sce, str. 33. 

— Deber die Gesetze, nach welchen die 
Gase sich in fl&ssigen. fesffluseigen und 

festen KSrpern yerbreiten von ( z 

Annalen der Phvsik und Chemie. Neue Folgę. 
Band II. 1877), w Sce. 'Nadbitka od str. 481 
—513 z 1 tablicą*. 

Wrocław, obacz: Buesching; GrUnhagen; 
Heyne Joh. ; Kunisch M.; Mosbach farcbiwum^ 
Nidecki (dyecezya); Pariłius (biskupa.); Schei- 
bel (drukars.) ; Stenzel 6. A. (biskupi). 

Wrocławczyk Michał, obacz : Jaroński F. 

Wróg (wspólny^. Namur, 1873. 

Wroga (sprusz) z Galicyi. Lwów, w kwiet- 
niu lct48, w 4ce, str. 3, (wiersz, podpis ....z). + 

W rongs (the) of Poland, a poem in thre® 
cauŁos, comprisiog the siege cf Vieaaa, witb m WRONIfiCKI ^ WROŃSKI hifitorical notes, by łhe author of „Parentnl 
Wisdom". Aliqiiando dormit jus, moritnr 
nunquam. London, Sanndprs nnd Ołley, 1849, 
w 8ce, sfr. 167; obacz : Poland. 

WRONIECKI Antoni generał (1790 f 4 (jrud. 
1838). Instrukcya służby frontowej. Paryż. 
1856, w 12ce. 

— Mecanisme des inanoeuvres de gnorro de 
r infantprie polonaise, avec 4 planuhes. Pa- 
ris, 1832, w 8ce, str. 4. 2 fr. 

— Służba wojskowa w polu. Paryż, 1845, 
w 12ce. 

— Sprawa pipsza wedłup ducha naszepro 
wieku przez ...., jenerała bryjjady b. w. pol. 
krzyża wojp. kawalera. Księgra pierwsza, Pa- 
ryż, Possange et Cie, (księgarnia katolickal, 
druk P. Baudvin, 1834, w 16ce, k. 7, str, 44. 

+ + -4 

— Toż, księpra II, cz. I, p. t. Wywód taktyki 
piechoty. Paryż, w księgarni polskiej, druk 
Bourprogne et Martinet, 1886, w 16ce, str. 
81 i 3. 3 frank. + 

— Obacz: Decl'er (zdania o wojowania); 
Saxe (rozporządzenia 1819), 

WRONKA Ludwik. Beitragre zur Kenntniss 
der angeborenen Leber-Krankheiten. Inaugu- 
ral-Dissertation i t. d. Breslau, F. W. Jung- 
fers Buchdruck., 1872, w 8ce, str. 28 i II. + 

Wronów (1831), obacz: Radawczyk. 

WROŃSKI HOENE J. (pułkownik wojsk ro 
syjskicb IJoene. 1778 f 1853). Accomplisse- 
ment des theories des probabilites pour mai- 
triser les operations des rentes a la bourse, 

1 es jeux, et generalement tous łes phenome- 
nes dependant du baisard. Paris. Treuttel et 
"Wurłz, imprim. Guiraudet, 1833, w 4ce, k. 

2 niel, 

— Adreese aux nations slavea sur les de- 
Btiuees du monde. Paris, 15 aout 1847. Paris, 
impr. Didot, 1847, w 4ce, str. 56 i k. 2. 

(Jest także na czele dzieła : Messianisme). 
2 frank. 50 cent. 

— Adresse aux nations civilisees sur leur 
sinistre desordre revolutionnaire, corome 
Buite de la Reformę du sayoir bumain. Pa- 
ris, 15 aout, imprim. Firmin Didot, 1848, 
w 4ce, str. VI, 48. 2 franki. 

— Address of ...to the Britisch Board of 
longitude, upon the actual state of the raa- 
thematies, their reform, and upon the new 
celestial mechanics, giying the definitive ao- 
lution of the problem of longitude. Transla- 
ted from the original in french by W. 
Gardiner. London, published by T. tlgerton 
80 Charing Cross., 1820, w 12ce, str. XII i 
127. 

— Annoau arithmetiąue 1832, porównaj 
niżej Instruction. 

— Apercu des causes et des suites de la 
epoliation de M, H. Wroński par le bureau 
des longitudes de la Grande-Bretagne, adres- 
BĆe Burtout au goureruement de Kussie et a 868 comnatrioles polonaia et russes. Paris, 
mars 1823, w 8ce, str. 5, 

— Dernier appel aux hommee supdrieurs 
de łou9 les pays, pour mettre fin au desor- 
dre reyolutionnaire du monde ciyilise, et 
appel special au gouyernement francais, suiyi 
de predictiona scientifiąues sur 1' ayenir po- 
litiąue de 1' Europę, w 4ce. 2.50. 

— Ayis aux ingenieurs. entrepreneurs et 
proprietaires des chemins de fer et a ceux, 
qui s' occupent du charriage public. Suitę du 
propramme des rails mobiles ou de chemins 

de fer mouyans de Paris le 13 Nov. 

1837. Paris, impr. J. Didot, w 4ce, str. 8. 

— Sur la barbarie des chemius de fer e^ 
sur la reformę 8cientifique de la locomotion, 
Paris. 

— Le bombardier polonais. Marseille, 1800, 
w 8ce, 

— Calculateur uniyersel, prospectus de 
nouyeaux instruments pour tous les calculs 
arithmetiques et algebraiąues 1823. 

— Canons de logaritbmes de ...., tables Nr, 1 
bis Nr. 2, Nr. 3, Nr. 3 bis. Nr. 4, instruc- 
tions et thenrie. Ayec un supplement donnant 
la resolułion gć nerale de 1' equation du cin- 
quiera3 degre. Paris, de 1' imprimerie de 
Jules Didot aine imprimeur du roi, rue du 
Pont de Lodi Nr. 6, 1827. w 8ce, str. 18 
i 64, przytem 6 tablic różnej wielkości i 
kształtu. 

(Podaje nowe sposoby układania tablic lo- 
garytmowych, rozwiązywania zagadnień wyż- 
szych stopni). 

— Canons des logarithmes, wyszły po rosyj- 
sku w Petersburgu, 1845, w 8ce. 

— Collezione italiana degli scritti filosofici 
di... Ser. I. Problema fondamentale delia po- 
litica moderna ed altri scritti vari. Vin- 
cenza, Caprotti, 1874, 

— Complement de la Nouvelle Theorie 
mathematique des machines a yapeur. Paris, 
impr. JuL Didot. 1830, w 4ce, str. 8. 

(Jest dodatkiem do dzieła: Machines a 
yapeur 1829). 

— La critique de la raisoo pure. Marseil- 
le, 1801, w 8ce. 

— Conferences publique8 sur les sciences 
philosophiąues, pour seryir a etablir le droit 
absolu de la yerite, et pour arriver ainsi, 
par cefte reformę Bcientifique de la philoso- 
phie. a la decouyerte de la yerite. Paris, 
Lacorobe, 1852, w 8ce, k. 2. 

— Conferences europeennes pour populari- 
ser 1' actuelle reformę absolue du sayoir bu- 
main par ... Metz, typographie de Ch. Dieu 
et V. Malinę, place Chappe Nr. 1 bis, Septera- 
bre 1851, w 8ce, str. 16. 

(Przy tem dziełku znajduje się spis dzieł 
tyczących tego przedmiotu). 

— A course of mathematics by ..., Translated 
from the original frencb under the immediate WROŃSKi I6f inspection of the author. London, Samuel 
Bagster, 15 paternoster row, 1821, w 4ce, z 
przodu 2 k. n. i str. 40. 

(Przypisał Wroński cesarzowi Aleksandro- 
wi i.; jestto wstęp do kursu matematyki). 

— Cours de philosophie (program). 1819, 
w 4ce, str. 2. 

— Critiąue de la theorie des fonctions ge- 
neratrices de M. Laplace. Paris, Treuttel et 
Wurtz, Uellannay, Dentu, 1819, w 4ce, str. 
IV, 135. 

— Declaration conceruant le sienr Arson. 
Paris, impr. Everat, 1818, w 4ce, str. 8. 

— Prolegoraenes du raessianisme. Le de- 
Btiu de la France, de 1' Allemagne et de la 
Russie, comme prolegomenes du Messianis- 
me. 1 vol. Paris, le 15 aout de 1842. impr. 
Firm. Didot, w 8ce, str. 584. 7 frank. 

— Developpement progresaif et but fiual 
de r humamte. 

— Obacz niżej: Oeuyres. 

— Document historiąue (secret) sur la re- 
yelatioD des destinees proyidentielles des 
nations slayes et des d^i^tmees actuelles du 
monde, par 1' opposition historiąue, philo- 
8opbique, reiigieuae et politiąue eutre 1' Oc- 
cideuŁ et 1' Oiient, entre 1' ancien monde 
cirilise et le Qouveau monde eclaire par ..., 
1' auteur de la Reformę du savoir bumain. 
Metz, M. Alcan, 1851, w 4ce, str. 44. 2 fr. 
+ + 

— Documents pour 1' histoire des mathe- 

matiąues par Paris, de 1' imprim. de 

Charles, ltil2, w 8ce, str. 8. 

— Epitre a S. M. 1' empereur de Russie, 
explication definitjve de 1' uniyers physiąue 
et morał, w 4ce. 2 frank. 50 centim. 

— Epitre a S. M. 1' empereur de Russie 
pour completer les cent pages decisires et 
pour accomplir la Reformę de la mecaniąue 
celeste. Par 1' auteur de la Reformę du ba- 
Toir humain. Metz, au depót generał des 
ouYrages messianiąues a la librairie de Mr. 
Alcan, rue de la catliedrale le 1. Fevrier 1851, 
w 4ce, str. ti8. Dalej idzie : Un p^ge a ajou- 
ter aux Cent pages decisiyes. k. 1 niel. 
Dalej: Supplemeut a 1' Epitre a S. M. 
r Empereur de Russie. Nastgpuie: Gonclusion 
de la nouvelle science nautiqne des marees 
etc. w 4ce, str. 8 liczb. Dalej : Reformę 
8cientifique de la locomotion terrestre ćt 
maritime. Reformę, dans laquelle les machi- 
nes locomotiyes sont engeudrees d' apres la 
loi de creation, qui a seryi de principe a la 
reformę des mathematique8. w 4ce, str. 3 
liczb. Dalej: Proprietes des uouyelles roues 
mecanique8 uommees dynamogenea. w 4ce, 
str. 4 liczb. Na końcu : Proprietes des nou- 
yelles (jak poprzednie), dynamophores, w 4ce 
str. 4 liczb. 

— Epitre secrete a S. A. le prince Louis- 
Napoleon, president de la Republique fran- 
Cftite, sur lea destinees de la France et ge- neralement sur absolu impossibilite de reta- 
blir acluellement, par les moyens connus, 
un ordre stabile dans le munćle civilise et 
sur I' actuelle et progressiye dissolution po- 
litique des etats, resultant d' un pieux mal- 
entendu dans uotre sainte religion. Par 1' 
auteur de la Reformę humain. Panu, Metz, 
mai 1851, w 4ce, str. XVI i 04. 2 franki 50 
centim. 

— Epitre a S. A. le prince Czartoryski, 
sur les destinees de la Pologne et geueraie- 
ment sur les destinees des nations slayes, 
comme suitę de la reformę du sayoir humain. 
Paris, mai 1848. Didot, Noyembre 1848, w 
4ce, str. 32. 2 fran. 

— Extrait des journaux de Paris. Paris, 
imprim. Doublet, 1818, w 8ce, str. 2. 

(Lettre de M. Arson et Lettre de Mr. 
Wrońskij, 

— Extrait du memoire sur la theorie de 
la terre. 

— Historiosophie ou Science de 1' histoire. 
1 vol. en deux parties. Paris, w 8ce. 5 fr. 

— Instruction pour V Anneau arithmeti- 
que de .... Paris, rue Neuye Saiut-Eustache 
Nr. 18, 1833, w 8ce , str. 24. 

— Introduction a la philosophie des mathe- 
matiąues et technie de 1' algorithmie par ..., 
ci-deyant ofificier superieur d' artilierie au 
seryice de Russie. Paris, chez Courcier, 1811, 
w 4ce, k. 6, str. 269 i 1 tabl. 

— Introduction to a curse of mathematicks. 
Londyn, 1821, w 4ce. 

— Introduction a un memoire sur la so- 
lution scientifique et sur 1' execution tech- 
nique de la reformę generale de la locomo- 
tion terrestre et maritime. Paris, AyriI 1842, 
impr. Didot, w 8ce, str. 16. 

— Introduction a un ouyrage intitule le 
Sphinx, ou la nomothetique Sehelienne par... 
Puris, Treuttel et Wiirtz, 1' imprimerie de 
Poulet, quai des Augustins Nr. 9. Mars, 1813 
w 4ce, str. 35. 

(Pod tym tytułem obejmuje prawdziwie: 
La creation absolue de 1' humanilej. 5 frank. 

— Trois lettres a sir Humphry Davy, pre- 
sident de la Societe royale de Londres sur 
r imposture publique des sayants a priyile- 
ges ou des Societes sayautes. Londres, uiars 
1822, J. Bartield pnuter 91, Wardour Street 
Soho. 1822, w 8ce, str. 72, 

— Loi teleologique du hazard. (Premier 
apercu). w 4ce, str. 4. Na końcu podpis: 
Paris, 19 mars, 1828. Hoene Wroński. Impri- 
merio de trouye et Compaguie, rue Notre: 
Damę des yictoires Nr. 16. 

(Jestto pierwszy pogląd, a drugi wyszedł 
pod tyra samym tytułem :) 

— Deuxieme apercu, w 4ce, str. 8, data 
Paris le 13 ayril 1828. 

(Obadwa razem zebrane maj% datg roku 
1833 i prawdopodobnie wyszło tego rok u 
3cie Apercu). 1^ WROŃSKI — Machines a vapeur: apercu de leur etat 
BcŁael Hoas les pointa de vue de la mecani- 
que et de 1' Industrie, pour conduire a la 
solution acromplie du probleire que piesen- 
tent ces machines; Rvec un sopplement don- 
nant la theorie mathematique rijroureuse des 
machines a vapeur, fondee snr la nouyelle 
theorie generał des fluides. Paris, Treuttel 
et Wurtz, 182ił, w 4ce, str. 56. Zip. U. 

— A Sa Majeste 1' empereur: Nicolas. 
Paris, impr. Poussielgue, 1831, w 4ce, str. 4. 

— Menłoire pour servir de complement, 
aux deax opuscules conceruant la veiitable 

science uautiąne des marees par Faris, 

Amyot, >eptembre 1863, w 4ce, 6tr. 15 i k. 1. 

— Messianisme, Unioa finale de la philo* 
sophie et de la retigioa constituant la phi- 
losophie absolue. Tom 1. Frodróme dti Mea 
Bianisme. Revelation des destiuees de 1' hu- 
manite. Paris, septembre 1831, rue Mout- 
martre Nr. 164, 1831, w 4ce, str. 104 i tabl. 
6 franków. 

— Tome 2de. Metapolitiąue messianiąue. 
Desordre revolutionnaire du monde civili- 
ee. T. 1.) Paris, typog. G. Doyen, iSil, w 
4ce, str. V1H, 96. 

— (Desordre Tome II de). Paris, Mai 
1839, typ. Jules Didot, 1840, w 4ce, str. 2(j6. 
6 franków. + 

— Reformę absolue et par conseąuent fi- 
nale du 8avoir humain. T. 1 — 111. Messianisme 
ou reformę absolue du 8avoir humain, nom- 
mement: reformę des raathematiąues comme 
prototype du 1' accomplisseraent finał des 
Sciences et reformę de la pbilosophie comme 
base de V accomplissement finał de la reli- 

fion. Paris, 15 Aout 1847. T. 3. Paris, imp. 
'irm. Didot, au Bureau de Messianisme, 1847 
— 48, w 4ce, T. I. str. 56, (odezwa do Sia- 
wian). 390 i CCCXXV1II. T. II. str. 12 i od 
391 do 600. Supplement str. CCXXill. T. 
III. str. 136. Supplement str. CCXXI1I i 
Reformę de la locomotion str. 24. 

(Drugi tytuł tomu II i Illgo jest Reformę 
absolue. Tom IV. stanowi Theorie rigoureu- 
86 de marees). + 

— Messianisme. Philosophie absolue. apo- 
dictiąue, messianiąue, fondant pe:emptoire- 
ment la verite sur la terre, ou Developpe- 
ment genetiąue de toutes realites par la loi 

de creation. Oeuvre posthurae par Paris, 

imprim Duval, 1876, w 4ce, str. Xii i 388, z 
portretem. 

— Le faux napoleonisme comme suitę du 
Secret politiąue de Napoleon et comme iuter- 
prete funeste des idees du prince Louis- Napo- 
leon. Paris, impr. Didot, 1840. w Sce, str. 
68. 2 franki 50 ceutim. 

— Toż. 2gie wydanie. Didot, 1841, w Sce, 
Btr. 64. 

— Notice scientifique poor les amirautes 
et epeciaiement pour les bureaux des longi- 
(udea des goureraemens maritimes snr la tó^ ritable science naotiąue des marees et sur 
les graves erreurs de la science actnelle. 
Suitę de 1' opus^ule sur la veritable science 

nautiq<ie des marees par Paris, Amyot, 

rue de la PBix, Mai, 1853, imprim. Ch. La- 
bure, w 4ce, str. 24. 

— Odezwa do narodów sławiańskich wzglę- 
dem przeznaczeń świata 1848. Paryż, księ- 
garnia zagraniczna Franka. Lipsk, Brock- 
haus, 1848, w 4ce, k. 2, str. 50 i k. L 60 

ntim. 

Oeuyres posthumes I. Developpement pro- 

essif et but finał de 1' humanite. Paris, 
Amyot, impr. Ern. Meyer, 1861, w 8ce, 
str. XV. 416. 2 tal. 15 sgr. 4 

— Les cent pages decisive8 pour S. M. 
r Empereur de Russie, roi de Pologne. (Fro- 
blema uniyersel de la połitique modernę. 
Table des matieres. Destination nouvelle. 
Dernier appel aux hommes superieurs de 
tous les pays, pour raettre fin au sinistra 
desordre revolutionnaire des nations civili- 
sees surtout en France.) Metz', au depót ge- 
nerał des ouyrages Messianiąues a la librai- 
rie de M. Alcan, rue de la Cathedrala 1 — 
15 Aoilt 1850, w 4ce. zprzodu 2 k. niel. i 
116 str. i 1 k. niel. 

(Pismo to składa się z 3ch odrębnych dro- 
bnych rozpraw ipt,: Prospectusd' un nouyelecrit 
periodiąueayantpcur ołxjetłarevelation des de- 
stiuees actuełles de 1' occideut ou de 1' an- 
cien monde civilise, et de 1' Orient ou du 
nouveau monde eclaire; suivi d' une adresse 
au Congres de Varsovie par 1' auteur de la 
Reformę du savoir humain, a Metz etc. (ob^ 
wy7ej). Juin, 1850, w 4ce, str. od 1 — 32, w 
tern mieści się Avi8 particulier pour 1' epi- 
tre secret adressee au prince Louis Napoleon 
concernant les destinees de 1' occident, a 2. 
do cesarza Rosyi, Fismo to jest i osobno dru- 
kowane. Dalej : Supplement au prospectus 
d' un nouvel ecrit periodique ayant pour 
objet la revelation des destinees da 1' humani- 
te par r auteur de la Reformę du 8avoir 
humain od str. 33—64. Fin da Supplement 
au prospectus d' un nouveI ecrit sur les 
destinees actuełles de V humanite et sur 
leur grave opposition dana 1' occident et 
dans 1' orient, tamże, od str. 65 — 100. W 
dodatku jest: Salut proyidentiel du monde 
ciyilise specialeraent de 1' occident ou de la 
Franco, tamże str. 101 — 116, karta pojedyn- 
cza dodana jako dopełnienie do 100 k.) 

— Petition aux deux Chambres legislati- 
ves de France sur la barbarie des chemins 
de fer et sur la reformę scientifique de la 
locomotion. Paris, juin 1838, w 4ce, str. 32. 

— Fetition au Parlement britannique sur 
la spoliation d' un saraut etranger par le 
bureau des longitudes de Londres. Londres, 
mai 1822, J. Barfield printer, 1822, w 8ce, 
str. VIII. 59. 5 frank. 

— Pbilosophie de la tecbnie algorithmi* 
qae lere section contenant La loi snpremę WROŃSK! 16d et uuiver8elle dea mathematiques. Paris, 
impr. Didot sine, 1815, w 4ce , str, XII, 286 
i k. 1. 20 fran. 

— 2de sect, contenant Les lois des series 
comme preparation a la reformę des matbe- 
matiąues. Paris, impr. P. Didot aine. Mme 
Courcier. Treuttel et Wurtz, 1817, w 4ce, 
str. XIX, 645 i k. 50 fran. 

— Pbilosophie absolue de I' histoire ou 
genese de 1' humanite, ilistoriosophie ou 
science de 1' histoire. 1 et 2 partie. Paris, 
Amyot, imprim. L. Meyer, 1852, w 8ce, k. 6, 
str. III, 288 1. k. 2, 302 i 1. 10 frank. + 

— Pbilosophie critiąue decouverte par 
Kant fondee sur le dernier principe du sa- 
voir. Tom I— III. Marseille et Paris, I. sect. 
1803, w 8ce. 

— Pbilosophie de 1' infini contenant des 
contrerefleiions et des reflexion8 sur la 
metaphysiąue du calcul infinitesimal, par Hoe - 
ue Wroński. Paris, de 1' irat)rimerie de P. 
Didot r aine, 1814, w 4ce, str. XII i 195 
9 frank. 

(Obejmuje w sobie: a) Contrę - reflexions 
sur la metaphysiąue du calcul infinitesimal 
b) Pbilosophie du calcul infinitesimal. c) 
Keponse a la seconde edition de la tbeorie 
des fonctions aaalytiąues. Przydane są. dwie 
noty: a) sur la methode generale d' appro- 
ximation, ou la methode algoritbmiąue d'ex- 
haustion. b) sur la generation primitive des 
differentielles). 

— Pbilosophie des progres des luraieres 
etc. Paris, impr. d' Everat, 1833, w 4ce, 
str. 2. (Prospekt prelekcyi). 

— Predictions scientifiąues pour 1' avenir 
poIitique de 1' Europę. Par 1' auteur de la 
Keforme du sayoir humain. Metz, 1850, w 
4cę, str. 8. 

— Probleme fondamental de la politique 
modernę. Paris, Ladvocat, 1829, w 8ce, str. 
62. 

— Programme du cours de pbilosophie 

transcendantale de Paris, impr. Pillet, 

1811, w 8ce, str. 16, 

— Inna edycya. Tamże, druk Oidota, 
1811. 

— Propedeutiąue messianiąue, elements de 
la pbilosophie absolue. Ouvrage poathume. 
Paris, 1855, w &ce. 

— Toż. Ouyrage posthurae, deuxieme par- 
tie. Paris, typographie Georges Chamerot 19. 
rue des ilaints-Peres, 1875, w 8ce, str. 32. 
(Zestawił Bukaty, wydał L. Niedźwiedzki). + 

— Prospectus de la pbilosophie absolue. 
1826. 

— Prospectus d' un nouyel ecrit periodi- 
que ayant pour objet la revelation des de- 
Blinees actuelles. 1. de 1' occident ou de 1' 
ancien monde cirilise et 2. de 1' orient ou 
du nouYeau monde eclaire : suivi d' une 
ądresse au congres de Varsovie par 1' au- teur de la Reformę du saycir bumain. Metzi 
juin 1850, w 4ce, str. 100. 

— Prospectus historią ue de la reformę 
scientifiąue de la locomotion. Paris, impr. 
J. Didot, 1840, w 4ce, str. 8. 

— Question decisiye sur Napoleon. Paris, 
Paulin, 1840, w 12ce, str. 36. 5 frank. 

— Rails mobiles ou chemins de fer mou- 
vans prets aetre realises sur toutes les rou- 
tes par leur application iramediate aux voi- 
tures, ou chars quelconques. Paris, impr. J. 
Didot, 1837, w 4ce, str. 20. 

— Reformę absolue et par consequent du 
savoir humain. T. I— III. I. Reformę des 
mathematiques. 1 vol. w 4ce. 60 frank. 

— II. Reformę de la pbilosophie et con- 
atitution peremptoire du monde morał dans 
ses trois determinations distinctes: 1' Eglise, 
1'Etat et rUnion absolue. 1 vol. w 4ce. 30 
frank; obacz: Messianism e. 

— LJrgente reformę des chemins de fer et 
de toute la locomotion terrestre. Proposee 
au ministre de travaux publics de France. 
Paris, mai 1844, w 8ce, str. 64. 

— Refutation de la tbóorie des fonctions 

analytiques de Lagrange par , dediee k 

V institut imperial de France. Paris, chez 
Blankenstein libraire, quai Mała ąuais Nr. 1, 
1812, w 4ce, str. 135. Na końcu : de P im- 
primerie de P. Didot P aine, 6 frank. 

(Dzieło to składa się z następnych roz- 
praw; a). Porównanie dwóch rapportów zda- 
nych Oddziałowi nauk Instytutu ces. Franc- 
1. przez Legendre i Arago o dziele Refuta- 
tion de la tbeorie i 2. przez Lagrange i La- 
croix o dziele p. t. la Tecbnie de 1' Algo- 
rithme nt le premier principe des methodes 
analythique8. Nadto: a). Refutation de la 
tbeorie des fonctions analytique8 de Lagrange 
b). Insuffisance de la demonstration du the- 
oreme de Taylor tentee par M. Poisson. c). 
Quelques obseryations concernant le rapport 
fait a la Casse des sciences des 1' Institut 
de France, sur la premier de ces memoires: 
W końcu są, przydane przypisy: a). Sur lea 
facultes algorithmiques. b). &ur la distinctioa 
des dilferences progressiyes et regressiyes. c). 
Sur la demonstration de la loi generale dea 
Series). 

— Reponse au memoire du sieur Arson 
intitulś: Document pour 8ervir a 1' histoire 
des grandes fourbes, qui ont figurę sur la 
terre. Paris, impr. Poulet, 1818, w 4ce, str. 
68. 5 frank. 

' — Resolution generale des equations de 

tous les degres, par dedies a la Pologne, 

ancienne patrie de P auteur. 'Imprimerie do 
H. L. Perronneau. Paris, J. Klostermaun fils, 
libraire de 1' Ecole Imperiale polytecbnique, 
rue du Jardinet Nr. 13, 1812, w 4ce, str. 
16. 

— Resultats des esperiences faites aveo 
les rails mobiles ou chemins de fer mou<> 

2? 170 WROŃSKI - WROTNOWSKI Taots de Paris, impr. Didot aine, octo- 

bre, 1839, w 4ce, str. VIII. 

— Yeritabla science nautiąue des marees 
Bpecialement sur las cótes maritimeB et re* 
formę des mathematiąues par leur reduction 

a trois lois fondameutales par Paris, 

Amyot, mars 1863, w 4ce, str. VIII i 47. 5 
frank. 

— Secret poliŁique de Napoleon, comme 
base de I' avenir morał du monde. Paris, 
imp. J. Didot aiue, 1840, w 8ce, str. 128. 2 
franki 50 cent. 

— Secret politiąue de Napoleon comme 
introductiou a sa recente philosophie de 1' 
Histoire. NouvelIe edition. Paris, imprim. de 
Chr.-Lahure, 1853, w 8ce; str. XXX i 179. 

— Aux souYerains de I' Europę (rue 1' 
anion antinomienne). Paris. impr. Poussiel- 
gue, 1831, w 4ce, str. 8. 

— Le sphinx ou la nomothetiąue Beheli- 
enne. Nr. 1. Paris, imprim. de Doublet, De- 
cembre, 1818, w 4ce, str. 74 i k. 1. Le 
8phinx Nr. II. Paris, Mars, 1819, w 8ce, str. 
36. 

— Toż Nr. Iszy, także r. 1818 przedruko- 
wany, w 8ce, str. 36. 5 frank. 

— Nouveaux systemes des machines a va- 
peur fondes sur la decouyerte des vraies 

lois de forces mecaniąues par Introdu-- 

ction philo8ophique, contenant le program- 
me industriel et 1' etablissement scientifiąue 
des uouyelles lois physiąues. Paris, imprim. 
de J. Didot aine, Treuttel et Wurtz, 1834 — 
1835, w 4ce, str. XVI i 64. + 

— Tableau de la philosophie de la poli- 
tiąue. Paris, iinprim. J. Didot 1' aine, folio 
rozJoż. 5 frank. + 

— Tableau de la philosophie de 1' histoi- 
re, depuis 1' origine du monde jusqu'a son 
termę finał. Paris, Amyot, impr. Jules Didot 
1' aine, fol., 1 ark rozłożony. 6 fran. + 

— Theorie rigoureuse de marees comme 
nouvelle garantie 8cientifique de reformę du 
eayoir humaiu. Paris, impr. Didot, 1.5 A out 
1847, w 4ce, str. 56— H9'i. Complenient 
CCCXXVI1I. 

— Traite de metaphisique. Paryż, 1836, 
w 8ce. 

— Union autinomienne. Paris, impr. Pous- 
Bielgue, 1831, w 4ce, str. 8. (Należy do Aux 
B0uverains). 

(Wroński H.) Hoene Wroński. Przedruk 
z Przeglądu Poznańskiego. Poznań, w komis. 
u Zupańskiego, czcionk. Pawickiego i Gube, 
1852, w 8ce, str. 90. sgr. 20. + 

— Obacz: Arson; Auge L (notice 1865); 
Bukaty (udział w wiedzy 1844); Erdan Alex. 
(La 1^ rance mi8tique); Libelt (Kilozofia i kry- 
tyka, tom H, str. ll>6_225;; Trenłowski (Kok 
czasopiamo), WROŃSKA z domu Sarrazin de Montferrier 

żona Iloeuego (ur. 1784 f 1865). Cinq let- 
tres concernant Iloene Wroński. Paris, 1864, 
w 8ce, frank. 2. 

— Ode a la Pologne, dśdiee a S. A. le 
prince Adam Czartoryski. Paris, 1863, w 8ce, 
frank 1 . 

— Ode a la Pologne ; 8uivie de deux nou- 
velles strophes et d'une notice. Paris, Amy- 
ot, 1863, w 8ce, str. 8. ob: Marusiewicz J. 

Wrotkiewicz Stan. Nikodem obacz : Sieck- 
field Edw. Ant. (Sztuka poznawania ludzi 
1829). 

WROTNOWSKI Antoni. Drogi żelazne w kró- 
lestwie Polskiem. Prawa i obowiązki podró- 
żujących. Warszawa, Gebethner i Wolf, 1878. 
kop. 75. 

— Drogi żelazne w Królestwie Polskiem. 
Prawa akcyonaryuszów. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1878. kop. 75. 

— O kredycie rzeczowym, ułatwionym 
przez Towarzystwo kredytowe ziemskie w Kró- 
lestwie Polskiem. Warszawa, w kom. u Ge- 
bethnera i Wolffa, druk Gaz. Polskiej, 1862, 
w 8ce, str. 62. + 

WROTNOWSKI Feliks P. (ur. 1803 f 2. Lip- 
ca 1871). Atlas de Pancienne Pologne. Paris, 
1850, fol. kart 16. ob: Dufour. + 

— Cichowskiego Adolfa zbiory starożytno- 
ści polskich w Paryżu przez F. W. Paryż, 
druk L. Martineta, 1856, w 8ce, str. 56. -f- 

— Dziennik Narodowy. Paryż od r. 1840. 
(organ Czartoryskich), właściciel Wład. Pla- 
ter. Po r. 1842 popierał Czartoryskiego, w r. 
1842 organ Towiańskiego, w r. 1843 obu- 
dwóch potępia. Po r. 1842 redaktor Feliks 
Wrotnowski , w r. 1843 J. Koł^^sowski. Co 
Sobota pół ark. w 4ce, kwartalnie 12 Nrów 
Cena 4 franki. Do 1. Stycznia 1843 r. wyszło 
Nrów 92, z lat czterech w księgarni Kato- 
lickiej frank. 52. ob: Dziennik. 

— Elementarz dla dzieci polskich (zawie- 
rający w sobie tablice liter, tablice zgłosków. 
znaki pisarskie etc.) z wieloma drzeworyta- 
mi w tekście. Paryż i Berlin, Behr, druk 
Bourgogue et Martinet w Paryżu, 1851, w 8ce. 
str. 222. złp. 12. -f 

— E8qui8se sur la religion payenne, sur 
les traditions populaires, et sur les anciens 
usages des Lituaniens. Paryż, 1843, w 8ce. 

— Historya powstania w^r. 1831 na Wo- 
łyniu, Podolu, Ukrainie, Żmudzi i Litwie 
przez ... T. I — II. Lipsk, F. A. Brockhaus, 
1875, w 8ce. Tom 1. Powstanie na Wołyniu, 
Podolu i Ukrainie w r. 18bl, opisane podług 
podań dowódzców i współuczestników tegoż 
powstania, w 8ce, str. X, 353. Tom II. Zbiór 
pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831, 
ułożony przez .... w 8ce, str. Xfl, 265. (Bi- 
blioteka pisarzy polskich, Tom 71 i 72). tal, 
2 Bgr. 10, + WROTNOWSKI ~ WRZEŚNIOWSKl 171 — Dwa losy w życiu -cesarzowej Józefiny, 
powieść orygfinaln* przez F. W. Kraków, 
nakład i druk J. Czecha, 1810, w 24ce, słr. 
142. zip. 3. + 

— Pamiętnik obywatela powiatu upitakie 
go, Z kartą Litwy. Paryż. 1835, w 8ce. 

— Pamiętniki o powstania Litwy i Ziem 
ruskich w r. 1831 wydawane przez ... Cz. I. 
Poszytów 5. każdy po 16 otr. i 1 karta jeojrr. 
Pary>. druk A. Pinard. 18.33. w 8ce. Część 
II. 1833, sposzyt. 1 i 2, str. 8, z mapą Litwy, 
frank. 5. + 

— Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukra- 
inie w r. 1831 opisane przez .... podłujr po- 
dań dowódzców i współuczestników tegoż 
powRtania. T. 2. Paryż, księgrarnia i druk. 
polska, druk Bour^ogno et Martinet. 1837, 
w Bce, T. L str. Xn, 339, k. 1. T. II. str. 
X, 401 i I. frank. 13 centim. + + + 

— Rozmowy polskie i rossyjskie podług 
celniejszych dzieł rosgyjskich ułożone i na 
100 lekcyi podzielone p. F W. Polskie i ros- 
syjskie razgawory sostawlennyje obrazcam 
i razdielennyje na 100 uroków. Wilno, na- 
kładem F^r. Morifza, w drukarni B. Neuma- 
na, 1829, w 8ne, str. 245, niel. 3. 

— Ogólny rys powstania Litwy 1831 r. 
Paryż. 1834. 

— Upominek dla dzieci litewskich, 15. ko- 
lor, rycin przez F. W. Tomów 3. Wilno, 1829, 
w 12ce. str. 76, 84, 64 i 3 ryc. złp. 7. 

— Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy 
w r. 1831. Parvż, w księgarni Polskiej, druk 
A. Pinard, 1835, w 8ce, str. XII i 368. fr. 8. 
+ + -I- 

— Wiadomości polskie, 1857 —61, w 4ce, 
(tygodnik półarkuszowy). Paryż, druk L. Mar- 
tinet, redaktor Fel. Wrotnowski. Rocznie 
frank. 20. 

(Ustały w początku Stycznia 1860, nastę- 
pnie po cztero-tygodniowei przerwie wyszły 
pod nową redakcyą, bo Wrotnowski usunął 
się. Rok 1859 był współredaktorem Kalinka 
Wal., opiekunami zaś Czartoryski i Wł. Za- 
mojslfi). 

— Obacz: Chediko L fPologne) ; Cooper 
(Mohikan, Szpieg); Dufour (Atlas 1850); Mą- 
CZyński J. (Cracovie) : Mickiewicz (kurs litera- 
tury 1842); Roczniki Polskie (1861); Zasady. 

WROTNOWSKI F. I JANUSZKIEWICZ Eusta 
chy. Żywot Adolfa Januszkiewicza i listy je- 
go ze stepów Kirgizkich. obacz : Jąnuszkie 
wicz E. + 

WROTNOWSKI Julian. Tbese pour le docto- 
rat en medecine, presentee et soutenue le 
18. juin 1858 par .... ne en Pologne dr. en 
med. De la fievre puerperale. Paris, Rignoux, 
impr. de la faculte de medec, 1852, w 4ce, 
str. 48. -(- 

WROTNOWSKI Lucyan. O potrzebie kodeksu 
międzynarodowego dla stosunków prywatnych. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk Gazety 
Polsk., 1868, w 8ce, str. 61, kop, 50, 

Wróżba zła, powieść ob : Clechonski (1873;. 

Wróżby, wróżenie, oh: Chiromancya; Czech 
JÓZ. (ze snów 1850); Giżycki Fr. (nauka 1RS3); 
Horn<:kop. Mr. Sł. nR45); Proroctwo; Przepo- 
wiednie: Sennik-, Sybilla; Wróżka (kabała). 

WRÓŻEWSKI Ks. Franc. Kazania adwento- 
we, świetne, pasyjne, przygodne i pogrze- 
bowe. Wrocław, Schletter. druk Grassa i Bar- 
tha, 1851, w 8ce, str. IL 220. tal. 1 egr. 10. 

— Kazania na niedziele całego roku ko- 
ścielnego, wybrane z dzieł drukowanych i 
niedrukowanych znakomitych kaznodziejów 
naszych, wydał .... 2. Tomy. Wrocław, Schlet- 
ter, 1852, w 8ce, str. III i 223. IV i 171. 
tal 3. 

— Kazania na uroczystości i święta całego 
roku dla użytku chrześcian wyznania kato- 
lickiego i wygody XX. kaznodziejów. Wy- 
brane z dzieł drukowanych i niedrukowa 
nych znakomitych kaznodziejów nowszych 
Wydał .... Wrocław, nakład Z. Fchlettera 
druk C. H. Storcha, 1853, w 8ce, k. 2, str- 
238. Rs. 1 kop. 50. 

— Książka do nabożeństwa katolickiego. 
Z ryciną i drzeworytem. Wrocław, Schletter, 
1853, w Bce, str. 264. kop. 50. 

Wróżka nieomylna IS50, ob: Lenormand. 

— z Pacanowa czyli nowa kabała 
z kart francuzkich pociągnięta a dla rozryw- 
ki towarzyskiego koła wyłożona. Lwów, druk 
P. Pillera, 1849, ob: Sciborski Jan. 

WRZEŚNIOWSKl August (ur. 1831). Ein Bei- 
trag zur Anatomie der Infusorien von .... in 
Warschau, w 8ce, str. 24 i Taf III i IV. (K. 
Schultze. Archiy. f. mikrosk. Anatomie. Bd. 5. 
Bonn, 1869. + 

— Beitrage zur Naturgeschichte der Infu- 
sorien von Prof. , in Warschau, w Bce. 

(Nadbitka z Zeitschr. fiir wisseusch. Zoolog., 
XXFX, 1877, od str. 267—323). -f -f 

— Beobachtungen iiber Infusorien aus der 
Uragebung von Warschau. Von .... Dr. u. Prof. 
iu Warschau. (Mit Taf XXI. XXII, XXIII;, 
w 8ce, od str. 467 — 511. (Abdr, a. d. Zeit- 
schrift fur wissensch. Zool. XX. 3d. 4 Heft. 
Bog. 30 — 32). 4- 

— Materiały dlia jestestwiennoj istorii na- 
liwocznych ziwotnych professora ... (Iz Tru- 
dów V sbi. ruskich Jestestwoispalieni w Warsz. 
otdieł Zool.) Warszawa, typogr. K. Kowa- 
lewskiego, 1877, w 4ce, k. 1. str. 51 z 3. 
tabl. + 

— Połowyje organy i pierwaja sietema 
Dreyssenae Polymorphae. (V«n Beneden) 
Warszawa, w tipografii Osipa Bergera. Da- 
niłowiczowskaja Nr. 619, 1871, w 8ce, I karta 
tyt., str. 60. -t- 172 WRZEŚNIOWE KI - WSPOMNIENIE — Przyczynek do historyi naturalnej wy- 
moczków. Rozprawa napisana w celu uzy- 
skania stopnia Dra nauk przyrodzonych w war- 
szawskiej Szkole głównej. Kraków, druk. 
Uniw. (odb. z Roczn. T . N. Kr. T. XXXV). 
1867, w 8ce, str. 108, tab. VII. kop. 60. + + + 

— Ob : Huxley ; Lflben (przewodnik 1864). 

WRZEŚNłOWSKI Wincenty, (ur. 1800 t 1862). 
Arytmetyka ułożona przez .... Warszawa, Na- 
tanson, druk .1. Ungra, 1851, w 8ce, str. VI, 
IV i 229 z tabl. logarytmów. rsb. 1. 

— Toź, wydanie 2. Warszawa, druk J. Un- 
gra, 1854, str. VII, 331, niel. 1, tabl. 1. 
rub. 1. -I- 

— Pług, przez .... profesora byłej Szkoły 
politechnicznej warszawskiej. Wyciąg z dzien- 
nika politechnicznego. Warszawa, 1861, w 8ce, 
str. 50 i tabl. litogr. 4, f + 

— Tysiąc sto pięćdziesiąt trzy przykła- 
dów arytmetycznych dla pożytku młodych. 
Warszawa, druk J. Ungra, 1854, w 8ce, str. 
XXXV i 193. kop. 75. 

— Miernictwo niższe. Warszawa, 1841, 
w 8ce, str. IV, 256, niel. 24. tabl. z fig. 9. 
złp. 10. -f + 

— Ob: Babbage; Mayer i Choquet. (Alge- 
bra 1845). 

WRZEŚNłOWSKI Michał, profesor. Lateini- 
Bche Schul - Grammatik mit Beispielen zur 
Uebung und praktischen Anleitung zura 
Uebersetzen aus dem Deutschen ins Latei- 
nische, fur Privatlehrer und Priyatstudirende, 
nach dem in den k. k. ósterr. Staate ein- 
gefiirten Schulplane bearbeitet. I. Theil. Lwów, 
druk Pillera, 1834, w 8ce, str. 222. 

— Toż. Fiir erste Gymnasial-Klasse. Lwów, 
1837, w 8ce. 

Wszerada, obacz: Kałussowski. 

Wrzody, obacz: Birkowski L.; Parenski. 

Wschód, obacz: Aulich (podróż;-, Gondek 
(Jeruzalem); Laasner (podróż); Mann M. (po- 
dróż); Michałowski A. (1857); Michaud; Pie- 
traszewski Ig. (Peisya); Radziwiłł Alb. (po- 
dróż) ; Rzewuski Wac. (Mines de 1' Orient); 
Siemienski W. (Polityka 1869); Sawaszkiewicz; 
Skorzewski Z. (podróż); Waśńiewskl A. (Tur- 
cya) ; Wężyk Wład. (Egipt). 

— (wielki) Polski. B. w. m., 5819, fol. (ma- 
sońskie). 

Wschodnia literatura, obacz : Tarnowski Jan. 

— sprawa, obacz : Miłkowski Z. ; Szymański 
Os.; Tęgoborski Ludw. 

Wschodnie jgzyki, obacz: Kowalewski (Mon- 
golski). 

WschowskI powiat, obacz : Poseł. 

Wścieklizna, obacz: Anleitung; Bibl. roln.; 
Czapla (1877); FItzinger (u psów 1876); Glu- 
ziński J. (1862); Kaczkowski Ant. (1866); Ku- 
rowski J. N.; Lachnicki J.; Lalicz (1846); Le- 
wandowski J. H. (1869); Marochetti (1822); 
Opis; Orkisz (1877)-, .Patkiewicz A. ; Piątkow- ski D. (1878) ; Polakowski A.; Rudnicki A.; 
Seifmann (1867); Spausta (1837); Truskowski 
Kaz. (1832); Wolański F. (1867). 

Wsich (Do oboroń hudiat woprosy), 1848, 
obacz : L. B. + 

Wskazówka berlińska. Wyd. 3 razy na ty- 
dzień. Herlin, od 1 Lipca 1874, wyd. Seidel 
właśc. drukarni i księgarz, Spandauer Stras- 
se N. 17. (zapowiedziane). 

Wskazówki dla układających kontrakty o 
wieczystą dzierżawę osad włościańskich pod- 
chodzących pod przepisy Najw. ukazu z r. 
1846. B. w. m. (Warszawa), druk J. Ungra, 
fol., str. 16. + 

— (prawne), dla rad i wydziałów powia- 
towych ku rozpoznaniu urzędowej działal- 
ności i kompetencyi. Z dodaniem formularzy. 
Lwów, Winiarz, 1867, w 8ce, str, 89 i k. 2. 
I złr. + 

— (Krótkie) do zakładania i utrzymywania 
S2kółek owocowych z polecenia dyrekcyi 
Towarzystwa rolniczego połączonych powia- 
tów północnych W. Księstwa Poznańskiego, 
spisane przez jednego z jej członków, z 
uchwałą walnego zebrania tegoż Towarzy- 
stwa z dnia 1 maja 1865 do druku przezna- 
czone. Poznań, M. Jagielski, druk M. Marsa, 
1865, w 8ce, str. 32 z 1 tabl. litogr. 5 ngr.4- 

— do pokrycia, 1866, obacz: Neill. 

— dla wystawców płodów ogrodnictwa na 
wystawę powszechną w Wiedniu w r. 1873. 
Kraków, w drukarni Uniwersyteckiej, 1872, 
w 4ce, str. 6. + 

Współkl handlowe, obacz: Ekonomista, 1865, 
Zesz. I.; Heilmann; Stowarzyszenia. 

Współobywateli (Do) Polaków, komitet cen- 
tralny narodowy niemiecki 11 Maja. Poznań, 
1848, fol. (pół ark.) 

Wspomnienia smutne. 1822, obacz: P. A. 

— z r. 1788 po rok 1798. Poznań, Żupań- 
ski, czcion. Zoerna, 1862, w 8ce, str. 142. + 

— o Kownie, obacz: Potocki Leon. 

— przez A. M. Poznań, w druJjarni Ka- 
mińskiego, 1871, w 8ce, str. 20. 

— o zeszłym w roku 1816 Tomaszu z 
Krzetuszewa Wawrzeckim. Wilno, 1829, w 
8ce. 

— z życia i zgonu Ign. Hołowióskiego. 
Warszawa, 1856, w 12ce. 

— z przejażdżki po kraju, obacz: Sci- 
słowska Z. 1857. 

— kapitana wojsk polskich z roku 1863, 
obacz : Wiszniewski W. 

Wspomnienie zgonu ś. p. Ant Kandlera. 
Wilno, 1834, w 8ce. 

— o 8. p. Antonim Hlebowiczu. Warsza- 
wa, 1848, w 8ce. 

— o Joachimie Hemplu, oficerze b. wojsk 
polskich (z portretem), obrazek z przeszło- 
ści. Kraków, w druk. Wł. Anczyca i Spółki, 
1877, w 8ce, str. 65. -h WSPOMOŻENIE - WSZELAKI 178 — o Annie Maryi Taigi, ob.: Targi. + 

— pośmiertne dwóch matron polskich. 
Kraków, (oddruk z Czasu), 1853, w 8ce, str. 
19. 

(Mieści życie: Anny Małachowskiej i Wi- 
ktoryi Tarnowskiej). + 

— o piśmiennictwie polakiem w emigra- 
cyi. Paryż, 1840, w 16ce, str. 94. 

(Wyj. z Kalendarzyka pielgrzymstwa), ob.: 
Jełowicki Al. 4 

— powstania 1794 r. dnia 17 Kwietnia w 
wielki czwartek. (Rękopis znaleziony w Mar- 
sylii w kościele Notre-Dame debonne-garde 
dnia 26 Lutego 1856 r.) Paryż, drukL. Mar- 
tinet, 1857, w 12ce, str. 50. 5 sgr. + 

— poemat 1866, obacz : Kozubowski F. 

— i skarga starca, poświęcone ludowi 
wiejskiemu, obacz: B. S. M. (1856). 

— Obacz : Baliński Micit. (o Janie Snia- 
deckim); Dymidowiczowa (z lat dziecinnych): 
Franciszek Józef (28 Lutego); Goczałkowski 
W.; Jabłonowski S. ; Krakowowa Cwygnanki); 
Kunegunda S- (pierwsze); Pamiętnik; Pietru- 
siński L. (z Wenecyi); Rajszel (karnawału); 
Sieral(0wski Seb. (o grobach 1S18); Skorzew- 
ski Zygm. fWschodu 1855); Walewski Ant. 
(1846); Zamojski Wł. (1868). 

Wspomożenie wiernych. Książka do nabożeń- 
stwa dla kobiet poświęcona czci i chwale Naj- 
świętszej M. P., zawierająca w sobie.- Czte- 
ry sposoby słuchania mszy Św.; Siedm spo- 
sobów przygotowania się do kommunii Św.; 
Rozmyślania na każdy dzień tygodnia o ra- 
dościach, boleściach i chwale Maryi; Nabo- 
żeństwo na jej wszystkie większe i mniejsze 
święta; Różaniec z rozmyślaniami i modli- 
twami; Rozmaite koronki z odpustami; Wiele 
do Matki Bożej litanij i modlitw ; Officium 
de beata, po łacinie i po polsku ; Pielgrzym- 
kę do Częstochowy, tudzież pieśni kościel- 
ne. Przez autorkę książek : Gfos duszy, Ogień 
miłości J. Chrystusa, Źródło żywota i innych 
napisana. Warszawa, 1875, w 16ce, str. XVI 
i 847. Rs. 1. 50. Na papierze welinowym 
rs. 2. Oprawne w płótno angielskie rs. 2. 50. 
W skórkę 3 rub. 

— wiernych. Nabożeństwo za dusze zmar- 
łych z różnych dzieł zebrane przez .... War- 
szawa, M. Gliicksberg, 1874, w 16ce, str. 
327. 

— Obacz: Meszczerska; Rogalska. 
Wstecza, obacz: Przyborowski Józef. 

Wstęp do nauki chrześciańskiej. w 8ce, str. 
270. 2 złp. 

— do religii, 1 złp. 

— do użycia języków francuskiego i pol- 
skiego czyli rozmowy bardzo łatwe do mó- 
wienia w krótkim czasie po francuzku i po 
polsku. Introduction a 1' usage des langues 
francaise et polonaise ou discours tres faci- 
es pour parler en peu de temps la langue polonaise ou la francaise. 2 tomy. Wilno, 
6 zł. 

— Toż. (Warszawa). Edycya 2ga, bez w. r. 
(nakład F. C. Netto). Tom 1, str. 122. 5 
złp. 

(Edycya pierwsza, tamże, 1792). 

— Toż. 2 tomy. Edycya druga. Berdyczów, 
w 8ce. T. I. str. 130. T. II. str. — 

— Toż. Edycya trzecia. Berdyczów, w 
druk. uprzyw. XX. Karmelitów, w 8ce, str. 
T. I T. II. 122. 

— Toż. Edycya czwarta oryginalna. War- 
szawa, 1806, w 8ce. 

— do błogosławionej wieczności przez roz- 
wagę rzeczy ostatecznych we czterech kaza- 
niach adwentowych zawartych. Wilno, druk 
akademicki, 1800, w 8ce, str. 80. 

Wstrzemięźliwość: obacz- Brzozowski Stan.; 
Hechell; La Roche; Wódka; Zacharyasiewicz 
Fr. 

Wstrzykiwania, obacz: Langlebert E. (1877); 
Markiewicz St. 

Wszechbrał, obacz: Preis. 

WSZEBOR Józef, Dr. med. Przyrząd ssący 
Dra Dieulafoy, zastosowany do leczenia wy- 
sięków w opłucnej. Warszawa, druk K. Ko- 
walewskiego. (Oddr. z Pamięt. tow. lekars.), 
1870, w 8ce, str. 22. 20 kop, 

— O całkowitem jednostronnem i obu- 
stronnem wypiłowauiu szczęki górnej (de 
resectione totali sive uuius siye utriusąue ossis 
maxillae superioris). Rozprawa napisana celem 
uzysk, stopnia Dra med. w Wydż. lekarsk. 

szkoły gł. warsz. przez Warszawa, w 

druk. S. Orgelbranda, 1864, w 8ce, str. 64 i 
1 k. -f + 4 

— Obacz: Kwaśnicki J. (Pamięt. tow. lek.) 

Wszędobylski L. (pseudonym); obacz: Połu- 
jański Aleksander. 

WSZELAKI Teofil, (około 1783 t 1855J. Ka- 
techizm dla dzieci ułożony przez , pro- 

wincyała XX. Dominikanów. W^arszawa, XX. 
Missyonarze, 1846. 10 grp. 

— Rys chronologiczny historyi świętej sta- 
rego testamentu od stworzenia świata oraz 
dzieje ludu izraelskiego od początku jego 
istnienia aż do zburzenia ostatniego kościoła 

jerozolimskiego przez Warszawa, druk 

S. Orgelbranda, 1856, w 8ce, str. 399, CII i 
niel. k. 2. 

— Krótki zbiór nauki chrześciańskiej z 
przydatkiem modlitw porannych i wieczor- 
nych. Warszawa, druk Rafała Jabłońskiego, 
1826, w 12ce. 1 złp. 

— Toż, porannych, wieczornych i nauki 
służenia do mszy św. ułożył ...., zakonu ka- 
znodziejskiego. Częstochowa, druk. J. Góry 
Częstochowskiej,, 1829, w 12ce, str. 116. 1 
złp. 

— Toż. Puławy, 1830, w 8ce, str. 90. 

+ -i- + lU 174 WSZELAKI - WUJEK — Toż, ałołony prsei , sakonu kazno- 

dziejskiejro. Warszawa, w drukarni XX. Pi- 
jarów, 1835, w 12ce, str. 58. 

— Toż, za pozwoleniem cenzury rządowej, 
w drukarni Jasnej Góry Częstochowskiej, 
1838, w 16c6, str. 120. 

— KaiążkH dla nieumiejących czytnó (ry- 
ciny obchodów kalwaryjekich, 12 miedzior. 
i text). 

WSZELAKI Tomasz (z Lubelskiego). Chłop 
(bros/uia polityczna w obronie Czartoryskich 
na końcu podpisany: Tomasz Wszelaki z 
Lubelskiego). Paryż, w drukarni P. P. Ma- 
ulde i Kenou, b. r. (1855), w 8ce, str, 8. 
+ + -f 

Wszemił i Pienira, romans w listach na- 
śladowanie, patrz: Lilia na rok 1827. 

Wszyscy błądzą, obacz: Abrassevin (1766; 
1803). Cerubi. + 

Włył. b. w. m. i r., w 8ce, str. 16. (Data 
Warszawa. 1PG3 w Czerwcu). Broszura poli- 
tyczna przeciw Rządowi narodowemu przez 
Mierosławczyka, porównaj : Szczepański Al- 
fred + 

WURKERT Ludwik. Myihologie der Grie- 
chen, Romer, Aegypter, Nordlander, Wen- 
den und Slaven. Leipzig, 1838, w 8ce. 

Wucherpatent vom 2 Dezeraber J. 1803, 
Lemberg, druk F. Galińskiego, 1852, w 8ce, 
Btr. 22. Złp. 1. 

Wiirdigung (Unpartheiische) der Schmah- 
fichrift: Rlemoiren iiber Polen unter russi- 
scher Herischaft von Harro Harring, obacz: 
Harring. 

WORFEL Adolf. Dr. Das Leben und Wir- 
ken der heiligeu Slaven-Apo8tel Cyryli und 
Method. Herausgegeben zur tausendjahrigen 
Jubelfeier. Prag, F. A. Credner, Yerlags- 
Conto, 1863, w 8ce, str. 23. 

WORTEMBERG Karol. Zbiór architekto- 
nicznych pomysłów, służących do upiększe- 
nia i uzupełnienia wiejskich budowli i za- 
budowań gospodarskich. Leszno, Gunther, 
1848, folio podłużne, str. 12, i 15 sztuk 
widoków na kamieniu rytych. 

WUERTERBERGOWA Marya z XX. Czarło 
ryskich (1764 f 1854). Malwina, powieść. 
1816, 1821, 1822, 1828. 

— Obacz: WIrtembergska księżna. 

WORTH Adam, entrepr. teatru. Yermischte 
Gedichte. Lwów, druk Schnejdra, 1836, w 
ł6ce, str. 137. 

— Die Grafen von Ehrbach. Origlnal-Schau- 

epiel in 3 Abtheilungen von Musik von 

Joh. B. Siedermeier. Erste Abtheilung: der 
Pluch Melodrame in 1 akt. Zweite Abthei- 
lung: die Entfuhrung, Schauspiel in 1 Akt. 3 
Jahre spater. Dritte Abtheilung: die Yermah- 
lang im Tode, Dramma in 1 Akt. 10 Jahre 
Bpatdr. Dio liandlung fallt in die 2te Halfte des 16 Jahrhunderts. Lemberg, gedruckt bei 
Peter Piller, 1836, w 12ce, str. 107. 
Wuj i siostrzeniec, obacz: Jasiński. 

— (ubogi), powiastka dla młodzieży. Kra- 
ków, S. A. Krzyżanowski, 1873, w 24ce, str. 
84. 25 cent, karton 32 cent. 

— Damazy. Szkic z natury, skreśliła ciotka 
Marynia. Warszawa, 1874, w 12ce, str. 64. 
30 kop. 

Wujaszek, obacz: Mazśres. 

WUJEK Jakób. (1540 f 1597). Biblia sacra 
latino-polonica vulgatae editionis autoritate 
Sixti V et Clementis Viii Pont. Mas. reco- 
gnita, summariis et notis theologicis, histori- 
cis et chronologicis illustrata secuudum 
exemplar latinum R. P. Thoraae Aqu. Er- 
hardi Ord. S. Bened. polonicum vero R. P. 
Jacobi Wujkii S. J. Theologis reimpressa. 
T. 2. Vratislaviae apud G. F. Kom, 1806, w 
4ce, str. 1385. 558 i 524. 

(W jednej kolumnie łaciński, w drugiej 
polski tekst, tak jak w edycyi z r. 1740). 

— Nowy testament Pana Jezusa Chrystusa 
edycyi Wulgaty, tłumaczenia ...., przedruko- 
wany nakładem zgromadzenia rossyjskiego 
biblijskiego. Petersburg, w drukarni mor- 
skiej, 1815, w 8ce, str. 585. 5 złp. 

— Toż, przedrukowany nakładem komi- 
tetu moskiewskiego zgromadzenia rosyjskie- 
go biblijnego. Moskwa, druk Aug. Semena, 
1819, w 8ce, str. 868. 

(Korrektę prowadzili X. Józef Perkowski i 
Franc. Asum Tow. Jez.) 

— Biblia to jest księgi nowego i starego 
testamentu, według łacińskiego przekładu na 

polski jgzyk przełożona przez 3 tomy. 

Warszawa, nakład towarzystwa biblijnego 
warszawskiego, druk N. Gliicksberga, 1821, 
w 8ce, str. 774 i niel. k. 8 od str. 774— 
1318 i not str. 109 i 15. str. 376 i not str. 
155. + -f 

— Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa 

testament przez Soc. J. na polski język 

przełożony, cztery ewangelie Mateusza, Mar- 
ka, Łukasza i Jana zawierający, za pozw. zw. 
przedrukowany. Poznań, czcionkami drukar- 
ni W. Deckera i Sp., 1820, w 8ce, str. 396 
i 483, 

— Biblia to jest księgi starego i nowego 
testamentu edycyi Wulgaty tłumaczenia X. 
Jakuba Wuyka w Krakowie 1599 r. wydane, 
a teraz nakładem tow. biblij, rosyjskiego 
oddziału moskowskiego przedrukowane. W 
Moskwie, w druk. Symeona Sieliwanowskie- 
go, 1822. Razem: Nowy testament P. N. Je- 
zusa Chrystusa edycyi Wulgaty, tłumaczenia 
X. J. Wujki, nakład tow. biblij. oddziału 
moskowskiego przedrukowany. Moskwa, w 
druk. Symeona Sieliwanowskiego, 1821, w 
8ce. 

— Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa 
testament przez , na język polski przeło- 
żony za pozw. zwierzcb. przedruków. Upsk, W€JEK m druk Karola Taucbnica, 1830, w 12ce. 5 
ztp. 

— Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa 
testament przez Societatis Jesu na pol- 
ski jgzyk przełożony za pozwoleniem zwierz- 
chności przedrukowany głoskami drukarni 
Karla Tauuhnica. Lipsk, 1832, str. 586. 

— Toż. Lipsk, 1838, w 8ce. 

— Toż, tenż.e tytuł, tamże, 1836, w 12ce, 
druk Karola Tauchnica, str. 586. 

(Na lej karcie tytuł: Biblia Nowego Testa- 
mentu). 

— Toż, wydanie stereotypowe J. N. Bo- 
browicza ozdobione 170 obrazkami. Lipsk, 
nakład Baumgartnera, 1838, w 8ce, str. 810. 

— Biblia, księgi starego testamentu z ła- 
cińskiego na j§zyk polski przełożone przez 
, ozdobione przeszło 80O obrazkami. No- 
we wydanie uczynione za pozwoleniem prze- 
wiel. generał, koosystoryum katolickiego w 
król. saskiem. Lipsk, nakład J. Baumgart- 
nera, druk i stereotyp. Breitkopfa i Haertla, 
1839, w 8ce, str. VII, 1249, rejestru str. 4. 

— Biblia, to jest księgi starego i nowego 
testamentu, według łacińskiego przekładu 
starego w kościele powszechnym przyjętego, 
na polski język znowu z pilnością przełożo- 
ne, z wykładem katolickim trudniejszych 
miejsc do obrony wiary świętej powszechnej 
przeciw kacerstwom tych czasów należących, 

przedtem przez , z Wągrowa, teologa S. 

J. z dozwoleniem stolicy apostolskiej, a na- 
kładem jego M. księdza arcybiskupa gnieź- 
nieńskiego etc. wydaue w Krakowie 1599. 
Teraz cum licentia ordinarii przedrukowane. 
Lwów, Bartł. Jabłoński i syn, druk P. Pil- 
lera, 1839-40, w 8ce. T. 1. str. 864. T. II. 
od 865—1468. T. 111. str. 406 i rejestr LVIII. 
Na papierze rysunkowym 80 złp., na zwy- 
czajnym złp. 40. -f 

— Toż. 4 tomy. Wrocław, 1843, w 8ce. 

— Biblia to jest księgi starego i nowego 
testamentu ua język polski przełożone przez 

ks , S. J. Wydanie drugie sterotypowe, 

poprawne Jana ts'ep. Bobrowicza. Ozdobione 
600 obrazkami i pięć sztychów na stali. (Bi- 
blia księgi starego testamentu z łacińskiego 

na język polski przełożone przez ks z 

Wągrowa. Wydanie drugie stereotypowe 
poprawne. Uczynione za pozwoleniem prze- 
wielebnego generalnego konsystoryum kato- 
lickiego w królestwie saskiem. Ozdobione 
przeszło 300 obraz, i 2 sztychy na stali. No- 
wy Pana naszego Jezusa Chrystusa testament 
z łacińskiego na język polski przełożony 

przez ks Wydanie drugie stereotypowe 

poprawne, uczynione za potwierdzeniem JVV. 
l)unina, arcybiskupa gnieźnieńskiego i po- 
znańskiego. Ozdobione 170 obrazkami. T. 2. 
Lipsk, Baumgartner, druk Breitkopfa i Har- 
tla, 1844—46, w 4ce. Nowy testament z 3 
Italorytami i drzeworytami w tekście. Stary testament z 2 stalorytami. Nowy testament 
str. 458. 27 złp. 

— Biblia. Nowy pana naszego Jezusa 
Chrystusa testament z łacińskiego na język 

polski przełożony przez ks Wydanie 

nowe stereotypowe ozdobione 3 stalorytami 
i 170 drzeworytami w tekście. Trzeci oddruk. 
Lipsk, Baumgartner, 1854, w 4ce, str. 458 i 
II. 2 tal. 

— Toż, czwarte wydanie stereotypowe. 
Lipsk, u Haumgiirtnera, 1858, w 4ce, str. X, 
458. 2 tal. 

— Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa 
testament z łacińskiego na jgzyk polski prze- 
łożony przez ks. Jakóba "Wuyka S. J. Wy- 
danie piąte stereotypowe J. N. Bobrowicza. 
Uczynione za potwierdzeniem JW. Dunina, 
arcybiskupa gnieźuieńskiego i poznańskiego. 
Ozdobione 3 stalorytami i 179 drzeworytami 
w tekście. Tamże, 1862, w 4ce, str. II i 458. 
2 tal. 

— Biblia. Księgi starego testamentu z ła- 
cińskiego na język polski przełożone przez 
, z Wągrowa. Wydanie drugie stereotypo- 
we poprawne, uczynione za pozwoleniem 
przewielebnego generalnego konsystoryum 
katolickiego w królestwie saskiem; ozdobio- 
ne przeszło 300 obrazkami. Lipsk, 1854. 

— Toż, 3cie wydanie stereotypowe po- 
prawne. Ozdobione przeszło 300 obrazkami 
i dwoma sztychami na stali. Lipsk, Baum- 
gartner, 1858, w 4ce, str. IX, 1250. Kej. str. 
50 i 1 lyc. 2% tal. 

— Biblia. Księgi starego testamentu z ła- 
cińskiego na język polski przełożone przez 
ks. Jakóba Wuyka z Wągrowca. Wydanie 
czwarte stereotypowe, poprawne. Uczynione 
za pozwoleniem przewielebnego gener. kon- 
systoryum katolickiego w królestwie saskiem. 
Ozdobione przeszło 300 obrazkaoii i dwoma 
sztychami na stali. Lipsk, J. Baumgartner, 
1860, w 4ce, str. VIII, 12.')0 i L. 2 tal. 15 
sgr. 

— Biblia. Księgi starego i nowego testa- 
mentu z łacińskiego na język polski pizeło- 
żone. Wydanie piąte stereotypowe poprawne, 
uczynione za pozwoleniem przewielebnego 
generalnego konsystoryum katolickiego w 
królestwie saskiem, ozdobione przeszło 470 
rycinami i 5ciu sztychami na stali. 2 tomy. 
Lipsk, 1862, w 4ce. 25 frank. 

— Biblia łacińsko-polska, czyli pismo św. 
starego i nowego testamentu. Podług tekstu 
łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego 
ks. Jakuba Wujki i". J., z komentarzem Me- 
nochiusza T. J., przełożonym na język pol- 
ski. Wydanie Ks. Kozłowskiego, kanonika 
katedry wileńskiej, rektora dyecezyalnego 
Seminarium. W czterech tomach. Tom 1. 
Obejmujący księgi: Rodzaju, Wyjścia, Ka- 
płańską. Liczb, Powtórzonego prawa, Jozue- 
go, Sędziów i Rut. Wilno, J. Zawadzki, 
1862-64, w 4ce, 10 rubli, 176 Wujek — Nowy Paua naszego Jezusa Chrystusa 
testament przez X. Jakóba Wuyka Soc. J. 
na polski język przełożony za pozw. zwierz, 
przedrukowany. Berlin, druk Trowicza, 1859, 
w 8ce, 8tr. 503. 

— Nowy Pana naszepro Jezusa Chrystusa 
testament oprawny. Berlin, 1862, w 12ce. 

— Testament nowy Pana naszego Jezusa 
Chrystusa przez X. J. Wuyka Soc. J. na pol- 
ski język przełożony, za pozwoleniem zwierz- 
chności przedrukowany. Berlin, druk Trowi- 
cza i Syna, 1871, w 12ce. str. 422. Oprawne 
w płótno 4 sgr. 

— Nowy testament z kommentarzarai błę- 
dom wieku odpowiedniemi wydał X. St. Sto- 
jałowski T. J. Święty Mateusz. Tomik 1. 
Część I. Kraków, u S. A. Krzyżanowskiego, 
druk Czasu, 1872. w 12ce, str. XL i 272. 
27 V, kop. + 

(Książkę tę wycofowano od nakładcy i znisz- 
czono). 

— Pismo święte starego i nowego testa- 
mentu. Warszawa, nakładem M. Glucksber- 
ga. w drukarni B. G. Teubnera w Lipsku, 
1872—73. Za 62 zeszytów 31. rub. Obacz: 
Biblia. 

. — Pismo święte starego |i nowego testa- 
mentu, podług tekstu łacińskiego wulgaty, 
przekład ks. Jakuba Wujka zatwierdzony 
przez stolicę apostolską. Wydanie nowe z 
objaśnieniami podług J. Fr. Allioli, zaapro- 
bowane przez konsystorz archidyecezyi war- 
szawskiej, ozdobione 230 illustracyami Gu- 
stawa Dore. folio. Warszawa, 1873 — 75. 62 
zeszytów. 31 rubli. 

— Czyściec to jest : Zdrowa a gruntowna 
nauka o modlitwach, o mszach y iałmużnach 
za umarłe wierne, y o mękach czyścowych 
po śmierci. Wszystkim nie tylko kaznodzie- 
jom do pogrzebów, ale y każdemu krześ- 
ciańskiemu człowiekowi do utwierdzenia 
wiary, y vznania błędów teraźniejszych wiel- 
mi pożyteczna y potrzebna. Teraz nowo ze- 
brana y wydana przez księdza , theol. S. 

J. w Poznaniu drukował Jan Wolrab 1579 
r. Kraków, druk i nakład Jaworskiego, 1870, 
w 8ce, str. XVI i od 17-285, III. 1 złr. 
+ + + 

— Ewangelia Pana N. J. Chrystusa na 
niedziele i W W. święta, itd. Wilno, 1800, w 
12ce. 

— Ewangelie i epistoły tak niedziele (?) i 
wszystkich świąt, które w kościele katolic- 
kim według Krzymskiego (?) porządku przez 
cały rok czytają przez , przełożone; przy- 
dane są, których nie było w starych, lekcye 
i ewangelie na wielu świętych, także ewan- 
gelie na święta różne w pospolitości według 
mszału rzymskiego. Częstochowa, druk Ja- 
snej góry, 1808, w 12ce, str. 324. 

— Epistoły na niedziele, wielki post i 
wszystkie święta, które w kościele katolic- 
kim w ci^gu roku czytane bywty§, przydane są modlitwy kościelne. Warszawa, 1811, w 
r2ce. 3 złp. 

— Ewanielie na niedziele, na święta, na 
post wielki itd. Warszawa, 1814, oprawne w 
pół-skórek. 2 złp. 

— Ewangelie i epistoły tak niedzielne jako 
i wszystkich świąt, które w kościele katolic- 
kim według rzymskiego porządku przez cały 
rok czytają przez księdza S. J. przeło- 
żone ; przydane są, których nie było w sta- 
rych, lekcye i ewangelie na wielu świętych. 
Także ewangelie na święta różne w pospoli- 
tości według mszału rzymskiego. Częstocho- 
wa, druk Jasnej góry, 1819, w 8ce. 

— Tenże tytuł, roku pańsk. 1827, b. w. ra. 
(Kraków), w 12ce, str. 313, k. 6. (Liczbowa- 
nie zmylone : po str. 96 idzie str. 74 i tak 
ciągnie się dalej). 2 złp. 

— Historya biblijna starego i nowego te- 
stamentu nowo ułożona według X. J. W. 
dla użytku młodzieży katolickiej. 2 części w 
1 tomie. Bochnia, Pisz, 1849, w 12ce, str. 
216. 

— Toż, wydanie trzecie. Bochnia, Pisz, 
1850, w 12ce, str. 216. 24 kr, m. k. 

— Toż, tamże, 1852, w 8ce, str. III i 124. 
I złp. 18 gr. 

— Toż, według X. J. W. w dwóch częś- 
ciach ułożona, z dodatkiem dziejów apostol- 
skich i jeografii Palestyny dla użytku mło- 
dzieży katolickiej płci obojga. Bochnia, Pisz, 
1652, w 8ce, str. 90 i 100. 2 złp. 

— Toż, w dwóch ' częściach z dodatkiem 
dzieji apostolskich i jeografii Palestyny dla 
użytku młodzieży katolickiej płci obojga. 
Bochnia, Pisz, 1858. Cz. I i II, str. 130. 1 
złp. 18 gr. 

— 'Historye biblijne starego i nowego te- 
stamentu według W dwóch częściach 

ułożone z dodatkiem dziejów apostolskich i 
jeografii Palestyny dla użytku młodzieży ka- 
tolickiej wydane. Wydanie szóste poprawne 
i pomnożone. 2 tomy. Bochnia, nakład W. 
Pisza, 1862, w 12ce, str. VIII, 120 i VII, 
132. 50 cnt. 

— Historya pisma świętego, wyjątek z Bi- 
blii J. Wujka. Chełmno, 1842. 10 sgr. 

— Lekcye i ewangelie na wszystkie nie- 
dziele, 1841, obacz: Tyc. 

— listy i ewangelie etc. Kraków, w druk. 
Gr5blowskiej, 1808, w 8ce, str. 277. + Obacz; 
Lekcye. 

— listy i ewangelie na cały rok katolicki 
kościelny, z szczególniejszem uwzględnieniem 
świąt dyecezyi wrocławskiej i dodatkiem śś. 
patronów polskich. Podług przekładu wieleb- 
nego ks. J. Wujka S. J. (W książęco- bisku- 
piej kaucelaryi tajnej). Wrocław, 1850, w 
8ce, str. 364. 

— Postylla katolicka mniejsza, to jest: 
krótkie kazania, czyli wykład śś. ewangelij 
na niedziele i święta całego roku- Napisaną WUJfetĆ - WURŻBACll \11 w r. 1579, a teraz na nowo wediug wydania 
krakowskiego z r. 1617 przedrukowana. 4cz. 
WrocJaw, S. Schletter, 1843, w 8ce, etr. 
XVII, 309, 299. 192, 190. Złp. 24. 

— Postilla katolicka mniejsza, to jest 
krótkie kazania abo wykłady świętych ewan- 
gelicy, na każdą niedzielę y na każde świgto 
w dwóch częściach. (Wierny przedruk pier- 
wszego wydania w Poznaniu 1579 r., Cz. I. 
Ozimią od Adwentu aż do przenajświętszej 
Troyce. Wedle nauki samey prawdziwey koś- 
cioła ś. powszechnego. Dla ubogich kapła- 
nów y gospodarzów, y pospolitego człowieka 
teras snowu s pilnością napisana. Cz. II. Let- 
nia ode dnia przenajświętszey Troyce asz 
do Adwentu. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk J. Ungra, 1870, w Bce, atr. V, 396 i 
IV, 367. 3 ruble. 

— Postilla katolicka niniejsza. To jest: 
Krótkie kazania abo wykłady św. ewangelij 
na każdą niedzielę, y na każde śv/ięto przez 
cały rok, według nauki prawdziwej kościoła 
chrześciańskiego powszechnego. Z pilnością, 
przeyrzana, poprawiona y do druku podana. 
Z dozwoleniem starszych przez ...., theologa 
S. J. Teraz nowo, według ostatniej poprawy 
autorowej, na żądanie wielu kapłanów na 
mniejsze modum przedrukowana cum gratia 
et priv, S. K. M. Kraków, w druk. And. 
Piotrkowczyka, typog. J. K. Mci R. P. 1617. 
Kraków, nakład i druk Wł. Jaworskiego, 
1871, w 8ce. Tora I. str. XIII i od 15—764. 
Tom II. od str. 765—1263. 6 złr. + 

— Postilla catholica, to jest : Kazania na 
ewangelie niedzielne y odświętne, przez cały 
rok, według wykładu samego prawdziwego, 
kościoła 8. powszechnego. Teraz znowu 
przejrzana i poprawiona. Przydane eą nie- 
które nowe kazania i Obrona tej postylle, 
naprzeciw sprośnym wykrętom i potwarzom 
postylle kacerskiej i regestr dwojaki. Kra- 
ków, w drukarni Siebeneycherowej r. p. 
1584. Kraków, u Wł. Jaworskiego, 1868— 
70, w 8ce, str. 1582, XXXII. (Od arkusza 
99 Yj zaczyna się Postylle katholiczney o 
świętych. Cz. I. Obejmuje str. 1450). Rubli 
15. -ł- 

— Powieści z starego i nowego testamentu 
według Wulgaty, tłumaczenia Wujka, z py- 
taniami do każdej powieści stosownemi nau- 
kami i zdaniami biblijnemi. Część pierwsza. 
Powieści z starego testamentu. Część druga. 
Powieści z nowego testamentu. Warszawa, 
nakładem I. Klukowskiego i W. Rafalskiego, 
w drukarni Gazety codziennej, 1856, w 12ce. 
Część pierwsza, str. Xlii i 196. Część druga, 
str. 177. 

— Słowo boże z starego testamentu wy- 
brane podług tłumaczenia J. Wujka. 1. t. 
Poznań, 1840; obacz : Popliński An. 

— Obacz: Biblia; Dawid (psałterz); Koeh- 
ler ; Kuczkowski ; Lekcye ; Lewandowski W. 
^Dzieje 1862)} Ligny X. J.; Listy i ewanoeiie (1824;; Menochiusz ; Muczkowski J.; Popliński 
Jan; Powieści; Rogalski L. 

Wulkany, obacz: Przystanowski (ia Italien 

1822). 

Vulpius Joh. Krystyn, (1726 f 1827), obacz: 
Rynaldo Rynaldini (Eichhorn). 

WUNDT Wilchelm. Fizyologia. Przekład 
dzieła: „Lehrbuch der Physiologie des Men- 
schen 1868" przez Dra Aleks. Stockmanna. 
Tom II gi. (Z 77 drzeworytami w tekście). 
Warszawa, red. Gazety lekarskiej, druk J. 
Bergera, 1871, w 8ce, str. 272 i IV. 2 rub. 
80 kop. (Tom I. stanowi: Donders; Fizyo- 
logia). 

— Wykłady o duszy ludzkiej i zwierzęcej. 
Zasady psychologii, przetłumaczył z niemiec- 
kiego za upoważnieniem autora Ludwik Ma- 
słowski. 2 tomy. (Bibl. umiejętności przy- 
rodn., tom II i III^. Kraków, nakł. A. Dyga- 
sińskiego i Małui, w druk. Kraju, 1874 — 75, 
w 8ce, str. 557, 533 i V. Tom po 4 złr. 50 
cnt. + 

WUNSTER Karol. Oberschlesien wie es ia 
der Sagenwelt erscheint, dargestellt yon .... 
Liegnitz, 1825, w 8ce. 

— Polens ausgezeichnete Manner biogra- 
phisch dargestellt von .... 1. Theil.Glogau und 
Lissa, neue Giintersche Buchhandl., 1829, w 
8ce, str. VI, 333, niel. k. 2. 25 sgr. 

(Obejmuje: Jagello, Oleśnicki, Hozyusz, 
Sobieski, StanisTaus I. u. Poniatowski). 
+ + + 

WURST A. Czer9ki*8 Abfall yon der rom. 
katbol. Kirche ist nicht gerechtfertiget. Ent- 
gegnung auf das Czer6ki'sche Sendscbreiben 
etc. Posen, Verl. Gebr. Schenk, 1845, w 8ce, 
str. 22, + , 

WURST Rajmund Jakób. Die Wortbildung 
tar die I und II Klasse der Volksschulen. 
Lemberg, druk Staarop., 1853, w 16ce, str. 
16. 

WURTZ Adolf. Wykład filozofii chemicznej 
przełożył Wiktor Kosmowski. Dzieło uwień- 
czone przez akademię nauk w Paryżu wiel- 
ką nagrodą Napoleona III. Zeszytów dwa. 
Warszawa, druk J. Goldmana, 1868, w 8ce, 
str. 94. 70 kop. 

WURZBACH Konstanty, (ur. 1818). Cantate 
dem H. August Kunzek etc. dargebracht 
von der studierenden Jugend der Lemberg. 
Univ. etc. 30 Jan. Lwów, 1848, w 4ce. 

— Elemente der Geometrie oder theoreti- 
Bche und practische Planimetrie mit 352 Fig. 
auf 19 Tafeln. Lemberg, Terlag E. Winiarz, 
1848, w 8ce, str. VIII, 272. Złp. 9. + 

— Galizien in diesem Augenblicke. Eiu 
dringendes Wort in einer drangenden Zeit. 
Wien, Lechner, 1848, w 8ce, str. 98. + 

— Gegenstande der offentl. VertheidiguDg 
zur philosoph. Doct. Lwów, Piller, 1843, w 
8ce, str. 7. 

29 178 WURZBACn — Die Kirchen der Stadt Krakau. Eine 
Monographie zur Geschichte und Kirchenge- 
schichte des einstigen Konigr. Folen. Wien, 
Mechit. Congreg. liuchh., 1853, w 8ce, str. 
XII, 402'. 3 złr. 20 kr. m. k. + + + 

— Mosaik von W. Konstant. Krakau, 
Gieszkowski, 1841, w 8ce, str. Viii, 144. + 

— Polnische Sprichworter. Lemberg, 1846, 
w Bce. 

— Beitrage zur Culturgeschichte Polens 
I. Band. Die Sprichworter der Polen, histo- 
risch erlautert, mit Hinblick auf die eigen- 
thumlichsten der Lithauer, Rutbenen, Serben 
uud Slovenen, und verglichen mit ahnlichen 
anderer Nationen mit beigef. Originalen. 
Zweite yerand. und verm. Auflage. Wien, 
Pfautsch und Yoss, 1852, w 8ce, str. IV, XV 
i 358. 2 fl. 40 kr. C. M. + 

— Von einer yerschollenen Kónigstadt 
(Krakau). Ein romantischee Gedicht vom 
Yerfasser der „Paralellen". Wien, Pfautsch 
und Yoss, 1850, w I6ce, str. X, VI, 300. 2 fl. 
C. M. + + + 

— Toż. Zweite Auflage. Hamburg, 1856. 

— Biographisches Lexicon des Kaiserthums, 
Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen der 
denkwiirdigen Personen, welche seit 1760 in 
Ssterreichischen Kronlandern geboren wur- 
dsn oder darin gelebt und gewirkt haben 

von Wien, Druck und Verlag der|kk. 

Hof-und Staatsdruckerei, 1856 — 1877, w 8ce, 
Tom 1 — 35 do wyrazu Sonnenthal. 

(Obejmuje liczne biografie odnoszące się 
do Galicyi i w ogóle do Polski. Wykaz ich 
podajg według spisów zamieszczonych w 
końcu każdego tomu). 

Tom I: Anders, Jos. Freiherr v., J. M. L.; 
Angellowicz, Anton, ruthen. kath. Metropo- 
lii.; Ankwicz, Graf. Skarbek, Andreaa Alois- 
Fiirst-Erzbischof; Antoniewicz, Karl Boloz, 
Priester der Gesellschaft Jesu; Arbter, C, 
Wanda v., Schriftstell ; Augustynowicz Jo. 
hann Tob, armen. Erzbischof. ; Augustyno- 
wicz Jacob Steph, armen. Erzbischof; Bali- 
cki Vincenz, Topotrtaph; Batowski, Aleran- 
der Ritter v., Geschichtsforscher; Bełdowski 
Franz. H. Padagog ; Bera Jos. polu. Militar 
(Tarnów); Bensef Juda Lob, jiidischer Gelehr- 
ter ; Bielowski August , Dichter und 
Geschichtsforscher ; Bloch Samsou, jiid. Schrift- 
steller; Balicki Karl, Zeichner und Maler; 
Bandtkie Georg. Sam., Gelehrter; Bernbrunn 
Karl, Theater-Director und Schauspieler. 

Tom II: Boczkowski Feliks, Arzt (Wie- 
liczka) : Bohdanowitsch Basiiius, Tonkiinstler; 
Bordolo Ritter von Borco, Johann, Feldraar- 
Bchall-Lieutenant (Wieliczka) ; Borkowski 
Aleksander Graf Dunin, Schriftsteller; Bor- 
kowski Jos. Graf. Dunin-Sprachforscher, 
('Dziedus/.ice wielkie); Borkowski Stani- 
slaus Graf Dunin, Bibliograph; Borusławski 
Joseph, Zwerg (Halicz); Brodziński Kas., 
Dichter (Królówka) ; Brzesioa v. Birkenhain, 
JHajor ; Buczyński Wino. (z Białej Ku- si); Castiglioni Heinr. Graf., F.-M.-L. (Du- 
kla): Castiglione Job. Graf, Oberst (Lem- 
berg); Chłędowski Val., Schriftsteller (Jaślis- 
ka); Chłopicki Joseph, General; Chodykie- 
wieź Klemens, Dóminikanerniórich (Lem- 
berg); Chodynicki Ignaz. (Chodorow); Choj- 
nicki Joseph, Maler (Lembergj ; Bniński Ale- 
ksander Graf, Senator; Branicki Graf von 
Branice, Krongrossfeldherr; Chrzanowski A- 
dalb., poln. General. 

Tom 111: Czajkowski Franz., Geschitschr. 
(Lemberg) ; Czajkowski Georg, Maler (Sano- 
ker Kr.); Czartoryska Maria Anna Fiirstin; 
Czartoryska Izabella ; Czartoryski Adam; 
Czartoryski Konstanty; Czech Joseph, Ma- 
thematiker (Krakau); Czechowicz Simon, 
Maler (Krakau) ; Dąbrowski Heinrich Johann, 
General der Cavallerie (Pierzchowiec) ; Da- 
nielski Johann Nep., Maler (Krakau); Dawi- 
son Bogumił ; Dembiński Heinr. (Krakau); 
Deszkiewicz Johann Nep., Sprachforscher; Die- 
sing Karl. Mor., Naturforscher (Krakau); Do- 
liński Lukas, Maler (Lemberg); Doppler 
Franz, Componist (Lemberg); Doppler Karl, 
Yirtuos (Lemberg) ; Draxler Karl Ferdinand, 
Poet (Lemberg) ; Drużbacka z Kowalskich 
Elsbeth (Lemberg); Dzieduszycki Moriz 
Grat (Rychcice). 

Tom IV: Peuchtersleben Eduard Freiherr 
von, Schriftsteller (Krakau) ; Frank Jakol), 
Israelit (Krakau) ; Fredro Aleksander Graf, 
Lustspieldichter; Fredro Andreas Maks. 
Graf; Fredro Joh. Maksim. Graf, dram. Dich- 
ter. 

Tom V: Gertner Thomas, Maler (Lem- 
berg); Gładyszewicz Matthaus, Theolog; Gło- 
gowski Georg, Maler (Lemberg) ; Głowacki 
Johann Nep., Maler (Krakau); Goldenthal Ja- 
kób, Orientalist (Brody); Gołębiowski B., Ma- 
ler (Krakau) ; Gołuchowski Agenor Graf, 
Staatsraann; Grorczyński Adam, Schriftsteller; 
Gorzkowski vou Gorzków, Karl Ritter, Ge- 
neral der Cavallerie (Babyce); Grabowski 
Ambros., Archaolog (Kenty); Grodzicki Jo- 
seph Benedict (Krakau); Estreicher Dom. 
(aus Mahren). 

Tom VI: Giinsburg Johann Franz, Dich- 
ter; Guszalewicz Johann, ruthen. Dichter; 
Haar Joseph, Maler; Haase Adolph Theodor, 
Superintendent ; Gutowski Adalbert, Maler; 
Hacąuet Baltazer Prof. (Frankreich). 

Tom VII : Hadziewicz, Maler; Hadziewicz 
Aleksander, Kaufmann ; Hadziewicz Chri- 
stoph; Hadziewicz Nicephor, Dominikaner 
(Lemberg); Hadziewicz Nicolaus, Staats- 
mann. 

Tom VIII: Hennig Friedrich Wilhelm, 
Arzt (Lemberg); Hennig Joseph Heinrich, 
Schriftsteller; Helcel Sztersztyn Anton Sig- 
mund, Professor der Rechte; Herberstein 
Zygmunt; Herka Clement, KUnstler, Poet. u. 
Musikus. 

Tora IX : Hietzinger Karl Bernhard Frei- 
herr YQD, Keichsratb ; Hofmann Johana Faul, WURZBACH 179 Salinen • lutendant ; Hormuzaki Eudoxiu9 
Ritter von; Hiller Johann Freiherr von, F, Z. 
M. ; Holfeld Johann; Hnbel von Olengo, 
Christian Freiherr, Oberst ; Hubicki Karl 
Ritter von ; Huttner Karl Joseph von ; Hur- 
kiewicz Johann ; Ilirsch Josua, Talmudist; 
Hunyadi Franz, Arzt. 

Tom X: Jabłonowski, die Fiirsten; Jabło- 
nowski iStauislaus. Castellan ; Jabłoński Mar- 
tin, Mftler; Jachiroowicz Grepor Freiherr, 
Erzbischof ; Jachimowicz Teodor, Maler; 
Jachowicz Stanislaus; Jakobs Ritter von 
Kaotstein Friedrich G. M.; Jakubowski Vin- 
cenz, Piarist; Janota Eug; Jar musiewicz Jo- 
hann ; Jaśkiewicz Johann, Arzt; Jaśkowski 
t^tanislaus; Jaźmiński Joseph; Jekel Franz 
Joseph; Jełowicki Edward; Iżyk Johann, 
Maler; Kalik Anton Ritter von, Oberst; Ka- 
mieński Anton ; Kamieński Yinceuz; Kamiń- 
ski Fgnaz ; Kamiński Johann Nepomuk; Ka- 
mińska Julia Adele; Kamiński Julian Aie- 
xander ; Kamiński Mieczysław, Kamiń- 
ski Ritter von Burczymucha Ludwig; Ka- 
mieński Mathias; Janowski Ajax, Musiker; 
Janowski Nikolaus, Maler; Janowski Niko- 
laus, Domherr; Janowski Yalentin, Maler; 
Jawornicki Marceli; Joachim, Maler; Julg 
Bernhard; Kamieński Thaddaus Alexiu8-, Ka- 
mieński Yalentin; Karliński Franz; lliński 
August; lliński Jan Stan.; lliński Antoni. 

Tora XI: Karpiński Franz; Karsnicki An- 
ton Graf. ; Kasparowicz Gabriel Andreas; Ka- 
sperowski Adam; Kessler Joseph Christoph; 
Kielesiński Kajetan Yinzenz ; Dietl Joseph; 
Grottger Arthur; Kirchmayer Yincenz. 

Tom XII: Kobylica Lucyan; Klimes F. 
K.; Kłobukowski Adam Anton; Kłodziński 
Adam; Kłodziński Johann ; Kohn Abraham; 
Kolbielsky Karl Friedrich Glave; Kortum 
Ern ; Korzeniowski; Kluszewski Hyacinth; 
Kołłontaj Graf v. Sztumberg Hugo; Konicz 
Thaddaus; Kontski Apollinar; Kontski An- 
ton ; Kontska Eugenie; Kontski Gregor; Kopff 
Johann. 

Tom Xin: Kral Anton; Kunz von Kop- 
penstein Anton; Kossak Jul.; Kozanowicz 
Michael ; Krasicki Alexander Graf; Kratky 
Karl Ritter von ; Kratter Franz ; Kraus 
Karl Freiherr; Krauss Philipp Freiherr von; 
Krieg von Hochfelden, Franz Freiherr; Kroch- 
mal Nachraan Kohen; Królikowski Joseph 
Franz; Krupiński Georg; Krusiński Thaddaus; 
Krzeczunowioz Cornelius; Kulik Jacob Fhi- 
lipp; Kunzek Edler von Lichton August; Ku- 
ropatnicka Katharina Grafin; Kurzweil Edu- 
ard ; Kyliau Jacob; Kozakiewicz Lucas; Krat- 
ky Karl Ritter von; Kratzer Franz Xawer; 
Kratzer Kazimir; Kremer Alexander ; Kra- 
mer Joseph; Kremer Karl; Kromer Martin. 

Tom XIV: Landau Ezechiel; Lebzeltern 
Wilhelm Freiherr von; Gaffenko Georg; I^an- 
ckoroński Grafen'; Langenau Friedrich Karl, 
6u8tav Freiherr; Łapiński Theopbil; Laub 
Anton; Ledochowski Anton Graf; Lemoch Tgnaz; Jachimowicz Gregor FrciheT von; 
Langiewicz Maryan; Lampi Franc. Maler; 
Krauss Karol. 

Tom XV : Lettei is Max. ; Lewartowski 
Heinrich Freiherr; Lewicki Michael; Lios- 
ganig Joseph; Liii von Lilienbach Karl; Li- 
piński Karl Joseph; Lipnicki Johann ; Litwi- 
nowicz Spiridion; Łobarczewski Hyacinth; 
Łobeski Felicyan; Lobkowitz August Lon- 
gin Fiirst; i.offler Leopold; Łgtowski Lu- 
dwik; Gołuchowski Agenor. 

Tom XVI: Łuczyński Johann Peter (Bu- 
kowina); Łoziński Joseph; Łoziński Wale- 
ryan ; Łubienicki Julian; Łubieński Wladi- 
slaw; Lubomirski Anton; Lubomirski Georg; 
Lubomirski Georg Roman ; Lubomirski Ge- 
org Sebastian ; Lubomirski Heinrich Fiirst; 
Lubomirska Sophie; Lubomirski Stanislaua 
Heraklius ; Luschin Franz Xawor; Maczkow- 
ski Joachim; Madejski Marceli; Łopacki 
Hyacinth Augustin ; Łubieński Andreas; Łu- 
bieński Joseph; Łubieński Kasimir; Łubień- 
ski Mathias; Łubieński Stanislaus; Łubień- 
ski Thaddaus; Lubomirska Anna; Lubomir- 
ski Hieronymus August; Lubomirski Joseph 
Karl; Lubomirski Sebastian ; Lubomirski Sta- 
nislaus 1.; Łuszczkiewicz Wladislaus; Mar- 
kowski Joseph. 

Tom XVII: Maszkowski Joachim; Masz- 
kowski Marceli; Matzka Wilhelm; Mauss 
Joseph; Mazurkiewicz Benedict; Mcciński 
Adalbert; Mehoffer Joseph von (Vater); Me- 
hoffer Joseph von (Sohu); Matejko Johann 
B. Alois ; Maxillewicz Yincenz; Mecherzyń- 
ski Karl; Męciński Joseph; Meciszewski Hi- 
lar; Meciszewski Kaspar; Meciszewski Phi- 
lipp. 

— Tom XVin: Mikuli Karl; Mokrański 
Michael; Mayer Bonawentura; Michalewicz 
Nikolaus; Microys Adolph; Mier Adam Graf; 
Mikiewicz Andreas; Mikocki Leon; Mikoła- 
jewicz Axent Choszowaj; Mikołajewicz Ja- 
cob; Mikołajewicz Stephan Stehno; Milikow- 
ski Johann; Milikowski Thomas; Minasiewicz 
Floryan ; Minasiewicz Franz von ; Mniszek 
Karl; Mniszek Michael Georg; Mniszek Ur- 
sula ; Mochnacki Basil ; Mochnacki Joseph; 
Mochnacki Moriz; Mohr Abraham Mendel; 
Majer Adalbert; Majer Joseph; Meyer Ur- 
ania (Mejerin); Michałowski Peter; Miero- 
szewski Johann; Mieroszewski Stanisław; 
Mioduszewski Michael Martin; Mirecki Franz; 
Mirecki Kazimir; Mirecki Stanislaus; Mni- 
szek Georg August; Mohr Michael Eduard; 
Molitor Franz Ignaz ; Molitor Johann Peter; 
Molitor Peter Franz. 

Tom XIX: Morawski Felix; Morska Ma- 
gdalena; Mozart Wolfgang Amadeus; Mro- 
ziński Joseph; MiJndel von Schartenburg 
Heinrich; Mołodziński Kazimir; Moszczeński 
Stanislaus; Mrugaczewski Michael; MUnch- 
Bellinghausen Eiigius Franz Joseph. 

Tom XX: Nabielak Ludwig; Narolski An- 
dreas ; Nechay Edler v. Felseis Johann; Neu- 180 WURZBACH hauser Franz; Neumann Leopold; Niemiery- 
cowa Antonia; Nikorowicz Deodat ; Nikoro- 
wicz Gregor; Nikorowicz Johann Nep. Lu- 
dwig Bertrand; Nikorowicz Joseph; Nowa- 
kowski Heinrich; Nowakowski Jacob; Nowa- 
kowski Johann Nep.; Nowicki Maximilian; 
Nyary Eduard; Obrocki Johann ; Niegowiecki 
Jacob ; Nowicki Johann. 

Tom XXI : 0'Donnell Heinrich Graf; O' 
Donnel Joseph Graf; 01exiński ; Orlikowski 
Felix; Osiecki Johann; Osmolski Boncza 
Karl; Ossoliński Joseph Max Graf; Ostrow- 
ski Ladislaus Thomas Gf. ; Paszkowski Tho- 
mas ; Pauli Żegota ; Pawlikowski Constan- 
tin; Pawlikowski Johann Gualbert; Pawli- 
kowski Mieczysław; Oesterreicher Dominik; 
Oleszczyński Anton; Orłowski Lukas; Ossoliń- 
ska Ludovica Rosa, Grafin; Otto (pseudo- 
nym Gf. Essterhazy) ; Paszkowski Franz; Pen- 
zel Abraham Jacob. 

Tom XXII: Petrino Alesander; Piekl E- 
dler-von Witkenberg Wilhelm; Perl Joseph; 
Perl Samuel; Persina von Siegenthal Hein- 
rich; Pfeiffer Emil; Pfeiffer Oskar; Piekar- 
aki Oswald ; Piekarski Stanislaus ; Pietrusiń- 
ski Ludwig; Piłat Stanislaus; Piramowicz 
Gregor; Pistek Franz, Erzbischof; Pitchmann 
Joseph Franz Joh.; Peszka Joseph; Pfeif- 
fer J.; Piekarski Franz Borgia; Plebankie- 
wicz Vincenz; Arbuzowski [Bonif.; Batowski 
Alex. ; Bętkowski Nikod; Bętkowski Jan; 
Bieliński Tad. Edw. ; Błotnicki Jul.; Bobro- 
wicz J. N.; Klotylda z Bogdanowiczów Crois- 
see; Bogdanowicz Błażej. 

Tom XXIII : Pol Yincenz ; Polański Theo- 
dor; Polański Thomas; Pomezańska Maria; 
Poniatowski Andreas Ftirst; Popiel Clemen- 
tine ; Potier des Echelles Leopold ; Potocki 
Lubicz Grafen ; Potocki Adam; Potocki An- 
toni; Potocki Alfred; Potocki Dominik Ja- 
cob; Potocki Eustach.; Potocki Ignatz Graf; 
Potocki Johann Graf; Potocki Joseph Graf; 
Potocki Stanislaus; Potocki Stephan; Potoc- 
ki Aleks.; Potocki Wenzel; Pratobevera Edu- 
ard . Preschel Johann Friedrich ; Prochaska 
Joh. Andreas; Popiołek Joseph; Popławski 
Anton; Potocki Arthur; Potocka Sophie; 
Potocki Theodor ; Potocki Władimir; Czer- 
lunczakiewicz J. prof. 

Tom XXIV: Przyłęcki Stanislaus; Raabe 
Joseph Ludwig; Rapaport Jacob; Rapaport 
Salomon L. ; Rapaport Moriz; Prokopowicz 
Max.; Przybylski Hyacinth Aegid; Putano- 
wicz Joseph Alois; Radwański Andreas; Ra- 
dwański Feliks; Radziewoński Johann. 

Tom XXV: Rausch Oswald; Recsey von 
Becse Adam; Reichan Alois; Reichan Jo- 
seph; Reichan Mathias; Reinhardt Johann; 
Reuter Jacob. 

Tom XXVI : Romaszkan Nikolaus ; Richter 
Ignaz Loyola ; Richter Joseph ; Rinn Frie- 
drich; Ritter v. Rittersberg Ludwig; Roda- 
kowski Heinrich; Roli Anton; Rogats Jo- 
hann; Rogawski Karl; Rohrer Joseph; Ro- liński Alesander; Roliński Martin; Roller 
Severin ; Romanowski Cornel; Romanowski 
Mieczyslaus; Romaszkan Peter; Rosbiersky 
Anton; Rościszewski Adam Junosza; Rogo- 
ziński Martin; Rohrer Rudolph; Romanow- 
ski Franz; Romanowski Philipp; Dembiński 
Henr.; Dzieduszycki Maurycy; Dombrowaki 
Raul, Poet; Fredro Alexander. 

Tom XXVII: Roskiewicz Johann; Rott- 
mann Ignaz ; Rozwadowski Ladislaus Graf; 
Rubczyński Martin ; Rudnicki Jacob; Rudnic- 
ki Sylvester; Russegger Joseph; Rzewuski 
Adam Laurenz; Rzewuska Alexandra Rosa- 
lia Grafin ; Rzewuski Christoph ; Rzewuski 
Kazimir; Rzewuski Leon; Rosenthal Franz 
Anton ; Rótarski Ignaz ; Różycki Samuel, 
Rudnicki Adam Anton; Rulikowski von Po- 
radow Ludwig ; Rust Johann Nepomuk; 
Ryszkowski Franz Xawer; Rzepnicki Franz; 
Rzesiński Johann Kantius; Rzewuski Hein- 
rich ; Rzewuski Severin Graf; Rzewuski Ven- 
zel Graf. 

Tom XXVIII : Sanda (Schanda) Franz; 
Andriewicz Samuel; Sacher Joh. Nep.; Sa- 
cher Wenzel Alois; Sacher Masoch, Leo- 
pold; Salzmann J. B. ; Sanguszko Lubarto- 
wicz Ladislaus Fiirst; Sapieha Adam FUrst; 
Sapieha Leon Fiirst ; Sardagna Simon Bene- 
dict; Sartori Dominik; Sartyni Mattbaus; 
Sawczyński Sigmund; Sawicki Nicolaus;Frąc 
Peter; Krzyżanowski die Herren; Sabowska 
Ludowica; Sabowski W^ladislaw ; Sapalski 
Franz; Sawczyński Sigmund; Sawiczewski 
Florian ; Sawiczewski Joseph ; Sawiczewski 
Julian Joseph; Kochanowski Hieronimus. 

Tom XXIX: Schiessler Sebastian Willi- 
bald. 

Tom XXX: Schmiick Franz; Schindler, 
Hauptmann ; Schindler Wilhelm ; Schmitt 
Heinrich; Schindler von Schindelheim Jo- 
hann Bapt.; Schmidt Oscar. 

Tom XXXI: Scholl Karl Hieronymus Ni- 
kol. ; Schouppe Alfred; Schreyer Heinrich. 

Tom XXXII: Schulz von Strasznitzki Jo- 
seph; Schulz von Strasznitzki Leopold Karl; 
Schulz von Strasznitzki Ludwig; Schultes 
Joseph August. 

Tom XXXm: Sciborski Johann Gabriel. 

Tom XXXIV: Sembratowicz Joseph; Sen- 
geschmidt Berthold; Serwaczyński Stanislaus; 
Serwatowski Valerian ; Siarczyński Franz; 
Siatecki Turibius; Siemianowski Franz Xa- 
ver; Siemianowski Max.; Siemiński Lucian; 
Sierakowski Ladislaus; Sierakowski Michael 
Roman; Sierakowski Wenzel Hieronymus; 
Sikorski Kasimir; Sikorski Marian Stanislaus; 
Simonyi Ludwig Freiherr; Serafin Luftmann 
Elise ; Siejkowski Michael ; Siemiński Seve- 
rin ; Sierakowski Sebastian; Sierawski Ju- 
lian, Gener. ; Sierakowska Elisabeth. 

Tom XXXV : Singer Joseph ; Sitarski 
Franz von ; Skąpski Franz ; Skarbek Stani- 
slaus Graf; Skop Georg Karl; Skofitz Ale- WUTTKE ^ WYBICKI 181 sander; Skorodyński Nikolaus; Skórski Jo- 
hann ; Skrzetuski Yincenz; Skrzeluski Ra- 
phael: Skrzynecki Johann; Slaski Edmund 
Slawikowski Anton: Sieczkowski Andreas; 
Sieczkowski Marcellin von Poboj Franz; 8li 
wiński Adolph; Sloezyński Adalbert; Słot- 
wiński Konstantiu; Slotwiński Felix; Sma- 
rzewski Martin; Słowacki Eusebius; Smolka 
Franz; Smuplewicz Lucian; Skobel Frie- 
drich Kasimir; Skorkowski Alphons; Skór 
kowski Karl; Sławikowski Anton; Sieczkow- 
ski Andreas; SJotwiński Felix ; Sliczewski 
Stanislaijs ; Sniadecki Johann ; Soczyński 
Karl; Soltyk Kajetan; Soltykowicz Joseph. 

WURZEL Maurycy Zdania ze wszystkich 
gałęzi prawa i umiejętności politycznych. 
Kraków, druk Uniwers., 1864, w 8ce, str. 7.+ 

WUTTKE Henryk z W. X. Poznańskiego (t w 
Lipcu 1876). Memoriam Joanius Augusti Er- 
nesti professoria olim Lipsiensis oratione de 
Warnkoenigii doctrina joris privati a Tuis- 
cone Zillero ph. Dr. a. 1. m. babenda die 
XI m. septenibris a. 1860 hora IX in audi- 
torio jurisconsultorum ordinis illustris con- 
cessu pie celebrandam ordinis philosopho- 
rum Lipsiensis decanus et reliąui professores 
indicunt rectorem academiae. proceres grayis- 
simoB, commilitones humanissimos, ut hanc 
Bolemnitatem praesentia sua augere velint 
invitant. Henrici Wuttkii specimen I. Codi- 
cis diplomatici urbium mngni ducatus posna- 
niensis antiqui88imum polonorura adhuc ine- 
ditum diploma sistens. Lipsiae, excudit C. 
Grnmbach, 1800, w 4ce; także Specimen II 
et III, razem w 4ce, str. 50. + -f 

— Polen und Deutsche politische Betrach- 
tungen. Schkenditz, Blrmberg, 1846, w 8ce. 
9 8gr. 

— Toż. Zweite vermehrte Auflage. Leipzig, 
Gust. Braun, 1848. w 8ce, str. 176. 3złp. + 

— Toż, taraźe. 2gie (właściwie 3cie) wy- 
danie, b. w. r., w 8ce. 

— Porównaj : Moraczewski Jęd. 

— Stadtebuch des Landes Posen. Codex 
diplomaticus. Allgemeine Geschichte der 
Stadte im Lande Posen. Geschichtliche Nach- 
richten von 149 einzelnen Stadten. Leipzig, in 
Commission bei H. Fries, 1864, w 4ce, str. 
X i 472. 8 tal. + 

— Accesiones ad codicem diplomaticum 
qui continetur libro : Stadtebuch des Landes 
Posen von ..... (w Program, wydź. filozoficz. 
lipskiego). Lipsiae, A. Edelmann, 1866, w 
4ce, str. 23. (Przywileje miast: Kościan, Ra- 
wicz, Odolanów, Ostrowo). 2 fran. + 

— Obacz: W. H. 

WUTZKE. Bemerkungen iiber die lithuaui- 
Bche Niederung fumieszcz. w Preussisch. Pro- 
vinzialblatter, 1831, T. 6, str. 28, 120 i 218). 

— Beschreibung des Bugflusjes (umieszcz. 
w Beitrage zur Kunde Preussens, 1820, T, 3. 
Btr. 486). 

— Beitrag zur Kenntniss dea Drewenz- ^ flusses (umieszcz. w Beitr&ge zur Ennde Preui* 
sens, 1821, T. 4, str. 425). 

— Beschreibung des Narewflusses (umieszcz. 
tamże, 1820. T. 3, str. 441; to samo przeło- 
żył VV, K. na język polski i umieścił w 
Dzienniku warszawsk. 1826, T. 4, etr. 
155-172). 

WYBICKI Józef. (1747 + 10 Marca 1822). 
Discoura de M. le Cte Palatin president de 
la Deputation adresse a Napoleon avec la 
Reponse de Napoleon. Mowa do Najjaś. ce- 
sarza ^'rancuzów i kr. włos. ect. na d. 1 1 
Lipca r. 1812 w Wilnie miana przez J. W. 
Sen. wojew. jako prezesa deputacyi od kon- 
fed. generalnej król. polsk. B. w. m. dr. i r. 
1812), w 4ce, str. 12. (Dwie edycye). 

- Discours prononce le 30 Mai 1812 sur 
la frontiere entre Fraustadt et Glogau par 

le Senateur Palatin , norame conjoiute- 

ment avec le senateur Palatin Sobolewski 
pour saluer S. M. 1' Empereur JSapoleon 
sur la frontiere du Duche de Var8ovie au 
nom de Sa M. le Roi de Saxe, Duo de Var- 
8ovie. folio, str. 1. + + 

— Dodatek do pamiętników odnoszący się 
do życia Andrzeja Zamojskiego z rękopismu 
Wybickiego wydany. Poznań, Żiipański, 
czcionkami W. Deckera i Sp., 1842, w 8ce, 
str. 31. 1 złp. 15 gr. + + + 

— Moje godziny szczęśliwe. 1 Tom. Wro- 
cław, 1804, w 8ce, str. 244 ni. 2. Złp. 6. 

— Toż. Nowa edycya przejrzana i pomno- 
żona drugim tomem przez autora, z portre- 
tem autora. Wrocław, druk Korna. 1806, 
w 16ce, str. 176, 148 i XIV. Złp. 15. 4 

— Toż. Wydanie nowe przejrzane, z por- 
tretem autora. Wrocław, Kom, 1819, w bce, 
str. 139 i 116. Złp. 8. 

— Listy obywatelskie do Ign. Węgleńskie- 
go ministra stanu król. pols. Warszawa, w 
druk. Rządowej, 1816, w 8ce. str. 92. (Od- 
bitka z Pamiętn. warsz. T. VI, VII, VIII).+- 

— La Marseillaise des Polonais, compo- 
see en Italie, paroles et musique en 1797. 
Paris, libr. Renaud, (około 1868), w Bce, 
str. 3. 50 et. 

— Mędrzec, komedya w 5ciu aktach ory- 
ginalnie prozą napisana, obacz: Raczyński E. 
Zbiór dramatyczny Nr. drugi. Poznań, 1841, 
w 8ce. + 

— Mowa jako prezesa konfeder. generał. 
1812 r. (Nie ma tytułu ni daty), w 4ce, str. 
7. 

— Mowa do Naj. cesarza Franc. i króJa 
włosk. etc. na d. 11 Lipca 1812 r. w Wilme 
miana przez JW. , jako prezesa deputa- 
cyi od konfed. generalnej król. polskiego. B. 
w. m. dr. (dołączono i odpowiedź Napoleona 
I., tę po polsku i po franc), folio, k. 1. + 

— Toż, w 4ce, str. 8. 

— Toż, w 4ce, str. 12. + + + 

— Mowa Jaśaie W d. 27 Marca w izbie 163 WYBÓR poselskiej miana. Warszawa, 1818, folio, kart 
2 niel. 

— Mowa JW senatora wojewody miana 

w izbie senatorskiej d. 3 Kwietnia 1818 r., 
folio, k. -2. 

— Pamiętniki senatora wojewody króle- 
stwa polskieffo wydane z rgkopismu. 3 tomy. 
Poznań, (Obraz Polaków i Polski wyd. K. 
Raczyńskiego T. IV— VI;, 1840, w 12ce, str. 
238, 218 i Hłl. Zip. 9. + + + 

— Pierwiastki wieku dziecinnego, dziełko 
początkowej nauki po polsku i po francuzkn 
ozdobione 28 figurami zdolnemi zaostrzyć 
ciekawość dzit-ci do uczenia młodzieży języ- 
ka fraucuzkiego i polskiego, Wrocław, Korn, 
1^06, w 8ce, z figurami. 15 złp. 

— Toż, tamże, 1814. 

— Toż. Les premisses de la jeunesse. Ou- 
vrage elementaire en francais et polonais, 
orne de vingt-huit grayures, propres a pi- 
quer la curiosite des enfans. Breslau, 1819, 
w 12ce. Złp. 6. 

— Początki geografii politycznej. Elemens 
de la geographie modernę d' apres les der- 
niers traites de la paix, publie en francais 
et polonai*!, avec les cartes geograph. Wro- 
cław, 1804, w Sce. 

— Toż. Z początkami geografii fizycznej 
i astronomicznej tudzież wiadomości poli- 
tycznych, z kartami geograficznemi. Druga 
edycya pomnożona i poprawiona. Wrocław, 
Korn, 1806, w Sce, str. 311 i VIII. 10 złp. ■* 

— Toź. Do którego dzieła przyłączono do- 
datek odmian, które od r. 1806 — ISll zaszły, 
tudzież obszerniejszy opis X. Warszawskiego, 
z 6 kartami jeograficznemi. Wrocław, Korn, 
1811, w Sce, str. VIII i 311. Odmiany, które 
od r. 1806 zaszły str. 88. + + 

— Podróżny w Pawłowie dobrach w wojew. 
wileńskiem JW, Brzostowskiego referendarza 
W. X. L. B. w. m. i r., fol, k. 1. + 

— Programma względem przyjęcia w War- 
szawie l^aj. ces, Francuzów Napoleona W. 
Warszawa, druk Gaz. warsz., 1806, fol., k. 
1. + 

— Reprezentant Wybicki do publiczno8'ci 
warszawskiej. Dan w Warszawie d. 18 Grud- 
nia 1816, w druk. Gaz. warszaw., folio, 1 
ark. 

— Do publiczności o dziele p, t. Wstęp 
do wiadomości politycznych t. j. początki 
geografii porównanej dawnej z teraźniejszą, 
z wyjątkami historyi i chronologii rozmów 
ojaa z synem. Drezno, 1806, w 4ce, str. II 
i 12. 

— Redę Sr. Excellenz des Woiw... Sena- 
teur von Polen gehalten am 27 Marz 1818 
in der Landboteu-Kammer. Warschau, druk 
Rządowy, w 4ce, str. 8. 

— Rozmowy i podróże ojca z dwoma sy- 
nami przez Tom I. Wrocław, Korn, 

ib04, w Sce, str. VIII, 376 i niel. 2. Złp. 14.+ — Zbiór myśli politycznych o rządzie re- 
prezentacyjnym. Nihil est civitftti praestan- 
tius quam leges recte positae Eurip. Część 
pierwsza w Warszawie, w drukarni J. C. K. 
Mości rządowej, 1819, w Sce, str. 316, ppisu. 
2 karty. (Przypisał Józefowi Zajączkowi). 

— Obacz: Dąbrowski J. H. ; Markiewicz; 
Wandelaincourt (mitologia). 

Wybór bajek i |)owin8zowań. Warszawa, w 
drukarni N. bchriftgissera przy ulicy Na- 
lewki pod Nr. 2262, 1855, w 16ce, str. 48 i 
spisu 1 k. niel. 

— bajek i powinszowań. Warszawa, 1858, 
obacz : Etsenberg J. 

— bajek polskich, 1630, obacz: Popiiński 
+ f 

— różnych gatunków mowy wolnej, 1816, 
obacz: Chrzanowski Paweł. + 

— różnych gatunków poezyi to jest bajek, 
Wilno, 1818, obacz: Marczyński Waw. 

— różnych gatunków poezyi z rymopisów 
polskich, dla użytku młodzieży. Warszawa, 
druk XX. Pijarów, 1806—7, w Sce. Cz. I. 
str. 22, 157. Cz. II. str. 20 i 179. Cz. III. 
r. 1807, str. XLIII i 194. 

— Toż, tamże. Część I. r. 1807, w Sce, 
str. 172 i IV. + 

— Toź. Część I. Edycya druga pomnożo- 
na. Warszawa, 1814, w Sce, str. 172. 

— Toż, tamże, 1818—1^20. Cz. I. k. 2, 
str. 163. Cz. II. r. 1820, k. 5, str. 153. Cz. 
111. r. 1820, k. 2, str. XXVIII, 381. + 

(Do dzieła tego teoryą pisał Górski Onu- 
fry, wzorów dobierał Bielski Szym., a oce- 
niał wzory Dmochowski Franc. Uzupełnienie 
tego stanowi dzieło Chrzanowskiego: Wybór 
różnych gatunków mowy wolnej 1816 r.) 

— Św. Jadwigi, który uczyniła między 
światem i niebem, przepychem dworskim i 
pokorą zakonną, rozkoszą stanu królewskiego 
i najostrzejszem umartwieniem ciała. Oraz 
książka do nabożeństwa dla wszystkich ka- 
tolików, szczególniej zaś dla płci żeńskiej 
zebrane i po raz siedemnasty wydane. Nie- 
miec, Piekary, 1874, w Sce, str. XII, 14— 
332, IV. 

— Obacz : Jadwiga, (1862). 

— kazań, obacz; Antoniewicz (1853); Ro- 
galski L. (1842). 

— modlitw dla pobożnych cbrześcian. 
Warszawa, w drukarni stereotypowej, (1830), 
w 12ce, str. 210. 

— modlitw ku czci najwyższego stwórcy, 
zawiera modlitwy poranne, wieczorne, do spo- 
wiedzi i kommunii. pieśni do mszy Św., 
oraz dodatek ćwiczeń żywota chrześciańskie- 
go. Lwów, Piller i Sp., druk zakł. Ossoliń- 
skich, 1833, w 16ce, str. 279. Złp. 1 gr. 15. 

— modlitw, nowy, ku czci Boga i świętych 
Jego. Wydanie czwarte znacznie pomnożone. 
Warszawa, XX. Missyonarze, 1861, w 12ce, WYBÓR iśś str. XII i 348, niel. 3. 50 kop., aa vre1inie 
1 ra. 

— Toż, wydanie piąte pomnożone. War- 
szawa, Czerwiński i Sp., 1876, w 16ce, str. 
404. 50 kop. 

— Obacz: Pawlicki JÓ2. X. 

— modlitw dla prawdziwych czcicielów 
najwyższego stwórcy, z 1 rycin% na drzewie. 
Poznań, w księgarni K. Reyznera, 1834, w 
16ce, Zip. 1. 

— modlitw dla ludzi rzymsko-katolickiego 
kościoła, nowa edycya, pomnożona modlitwa- 
mi i innemi ćwiczeniami żywota chrześci- 
jańskiego. Lipsk, 1848, oprawne w skórkę 1 
rsr. 35 kop. 

— Tenże tytuł. Wilno, 1848, opraw. 52'/;, 
kop. 

— Tenże tytu^ Wilno, druk Zymelowicza, 
1858, w 12ce, str. 20y. 

— Tenże tytuł, nowa edycya pomnożona 
modlitwami i ćwiczeniami żywota chrzęść. 
Bruksela, Z. Gerstmann, 186,, w 16ce. 10 
Bgr. 

— modlitw, czyli mowa serca prawdziwe- 
go czciciela najwyższego twórcy. Zamość, 
nakładem Jana Karola Pruskiego, IblO, w 
8ce, str. 158, (także osobny tytuł: Nowy wy- 
bór modłów). 24 cent. 

— modlitw i nabożeństwa codziennego z 
przydatkiem pieśui. Wydanie piąte popraw- 
ne i pomnożone, z rycinami. Lwów, Kallen- 
bach, b. w. r., (1856), w 16ce, str. XXI, 330 
i IX. 30 kr. + 

— modlitw, nowy, dla młodzieży rzymsko- 
katolickiego kościoła, wydanie nowe, po- 
mnożone modlitwami i innemi ćwiczeniami 
żywota chrześciańskiego. (Z<} stalorytem). 
Warszawa, M. Glucksberg, nakładem ht. 
Arcta w Lublinie, druk S. Orgelbranda, 
1865, w 12ce, str. 208 i 4., opr. 50 kop., 75 
kop., 1 rs. 

— modlitw odpustowych. Leszno, 1845, w 
32ce. 

— Toż. Lwów, w kom. u Pillera i Sp., 
1850, w 12ce, str. 21. 12 grp. 

— modlitw zebranych na całoroczne uro- 
czystości kościoła rzymsko-katol. na chwałę 
Boga przedwiecznego a pożytek dusz clirze- 
śoiańskich a szc/.ególnie młodzieży mczkiej. 
Sanok, K. Pollak, 1857, w 16ce, str. 204. 30 et. 

— modlitw dla użytku pobożnych katoli- 
ków, wydanie uczyuione za pozwoleniem 
przewielebnego generalnego konsystoryum 
katolickiego w królestwie Saskim. Foszyt i. 
Lipsk, 1841. 3 zł. 10 g. 

— modlitw od ś. p. Piusa VI papieża wy- 
łożonych, obacz: PiuS. 

— modlitw, obacz: Piechaczek: Ziemiański 
Ji. 

— modłów dla prawdziwych czcicielów 
Trójcy Św. Częstochowa, 1808, w 12ce. — Modłów dla prawdziwych czcicielów 
najwyższego twórcy, z figurami. Wrocław, 
1805, w 12ce. 

— Toż. Wrocław, 1807, w 12ce, z koper- 
sztychami. Złp. 8. 

— Toż, z 4ma obrazkami. Wilno, 1808, 
w 16ce, str. 144. Złp. 5. 

— Toż, nowe wydanie z większemi lite- 
rami i z nowymi obrazkami. Wrocław, 1819, 
w 8ce. Złp. 4. 

— Toż, na Jasnej górze Częstochowskiej, 
r. p. .1822, w 16ce, str. 144. -h 

— Toż, nowsze wydanie z nowymi obraz- 
kami. Wrocław, nakład W. B. Korna, 1822, 
w 12ce. Złp. 3. 

— Tenże tytuł, na Jasnej górze Często- 
chowskiej r. 1822, w 12ce, str. 143. 

— Toż na Jasnej górze Częstochowskiej, r. 
1846, w 12ce, niei. k. 12, str. 166. Porządek 
nabożeństwa k. niel. 1. 

— (N owy^ modłów ku czci i chwale Boga 
w Trójc a Św. jedynego dla potrzeby i wy- 
gody wie rnych ułożony. Warszawa, u XX. 
Missyonar zy, 1823, w 8ce, str. 247, z ryciną. 

— Tenże tytuł, z wyobrażeniem Zbawi- 
ciela ukrzyżowanego. Warszawa, w drukarni 
XX. Missyonarzy, 1832, w 12ce, str. 226, 
przytem drugie dziełko .• Wybór modlitw czyli 
mowa serca itd. Oprawny współskórek. Złp. 
2 gr. 15. 

— modłów od ś. p. Piusa YI, papieża wy- 
łożonych. Edycya pomnożona innemi także 
niemniej istotnemi ćwiczeniami żywota chrze- 
ściański egO. Wilno, kosztem i nakładem dru- 
karni dyecezalnej XX. Alissyon., 1826, w 
16ce, str. 212, niel. 4. 

— Obacz: Pius VI. 
(Porównaj Rzymski Paweł). 

— nabożeństw. Książka do nabożeństwa, 
zawierająca w sobie modlitwy, litanie, pieśni 
itd. dla użytku nabożnych chrześcian. Kra- 
ków, druk Fr. Ksaw. Pobudkiewicza, 1862, 
w 16ce. str. 194. 40 et. 

(Jestto ta sama książka co i Offictium 
lub Ołtarz złoty nowy, tylko z odmiennym 
tytułem). 

— nabożeństw różnych na pożytek ludzi 
pobożnych. Bochnia, druk A. boneka, 1830, 
w 8ce. 

— nabożeństw i pień pochwalnych ku czci 
Trójcy przenajświętszej, Maryi Panny i świę- 
tych pańskich. Wydanie trzecie całkiem po- 
prawne. Sanok, w dąpkarni Pollaka, 1853, w 
16ce, -sir. 282 i VI. 

— nabożeństw i pieśni pochwalnych ku 
czci Trójcy przenajświętszej, Maryi Panny i 
Św. Pańskich. Tarnopol, druk i nakład Jó- 
zefa Pawłowskiego, 1859, w 24ce, str. 316. 

— Toż, tamże, 1365, w 12ce, str. 353 i 
VIL + 

— nabożeństw i pieśoi z różnych k«i|ielK iU WYBÓR nabożnych zebrany i dla wygody nabożnych 
chrześcian wydany. Jasto, L. D. Stoeger, 
druk Rusinowskiego, 1859, w 12ce, str. VI, 
842. 

— nabożeństw i pień pochwalnych ku czci 
Trójcy przenajświętszej, Maryi Panny i wszy- 
stkich świętych pańskich. Wydanie s/óste 
poprawne i pomnożone. Sanok, K. Pollak, 
1860, w 16ce, str. 318. Wydanie ordynarne. 
58 et. Wydanie welinowe oprawne w safian 
ze złoconemi brzegami. 2 zlr. 3o cnt 

— nabożeństw różnych, obacz: Mika X. 
J. + 

— najosobliwszych nabożeństw kościoła 
bożego na duchowną pociechg z różnych 
ksiąg zebrany i do druku podany. Bochnia, 
u W. Pisza, 1849, w 12ce. 2 zip. 

— Toż. Wydanie nowe, tamże, 1853, z 
ryciną. 

— Toż, tamże, 1854, w 12ce. 1 złp. 10 gr. 

— Toż, tamże, 1855, w 8ce, str. 352 i 
IV. + 

— Toż, tamże, 1858, str. 352 i IV. + 

— Toż, 1860, w 12ce, str. 352. + 

— najosobliwszych nabożeństw, pieśni i 
stacyi z rycinami, zawierający 134 pieśni na 
c&ly rok na duchowną pociechg i pożytek 
ludzi z różnych ksiąg zebrany przez pewne- 
go kapłana. Mikułów, Nowatzki, (1861 ?;, w 
8ce, ark. 23%. 4 sgr. 

— najosobliwszych nabożeństw i stacyi z 
rycinami na duchowną pociechę zebrany itd. 
Mikułów, T. Nowatzki, (1861?; w 8ce, ark, 
17. 3 sgr. 

— najosobliwszych nabożeństw i pieśni 
na cześć i chwałę Boga w Trójcy św. jedy- 
nego, niepokalanie poczętej Maryi Panny i 
W W. świętych, na duchowną pociechę i po 
żytek ludzi pobożnych. Kraków, nakład i 
druk J. Bensdorflfa, 1862, w 8ce, str. 295 z 
wielu drzeworytami, (odbito 1000 egzempla- 
rzy;. + 

— osobliwych nabożeństw na duchowną 
pociechę i pożytek ludzi pobożnych z róż- 
nych ksiąg przez pewnego kapłana zebrany. 
1«(>5, w bce. 4 złp. 

(Toż 1726 w Sandomierzu przez pewnego 
kapłana Soc. Jesu). 

— Toż, w drukarni Jasnej gó^-y Często- 
chowskiej, 1825, w 8ce, k. 4, str. 292 i rej, 

— Tenże tytuł: i przedrukowany, w dru- 
karni Jasnej góry Częstochowskiej, 1827, w 
8ce, str. 292. • 

— Toż, tamże, drukiem P. Szyszko wskie- 
go, 1829, w 8ce, kart 4, str. 277 i rejestr. 

— Tenże tytuł: i za dozwoleniem starszych 
przedrukowany, w drukarni Jasnej góry Czę- 
stochowskiej, druk Pawła Szyszkowskiego, 
1834, w 8ce, z ryciną, str. 306 i 6. 

— Toż, tamże, 1836, w 8ce, str. 306 z 
ryoin). — osobliwych nabożeństw. Mikołów, 1840, 
5 sgr. 

— Toż na duchowną pociechę i pożytek 
ludzi pobożnych z różnych ksiąg zebrany 
przez pewnego kapłana, w drukarni Jasnej 
góry Częstochowskiej, 1851, w 8ce, str. 306. 

— Toż, w drukarni Jasnej góry Często- 
chowskiej, 1852, w 8ce, str. 306. 

— Toż, na duchowną pociechę i pożytek 
ludzi pobożnych. Wydanie czwarte. Wado- 
wice, druk J. Sabińskiego, (około r. 1852), 
w 8ce, str. 420. 36 kr. 

— Toż, wydanie piąte, tamże, nakł. i druk 
Józefa Pokornego, 1854, w 8ce, kart 4 i str. 
472. 

— Toż, wydanie piąte, tamże, 1854, w 
16ce, str. X i 466. + 

— osobliwszych nabożeństw na duchowną 
pociechę i pożytek ludzi pobożnych z róż- 
nych ksiąg zebrany przez pewnego kapłana. 
W drukarni Jasnej góry Częstochowskiej, 
1855, w 8ce, str. 360. 

— Toż (osobliwych), wydanie piąte. Wa- 
dowice, druk J. Pokornej, 1857, w 12ce, str. 
426 i V. + 

— Toż, tamże, wydanie szóste z dodat- 
kiem, 1858, w 12ce, str. 426. + 

— Toż, wydanie siódme, tamże, 1859, w 
12ce, str. 426, k. 2. -i- + 

— Osobliwszych nabożeństw kościoła bo- 
żego dla chrześcianina katolickiego, z do- 
datkiem zbioru najużywańszych pieśni na 
chwałę bożą do druku podany. Nowy Sącz, 
druk i nakład Józefa Pisza, 1853, w 16ce, 
sir. 494 i IX. 

— Toż (osobliwych), tamże, 1857, w 12ce, 
str. 352 i VI. 4- 

— Toż, wydanie drugie pomnożone, tam- 
że, 1859, w 12ce, str. 342 i VI. + 

— osobliwych nabożeństw na duchowną 
pociechę i pożytek ludzi pobożnych z róż- 
nych ksiąg zebrany przez pewnego kapłana. 
Częstochowa, 1858, w 12ce, str. nieliczb. 10 
i liczb. 306, tudzież regestru niel. 4. 

— i pożytek ludzi pobożnych. Cieszyn, 
i Bielsko, K. Prochaska, 1860, w 16ce, str. 
416. Wydanie zwyczajne 10 Ńgr. Wydanie 
welinowe 13 Ngr. 

— nabożeństw osobliwych na duchowną 
pociechę i pożytek ludzi pobożnych. Trzecie 
wydanie. Cieszyn, K. Prochaska, 1869, w 
12ce, str. 418. 40 cnt., na pap. lepszym 54 
cnt., na listowym 67 cnt. 

— z dodatkiem najużywańszych pieśni. 
Tamże, 1869, w 12ce, str. 688. Karton. 1 fl. 

— Toż osobliwych nabożeństw na chwałę 
Boga i pożyt. ludzi pobożnych z różnych 
ksiąg przez kościół boży potwierdzonych, ze- 
brany i do druku podany. Nowy-Sącz, Pisz, 
1862, w 12ce, str. XII, 426 i VI. -i- 

—• Toż, na duch. pociechę i poż^t. ładzi WYBÓR 185 pob. Wadowice, Pokorny spadkob., 1863, w 
12ce, 8tr. 392 i IV. 

— Toż, ua chwałg bożą i pożytek i t. d. 
Nowy-S%cz, J. Jiaz, 1866, w 8ce, str. X. 
426 i VI. 

— Toż, tamże, wydanie dragie, 1867, w 
16ce, 8tr. 460 i VII. + 

— Toż, wydanie nowe poprawne. Wado- 
wice, druk b\ Fołtyna, ld70, w 12ce, str. 
438 i Y. + 

— Toż, wydanie nowe poprawne. Wado- 
wice, druk Fr. Fołtyna, 1872, w 12ce, str. 
XI, 426 i V. 60 cnt. + 

• — Toż, i pożytek ludzi pobożnycłi, z przy- 
daniem najużywańszych pieśni, nieszporów, 
gorzkich żali, krzyżowej drogi itd. Wydanie 
nowe poprawne. Wadowice, nakładem i 
czcionkami Franciszka Fołtyna, 1875, w 8ce, 
8tr. 447. + 

— nabożeństw różnych, obacz : Mika J. 

— nabożeństwa codziennego tygodniowego 
i w dni święte. Warszawa, 1830, w 12ce. 
Oprawne w półskórkę. Złp. 3. 

— Toż. z przydatkiem Różańca. Warsza- 
wa, a XX. Aliasyonarzy, 185., \^wpół8kórek 
oprawne), Złp. 2. 

— (mały) nabożeństwa codziennego z przy- 
dat. uiekt. pieśni nabożnych za pozw. ceuz. 
rząd. przedruków. Na Jasnej Górze Czętito- 
chowskiej, 1843, w Tice. 

— Tenże tytuł, tamże, 1846, w 16ce, str. 
227. 

— Toż, przedrukowany na Jasnej górze 
Częstochowskiej, 1847, w 12ce, kart niel. 10, 
str. 227. Kejestra str. niel. 3, (z rycin%;. 

— Tenże tytuł, tamże, 1858, (z ryciną w 
tekście), w 12ce, kart niel. 10, str. 227. Ke- 
jestru Btr. 5. 

— mały nabożeń3ttva codziennego. War- 
szawa, 1666. 

— nabożeństwa dla katolików. Grodzisk, 
druk A. Jjcbmadickego, 1863, w 16ce. 10 
sgr. 

— najosobliwszego nabożeństwa czyli do- 
kładny zbiór wszystkich do używania służą- 
cych modlitw dla chrześcian katolickich, ua 
wszystkie święta pańskie, maryańskie i nie- 
których 8. Ó. patronów, tudzież i nabożeń- 
stwo dla chorych i za zmarłych dusze, z 1 
stałorytem. Głogówek, Handel, 1849, w 12ce, 
ark. 69. 25 sgr., ua zwykłym pap. 18 sgr. 

— Ubacz: Ignac Józef. 

— nabożeństwa najpotrzebniejszego, mia- 
nowicie dla szkółek elementarnych wiejskich 
i miejskich. Grodzisko, 1869, w 12ce, str. 
226. 1 złp. 15 gr. 

— nabożeństw i pień pochwalnych. Sanok, 
druk K. Pollaka, 1871, w 16ue. (Nakład 2000 
egz., w ciągu półtora roku sprzedano 1500 

egz.) 
•~ aabotdóitw najosobliwtzyoh osyli kai^ż* 1^ ka modlitewna i śpiewnik kościelny na cały 
rok, na duchowną pociechę i pożytek ludzi 
pobożnych, z różnych ksiątj zebrany, przez 
pewnego kapłana. Za upuważn. wys. książ. 
bisk. jener. kousystorza w Wrocławiu. Mi- 
kołów, T. Nowacki, 1871, w 8ce, str. 488. 
9'A sgr. 

— Toż (średni), tamże, 1872, w 8ce, str. 
384. 6'/, sgr. 

— Toż (mały), tamże, 1872, w 8ce, str. 
272. 4 sgr. 

— mały nabożeństw, Częstochowa, Leop. 
Kohn, 1871, w 16ce. Oprawne w skórę 16 
kop., w safian papierowy 12 kop. 

— nabożeństwa codziennego, z dodaniem 
nit^któiych pism, drogi krzyża Jezusowego i 
gorzkich żali. Częstochowa, 1871, w 32ce, 
str. XX, 246 i II. 

— nabożeństwa najpotrzebniejszego z ksią- 
żek approbowanych wyjęty. Czwarte wyda- 
nie. Poznań, 1870, w 16ce, str. 292. 20 kop. 

(Wyd. I — III w Grodzisku u Schmadic- 
kego;. 

— nabożeństwa najpotrzebniejszego, z 
książek approbowanych wyjęty. Piąte wyda- 
nie. Poznań, K. Żupański, ls71, w 16ce, Btr. 
XII, 292 i 4 niel. 

— (mały) nabożeństwa, z obrazkami dla 
dzieci, które nie były u spowiedzi św. (Ze 
zbioru Biblioteki dła dzieci). Poznań, wyd. 
J. Chociszewskiego, 1873, str. 64. 2 sgr., opr. 
3 sgr. 

— nabożeństwa dla wszystkich stanów, a 
szczególniej dla niewiast, z dodaniem żywo- 
ta Św. Jadwigi. Częstochowa, W. Kohn i A. 
Oderfeld, ski. gł. u D. Langego w Warsza- 
wie, ls74, 

— nabożeństwa, obacz: Teresa św. 

— nauk dla ludu. Kraków, 1849, obacz: 
Ekielski Aleks, (rolnictwo); Jakubowski X. 
Adam (wiersze); Majer Józ. (zjawiska); More- 
lowski i. Kanty (elementarz), 

— nauk na uroczystości N. Maryi Panny 
z dzieł i rękopisów słynnych kaznodziei ze- 
branych i opracowanych przez X. K. Gniez- 
no, J. Lange, 1876, w 8ce, str. 455, kart 2. 

2 tal. 

— pieśni do mszy 8.v. z przydatkiem nie- 
których tak do publicznego jakoteż domo- 
wego nabożeństwa służących pieśni zebrane 
z książek. Gliwice, nakład O. i L., druk 
Neumanna, 1835, w 8ce, str, 46. 

— pieśni nabożnych dla katolików do u- 
żytku kościelnego i domowego. Drugie po- 
mnożone wydanie. Chełmno, drukiem i na- 
kładom J. Gotkowskiego, 18G0, w 8ce, kart 

3 niel, i str. 153. -^ 

— pieśni nabożnych na chwałę Boga. War- 
szawa, 1868. 

— pieśni nabożnych na chwałę Boga w 
Trójcy św, jedynego, najświętszej Maryi Pan- 
nie honor i św. pańskich uczczenie, zebrań/ 

2^ 1Ś6 Wybór i przedrukowany. Piekary, 1869. W oprawie 
papierowej. 15 kop. 

— Toż, zebrany i uporządkowany. Czgato- 
chowa, nakładem i drukiem Leop. Kohna et 
Comp., 1872. 15 kop. 

— pieśni nóc%cy tajemnice Chrystusa Pana, 
najświętszej jego matki i niektórych Św. 
opitikg głoszący. W drukarni Jasnej góry 
Czgstochowskiej, 1806, oprawne. 2 złp. 

— Toż, tamże, 1808, w 8ce. 

— Toż, druk Jasnej góry Czgstochowskiej, 
1820, w 8ce, str. 144. 

— Toż, druk Jasnej góry Czgstochowskiej, 
1827, w 8ce, str. 141 i rejestru 8. 

— Toż, w drukarni Jasnej góry Często- 
chowskiej, 1828, w 8ce, str. 141 i niel. 3. 

2 złp. 

— Toż, tamże, 1836, w 8ce, str. 168, k. 1. 

— Toż, najświętszej matki jego i niektó- 
rych świętych opiekę głoszący. W drukarni 
Jasnej góry Czgstochowskiej, 1847, w 8ce. 

— Tenże tytuł, tamże, 1849, w 8ce, etr. 
164. 

— Tenże tytuł, w drukarni Jasnej góry 
Częstochowskiej, 1852, w 8ce, str. 164, rej. 
k. ni. 2. 

— Toż. Częstochowa, .1858, w 12ce, str. 
164, rej. k. niel. 4. 

— Toż, najświętszej matki jego i niektó- 
rych świętych. Poznań, nakładem księgarni 
J. Morgensterna dawniej K. Reyznera, przy 
ulicy Wodnej, Nr. 15, drukiem J. Leitgebra, 
1876, w 8ce, str. 141, rejestru 3 str. ni. + 

' — pieśni z mszami do śpiewania, gorzkie- 
mi żalami i zwyczaj nemi pieśniami. Poznań, 
nakł. Rajznera, (185.). 1 złp. 

— pisarzów polskich zawierający w sobie 
pisma rozmaite współczesnych. 5 oddziałów, 
a tomów 26. Warszawa, wydanie Mostowskie- 
go, 1803, w 8ce, na papierze klejowym, złp. 
500. + 

Obejmuje; Ad. Naruszewicza, Historya 
narodu polskiego od początku chrześciań- 
8twa. Ed. Tad. Mostowskiego. T. 1I-^V1I. 
Wars. 1803—4. + + + 

Kaia Korneliusza Tacyta Dzieła wszystkie, 
przekładania Ad. St. Naruszewicza. Ed. Tad. 
Mostowskiego. T. 1— IV. Wars. 1804. + + -+- 

Tauryka czyli wiadomości starożytne i 
późniejsze o stanie i mieszkańcach Krymu 
do naszych czasów przez Ad. Naruszewicza. 
Ed. Tad, Mostowskiego. Wars. 1805. + 

Zarazem Dyaryusz podróży Stanisława Au- 
gusta króla na Ukrainę w r. 1787 przez Ad. 
Naruszewicza. Wars. 1805. Głos Ad. Naru- 
szewicza przy założeniu pierwszego kamie- 
nia na kościół Opatrzności boskiej r. 1792 d. 

3 maja. -f + -ł- 

Kaia Korneliusza Tacyta Kronika od zej- 
ścia Cezara Augusta, przekładania Kaz. Ko- 
jałowicza. £d. Tad. Mostowskiego. Wars. 
^808. -»• + + Zarazem: Gajusa Juliusza Cezara o woj- 
nie francuskiej ksiąg siedmioro, ósma przez 
sekretarza jegoAulusa Hirc3U8za Panze, prze- 
kładania And, Wargockiego. Wars. 1803. 
-f + -I- 

Stanisława Okszyca Orzechowskiego Kro- 
niki polskie, od zgonu Zygmunta 1. Ed. 
Tad. Mostowskiego. Wars. 1805. + + -*- 

Zarazem: Dzieje w koronie polskiej, z 
przytoczeniem niektórych postronnych rzeczy 
od r. 1538 aż do r. 1572, którego król Zy- 
gmunt August umarł, przez Łuk. Górnickiego 
spisane, Wars, 1805. 

Życia sławnych Polaków. Ed. Tad, Mo- 
stowskiego. T. I— 111. Wars. 1805. + + + 

Obejmuje T. I, : Kazimierz Wielki, 
przez Mich. Wandalina Mniszcha. Wars. 1805. 

Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, kasz- 
telana krakowskiego, hetmana wielkiego ko- 
ronnego, pisane niegdyś przez bt. Orzechow- 
skiego, z zradkiego (sic) Załuskich biblio- 
teki rękopisma wyjęty, wydrukowany i przy- 
piskami objaśniony przez Fr. Bohoniolca. 
Wars. 1805. 

Życie Lwa Sapiehy, kanclerza wielkiego, 
potem wojewody i hetmana buławy w. w. x. 
1. Wars. 1805. 

T. II: Życie Jana Zamojskiego, kanclerza 
i hetmana w. kor. Wars. 1805. 

Historya .Stefana na Czarncy Czarnieckiege 
wojewody kijowskiego, hetm. poln. kor., przez 
X. Mch. Krajewskiego. Wars. 1805. 

Tom III : Życie Jerzego Ossolińskiego, 
kanclerza w. kor. (przez ks. Fr. Bohomolca). 
Wars. 18U5. -f -^ -f 

Historya Jana Karola Chodkiewicza, woje- 
wody wileńskiego, hetmana wielkiego w. x. 
lit. pr»:ez Ad. Naruszewicza. Ed. Tad. Mo- 
stowskiego. T. I— U. Wars. 1805. -h ■+ -(- 

— pisarzów polskich. Poezya , w 8ce. 

-t- -f- -r 

(Obejmuje: Ad. Naruszewicza wiersze róż- 
ne. Ed. Tad. Mostowskiego. T. I— II. Wars. 
1804-5. + + -f 

Jana Kochanowskiego dzieła polskie. £d. 
Tad. Mostowskiego. T. 1-11. Wars. 180S. 
+ -f- -f 

Sielanki polskie z różnych pisarzów zebra- 
ne (Sim. Simonidesa, Sim. Zimorowicza, J. 
Gawińskiego, Publ. Wirgiliusza Marona, 
przekładania Józ. Lipińskiego). Ed. Tad. 
Mostowskiego. Wars. 1805). + ^■ -h 

— pisarzów polskich. Pisma rozmaite, 
w 8ce. 

(Obejmuje : Pisma rozmaite współczesnych, 
wierszem i prozą. Ed. Tad. Mostowskiego. 
T, I-llI. Wars. 1803-5. + 

Mieści: Tom I. Józ. Szymanowskiego Wier- 
szem i prozą pisma różne. Wars. 1803. 

Kajetana Węgierskiego , Wiersze różne. 
Wars. 1803. + -t- -i- 

T. II— 111: Juliana Niemcewicza Pism róż- 
nych wierszem i prozą T. I— II. Wirs. 1808 
— 6. + t t WYBÓR 187 I^nncego Tańskiejro Wierare i pisma różne 
dzieło pogrobowe. Warg. 1808). 

— podróży znakomitszych na okn?o ziemi 
i w różne jej atrony czyli geof^rafia histo- 
ryczna d'a zabawy i nauki m^'dzieży, tu- 
dzież dojrzalszych osób. Tomów 12. War- 
szawa, w dtukarni przy Nowolipiu Nr 646, 
lt-05. w 12oe. str, T. f. 196 T. IJ. IfiS. T 
in. 204. T. IV. 190. T. V. 228 T VI. 200. 
T. VM. 260. T. Vin. 250. T. IX. 192. T. X. 
220 T. XI. 213. T. XII. 199. 

Tom 1 i 2. Podróż komodora Byrona 1764 
-6. 

Tom 3 i 4. Podróż Pawła Brydone po Sy- 
cylii i Malcie 1770. -♦- 

Tom 5 i 6. Samuela Turnera do Teschu, 
Tybetu, Boutanu. 

Tom 7. Mungo- Parka Anglika wewnątrz 
Afryki 1795—7. + 

Tom 8, 9 i 10. Podróż Jakuba Kooka,Ban- 
ksa i Solandra (str, 223, 200 i 260). * 

Tom 11, Niemna do jeziora Oneida w A- 
meryce północnej. 

Tom 12. "W. Makaja. Wiadomość o rozbi- 
ciu okrętu na brzegach Aracan w Indyach 
wschodnich, podług pamiętnika ...., młodego 
porucznika w służbie morskiej angielskiej. 
Tom po 4 złp. na pap. klejowym po 5 złp. 

— Tenże tytuł. Tomów 12, Warszawa, w 
drukarni przy Nowolipiu, ldl5, w I2ce. 54 
zip. 

1. Podróż Komód. Byrona na około ziemi 
T. I. str. 142. Opis podróży Fil. Carteret, str. 
143—204, Tom II. Dalszy ciąg podróży Fi- 
lipa Carteret w około ziemi zaczętej 1766, 
skończonej 1796, str. 190. 

2. Podróż bamuela Turnera. (T. I. str. 
196. T. II. str. 168). 

3. Podróż P. Brydona. (T. I. str. 215, T. 
II. str. 199. 

4. Podróż Mungo-Parka, str, 250, + 

6. Wiadomość o rozbiciu okrętu, według 
pamiętnika W. Makay str. 1 — 98, Podróż do 
Algieru Teofila Boel, str. 101 — 192. 

6, Podróż jednego Niemca do jeziora One- 
ida. str. 220. 

(Edycya z r. 181 5 jest wznowieniem tytułu 
wydania z r. 1805). 

— najciekawszych i najnowszych podróży, 
9 tomów. Warszawa, 1830, obacz: Dembiń- 
ski M, 

— najciekawszych podróży i odkryć w 
różnych częściach świata dla nauki i zabawy 
młodzieży, z ryc, na stali. Oddział I. ł^odró- 
że po Azyi południowej przez E. Garnier, 
przekład W. Szymanowskiego. Wilno^ Za- 
wadzki, 1853, w I2ce, str, JV i 312, i ryc. 
4. + 

Oddział II. Podróże i odkrycia w Afryce 
przez Henr. Lebrun. przekład W. Szyma- 
nowskiego. Tamże, 1853, w 12ce, str. IV 
i 256, i 4 ryc. -f 

Oddział III, Podróże i przypadki trzech 
braci Szkotów przes Duchaioe, Przekład z fr^nc. W. Szymanowskiego. Tamre, 1853, w 
12ce,8tr. IV i 236, i 6 ryc. Cena 3 tomów 24. 
złp. + 

Oddział IV. Rozbitki na Szpicbergu, czyli 
zbawienny przykład ufności w Bogu, prze* 
kład Woj, Szymanowskiego, z 4 ryc, + 

Oddział V : Podróże po Persyi i Mezopo* 
tamii przez Wqjc. Szymanowskiego, z 4 ry- 
cinami. + 

Oddział VI : Podróże po Abisynii i Nubii, 
zebrane i ułożone przez Henryka Lebrun z 
4ma rycinami. 

Każdy oddział po rsr. 1 k. 20. Ozdobnie 
oprawne w papier szagrenowy po rsr. 1 k. 
50. Cena zniżona po 3 złp. 10 grp. 

— popzyi, obacz: Pleńkiewicz Adam (1835); 
Szczepański J. I. (Polyhimnia) ; Wypisy (Ce- 
gielski, Rymarkiewicz, Popliński), 

— powieści moralnych i romansów. War- 
szawa, druk na Nowolipiu. 1604—6, tomi- 
ków 20, każdy przeszło 200 str. S% tu prze- 
kłfidy najwięcej Adamczewskiego Jakuba i 
kilka prac oryginalnych. Niektóre jak: Rot- 
mistrz Górecki. Tysiąc dni i jeden itd. wy- 
szły osobno. Podpisane są głoskami autorowie 
A. W., J. Lipiński, J. N., M. z P. Ma, A. P. 

5. M. 

W pierwszym tomie: 1. Przemowa, przes 
J. L. Halina i Firley. 3, Nurmahal, p, J, L. 
4. Kochał ją więcej nad życie, p. A. W, 6. 
Mody paryzkie. 6. Zagadka, szarada i logo* 
gryf, str. 206. 

W drugim tomie: I. Arfa. 2, Posag Zuzi. 
3, Kalectwo i Miłość, 4, Mody paryzkie. 6 
Zagadka, szarada i logogryf, str, 215. 

W trzecim tomie: 1. Przyjemność w pro- 
stocie. 2. Westalka. 3. Mody paryzkie. 4. Za- 
gadka, szarada i logogryf. 

W czwartym tomie: 1. Idda z Tokenbur- 
gu, 2. Powieść wschodnia. 3. Rotmistrz Gó- 
recki. 4. Tysiąc dni i jeden, powieści per* 
skie. 5, Mody paryzkie. 6. Zagadka, szarada 
i logogryf, str. 223. 

W piątym tomie: 1. Selmours; Dafnis i 
Pandroza. 3. Spódniczka zielona. 4. Dalszy 
ciąg tysiąca dni i jeden. 5. Mody paryzkie, 

6. Zagadka, szarada i logogryf, str, 222. 

W szóstym tomie: 1. Nałogi cnotliwe. 2. 
Upiór. 3. Dalszy ciąg Tysiąca dni i jeden, 4. 
Mody paryzkie. 5. Zagadka, szarada i logo- 
gryf, str. 223. 

W siódmym tomie: 1. Pałac milczenia. 2. 
Dziesięć dni cesarza Seged. 3, Dalszy ciąg 
Tysiąca dui i jeden. 4. Mody paryzkie. 6, 
Zagadka, szarada i logogryf, str. 222, + 

W ósmym tomie: 1. Miłość wspaniała, 2. 
Sposób wskrzeszenia umarłych. 3, Biblioteka 
króla indyjskiego. 4. Roman i Karolina, 5. 
Dalszy ciąg Tysiąca dni i jeden. 6. Mody pa- 
ryzkie. 7. Zagadka, szarada i logogryf, str. 
222. + 

W dziewiątym tomie: 1. Olind i Sofronia, 188 WTbÓR poezya, z Jerozolimy wyzwolonśj, przel<?ad 
J. \j. (ipińskiego). 2. Dwie epoki. 3. Isme- 
nida i Hjlas. 4. Dtlszy ci^g Tysiąca dni i 
jeden. 5 Mody paryzkie. 6. Zagadka, szarada 
i lognorryf, str, 223. + 

W dziesiątym tomie: 1. Ezzelin żelazne 
ramię. 2. Czuwanie tajemne czyli miłość i 
przyjaźń. 3. Królowa Gorry. 4. Dalszy ciąg 
Tysiąca dni i jeden. ft. Mody paryzkie. 6. Za- 
gadka, szarada i logogryf, str. 222. 

W jedenaslym tomie: 1. Kwita. 2. Wąt 
pienia w miłości. 3. Hokfeld i H-^rman. 4. 
Dalszy ciąg Tysiąca dni i jeden. 5. Mody pa 
ryzkie. 6, Zagadka, szarada i logogryf, str. 
221. 

W dwunastym tomie : 1. Fanny de Vari- 
court 2. Zulbar, powieść inclyjska. 3. Dalszy 
ciąg tysiąca dni i jeden. 4. Mody paryzkie. 
6. Zagadka, szarada i logogryf, str. 222. 

W trzynastym tomie; 1. Lizmora czyli 
wioska opuszczona. 2. Bianka i Izabella po 
wieść historyczna. 3 Sygryda czyli miłość 
nagrodą męstwa, 4. Dahzy ciąg Tysiąca dni 
i jeden. 5. Lekarstwo przeciw teraźniejszym 
zarazom bydła. 5. Zagadka, szarada i logo- 
gryf, str, 223. 

W czternastym tomie: 1. Arthur i Sofro- 
nia. 2. Dalszy ciąg Tysiąca dni i jeden. 3. 
Mody paryzkie. 4. Zagadka, szarada i logo- 
gryf, str. 220. 

W piętnastym tomie; 1. Tankmar książę 
Baśki. 2. Miłość i wdzięczność. 3. Daiszyciąg 
Tysiąca dni i jeden. 4. Mody paryzkie. 5. Za- 
gadka, szarada i logogryf, str. 223. 

W szesnastym tomie: 1. Uprzedzenia ko- 
biece. 2. Przypowieści wschodnie. 3. Piotr. 
4. Ukończenie Tysiąca dni i jeden. 5. Mody 
paryzkie. 6. Zagadka, szarada i logogryf, str. 
188. 

W siedmnastym tomie : 1 . Skrzypki wę- 
drowne. 2. Mody paryzkie. 3. Zagadka, sza- 
rada i logogryf, str. 230. 

W ośmnastym tomie: 1. Miłość i szacu- 
nek. 2. Nauki męża. 3. Przyjaciel lekarz. 4. 
Menalko i Alexip. 5. Ciarlatan, mędrzec. 6. 
Mody paryzkie. 7. Zagadka, szarada i logo- 
gryf, Btr. 211. 

W dziewiętnastym tomie: 1. Wnrbeck, po- 
wieść historyczna. 2. Nietrafny, 3. Rys jeden 
z życia Henryka IV. 4. Mody paryzkie. 5. 
Zagadka, szarada i logogryf. str. 201. 

W dwudziestym tomie: 1. Miłość i próż- 
ność. 2. Miłość i poczciwość. 3. Mody pa- 
ryzkie, str. 180. 

Każdy tom na lepszym papierze kosztuje 
po zł. 6, a na ordynaryjnym zł. 4. 

— powieści wierszem i prozą. Nowa edy- 
cya. wKnidzie(?), 1809, w 12ce, str. 232. 4 
złp. 

— najnowszych powieści literaturze po- 
święconej. 3 tomy. Warszawa, 1841, w 8ce. 

(Zawiera: Tom I. Maria Enambuc. Woź- nica dziedzicki Tom II. Dzwon. Fabjana. To 
matka. Tom III. Dwie rodziny, Stutysięczna 
pierwsza i ostatnia nowa [lowieść). 

— Toż, obacz: Dzieroźyński Damazy. 

— powieści dla dzieci. 1847, obacz: P. I. 

— powieści i opowindań. Wydanie J. Graj- 
nerta, patrz SkarbC7yk powi<'8ci i op-jwiadań. 
Tomik I— XII '\ arsziwa, 1S73— 73, w 8ce. 
3 rubl., obacz: Grajnert. 

— najnowszych powieści polskich, amery- 
kańskich, maurytflńskich itp. Styczeń. Ma- 
rzec. Tomów 3. Warszawa, druk Kom. oświeć, 
1883. w Sco. 

(Obejmuje: Luty: Zschoke. Zamęźcie Zuzi.+ 
Marzec: Irwinof. Róża z Aihambra czyli 
Paź i sokół. Balzak. Korsarz czyli dwojakie 
spotkanie. Krasiński Zyg. Gastold. str. 146 i 
119. 

— ważniejszych prawd zebranych z książki 
„O naśladowaniu Chrystusa Pana". Lwów, 
1876. 15 et. 

— prozy, obacz: Chr2anowski P. ; Meche- 
rzyński K. ; Popliński A.(1844;: Rymarkiewicz; 
Wypisy. 

— prozy i poezyi z pisarzy fraccaskich, 
obacz: Lessmnnn B. (1861). 

— przykładów, dziełko dla ludo wiejskiego 
jakoteż i mieszczan napisane. Kraków, 1883, 
w 8ce. 4 złp. 

— . Toż. Gniezno, 1847, w 8ce. 3 złp. 

— romansów. Warszawa, 1826—27. (Moo- 
re, Cottin), obacz: Małecka W. + 

— rozrywek dla różnego wieku płci obojej 
ze wzorowych pisarzy polskich dawnych i 
teraźniejszych zebrany przez H. Sk. 2 tomy. 
Warszawa, 1854, w 16ce, Tom I. str. V i 
335. Tom II, str. 253. 2 rsr., obacz: Skim- 
borowicz. + 

— rzeczy zabawnych i pożytecznych dla 
młodzieży polskiej ułożony przez L. R. Tom 
I. Poznań, Daszkiewicz, 1871, w 8ce, str. 
337. 20 sgr. 

— najnowszy śpiewek i krakowiaków lu- 
dowych. Zeszyt I. Warszawa, J. Breslauer, 
1875, w 8ce, str. 92. 30 kop. 

— Toż. Zeszyt drugi. Warszawa, 1876, w 
8ce, str. 96. 50 kop. 

— Toż. Zeszyt trzsci. Warszawa, J. Bres- 
lauer, 1877, w I6ce, str. 96. 20 kop. 

— najnowszych tworów literatury zagra- 
nicznej. (Tom I. Hollandya przez Alfonsa 
Esąuiros. Epoka Attyli przez Amadeusza 
Thierry, Tom U. Powieści hiszpańskie przez 
pannę Faber. Miłość w małżeństwie przez 
Guizota. 2 tomy). Warszawa, 1860, w bce, 
str. 158 i 85, 142 i 48. 2 rubl. Cena zniż. 
1 rub. 

— wierszyków polskich i francuzkich uży- 
wanych do deklamacyi, śpiewu i zabaw w 
szkole froeblowskiej Pietrflszewskich we Lwo- 
wie, poprzedzony popularnem wyjaśnieniem WYBORCÓW - WYROBEK 16d inet( dy Fropbln. opisem F2k"ły oraz gpogi bu 
nczenia w niej dziatek, z 54 rycinami. Lwów. 
K. Wild, 1874, w 8ce, str. 71. 60 cut. 

— wyjątków ze znakomitszych nułorów 
polskich, wierszem i prozą dl < użytku i za 
ba«y czytelników ułożony. Wilno, w dru- 
karni Manpsa i ZymeU, 1^*30, w 8ce, 1 k. 
niel. i str. 160. 3 złp. 10 gr, 

— i zbiór (wyhó'- i kancyonał), najpo- 
trzebniejszych ni' dlifw. pił-śni nieszporów 
g^orzkich żali i stacy) z ryrinami, i di dat- 
kiem. zawiprftją''y -'54 p pśiii na cuły rok. na 
duihowną pociechę i pożytek ludzi poboż- 
nych z różnych ksiąg zebrany przez pewne- 
go kapłana. Mikułów, T. Nowacki, (1861J, 
w 8ce, ark. 82. 7 sgr. 

Wyborców (DoK napisał ksiądz A. K. Po- 
znań, czcionk. J. Leitgebra, 1876, w 12ce, 
Btr. 16. + 

Wyborek modlitw krótko zebranych poran- 
nych i wieczornych, z katechizmem missyo- 
narskim. mszami do śpiewania, gorzkiemi żala- 
mi i różnemi pieśniami. Poznań, nakład Kai- 
znera, (około 1844). 1 złp. niuiejszy, 2 złp. 
większy. 

— mały modlitw. Wydanie nowe powięk- 
szone dodatkiem nieszpornych psalmów, gorz- 
kich żali i pieśni nabożnych. Za npow. wys. 
kons. w Wrocławiu. Mikołów, 1872, w lOc-, 
str. 216. 2V, sgr. 

— mały modlitw i nabożeństwa, 18G8, ob.: 
Ziemiański J. 

— mały modlitw, książka do nabożeństwa 
dla młodzieży katolickiej. Jasło, J^toeger, 
druk Rusiuowskiego, 1859, w 12ce, str. 2.'J9.-ł- 

— (nabożeństw). Cieszyn, Prochaska, Cok. 
1860;. Złr. 1 kr. 5. 

-- naboż^iństw osobliwych z dodatkiem 
najużywańszj'ch pieśni, nieszporów, gorzkich 
żali, krzyżowej drogi itd. Cieszyn. K. Pro 
chaska, 1870, w 16ce, str. b20. 16 et. na pap. 
lep. 24 et. 

— nabożfiństw dla dzieci. Lwów, 1340, w 
32ce. Oprawny Złp. 1 gr. 10, oprawny w sa- 
fian i złocony 4 złp. 

— Toż. Lwów, u Jabłońskiego. 1845. Złp. 
1 gr. 10. 

-— różnych nabożeństw z przydatkiem nie- 
których pieśni, prawd i przepisów wiary Św. 
Bochnia, 1843, w 16ce, na zwyczajnym pap. 
opr. w safian z futerałem. Złp. 1 gr. 18, na 
papierze welinowym 2 złp. 

— Tenże tytuł. Bochnia, druk Wawrz. ' 
Pisza, 1851, w I6ce. Złp. 1 gr. 2. | 

— Toż, tamże, 1653, w 16ce. Cena 20 grp. j 

— ^ różnych nabożeństw z przydatkiem ! 
najużywańszych pieśni. Nowy-Sącz, nakład i ! 
druk Józefa Pisza, 1855, w 8ce, str. 232 i ! 
IV. + i 

— Toż, tamże, 1862, w 16ce, str. 382 i | I — Toż, tamże, 1864, w 12ee, str. XXIV, 
314 i VI. -(. 

— Toż, tamże, wydanie trzecie pomnożo- 
e. 1869, w 16ce. str. XXIV, 831 i V. -t- 

— mały nflbożeń!<tw8 codzi^-nrfgo z do- 
(latkieni 14 ryiin stflcyj i niektórych pieśni 
przyozdoli. Mikołów, Nowatzki, 11661), W 
16ce, ark. 7. 1 '/, sgr. 

- codziennego nabożeństwa na cześć i 
chwałę Boga według potrzeb i porządku 
kościoła bożego ułożony z d"d-)tkiem pieśni 
i krótkieijo katechizmu. Hoibnia. Pisz, 1852, 
w 16ce, str. 2()8 i IIJ. 2 złp. 20 gr. 

— Toż, tamże, 1855, w 16ce, sir, 208 i 
IV. 1 złp. 2 gr. + 

— codziennego nabożeństwa na cześć i 
chwałę Boga w Trójcy św. jedynego naj- 
świętszej Maryi panny i św. Pańskich z do- 
datkiem niektórych pieśni i przepisów wiary. 
Bochnia, nakład i druk Wawrzyn. Pisza, 
1857, w 16ce, str. IV i 208. -h 

— Toż samo, tamże, 1859, w 16ce, etr. 
208 i IV. 20 grp. -h 

— Toż, tamże, 1867, w 12ce, str. 208 i 
IV. 32 cnt. .^ 

— najnowszego codziennego nabożeństwa na 
cześć i chwałę Boga w Trójcy św. jedynego, 
N. Maryi Fanny i świętych pańskich ułożony 
i do druku podany. Bochnia, nakładem i 
drukiem W. Pisza, 1875 w 16ce, str. 320. + 

— nabcżeńi-twa codziennego dla wygody 
pobożnych chrześcian wydrukowany. Bro- 
dnica, drukiem i nakładem C, A. Koehlera, 
1663. w 32ce, t.tr. 237. 10 Ngr. 

— maJy nabożeństwa codziennego. Wyda- 
nie powiększone dodatkiem nieszpornych 
psalmów, gorzkich żali i pieśni nabożnych. 
Za upoważnieniem wys. Kons. w Wrocławiu. 
Mikołów, T. Nowacki, 1872, w 16ce, str. 
210. 8y, sgr. 

— osobliwezego nabożeństwa dla wszyst- 
kich chrześcian nowo wydanv. Wadowice, J. 
Sabiński, 18G5. w 12ce. str-. XXIV, 2(30 i IV. 
Oprawny w skórkę 2 złp. 12 gr. Oprawny w 
skórkę ze złoconemi brzegami 3 złp. 6 gr. 

— nabożeństwa czyli dzięki Bogu za ode- 
brane, a prośby o potrzebne nam codzienne 
łaski i dobrodziejstwa dla młodzieży. Wado- 
wice, Sabiński, (18.50?), w 16ce, 'str. 216. 
Opraw. 18 kr. m. k. 

— Tenże tytuł. Wadowice, druk i nakład 
Józefy Pokornej, 1854, w 16ce, str. 193. -ł- 

— Toż, tamże, 1858, w 32ce, str. 210 » 
V. + 

— Toż, tamże, druk spadkob. J. Pokornego, 
1861, w 32ce, str. 188 i VIII. -, 

— Toż, druk J. Pokornego j Sp., tamże, 
1864, w 12ce, str. 210. -f- 

— nabożeństwa to jest dziękczynienie P. 
Bogu za otrzymane a proźba o łaski i do- 
brodziejstwa codziennie nam potrzebne. Wa- X9Q WYBORY - WYCIĄG dowice, F. Fołtyn. 1869, w 12ce, str. 176 i 
IV. + 

— Toł, wydanie nowe. Wadowice, F Foł- 
tyn, 1871, w 24ce. str. 176 i IV. 26 cnt. 

— To*. Wydanjf nowe. Wadowice, nnŁJa- 
dem i czci<inkami FraiiciRzka F'oItynB, 1875, 
Vf 12cc. 1 kart lyt., 1 drzeworyt przed tytu- 
łem, Btr. 176, spis naboż. IV, (ozdobione 
drzeworytami). + 

— Toż, wydanie nowe. Wadowice, nak^a- 
dem i drukiem Franciszka Fołtyna, 1877, w 
12ce, 1 kartka tyt., drzewotyt przed kartką 
tyt., str. 176, spis naboż. IV. + 

-^ nabożeństwa codziennego. Opole, 1816, 
w 16ce. 7% 8gr. 

— Toż. Częstochowa, druk Jasnej góry 
Częstochowskiei, 1826, w 16ce, kart 10, str. 
227 i rejestr. Zip. 1 gr. 15. 

— Toż, tamże, 1828, w 8ce, kart 10, str. 
227 i rejestr. 

— Tenże tytuł z przydatkiem niektórych 
pieśni nabożnych. Za dozwoleniem starszych 
przedrukowany. Na Jasnej górze Częstochow- 
skiej, 1834, (z ryciną w texcie), w 12ce, k. 
niel. 10, str. 226, rej. str. 5. 

— Tenże tytuł, 1835, tyleż stron i kart. 

— Tenże tytuł, 1843, kart niel. 10, str. 
227, rejestru str. 5. 

Wybory, obacz: Duchowieńsiwo; Ekielski; 
Szymański R. (do sejmu); Stadnicki K.; Usta- 
wa; Uwiadomienie. 

WYBRANOWSKI. Raport dowódzcy gwardyi 
narodowej we Lwowie o zachowaniu się 
gwardyi w d. 1 i 2 Listop. 1848. Lwów, 
1848, 1 ark., fdodat. do Nr. 29 Czasu). 

WYBRANOWSKI Antoni. Myśli o Pawle L z 
powodu zgonu Kościuszki (wiersz), w 4ce, 2 
karty. 

— Pamiętnik chronologiczny historyi po- 
wszechnej przez Warszawa, 1820, w 12ce, 

str. 45. 1 złp. + + 

— Toż, b. w. m, i r., druk Schol. Pia- 
rum, w formie wstążki, (1820). 

— wiersze różne przez Lublin, druk 

Jana Karola Pruskiego, 1817, w 8ce, str. 126 

niel. 2. (Mieści przekład Alzyry Woltera, 
Wiersz na zgon Poniatowskiego itd.) Złp. 4. 

+ + + 

— Wiersz na przybycie do Poznania naj- 
jaśniejszego niezwyciężonego cesarza Francu- 
zów króla włoskiego Napoleona wielkiego, 
zbawcy Polaków p ob. województwa lu- 
belskiego. Poznań, druk Dekera i Sp., 1806, 
w 4ce, 2 karty niel. 

— Obacz: Wolter, 

Wychodźców prawa, obacz: Śmierci (O). 

Wychodżctwa (Do) polskiego. Strasburg, u 
Silbermana, 1849, w 8ce. Pismo ulotne, ro- 
dzaj kroniki, dwa Nra po str. 8, po 6 sous. 

Wychodźcy 1846. 1861. obacz; Głos. — francuzcy w Luizyanie przekład z fran* 
cuzkiego. Wilno, 1859, obacz: Biblioteka po- 
dróży wydaw. przez Zawadzkiego. Serya 
VI. -t- 

Wychodziec z nad Sekwany, obacz: Sko- 
rzew^kl J. 

— czasopismo, 1850, ob.: Milewski Konst. 
Wychowanica, obacz: Górowski, 1865. 

Wychowanie domowe. Tomik I. Co wycho- 
wanie z dziecka zrobić może i powinno. 
Wskazówki poblępowania z dziećmi. Warsza- 
wa, red. Opiekuna dom., 1874, w 8ce, str. 
142, 

Tomik II. Wernic. H. Zaleska. Nauka o 
rzeczach. 60 kop. 

Tomik III. Kamiński J. M. Nauka czyta- 
nia. 15 kop. 

Tomik IV. Boczylióski J. Jak uczyć histo- 
ryi. Wskazówki dla nauczających. 15 kop. 

Tomik V. Majewski. Przewodnik do gim- 
nastyki hygienicznej. 40 kop. 

Tomik VI. Rejchmann (Liiben). Pierwsze 
praktyczne poznajomienie się ze światem 
zwierzęcym. 75 kop. 

Tomik VII. Chmielowski Dr. Piotr. Książ- 
ka do czytania dla dzieci. 35 kop. 

Za tomów 25 cena 15 złr. 

— Obacz : Czarnowski Al. (publiczne na 
podst. ekonomii 1877); Emmens; Edukacya; 
Gliczner Er. (książki 1876) ; Golz A. (kobiet 
1869); Górski (zakład) ; HImonowski (młodzi 
18241; Kuczyńska Joan (kobiet 1874); Lubo- 
wiecki (1825): Natanson (kwestye) ; Niemejer -, Pa- 
płoński J.; Paszkowski M.; Słuźewski St. •. Sobieski 
S. (u Rzymian); Słruwe (kobiet); Swoboda (w 
ochronkach); Szyller (kobiet); Tastu (macie- 
rzyńskie) yirchow (kobiety) ; Źmichowska; 
Zuliński ; więcej obacz pod Kobieta; Peda- 
gogika. 

Wychowaniu (O) domowem. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk K. Kowalewskiego, 
1877, w 8ce, str. 16. 3 cnt, 

WychowskI Jan, obacz: Czajkowski Mich. 
(powieść); Kostomarow. 

Wyciąg z prowizorycznej instrukcyi do 
ćwiczenia służby polowej dla c. k. infanteryi, 
kawaleryi i strzelców, dla szkolnego użytku 
z niemieckiego przetłómaczony. Wydanie 
drugie. Praga czeska, druk Fryd. Rohlicka, 
1858, w 8oe, str. 78. Cena 20 kr. ra. k. 

— tabelarny t nowego patentu stęplowego 
i taksalnego z dnia 9 Lutego 1850. Z ustawy 
co do należytości od interesów prawnych, 
dokumentów, pism i czynności urzędowych. 
Lwów, Piller i Sp., 1850, w 8ce, str. 18. 20 
kr. m. k. 

— z protokołu posiedzenia Reprez. przy 
WW. pol. Warszawa, 5820, (1820), fol. 

— z protokółów posiedzeń Komitetu c. k. 
Towarzystwa gospod, galie, za czas od 1 
Stycznia do końca Grudnia 1872 r. we Lwo- WYCIĄG - WYCZECHOWSKl Idi wie. Pierwsza związkowa drukarnia, Rynek 
11, Dyrekcja: Ant. Trompeteur, w 8ce, str. 
31. (Sekretarz J. Greliński ref.) 

— z protokółu obrad na posiedzeniu o- 
biorczem archikonf. mitosierdzia i banku po- 
boż, d. 4 Maja 1832 odbytem. B. w. m. (Kra- 
ków), fol., k. 2. -i- 

— z protokółu posiedzeń ogólnych komi- 
tetu opiekuńczego krakowskiego, nad wspar- 
ciem rannych czuwającego z m. Kwietnia 
1831. Kraków, 20 Maja 1831, w 8ce, str. 19. 
-i- -ł- 

— Tenże tytuł. Warszawa, 1831, w 8ce, 
str. 16. (Kraków 9 Kwietnia, sekretarz Hila- 
ry Meciszewski) + 

— Toż samo z Marca. (Meciszewski Hilary 
sekretarz sprawozdawca). 

— Toż z Czerwca, str. 24. (Józef Słoniński 
i Wincenty Szpor, sprawozdawcy). 

— Toż samo, zdanie sprawy z miesiąca 
Lipca, w 8ce, str. 18. (Ignacy Szpor, sekre- 
tarz). 

— z regulaminu służby wojskowśj do uży- 
cia dla pułków c. k. austryacko-galicyjskich, 
na język polski przełożony. Kraków, druk 
Gieszkowskiego, 1841, w 12ce, sir. 108. + 

— z regulaminu instrukcyjnego c. k. pie- 
choty austryackiej, ułożony dla użytku pod- 
oficerów i żołnierzy przez K. 3. Przetłoma- 
czył E. Ciechulski. Cieszyn, nakład K. Pro- 
chaski, 1872, w 16ce, str. 129 i llł. 30 cnt. 

— z regulaminu służbowego dla ck. armii. 
Cz. I. i II. Służba polowa. Cieszyn, Pro- 
chaska, 1874, w 16ce. Cz. I. str. IV, 250. 
Cz. II. str. 111, 196, tablic 7. 72 cnt. 

— z potwierdzonej ustawy celnej dla kró- 
lestwa Polskiego o rzeczach passażerskich. 
Warszawa, b. w. r., 1850, w 8ce. 

— z uwagi nad cenami ziemiopłodów, 1861, 
obacz: Grocholski Kaz. 

— wiadomości potrzebnych dla wojsko- 
wych niższego stopnia wyjęty z regulaminu 
służby obozowej dla użytku wojska X. War- 
szawskiego, wydanego w Krakowie, w dru- 
karni Gróblowskiej 1810 r, Kalisz, 1831, w 
8ce, str. 69 i tahl. rys. 1. Złp. 1. + + 

— z drugiego zes żytu Przeglądu politycz- 
nego: Teraźniejszości i przyszłości, rozsyła- 
jący się jako projekt teg-o pisma. Paryż, 1844, 
w bce, obacz: Trentowski B. 

— z przepisów stemplowych królestwa pol- 
skiego. (Warszawa, 1851), w 8ce, (po polska 
i po rosyjsku). 

Wyciągi z cenzur szkolnych podług planu 
rządowego służące do wydawania ich ucz- 
niom z każdego półrocza. Warszawa, 182., 
fol., arkusz po 4 kop. -t 

Wycieczki w świat daleki. Opisy i powieś- 
ci odnoszące się do różnych części ziemi. 
Serya 1 i 2. razem. Ostrów, J. Priebatsch, 
Warszawa- G. Gebethner i Wolff, im, w 8ce, str. 174 i 169, z czterema rycinami. 
Opr. 1 tal. 10 sgr. 

— Toż, nowa serya (III). Ostrów, 1868, w 
12ce, str. 19'). 90 kop. 

WYCZAŁKOWSKI. Ustawy stowarzyszenia 
akcyjnego „Terra" mwjąceuo na celu meljo- 
rac-ye rolnicze. Poznań, drukiem Kraszew- 
skiego, 1872, w 8ce, str. 11. -(- 

WYCZECHOWSKl Antoni. (1780 t 1844). 
Projekt do prawa o hipotekach. (Warszawa, 
1818). 

— Projekt do ks. 1. kodeksu cywilnego. 
(Warszawa, 1825), folio. 

— Głos prokuratora jeneralnego przy są- 
dzie sejmowym ogółu sprawy tyczący sig 
(bez osobnego tytułu). (Warszawa, 1828). 

(Proces ten drukowany folio bez liczbowa- 
nia kart. Znaczono arkusze od 1 — 3, od A — 
G i od 1—3, od 1—2. potem od c — d, po- 
tem 1 — 2, potem od A — C, potem X i X. razem 
arkuszy 22. Głos ten rozdziela się na oddzielne 
z osobnemi nadpisami, które również luźno 
wychodziły. Całość tych głosów osobnych 
zebrana w jedno dzieło obejmuje: 

1. Głos ogółu sprawy i w sprawie Krzyża- 
nowskiego i Stanisława Sołtyka, (nie są roz- 
dzielone), ark. 10. 

2. w sprawie F. Majewskiego, ark. 3. 

3. w sprawie Fr, Grzymały, ark. ly,. 

4. w sprawie A. Plichty, ark. 2%. 

5. Głos w sprawie X. Eonst. Derabka, b. 
proboszcza w Grójcu, prof. teol. w uuiwer. 
warsz. i sędziego pokoju powiatu warszaw- 
skiego, folio, kart 4. Razem oprawny i na- 
leżący do jednego procesu, jest: 

Głos w sprawie Stanisł. Zabłockiego, 
urzędnika w kommissoryacie ubiorczym wojsk 
polskich, folio, kart 3. 

6. Głos w sprawie hr. Romana Załuskiego 
byłego referendarza w Radzie stanu, folio, 
kart 3. 

7. Wywód i konkluzya w przedmiocie 
kosztów dnia 15 Lutego 1828, folio, 1 k. 

— Replika prokuratoryi jeneralnej przy 
sądzie sejmowym tycząca się ogółu towarzy- 
stwa patryotycznego, folio, ark. sygn. Bi, ggi, 
i 5 ark., M 5, d 2, i 3 ark. i B 2 i 15 ark. 
(Arkuszy 41, folio), z tych 3 kartki dotyczą 
ogółu towarzystwa, dalsze odbijane z osob- 
nemi nadgłówkami, dlatego i osobno sig 
ukazywały, jakoto : 

Replika w sprawie Sew. Krzyżanowskiego, 
podpułkownika, fol., kart 13. 

— kasztelana br. Sołtyka, kart 10. 

— kapitana Majewskiego, kart 10. 

— Konstantego Dembka byłego proboszcza 
w Grójcu prof. teol. w Uniwers. Warszaw, i 
sędziego pokoju powiatu warszawa, kart 8. 

— Stanisława Zabłockiego urzędnika koiii< 
miioryatu abior. W. polikioh, kart 6. 19^ WtCZECHOWSra - wydrzyński — woj. Grzymały byłego referen. w radzid 
Btana, kart 4. 

— Andrzeja Plichty sekretarsa utrzymują- 
cego protokół w ogól. zgrom. Kady stituu połą- 
czona z rtiplik% na oguł sprawy i wspólne 
zasady obrony. 25 kart. 

— Komana hr. Załuskiego b. referendarza 
w radzie stanu, kart 5. (Warszawa d. 2ti 
Marca 1828). 

— Skarga prokuratora generalnego przy 
sądzie sejmowym przeciwko ciew. Krzyża- 
nowskiemu, Stan. ^ołtykowi, Frauc. Majew- 
tikiemu, X. Kona. Dembkowi, btan. Zabłoc- 
kiemu; > Woje. Grzymale, Andrz. Plichcie, 
Kom. nr. Załuskiemu o zbrodnię stanu obwi- 
nionym. Warszawa, 1828, w 4ce, kart niel, 
56, to jest; Czgść i. ark. 474 sygn. 1 — 51- Cz. 
II. ark. 7'/, sygn. ark. A-H2. Cz. III. ark. 
2V4 sygn. 1—31. + 

— Taż skarga, folio, str. 49 i zarazem 
Głos prokuratora generalnego ogółu sprawy 
dotyczący się, kart 24, obacz wyżej : Gło8. 
Do tego procesu należą: 

— Wyjątki z protokółów i pism własno- 
ręcznych, w których objęte są zeznanie pod 
pułkownika Krzyżanowskiego, fiien. hr. 8oł- 
tyka, kup. Majewskiego, X. Dembka, frzęd. 
kom. Grzymały, bekretaiza Plichty i Kefer. 
hr. K. Załuskiego, tudzież zeznanie innych osób. 
(1828;, fol, sir. (J8. Czgść 11. Czynności osób 
oddanych pod sąd sejmowy, str. 74, potem 
dział 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. (Czynności osób 
wyżej wymienionych). 

— Wyszczególnienie protokółów i pism 
własnoręcznych, w których objęte są zezna- 
nia podpuł. Krzyżanowskiego, kaszt. hr. t>oł 
tyka, kup. Majewskiego, X. Dembka, Za- 
błockiego, Grzymały, Ant. Plichty, K. Za- 
łuskiego, tudzież zeznanie innych osób przed- 
miot sprawy wyjaśniające, folio, kart 50, po- 
równaj : Czynności osób oddanych pod sąd. 

WYCZECHOWSKI J. O aktach stanu cywil- 
nego, a w szczególności o terminach do ich 
sporządzania. Warszawa, nakład U. >iatan- 
sona, druk Gazety codziennej, 186U, w 8ce, 
kart 4 i str. 67. 40 kop. + 

WYCZECHOWSKI Onufry. (1779 f 1859;. 
Projekt utworzenia systematu kredytowego 
w celu umorzenia długów piywatnych ciążą- 
cych dobra ziemskie w księstwie Warszaw- 

akiem przez , prezesa sądu appel. (Ibllj, 

w 4ce, str. 10. -f 

— Uo projektu ratowania zadłużonych oby- 
wateli czyli umorzenia długów prywatnych 
ciążących dobra ziemskie. (1811), w 4ce, ly, 
ark. -1- -I- 

— Ob.: Dembowski J. S. Miączyński (1811)} 
Niemira J. 

Wydatki, obarz: Lelewel Karol. 
Wydawnictwa (Od) dzieł tanich, ob. : Trze- 
cieski Fr. -f 

||V)fdawniQtwo popularue Tygodnika f,?tzy- roda i przemysł". Warszawa, 1873—74—75, 
w 16ce. 

Tomik I. Chemia przez H. E. Roscoe. 60 
cent. 

Tomik II. Ekonomia polityczna przez Faw- 
cett. 60 cent. 

Tomik 111. Geografia fizyczna przez Prof. 
Geikie. 60 cent. 

Tomik IV. Wiadomości wstępne z hygieny 
przez J. Berner8'a. 55 cent. 

Tomik V. Początki geologii przez Prof. 
Geikie. 60 ceut. 

Tomik VI. Początki fizyologii. Forstera. 
60 cent. 

Tomik po k. 30. Prenumerata na 12 to- 
mików. 1 rub. 

— zabawek i gier pedagogicznych. Gra w 
szachy z płaskiemi i chromolitografowanemi 
figurami i obJHŚuieniaini. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1876. 1 rub. 5 kop. 

— loteryjka z historyi naturalnej. 1 rub. 
80 kop. 

— 20 tomowe podróży, pamiętników, po- 
wieści, utworów dramatycznych. Warszawa, 
M. Gliicksberg, 1876, tom 1 i II, w 8ce, przy 
Bluszczu, cena kwartalna rs. 1. k. 20. 

— 12 tomowe znakomitszych utworów li- 
teratury nowoczesnej. 1. Laboulaye Edward, 
Historya Stanów zjednoczonych, przekład z 
wydania 4 go, zeszyt I. Warszawa, M. Gliicks- 
berg; 1876, w 8ce, str. 160. 

— Z II. Simon Juliusz, Obowiązek, prze- 
łożył Kazimierz Kaszewski, str. 48. Vam- 
bjiy Herman, islam w dziewietnastem stó- 
leciu, studium z historyi cyAilizacyi, prze- 
kład Wł. Bogusławskiego. W^arszawa, M. 
Gliicksberg, w 8ce, str. 112. 

— Z IV. Eibot T., Współczesna psycholo- 
gia pozytywna w Anglii, przełożył i opraco- 
wał Julian Oc-horowiuz. Warszawa, M. 
Gliicksberg, 1876. w 8ce, str. 144. Cena 12tu 
tomów Ti. 8., każdego oddzielnie po k. 75. 

WYOERKOWSKI A. ks. Męczennicy, napisał 
...,' Samoklęski, nakładem autora, czcionkami 
Jul. Nowackiego w Mikołowie, 1875, w 8ce 
małej, str. 42. (Dochód na budowę kościoła 
w aamokięskach). -f 

Wydę^ka koizonko-włosa, obacz: Rostafiń- 
ski i. (Historya, 1876). 
Wydmy, obacz: Hollak. 

WYORA Stanisław. Gegenstande der óffen- 
tlichen Piiifnng aus den raathematischen 
Vorle8ungeu. Praga, 1802, w 6ce. 

WYDRZYŃSKI Klemens. (I800tl864). Prze- 
wodnik służby leśnej rządowej czyli prze- 
pisy zawiadywania rządowego lasów, przez 
...., radcę honorowego, magistra obojga pra- 
wa i administracyi, referenta ogólnych spraw 
leśnych w kom. rząd. przycb. i skarbu. Tom 
I, Waiizawa, uaktadem ledakoyi SjrL.aaa, w WYDZIAłi — WYJAŚNIENIE 193 drukarni S. Orgelbraada, 1B53, w 8oe, z 
przodu 6 kart niel, i 490 str. spisu VIII. 

— Toż, wydane po koniec 1858 r., o ile 
eą obowiązujące, zebrane artykułami w je- 
dną całość, tom II. Warszawa, 1858, w 8ce, 
str. 620 i spisu XII i str. 74. (Oddruk z Syl- 
wana). 

— Urządzenie lasów w król. polskiem przez 
.,..., urzędnika leśnego do szczególnych po- 
ruczeń kommisyi rządowej przychodów i 
skarbu, z 8 rycinami planów i mapami kolo- 
rowiinemi. Warszawa, Kaufmann, nakład Ga- 
zety rolniczej, druk .1. Jaworskiego, 1862, w 
8ce, str. (i8 i 2 tabl. 2. 2 złp. 20 gr. 

— Współredaktor Sylwana. Tom 23 i 24. 
ostatnie są wyłącznie jego. 

— Obacz: Auleitner; Reumann. 

Wydział administracyi wewnętrznej kraju, 
fol. (Warszawa), Złp. 1 gr. 20. 

— historyczny w r. 1844. Paryż, druk 
Maulde et lienou, w 8ce, str. 20, (sprawoz- 
danie podpisał A. Czartoryski). + + -i- 

— Toż, z r. 1845 i 1846, w 8ce, str. 24. 

— krajowy, obacz: Insłrukcya ; Protokół. 

— król. stół. miasta Lwowa i pogląd na 
jego działanie od r. 184*J aż do wyboru no- 
wego wydziału miejskiego w 1'aździerniku r. 
1861. Lwów, druk Winiarza, 1861, w 8co, 
str. 38 i 2 tablic, -f 

— nauk przyrodniczych towarzystwa przy- 
jaciół nauk poznańskiego do współobywateli. 
Poznań, nakład tow. przyj, nauk poznań- 
skiego, 1859, w 8ce, str. 26. 5 sgr. -f -f -t- 

— obrządków religijnych i oświecenia 
publicznego. (Warszawa), folio. 24 grp. 

— prawozdawczy Nr. 1. Projekt o zmiany 
w kodeksie karnym. (Warszawa, 1861?), fol. 
kart 3. Nr. 2. (Co do spraw granicznych i 
Bubhastacyi. (Warszawa, 1861), fol., kart. 2. 

— prawodawczy Rady stanu król. polsk. d. 
22 Września 1862. (Wniosek o przymusie 
osobistym w sprawach handlowych), folio, 
1 ark. 

— d. 23 Września 1862. (O wekslach, wnio- 
sek), folio, k. 3. 

— Hady powiatowej krakowskiej do prze- 
łożeństw obszarów dworskich zwierzchności 
gminnych. Kraków, 24 Czerwca 1871, w 4ce, 
pół ark. (Podpisany Mieroszewski). + 

— Toż, Przepisy o policyi budowniczej. 
Kraków. 20 Stycznia, 1873, folio, str. 7. (Pod- 
pisany prezes Mieroszewski). -f 

— sprawiedliwości w W. X. warszawa. 
Imiona osób w tem ministerstwie. Warsza- 
wa, 1809, w 8ce, k. 2, str. 45. -f 

— Toż. (Przedmowa podpisana 12 Stycz- 
nia 1810. Lista urzędników), w 8ce, str. 63. 
-f + 

— lekarski we Lwowie. Ob. Potrzebie (O) 
urządzenia wydziału (1875). 

WYDŹGA Jan Stefan i jego pamiętnik spi- sany podczas wojny szwedzkiej od r. 1655 — 
1660, wydał K. Wł. Wójcicki. Warszawa, 
Sennewald, 1852, w 8ce, str. IV i 203. Złp. 
6 gr. 20. + 

(Piszą, że edycya r. 1680 wyszła w 80 
egzemplarzach, co mniej wiarygodne). 

— Praesulis ąuoudam Warmiensis, Seriei 
episcoporum Warmiensium, typis monasteri- 
Oliyensis S. O. C. primum promulgata a. d. 
1681, jam appropinquaute jubilaeo pontificali 
saeniisoculari Pii papae IX necnon recur- 
rento nono consecrationis anniversario Phi- 
lippi episcopi Warm. typis officinae War- 
mion. denuo edita et ad nostra usque tem- 
pora continuata (a dro Fr. Ilipler) die 3 
maji festo Inventionis s. Crucis anno a partu 
Yirginis 1877. Brunsbergae, .ex officina War 
mieusi impressit J. C. Pohl, prostant apud 
Huyo, 1877, w 8cg małej, str. 16. 

— Obacz: Wójcicki K. W. Biblioteka sta- 
roż. ]iisarzy. T. V 151— 2u8. (Opisanie wielu 
poważniejszych rzeczy, które się działy od r. 
1655); Ujazdowski. (Pamiętn. saudom. 1,30— 
54). 

Wyganowski A., obacz: Rulhiere. 

Wygnaniec (wiersz z niemioc.) Lwów, 1848, 
w 8ce, str. 2. 

Wygody (Dla) duchownych chrześcian, ob.: 
B. P. (1849). 

WYGONOWSKi Julian z Wygonowa. Essai 
sur 1' etat morbide bilieux. Montpellier, 
J. Martel, 1847, w 4ce, str. 28. + 

— Du tetanos de la matrice, extrait de V 
ouyrage du Dr. Th. Corral traduit de 1' espa- 
gnol. Marseille, impr. 01ive, 1847, w 8ce, 
str. 64. 

WYHNANEK Jan. Satze aus allen Zweigen 
der Kechts-und Staatswissenschaften. Kra- 
kau, Uniwers.-Buchdr., 1865, w 8ce, str. 8. -i- 

Wyjaśnienie błędów wyznania polskiego, 
(tłum. z niemieckiego). Poznań, 1845, w 8ce. 
1 złp. 

— cereraonij wielkiego tygodnia napisał 
X. J. P. N. Piekary, druk Teodora Hena- 
czek, 1870, w 8ce, str. 52. + 

— modlitwy pana Jezusa Chrystusa. Ojcze 
nasz, Zdrowaś Marya i Składu apostolskiego. 
Częstochowa, 1822, w 8ce, str. 162. 

— modlitwy P. Jezusa Chr. pozdrowienia 
anielskiego i składu apostolskiego, z przy - 
datkiem różnych modlitw, drukiem odnowio- 
ne. Częstochowa, 1845, w 16ce, str. 102, ob.; 
Pius Papież. 

— Odpowiedzi gorliwych obrońców postę- 
powań żydowskich Pana M. pod N. 127, te- 
goż pod N. 133 i P. E. pod N. 131 w piś- 
mie codziennem pod tytułem: Polak su- 
mienny, zamieszczonych, oraz P. Tugend- 
holda w osobnym dodatku do Kuryera war- 
szawskiego w początkach Maja r. b. dołą- 
czonej, na podane uwagi o żydach p. J. K. 
W N. 124, Polaka sumiennego, i p. J. O. i 

26 iU \\Y3Ą,TkK - WYKAZ innych w zamiarze sprostowania mylnych 
wyobrażeń rzeczy. B. w. m. (Warszawa, 1831), 
w 4ce, str. 16. + + 

— różnicy między rosyjskim i małoruskim 
dialektem. Lwów, druk btauropigium, 1849, 
w 8ce. 2 kr. 

— §. 48. Ustawy dla farmaceutów. Pojaś- 
nieoie k §. 48 ustawa. Warszawa, 1839, w 12ce, 
etr. 7. + 

— o wymierzaniu wpisu w wyrokach kla- 
syBkacyj r. 1838. (Uchwala .Senatu kra- 
kows.l, w 8ce, str. 4. 

Wyjątek z dziel : Systema natury o wpływie 
religii Jezusa Chrystusa na wydoskonalenie 
rozumu i serca ludzkiego. Kraków, 1604, w 
8ce. 

— z Gazety krakowskiej N. 197. Kraków, 
1848, folio, kart 1. (Rzeź galicyjska z 1846 
r.) + 

— z byłego Dziennika deparlameuto - 
wego krakowskiego. (N. 161 d. G Lipca r. 
1816). B. w. m. dr. i r. (1849), w 8ce, str. 
10. + 

— z kalendarza berdyczowskiego. Wilno, 
1843, w 12ce. 

— z prawa karnego dotąd wojsko polskie 
obowiązującego, w 12ce. 15 grp. 

— z regulaminu pocztowego o taksie pocz- 
towej, o obowiązkach płacenia portorium, o 
jazdach extrapocztowych i furmanach, z do- 
łączeniem tabeli wszystkich kursów poczty 
w Xięstwie warszawskiem. (Po polsku i po 
niemieckuj. w 8ce, str. 39 i niel, 16. + + + 

— z regulaminu dla komor celnych rosyj- 
skich i królestwa polskiego dla handlu lądo- 
wego na granicy zachodniej ustanowionych. 
(Warszawa, 1820). folio. 1 tal. 

— z ustaw i przepisów pierwszego austry- 
ackiego towarzystwa zabezpiecz, od szkody 
z pożaru. Kraków, druk akademicki, 1826, w 
8ce, str. 29. + 

— ustawy towarzystwa dla zabezpieczenia 
dożywotnych dochodów i kapitałów. Peters- 
burg, (1836), w 4ce. 

Wyjątki z dotychczasowego wewnętrznego 
urządzenia Akademii umiejętności w Krako- 
wie, (podp. J. Szujski). B. w, m. i r. (1872), 
w 4ce, 1 k. -f 

— z historyi sw. starego testamentu dla 
użytku dzieci. Warszawa, w druk XX. Ali- 
syonarzy, 1851, w 8ce, str. 113 i 1 k. spisu. 
2 ełp. 

— z dzienników paryskich ściągające się 
do przywrócenia religii, mianowicie katolic- 
kiej w mocarstwie francuskiem, obacz: Jaku- 
bowski Józef. 

— z opisów i ksiąg różnych. Cieszyn, K. 
Prochaska, 1870, w 12ce, str. 104. 14 et. 

(Obejmują: O złościachtalmudystów prze- 
ciwko chrzeacianom; O błędach tahnudyatów 
paprzeciw Bogu; Zburzenie Jerozolimy; O karach na żydów za ukrzyżowanie Jezusa 
Chrystusa włożonych; O prorokach starego 
testamentu i sybillach pogańskich, co prze- 
powittdali przyjście Jezusa Chrystusa; Arka 
pańska; Rozmowa duchowa z trupią głową). 

— z nowoczesnych poetów, obacz: Juce- 
wicz L A. (1837). 

— z protokółów i pism własnoręcznych, 
w których objęte są zeznania podpuł. Krzyża- 
nowskiego, senat, kaszt. hr. Sołtyka, kapit. 
Majewskiego, ksi^-dza Dombka, urzęd. komis- 
soryatu